Goudsche Courant, donderdag 30 augustus 1900

Directe SyoorwegverMndlngen met eoUDA Qoud llMidreelit Siauwmknk Oipalle aolterduB H BotterdimD P Eottetdam B Allau la ia li Uuaa Eitn bgb iUl D Op dn tnlui uja Zoaaac Ibud 9 48 10 18 iHaga Voolhurg ZoeUtm Zefanh Mo Ooud fl Hirai iaialr l tllMn 1 M UuM akn hhU Ot OA UTRIOH luiTwa 10 59 U OO 1 S7 8 16 S l 4 8 11 18 8 11 14 i 40 8 1 10 14 10 49 11 47 U 8 1 09 8 0 8 41 6 04 4 7 4 8 1 9 07 9 10 14 VimitC 8J 7 11 69 f U9 8l l H 1 7 1 0 8 10 8 84 4 4i SI 7 09 1 10 4 9 51 Ltu W 6 14 47 7 10 8 1 8 41 9 80 45 11 80 1 4 l M tl S 8 49 6 0 a Se 7 86 8 86 40 10 08 louda 7 0 7 81 8 18 9 07 9 19 111 18 I0 8t 1 1 1 881 5 1 1 4 18 4 84 i 47 7 64 a O t l 10 17 ll i l S 08 S 0 4 1 t 48 6 89 6 7 00 1 58 9 00 4 1 7 S4 j j I t ss t i4 18 8 5 7 47 8 41 9 0 10 10 10 66 11 88 1 0 6 07 6 41 8 09 9 87 10 88 11 65 1I J7 5 58 S 17 10 1 V inilii UO 1 7 4 7 4 9 4 10 07 10 18 11 tiM 7 0 7 80 14 65 Ü H ll 7 1 11 l 5l duatrieele óndernemingen aldaar den arbeid moeten eindigen o aanmerlLel jl iiikripipen Een zeshonderdtal karrevoerders hebben eergistermorgen ter benrze bi loten den arbeid neer te leggen en de stokers en matrozen die eerst v66r een tiental dagen weder aan den arbeid togen willen er het bijltje weer bj neerleggen omdat zjj meenen dat enkele bepalingen der toen getroffen overeenkomst te hunnen nadeele worden uitgelegd Reeds nu bedraagt het aantal Trówillig werkloozen tien duizend en het gevaar dat een aantal groote Oceaanstoomers niet op den vastgestelden tt d de uitreis zullen kunnen aanvaarden is heel groot Volgens de Matin is het aantal typhusguvallen te Parijs in den laatsten ttjd enorm toegenomen De directeur van het g meenteiyke laboratorium Girard meent dat de ingenieurs der stedelijke waterleiding in deze de schuld dragen dat zg alleen aansprakelijk moeten worden gesteld voor de uitbreiding der epidemie omdat zjj er ondanks de nadrukkelgke raadgevingen van de doctoren mee voortgaan het water uit een besmette bron te vermengen met dat der overige bronnen DuiTSOttLAMD Het heet dat de keizer zeer onder den indruk is van de jongste moordaanslagen op vorstelijke personen Hij zon aan een fabriek te Birmingham zelfs de opdracht hebben gegeven een pantserhemd voor hem te vervaardigen en hij oefent zich geregeld met de revolver Enoelahd Koningin Victoria zou gisteravond de reis naar Schotland aanvaarden waar ze ditmaal evenwel waarschijnlijk niet zoolang zal vertoeven als gewoonlp Er is iiamblgk nog immer sprake van een door de koningin in den herfst naar Duitschland te ondernemen reis om haar dochter keizerin Frederik te bezoeken over wier gezondheidstoestand ongunstige berichten blijven loopen De admiraliteit heeft Zaterdag te Cardiff contracten afgesloten voor de levering van honderd duizend ton beste machinekolen tot den prtis van 28 k 3ü shilling per ton vrij aan boord Dit is de hoogste prfa immer door de admiraliteit betaald Voor de leverantie van vijftig duizend ton voor het arsenaal te Woolwich ziJn in het noorden prijsaanvragen gedaan OoSTESUIJK HoiiaAKUE In don grafkelder der Oapucijner kerk te Weeoen is in heel iutiemen kring bet grafmonument voor keizerin koningin