Goudsche Courant, zaterdag 1 september 1900

lUei TUd vüfl GrwBWlch ll ïS l8 18 l8 8 l 8 V 7 8 8 8 85 8 48 4 89 4 54 6 88 8 16 7 88 7 48 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 1 10 40 ll ülrecio SpuurwegverblDdlDgea uiel üüUÜA ZoDi r lkbSt 1900 Aüügcvuiit eo oonni BOTTIRDiM ram SOVDl 10 68 11 08 1 11 18 1 1 ll 0 f 11 8 ll l0 n 84 l 4t 1 88 y f ff ir 5 11 ff r ff ff ff ff 5 18 ff ff ff ff 8 48 8 68 4 08 5 87 6 4 8 80 7 47 8 07 6 10 5 80 8S 40 10 18 10 08 J z l üLdM S aaa ka ral rUli Ha faljsl tal i Hpujt g HallMd ita S L 8 1 f U t W Ü Allm ll au ia kliaaa Eiln kiikaUlin y Op data tninas l j BOTTlSDAM eODDi riaa 9 48 ff 7 88 8 87 ff ff ff 9 48 10 847 05 7 69 8 81 S 9 88 ff I 1 9 48 ff f ff f 9 68 fff 10 08 ff ff 7 88 8 10 8 48 9 47 10 0 lO U 11 06 6J5 11 81 11 46 18 10 ff 11 5 IJ Od 18 81 1 81 7 89 7 4 8 84 8 Ó4 97o0 89 10 08 10 84 ïaaulttliat da la k lat p b J ria J Hril Jaato v L Rit ppl a lt ii C ia to Wa Uu SOBDi DEN Biieoaai 8 16 8 45 4 19 4 50 6 86 ff ff ff ff ff ff 1 ff ff 6 87 ff 8 66 4 15 4 46 6 88 6 65 10 18 10 8 10 48 11 89 01 8 89 9 17 9 58 8 18 H 8 14 t 8 88 C 8 48 8 HII 4I 1M9 9 18 10 00 10 19 10 911 88 11 18 11 18 18 58 1 68 I t f U ll ff I IO ff f I I U 8 ff ff 1 81 ff ff ff 11 88 l i ff 9 48 14 88 10 4 11 41 18 08 18 45 18 56 1 40 8 80 10 i6 10 64 11 11 11 57 8 O U ü A i MSTODAM jTiaa aana Jouda 8 S 8 11 8 88 9 8 10 5 10 8 l l ♦ 4 48 5 15 8 48 9 61 0 i9 10 S7 10 65 11 07 PW 8 o M H li 10 ll O WA i 5J a SI6 44g8610 Sl 1 0811 47 11 00 C 8 1 9 18 9 87 10 5 11 8 1 08 1 10 8 84 8 88 4 80 118 5 50 9 81 60 1U8 18 08 18 16 Hag 8 04 7 0 7 15 7 6 8 55 0 44 10 1 1 11 85 IM l JO OM 0 4 0 4J 6 8 8 7 7 4 10 6 Zo lerm ZI g 5 58 Z 8 01 ♦ 10 14 S UMI 7 7 77 77 78 E 7 80 loll IS 1Ü5 18 08 18 84 8 i8 8 0 8 87 4 8 4 47 18 5 4 7 0 8 0 8 46 0 i 10 54 U TK IC 11 1 Tiaaffaraa 18 87 15 8 18 4 88 5 58 8 81 710 8 8 10 87 11 07 7 86 10 51 40 8 t 8 U 7 88 4S 11 01 10 8 08 8 4t 5 04 8 80 7 00 7 14 f 69 li OI 11 44 O l D a7 45 8 18 07 1 8 10 14 10 69 18 00 11 18 11 84 10 14 10 4 11 47 18 88 v rt C 8 8i 7 16 l l 1 18 8 87 1 5 8 80 s 10 8 84 4 41 81 7 0 8 10 84 9 51 AmaL W 5 iJ 8 47 80 18 8 44 9 80 V 4 11 80 1 4 1 05 louda 7 hO 7 81 8 18 9 07 9 10 18 10 8 11 611 8 1 5 8 88 Il8 4 84 47 7 4 09 l 10 7 11 8 8 18 88 7 47 8 41 9 80 10 10 10 85 11 88 18 08 L t 8 08 8 80 4 08 4 48 5 8 8 54 7 00 7 58 9 00 35 10 06 10 48 8 07 8 41 8 0 87 10 88 11 65 18 87 4 8 7 84 n jj 5 88 58 8 17 10 41 U 85 4 88 J4 U 7 0 7 84 80 9 14 10 14 11 87 18 11 18 1 8 81 8 40 8 55 4 48 6 8 lt 7 84 7 4 8 88 48 10 07 19 8 11 88 maarschalk Vod Waldersee tot opperbevel hebber in Petschili üe Berltjnache anarchist Lange is te Leipzig wegens het beleggen van een ge heime samenkomst n veriet tegen het ataatbgezag veroordeeld tot vyf maan den jgevangenisstraJ Een achttal leden van de Chineesche ambassade te Berlgn hebben over Oenna de temgreis naar hun land aanvaard Ter voorkoming van moeiel jkheden onderweg bleven de beeren in Earopeesche kloederen gehold en hielden zj bjj roortdnring hnn staart verborgen onder een prnik De geiant had hnn in opdracht van zün regeering de noüdige reisgelden alleen de zeereis koit per hoofd zeshonderd gulden verstrekt Ehueluü De myneigenaren in het kolendistrict Sheffield hebben besloten de prijzen der gewone kachelkolen van den eersten Beptember at n6g raet een shilling en acht pence een gulden per ton te verhoogen In verband met