Goudsche Courant, woensdag 29 augustus 1900

sche troepen in Cochinchina en Indo Chintv en Zaterdagavond aan boord rao de Laos zou vertrekken heeft z jn vertrek moeten nitstellen omdat er geen personeel was om hot schip te laden Te Havre staken de metaalbewerkers op de werven Men vreest een algcmeone staking in de gzerindnstrie die 7 8000 arbeiders zon omvatten BKLan De commissie voor de nitrnsting van een Belgisch vrijwilligerskorps naar China heelt in een Zaterdag gebonden vergadering besloten van de zending van oen korps af te zien en het korps onmiddellijk te ontbinden omdat de bezetting van Peking door de verbonden troepen zending van het korps overbodig maken Toch hebben do sociaaldemocraten te Antwerpen gisteren nog éen meeting gebonden om to proteateeren tegen de zending van een Belgisch vrijwilligerskorps naar China De shah van Perzie zal heden van Brussel naar s Jravenhage vertrekken DUITSCULiSB De belofte van keizer Wilhelm afgelegd biJ het vertrek van de eerste Dnitsche troepencontingent naar China dat hy een grooto som zon betalen iVoor iederen Europeaan die te Peking bevrijd zou worden vormt nog immer het onderwerp van berekeningen in de Berlijnsche bladen De Volksztg beweert dat de keizer als hij zijn belofte hondt 5 400 000 mark zal hebben te betalen het Tageblatt schat dat bedrag op 3 000 000 mark De vraa is echter zal Z M zich ziJn belofte herinneren f 11 18 11 18 18 68 1 87 1 16 8 86 8 41 4 89 4 64 5 11 1 1 7 1 7 4 8 14 1 17 l ll fO O 10 11 IO 49 l 1 f 0I I t4 J 10 1 1 10 s 6 11 Mt s 0M 1 17 t 6 18 m i io 8r 11 60 II84 1144 1 1 l 7 07 8 1 8 66 l 10 80 10 41 M 1 6 6 10 1 46 11 4 s O 8 08 10 08 11 1 11 Eiln IgtatJ Op im tr l n Zond Mmi DUri iup 1 nto rtüi tt i i rbijgb t hl i m H mi B H ll J k Spo l 8 1 f l l W ii B0TTIKD1I1 90DDA iU 5 4 Hallaadadu Ifoar L Ixtra npplaaaaatkawiji faa it Ooupagaia der Wafftaa Lita 1 01 8 19 9 17 8 18 ► 14 Ja 1 88 E E 1 48 M Mt la l9 9 48 10 I6 8 o U D A 1 n ai f D 1 M l il J J9 11 8 8 t l8 10 1 10 59 11 08 l U l 4 1 18 4 10 11 4p tw 8 01 e 68 9 M 10 10 11 09 11 4 11 671 0 84 4 1 4 87 5 86 440 8510 8 I 0 U 47 1f 00 to l 18 7 ID il 11 84 1 O Ulo 1 14 5 4 8 1 6 0 ia 1 l 11 16 11 01 ll lt l at a H7 1 7 6 1 IU U1I 7 1M J 1 10 8 14 4 41 11 7 0 8 1 9 84 1 inu W t4 47 7 80 8 18 8 41 O 4 11 80 1141 l 8 41 U 1 4 6 0t 86 7 16 8 1 4i lO Inaila 7 0 7 81 8 18 9 07 9 1 10 18 10 8 11 81 I M I M I M 4 1 4 14 47 7 4 8 09 9 11 10 17 11 18 Nederland gelde de wet van het kanton St Gallen in Zwitserland van 1891 d eenc aanvulling van het bnrgerlijk wetboek in den titel handelende over de carateele is wenscbelgk Des avonds te halfacht zal mr H van Recbteren Altena de vraag inleiden Wat verstaat men onder drankbestrijding door wettelijke maatregelen f Zaterdag 2 September is aan de behandeling van zaken van huishondelijken aard gewijd en aan de behandeling van verschillende rapporten van onderscheiden commissiën o a die benoemd voo de actie in ake de drankwetsherziening Daania komen verschillende voorstellen van het hoofdbestuur en de afdeelingon in behandeling Het dageljjksch bestuur uit het hoofdcomité van het Nederlandsche Roode Kruis Jbeeft aan de plaatselijke comité s en correspondenten van do vereeniging medegedeeld dat in de vergadering van het hoofdcomité van den 18en dezer is besloten om de aanvankelijk voor het laatst