Elisabeth aangeboden door Hongaarsche dames onthuld Het monument opgesteld tusschen de sarcofagen van de keizerin en kroonprins Eudolf stelt voor een altaar waarboven de Heilige Maagd haar handen zegenend uitstrekt en waarop een doornenkroon is neergelegd met de woorden In memoriam serapitornam De Hongaarsche beeldhouwer George Zala is de uitvoerder van het werk BINNENLAND Bottardun Beun Rotterdam D F Botterdsm M Otpolla Hlauwerkark Hoordnobt Soada 8oud 7 1 8 87 8 41 9 03 ïeYaiili Moero 1 8 8 S8 8oatetmearZeg 7 8 Voorburg 7 18 9 14 Hagfc 7 8 9 08 9 19 9 87 5 0 6 85 5 48 08 8 18 8 6 7 04 8 18 Heden werd por S 8 Admiral verzonden het Huideblad waarin meer dan 150 NederIdndsche Letterkundigen naar aanleiding van cene uitnoodiging van de uitgevers Nggh van Ditmar te Rotterdam president Eruger hulde brengen bg gelegenheid van zgu 75sten geboortedag De handteekeningen der Letterkundigen werden onder de bijdragen gereproduceerd Binnenkort zal het Hnldeblad voor het publiek verkrijgbaar worden gesteld terwijl ook enkele luie eiemplaren geheel overeenstemmend met het exemplaar dat aan den presideht werd verzonden in den handel zullen komen Het diploma A voor de zuivere toepassing van het Correspondontieschrift en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wéry werd verstrekt aan de Dames G van der Wielen z b s Gravenhage A C de Pluk z b Amsterdam en aan de Heeren A C J Bachofner Adjudant Onderofficier Kampen J van Biene z b Rotterdam Jan Dirk Eggink Kantoorbediende Utrecht M Goldsmit z b Amsterdam M Hgmans Handelsreiziger Culemborg I Keesing z b Amsterdam I van Rood Admin Ambt bij de Politie Amsterdam M Snijders z b Amsterdam en M Zwarteverwer z b Amsterdam Gemeng de Berichten De Haarlemsche justitie was gisteren te Beverwijk tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek naar een geval van vergiftiging dat zich daar had voorgedaan Gebleken moet zgn dat eene veertigjarigegehuwde vrouw zich door het innemen vanarsenicum om het level heeft gebracht Ofschoon geneeskundige hulp werd verleend mocht men er niet in slagen haar leven teredden en is zg gisterennacht overleden ruim 24 uren nadat zg het gift had ingenomen Vermoedelijk zgn huiselijke onaangenaamhedende oorzaak van het feit O H C De reeder J J de Niet te Scheveningen kreeg gisteren bericht dat zijn haringsloep Admiraal Tromp SCH 50 eergisteravond 8 uur bg het uitgaan tengevolge eener aanvaring met de Engelsche stoomboot Nympha aan de Zuidpier aan den Hoek van Holland gezonken is De schipper W J Knoester en de bemanning wisten zich te redden De sleepboot Egmond waarachter de sloep naar zee gesleept werd kwam in botsing met bovengenoemde binnenkomende Engelsche stoomboot en zonk onmiddellijk waardoor de sloep naar den zuidwal geslingerd werd en eveneens zonk Omtrent het lot van do vier mannen van de sleepboot verkeert men nog in het onzekere Vermoedelijk zjjn zo allen verdronken Aan een correspondentie uit Tilburg aan De Tgd over de kindermoord ontleenen wg het volgende 10 19 10 19 11 8 11 11 f 11 11 88 10 41 11 41 l 11 45 U 55 1 40 0 Nieuwe gebeurtenissen zijn niet te vermelden Van de twee verdachten is nog geen tot bekentenis gekomen en