den aanvoer van Amerikaansche kolen wordt echter een daling der prgzen op korten termen verwacht De gevallen van bnilenpest te Glasgow zjjn tot dusver tot één enkele wyk beperkt Het dochtertje van een vrouw die bjj het lijk van oen overleden buurvrouw had gewaakt werd het eerst aangetast en stierf een dag later De vronw zelf en haar twoo zoons werden ook aangetast van deze laatsten is ook één gestorven Men vermoedt dat ie gestorven buurvrouw aan de pest had geleden en heeft daarom allen die in haar hnia Z jn geweest een veertigtal mcnschen in afzondering gebracht en onder toezicht geplaatst BINNENLAND Heden Koninginneverjaardag zal er te Amsterdam tnsschen elf en een uur in Krasnaspolaky een bueenkomst plaats hebben van verbannencn geropatrieorden Transvalers en Vrljataters Tegenwoordig znllon o m zijn rechter dn ïoit nit SwazieUnd Delfos electrotochnions Glaeaei en Spruit nit Pretoria 3 van Qelder oud hoofdredactenr van de Standard and Diggers News en Fred Rompel ond Redacteur van de Volksstem De door se StaatsBpoorwegn atBehapp4 gemaakte bepaling luidende Onverpakte of onvoldoend verpakte rijwielen worden slechts dan als bagage vervoerd wanneer de verzender door onderteokening van eene verklaring de Mjj ontheft van alle aansprakelijkheid voor schade als anderszins die het gevolg zijn van de alwezighoid of den on voldoonden toestand der verpakking zal naar het ü D verneemt vervallen 1 88 tal 8 40 8 50 8 57 9 06 Qond 5 58 7 11 7 85 8 81 McordrBokt dosi 7 18 Xieuwwlrark 7 88 Ouell 7 81 MtetiêM M 4 95 7 44 RotterdimD P 8 54 Sottordam B 8 09 9 08 Botterdsm B ur Rotterdam D V Itoiterdun U Otpelle Nituvorkerk Hoordnidit 8o idt 7 06 4 48 6 80 8 07 4 88 5 41 ff 5 01 5 81 ff 1 11 8 04 ff 5 17 8 10 8 88 7 88 i Allaaa la ao la Uaaaa altn batala Oondi 7 1 ï ♦ 9 0 ÏS Bh Mo r i 7 88 8 68 8Mtera MiZ 7 St 9 08 Voorburg 7 5 9 14 Hago 7 68 9 08 9 1 9 87 fi HBMaikaMa aUaan la h Uaaaa i 10 8 84 5 8 48 8 08 7 04 Uoadau Uudaw VToard UtiMkt Ulrwht Woertleo Ouda Giada 8 88 8 18 8 58 9 8 Verder is bepaald dat rijwielen die volgens hnnne inrichting blgkbaar bestemd zijn om met den voet te worden voortbewogen doch waaraan een werktuigje motor dat met ketting of koord op het achterwiel werkt is bevestigd en dat als het ware eene avnvulling is voor de trapkracht als gewone rijwielen worden bevracht en vervoerd De Shah van Perzie vertrok gisteren te 2 15 per Staatsspoor naar Uariénbad Hijwerd uitgeleid met hetzelfde ceremonieel alsbg zijn ontvangst Dezelfde Ministers zoomède die van oorlog waren aanwezig en dezelfde autoriteiten De hem toegevoegde officieren vergezelden den Shah tot Emmerik Aan de Tweede Kamer heeft de heer mr P 1 O van Diggelen te Zwolle lid van de Provinciale Staten van Overijssel oud lid der Tweede Kamer een adres gericht waarin hy de aandacht bg vernienwing vestigt op de plannen tot afsluiting en gedeeltelijke drooglegging der Zuiderzee In dit stuk wordt een overzicht gegeven van hetgeen op dit terrein is voorgevallen sedert in 1849 bet werk van den ingenieur B P C van Diggelen te Zwolle verscheen de Zuiderzee de Friesche Wadden en de Lauwerzee hare bedgking en droogmaking Blijkens van den gouverneur van Atjehontvangen telegrafische berichtch zijn sedertde jongste mededeeling dienaangaande in deNederlandscbe Staatscourant van 1 Augustus 1900 bij do krtjgsverrichtingen aWa r geinenveld de fuselier J Hammega no 27911 en gewond