Goudsche Courant, maandag 3 september 1900

Maandag 3 September 1000 No 8289 39ste Jaarganj mmm mmm MeuwS en Advertentieblad éoor Gouda en Omstreken Telefoon Kn H ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel moer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte J Inzending van Advertentiën tot 1 unr de midd Telaroiin n 8 De Htgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 banco der jwst 1 70 Afzonderiijke Nommers VÜF CEJSTEIS ADVEUTEÏfTlEïf in alle Courantlen worden aang enomen door het dverlentl Burean van A BKi KMAN ZOON te GOUDA JEAHSCHE STOOMYEEYEEIJ IK chrniiscke WuulierlJ TAa H OPPE ilEIMEK 19 Kruiakmle HoUeriUim Gebrereteord door Z M den Koninü d t Belgen HoofddepOt roor GOUDA de lieer A VAN OS Az lipecialiteit Toor het itoomen en remn van alle üeereo en Dameagsrderobea alaootr alle Kindergoederen Speciaie inrichting roor het ttoom n van plachemantaU reeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naar d nienwRte en laatste métbode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd ol geveriii orden onechadelnk roor de gezoudr eid Tolgena ataal bewerkt Pain Expelkr TtmÜg juu wordt dit mid4cl mat TttTUMod raooes all pyutlUmidé mwr TiDg anC irabd togaa Bhtun tUk Jlah t Twl oadh Md pqn b daa fmT Sjl Dtt be IGrS I prottfde 1 4iiatdu 2SSSl d fa TWtroowen Hm lett op h t fabmlouncrk Aokaf Ad l 8 T6o B60e defi I In da maaata wothekao To Amttardta bil THoth déban Tu TutU ao SudRri Een SML Rijwiel is onvormiidolijk een HT K U H en tjlC T 0 Op don weg zijn de Yankee Style Uijwielen het mm KI ij H T o tt in liet Kampioenschap van iNederlnnd Isto prijs bj het verbeteren van hot ze unr record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz ïakrikant m UIJWIELEN en IIOTOIiCÏCLES B A JANSEN s Bosch Ijeverancier der Cauibler Autnnioblelen e a Agent voor GOUDA J C Dl UVITEU Vraiig daar ook naar hot klassieke merk THE Sl AKKBKOOK gg Wie werkelijk p r ü b stelt een ni iBL iJiM te hebben laat zich fotografeeren in do Votografiteke Êiu $UnriehHmg STTJ3DIO van 1 V D WAALS Fl SINGEL 661 Tlüut7 i Wondwbalira in do gobeele wereld bekend en goroemd Onovertroffen middel tegen 11 Bont liOuu l ci erHaagiiekton en Inwendig i oowel rtlB ook uitwendig in bijnn dle ïiüktenovftllon met goed Rovolg nun te wenden l r Js per liacoii t 1 per post 1 1 1 TUirry a Wendintlf beiit een ntaiog ongekende g o n e e k r n o b t en hoiUnmo werking Miuikt meeilel elke pijnlflke en geinnrvollo operatie golieel o erbodig Met diM mlf werd een I4 a r oud voor ongenee ll h gehouden lieeujezwel en onlun eeu byn O laar kaiikcriyUen genezen Ilronut genezing en lonnehting dor pijnen bü wonden ontetekingou onz van iillerlei aard Prijs per pot f 1 BO per post f 1 60 Centraal Diipöt voor Nederland AnotbeVer IIENIII SAJiBEII Rokin 8 Amsterdam Waar Mnilopat i WtilleuniditfCtuu diB hutMDBIiotKfke d A IIÏIKUHY in l regrwl bnl Hohitwh Oeitwrmch eelievo ptMl ctus t ontbiwl a bg hot Centttal 0 pflt hinden Pokin S Amiterdtm ♦ JT 8CHIEDAMMEU GEKEVEE Uerk NIGHTCAP Verkrijgbaar biji M PËETERS Ji N H AU bowiJB van ocl llu i l ii oacUot en kurk Btetnli loop liou van den naam dar Pint P HOPPE LOTÏBN ni DE GOUÜSCHK PAARDKNLOTKRIJ zijn a 50 Cl per lot verkrijg baar bij A mmKMAÏÏ Zn HCOFDPRIJZEN EijMgenmeteenentweePaardeiitepaiiiien Paarden Rundvee enx O v rij iNria x r3DELj ï EïNr = S Kort overaicht onzer Prijscourant U SHKREIES Pale en Sold A Dry van al f 16 60 per 12 flcss g IIOODE en WITTE POKTWIJNEN l 1 O MAÖERAVS droog en zoet l f m VEEMOUTH la Tnrin J BODEGA CHAMPAGNE J t b COGNAC 4 f 1 75 f 2 26 f 2 75 1 3 25 f 3 75 en l = S SCOTCH WHISKY g i Per Fl Per Ank 45 Fl I g i f LIsTHAC P P 88 D £ B CHATEAU VALROSE 0 75 31 ► g 2 St ESÏEPHE 0 86 36 g 4J St EMIUON 1894 tu 0 5 PAUILLAC 1893 1 26 53 g § GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 g © SAUTERNE nm tlV S O g ZELTINGER Moezel 0 90 37 ü g D BOURGOGNE l a De flesschen zUn in de prezen begrepen en worden 43 ets per stuk teruggenomen = Bjj elke hoeveelheid verkrijgbaar bj lic flrnia T CKKBAS Gouda Levensverzekering laatscliappij DOIUUIKCIIT Goedgekeurd bü K on besl van 10 N ov 1873 No 21 MaatscliappillJh