Goudsche Courant, dinsdag 28 augustus 1900

E CASSITO TAMJAitTS Tori markt t B Cionda No 8285 Woensdag 29 Augustus 1900 39ste Jaargang OIIMIHE IIIRAIVT JSieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken n 4 ii ks behalve Zondag s 1 te sjirekeii tot 4 uiu Telefoon i Hl ADVERTENTIES worden gep aaf st van 1 5 it g els i 50 Centfn iedere reg el meer 10 Centen Groote letters wofdon berekend naar plaatsruimte I Inzending van Advertentiën tot 1 tuir Ach midd Telefoon A S9 De Uitgave dezer Courantg cschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Fee8tdag n De prijs per drie maanden is 1 25 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CEIiTEK J Th tokken Boik op B V WIJK Oudetmtr M KOLKMAN Waddüimen a ROLLMAN Bodegraven PIN KSB Nieumrkerk a d J Jel W J TAS ÜAM Haailr chl A N varZESSEN Scimnhomn PEANSCEE STOOMVEEVEEIJ UN eheinisphr Wassctierf TA H OPPE HEIMEit tl Krulnhaile Bottertlam Gebreveto door Z M deu Konm 2 der Belgen lloofdüepOt voor GOUDA de Heer VAN 08 z Specialiteit voor het ntoomen en venreB TBn lie üeeren en Dameigarderoben alsook alle indeirgoederen Speciale inrichting 70or het itoom d ran plache mantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleedeu enz worden naar da nieuwste en laatste methode eri Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdelgk voor de gezondheid TplgenB staal bewerkt NIeaw onovertroffen Prof Dr LieberB welbekend ISSW SaACBT UIZIB IIImd eolit met Ftbrielumerk tot voortdurende radicale en Kekere genezing van alle zotfs de meest hardnekkige xenuw ttiehtcnf vooral ontstaan duor afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleel zucht Benauwdheid Booidpyn Migraine Hartklopping Maagpön slechte spysvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectussen Triji por fleiok fl 1 ft fl 8 dubbele flowli fi CVv Centranl Depöt Mattb v d Vegte Zaltbomraal DtpöU M Cléban k Co Rotterdam V llappol B Gravenbage ï ralmmaDS du JoDgJ Csn Botterdom Wclff Co aouda I n bii alle drog i8tea Tluinj Wo dttbtlim in do getieele wereld bekend on Reroerad Onovertroffen middel tegen all Borat Lon levernaagzlekten eni Inmndig i zoowel iIb ook uitwendiff in bijna iills EiektegeTallon met goed B evolg lum te wenden PrflS p r flacoil 1 1 per post f 116 TUtrry a Wendinalf bezit een alsnog ongekende geneeikrocbt en heilzame werking Mankt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie gebeel overbodig Met deze zalf werd een 14 ar oud voor ongeneeslijk rchondeu beengezwel en onlangs een bijna 88 t ar kankerUJden genezen Brengt genezing en verzacbting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aanl Prijs per pot f 160 per post f 1 60 Centraal Dop6t voor Nederland Apotbeker HENIKI S4JiDERS Rokin 8 Amsterdam Waar gcendepflt ii bMUlIememlirectaan diebchiitiienaiH theke dn t THIKBIIÏ in Pregtad bal Hohitaoh OeaHmioh OeUevo proapwtua te ontbiadtn hy het Ccutraal Oepöt Saaderi Pokin B Amsterdam WSML Eijwiel is onvermjjdellik een MT KI H H en f fC T Ê OOF KX It Op den wog zSn de Yankee Style Hijwielen het mX K liMT o a in hot Kampioenschap van Nederland lete pr js bü het verbeteren van het zos uur record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikanl au ltlJWIELE en MOTORGYCLËÜ B A JANSEN sBoscL Leverancier der Cambier Automobielen e a Agent voor GOUÜA J C DE K OITBH Vrattg daar ook naar het klassieke merk THE SPAEKBROOK Zijt Gij Doof illfl p evi IIui van DOOFHEID of