van September uit te schrgven algemeene vergadering te verdagen tot na den terugkeer van de ambulances der vereeniging thans werkzaam op de slagvelden in Zuid Afrika De datum der vergadering zal mitsdien eerst later kunnen worden vastgesteld In de circulaire waarin het bovenstaande wordt medegedeeld wordt gewaagd van den trouwen steun en de onafgebroken medewerking van een groot deel der comités en correspondenten waardoor het hoofdcomité in staat is geweest op milde wijze tegemoet te komen aan do groote verscheidenheid van eischen en behoeften van personeelen materieelen en financieelen aard waarin te voorzien valt bil tot voortdurend hulp verleenen aan de slachtoffers van den oorlog Het hoofdcomité herhaalt daarvoor zijn warmen dank aan de comitè s aan de correspondenten aan allen die door hun toewijding en offers zoo ruimschoots hebben meegewerkt om voor het Nederlandsche Hoode Kruis een vertroostende bladzijde te winnen in de smartelijke geschiedenis van den rampvollen strgd die thans Zuid Afrika verwoest De eerste kampioons kegelwedstrgiT in Nederland uitgeschreven door de Sociëteit Kegelvcreeniging Strgdlnst te Tilburg zal plaats hebben te Tilburg van 8 tot en mot 17 September Aan het reglement voor dezen wedstr is het volgende ontleendij Ie Geen deelnemer mag in dezen wedst d meer dan 2 kaarten in t geheel werpen on niet moor dan 5 kaarten achtereen op dozelfde baan Men moet beginnen te werpen op de baan genummerd één 2e Voor den kampioensprijs is aangekocht een prachtig massief zilveren kunstvoorwerp milieu vertegenwoordigende eene werkelijke factnurswoarde van vijf honderd gulden Den winner van den kampioensprijs wordt de keus gelaten tusschen dit zilveren kunstvoorwerp of vier honderd gulden in contanten 3e Voor aanmoedigingsprijzen rijn aangekocht Ie een brbnzen garnituur conpe met vazen 2e een Italiaansche vaas mot znil 3o een onyxen tafel Van wege de Hollandschf Ifaatschappij van Landbouw zal een keuring van zaaigranen plaats hebben te Amsterdam op Maandag 10 September in het hotel Krasnapolsky en een te Botterdam op Maandag 17 September in het Poolsche kofflehois Voor iedere keuring zgn 15 prijzen ieder ad f 5 ter beschikking van de commissie van beoordeeling gesteld Gevraagd worden verschillende soorton wintertarwe wintergerst en wintorrogge Het borean van de Centrale commissie voor de wereldtentoonstelling heeft met den heer Baodoin voorzitter van de groep commissie voor den landbouw te Bergen op Zoom bezichtigd de nit Nederland te zenden paarden voor de tentoonstelling van die dieren De 30 stuks 3 hengsten en 27 merrién die morgen naar Parijs worden overgebracht zgn wegens prachtigen bouw en goede conditie pronkexemplaren van hun ros Nederlandsche Opera Dir C van der Linden Het is interessant dat de proleet van Meijerbeer on Eienzi van Wagner ongeveer in hetzelfde tgdperk geschreven zjjn en zooveel punten van overeenkomst met elkaar hebbeu Over de groote verdiensten van Meijerbeer als dramatisch componist is in den laatsten tjjd ook door den heer Notta veel geschreven geworden Zeker is het dat Mejjerbeer s werken een groeten invloed hebben uitgeoefend op zijn tgdgenooten en opvolgers Wagner niet uitgezonderd BINNENLAND Do Ned Vereeniging tot afschaffing van alcoholische dranken zal Vrpag en Zaterdag 28 en 29 Sept te Leideu haar 67e