toch twglelt niemand eraan dat de justitie op de schuldigen ol deu schuldige de hand heeft gelegd Het staat o a vast dat van de torentrap waar de misdaad gepleegd is niemand een sleutel ter beschikking had dan de schilder die er werkte en de koster Het schgnt wel dat de vermoedens tegen den koster minder sterk worden en dat integendeel de schilder onder zwaarder verdenking komt Het onderzoek der jnstitie wordt bemoeilijkt 0 a doordat de verdachten die beiden ontkennen niet hun alibi kunnen bewijzen De koster heeft door getuigenissen kunnen aantoonen dat hg tusschen half twaalf en twaalf uur elders niet in de kerk is geweest Voor den tijd van half elf tot hall twaalf en na twaalf uur heeft hg geen bewijzen van alibi De schilder moet gednrende al dien tijd niet anders dan in de kerk geweest z n Dit versterkt het vermoeden tegen hem omdat hg of de eenige dader of minstens mededader of medeplichtige of medewetende moet zijn Na het medisch jnridisch onderzoek ingesteld door dr Bloemen van hier dr Deknatel van Breda moet gelukkig vaststaan dat het kind reeds zeer spoedig nadat het in handen was van het laaghartige individu dat haar met een weerzinwekkend motief zou hebben gelokt uit vrees dat tengevolge van het gekerm hulp zou komen opdagen door verworging is tot zwijgen gebracht Vermoedelijk moet de moordenaar dadelijk van de plek gevlucht zgn en eerst later het Igkje naar boven gedragen hebben naar de gewelven onder het dak De deuren die toegang geven tot de torentrap bevinden zich onmiddellijk bg het portaal der kerk Terstond moest dus het kind onbewust de kerk binnengetreden ol daarin geroepen binnen een dier deuren zijn geleid misschien verlokt met de belofte hier een schoon vergezicht uit een der torenramen te zullen genieten Onmiddellijk daarop moet de aanval geschied zijn De nieuwste bijzonderheid is deze dat de brief naar Sittard dien het kind zou bezorgen thans in de kerk is gevonden Een algemeene vraag is of de kerk door de misdaad is ontwijd Het antwoord luidt Neen I Het zou zijn wanneer het misdrijf in het gebouw zelf niet wanneer het werd gepleegd in het voorportaal of gewelven In het eerste geval zou de kerk moeten gereconsacreerd worden Men meldt uit Tilburg Gisteren had onder groote deelneming de begrafenis van het vermoorde kind plaats Van het gasthuis waar het lijkje zich bevond tot de kerk van het Heilige Hart waar een plechtige Ijjkdienst voor het slachtoffer gehouden werd trok de Igkstoet thsschen twee hagen van menschen door Na den Igkdienst werd het stoltelgk over schot op de r k begraafplaats ter aarde besteld Men schrijft uit s Gravenhage Een melkhandelaar hier ter stede heeft bg de politie aangifte godaan dat Maandagmiddag een drietal heeren ten zgnent waren geweest en hem verzocht hadden Maandagavond om 7 uur te komen in een café in do Jacob Catsstraat ten einde met hem te onderhandelen over de leverantie van boter De melkhandelaar gaf daaraan gevolg en in het café gekomen ging men kaartspelen 710 5 7 88 7 64 10 17 10 5S 11 01 1 8 8 48 69 11 e so 7 00 9 SS 10 05 10 48 11 07 waaraan ook deelnam de persoon die hem geinviteerd had in het café te komen De melkhandelaar verloor in