Goudsche Courant, donderdag 30 augustus 1900

i o 88S7 Vrijdag 31 Augustus 1900 30ste Jaargang mmmi mium IX ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken releruiiii u M9 De Uitgave dezei Courant geschiedt dadelijk met uitzondering van Zon en Feestdag en De pi IJS pei due maanden is 1 26 franti der M st 1 70 Alzonderhjke Nonimers VTJF CE Tli N rekFiMiii n Mü ADVEtlTENTIEN worden geplaatst van 1 5 leg s i 50 t ent n iodeio loocl mppi 10 Centen Gioote letteis wolden beiekeml M lai idaatsiuimtc lii ending van Advertention tot 1 uni dts midil E CASSUTO TANDARTS Turfmarkt 1B5 Gouda Dagelijks behalve Zondags te sprelfen tot 4 uur xeeii Engelsch maar Echt BOEEENBHOOD i eent de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 H it ordt rerioeht op t KEBK te lettan Vn HtT MlO lUIII TAK M RAVKNSWAAY ZüNE OORINCHSK De i THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van iit fwM en Mn half en een Ned one met vermelding van Nommer en IPryi voorzien van nevenstaant iMerk volgen de Wet gedepo Fneerd Zich tot de mtvoenng van ge eerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Wie verkelgk prgs stelt een nBClBMJiK te hebben laat zich fotografeeren m do molograftêehe HtutêUnriehUng STTJIDIO Tan P V D WAitLI § Fl SINOLL 6bl Wie sseker jn wu de EcUte Eikel Cacao t ontvangen leaunin gesteld en n vele prujfnei gen is den handel gekomen onder den naam dot uitvinders Dr btiobaells vervaardigd op de beste maobinea in hot wereldbensmde MabblisaenMnt van Gebrj Stollw rok t Keulen eltoht J r micl2acIIV Bikel Cacao in vierkanten bnaaoB De Eikid C oik In iiet melk gekookt een aangename gezonde drank voor d lijkioh gebruik een 1 2 theele ieli van t poeder voor een kop Chocola Als cenoeskraobtigo drank bfj geval van oiarrbee almibi met water t gebruiken Yerkr baar b de vuutsouaiti B 1 Apothekers eni p Vt Ktt K y rfbm ea T1M sr o 90 ft a86 Oenenudwtagenwoordiger voor H br and luPius Mattenklodi Amsterdam Kulveistraot 108 ttOJPj PDIK M ouue m 8CHIBDAMMEK GEÜTEVEE Mm kt NIGHTCAP Verknjgboir bUi M PJEÈTERS Jz N H AU Umi t vin echtheid ii oaohet en kurk stsedi voon u HIFDAM I siea van den naam der VSnu I P BOFFB Indien gy nitil wilt hoesten gebruikt de allerwege betroonds eu wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract mm uit tie Koninklijke Stoomfabriek De Honingblooni ati H 1 AM § € HAIIi Co l enllaa r rdiicii rs VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 80HAIK SCHAIK SCHAIK 80HAIK 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK BOBAIK ft Oo B Helianthe it hel beate middel der wereld Co 8 Hellanthe geueoit KmkhwMt ft Co 8 M eli Iltb6 genoeat zoowel oud als joug ft Co 8 ttelianthO mag m geen hutagezin outbroken ft Co 8 Heliaatbe staat voortdurend onder Sohetkilmltg toezicht ft Co 8 KLeliantbe helpt onherroepelijk ft Co 8 MeliaDthe is bekroond met Eeredlploma a ft Co 8 Mellauthe ta bekroond met Goud ft Co 8 Melianthe u bekroond met Zilver ft Go 0 Ifeiiailtlie is ve rughaar lu flacons van 40 CU tOtCf eu f f hg ftrma WOLVV Ca Westhaven 193 Gouda D MIlllBISlS K nvitgS 100 Qouda E U VAK MILÜ Veerstal B 126 te t tida A BUUMAN Moordrekt J Th torken Do k op B V WIJK Oudeaaln M KUIiEMAN Waddmmeei a UOLLMAN Bodegraven PINKSE Nieuaerkeriad IJel W J viB DAM Haattr chi A N VANZES8EN Sdwonhmen TxelcIlsixLg 20 OotoToer IN DE GOUÜSCHE PAAHDEINLOTKRIJ zgn i 50 Cl per lot veikrijgbaar bij A BUIITKMAÏÏ Zn HOOFDPRIJZEN Eij tuigen met een en twee Paarden bespannen Paarden Riiii lvec enz Voedings Eiwit 1 Kilo prya van Tropon kan iedereen bet aioh verschatren Tarkrrvbnar bal avotfaafcara dtovlata mn alle lia tekeM ta Qonornul Agoutau