algemeene vergadering honden Vrjdagmorgen wordt aan de orde gesteld r de opneming der drankznchtigen ook tegen hun wil in asyls en herstellingsoorden van medisch standpunt beschouwd in te leiden door dr Bnysch adviseur aan het departement van binnenlandscho zaken en door prof Jelgersma hoogloeraar in de psychiatrie aan de Universiteit te Leiden Laatstgenoemde komt tot de volgende conclnsiën a Hot js gewenscht dat er in ons land asyls voor drankzuchtigon worden geopend waarin do lijders ook tegen hun wil en dien T n hunne betrekkingen opgenomen en behandeld kunnen worden b De opneming en het verblijf van de lijders geschiedt op denielfden voet als dat Toor krankzinnigen gebruikelijk is Daarna lal mr J BeJinfante do zaak nit een rechtskundig standpunt beschouwen Hij zal daarbij de volgende stellingen verdedigen a Voof de verpleging van drankzuchtigon in gestichten is particulier initiatief ontoereikend overheidsdwang een vereischte b de argumenten tegen dozen overheidsdwang ingebracht zyn niet afdoende c tot boSil eener wettelijke regeling in mmsm De partituur van de Profeet vloeit over van melodiense nummers en combinatiën waardoor in groote ensemblescénes een over Weldigenden indmk wordt verkregen Bijzondere opmerkzaamheid verdienen het landelijk koor der inleiding het duet van Bertha en Tides waarin zg Oberthal verlof vragen Bertha vrg te laten gaan het gezang der wederdoopers en het oproerkoor Dan in het 2de bedrijf het walzkoor met de heerlijke phrase van Jan van Legden die zjjn moeder met Bertha verwacht het visioen en de romance van Jan met twee harpen de roerend scboone aria van Tides waar ziJ haar zoon zegent die zgn Bertha aan de liefde voor zijn moeder opofferde in het derde bedrijf het woeste koor der wederdoopers de aria van Zacharias in Hitndelstrant geschreven het schaatsenballet nieuw en pikant van rythmns het trio bouffe der wederdoopers met Oberthal een der juweolen der partituur en ten slotte de krijgszang Naar Munster 1 waarbij twee harpen een groot eftect maken In het vierde bedrgf vindt men onder meer brokstukken van den eersten rang de roerende coupletten van Tides als bedelaarsters het kinderkoor dat den profeet begroet waarop Megorbeer een der prachtigste finales die in de muzieklitteratuur bekend zjjn heeft gebouwd De herkenning van den profeet door x jn moeder de oedreiging der wederdoopers koren van volk kinderen en alle hoofdpersonen werken hier te zamen tot een buitengewoon grootsch geheel In het vierde bedrgf vindt men een aangrijpend tooneel tusschen den profeet en zgn moeder waarmede mevr Viardat indertgd haar hoogste triomf behaalde in het vijfde bedrijf de aandoenlijke caratine van Fides het duo zoo krachtig van karakter tusschen moeder en zoon het m Ulrecle SpdorwegverblDdlngen met ttülÜA Zomerdlensl 1900 AauscvaogcD I 67 10 81 10 68 11 0 11 18 11 10 11 1 i lS 7 86 11 8 88 li l 8 40 8 80 8 17 08 6 61 7 11 door 7 18 7 SB 7 l 8 16 7 44 lO lt n i 88 t 40 11 46 11 68 11 81 11 4 11 10 Oondft Iliordnoht Mienverkerk Oapalls tottaidua H aotterdamD P Botterdam U Allnu la n tt kliaa t6 1 04 1 88 S I4 1 5 4 1 8 8 08 I 09 1 41 1 08 7 88 Botterdam Beun Rottonlam D F Aottordam M Oapelle Nlgtt arkelk Uoordreoht Soldi 4 f 4 0S 7 06 4 84 4 44 4 il ni 5 07 10 1 10 18 10 88 10 48 10 4 R 7 48 8 8 7 18 4 4 4 61 01 5 11 17 1 80 07 6 41 6 