HARDKOORISHEIO ïUn na GtMeibaar door onzn nluiiwtï ultvj inline buliatvs dettenen lt litHif Ketjpreii zUi Gbb In da ooren houdt dlrast pp BtiHcliiljIl Uw goviilt iiiiiiur ottkiiiK un raad vrUi men kan den tuut wuInfR nnkosttin te huig giim Kin Dr UaUon s Aural In lltiitc SM U 8aUe Ive CUlCAttO Jl U LOTEN IN DE GOUOSCHE P4ARDKrVLOTEllIJ zijn k SO Ct per lot verkrijgbaar bij A BUIlTKMAir Zn HOOFDPRIJZEN Eij tuigen met een en twee Paarden bespannen Paardeo Rundvee enz WIÊÊÊÊÊIÊÊÊKÊIÊÊÊKÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊIMÊKÊÊÊÊÊIÊIÊiÊÊÊÊlÊÊ Indien gy niel wilt hoesten gebruikt da sUerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borsthonig Extract Mdiamiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honing bloem van H X YAil iSCHAIIi Co Uenllaagr Hofleveranciers VAN SCHAIE Co b MeliaiXthe i bet beslo middel der wereld TAN SCHAIK Co S Melianthe geueest Kinkboest VAN SCBAIE Co S Mellftntbe geneest zoowel oud als jong VAN SCHAIE CO B Hellanthe mag in geen huisgezin ontbreken VAN SCHAIE Co B Melianthe staat roortdurend onder Sebeikundig toeziebl VAN SCHAIK Co S Meliantlie helpt onherroepelijk VAN SCHAIE Co s Melianthe is bekroond met Eerediploma a VAN SCHAIE Co 8 Keliantlie is bekroond met Goud VAN SCHAIK Co s Melianthe is bekroond met Zilver VAN SCHAIE b Co B Melianthe is verijgbaar in flaoons van 0 CU tOCtê en ft by Firma WOLFF éb Co O Westharen 198 Gouda D MIHBJB8 Kleiweg E 100 Gouda B H Vin MILD VeeraUl B 126 te irauda A BOÜMAN Uoordrtkt levensTerzekering laatscliappij IHUtltiüGIIT Goedgekeurd t Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 Maatschappiiyk ka pitaal ƒ 2 000 000 gelieelgeplaaisi VERZEKERD BEDRAG 36 800 000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit AliLK soorten van verzekeringen op levens en sterltekansen gegrondDe Tarieven ziJn volgens de laatste sterltetaJels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht on de BLIKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bjj den Hoold en de Provinciale Inspecteurs en bj de Agenten in alle plaatsen van Nederland i wwnr iü wii wifr n i il W i üuoi Güncreclt iilKVnieeti oanbevokn Met E i C lMplotna en Ooud Bekrocudc PRAEPARATEN VAN ino I a rrioHp lemMst krachtige en versterkendeKINA WIJN tegeniwakte ma L a IUVliw 1 tij kmdcren nis volwassenen gebrek aar eetlust alechte 1 w ri L j I M haregevolgen spijsvertering xenuwhooiilpljn ter versterking na ziekte of kraambed koorts ÓUINA LAROCHE FERRUGINEUX m het bij onder tegen Bloedgebrek Bleekzucht k walen van Kritiscben leeftijd eng Verkn gt aar in flacons i 1 90 en 1 pj plrf y jlf voedzaam versterkend aangenaam van smaak voordftgeHjkschgeb uik Es llVvl V I V vooral voor kinderen zwakken en klierachtige gestellen leer aan te be velen AL geneeskrachtige drank bii atoornisBcn der pljsverteringaorganen en diarrhée ook voor luigclingen en kleine kinderen rnjs per bui A j Kgr y 1 70 A M Kgr O OO Kgr O SO Chemisch MChllrClllL fSt Speciaal voor Kindervoeding in bussen k X O OO lulvere iTlCHVOmiVCI j q 50 1 Kgr 0 28 A cilltTIO C tCtfXTP tt Het nwkcn ecner halve Cigarette ii voldoende terbestiij V ding van de hevigste aanvallen van Asthma etc In doosjes 4 j 0 80 en 0 6Ó Z ZZ TsimaritiH RnnKnnQ fruit purgatief tegen verstopping Aam B Conges voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KKAEPEl IFN daar de vorm voor hel kind begeer Ujk en de smaalt aangenaam i QolmtoL DaC