de eerste luitenant der infanterie J F den Ouden de sergeant der infanterieK J Beynaerts no 32099 de korporaalsder infanterie A E Supplitt no 47789 enW N Steur no 37299 en de fuseliers J G van dor Hart no 48374 P C Topsvoort no 46557 G Koovers no 48187 en K van Steinvoorn no 42877 Stct ISunstmesl Ja ja zeggen sommigen kanstmest bevordert den plantengroei maar t is ook juist maar voor één jaar Meermalen is schrijver dezes bovenstaand of een daarmee gelykluidend gezegde toegevoegd Met voorbeelden uit de praktyk was bet hem niet moeielijk die meening te bestrijden Niet één maar gedurende meer jaren is de werking der minerale meststoffen zichtbaar Een bemeatingsproef bij den heer J H Das te Oldoberkoop Friesland heeft daarvan een nieuw bewijs gegeven Een stuk hooge hnmuaryke zandgrond werd in 1896 voor de helft bemest met kunstmest overeenkomende met 1000 K G kalk 1000 K ö slakkenmeel 1000 K G kainiet en 200 K G Chilisalpeter per Heet terwijl de andere helft onbemest bleef Het geheel werd beplant met aardappelen In 1897 werd alles bezaaid met rogge terwijl het in 1896 bemeste perceel nu in t voorjaar 200 K G Chilisalpeter per Heet terng Het bemeste gedeelte had in reeds f 90 meer aan aardappelen opgebracht dan het onbemesto De uitslag m zullen wij in een tabelletje geven Onbemest opbrengst per H A 29 H L rogge 4325 K G stroo geldelgke opbrengst per H A rogge f 130 50 stroo 43 26 samen f 173 75 winst in 1896 f 9Ü Bemest opbrengst per H A 51 5 H L ro e 7050 K G stroo geldelijke opbrengst per H A rogge 1 231 75 stroo f 70 50 tarnen f 302 25 bemestingskosten in 1896 en 1897 samen f 88 6 winst in 1897 f 128 50 L 9 88 9 57 10 68 11 18 U it 10 18 10 88 10 88 10 48 10 49 9 18 9 47 7 41 8 89 In 96 en 97 dus een meer opbrengst van f 218 50 of de bemestingskosten in aan merking genomen een zoivere winst van f 130 Door dit voorbeeld is de gunstige werking en bovenal de nitnemende nawerking van kunstmest dnidelijk bewezen B Gemeng de Berichten In den afgeloopen nacht is er te Nijmegen ingebroken in do villa van den heer B Q S in de Athlonestraat Er is o m tafelzilver gestolen Assurantie dekt de schade Men meldt uit Utrecht Sedert eenigen tijd heerscht er ontevredenheid onder het personeel der Utrecbtscbe Tram Maatschappij Eergisteravond hield dat personeel hier eene vergadering waarin verschillende grieven te berde werden gebracht Zoo wenacbte men een betere regeling der vrije dagen en evenals dit voor het jaar 1899 was toegekend voor z ven eitta vrlje dagen per jaar Voorts eene betere regeling van het boetestelsel daar thans voor een gelijk verzuim boeten tot een verschillend bedrag of geen boete worden opgelegd Een ernstig bezwaar had men legen overplaatsing van de eene naar de andere Ign omdat mep daardoor veelal ver van zjne woning de dienst moest aanvangen en eindigen Ook tegen den langen diensttijd werd geopponeerd vooral wanneer men de extraavondtrams reed in welk geval men somtgds ongeveer 18 uren daags dienst moest doen Besloten werd de verschillende grieven in een adres aan de directie saam te vatten en dit heden in te dienen Men seint nit Amsterdam De leden van den Alg Ned Diamantbewerkersbond vergaderden gisteravond in het Paleis voor Volksvlijt naar aanleiding van het door de Vereeniging van Fabriekseigenaren voorgedragen bemiddelingsvoorstel Dit voorstel bedoelt het nettotarief en dus het principe der overdracht van alle