61 04 1 10 8 18 18 9 47 f 4 0 14 11 61 H O 11 81 1 11 i AUan Ia n Ie Uaiaa aitia batalaa 7 8 7 4 1 84 8 04 00 8 10 08 10 84 ïmltatiat ap J laop k i lat garabMi wariaa eOUDA OSN HliOTlaa laraa Oouda 7 18 8 87 8 41 9 01 1 10 00 ZoTeoh Moero 7 8 8 68 t t a 8oetarmeer Zeg 7 81 9 01 r Voorborg 7 68 9 14 i Hig 7 61 9 08 9 1 S7 10 1 10 6911 81 11 16 ll l 11 5 1 I II 8 46 4 19 4 60 6 16 1 41 8 18 7 19 11 11 1 11 M 1 10 1 56 4 1 4 46 6 88 5 66 U5 4 7 57 9 48 10 18 10 4 11 41 11 0 H 4 II 1 40 1 1 W 4 106 11 II 7 41 7 66 1 18 4 86 6 18 4 0 43 6 nl 4 6 116 4 7 06 8 9 8 IS 8 46 10 86 10 ii Ha 6 81 04 7 01 7 16 7 89 6 8S 66 9 0a 44 lO U U l 11 ll 1 O Zoel rm Z g MI Z 1 Z Z Si Z imJ I Z Z J M Z Z Z Z SI 14 11 7 1 lit S 07 9 08 P B II 9 80 10 11 10 64 11 66 11 08 11 84 l ll 8 0 8 17 4 7 4 47 fl narnaaikaMa allaal la aa la klaiaa aati katalaa 8 0 I D i U Til CU I 1 07 I0 S4 7 46 I K 9 07 6 8 6 48 08 7 l 4 8 18 9 89 üonda Oidow Woord UtrooU 1 19 10 14 10 69 18 00 11 87 1 1 11 16 1 81 11 14 11 44 4 48 i 8 I t 80 18 7 10 14 10 4 11 47 H 8 1 0 8 08 i SI 7 00 7 68 9 00 M 10 0 tt 4 7 14 11 07 9 14 14 7 41 S 88 9 4f 10 07 10 18 U I8 UtroaU Woanlei Ottdow Qaada 6 18 II 7 47 8 41 I0 10 10 10 11 88 18 08 1 80 8 08 8 10 4 01 8 07 8 4t 8 0 7 10 1 U H 11 87 6 11 6 68 8 17 10 41 1 86 4 88 t 41 7 08 7 M 8 80 9 14 I 10 4 U I7 lUl ll U ♦ heerlijk trio tusschen J n vaa Legden Tides en Bertha en ten slotte de drinkcoupletten eindigende met den ondergang van den profeet en zjjn volgelingen Er is reeds vroeger gewezen dat deze oper t$ i hooge eischen stelt aan de sitvoetders olisten koren orkest en aan de tooneeltirichting Voor het eerst zal in den sclioRi nrg de opkomende zon haar licht doeo iclMiip eene nieuwe eleotrische verlichthM Unienwe decors van de hh Sommdr f ffage en Vis en Leüsen te Brussel b otea prachtig te zgn Voor de costmnes heeft de directie gecontract id met de daarvoor beroemde firma Hugo Bamch en Co te Berlgn door tusschenkomst van de hfceren Berkhout en Zoon welke costuums in pracht alles zullen overtreffen wat op dat gebied hier is te zien geweest Aan de instndeering wordt de grootst mogelijke zorg besteed on heeft de directie het voornemen de hoeren van de pers dezer dagen tot een algemeene repetitie te noodigen Gemengde Berichten Aan de Tp werd gisterenmiddag geseind Heden heeft de jnstitie weder tal van personen onder wie verdachten op de kindermoord te Tilburg verhoord Nog geen bekentenis Er bestaat oenige aanwijzing waaruit zou blgken dat Mutsaers niet Musschaert de schilder reeds wist waar het Igkje van het kind zich bevond boven in de gevelven der kerk voordat het kind er gevonden werd Dit vooral geeft tot het zware vermoeden tegen Mutsaers aanleiding Het gerucht dat de pastoor van de Nieuwe kerk op de briefkaart die Vrydagochtend door den brigadier ontvangen werd het schrift van den koster zon hebben herkend noot beslist worden tegengesproken De briefkaart is niet aan den pastoor getoond In de kerk van bet Heilige Hart te Tilburg werd het volgende van den kans i gelezen Naar aanleiding dor verschrikkelijke misdaad die er gepleegd is meenen wg goed te doen n op het hart te drukken om zooveel mogelijk mede te werken opdat aan de menschelijke gerechtigheid kunne worden voldaan Geheel de maatschappij heeft er belang bg dat de dader ontdekt en gestraft worde Ieder