Goudsche Courant, zaterdag 1 september 1900

Zaterdag 1 September 1900 i o 82 8 I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken V Teirfoon S Mï ADVEltTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wrtrden berekend naar plaatsruimte Teletann ii SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks niet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco der IM 8t 1 70 Afzonderlijke Nummers VT IF iï JSTEN Inzending van Advertentiën tot 1 uur de i inidd FEESTEN TE GOUDA op 31 ALGD TUS 1900 ter gclcgeoheid van den Verjaardag van H M DE KONINGIN s Morgens van 9 tot 10 uur Bespeling van hel Carillon van den Toren der St Janskerk s Morgens van 10 tot 12 uur WEDSTRIJD voor kinderen beneden 14 jaar raet v©xsi©xd e IBoIlslse TxrsLg eafLS ean SportlcsLxareaia Voor dezen Wedstrijd worden verschillende prijzen uitgeloofd Zij die geen prijs behalen zullen gratis kunnen deelnemen aan een Tombola Vereenigen van Na de toekenni toegevoegd wor egewagen be en Tombola Vereeniiren van deelnemers op 31 AUGUSTUS s morgens te uur in den Tuin van de Sociëteit Cns Genoegen Boelekade ing van de prijzen door de Jury optocht door een gedeelte van de stad aanvang ongeveer 107 uur Aan dezen optocht r rcn een Zegewagen begeleid en gevolgd door Piekeniers Na terugkeer in Ons Gbnoegbn uitreiking der pr jzen Optocht zal samengesteld 4 Muziek d d d Sohutterij 6 Iste Ocdeelte Sportkarren e Zegewagen met Piekeniers 7 2e Gedeelte Sportkarren zijn als volgt 1 3 Herauten te paard S CommiSBaris van politie met een Commissielid in Rijtuig H Bokkenwageus Pi keDiers 3 Deelnemers te Paard 10 Rijtuig met twee 09miiii8slelal 3n passeeren 13 KAAM U 15 16 n 18 De Optocht zal de volgende straten H00Ö8TKAAT MARKT Regenboog Boterraarkt WIJDSTRAAT WEST HAVEN VEERSTAL BOGEN AALTJE BAK8TEEG HOOGE ÖODWE KATTENSINGEL BLEEKERS8INGEL SOCIËTEIT ONS GENOEGEN SOCIËTEIT ONS GENOEOEN BLEKKERSSINGEL TIENDEWEG WILHELMINASTRAAT NIEÜWSTEEG KLTIIWEG s Middags te uair op het Marktplein RINGRIJDERIJ op Tweewietige Rijtuigen met een paard bespannen waarvoor worden beschikbaar gesteld 6 prijzen bestaande in LÜXK VOORWERPEN Daarenboven worden uitgeloofd 2 prjjzen S 1 HO en 2 prijzen h t 10 voor hen die deelnomen aan de Ringrperjj in Nationaal Costanm Kleederdraclit van de veracliillende Provincie Aangifte op dien dag van 12 tot 1 unr bj den Heer W A JAGER Hotel k la Station Crabetlistraat Gouda INLEGQELD f 1 Gedurende de Ringrijderij lIATinEE Ic g even door hel Muziekkorps van de dd Schutterij oiidtt directie van den heer 1011 G ARË T FANTASIE LA FEÜILLE dk ROSE D Baüwehs POTPOURRI POPULAIRE 6 Rbkaud MARSCH ünter dem Siegesbanner F v Bloh Het programma luidt aldus 4 MASAIQDE NABÜCHODONOSER J Kessels 6 LE PERE LA YICTOIRE Loüis Ganse 6 WALZER Am Frttblingsmorgen F v d Bossche MARSCH Lo Retonr H Reulabd OUVERTURE MIGNONNETÏE J Öaomank WALZER Au Sud C Paobt 8 Avonds van 7 tot 8 uur Programma s tevens toegangsbewijzen zön A 25 cents verkrijgbaar bij de Hoeren J van IJENTOM ZOON Markt en biJ den Koster der St Janskerk Het Programma luidt ais volgt ORGELBESPELINQ in de Groote of St Jai skerk met medewerking van eonige Solisten 6 TOCCA TA ET FUGA D Moll J S Bach 6 a ANDANTE REGILIOSO J Both b AIR Sul G J S Bach 7 a RECITATIR UND ARIE aus F Mendelssohn Paulns Bartholdy b Eerst en Nn Ph Loots Van 8 L tot 10 1 VARIATIEN over Wien Neer J Lemmens H W Ernst R Wagner