lltAG algemeen erkend als het BESJE huiimiddel JrtlllliaiV raailliCO tij Hoest Verkoudheid eo Keelptjn het is een alljmoplossend en verzachtend middel by uitnemendheid uiuluitcnd in □ flcsdijes verkrijgbaar Fnjs ƒ 0 20 per flesch je a TroMaraUn van KRAEPELIEN HOLH te Zeiat j m atU noorMie ran tligtwlffi nMiarop de naam kaïtdlenktnittff n p rkfijgbaar hij ó mitettt rk jj ï JM r m DroffiêttH KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST yy j I alllal IIIUV UVIIUIJIIO belen Migraine CongeBtle3etc vooralookalslaxans IIOLM belangrijke diensten 0 60 TNfillOLM belangrijke intlseptliche Taiidpoeder en Aollsepliscli IIoiidtln tuur van B CASSVTO TamlartH te Oouda OVERAL VERERIJQBAAR Agent voor Nederland ö IJSSELSÏIJN Blanwstraat Gouda Pnjs pcf doosje O ÖO ei EEHISBEFOTTANTEEE IHeii wordt verzocht op t SfülRK te letten ÜIT HKT MaOIZIJN TAN M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHBH Deze THEEËN worden ftfgele rerd in verzegelde pakjes van vijj twee en een half en een Ned ona met vermeiding van Nommer en iPr s voorzien van neveustaan t iMerfr Tolgene de Wet gedepo rneerd Zich tot de nitvoerinff van geëerde orders aanbevelende I RREËBAART L7 Zenuw en ülaag lijdors wordt uit oTertaigiog als een werkelyke halp in den nood het boek aaulwTolen Na ontvangst ran adres per briefkaart nordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOEPOEL S Boekb Zaltbommel Wie zeker z n wu da Jbeitk Oktfl CuCltO xa iiDtrangon lesA n v Ijjstiild en na vale prtnfnemingen in 1 handel gekomen oudtK dei nxan its i iiitrioders Dr Miohaelis Temiudii d f f da beste maobines in het wetet iba nsmde étabblisaemant van Gebr Ëi 0 1 w nsk ie Keulen efiChe tDr T12iefeaéri $ Eikcl Cacao In vierkanten buaaeu Deze Eikül Caco j is a et molk gekuuLt j aone aangename gezonde drank Toor da I gei ksoh gebruik een 2 theelepels Tan t polder Tücr een kop Ohooolat Al genoeakrNob ige drank bij geral van j diarrheo slecflts met water t gebnakea I Verkrygbaar bjj de vounauiaat E Aputbekara ent VIV Ko 4 K pwatbaa jee f M e 0 90 c ass GenoraalTertegemTOordigm toot Hedor and luRus Mattenklodi Amnterdam Kalveistraat 103 U pt POIKC OÜDB 9 t SCHIEDAMMER QENEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bÏÏt 1 PE ETERS Jz N li AU bewiJB van eohtheld 3 cachet eu kurk sUedi voor zien van den naam der Firma P HOPPK Geen Ëngelsch maar Echt BOEREITBEOOD 1 cent de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 tf Wie werkelijk prjjs stelt een nEÜELMK te hebben laat zich fotograleeren in de fotografitehe ttuntUnriehUng STTTEJIO m P V D WAJlLIS Fl SINGEL 661 Oonda Drak van A BBINKliAN Zn Bulleniandscü Overzicht Lord Roberts seint Generaal Brnce HaIliilton nam gisterochtend generaal Olivier te Winbnrg gevangen Lord Boberts seint nit Belfast De Boeren vielen gisteren Winbnrg van drie zijden aan en werden met zware verliezen teruggeslagen door Bruce Hamilton die generaal Olivier en zjjo drie zonen gevangen nam Het wordt steeds dnideiyker dat men in het Oosten nog pas aan het begin van de moeilijkheden staat zoowel op politiek als op mUitair gebied Want er bestaat onzekerheid op elk terrein Er zijn mogendheden die zonden willen onderhandelen als men maar wist met wien Het Li HungTchangF Maar de Daitsche regeering had zeker gelijk toen zij vroeg aan wien Li de macht ontleende om te mogen onderhandelen en wie de verbintenissen zon nakomen als de onderhandelingen tot een goed