die derhalve meent eenig licht in deze duistere zaak te kunnen brengen al is het nog zoo weinig verzoime niet zich tot de bevoegde macht te wenden Niemand late zich door een valsch medelüdOH weer houden het algemeen welzgn gaat boven het gelak van enkelen niemand vreeze daardoor anderen te kwetsen of hun minder welgevallig te zillen zgn Men spreke das niet alleen en zegge de waarheid en de volle waarheid als men door de bevoegde macht ondervraagd wordt maar men wende lich ook tot haar als men meent iets te weten zonder aanzien van wien ook Geen wraak zij hier de drijfveer maar het bewnstii n dat aan de gerechtigheid moet worden voldaan Uen schr ft uit Zaandam De kermis ie gisteren aanving sobijnt voor sommigen een goede gelegenheid om zich X t r ll 17 t t w 4 f P 10 18 i 7 18 t l 1 41 9 47 10 t l 1 1 t 10 1 4 1 44 I 8 8 4 7 01 10 18 10 1 10 41 11 99 9 5 ie o 10 17 10 19 10 14 10 4 1 54 ll U 11 8 Tyü vaa xre iiwlc ten koste van anderen te verrgken Opiwee plaatsen ongeveer ter zelfder tijd werd Zondagavond terwijl de bewoners afwezig waren ingebroken De dieven zgn daarbg op zeer brutale wïie te werk gegaan Bij den heer P J C van dor Wcrl wiens slagerij tegenover den bootsteiger van de Alkmaar packet aan den Hoogendgk gelegen is en midden in de drukte van de kermis hebben 4e inbrekers na een schut te zijn overgeklommen zich waarachgnlgk toegang verschaft door een openstaand raam Zij hebben zich verwgderd met medeneming van f 130 aan geld Om dit machtig te worden hadden zy de kast waarin het geborgen was voorever op den vloer golegd en toen het achterschot verbroken Bg de wed Meijer in de Westzijde is op andere wijze te werk gegaan Daar hadden de bewoners het huis eveneens een slager te acht nur verlaten en goed gesloten Toen de familie ora halftien terugkeerde vond men de deur open het licht brandend de kasten allen met geweld opengebreken en den inhwd in w nonl verspreid Hier hebben de dieven alleen gond eh zilver gestolen Blijkbaar hebben zg naar het geld gezocht want zelfs de bedden waren onderstboven gekeerd Toen ziJ beneden niet vonden wat zg zochten hebben zj o k een der bovenkamers een bezoek gebracht en ook daar goud en zilver in beslag genomen Van de daders is nog geen spoof bekend m Aan vele berkeboomen bemedct iep dat de bladerin van de onderste twlftt eO tlrggeu reeds aivallen terwijl de top van den boom BOg van bladeren is voorzien Volgens jarenlange ervaring is dit verschijnsel een voorbode van een zachten winter Wordtin het najaar daarentegen de top der berken iMt eerst bladerloes daa pleegt een strenge winter te volgen Te Ascia bg Salerno is oen man gevangen genomen die zeer veel overeenkomst vertoont met den nog steeds niet gevonden blondharigen medeplichtige van Bre ssi Hij heet Ohinsberg en is woonachtig te Brooklyn Er zgn eenige compromitteerde papieren bij hem gevonden De advocaat Merranti heeft ten slotte geweigerd Bressi s verdediging op zich te nemen Uit Dodewaard schrijft men De prijs van de pruimen is zóó gedaald dat sommige soorten de kosten van den pink niet meer goed maken men laat ze aan de hoornen hangen Zaterdag kon men tegen 1 cent per K G nog leveren heden waarschijnlijk niet meer Iemand die een zending pruimen naar Botterdam had moest bg do afrekening f 8 betalen in plaats van iets te ontvangen zooveel waren de eipeditiekosten