voor Nederland en Koloulea a Itoc t OipH an der licyé Rotterdsn Aiili8epll§che Tandpoeder en Aiill§epll§cli Moiidtlneluiir va B CASSDTO TanAart te Qouda OVERAL VBBKRIJOBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gonda LeTensverzekering laatscliappij DORDRECHT Goedgekoard bfl Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 aatschapi lUk Ka pitaal n OOO OOO gebl geplaaisi VERZEKERD BEDRAG 36 800000 30 September 1899 RESERVE 6196 000 Sluit ALiKiK soorten van verzekeringen op levens eu sterftekansen gegrond De Tarieven zgn volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Do rdrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam ba den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs ea bg de Agenten in alle plaatsen van Nederland JTAN ROWD Korte Groenendaal I 202 203 GOUDA U KRWAREK IEREGDSCH4PPEH HIII8II0110 AKTIKELEIII FORNUIZEN im Itreukbandon § FEANSCEE STOOMVEBVEEIJ cliruiiscbe Wasscherii H Ol PE HËIIIlEK f Jtriiltikntle Bottenlnm Gebrevot r d nr ii M don Koning der Beltren llooiddepöt voor dOUDA de llwr A VAN 08 Az Specifthteit voor het toonipn en Tfirveii vat alle üeereDen l ainei Hrderobfln al80ob alle Kindergoederen Speciale innchtmg voor het atoom d v n ptnehe mwDtola veeren bont cdk Öordgnen tafelkleedeu enz worden iia r li nieuwste en lastate methode t everfd Alle goederen hetzQ geatooind of vevertii worden onHchBiIelfjk voor de rezondt eid volgen Htaal bewerkt IHieuw ouovertrofteii Trof Dr Liabers welbekend el Br Kl VW SSACBT BLIXia l KI UllteQ echt met KabriAuneik I L tot voortdnrfnde radicale en zekere geuezmg van alle zelfs de moeat hardnekkig xenmo Miekten vooral ontstaan door afdwahngen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwdite ülee edoht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Bartkloppmg Maagpgn slechte apyavertering Onvermogen Impotent Pollatione eni Uilr voerige prospectnaaen rryapor feBoli fi 1 fl 2 fl S dubbelu flesiK fl 6V Oentranl llepdt Matth v d Yef te Zaltbomraal Depots M Cléban k Co Rotterdam r Kappet B Gravenhage T almawDB de Jon J Ozn Bottardam Wdff b Co Aouda D bil alle drogisten fia tttj t WondwbalivB do gelieele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middol tegen alle Borst L o u r L e t e rMaagziekteu eiu Inwendig 9 oowel als ook uitwendig in bijnn lie ziektegevallen mot goed 8 erolg eau te wenden PrUs ier flacoH t 1 per post t 115 Thlttry a Wo dMialf bezit een alsAog ongekende geneeikraokt en beiizame werking Maakt raeestal elke pijnl ko en geTaarvolle operatie geheel o erbod Met do ie zatf werd een 14 jaar oud voor ong enecsli k rehoudeu beencezwel en onlangs een byna SZ Jaar kaiikerl jden genezeo Brengt genesmg en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Pr B per pot f 150 per post f 160 Centraal Dopdt voor Nederland Apotheker HENRI SAKIIËBN Eokm 8 Amsterdam Wur geen depAt is beitalle men il reet ua dieSchatieDipotlieka dei A THIPHRY in Pregrtd bel KohiUeh Oeiterrecb Gelieve proBpectUB ta onUuedeu by het Centrul EtopAt JMnden Pokin 8 Amit rd m PaiH Expeller d ö I Dwtig jatt weidt dit raid d Bet venaBMBd suooes ili pjjütUlnda intrn Via SÉMmod tacea BhnuoIM JWlVTWondlUid p n lad rarnalrv Dtt W rÏN iratda latilwlSSS ok düB vactroDWaiL Msb latte p bM labciakiaaKk likn Adril6 Te l aK dall ndameastsinihakaaL Te InutatdiaW TIMk U ban T a T11T sd aaaders f Htg ti Mte a8 Gob4 Drnk van A BRINKMAN Zn iiullenlandscli üvvrzicbt Roberts seinde gisteren nit Belfast Bullor zegt m zgn verslag over de ge vechten van gisteren en de bezetting van Bergendal dat na een hevige beschieting de kopjes schitterend werden bestormd door twee bataljons