A L Egbors C Kreba W F G Nicolai ALLELUIA ETEGIE a IjIEO an DKR ABENDSÏERN b EEN KIND VAN HOLLAND a VATEB UNSERb SEELENTROSÏ landsch Bloed J A van Epen a WAT ZE ZEGGEN Ph Loota uur b VEREENIGDE STATEN Ara Spoel No 2 en 6 voor Viool met Orgelbegeleiding No 3 4 7 en 9 voor Zang met Orgelbegeleiding Waterfeest GondeltocM met verliclite Vaartuigen Yerüclitiiig van liet Plantsoen Rondvaart door Katten en Bleekers ingelgrachlen MiiyJektiitvoering op bet Water door het Corps der d d Schutterij 7 hJo iicrninnfrt nriizon vin I 1 f T 0 S en 1 t 0 Ter bevordering van algemeene deelneming zal door de Commissie aan minste m ivr uom G Kenand Flotow X P Sonsa POTPOURRI POPULAIRE MOSAIQUE STRADELLA 10 MARSCH The Washington Post 4 FANTA18IK La belle Argentine G Tacli 5 POLKA CAROLINE O Volfl 6 OUVERTURE Le trèsor des Incas J HoUman I3 7 WALZER Colotta F Snppé W J L VANDissïiL Gouwe No 201 Het Programma luidt aldns 1 MARSCH Heil Europe F von Blon 2 OÜ Ï RTLIRE La Feé des eaux J Hemmerlé 3 waLZER Lnstigo Brtldor R Volistedt Lnstigo Brtldor R Volistedt te 1 wau v v v r 7 s Avonds Ie fO uur op hel llarktpleiii VUURWERK vervaardigd en af te steken door den Heer C GALL Pyroteohnious te Rotterdam Het Programma luidt aldns dooraderd met veelkleurige Paarlen in Cascade overgaande Schoone klenrenrozetten gehuld in brillante sterrenkrans Vnlcanische draaiende Batterij van Lichtkogels enknaleHecten Pyrotechni eiectri iue glanzend Lichteöect 8 Groote Gloria hulde biedende aan H M KONINGINWILHELMINA schitterende in brillante Sterrenkrans omgeven door Nationale Vunrboomen het geheel eindigende met zwaar knaieöect Afgiwisseld door Zwermpotten Bommen Vuarpulen Lnchtprojectielen en Zwermlontemen Annonce door Lnchtprojeclielen en Terrein verlichting Draaiende t ascadc van brillanto sterren on paarlen eindigende met Kanonadcs Vuurslang draaiende in gekleurde Cirkels van Mozaik vnnr Gni ksclio Vuni lontoin mot Gouden en Zilveren Regens G kschc Vuurfontein mot Gouden en Zilveren Regens I 7 Pyrotechni eiectriqse glanzend Lichtelfect Luchtprojeetielen en De Commissie voor Openbare Feesten te Gouda vertrouwt dat de Burgerij hare iiê nemenhei met dezen Fees tdag wel zal willen toonen door het uitsteken van Vlaggen enz Gouda Druk van A BBIMEMAN A Zn r 4 oH an nf ta Steken door dea Hsêr C QALL Fyrotechnious te Rotterdam i fmJ I lJI I Jm im BuKcnlaodsch Overzicht Nieuws uit Z Afrika is er niet hetgeen geen slecht teeken is voor de zaak der Boeren De vele berichten in Engeische bladen zijn herhaling van bekende zaken De stelling die de Boeren innemen volgens Charles Williams die van de Komatirivier tot de Krokodilrivier over den spoorweg heen schijnt nog onaangetast Het is echter zeer wel mogelijk dat de Boeren gedeeltelijk naar Lifdenbnrg gedeeltel k in de richting der Komatirivier of langs den spoorweg zgn teruggetrokken De spoorweg is toch nog altijd voor hen van groote waarde Aan den anderen kant zouden ziJ wanneer zij niet ten minste met een deel van hun macht naar het noorden trekken naar den kant van Leydsdorp en Pietersbnrg wel erg in een hoek worden gedrongen en dat kan Botha s bedoeling niet zijn Dat het trouwens in het Noorden van Transvaal niet heelemaal plnis is gclooven de Engeischen ook wel Andera zou Lord Eoberts Paget en Baden Powell niet terugroepen nadat zy al Nijlstroom aan den Pietersburgspoorweg hadden bezot Daar in het