eo honger geweest dan de marktprijs In de gemeente Achtkarspelen Fr verkeerde eene 70 jarige vrouw in zulk een verregaanden toestand van vervuiling dat de burgemeester last gaf haar persoon en haar verblijf te reinigen De vrouw had vrije woning van de diakonie der Hervormde gemeente van het burgerlijk armbestuur genoot zij een onderstand van f 1 por week De personen met de reiniging belast vonden in naar wdnln eene groote hoeveelheid deels bedorven eetwaren als erwten boonen kaas tirood enz en ook twee buidels met circa Wj aan klinkende munt Toen men ook bot kabinet en pnipitum van de vrouw wilde openen verzette zjj zich daartegen zoo hevig dat men dit plan liet varen Waarschijnlijk tl daarin nog meer waarde te vinden Deze Tfouw verzamelde een en ander uit liefdajliÉo giften f Men meldt nit Tilburg ïi iEergisteravond half twaalf stonden eenige personen in de deur van een danshuis alhier naar het dansen daarbinnen te kijken toen yan buiten een schot met hagel uit een geyeer werd gelost Een van hen van Straten werd ernstig getroffen het gevaar voor zgn leven is echter geweken Ëen Amsterdammer sohrijft Ëergisterochtend had er in onzen tuin iets plaats dat misschien wel der moeite waard Is om ter waarschuwing te plaatsen In het raam der benedenkamer zat een ittige kraai bmtaal naar binnen te gluren niettegenstaande wjj met ons driëen hem tonden te bekijken en onze fox terrier hem aanbhtfte huppelde hg naar binnen en zette l OD een blikken kaarsstandaard nam dszen ni den bek en v oog or het veuter mee nit en den tuin in Tien minuten later kom ik mgn slaapkamer biqnon waar voor het open yenster een tafeltje net naaiwerk en een naaikiatje staat wie zit er in mgn kistje te rommelen P de kraai Letterlijk verbluft kon ik eindelijk een obreenw geven het dier kijkt op bukt zich en grjjpt mgn zilveren vingerhoed waarmede bij t venster nitvliegt ep welken htj op den mnnr met klimop neerlegt Op mün geroep joeg de knecht hem weg en vond den vingerhoed tusschen t groen verborgen Hardnekkig bleef het dier in kringen om de geopende vensters heonfladderen Het gevaar inziende van den dief die door geen politie kan tegen gehouden worden besloten wij hem dood te schieten wat dan ook gebeurd is De vogel was zeer tam en volstrekt niet schnw tweemaal schoot de knecht hem aan en telkens keerde hg oponzebalcongoot terug Cordna de man die zjch had laten bepraten door een Engelsch agent om aan samenzwering te denken is doodgeschoten Den 23n s avondi werd hem meegedeeld dat het doodvonnis bekrachtigd was Den ganschen nacht bleef een geestelijke bjj hem Den 24n s ochtends om i uur werd bjj gehaald Hjj stapte moedig naar den tuin achter de gevangenis waar h j doodgeschoten zou worden Hjj toonde geen vrees en verzocht niet gebonden te mogen worden Hij ging zelf zitten in den stoel voor den tuinmuur en zijn armen vouwende zeide hiJ kalm tot kapitein Burchard die het peloton aanvoerde dat hiJ gereed was De bewakers verlieten zijn zgde en onmiddellijk klonk het scherpe bevel vuur I Toen de tien kogels het lichaam van Cordoa binnendrongen hief hjj zgn armen op en viel dood neer Het Igk werd dadelijk begraven in een graf vlak bjj den stoel Alleen generaal Maxwell kolonel Maxse de geestelgko en de dokter waren bjj de terechtstelling tegenwoordig STADSNIEUWS GOUDA 28 Augustus 1900 De