Goudsche Courant, woensdag 29 augustus 1900

No 8386 Donderdag 30 Augustus 1000 30ste Jaargang m mm mmm IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Klffoiin i De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VI IF CENTEN relrfiion i 4 A D V E R T E N T I E N worden g oplaatj t van 1 5 regels a 50 Centrn iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ö ADYEETENTIÏIN in alle Couranten worden aang eiiomen door het Adverleiille Biireaii van A BKINKMA ZOOIM TUI GROl D Te HUUR gevraagd drie è vierhonderd roeden grond geschikt voor Tuingrond In de nabpeid van öonda ol Waddinxveen lielst aan vaarwater gelogen Br Ir lett T G bjj D BOLLE Boekhandel Rotterdam IN De Avondster Dubbele Buurt B 13 liJn voorradig verschillende Gasilluminatie TE KOOP of TE HUUR Aanbevelend M M VAN LOON Tel No 117 m f Aan hetzelfde adres kannen bestellingen van vetglaasjes aangenomcn word en 9 m 8CHIEDAMMEK GENEYEE Merle NTGHTCAP Verkrijgbur b t PEETER8 Jz AIb bew gB ran echtlioul oaohet en kurk Bteeda voorsion fan den noBin der Pinna P HOPPE FRMSCHE STOOMVEEVEEIJ chemische W sscherij TAN 11 OPPENIIEIMER 10 KruMtmle BoUerdam Qebrevetrït nl door Z M den Koniuf der Belgen Hoofddepót voor GOUDA da Heer A VAN 08 Az dpeoialiieit voor het ttoomeu en verven van BÜe Ueeren en Oamesgarderoben alsook alle Kindergoederen gpecisle inrichting voor het toom n van pluchemantels veeren bont ent Gordgnen tafelkleeden enz worden naar dt nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdelnk voor de gezondheid volgens staal bewerkt Nieuw oiiovertroften Prof Dr Liobors wolbokoud IIHUV SKACBV ILIXIB AUmd Mht met F brlekBiDerk iot oortdurende radicale en sekOTS genezing van alle zelfs de meest hardnekkige zenuw tlekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeagdigeajeeft d totale genezing van elke zwakte Blee tücht Benanwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpfln slechte spssvertoring Onvermogen Impoteuz Pollutione enz Uitvoerige prospectassen IrgirorfoMh 1 11 8i dubbel ll Hi Centrnal i ep t M ltU v il VoRte Zoltbommul Depots M OUban k Co Eotturdaro F lliippol Gr 5enlisge I r lram ii iloJongJ 0 n llottocdum Wclff II Co OouJa n bil alle drogisteD S co i = 5 Pain ExptlUr Duti Jsa wndt dit midlUl mt naumA saooee als pifastillMida i WTqvug aaanwend teeaD Bheamaliak Jich t Tartoadl iaid pt ii dal var jM Amn miS l JjSl l eok iadan TttttroawaD Maa latte ap kat labilakMaark A ai A4 l o aiilS0cda In da maaata apothakan JTe Anulanlva U UloUi Ot ban van Tuyn an Saadere H lliltt IMt rliaiil li d iB al Dit l IBri fll liroafda LÜHSBOÜWTENTQONSTELLIHS EN FEESTEN TE GOUDA l¥oen§daf 30 Aiigii§lii § TENTOONSTELOTG van elf tot vier uur Café Clianlani In tic Soclclelt On8 iienoegcn ten 8 uur OPLATING van POSTDUIVEN te 12 uur DoiKlerilag 31 Aiigiiitiii TEITOONSTELLIITG van 10 tot 4 uur GEMKIiNSCIIAPPtLLIKK MULTIJD te 5 uur Aangilte tot uileilijk Woeiisd Kav iid in de Sociëteit ONS GENOEGEN te 7 uur Na afloop van het Concert BAL an de Zaal KUNSTMIN aangeboden aan de leden der Holl Maatschappij van Landbouw en hnnne Dames en hen die van wege het Bestnnr een introdnctiekaart ontvangen hebben Alleen op vertoon van de introduotiekaart is de toegang tot t bal geoorloofd HET BESTUUR S Kort oversicht onaer Prijscourant S SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 S MADERA S droog en zoet l i W VERMOUTH la Turin 52 O 1 BODEGA CHAMPAGNE l J fe COGNAC i f 1 75 f 2 25 1 2 75 f 3 25 f 3 75 en r ff g SCOTCH WHISKY 2 25 2 a Per Fl Per Ank 45 PI I P tn aS LIgTRAC f 0 65 Nto f27 76 g ÖS CHATEAU VALROSE 0 75 31 S 2 St ESTEPHE 0 85 36 g St EMILION 1894 f2 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 