bedrijfskosten en bedrijfsrisico op de werkgevers alleen door te voeren bij juweliers met vaste personeelen doch voor de anderen vast te stellen eene percenteljjke verhooging van tarief naar gelang der grondstof welke in bewerking wordt gegeven én dit met kostelooze bijvoeging van boort het slijpmateriaal welke prijsverhoogfng den nood aan den man heeft gebracht Het bondsbestnur gaf der vergadering in overweging in eene conferentie tusschen de strydende partijen op dezen grondslag te bewilligen Bjj aanneming van het voorstel door de juweliers en den A N D B wordt het door de werklieden gesteld beginsel ten deele aanvaard door de werkgevers en de verplichte bijlevering van boort ontheft de werklieden evenzeer voor een aanzienlijk deel van het bedrijfsrisico 1 58 08 18 46 18 58 1 5 ff ff 8 04 ff 1 88 8 84 J 46 1 4 ff ff 1 8 ff 9 08 8 09 8 4 1 00 4 84 4 44 4 51 5 ni 5 07 3 48 4 08 5 4 6 18 7 8 8 15 48 7 67 Dit inzicht werd echter door eenige aanwezigen die het woord namen niet gedeeld Men vertrouwde de bijlevering van boort door de werkgevers niet men zon moeten nemen wat zü gaven en van de qualiteiten van het slijpmateriaal hangt al wat er aan een partij werk te verdienen is Voor de chips branche althans wilde men het nettotarief onvoorwaardelyk doorgevoerd zien Daarop werd geantwoord dat men hier nog niet het bemiddelingsvoorstel aan te nemen of te verwerpen had Maar slechts moest beslissen of op dien grondslag onderhandelingen zonden worden aangeknoopt Aangezien die grondslag het gesteld principe tot op zekere hoogto erkent meende het bondsbestnur de bewilliging der conferentie te moeten aanraden De bondsvoorzitter de heer Polak zeide dat de vergaderingen ditmaal zich niet door de geestdrift van vroeger onderscheidden al werden zij goed bezocht Het bondsbestonr eene studie gemaakt hebbend van de psychologie der vergaderingen heeft de overtuiging verkregen dat men meer uit plicht ter vergadering komt dan nit den drang om als geestdriftige strjjders eene stelling te bezetten vanwaar nit men tot den aanval zal overgaan of die men tot het uiterste zal verdedi en Het bondsbestnur gelooft niet in de volharding der stakers zoo lang als noodig zou zijn om eene volledige overwinning te behalen De uitkeering uit de weerstandskas is en blgft gering en de nood klimt bij den dag Het is daarom dat het bondsbestnur na eerlijken strijd wil treden in eervolle vredesvoorwaarden welke de kans geren den gekoesterden wensch reeds nu ten deele te verwezenlgken Aan den uitgang der zaal werd na sluiting der vergadering schriftelijk over het voorstel tot aanvaarding der uitnoodiging van de fabriekseigenaren gestemd Overigens heeft de bondsvoorzitter de heer Polak gisteravond een antwoord voorgelezen op de circulaire der juweliers waarin deze het bondsbestunr verweet dat het nu den strijd had voorgesteld als alleen begonnen om den chipswerkers een redelgke verdienste te bezorgen terwijl toch bij het uitbreken van den strgd als algemeenen eisch was gesteld een universeel netto tarief en de achturige werktijd Het hoofdbestnnr zegt in dit antwoord dat het volstrekt niet het beginsel van het netto tarief heeft laten vallen doch slechts heeft willen doen nitkomen dat de doorvoering van hot prmcipe de juweliers die werk van goede qnaliteiten laten maken niet zal treffen maar irel de chipsjuweliers en dat dus in de praktijk alleen of althans in hoofdzaak