Commissie belast met de regeling van den Wedstrijd en Optocht der versierde Bokkenwagens en Sportkarren verzoekt ons mede te deelen dat de deelnemers zich tot Donderdagavond 6 nur kunnen aanmelden bg één der daarvoor aangewezen hoeren dat elke Sportkar getrokken of geduwd moet worden door een kind beneden 14 jarigen leeftgd terwijl 1 de Sportkar zich één of twee kinderen moeten bevinden De deelnemers moeten zich tusschen 9i en 10 uur aanmelden in den tuin der Sociëteit Ons Genoegen waar de beoordoeling en de opstelling zal plaats hebben Na afloop der beoordeeling ongeveer 10 j uur begin van den optocht Beeultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudscho Water leidingMaatschappij Datum 23 Aug 1900 Oorsprong Kraan Kantoor Aantal teldagen 2 kiemen per gram 35 vervloeiende kiemen O i soorten 3 ziektekiemen geene Opmerkingen zeer goed W g Dr H J VA t HOFF Zondag had te Delft de algemeene vergadering plaats van den Nationalen Bond yan Handelsen Kantoorbedienden De voorzitter de heer Odink uit Amsterdam opende de vergadering met een woord van dank aan het afdeelingsbestnur voor de harteIJke Ontvangst Het voowtel om het pensioeiv en weduwenfonds in werking te doen treden werd aangenomen en tot directeur benoemd de heer Van der Gupst uit Amsterdam Tot dministratenr van het ondersteuningsfonds werd benoemd de heer Geisderver van Amsterdam en tot commissarissen de hoeren De Bock alhier Sligtenborst van Almeloo en Van Hutten van s Gravenhage Voor het wgzigen der statuten werd een commissie benoemd n l de afdeeïing Gouda Delft en i Gravenhage Recfatszakeh Ta Haarlem is Vrijdagochtend te 9 uur aan het Provoosthuis door den deurwaarder M J Waning in tegenwoordigheid vanden auditeurmilitair bg trommelslag ingedaagd de voortvluchtige eerste lnitenant kwartiermeester van de 2e afdeeïing van het korps mariniers te Willemsoord G M Klasing Bg die indaging is den voortvluchtige gelast om op 8 Oct a s s namiddags te Ij uur voor den krijgsraad te verschijnen ten einde aan te hoeren de conclusie of conclusies die de auditeur militair tegen hem zal nemen ajs wordende hg beschuldigd Ie van desertie 2o van het voortgezet misdrijf van valschheid in geschrifte en bet opzetteljk gebruik maken van het vervalschte geschrift 3e van verduistering van de som van f 6803 97 het Ejjk der Nederlanden toebohoorende Veemarkt te Rotterdam Dinsdag al Aug iqoo Vette Oisen en Koeien redel aanvoer prQ I Mn ware voor ie kwaliteit 35 ie kwalj 3e kwaliteit 30 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goede aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer 10 kwaliteit 28 = kwaliteit 5 3de kwaliteit 13 cent per hall Kilo Stieren en Gaskat veren goede aanvoer De handel was voor alles vlug pnjshoudend Ontvangen een groote sorteering Heeren en Dames PAHAPLÜIES VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA UcMirs van Anistcrdaiii Stotkrs 1 98 98 n AUG vikrs SiDBRUüD Cort Ne l W 8 l i l dito dito lllc 8 8 l ii dito dito dito 3 93 HoHOa Obl Gouill 1881 98 4 lOO j lTAI a In otr jTmg 1861 81 6 SS Oomra Obl in papier 1868 83 88 Vi dito in iilver 18118 6 8S u PoaTvaai Obl met coupon 8 dito ticket 8 l4 ii l4Vn amUKD Obl Bianeal 1894 41 66 dilo Oecooi 1880 4 duo bii Rothl 1889 4 96 dito bij Hop 1888 90 4 96 dito in goud Icon 1883 6 dito dUo aito 18S4 6 101 HpilHl Perpot