ng S i 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 15 ïï © a SADTERNE 1 12 aS S g O ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 0 2 h BOURGOGNE 1 10 f P 2 W De fiesschen zijn in de prijzen begrepen en worden A 3 ets per stuk teruggenomen BiJ elke hoeveelheid verkrijgbaar biJ De arma T CBEB AS Gouda Standaard Hypotheekbank MaalschappelUk RapUaal EE MILLIOEX GIJLORN EltNUwia Ui H B G CABTIIIDIJK tn B OS BSST In De Bank verstrekt op zeer billijke voorwaarden gelA op eertte hppotheek on gocft onder controle van het slgemeen MamlnMraUe euTtu lkttnloorte Rotterdam 4 fJiWOBKief uil Coupons 1 Januari en 1 Juli verkrijgbaar rv n Correspondenten voor Gonda de Heereti M Of OGIER Co Let vooral op d ECHT JtaMdteeJceninff met rood letters OIRUTEURDiR ViaOKIABROM OBCRlAHHSTim verkrijgbaar tfsandom ta a n Maataehappij tot Exploitatie van de FittoHa Bron KarOnor voor NederUmA Boompjeê éO Rotterdam te GQUDA Pberiahnstein een Engelsch maar Echt BOEUEÏÏBROOD fg emt de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 9 Wie werkelijk prgs stelt een IKeiELIJK te hebben laat zich iotograteeren in de namffrafiaelte UuftinrIeMütg STTJIDTO m P V D WAALIS Fl SINGEL 661 TliiiRy i Wendnbtli in do gehoele wereld bokend en I g eroemd Onoverttoffan middel tegen alle Uorst IfiDr LeïerNaagilekten eni Inwendig zoowel u a ook uitwendig in bijna ttlle aiektegevallen met goed gevolg Bsn te wenden PrHs per meen t 1 p r poat t I Is TUntj i Woadutalf bezit een aUnog ongekende geneeakraeht en heilzame werking Maakt neeital elke pijnt ke en geraartolle operatie geheel oiorbodig Wet deze zalf werd een 14 aar Md voor ongeneetllfk tellOUdeil beengezwel en onlanna eon bijna gn aar kankeriyden genezen Krengt genezing en rerzacliting der pijnen bij wonden ontstekingen enz Tan allerlei aard Prijs per pot f l BO per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENRI SiNDERS Bokln 8 Anutordam Vur geen depot heiUlU men direct wn diBSohuUempotheke dat A THIERRY in Pregrad bel Hohit l Oeeterreich Gelieve proepectni te ontbieden bij het CantrMl Uepdt S nder Jtakin 8 Amiterdam Een SNEL Eijwiel Is onvermijdelijk een MTKBH en f j I C T fj © P B f Op den weg zfln de Yankee Style Rijwielen het tam B lift f o a in hét Kampioenschap van Nederland 1ste ptijs bij het verbeteren van het zes nur record 167 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikanl va BIJWIELBN en MöTORCÏClïS B A JANSEN s Bosch Leverancier der Camblcr Automobielen e a Agent voor GOUDA J C DEBÜITBB Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBROOK Wie zeker zijn ii Je Echte Eikel € 11010 te ontvangen lewunongestefd en na vele pruifuei gen In dun 1 handel gekomen undiK deL naam des aitvinders Dr Miolta Uii vervaardigd tp de beste maolunea In hot wereldberaamde Atabblisaeuient van Gebra StiOUwerok te Keulen Itcha J pTÏ2icl28ieIIV Bikel Cacao in vierkanten biissori Deze Eikel Caca u met molk gekookt aono angoiiame gejoHJe drank Wat dag lijksch gebruik een II 3 Shcelopeli v p 1 t pouder voor eou kop Chucclah Als genoostricbHgo drank bij geval v u Jiarrhee leonts Ket wator ts gebruiken 1 Verkrijgbaar bij de voor ri aa ffu tit H T Apottiekara on Vi Kg V K ttatbufsjM l 1 80 öTÖW e 0 3S GenaruilverteBenwoordiger voar Kedor and lufiut Mattenklodt Amuterdam Kalvetstraat 10 3 Zenuw en Maagplijders wordt ait overtuiging als een werkelgke holp in do nood hel boek aanbevolen l i Na ontvangst van adres per briefkaart orat d t boekje franco per post toogezonden door fl lX gPOBL 8 Boefcli Zaltbommel Gouda Dmk van A BKI KM Ïl Zn Bultenlandsch Overzlchl Lord Roberts meldt dat de verliezen van Zondag zijn 5 gesneuveld en 58 