Noordon zullen ook nog wel een paar vijanden zitten Curieue zijn de gissingen waarin do Engeischen zich verdiepen over De Wet Hjj kan in de districten waarin hü uu aan het werk is biJ Heilbron in den Vrijstaat niet veel moer uitvoeren zeggen z j want daar geven alle Boeren zich over En zjn vroegere volgelingen heet het elders verafschuwen hem nu h ze tweemaal bedrogen heelt door er telkens van door te gaan met een paar honderd man en hen aan hun lot over te laton Hij zal zich dan ook weldra moeten overgeven en zal dit ook doen zoodra hij ziet dat de tegenstand in Transvaal niets meer geeft Intnsschen hondt hj nog alti d in den Vrijstaat heel wat Engeischen aan do praat die anders in Transvaal gebrnikt konden worden I De mooiste bewering die wiJ nu vinden is wel deze De Wet is De Wet niet Wü weten dat de Engeischen hem al hebben versleten voor een Engelschman die White heette dat zou zeker zijn groote krygsknndige eigenschappen ook veel beter verklaren maar nu is hij een Dnitsch ond ofiicier geworden I Ja het zon ook te hard zijn voor de Engeischen te moeten toegeven dat al hnn generaals zich maanden lang voor den gek hebben laten honden door een Boer FEVILLEIOX Maar na de eerste maten hield mijne verbazipg op Eveti alsof het my voorspeld was wist ik wat er volgen zou of tenminste een gedeelte er van Ik was er zelfs op voorbereid toen het oogenblik kwam waarop zich de zang bij het spel moest voegen Pauline even onberispelijk te hooren zingen als zij speelde doch op denzelfden getemperden toon als in dien heiUoozen nacht Ja ik was zóó ten volle voorbereid dat ik met ingehouden adem wachtte tot het lied de noot bereikte waarop het toen ik het voor drie jaren gehoord had eindigde Zoodanig voorbereid dat op het oogenblik toen zij vol ontzetting overeind sprong en weder denzelfden kreet van afgrijzen slaakte ik haar in mijne armen opving en haar naar den dichtbqzijnde sofa droeg Zoo el aan haar als mij vertoonden zich weder al de gebeurtenissen van dien vreesehjken nacht Het verleden was voor Pauline teruggekeerd bij hetzelfde moment waarop het haar verlaten had Ik had geen tijd om te overwegen wat deze wedergeboorte tengevolge zoude hebben of zij zegen of vloek zoude aanbrengen Pauline vereischte al m ne zorg Mijne taak was verschrikkelijk Ik moest haar met geweld op hare plaats P Opmerkeiyk is het gebrek aan nionws uit China en de berichten die over de verrichtingen en plannen dor commandanten te Peking komen zjn onbegrépelijk Het was al niet na te gaan waarom troepen uit Peking naar het zuiden zouden trekken maar nn wordt bovendien gemeld dat de Russen en do Japanners of Russen en Japanners de stad verlaten hebben in noordelijke richting Wat zij daar moeten uitvoeren is raadselachtig Maar misschien is het bericht verkeerd overgekomen er zijn blijkbaar allerlei fouten in de telegrammen nit China Zoo is ook het vermoeden uitgesproken dat het telegram van admiraal CourrejoUes over bet gevangenhouden van Li niets dan een oud bericht is zooveel is zeker dat men van zulk een maatregel minstens genomen zonderling daar Li immers uit eigen beweging ais vredesonderhandelaar poseert niets meer gehoord heelt Tusschon de regels van de schaarscho berichten iiiw echler zonder veel moeite te lezen dat het er met de eendracht der mogendheden waardoor alléén de ongeordende toestand in China goed geredderd zon kannen worden