infanterie De plaats is een üa tnnrlgke vesting omringd door oen glooiing van omstreeks 1400 meter broed waar vol strekt geen dekking ii Zg werd genomen in stormpas Negentien Boeren werden go vangengenomen omstreeks twintig vgaiiden bleven dood liggen in de stelling De ver overing van de kopjes stelde ons in staat het gelieele randje te bezetten van beide kanten sohgnt de vgand teruggetrokken te zgn De Engolsohen verloren een kapitein en veertien man dood zeven officieren en 57 man gewond op die plek Wg hadden elders nog enkele verliezen waaromtrent nog bericht ontvangen is De Boeren hadden besloten hardnekkig tegenstand te bieden maar omstreeks twaalf nar verspreidde zich het gerncht dat de geheele Johannebborgsche politic die de voornaamste verdediger van het kopje was gesneuveld was on toen trok het leger terng Machadodorp is door de Engelschen bezet maar het blgft af te wachten of zg daai veel aan hebbon aangezien toch do vooi naamste stellingen der Boeren ten noorden en oosten van dat dorp heeten te liggen Tot dusver zou men reggen was daar nog mot zeer ernstig gevochten want hoewel Lord Roberts en de dagbladcorrespondenten nitvoerig semen ever de jongste krggs er richtingen zgn de verliezen nog maar zeer gering geweest als men het ongelukje met de Liverpools buiten rekening laat dio ver liezen zgn het zg terloopsi opgemerkt hoofd zakelgk ten laste van BuUer s troepen ge komen die trouwens ook voornamelgk in het vnnr zgn geweest Wat die zoogenaamde overrompeling van het regiment uit Liverpool betreft de cor respondent van de Standard laat de gelegen held niet voorbggaan om de Boeren hier weer een verraderlgke handeling ten laste te leggen Hg zegt dat Boeren van achter de rotsen te voorschgn kwamen en hUn handen ophielden alsof zg zich wilden overgeven de Engelschen stonden toen stil en daarop begorneu de Boeren te schieten De ambulance zegt diezelfde berichtgever was den hoeion nacht bezig met het oprapen an do gebonden onder wie er verscheiden van hun kleeren beioofd waren hoewel het erg kond was Vcrmoedelgk speelt een vage lionnnering aan hetgeen de engelschen zelf ia Klands laagte gedaan hebben den man hier een part fmum mmm 30 Ik stak dus mijn huissleutel dezelfde dien ik by een andere gelegenheid gebezigd had in het slot zonder eenige hoop op succes en toen ik het slpi voelde overgaan en de deur zag wijken doorliep raij een kille huivering want nu mijn sleutel deze deur opende wab ik overtuigd dat dit geen eenvoudig toeval was Toen de deur open ging liep Pauline mij voorbij en trad zonder een enkel woord of eenige be vreenading zonder iets dat aantoonde dat zij meer van mijne aanwezigheid bewust was dan straks het eerst binnen Ik volgde haar en de deur achter mij sluitende bevond ik raij m volslagen duisternis Ik hoorde haar lichten snellen tred voor mij uit ik hoorde haar de trap opgaan ik hoord een deur openen en toen eerst toen had ik al mijne tegenwoordigheid van geest noodig om mij staande te houden en haar te volgen en scheen mijn bloed m ijswater te veranderen niijn lede maten Ie verstijven en rezen mij de haren te berge toen ik niettegenstaande de duisternis de gang doorliep en zonder de minste moeite de trap vond Waarom zoude ik die hoe zwart donker het was niet vinden Ik kende den weg maar al te goed Reeds vroeger had ik haar m de duister Bg de verovering van Borgendal moet vooral het 2e bataljon van de Riflc Brigade dat met do Inniskillmgs aan de bestol ming deelnam geleden bobben Buller kon het juiste aantal doodon en gewonden met opge ven maar Roberts hoopte dat het met meer ioa bedragen dan 60 of 60 Kapitein Ljsley was