een oogenblik f 10 Hij had geen geld meer bij zich doch gaf voor nog f 160 thuis te hebben hg gaf echter van het gebeurde aan de politie kennis Toen een hoofdagent met hem mede ging naar het bewuste bierhuis waren de vogels gevlogen De kastelein verklaarde dat er vijf lieden waren binnengekomen die een glas bier hadden gedronken maar dat hij niet heeft gezien dat die mannen hebben gespeeld Een dezer avonden vermiste een heer die in het knrhiius to Scheveningen logeert op een tram der HoUandsche spoor staande zgn gouden horloge met ketting Hg gaf aan het personeel te kennen dat het terugvinden ervan hem wel f 100 waard zon zgn De baanwachter P Rottier vond het verlorene en toen hg het den eigenaar terugbracht ontving hjj onmiddellijk de honderd gulden tot belooning Onder een van de vier glazen overkappingen van het Slesische station te Berlijn hadden zich honderden mnsschen genesteld zeer ten ongerieve van het spoorwegpersoneel en van het publiek want het gevederde goedje ontzag zich niet uit zijn hooge schuilplaats nu weer eens een roode dienstpet dan weer een zwartglimmenden hoed van een reiziger met een grijswitte oocarde op te sieren of met dezelfde minachting voor rang en stand dames en kinderen reizigers en beambten op een bijzondere wijze te decoreeren De ondankbare wereld was daar niets over gesticht en noemde zelfs het triomfgesjilp dat zulk een daad vergezelde een hinderlijk en vervelend gesjUp De mnsschen moesten dus verdreven worden Maar hoe f Hier kon geen Zondags zelfs geen beroepsjager te hulp komen Ten slotte besloot men de pngenoode gasten die zich zonder in het bezit van perronkaartjes te zijn als heer en meester in het station gedroegen door rook te verdrijven en een flinke straal water bg deze verdrijving een duchtig woordje te laten medespreken Tegen de vereende krachten van water en vuur waren de mnsschen niet bistand ZiJ trokken dus weg maar nestelden zich terstond in de andere overkappingen wat bet geval er aatuurlgk niet op verbeterde Na korten tijd was men genoodzaakt om ook daar het verdrijvingsproces weer toe te passen Maar met een spottend gesjilp vlogen de mnsschen weer naar do eerste overkapping waar zg sedert op haar oude manier weer den schepter voeren over groot en klein beambten en bqrgera De firma H Ten Hoet te Ngmegen heelt halde adressen opgesteld aan de heeren Kruger en Steyn en gelegenheid gegeven aan hare stadgenooten daarop te teekenen Zeer velen maakten daarvan gebruik en Zondag is het volgende adres aan president Steyn verzonden TUd vai Greenwlct Bezield met bewondering voor den man die met ridderlijken moed pal staande voor hef recht ook in de dagen van vernedering die nu over zijn land en volk henen gaan aan de geheele wereld toont de waarachtige president te zgn wenschen de ondergeteekenden inwoners van Ngmegen Nederland president Steyn geluk met zgn 13e lerensjaar Moge het hem eeriang met den grijzen Kruger gegeven worden voor beide volken nu meer dan ooit verbonden verzekerd te zien de vrgheid en onafhankelijkheid waarOp zg recht hebben PosterUeo en Telegrapbie Benoemd 1 Sept Tot adsistent te Amsterdam 0 Roelofs thans kantoorknecht aldaar Verplaatst 1 