gevolg hadden geleid Want dat is de groote moeilpheid wie bestuurt China wie kan zich in naam Tan China verbinden en wie kan de verbintenissen nakomen Deze vraag is natnarlgk niet een vraag T B recht maar een van macht Elk gezag dal voor Europa de meeste waarborgen biedt moet door Énropa als het wettig gezag worden beschouwd het wettig gezag dat zich niet zou kunnen handhaven moet worden ter zjjde gesteld En waar het geheele uitgangspunt in de Chineesche kwestie nu eenmaal oneerlijk is schijnt dit niet oneerlijker dan de rest Men stond voor de keuze om China geheel aan de Chineezen te laten o om te doen zooals nu Maar daarmede is de vraag niet opgelost tot wien de diplomatie zich te wenden heeft Peking bezet houden f Maar wat heelt men er aan waar het doel niet is een militair succes maar uitsluitend van economischen aard En dat doel eischt juist een onbelemmerden toegang tot het binnenland een toegant dien Li niet geven kan Juist met het oog op dit alles treft het oh dat de Westminster Gazette een ander advies geeft het blad wil wel met LiHuug Tchang onderhandelen als met een der gestelde machten Het ontbreken van een volmacht is in het oog van dit blad ook jinaar een kwestie van vorm Dat dit ons opvalt ligt daarin dat genoemd blad in den regel het gezond verstand er Engelsohen vertegenwoordigt FEVILLI TOX Daarom noodigde ik hera toen hij alacheid nam op ongekunstelde wijze uit om zijn bezoek zeer spoedig zelfs indion fiem dat mogelijk was reeds morgen te hervatten Hij beloofde dit volgaarne te zUUen doen en wij namen voor beden afscheid van elkander Werkelijk kwam hij den volgenden dag den daaropvolgenden en nog zeer vele andere Het was duidelijk dat h j iKsloten had mij loo mogetijk voor hem tn te nemen Hij deed al wat in zijn vermogen was om sich aangenaam te maken en ik kan nifct anders zeggen dait dat hij onder de gegeven omstandigheden geen onaangenaam gezelschap was Hij kende of beweerde te kennen al de bizonderheden van elk geheim genootschap of staatkundige gebeurtenis der laatste tien jaren ca htj vts onuitputtelijk in oorspronkelijke annecdotes en verharende ondervindingen Hij had gedumde den ganschen Italiaanschen oorlog onder Garibaldi gestreden Hij had met verscheidene gevangenissen kennis gemaakt en enkele zijner ontsnappingen grensden aan het wonderbaarlijke Ik had geen reden om aan de waarheid zijner verhalen te twijfelen hoezeer ik den man zelve ook mistrouwde Zijn glimlach mocht nog zoo innemend nljn cjjn lach miocht nog zoo na en zelfs in de Zuid Afrikaansche kwestie maar zelden doorsloeg Spiegelt zich nu in deze niet zeer logische redeneering van het Londensche blad de vrees af dat in China hoogst ernstige dingen te wachten staan P De toestand bl ft vreemd en het is moeilijk te doorgronden wat de verschillende belanghebbenden willen Dit zal wel niemand ontkennen En hoe dikwerf wordt later als de groote archieven opengaan een verrassend nienw licht geworpen op zaken die den tijdgenoot onverklaarbaar en vreemd waren Voor het oogenblik is het meest teekenende feit in de geheele zaak dat Amerika en Frankrijk een afwachtende houding gaan aannemen Toen bericht kwam dat 4000 man Amerikanen naar Manilla waren gedirigeerd was de eerste indrnk dat er op do Philippijnen iets haperde Maar nu blijkt dat hierbij dezelfde bedoeling doorstraalt die Frankrijk besloot ziJn troepen in Tongkin te ontschepen Men vertrouwt den