ichuld 1881 4 87 7 ToiliM Qepr Gonv leen 1890 4 98 Geo loening serie D l8 Gec leenin serieC I 86 JZoinAra Sp ï oblg 18 J S Msiloo Ob r nt Soh 1890 6 10 ViHFiDiiA OM 4 onbop 1881 84 Y MlMAll Obligation 1896 3 900 BonilDAll Stod leou 1894 3 91 NlD N Afr Hnndoltv aand 99V Atondib Tab Mij Oeniaoaton 681 DeliMaatachappij dito 48 Aru Hypotlieekb psodbr 4 Cult Mji der Voratenl aand 5 Or Hypol hnokb pandbr 4 109 Nedflriandêohe baak aand 204 Ned Handelmaaticti dito 64 N W k Pao Hyp b pandbr 3 91 Bolt Hyiiothoekb panilbr 4 Utr Hypotbookb dito 41 Oonma Ojit UoDg bank aand 118 Suil Uypotheokbaak pandb 6 llOl AaitiiA Eqat hypoth panclb 4 90 Halw L G Pr Lifcn rort 991 Vbd Holl IJ 8poorir I j aand 1 14K Mij tot Eipl V SU 8p aand 10 Ned lod Spoorvegm aand 184 Nod Zaid Afr Spm aand 6 S6V dito dito dito 1891 dito 6 100 TALM Spoorivl 1887 89 A Ek bl 3 66 Zuid Iul Spwmjj A H obl 8 61 PolK Wariohau Woenen aand Hl Emt Gr Ru Spw MiJ oW 4 97 Valtisohe dito aand Paslowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 és tursk Oh Aioir Sp kap opl 4 100 dito dito oblig 4 100 Amuika Cent Pao Sp Hij oU 6 1141 Ohio k North W pr O v aand dito dito Win 8t Heter obl 7 1417 Denver k Sio Or Spm eert v a 68 niinois Central nbi in goud 4 lOS l oniav kNa farilHGort v aand 74 76 4 Meiico N 8p Mij Ie hyp o s 104 Bad Bnusel 188611 100 Hoila Thei iRogalltG soUcli 4 I171 OoniH StaaUleonig I860 i 117 E E Oost B Cr l8 0 8 101 SrAWS Stad Madrid 3 1861 841 86 NvD Ver Bez Arb Spool oert tot SPOTFEIJZEN van ZOMERMANTELS DAMES en KIN DE B COSTUMES COSTUMES TAILLEUR Blousen en Damesorerliemden Japonsloffeii eo gekl Katoenen D $ AM80M Burgert j k o Stand OEBOBEN 26 Aug Arend Cornelis ouders h Vermfl en J van Dim Geertnij ouders U J Beparon en S Rozekrans Abraham ouders A Babouw en E de Zoeuw 26 Cornelia ouders D van Dam en C van Boon Cornelis ouders J Knor G e Boot 27 Helena Maria ouders J Teekens en J y HaVerkamp Jacobus ouders H J Polet en P Hoeksel Krjjntje Geertruida ouders P Boel en G den Os OVEBLEDEN 27 C Scholten wed J Nienwenhnizen 85 j GEHUWD 28 Aug J Tersteeg en E Kens ADVKitTKiXTIElN Bevallen van een Zoon f A D DONKBR VAN D i Gouda 28 Augustus 1900 Getrouwd K KBTO EN J TEBSTEEG Luitenant b h 4e Beg Inl Oouda 28 Augustus 1900 V De Heer en Mevrouw TEBSTEEG Reus bedanken ook namens wederzjjdscbe familie voor de bjj hun huwelijk ondervonden vriendschap on belangstelling De Firma m U VELDE H4LEWIJN Wijnhandel alhier VBAAGT TK HVREN een i elder bij voorkeur in de buurt der Peperstraat of Haven Aanbiedingen worden ingewachtten haren Kantore Peperstraat Terstond Gevraagd Kost en Inwoning voor een net J0N6MENSCH bjj nette burger menschen P O tegen 6 per week Fr Br lott Boekhandel A IV SEGBOEB Dellt BERICHT Heden VOORTZETTING VAK DE TAPIJTVËlUAIfi len huize van den lleer IIe Groot Sint Inlhoniestraat Korenbeurs Notaris MONTI J ORGELBESPELmG in Ie iroolt ol t t Janskerk o Vrijdag 31 Auj ustiis 1900 des avonds 7 uur ter gelegenheid van den Verjaardag van Ainiiii door den Heer J H H Siuianilermaii met welwillende medewerking van Mojnfirouw MAKTE HEBET Menzo Sopraan Amsterdam Den Hoer A vas dïb STAP Bariton Delft CABL NOLTE Viool Rotterdam Programma s tevens bewjjionvan Toegang zyn tegen betaling van 0 9B van al Woetttiag i9 M0W l t verkrijgbaar bjj de Boekhandelaars J vah BENTÜM ZOON en bjj den Koster