gesneuveld en overste Metcalfo en ka pitein Stewart gekwetst deze laatste zoor ernstig Hot stuk geschut dat op de Boeren veroverd werd was oen pompom Het bericht van de New York Herald omtrent het aftieden van lord Wolsely dat als reeds geschied vei meld w it do Londen sche correspondent van don Manchester Guardian vertolt dat gebeuren zou is nog met bevestigd Treedt de oppei bevelhebber af dan kan men o 1 toch zeker zgn dat het is omdat het in Zuid Afrika met alles gaat zooals hg hoopte en wilde f r IS zooals men zich misschien herinnert oonigen tgd geleden al sprake van geweest dat lord Wolseley ontslag zon nemen loen heette het dat do legerbevelhebber zooveel tegenkanting ondervond van de ambtenaren aan zgn departement voornamelgk van de burgerlgke dat hg wildo aftreden Sedert is er heel wat in Zuid Afrika ge benrd dat zgn misnoe jen hoeft kunn n op wekken ooif is er veel critiek en zeker met ongerechtvaardigde uitgeoefend op het beleid der zaken De hospitaalschandalon waarvoor de vcraiituoordelgkheid ten slotte ook den legerbevelhebber tieft zgn zeer onaang naam De verhouding tnsschen Roberts en Ivitchener welke laatste naai het sohgnt door Wolseley tegen Robert s zin werd ge handhaafd zulke dingen ah Sir Charles Warren s verdediging misschien ook de heele loop van zakon de lange duur van den oorlog kunnen lord Wolselej die 07 jaar oud is wel te veel zgn geworden De bevestiging van het bericht blgft in tusbchen af te wachten In China blgft de lucht bewolkt Het be richt van de gevangenneming der Keizerin weduwe bleek even vilsch als dat van de bevrgdmg des Keizers De onderhandolaars staan nog tegenover een volledige aiiaichie Het IS thans gebleken dat de Keizerin weduwe den 14tn Augustus de hoofdstad verliet en naar het westen aftrok na een korte rust in het dorp Mansan De Keizerin woidt begeleid door generaal Ma met 500 man troepen Van Noord en Zuid worden nieuwe bewe gingen gesmd om Peking te hernemen maar nis bereikt en bovendien had ik dere riJfrate vaak m mijne drooinen doorkruibt Als een ptotsehnge openbaring verscheen de waarheid voor mijn geest Zij kwam reeda in mij op toen de sleutel in het slot omdraaide Ik be vond m j in hetzelfde huis waarheen ik voor nu drie jaren geleden verdwaald was Ja het was zooals ik verwachtte zooals ik mij vast en stellig overtuigd hield Dezelfde trap en de drempel van de deur op de juiste plaats waar zij moeat wezen Het wis mij alsol ik de gebeurtenissen an dien vreeselijken nacht ip nieuw doorleefde zelfs met dezeltde duisternis om raij heen ala toen Doch ik overwon mijue ver beeldmg Waar was Paulme Toen ik mij zelf weder mees er was begreep ik de noodzakelijkheid van licht Mijn lucifers uit den zak halende streek ik er een an en trad bij het hrht daarvan de ka tner binnen die ik een was binnengedrongen zonder hoop die ooit weer te verlaten Mijn eerste gedachte mijn eerste blik gold Pau line Daar stond zij kaars recht iti het Vertrek met beido handen tegen haar voorhoofd gedrukt De uitdrukking van hnar gelait en ooüen was wemig veranderd het was makkelijk wiar te ne men dat zij nog niet bei reep Ik begreep echter dat er een strijd in haar binnenslo plaati vond en ik vreesde voor het oogenblik wairop die ver warring een vorm zou aannemen Ik vreèhde dit zoowel voor haar als voor mij Welke akelige voorvallen zou het mij openbaren De wab lucifer brandde mijne vingers en ik was genoodzaakt haar te laten vallen ïk streek de verbondenen zullen het wel knirtieu klaarspelen met deze Climee on en alk mde ren die zich soms vertooncn mochten Doch deze tegenstand verlengt den oorlog weer In Petersburg hebben