toestand niet en wil liever de kat eens nit den boom kijken en onderwijl de troepen in de buurt houden Luitenant kolonel de Wit schrgft aan de N E Ct AIb naar gewoonte is het gepubliceerde telegram van Roberts van 22 dezer onduidelijk vooral door het gemis van aanduiding van plaats en het geven van niets beteekenende bijzonderheden het is dan ook zaak te trachten tusschen de regels te lezen wil men zich een goede voorstelling van het gebenrde maken Grobler dan heelt in oostelijke richting teiugtrekkende den spoorweg Pretoria Petersburg overschreden zonder dat BadenPoWell die hem vervolgde hem dat heeft kunnen beletten Dat de twee voorhoeden met elkander slaags zouden zijn geweest is natuurlijk onmogelijk maar de achterhoede der Boeren schijnt aanvallend te ziJn opgetreden stnitte toen nit den aard der zaak op de Engelsche voorhoede en bracht deze ernstige verliezen toe de Boeren verloren een menigte dooden en gewonden hoeveel wordt niet vermeld het was echter gemakkelijk genoeg geweest ze te tellen want van dichtebij vervolgd wordende zullen ziJ wel niet in de gelegenheid ziJn geweest die mede te voeren Maar de vervolging bereikte het beoogde doel niet want in den ochtend van 22 dezer had Grobler een lager betrokken aan de Platrivier hiJ had den terugtocht dus gestaakt en daar zijn vervolger hem hier niet aanviel kan gerust worden aangenomen dat het vermelde handgemeen den tuurhjk klinken ik kon daarbij toch de uitdrukking niet vergeten die ik op dat gelaat gezien had noch zijn voorkomen en woorden bij vroegere gelegenheden Ik droeg zorg dat Pauline altijd btj ons wasDit was de eenige mijner wenschen dien hetarme kind niet dan met merkbaren tegenzin opvolgde Zij sprak nimmer een enkel woord inMacari s tegenwoordigheid doch hare oogen wendden zich bijna geen oogenblik van zijn gelaat afHij scheen een soort aantrekkinfïskracht op haarmt te oefenen Als hij de kamer binnentrad hoorde ik hüar een zucht slaken en als hij vertrok ademde zij veel vrijer j en eiken dag werdzy rusteloozer meer onhandelbaar en naar ikzag ook ongelukkiger Mijn hart kromp ineenals ik bedacht dat ik haar leed veroorzaakte maarbesloot desniettemin ten koste van alles te volharden Ik gevoelde dat de crisis van haar levenmet spoed naderde Op zekeren avond na het diner terwijl Macari en ik bij een glas wijn zaten en Pauline als naar geWbonte met hare rustelooze oo en mijn gast zat aan te staren begon hij eentje militaire avonturen te verhalen Hoe hij eens in zeer groot gevaar verkeerd had doordien zijn rechterarm gebroken en onbruikbaar langs zijne zijde hing en zijn linker niet sterk genoeg was om het geweer met de bajonet op te hanteeren hoe hij toen de bajonet afgenomen en die in zijn linkerhand houdende zyn aanvaller daarmede doorstoken had Terwijl hij deze daad beschreef voegde hij de beweging bij het woord en een der tafelmessen grijpende maakte hij daanttede een aanvallende I Engelsohen den lust had ontnomen om hiertQB weder over te gaan De Wet schijnt vrij zeker weer op weg n4 r den Vrijstaat te zijn omdat hg er aan winhoopt om naar het oosten te kunnen trekken welk een gelnk voor Boberts dat die onzichtbare alomtegenwoordige aanvoerd nu weer ten zuiden van de Vaal kan gaan opereeren maar h j heeft slechts 300 mjm bfl zich Wy zullen eens zien hoe dit g tal zal aangroeien als hij eenig voordeel Of de Ëngelschen behaalt het is nog niet zoolang geleden dat werd