treurig nitziot Engeland en Amerika zouden Li wel als onderhandelaar willen erkennen de sinoloog prof Douglas zet in de Times uiteen dat de Engeischen en Franschen zich in 18C0 ook wel vergenoegd hebben met prins Koeng als vredesonderhandelaar zonder te eischon dat de Keizer zelf hot verdrag onderteekende Maar dit middel om wellicht spoedig den boel weer op poüten te zetten wordt verworpen door Duitschland juister gezegd door den Dnitschen keizer die op krasse maatregelen schijnt te bljjveu staan Men zou verder zeggen dat niet alleen Frankrijk en Rusland ëën liju trokken maar ook Japan het heel goed met Rusland vinden kan welk oen ergernis voor de Engeischen en de Russische eb Japausche politiek hebben weinig of niets te maken met die van de andere mogendheden De spoorweg tusschen Takoe en Peking is nu geheel hersteld Telkens vertrekken er nog nieuwe afdeelingen troepen uit Tiënsin naar Peking Sedert 18 dozer drie dagen na de inneming van Peking zyn te Takoe de volgende troepen ontscheept 573 officieren en 19 J08 man Japansoho troepen 275 officieren en 11 320 Russen 189 officieren en 5942 Engeischen 155 offlcieron en 4470 Amerikanen 105 officieren en 2903 Franschen 13 officieren en 276 Italianen te samen 1301 officieren 44 419 man genoeg om in het onwaarschijnipe geval dat er nog een be houden alle denkbare middelen aanwendende om haar tot zwijgen te brengen en hare kreten te verhinderen die zoo luid klonken dat ik vreesde dat zij de omwonende menschen zouden doen toesnellen En middelerwijl worstelde zij met mij spande zij hare krachten in ora mij van zich af te weren en op de been te komen zoodat ik als kon ik hare gedachten lezen er zeker van was dat zy al wat hier voorheen gebeurd was weder voor hare oogen had Wederom werd zij door een krachtTolle mannenband neergedrukt waarschijnlijk op dezelfde ligplaats en wederom werd haar verzet al zwakker en zwakker en hare kreten meer ge smoord Thans behoefden deze nog slechts in dat onderdrukt ge ammer over te gaan om wat haar eigen persoon betrof de schildenj te voltooien Het eenig verschd was dat de handen die thans op haar lagen die der liefde waren ïk verwacht dat de lezer al wat ik tot op dit oogenblik verhaald heb en na het beëindigen van dit hoofdstuk zal verhalen zal gelooven Ik beweer niet dat zulke gebeurtenissen ot de samenloop van gelijksoortige omstandigheden alledaagsch zijn Indien dit het geval ware geweest zou ik geene aanleiding gehad hebben ora dit verhaal te boek te stellen Maar ik zeg alleen dit van alles behalve deze ééne zaak zou ik in staat zijn de waarheid te bewijzen al het andere kan óf langs gewonen öt langs wetenschappelijken weg verklaard worden maar voor hetgeen nu volgt kan ik slechts mijn eigen woord verpanden Noem het hoe gij wilt droom hallucinatie zinibegoochehng verhitte verbeelding noem het alles I behalve een logen dan zal mij dit niet ver langrjko samentrekking van Chineesche troepen tegen do vreomdelingen mocht plaats hebben die gemakkel k hot hoofd te bieder De kabel tusschen Tsiioo en Sjanghai lal vermoedelijk den 7en September in gebruik genomen kunnen worden De Fransche gezant te Peking Pichon zegt aan hot slot van een pas ontvangen rapport waarin overigens geen nieuwe bijzonderheden staan dat de meeüto wijken dor stad puinhüopen ziJn Het personeel van al de legaties is er wat den ge ndhcidstoeatand betreft zeer