gewond Bnller B troepen bivakeerden met de schemering op de plaats waar zjj waren Roberts seinde Maandagavond uit Belfast Onze bewegingen zijn oiteraard langzaam wegens de groote nitgestrektheid en de moeilijkheid van het terrein waar Vrij vechten Maar vandaag kwamen wü een bevredigend eind vooruit en behaalden een beslist voordeel BnUer s troepen bezetten Bergendal een zeer sterke stelling omstreeks 3 kilometer ten noordwesten van Dalmadutha Ik liet Bnller te Bergendal Ik hoop dat onze verliezen niet boven de vijftig of zestig zijn het verlies ia geringer dan ik vreesde daar de toegang tot de stelling over een open glooiing van 2 of 3 kilometer liep en de vijand hardnekkig stand hield Een groot aantal Boeren sneuvelden eenige op een rotspunt door lyddietbommen Een machinekanon werd genomen Het was een mooie oporatie Buller leidde de troepen zeer bekwaam en de samenwerking van het artillerie tillerieen infanterievnnr had groote nitwerking Links van onze stelling mkte French vooruit naar Zwartkopjes op den weg naar Lgdenbarg en bereidde aldus den weg voor de beweging van Pole Oarew s divisie morgen Rnndle meldt dat op een verkenning te Brandwater gisteren éèn officier sneuvelde en èén gewond werd één Boer sneuvelde en zeventien werden gevangen genomen Baden Powell meldt dat hij voert is gerokt ten noorden van Warmbad en zonder strijd Nijlstroom heeft bezet De landstreek waar hij en Paget opereeren is een dicht toschveld en daar het op t oogenblik niet wenschelijk is noordelijker te trekken koeren de troepen naar Pretoria terug Dit zijn de eerste telegrammen over het gevecht tegen generaal Botha Een opmerking met betrekking tot de verliezen Zondagavond seinde lord Roberts dat 3uller hoopte dat bij zijn troepen deze niet meer dan 40 zouden bedragen Maandag gaf de opperbevelhebber een lijst van de verliezen waarvan men de totalen onder de telegrammen heelt gevonden Deze waren echter alleen van de korpsen die ten Noorden van Belfast hadden geopereerd Van Buller was bericht ontvangen dat hij ziJn verliezen schatte op twee gesneuvelden en 24 gewonden nogal een malle uitdrukking in verband met de daaropvolgende gedetailleerde opgave Dan moeten we nog iets zeggen omtrent FEViLLEIOX ag Al mijn hoop dat met het eindigen harer bezwijming hare rede zou terugkeeren was vervlogen Het was duidelijk te zien dat zij in een veel beklagenswaardiger toestand dan de vorige was ovargegaan Ik sprak haar toe nep haar bij haar naam maar xij merkte het niet Zij scheen zelfs mijne tegenwoordigheid niet op te roerken Ztj staarde voortdurend met starre blikken in één riditing Plotseling rees lij overeind en eer ik haar kon voorkomen verliet z haar kamer Ik volgde haar Zij steeg snet de trappen af en ik zag dat z zich naar de straatdeur begat Zij had de hand reeds aan de klink toen ik haar bereikte en haar weder bij haar naam riep haar verzoekende ja zelfs ten laatste bevelende terug te keeren Maar de klank mijner ste n scheen nïet tot haar oor door te dringen In haar gevaarlijken toettand want ik begreep dat z g daann verkeerde deinsde ik er voor terug om haar met geweld tegen te houden denkende dat het beter zoude zijn haar te laten gaan waarheen xij wilde t rwijl ik haar dat spreekt van zelf zou vergezellen om haar tegen ongelukken te beschermen Ik greep mjjn hoed en een langen mantel die in de gang hingen den laatste sloeg ik om haar de verliezen bjj de bezetting van Belfast Lord Roberts stelde ze op 10 ofilciereu en 13 man gewond daarentegen seint de correspondent van de Daily News Generaal Pple Carew heelt Donderdag deze plaats bezet Hg ontmoette slechts lichten tegenstand van een honvelrng ten