de chipswerkers zullen worden gebaat De jnstitie van Maastricht heeft zich gisteren naar Wijlré begeven waar een doodslag heeft plaats gehad onder de navolgende omstandigheden Een jongen die tegen den wil van den vader kennis had met de dochter kwam in de woning van zijn meisje den boel opscheppen De vader hierover in toorn ontstoken had een schot op hem gelost waardoor hij doodelijk weid getroffen en kort daarna is overleden De dader is gearresteerd Uit Konstanz wordt gemeld dat eergisterenmiddag om vijf uur de sneltrein uit Singen ontspoord is b j Hagen net vóAr Konstanz Bij het afzenden van het bericht waren drie dooden en 44 gewonden gevonden 1 84 3J ff ff 10 1 ff 8 81 i ff ff 10 80 ff 8 41 J ff 10 87 r 8 0 8 68 i 10 80 10 46 1 46 ff ff ff Il t8 11 46 I 9 1 I 8 89 6 89 8 46 8 81 7 08 9 68 10 08 10 17 10 99 10 84 Gistermorgen heeft de politie te Delft aangehouden een 23 jarigen boerenknecht wegens diefltal van 2 koeien uit en weide onder Hazesrwonde De koeien werden ter markt gebracht en spoedig verkocht De politie was bgtgds ingelicht en kon vóór de koopsom was uitbetaald de hand op den dief leggen De koeien behoorden aan den bouwman v B te Hazerswonde De schrgver van Dag tot Dag in het Handelsblad zegt heden Verleden Zaterdag woei het en regende het Dicht bij De Bilt zag ik in den namiddag een rijtnig aankomen met de vier bespannen Twee dames zaten op den bok Het jonge frisch opgewekte gelaat van haar die mende boeide het oog Ze was nat van den regen ze lachte vroolgk ze had de vier flink in handen en snel ging ze voorbij een beeld van jong leven en bevallige kracht van dnrVen en willen Het was onze Koningin I Niet gemakkelijk te vergeten was het kortevisioen Want de Koningin is nog zoo jong Ze wordt pas twintig jaar zulk een zwaretaak drukt op de jonge schouders In allesheeft ZiJ zich in te werken met staatslieden en vertegenwoordigers van handelen nijverheid met militairen en zeeliedenzoowel als met visschers en landbouwersheeft H M te spreken Aan allen toont Zij dat Ze op de hoogte is van wat bon leven en streven is Ze leeft het leven mede van haar volk groot en klein en wie een oogenblik nadenkt over al de voorbereiding de studie het lezen en soreken die daartoe noodig ziJn over alles wat gevorderd wordt om met de Ministers te raadplegen om te regeeren om zich voor te bereiden meer en meer een beweegkracht te zijn in ons land beseft hoe zwaar de taak is hoe hard de jonge Koningin van Nederland te werken heeft Juist daarom was het een vreugde op een eenzamen straatweg op een regendag do jonge Koningin te zien niet minzaam bnlgend rechts en Imks statig ernstig zich bewust vant t middelpunt te zgn waarop honderden staren maar jong en vroolijk en onbezorgd haar vierspan mennend en lachend als de jonkvrouw die ze nog is Heerlijk dat Zij nu on dan iets van haar jeugd genieten kan Maar toch kon ik eenige bezorgdheid niet onderdrukken Het is geen gemakkelijke taak met de vier te r en I De kalmte het zellbedwang de moed en vaardigheid die er toe noodig zijn bezit de Koningin maar toch ik zou geruster zgn geweest als een man aan Haar zijde had gezeten Zijrt ervaring en kracht zouden Haar tot steun zijn geweest bij plotselinge moeilijkheden En er is ons zoo ontzaglijk veel gelegen aan onze Koningin het snoer dat evenals eendracht Neerland s pijlenbundel samenhoudt Zg is het symbool van Neerland s kracht en onalhankelgkheid