slecht aan toe Pichon zelf met een paar hoereu van zijn gezantschap had in de Spaanscho legatie zijn intrek genomen de overigen woonden in hetgeen er overbleef van hot Fransche gezantschap en do omringende Chineesche hnizen Ook in een Reuter telegram van 15 Ang wordt de teestand te Poking treurig afgeschilderd De straat dor logatién is onherkenbaar Van de Fransche legatie die een van de mooiste gebouwen der stad was zijn slechts eeuigo muren overgohievon De muur die deze legatie omringde is ondormijnd en daarna heeft men hom met dynamiet laten springen Er zijn ook veel huizon afgebrand de straten ziJn door barricadon versperd en alle Europecsche hnizen die niet in brand gestoken worden zijn afgebroken Do Japanneozon moeten zich in China met b0aond $ inelheid en zekerheid hebbon bewogen omdat zjj in et bezit waren van zoor goede kaarten Indertp heeft namelijk naar men wil do Japanscho rcgeoring aan de Chineesche aangeboden voor haar topographische opnemingen te doen hetgeen aangenomen werd De Japansche officieren en ingenieurs brachten bij die gclogenhoid ook Potsjili in kaart en daarvan hebben zij nn gebruik gemaakt De kosten der expeditie naar China zullen tot hot begin van October voor Duitschland 100 millioen mark bedragen Het l jdt natuurlijk geen twijfel of de Rijksdag zal deze uitgaven wel goedkeuren het is alleen maar de vraag in hoeverre de beschikbare middelen ook verdor tot dekking der uitgaven voldoende zullen zijn Omtrent een Chineesche krijgslist meldt Boll Hart het volgende De wegen van den Chineeschen heide zijn wonderbaar HiJ is slim en vol listen en streken Van deze slimheid der Chineezcn verhaalt een Europeaan die zich te Tientsin gedurende don str jd ora deze stad bevond een vermakelijk voorbeeld Den 27en Juni ondernam oen nit Russen Engeischen on Japanneezen bestaande afdeoling den aanvul drieten Ziehier wat mij gebeurde Pauline lag ten laatste stil Haar gekreun had opgehouden Zij scheen opnieuw alle bewustzijn verloren te hebben Mijn eeniKst idée was om haar zoo spoedig mogelijk van deze noodlottige tjlaats te verwijderen Allerlei vreemdsoortige gedachten en plannen doorkruisten mijn brein Ik werd door hoop en vrees bezield Wat zou de verklaring zijn zoo mij die ooit mocht geworden f Mijn arme lieveling lag daar stil en rustig Ik dacht haar zoo voor eenige minuten te laten uitrusten alvorensik haar naar buiten wilde dragen Ik vreesde wat haar het ontwaken zoude brengen Daarom vatte ik haar han4 en hield die vast in de m nc De kaars stond op den schoorsteenmantel ach ter mij Zij wierp weinig of geen licht in de voorkamer terwijl het scherm dat het vertrek in tweeen verdeelde gedeeltelijk open stond terwijl de helt achter de soort sofa waarop Pauline lag er door afgesloten werd Het was mij daardoor onmogelijk om van mijne zitplaats naast haar in het voorste gedeelte van het vertrek te zien Werkelijk was mijn gelaat zooais ik thans gezeten was daarvan afgewend Ik hield de hand mijner vrouw eenige seconden m de mijne toen ik door een vreemdsoortig onbeschrijlelijk gevoel overvallen werd een soort gewaarwording als men f omwijlen ondervindt iij een droom waarin twee personen verbchijnen en de droomer niet tot zekerheid k n komen met wieps gedachten en daden hij zich kan vereenzelvigen Gedurende een wijl scheen ik een tweeledig bestaan te hebben Hoewel volkomen over 39ste Jaargang op het