zuiden van waar de Boeren uit kanonnen en geweren vuurden Onze artillerie verdreef den vijand spoedig nit deze positie met een verlies aan onzen k nt van tachtig gekwetsten Wie van beiden moet men nu gelooven lord Roberts of den correspondent Eerstgenoemde heeft in het verheimelijken van verliezen zjjn sporen alreeds verdiend en de correspondenten der Engelschc bladen zjjn ook niet bijster betrouwbaar maar zij verdraaien de waarheid gewoonlijk niet in Engeland s nadeel Charles Williams maakt in de Morning Leader een paar opmerkingen die wel de moeite waard zijn om gelezen te worden Hij schrijft omtrent hot terrein der huidige operaties Het land maakt den indruk alsof bijna elke strook wordt beheerscht door een volgende en klaarblijkelijk hebben de Boeren van dit voordeel gebruik gemaakt daar wiJ schrijver bedoelt BuUer s driedaagsch gevecht geen indruk op hun stelling hebben gemaakt Dan houden we het voor zeker dat de Boeren naar het Oosten en Noordoosten een andere stelling hebben waarvan het centrum vermoedelijk Snijman is De vijand moet wel meer mannen hebben dan in den laatsten tjjd werd gemeld als hjj een front van bjjna 30 mjjlen krachtig kan bezetten WiJ twijfelen er niet aan of er zal een weg worden gevonden door of om de Boerenstelling maar we staan hier blijkbaar voor een even machtig probleem als aan de Toegela linie De veldmaarschalk spreekt van een land dat voor cavalerie bijzonder moeilp is Maar dat is geen nieuwe ontdekking het blijkt dnidelijk uit de kaart Bovendien hebben we reeds twee maanden lang geweten dat de Boeren iezig waren met verdedigingswerken tusscheu Snijman en Waterval onder terwijl de tgd die hun is gegeven bun de gelegenheid heeft geopend om een geduchte reeks versterkingen aan te leggen op aanzienlijken afstand over de linie waar zij twee maanden geleden voornemens waren stand te houden de linie van de Steenkampsbergen door Snijman naar ongeveer acht mijlen ten zuiden van den spoorweg biJ Waterval Onder Het is echtM zeer wel mogelijk dat deze linie door de Voeren is opgegeven voor het koenere proflei bj Belfast maar wiJ voor ons ziJn nog altg d geneigd om deze stelling heen terwijl zij voortliep en het gelukte mij de kap over haar hoofd te werpen Zg verzette zich met daartegen doch evenmin scheen zq het op te merken Daarop begon zij terwijl ik naast haar ging in een bepaalde richting voort te loopen Zij liep met een snellen doch regelmatigen tred als iemand die een bepaald doel voor lich heeft Z i wendde hare oogen noch ter rechter noch ter linker zijde evenmin als op of nederwaarts Niet één enkele maal zag ik ze gedurende deze wandeling bewegen geen enkelen keer zag ik een ooglid beven Hoewel mijn mouw de hare aanraakte ben ik er zeker van dat zij mijne tegenwoordigheid niet opmerkte Ik wendde geen verdere poging aan om haren voortgang te stuiten Zij zwierf geenszins doelloos rond Een zeker iets ik wist met wat leidde en dwong hare schreden naar een zeker doel Een zeker iets in hare verwarde hersenen spoorde haar aan om zoo spoedig mogelijk een zekere plek te bereiken Ik deinsde terug voor de gevolgen die het zoude kunnen hebben wanneer ik haar dit beletten ging Zelts indien het slechts een buitengewoon ernstig geval van slaapwandelen was zoude het onverstandig zijn haar te wekken Oneindig beter achtte ik het haar te volgen tot de aanval geémdigd zoude zyn üij liep Walpole street uit sloeg zonder een oogenblik te aarzelen verscheiden keeren rechts af tot zij den straatweg bereikte Dezen vervolgde zij meer dan een halve mijl waarop zij weder een straat ter rechter zijde insloeg en eindelijk voor een der huixeft bleef stiUtaan je beschouwen