gesproken van 70OO man toen het hem gelukte in noordelijke richting over de Vaal te trekken wij weten ook dat het getel 1500 genoemd werd t en hij door de insluiting bij on om Bethlehem was gebroken Het is vermakelijk om na te gaan in hoevele bochten de officieole berichtgever zich moet wenden om de voordeden door do Ëngelschen behaald zoo t ed mogelijk uit te meten en die der Boeren als van weinig beteekenis voor te snellen Steyn wiens dood al gemeld was is nu weg naar Hachadodorp om zich met Kru S ir te vereenigen Hjj heeft slechts een eine lijfwacht bij zich heet het Het wooid ein is zeer betrekkelijk en van een lijfwacht v or den president hebben ij nooit gehoord maar het klinkt zoo voorgesteld beter dan t gemeld werd zooals waarschijnlijk het val Is rStüyn is met ee eomii Bd K p weg om de strydmacht van Krnger to versterken Het belangrijkste dat het ofücieele telegram ons leert is dat de Boeren in Natal zijn gevallen en de spoorwogvorbinding hebben verstoord 13 K M ten noorden en 48 K M ten zuiden van Newcastle dus ongeveer 6 K M ten noorden van de zijlijn naar Dundee Newcastle is dus naar beide zijden van zijne verbinding afgesloten en het schijnt dat de Boeren een aanval op dezo stad in hun schild voeren dat zü haar reeds zouden hebbeu bezet eischt nadere bevestiging maar wanneer zjj niet voornemens waren hier stand te houden zouden ziJ geen zwaar geschnt op de bergen bij Ingogo hebben gebracht ten noorden en bij Dannhanaer ten zuiden van Newcastle zoodat de bezetting niet op aan oer van levensmiddelen en munitie kan rekenen Blijven de Boeren nn eenigen tijd meester in dit gedeelte van Natal dan zonden zij dergelijke proclamaties kunnen uitvaardigen als Roberts in Transvaal in het licht heelt gegeven en zeker met niet minder recht Het wordt hoog tjd dat zü bedacht worden op het nomen van represailles en laten ziJ vooral de gevangen millionnairs goed bewaken wie weet hoe beweging in de lucht naar het hart van een denkbeeldigen Oostenrijker Plotseling vernam ik een diepen zucht achtermij en mij ijlings omwendemle zag ik Pauline met gesloten oogen en blijkbaar in een doodelijkebezwijming op de sofa waar zij tot nu toe gezeten had uitgestrekt Ik snelde tot haar nam haar in mijn armen en haar naar hare kamer dragende legde ik haar op haar bed Het was nu omstreeks negen uur PrisciUa was toevallig uit dus hep ik haastig terug naar de eetzaal en wenschte Macari goeden nacht ik hoop dat het niet veel te beteekenen zal hebben zeide hij ïNeen alleen een bezwijming Uw heftig gebaar moet haar verschrikt hebben Daarop keerde ik naar de legerstede mijner vrouw terug en wendde de gebruikelijke rhWdelen aan teneinde haar weer bij te brengen Maar zonder eenig gevolg Zij lag daar wit als een marmeren beeld terwijl alleen haar nauwelijks hoorbare ademhaling en de flauwe polsslag bfcwezen dat zij nog leetde Zy lag daar zonder gevoel en zonder bewegmg terwijl ik hare handen trachtte te verwarmen haar voorhoofd bevochtigde en alles deed om haar levensgeesten op te wekken Zij bleet minstens gedurende een uur in dezen toestand Zöólanar dat ik ten laatste angstig begon te worden en te bedenken dat ik toch geneeskundige hulp behoorde in te rocjwn Juist toen ik het besluit vatte daartoe over te gaan merkte ik op dat de slagen van haren pols ster ker en ineUer werden ik gevoelde dat hare veel nut ziJ nog van hen kunnen hebben Om en bij Machadodorp zal een