totnogtoe door de Chineezen bezet gebonden arsenaal Na oen langdurige beschieting liep men eindelijk storm Toon do troepen bot arsenaal binnendrongen was t bijna geheel verlaten daar het den Chineezen door eeno kleine krijgslist gelukt was de aan de spits loopende Russen op te houden Toon zij namelijk zagen dat zij het arsenaal niet langer konden honden bevestigden zij aan de vensters en aan de kroonlij t van do muur lange rijen van voetzoekers en slaken dio aan De Kussen hioldeu het geknetter voor geweervuur en staakten den storm Van dit oogeiiblik werd door de meeste Chineezen gebruik gemaakt om te rotireeron on hun kostbare levens in veiligheid to brengen Verspreide Beriplitcii FjllHKRlJK Do Paröscho tentoonstelling is Dinsdag bozocht door 213 808 personen In de tweede helft dor maand Augustus zijn aan het Noordorstation te Parys in het goheel aangekomen 402 819 reizigers waarvan 24 948 uit Nedorlanil Holgib Duitschland on Rusland welk totaal in dezelfde periode van het vorige jaar bedroeg 301700 een vermeerdering dus nu van 331 pCt De heer Millorand minister van handel heeft den afgevaardigde voor het Seinedepartement Paschal Grousset op diens voorstel om con deel van do tentoonstelling in hot voorjaar van 1901 to heropenen geantwoord dat hjj de zaak in stndio heeft doon nemen liet heet dat de oxposanton in huu meerderheid het pian niet gunstig gezind zjjn In verband met het feit dat ecrgisterraorgon een tweeduizendtal rijtnigon van de Compagnie Générale weder in dicoht waren gestold heeft het stakingscomité te Parijs ter vermijding van oen openlijk fiasco besloten aan de algemeene vergadering van koetsiers voor te stollen do staking te doen eindigen logen Dondoidugmorgen Conform aan dit voorstel is besloten DulTBCni AND Door het curatorium der middelbare scholen en de schoolcommissie te Frankfort is besloten dit jaar geen Sedanfeosten te doen plaats vinden in de scholen De Nordd Allgom Ztg weerlegt dn geruchten dat keizerin Fredorik en de czarina van Rusland zoudon hebben medegewerkt tot de benoeming vnn goncraal vcld tuigd dat ik nog steeds op dt iclfile pla ilb gezeten wai en Pauline s hand in de niijue hield zat ik tegelijIccr U pianu en staarde ik op welke wijzo dan ook door het halt openstaande scherm m de voorkamer en deze was het verlicht Zoo schitterend verlicht dat ik met tien enkelen oogopslag allei wat het vertrek l evatte kon waarnemen Elk meubelstuk de s hilderijen aan dr wanden aan het emde de donkere gordijnen waarmede het venster Iteilckl wa j de spiegül bo ven den haard de tatel in het midden waarop een groote Ump brandde iit illes zag ik v en nog meeri Want om die t ifcl zaten vier mannen en het gelaat van tWee hun er was mij zeer goed bekend De man tegenover mij die over de tafel heen leunde waarop zijne handen lagen nitgtf O I strekt wiens trekken van onrust en verbazii G getuigden wiens oogen op een in zijne nabijhcM ï zijnd voorwerp gevestigd waren die man wais Ceneri de Italiaansche docter Pauline s oom en i voogd De man die zich dicht naast Ceneri bevond die m de houding stond van iemand die gereed was een ander aan te vallen wiens gelaat woede en hartstocht verried wiens donkere oogen vlammen schoten die man was de Kngelschsprekende Italiaan Macari of ooalshij zich thana noemde Anthony March Pauline s broeder Uuk hi staarde naar het llde voorwerp als Ceneri l anil vervolgd