als een vooruitgeschoven werk van de westelijke stolling welker flanken door de natuur beter beschermd zijn a Dr Leyds en de heeren Fischer Wessels en Wolmarans die uit Petersburg een protest gezonden hebben aan lord Salisbury tegen de proclamatiën van lord Roberts waarin zg betoogen dat die proclamatièn in strgd zijn met het volkenrecht ziju alweer uit de Russische hoofdstad vertrokken Of liever de deputatie is gisteren op reis gegaan naar Nederland maar Dr Leyds zou nog oen paar dagen Uijveu De Keizer van Rusland heeft de deputatie niet kunnen ontvangen wegens zijne reeds vroeger vastgestelde reisplannen maar Zaterdag toch aan den gezant der Zuid Afrikaansche Republiek een langdurig gehoor toegestaan Wat daar verhandeld is wordt niet gemeld maar men acht dit na deHaagsche Vredesconlerentio gemakkelijk te gissen Engeland dat de besluiten der conferentie mede onderteekend heeft toont voor de besluiten zoo weinig eerbied waar het alle regelen van bet volkenrecht op de brutaalste wijze schendt en met alle beginselen van oorlogsrecht en humaniteit spot dat het onderhond moeilgk over iets anders heeft kunnen loopen HM schijnt dan ook dat de deputatie niet teleurgesteld is over hare vergeetsche reis Ziehier hoe enkele Dnitsche bladen oordeelon Do National Zeitnng sprekend over de audiëntie meent dat het bericht daarvan reeds voor het uiterlijk alleen veel van zjjne beteekenis verliest door de omstandigheid dat het tegelijk openbaar is gemaakt met dat van eene uit politiek oogpunt zoo weinig beteekenende gebeurtenis als de ontvangst van de speciale Servische gezanten Misjkewits en Kristitsj Men kan zegt het blad moeilgk meer vermoeden dan dat de audiëntie van Dr Leyds misschien in verband staat met eene meer of minder platonische ondersteuning van de Transvaalsche regeering bjj de definitieve vredesonderhandelingen Ook de Vossfsche Zeitnng trekt sterk in twijfel dat bij het karakter van den Czaar en de richting van de Russische politiek aan de audiëntie van Dr Leyds eenigerlei onvriendelijkheid tegen Engeland verbonden zou zi n Misschien heeft de Keizer als degeen van wien het plan voor de vredesconferentie te sèravenhage is uitgegaan zich verplicht gevoeld de om hulp aandringende boeren vriendelijker te bejegenen dan de overige souveremen vereenigbaar achten met de elschen hunner neutraliteit Het Kleines Journal dat dikwjjls de praat Dit was een gewoon Londensch huts met drie verdiepingen Een huis dat zeer weinig verschilde van dat waarin ik woonde en duizenden anderen behalve dat ik bij het licht cener straat lantaarn kon waarnemen dat het er zeer verwaarloosd uitzag De vensterluiken waren vol stof en op een daarvan was een papier geplakt dat deze woning te huur was Ik was ondanks mij zelf zeer benieuwd te weten welke verstandsverbustenng Pauhne naar dit onaanzienlijk huis gedreven kon hebben Zou hier de oen of ander dien zij voorheen gekend had gewoond hebben Indien dit het geval was misschien was het dan een hoopwekkend teeken dat de een of andere ontwaakte herinnering haar genoodzaakt had bare onbewuste schreden te richten naar een plaats die in verband stond met haar verleden Angstig en opgewonden wachtte ik om te zien welke richting zij nu zoude nemen Zij begaf zich regelrecht naar de deur en legde haar hand er togen als verwachtte zij dat die bij hare aanraking zoude wijken Toen scheen zij voor de eerste maal te aarzelen en onri stig te worden ïPaulme mijn liefste zeide ik laat on nu weder naar huis gaan Het is donker en te Kiat om van avond nog hier binnen te gaan AU gij het wilt zullen wij morgen hier terugkomen Zij gaf geen antwoord Zij bleef voor de deur staan