Zj verpersoonlijkt het vaderland in West en Oost een enkel woord van Haar kan stennen moed geven en beloonen Ze geeft aan rijken een voorbeeld van werken en plichtsvervulling Ze beurt armen op evenals Haar Moedor doet die met teeder hart en helder hoofd voor zieken en behoeftigen zulk een verstandige sympathie toont Voorwaar het is een heerlijke en dankbare taak Koningin te zgn van het Nederlandscbe volk Maar veel zeer veel wordt van Haar geeischt En hoevelen daarom zijn er in ons land die vurig wenschen en hopen dat H M weldra iemand ter zijde hebben zal die Haar steunt als Zij de tengels voert Met den aanst winterdienst zal in t Noorden eene groQte verbetering worden ingevoerd in den postdienst De tweede morgentrein van Meppel die om 9 15 van daar naar Leeuwarden vertrekt zal brievenmailen vervoeren wat tot nog toe niet t geval was In het gebouw voor tuinbouw op de Parg che tentoonstelling is een zeer belangrijke postzegeltentoonstelling geopend De onderminister voor post en telegraphie Mongeot opende haar De zeldzaamste postzegels ter wereld zijn ingezonden o a de twee beroemde van Mauritius waarvoor de eigenaar onlangs 52 000 francs weigerde Er zgn ook een paar belangrijke Hollandsche inzendingen Huwelijken van geleerden Acht dagen geleden bevatte een blad uit Freiburg i B de mededeeling van het huwelgk van Kalbfleisch doctor in de philoaophie professor aan de hoogeschool van Rostock met de doctoreese in de philosophie Julia Berras van Leipzig Te Berlin is op den burgerlijken stand aangegeven een jongen gesproten uit het huwelgk van den doctor in de medicijnen Wegscheidter en de doctores in de philosophie Ziegler In de Frankf Ztg kon men onlangs lezen de volgende advertentie Een doctor in de rechten staatsambtenaar dertig jaar fortuin en goede positie verlangt kennis te maken met een doctores in de medicijnen jong en van goed niterlgk Weldra zal men op de vierde bladzijde van elk blad kannen vfnden Een doctor in de rechten is genegen met doctoresae in de medicgnen goed niterlgk in t huwelijk te treden hg verbindt zich als t noodig is na 5 jaar echtscheiding te bepleiten STADSNIEUWS GOÜDA 31 Augustus 1900 Gisteren werden nog op de landbouwtentoonstelling bekroond No 242a Tuigen G N van Hoolf cerv vermelding No 229 Honden J Brcebaart eerv verm No 251 Kalfroom Vennootschap Gouda fabriek van zuivelproducten eerv verm No 256a Kunstmest P J 6r6luijs te Ternenzen eerv vermelding Des avonds ten 7 A ftur werd in de Sociëteit Ons Genoegen aan de ledan een concert aangeboden van het muziekkorps van het 4de Reg Infanterie Velen maakten daarvan gebruik terwijl op het daarna oangeboden bal een aangename geest hoerschte De landbouwatheeling hier ter stede heeft feest gevierd en op zeer waardige wijze het zal bg allen die er aan deelnamen nog lang in herinnering blijven Heden morgen ten 9 uur werd het feest ter gelegenheid van den verjaardag van H M de Koningin geopend door het bespelen van het Carillon dat van 9 10 uur zijn tonen deed hooren Ten ongeveer half elf uur werd de optocht van versierde sportkarren en bokkenwagens aangevangen Langs verschillende straten arriveerde men in de Sociëteit Ons Genoegen ten ongeveer l ij uur waar de prjjsuitdeeling plaats had Deelgchomen werd door 4 bespanningen bokkenwagens en 48 sportkarren Bekroond werden Bokkenwagens Vakwerk No 50 1ste prijs Jonkheid Eigenwerk No 39 1ste prijs 0 