kapltaal A£000 000 gehd geplaatst verzekerd bedrag 36 800 000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 hoeslea Sluit AI t K soorten van verzekeringen op levens en storltekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterftetafels berekend Inliobtinïcn te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en do BmANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bjj den Hoofd en de Provmc alo Inspecteurs en by de Ageilten in alle plaatsen van Nederland met Indien gy gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract m H lUt de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloeni van II X VAÜ SCHAlR Co enlIaaff lloflevmcicR 8CHAIK SCHAIK 8CHA1K SCHAIK SOHAIK SÜHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Se Co s Melianthe i hot boste middel der wereld Co s Mellanthe gonoost Kinkhoest CO s Mollintlje geoeeat zoowel oud aU jong CO s Mellanthe mag in geen bui gezin ontbreken Co b Mellanthe taat voortdurend onder Solieikundig toezioUt Co b Mellanthe belpt onberroepelvjk Co B Mellanthe n bekroond mrt Eerediploma s Co s Mellanthe i bekroond met Goud Co S Molianthe i bekroond root Zdïor Co B Mellanthe i verijgbaar in naooiu van 40 Ctê tOVU en fl bgFirma WOLFF éb Po J Th TOBKKN Bmi vp B V WIJK Ondmnler M KOLKMAN WinMtiixeew H ROLLMAN Bodegratm HHiS Nituaerkerk a d IJ el W J TAB DAM JÏMilr c j A N tanZëSSEN onAomij Westhaien 198 Gmda D laiEBlBS Kleiweg K 100 Oouda B H VIS UILU VeeniUl B 126 te Houda k BOt MAN Moordrtkt E CASSrTO TAM A UT Turfmarkt 1 C Goudn Vi 1 ks behalve Zondags te sjireken tot 4 uur Jlen wordt verzacht op t nEBK telettaa DIT HBT MasIZUN TA M RAVENSWAAYZO FA OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeltrerd in verzegelde pakjes van tn iieee n een half eo een Ned om met vormeldinfi ran Nommer en iPrgfl roorzieu van Derenstaani iMerk volgena de Wet gedepo neerd Zich tot de uitroerÏDK van geeerde orders aaube releode J BREEBAART tZ Nieuw onovertroffen Frof Dr Liobors welbeVoiid ZSSUW SSACBT BLIZia Allgen eeht mat Ftbriekamork tot Toortdorende radicale en zekere geuoziüg van alle zellH de meest hardnekkige zennm ziekten vooral ontstaan door atdwaliugeo op jeugdigen leeftjjd Totale genezing van elke zwakte Blee zdoht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpfln slechte spijsTertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige proapectnssen Irijspor fesoli 11 1 H 8 3i dubbel i IIobi li n 6 CentmilrepSt 1 Mattb v d Vocte Zaltboniniul Depots M Cléban k Co llotterdnm F Happel VGravenhage I r alramaru do Xong 1 Czn Rotterdam Wolff Oo Gouda f n bil atl drogisten Wie sêektT üjn Wil do Ecbte Eikel Cacao te mtrangen ceaamnngestsld en na vulo prtxfnei gon in doi handel gekomen uudei deii naam ina I uitvinder Dr Miuhaelis vemudiKd p de beste maobinea in hot wereldbe 1 nsmde étabbliaaoment van Oebr £ Btollwerok t Kenlen gisoht J r n2icl2JLeIl $ Bikcl Cacao to vierkanten bua ien I eze Eikel Ctca ie met melk gekookt 1 eene aangename g otide drank voor da I gelijksoh gebruik oon t 2 theelepela van I t pceder voor een kop Chooolat AI 1 geneoakrachtigc drank bij geval Tan diarrhee Ble nts mor water te gebruiken j Verkrijgbaar bg de vouraumat B 1 jApothekara era 1 Vt Ko V X froD tbnuJei I I 130 o 0 90 e aS6 GenoraalTértogenwoordigw toot Seder 1 land JuRus Mattenkltilt Amsterdam Knlveistraat 10 1 Intomatlsehe fallen r r tt ii k i voor rn alun k a I ï i voor torren kskkerlaklton eoK Aft I Tingen loortdnrond Kiiidor toamclit 2ii i ratMn mnlMii f duiMnde kBV r in en naoht BtelUn iJh TfciKeUi weder oi ta Unton niet d mlnuM reuk o Vt iUnfi tegeti toeiendlnj van et bodrtig of onder rumbnare Verzendhuis Merkuur CoDim ndit Hutxohappy Hehnht rt A Co Amttn aiiiH N Z Toorbnrfwal 8 Gouda Dmk van A BRINKMAN a KËf ISGËV G De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe belastingen enz te Rotterdam op den 3oen Augustus 1900 jf X cutoir is v rklaard Het Primitief Kohier No 2 van de belasting op bedrijfs eo andere inkomsten over het belastingjaar 1900 1901 Dat voormeld Kohier ter invordering ia gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht ia lijnen aanslag op den btj