Sept De commiezen der posterijen en telegrapbie van de 4de klasse J H Parker Verboom van het spoorwegpostkantoor No 4 te Arnhem naar Amsterdam postkantoor en W Schoo van Amsterdam posUtantoor naar het spoorwegpostkantoor No 4 te Arnhem de telephonisten mej E H M J Kahle van Arnhem naar s Hertogenbosch en mej A T Joosten van s llertogenbosch naar Arnhem 16 Sept De klerk der postergen en telegraphic van de 1ste klasse E J Veldhngzen van Beverwijk naar Zevenaar de klerken der posterijen en telegraphic van de 2de klasse C Vermaas van Zevenaar naar Beverwijk en P C Braam van Rotterdam telcgraafkantoor naar Ter Neuzen Vacante directie Post en telcgraafkantoor Hulst Jaarwedde f 2000 on vrije woning Pensioenagrondslag f 2300 Borgtocht f 12 257 reöel Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrijheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninklijk besluit van 21 Maart 1894 no 17 de telograafambtenaren voor deze directie den voorrang Sollicitaties in te zenden v6ór 15 Sept a a STADSNIEUWS GOUDA 29 Augustus 1900 Oi het a orgelconcert den 31 e k zal mejuffrouw Marie Seret liederen van Mendelsohn Krebs Nicolai e Loots zingen De beer van der Stap heelt zgne keuze bepaald uit liederen van Wagner Egbers Loots en Spoel De heer Nolte stukken van Bach Ernst en Both terwijl de verdienstelijke concertgever het ongetwijfeld groote auditorium zal vergasten op werken van Bach Lemmens en van Eijken Bg en artistiek viertal als dit en een keuze uit werken van componisten hierboven genoemd verwachten wg niet anders dan dat de eerbiedwaardige 8t Jan geheel gevuld zal zijn Het zg zoo I Door ophanging heeft zich heden morgen vroeg van het leven beroofd J de J oud 25 jaar geboren te Ouderkerk a d IJsel De oorzaak is tot dusver nog niet bekend Naar men ons mededeelt bestaat het voornemen om bij het orgelconcert de bezoek ers een verrassing te bereiden die voorzeker bizonder in den smaak zal vallen en velen XBllan doen gaan naar de St Janskerk De Ie Init P G Riesz van bet instr bat te Kampen wordt met 1 Mei e k op zün verzoek overgeplaatst bij het Be reg id te Bergen op Zoom Haastrecht 28 Aug Als eene bgzonderheid kan gemeld worden dat een dirkjespereboom van den heer J van Zuijlen opnieuw staat te bloeien evenals de aardbeien in den tuin van A Bakker Az Waddihosveeh Bedankt voor het beroep bij de Gereformeerde Kerk alhier door ds B Roorda te Burum Bbrb Ambaoht 24 Aug In de op heden gehouden vergadering van de afdeeling Berg Ambacht der HoU Maatschappij van Landbouw werd aangewezen als afgevaardigde naar de te Purmerend te houden landboawtentoonstelling de heer A Oskam Dz en als dien plaatsvervanger de heer J Hoogenboezom Voorts werden genoemde heeren als bestuursleden herkozen zijnde dit jaar aan de beurt van aftreding Landbouwtentoonstelling t e GOUDA Ten 11 uur ha4 h den mongen in het Café Welgelegen aan de Spoorstraat de feestelijke opening plaats van de door de afdeeling Gouda en Omstreken der Holltndsche Maatschappij van Landbouw uitgeschreven tentoonstelling van Landbouw voortbrengselen werktuigen nz De Voorzitter de heer J Breebaart Lz nam het woord en riep alle aanwezigen het welkom toe bV braoht in herinnering