Schrender 38 2de C van Eijk 20 Bde Arnold Priester Sportkarren Vakwerk No 1 Iste prijs van Galen J 4 2de Schoemaker 26 3de C van Berkel Eigenwerk No 45 1ste prijs Wilhelmina v Gent 16 Iste J van Lnyk 41 3de Bonman 42 2de van Catz 19 2d6 Corn de Jong 35 3de Gerarda Steenwinkel 21 3de Joh Goedewaageif 49 4de Binnendijk 6 4de C Sas 11 4de Tnijthot 25 4de Margaretha IJsselstijn 44 4de Henri van Berkel 9 5de Jan Mimpen 36 5de Anna Swaan 48 5de Suzanna Zorg 15 5de Adriana de Knecht 22 5de Dirk Kraaienbrik 23 6de Cornelia van Gent 28 6de Dirkje Kelder 8 6de Jan v d Hey 14 6de Johannes Hulsman 17 6de Corn Heerkens De overige deelnemers ontvingen ieder een lot in de tombola Aan de ringrijderg namen 27 paren deel Voor hen die in Nationaal Costnnm aan de ringrgderg deelnamen waren uitgeloofd twee prijzen 4 f 20 die ten deel vielen aan den heer J Brngstens en Ecbtgenoote en aan den heer J de Goog en Mej A van den Akker De Iste prijs voor heeren 1 zilveren lepel en vork werd behaald door L P van Leeuwen te Heeuwijk De 2de prgs standaard met kooi werd behaald door J Dirkzwager te Moordrecht De 3de prgs twee terra cotta beelden werd behaald door J Brngstens te Oonda De Iste prijs voor dames horloge werd behaald door Mej C Kortenoever te Zwammerdam De 2de prgs bloempot met standaard door Mej M Kerseboom te Zevenbnizen De 3de prgs étui met lepeltjes werd beiMtald door Mej M ds Raadt te Gonda Onder gepaste toespraak van den Voorzitter de heer J M Noothoven van Goor werden de prijzen uitgereikt Ter gelegenheid van den verjaardag van H M de Koningin werd door het garnizoen alhier een parade gehouden op het exercitieterrein die gecommandeerd werd door den kapitein van Meurs Bij Koninkigk besluit zgn o a benoemd tot ridder in de prde van Oranje Nassau de heeren J M Noothoven van Goor Wethouder alhier en K Mars oud directeur der gemeentelijke hoogere burgerschool met 3 jaripjcn cursus te Rotterdam en is de eere medaille der orde van Oranje Nlasan verleend in zilver aan den adjudant onderofficier vaandeldrager P de Boer van het 4de regiment infanterie en in brons aan I den ziekenoppasaer sergeant hg hetmili tairhospitaal alhier J Streefkerk Gisteren slaagde te Gravenhage voor het examen hootdacte onze vroegere stadgenoot de beer L Swanonburg Bij Koninkigk besluit is de heer dr C van Eyk thans tijdelijk leeraar aan de Koninklijke Militaire Academie mot ingang van 16 September benoemd tot leeraar in de scheiknnde aan de Koninklijke Militaire Academie Ontvangen eon g roote collectie Decnsche Grlacé Handschoenen voor DAMES en HEEREN VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOüDA felevhottu o 3i iti ili s uii nisteriliiiii Vrkrs ülutkri 81 98 98 8 AUQ 88 XiMaiuio U rt Nod W 8 i SI dito dito dllc 8 99 dito dito dito S 9S llüKGia OM Goual 1881 93 4 100 lrili jiil chrïnng 186 81 6 SS OoaTlH OU m papier 1868 6 BS dito ia i lïor 1888 6 88l PoaTCOAL Obl mot coupon S I 9 l dito tiokal 3 84V ItUBLAND Obl Biunenl 1894 4 1 dito Oucoiis 1880 4 S6 dito faii Rolha 188B 4 9ei ii dito bg Hop 1889 90 4 961 ditoingoad Iaën 1888 67 dito dito dito 1834 5 101 SciliJS Porpot achuld 1881 4 67 luKKRiJ Oepr üoDv loen 1890 4 9 Oer leening Olie D 98 i Oec teeiiin rarieC 1 iijZoiDAp Rp oblg 18 ï S I MsiIoo Ob iLSoh 1890 6 10 VlNEzmu Obl 4 oiiliop 1881 I 84 yUTsautii Obligatien 1896 S 00 ItoTTiauaH Stoel leeii 1894 8 91 NlD N A fr Hnndel i aand 91l Areodab Tab Mg