h ransche coi respon denten het gerucht opgevangen dat do ver bondenen na oen verwoed gevocht binnen do muren van Peking waaabg zg een 180Ü man verloren de stad moesten verlaten De Clii neozen zouden voorts sterke stelliugoii be zet hebben van wiaiuit zg de internationale troepen mot een doodelgk vuur bonibardeeren To Washington gelooft men echter mot van bovenstaande ongunstige tgdiiigen althans men maakt er zich niet ongerust over on znlks voornamelgk op grond van het feit dat Maandag nog 2000 Dnitsrhers uit lientsm te Peking muVv amen zonder eenigen togen stand ontmoet te hebben Te Iientsin is bericht ontvingen dat de Japanneezcn do verboden stid van Pi king belegerden maai er nog niet zgn biiinengo drongen daai zg eoist bevolen uit lokio wachten Niettegenstaande don tegenstand van enkele heethoofden blgft door den wil van Kei oi Willem 11 het besluit om den Sedan dai met te vieren nu L i anschen on Duitschera naast olkander in China strgden toch ge handhaafd In togon tellmg van hetgeen elk jaar peioit 1871 geschiedde onthoudt de btait zich thans van elke botooging en kun nen lUoon particulierou die daarop gesteld zgn den verjaardag lerou van Napoleon s iiedoilaag Vin zgn kant doet traiikigk ook een stap het ndtditjair voor teoist na ieu grootcn oorlog een spe lalcu afgo viardigde om aan de oefeningen van net Uuitsche leger deel te nomen Meer en meer blgkt hot thans dit Enge land do kosten van deze toeimdtnng zal moeten dragen Dit Rgk tr icht dun ook in t Oosten afleiding te versrhaflcn door e n Koemoonscli Bulgaarsch eonflict dat n Rus land èn t ostonrgk en bggovolg ook Duitsch land de handen zou binden Doih niottegen staande Fngeiand s opstoken loopt de vrede op het Balkan schiereiland geen ernstig ge Het proces Bresci is gisteren uur te Milaan begonnen Het Hof verwierp het ver zoek van de veidedigmg tot veidaging Hierna werd de juiy samengesteld Bresci blgft een onveisthiliige houding aannemen De akte van beschuldiging is oer lang en doet o m uitkomen dat Biosei zicli in het schie ten oefende om zekerder te zgn gn slacht offei te zullen treffen 16 getuigen vóór en een an J re aan en keek toen om m j heen t ik ook een meer bljvend licht kon ontsteken lot myh groote vreugde von 1 ik een half uitgebrande kaars in een kan lelaar op den schoorsteenmnntel Ik blies de dikke laa stof waarm ede ij bedekt was er af en na eenige moeite gelukte het mij haar brandend te houden Pauline btond nog i tec U in dezelfde houding ik verbeeldde mij echtei lat hare ademhahng r ibtiger werd Ik kon nieti anders doen din wachten en terwijl tk dit deel het ik mijn bhk m het rond waren Wij hevon Icn ons id een ruime vol loend doch geensz ns njk gemeubel te kamer het geheel ha I het voorkomen van een gewoon huur huis IKt was duiielijk zichtbaar dat het sedert geru men tijd met bewoond was want elk voorwerp v i dik met stof bedekt Ik kon mijn geest terugvoe ren naar het oogenblik waarop ik in denzelfden hoek der kamer stond toen de moordenaars roo druk in de weer waren Ik kon mij de plaats herinneren waar ik op het stuiptrekkend lichaam viel en ik huiverdt terwijl ik niij met kon weer houden naar den vloer te len ol ik ook sporen van de misdaad kon ontdekken Mlaar indien het tapyt nog hetzelfde wa als toen dan was het donkerrood van kleir geweest en verborg zijn geheim dus orgvul li Aan het eeiie einde der kamer stond een groot sclerm en het moe t van daarachter geweest zijn dat ik het onderdrukt gejammer vernomen had Ik wierp het open hjef raijn kan lelaar omhoog en keek er achter He ruimte wai dezelfde maar zooals ik verwacht had bevatte zij een piano wellicht