dat toen voor een jaar het bednit genomen werd dat er te Gouda een tentoonstelling zon worden gehouden er veel te kampen zcn zgu en veel te doen om deze tot stond te brengen Gelukkig wanneer er op landbouwgebied iets te doen is dan kan men rekenen op den steun van gansch Gouda hg dankte allen en in de eerste plaats het hoofd der gemeente verder allen die finantieel hebben gesteund hij bracht hulde aan de inzenders aan de jurjieden die vooral geen gemakkelijke taakhadden en in het bizonder dankte hij den secretaris penningmeester den heer van Veen die sedert zgn optreden in 1882 reeds drie tentoonstellingen medemaakta die driemaal zijn krachten daaraan had gewgd het bestuur den heer van Veen groeten dank verschuldigd die de paardenmarkt alhier tot stand heeft helpen brengen Het was spreker een genoegen dat de afdeeling besloten had den heer van Veen tot eere lid der afdeeling te benoemen en hierbg overhandigde hg dsn heer van Veen het diploma dat door den heer R N van der Pool was gecalligraf eerd en den vervaardiger alle eer aan deed Een luid bravo was een bewijs dat alle aanwezigen met deze benoeming instemden En hiermflde verklaarde de Voorzitter de tentoonstelling voor geopend De heer van Veen vroeg daarop het woord en zeide dat hg zeer getroffen was door dit blijk van belangstelling hij had geen woorden genoeg om zich daarvoor uit te drukken Heb ik veel voor de landbouw gedaan zeide hg dan heb ik dat gedaan onder do leiding van den goeden voorzitter ik zal ten allen tijde de landbouw blgven bevorderen daar ik de landbouw een warm hart toedraag De Burgemeester nam daarop het woord en dankte het bestuur van de afdeeling voor hetgeen zg had gedaan en wenschto dat de tentoonstelling uitmuntend zou slagen Onder de genoodigden merkten wg op Burgemeester en Wethouders vele leden van den raad en andere dames en heeren De volgSide medailles werden geschonken van de heeren of dames B en W van Gouda 1 goudon Med Mevrouw Wed Steens Zgneli 2 goudon med N N 1 gouden med G Prince 1 verg zilveren med en 1 zilveren med Mevrouw Le Fèvre de Montigny Haastrecht 1 verg zilveren med en 1 zilveren H Le Conltre Bodegraven 1 verguld zilv mod Notaris H Groenendaal 1 verg zilv med J Breebaart 1 verg zilv med A van Veen 1 zilv med J N Both 1 zilv med C van Beikel 1 zilv mod Vennootschap Gouda Fabriek van Melkproducten 1 zilv med Mr J T C Viruly Haastrecht 1 bronzen med L P Hoogendgk 1 bronzen med J Brouwer de Konipg 1 bronzen med S Moons Eeeuwijk 1 D Verwey Gouderak 1 P Hooltman 1 N N f 5 Bekroond werden Goudsche Kaas gemaakt in 1900 3 stuks niet minder dan 8 kilo 1ste prijs S Moons Reenwgk 100 stuks te koop 2de prijs D Schouten Bodegraven 3de C Breedijk Waddingsveen 3 stuks niet minder dan B kilo 3de prijs K Graafland Waddingsveen 10 stuks 1 kilo 3de prijs J Brouwer de Koning Haastrecht Kaassoorten hiervoren niet gevraagd 2de prijs W Verweg Gouda 3de prijs D Verwey Gonderak Roomboter minstens 2 kilo 1ste prijs Vennootschap Gouda Fabriek van Znivelprojncten 2de prijs D Verweij Gouderak Weiboter minstens 2 kilo 1ste prijs G Streng Nieuwerkerk a d IJsoL 2de J Molenaar Gouda Volledigste en schoonste inzending groenten 1ste