Certiaoaten 31 DaliMaataohappg dito 436 Arn Hrpotbeekb paudbr 4Vi JulLMiJ der Voratenl aand 1 51 a Or Hypotheekb pandbr 4 109 Nederlaudarhe bank aand I 904 Ned Kandelmaatioh dito 164 1 8 UOV N W V Pao Hyp b pandbr 8 Rott Hypothookb pandlir 4 Utr Hypothookb dito 4 ÜMTBN Oo t Hong bank aand j llu L Hypotheekbank pindb 6 HKRlKa Eqat bypoth panilb 4 90 ll l 88 66 1 161V Mai L O Pr Litn eert O 91 NT ID Holl IJ Spaorw Mij aand Mij totlipl 8t Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zaid Afr Spm aand dito dito dito 1891 dilo 6 TAUI Spoorwl 1887 89 A Bobl 8 98 loofl 100 114V iTiv 6 105 74 104 37 7 9 V 160 10 108 106 9 V 100 117Vi 117 ni i Zoid Ital Spwmij A H obl 3 l iiLEK Waraohau Weenen aand Iloil Or RuiB 8pT l i obl 4 Baltisohe dito aand Faalova dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Eirik Oh Aioir Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 U1KA Cent Pao 8p Mii obl 6 Okick North W pr Cv aan dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver h Rio Gr 8pn eert v a lUinoii Central ob in gond 4 Loni b NaihTilliCert T und Meiiro N Bpw Mij Ie hyp o 6 Jfiaa KanraK v 4pCt pre aand N Tork Ontaio k Weat aand Penn dto Ohio oblig fl Oregon Oalif Ie byp in goud 5 St Paul Minn kUaiiit abl On Pao Hoof ign obig 8 48 dito dito Line Col Ie hyp O 6 OAKaDa Can South Ghert r aand 68Vi V 0 Rallw kNa loh d o 0 Aidlird Omnibna Mij aand K K Coat B Cr 1880 8 101 3i A SUd Madrid S 18 S8 34 Van Ver Bez A b pool oert 8 6 Opr a ianc izi g tot SPOTPRIJZEN vnn ZOMERMANTELS DAMES enKINDEBCOSTDMES COSTUMES TAILLEUR Blousen en Dame soverliemden JdponsloiFen rn gekl Kaloenrn D SAMSOM ADVERTF NTIRfV AVOMISCHOOL voor 4inbachlslle len te 3 OTJlD A De LESSKW aan deze school zullen aanvangen op den 3eD September 19 0 des avonds ton ure Üe Directeur Ö K SPIJKER Heoren K aasha ndelaars IEMAND veel zaken doende voornamentIgk in Duitilchland en daar soliedc clionteele bezittende wenscht zich belast te zien met het AGE NTUUR voor een prima Huis Brieven mot opgave van conditièn on tegenwoordige prijs onder liet motto Ktins aan het Bureau van dit Blad Telsphoonnet Gouda Abonnement f 40 por jaar voor percpalon binnen een kring van K M 1 gelogen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan hot Rijks Interrommunaalbureau Op I Augustus 1 Ui verkregen abonnementen Contracten on voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DR VISCHMARKT Geen Engelseh maar EcM BOEEEITEEOOD I eene de KM A SLEGT NIKUWE HAVEN 28 Zenuw en flaatfiijdors wordt Bit orertaiKiiig aU oen werkelffke hulp lu den nood het boek I3a sica gr©T7 ex aauberolen Na ODtvangHt van ndreti per briefkaart Hordt d t boekje franco per post toegezonden door ULOKPOëL S Uoekb Zaltbommei jiob ri Het beite onichadelylute en a maklcctykite poettmLddel voor Heere en vooraWaniM en Klndtrachoenwerk 29W Berlin Beuth Str 14 M nient Mï WHiy op naam en fabrltrftsmerk Virfcrygbiv ky H wm WliiUUm to okHiiwM k gilMtwlM HryH JAN ROMD Korte öroonendaal 1 202 203 ÜOIJDA IJ KitWAItEI EKi iil SCIUPHi i llllSIlOUÜ AKTIhELEK Zijt Gij Doof 77 111 v llou vui DOOFHEfO of HARDHOOfriBHEID tli i U Ceitpeibaar or ouKii lilt iuv ultvliidl if l l ilvo li wu uelL dtH f Kfiorari rij Gagwi In d nrtn hand ttrêtt op lltiM lirlJlt Lw rcvmI i ri I ir niklii mi rii iil rU umi kun kIlIi niiit wfliifK ik Mi Ti tiiim k r I iill n fi Aariil Instlluli 6M U MaUe Ave CIII€A4 0 JLL FORNUIZEN i Itrcukbandoii ma