dezeltde piano wier tonen in dten angstkreet geéindigd waren tegen Bresci erden gehoord Ondervraagd verkla irt Brosci alleen gehandeld te bobben Hg loste drie schoten op den Koning De procureur generaal doet iii zgn roquisitoii hot verhaal van de feiten betoogt dat do beschuldigde voor zgn daad voiantwoordelgk 13 acht do voorbedachte rade bewezen stelt d anaro iistische boginseloii ten toon 011 eindigt met de gezworenen te verzoeken Bresci schuldig te vei klaren zonder verzachtende onistaiidigheden Bresci is veroordeeld tot lovonslaiige gevangonisstiaf Veispieide Bêricliten IJRASKRIIK Do weroldtentoonstolling te Par s is Maandag bezocht door ifiUdS pi rsonen de tickets stonden op iO 35 centimes Ml n heeft berekend dat er van do v jf en estig inillioen uitgegeven toog ingsbe wgzcii voor do tentoonstelling oen twintig millioen ongeveer ongebinikt zullen blgven Neemt men lu aanmerking dat op enkele dagen en bg boniraigo gologpiiheden de toe gang alloen wordt verleend voor twee drie on meer knirtjes dan komt men lot doge volgtrekking dat de tentoonstelling van 1 100 dus zal bezocht zgn door veeitig millioen pcisonen togen vgftien millioen in 1878 en vgf on twintig millioen in 1889 Wol IS de werkstaking der kolenwir kers te Marseille goiindigd doch ile overige stakingen duren vooil te Havre i de staking aigeinecn to Bona Vlgui hebben duizend havenwoikeis dm arhiid gestaakt onder don iiscli van hooger loon on te Duinkerken handhaven de stakers hun eisehon ond mks do toenemendi ellende Ten aantal handelaars en industueehn te Marseille hobbon zich tot de stedelgke regeel mg ten stadhuizo gewend om er dt aandaiiit van den burgemeestti op te vos tigen dat hun zaken enorm Igilen onder den bestaanden toesl ind reden waarom g aandiongdi op bescherming voor de aibeids willigen DUUSIUI ANU Hft expeditie corps voor Oost Azib In oft verplaatsbare d sinfertio toestellen lueegono men wqatmoe geheele bidden malrassm unifoimen en nidei klooi en bg groote uiassa s togelgk kunnoii gedesinfecteerd worden on gezuiverd vaii alle besmettingskii men De voorzitter van liet stenografische bureiu van den Rgksdag du vaak zgn diensten vci leent aan den keizei bi toogt dat Wilhelm II wol tot de snelste spri Wit boi elde mij Welke kracht drtef iiiij voort Dat zal ik nimmer te weten komen Ik zette den kandelaar neder ik tr id na ir den och tergrond ik opende de met stof bedekte iano en sloeg eenige toetsen aan üngetwijfel I wns het de tragische herinnering aan hetgeen ik door stain ha 1 die mij zon kr erbij te lenkeii waarom en waartoe de noton deden aansl nn waarmt It lie schoonc aria be on wiatnair ik I uiten Ie dtur staande gelui iterl en Ie iclroeren Ie stem bewonderde die het spel begelei l Ie loen ik leze nottn aansloe keek ik mnr de nog steedi onbewe cl jk elainlc van Paulme Er scheen een zenuwachtige trilling door har leden te y an y weni e zich om ei nilerk mij en er lag een trek over haar b liit die imj vol verwachting en vreei voor hetgeen er j ebeulen zou ter zijde dce 1 wijken De mantel waarin ik haar gehid l hal wns vit hire schou leri egte len j zette irh o Ie tatxjurct en de toetsen met oen meesterlijke li ind aanslaande speelde zij op schi t ren ie en onver beterlijke wgze het preludium voor het lied waar van tk de eer le paar noten hal loen kinken Ik was verbijsterd Nooit hil zij tot nu toe zelfs den minsten smaak voor muziek aan len dag geleg 1 ooals ik ree U gelegd heb scheen dt c haar eerder te vervelen en te veront wten I n thans bracht zij klanken voort die men niuii ler Uit zulk efcn Verwaarloosde en ontstenidt piano zo ide verwachten H 0idl f en oil i