prijs A Hendriksen Gouda Volledigste en schoonste inzepding vruchten 1ste prijs P Hooftman Jz Gouda 2d6 prgs J Breebaart Gouda 5 Peren 1ste prg s P Hooftman Jz Ooida 2de J Breebaart Gouda 5 Appelen 1ste prijs P Hooftman Jz Gouda 2de J Breebaart Gouda 5 Perziken 2de prijs J Breebaart Gonda Bozenbouiiuet zonder manchet 1ste prijs Gebr Steensma Gouda 3de prijs J P Hooftman Gonda Tafelbouquet zonder manchet 1ste prijs Gebr Steensma Gouda 2de P Hooftman Jz 3de J van Elk Bloemstuk 1ste prgs Gebrs Steansma Gouda 2de J P Hooftman Me P Hooftman Jz VoUodigate inzendtóg van Werktuigen voor Kaasbereiding 1ste prgs 0 van Berkel GouJ 2de J Hoogendoorn 3de J w Verwey Eerv verm L üitenbroek Volledigste inzending van Werktuigen voor Boterbereiding 2do prgs C van Berkel Gouda Verzameling van Gereedschappen voorLanden Tuinbouw 1ste prjjs Jan Rond Gouda 2de P Rond Pz 3de J Verwey Verzameling van Zadelraakerswork 1ste prijs D Koring Gouda 2de P L de Jong IJssolmondo Verzameling van Smidswork 2de prijs J P A van Vliet Gouda 3de J w Verweg 4 wieUg Egtuig Iste prgs A van Baarzel Gouda 2de P Hulleman 2 wielig Rijtuig 1ste prijs P Huileraan Gouda 2do C van Dam Stolwijk Buiten mededinging Rijwielen Eerv vermelding J C de Ruiter Gouda Tuigen Eerv verm H van Baarzol Gouda 3 tuigen compleet Bloemen Planten on Vruchten Bestuursprgs C van der Wilt Zevenhuizen Knollen Tafelznren C Brinkman Noorscharwoude eervolle vermelding Lgnkoeken Eerv verm H Braat Gouda 50 stuks Bibbykoeken Eerv verm Ö Dirkzwager Moordrecht Kalfrooni Bestuursprijs Vennootschap Gonda Fabriek van Zuivelproducten Vitrine Koren Eerv vermelding A Slogt SttBda 1 zak tarwe hard 1 zak tarwe gemalen 1 brood Plantenknipen Eervolle vermelding G Bonter Boskoop Cachepots on Sierplantknipen Boekwerken Eerv verm J T Swartsenburg Gonda Boeken en Platen Cementstukken Eervollo vermelding H Jongenburger Waddingsveen Te 12 uur werden 150 postduiven losgelatMi teder de inzendingen merkten wij op eene in werking zijnde kaasbereiding door den heer C van Berkel ingezonden Ook de vitrine van de Vennootschap Gouda Fabriek van Zuivelproducten alhier trekt veler belangstelling Was een zuivelfabriek voor Gonda vroeger een ongekende zaak thans weet ieder stadgenoot waar de zuivelfabriek ia gevestigd velen begunstigen deze en uit de tentoonstelling bleek ons voldoende dat de directeuren niets onbeproefd laten om deze fabriek te doen vooruitgaan Uit do Igst der bekroningen kan men zien dat de zuivellabriek voor hare roomboter de 1ste prgs hooft verworven wol een bowgs dat de fabricatie goed s en in uitstekende handen Beurs van Amslerdam Vrkr Slotkri 81 81 98 98 93 98 88 88 i 88 88 5 6 l 101 67 57 9 l ld 10 84V oov 91 9B 81 4 5 51 10 lOi 1541 9S 1 8 z iiov 90 9V 114 101 4 88 Aüö I IB 1A D Cart Ned W 8 V dilo dito dltc 8 dito dito dito 8 HOXOAI Obl Qoudl 1881 98 4 lALIl Iniohrgring 188S 81 6 Ooaniim Obl in papier 18 8 6 dito io liUer 1888 6 PotTDBAL Obl met coupon 8 dito tiokel S RinLA iD OIil Biiiiiaiil l894 t lj dito Oeaoni 1880 4 dito bij Botba 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 ditd il goud laan 188S t dito dito dito 1884 8 dijllin Farpet Kbuld 1881 4 Tmili Oepr Conr leen 