ernstig treffen niet ling meer nitbl jven tenzij de Boeren meer noordwaarts trekken Boller legt het klaarblijkelijk er op too om den linkervleugel van de stelling om te trekken Kitchener 7de b igUe der 4e divisie naar ik meen een broeder van den chef van den stal hoeft de Komativalloi bereikt Geheel ongestoord gaat dit echter met m zijn work Zoo heet er wel een hinderlaag mislukt maar twee compagnieën zjjn toch omsingeld en hebben zwaar geleden In hot geheel was het verlies der Ëngelschen 4 offlcieren en 102 minderen aan dooden gewonden en vrfrmisten alias govangenen Ton westen van de stelling der Boeren hooft PoleCarew Belfast bezet Gewichtige gebeurtenissen zijn hier dus te verwachten maar het is niet onmogelp dat do inval der Boeren in Natal Roberts zal dwingen BuUer of een gedeelte van diens macht terug te zenden om Newcastle te ontzetten De gevangen millionnairs snakken echter ook naar bevrijding en wij weten dat gedurende den geheelen duur van den oorlog het gonden kalf den dans heeft geleid Carrington beeft zich in het westen mOt Methuen vereenigd De Boeren die op het oogenblik moester ziJn in do districten Lichtenhurg en Rnstenburg zullen zich daarover wel niet erg ongernst maken ver liot algemeen is dus de toestand in de laatste dagen ten gunste dor Boeren veranderd en Roberts schijnt alles op het spel te zotten al zijne krachten te vorzamelen om by Machadodorp een boslissenden slag to slaan Wj kunnen er evenwel op rekenen dat Louis Botha den slag niet zal aannemen als hij niet goede gronden heeft om te rekenen op de overwinning Verspreide Berieh len Fraskkijk De Tentoonstelling jverd Vrijdag bozoclit door 229 147 Zaterdag door 201 825 personen Officipeol wordt nu verzekerd dat de Tentoonstelling 5 November a s zal worden gesloten Het aantal vroemdelingon dat uit do provincie en het buitenland naar Parijs komt is zeer goot In Juli vervoerde de lijn Parus Lyon 444 000 passagiers d i 80 000 moer dan in Juli 1899 De staking op de schepen to Marseille duurt voort De gemeenteraad heelt 2 0000 fr voor hot stakingsfonds toegestaan en minis terpresident Waldeck Bonssean verzocht om diens tnssohenkomst Generaal Dodds die benoemd is tot bevelhebber der Fran ademhaling zwaarder werd ik zag een trek vau tenigkeerend leven op haar gelaat koineé en met ademloos ongeduld Wachtte iJc En toen keerde Pauline mijne vrouw tot het leven terug zij richtte zich in haar bed omhoog en wendde haar geflaat niar het mijne n in hare oogen ontwaarde ik iets wat ik daarin om Godes wil nimmer hoop weder te eien HOOFDSTUK VIII Ontwaakt Het thans volgend Itoofdbtuk stel ik eigenlijk met tegenzin te boek Indien het mij mogelijk ware mijn verhaal ook Bonder dit voUetlig en samenhangend te maken zoude ik er de voorkeur aan geven de voorvallen die het bevat te verzwijgen Hoe onwaarschijnlijk enkele mijner on derviiidingen ook mogen geweest zijn kunnen zij toch allen behalve deze verklaard worden doch deze zullen noch kunnen ooit voldoende voor mij worden opgehelderd Pauline ontwaakte en toen ik hare oogen zag huiverde ik alsof ik op het punt stond te bevrie zen Het was noch waanzin noch bewustheid die ik er in zag Zij stonden wijd open zoo ver dit slechts eenigszins bij een menschetijk oo mogelijk is zi btomten strak en onbewegelyk en toch wist ik dat zij volstrekt niets zagen dat hunne zenuwen m niet het minste verband met de hersenen stonden Jt ordt Vervolgd