en drukte voortdurend met hare hand er tegen Nu nam ik haar hg den arm en trachtte haar zacht weg te voeren Zy verzette zich echter met een kracht die ik haar nimmer zoude hebben toegeschreven Wat ook het aantrekkingsmiddcl oor het brem van mijn arme vrouw mocht we buis is voor wat er aan het Hot in Berlg n alioo verteld wordt vermoedt weer dat de Czaar misschien uitgekozen is voor do rol van middelaar tusschen de Boeren en Engeland omdat aan den eonen kant de oorlog de Engolschen heel erg drukt en aan den anderen kant de boeren hun eigen laatste lot ton slotte zullen willen verzachten Do Europeanen te Poking schijnen hetniet noodig te achten zich naar de kust tebegeven Wü lezen tenminste slechts van plannen om vrouwen kindoren en gewonden onder escorte naar Takoe te zenden Datwijst op de overtuiging dat men thans tePeking botrekkelgk veilig is De commandanten der vreemde troepen hebben niettemin nog allerlei vraagstukken op te lossen De rust te Peking is hersteld maar zjj mootook bewaard worden Volgens do laatsteberichten zijn de Chinoezon ook niet voornemens de vreemdelingen in het ongestoorde bezit van de veroverde hoofdstad te laten De gemeenschap met Tientsin on Takoeschijnt zeer onzeker to ziJn on groote troepen Boksers versterkt naar men zegt doortroepen van Joean lsji kai rukken tegenPeking op Zg verzamelen zich bö Nam en het groote keizerlgke park ten zuiden van Peking en volgens sommigen tellen dekeurtroepen uit Sjantoeng die zich met 16 kanonnen bjj ds Boksers gevoegd hebben 9000 man de fapanners en Russen zondenhen naar verwacht werd den 2jon aanvallen Aangezien er voortdurend versterkingen to Takoe aankomen behoeft raou waarschijnlijk niet bang te zijn voor hetgeen do Chineezen nog tegen de vreemdelingen te Peking zullen ondernemen aangenonion dat deze berichten niet zeer overdreven zgn Maar de commandanten moeten ook zorgen voor betere proviandeeriug want zoowel to Tientsin als te Peking dreigt gebrek aan voedsel te ontstaan en do schaarscbto van levensmiddelen wordt verergerd door do vole vluchtelingen die nu het platteland overal in den omtrek in rep en roer is naar de hoofdstad stroojnen Verspreide Berichten Fkahkbuk De Tentoonstelling is Zondag bezocht door 428 622 personen Door hot krachtig optreden dor werkstakers te Marseille tor onderdrukking van allen arbeid hebbon een groot aantal in zen begreep ik dat het alleen bereikt kon worden door deze deur binnen te gaan Ik besloot du haar ter wille te zijn Nu ik zoo ver gegaan was vreesde ik terug te treden Ik gevoelde dat het noodlottig voor haar kon wezen om haar in haren tegen woord igen toestand tegen te werken Maar hoe zouden wij toegang verkrijgen Er was noch boven noch l cneden een spoor van lirhl te ontdekken Men kon aan idles bemerken dat het geheel onbewoond was De verhuurder wiens naam op het biljet stond woonde een mijl verder en zelts wanneer ik het f ewa igd zoude hebben om Paulme alleen te laten en hem te aan zoeken ou deze tocht op dit l iie iihr toch vruchteloos zijn geweest Terwijl ik om mij heen staarde met wetende wat mij het bcbte te doen stond een huurriituig te halen en raijn arm mei rje er in te plaatsen óf haar hier te laten wachten tut zij l ewust werd van de onmogulijkheid om in het huis ie komen en len laatste moede wordende uit eigen beweging wen chende naar huis terug ie keerep kwam er een plotaelinge gedachte bij mij op Immers vroeger had mijn huisiileiitel eens een vreemde deur geopend dus was de mogelijkheid met uitgesloten dat hg dit ook thans zoude doen Ik wist dat onbewoonde hui en door zorgel K sheid of uit gemakzucht van binnen ongegrendeld bleven li ordt vervolgd