1890 4 öa leaning aerie D Oecleanin lerieC Ztris Ars Sp T oblg 189 5 MnlocOb fiit 8oh 1890 8 TIHSIUIIA Obl 4 onbep 1881 VmntDAM Obligatien 1895 8 BonilDAK Stad laan 1894 8 NlD N Afr Hinilelir aand Areudab Tab Hg CertiSaaten DeliMaatachappjj dito km Uypothaekb psndbr 4V Cult Ig der Vontenl aand I Or Hypotbeekb pandbr 4Vi Kederlandaahe baak aand Ned Handalmaataob dito N W k Pao Hyp b pandbr i Sott Hypolhaekb pandbr 4 i Utr Hypotheekb dito 4V Ooari Ooat Hong bank aand RoaL Hypotheekbank paodb A KnnA EquI hypoth paudb 4 Haiw L O Fr Lien eert e NiD HoU U Spootir Mü aand Mjj totBipl f at Spw aand Nad Ind Spoorwegm aaid Ned Zuid Afr Bptn aand 8 100 55 56 1 1 W 97 m 8 100 p 100 1145 1411 6 105 74 7 V 104 37 y 91 1 8 l S ISO 10 108 w 108 9 mm 100 117V m 117 101 9 841 161 dito dito dito 1891 dilo 5 tiu Spoor l 1887 89 A EoW S Zttid lt l 3pwmij A H W 8 PoiKN WarHbau WntaifrlBBd BuaL Or Rusa Spw M obl 4 Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand 6 Ivang Domhr dito aand 6 Kurak Cb Aao Sp kap opl dito dilo oblig 4 AmuKA C t Hao 8p Mg o d 5 Cbio fc North W pr C aan 1 dito dito Win 8t I eter obl 7 Denver fc Bio Gr pm eert v a niinoia Oeotral obl in goud 4 Louiar k NB hlilliCert un 1 Uexy o N Spw Mij la hyp o Hiaa Kanraa r 4pCt praf aand N YorkOul a okWeat a Ld Ponn dto Ohio oblig A Oregon Calif lobyp ingoud b 8t PauL Miun Il Hanil obl ü tt Pao Hoof Igo ob ig dito dito Line Ooi le hyp O I Canada Can South Chert v aaod Vm O Ballw k Na lo h d o O Amsterd Omnibus Mg aand Ballord Tn m eKHaaU aaod Niu Stad Amsterdam aand I 4lad Roiterdam aanil 3 DlLau Stad Antwerpen 1387 i J Blad Bruaael 1880 S Homo Theiia Bngullr Q sulaoh 4 Oosnill Stsataleeiiig 1880 6 K K Ooat B Cr 18tOS SrAHlI BUd Madrid S 18 l Nau Ver Bsi Arh Spoel eert Ontvangen een groote sorteering Heeren en Dames PARAPLIJIE8 VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Televhoou Ko ai Opr u iaran ixi g tot SPOTPRIJZEN van ZOMERMANTELS DAMES on KINDERC0STUME8 COSTUMES TAII I EUR Blousen en Danieso7erliemden JapoiisloiTeg en gekl Kaloenttn D SAM80M Bev illon van een Zoon A D DONKER van Dam Gouda 28 Augustus 1 00 Een SNEL Rijwiel is onvermijdelijk een UT ii H K en iiie i ÊMjOOI K H f Op den weg zijn de Yankee Style Eijwielen het HX K K m T o a in M KampioeiiBcliap van Nüderlund Istc prga by hot verbeteren van het zes uur record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikant van KIJWIÜLE en HOTOIICÏi iK S B A JANSEN s Bosch Leverancier der Cambler Automobielen o a Agent voor GOUDA J C ÜE ItUlVBie Vraag daar ook naar liet klassieke merk THE SPARKBEOOK Zenuw en llaagplijders wordt uit orerlniging als een werkelgko hulp in den nood het boek aobevolen Nb ontvangst ran adrea per briefkaart wordt d t boekje tranco per poat toegezonden door BLOEFOEL S Boakh Zaltbomtnel Automalisehevallenj vonr mttan k t l iO voor nuiKon il fl l l voor tomn kitkknrlHkkni Hiiï k tl 1 30 rmngtin M riilirrflnd loii ler toMioht 30 rattBi mii Mr of laiE it le lievmi In onti nnilit tallen ai h ruislf ws ler i ju litaten ni t d mln to rebk n VBrkocp tagrni toesemtit g nn het Ixtilmg lit oiKlar rombonra Ver eiidliuij Merkiiiir Cnmmftndit MRaWohiipry e cliiibert A C