de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclameii behooren te worden ingediend Gouda den 3oen Augustus 1900 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BulteiUan scli Overzicht Aan de Daily Express wordt uit Belfast Generaal Sir Redvers Bnller is Dinsdag opgerukt en heeft Dalmanutha bezet Zijn ruiterij drong door tot Machadodorp dat ook bezet werd De nederlaag van eergisteren te Bergendal heeft de Boeren weer op de vlncht gejaagd Zjj hebben blijkbaar weinig Inst om te vechten Ueneraal French rokt voortdorend Btt het westen op en ondervindt geennoemenswaardigen tegenstand Hij vindt den vijand geheel onvoorbereid waar hiJ ook komt Do Boeren zijn nu in tweestrp ZiJ moeten of op Lijdenbnrg óf verder naar het oosten terugtrekken Kiezen ziJ het eerste dan raken ziJ natuurlijk den spoorweg kwijt gaan oostwaarts dan komen zij onvermijdelijk in een slop De wanhopige dapperheid die ziJ gisteren Maandag aan den dag legden schijnt er opte wijzen dat wg het einde der worstelingnaderen Tevens worden wü echter telkensherinnerd aan het feit dat wij een verbazendbergachtige streek binnendringen en de bekwaamste officieren met wie ik over den toestand gesproken heb verbloemen niet datIjord Roberts nog een zware taak voor zichheeft De berichten van beden brengen als tenminste juist is wat erin staat een verandering in den toestand om Machadodorp Volgens dit bericht toch staat Buller met French en Pole Carew te Helvetia een hoeve die iets ten zuiden ligt van Sugman FEViLLETOlV 3 De man op den achtergjrond oen kort ineengedrongen man met een htteeken over zijn wang was mij onbekend Hij keek over den schouder van Ceneri heen in dezelfde richting Kn liet voorwerp waarop zij allen staarden was een jonge man die uit zijn stoel Scheen te vallen en wiens handen naar het gevcbt van een dolk grepen waarvan het lemmet in zijn hart geboord was zooall ik wist door een die over hem heen gebogen stond Dit allea zag ik on begreep ïk m ééne seconde De houding van elk hunner ik nam het Ransche tooneel tn mij op zooals men met één enkelen blik de strekking en bedoeling van een schilderstuk begrijpt Toep Het ik Pauline s hand los en sprong overeind Waar was de hel verlichte kamer Waar waren de figuren die ik gezien had Waar waa het droevig tooneel dat voor mijne oogen was afgespeeld Als in de ijle lucht verdwenen I De kaars verspreidde een dof licht achter my en de voorkamer lag in het duiiter Pauline en ik waren de eenige levende schepsels die zich daar bevonden Het spreekt van telve dat het een droom waa Wellicht onder de gegeven omstandigheden geen onnatuurlijke Wetende wat mij reeds omtrent De Engelsohen hebbeu don vensoedelp de Boeren uit hun positie bij Si jman tenminste wanneer zü l is hadden ingenomen zooals Charles Williams dacht verdreven Nog komt niet alt dat de Boeren hun hoofdmacht zonden hebben staan op weg naar Lijdenburg integendeel volgens het slot van hot teiegrtim gaan slechts weinige Boeren noordwaarts de meesten daarentegen met het gMclrat in de richting van Barberton Waijneer de Oanadeesche cavalerie Waterval Onder reed s bereikt heeft dan staan de Engelschon das op de lijn Snijman Waterval Onder dat wil zeggen vlak voor do hoogere bergruggen ten noorden van den spoorweg waarschijniijk zijn er ook wel ten zuiden van den spoorweg waar ook deze staan tegenover een zeer bergachtige landstreek Oe vraag is maar of de Boeren deze zullen verdedigen Uit de verte gezien scbijut zij er bijzonder geschikt voor In dezen oosthoek misschien ook in bet noorden van Transvaal zal dus de oorlog waarschijnlp nog tpen duren en in den Vrijstaat in Natal in het Westen in de buurt van Zeerust zullen de Boeren zich telkens weer vertoonen jn kleine troepjes maar met voldoende macht om het land in oorlogstoestand te houden Hoelang nog f vraagt de Morning Leader in het opschrift van een hoofdartikel en het blad antwoordt Teuiü vrij bereid worde gevonden Tr Bdesvoor waarden aan de Boeren aan te bieden zal de oorlog voortduren eiken dag wreeder worden noch vrouwon noch onzijdige personen sparend onze schatkist uitputten ons krediet vernietigen en de hoop dat er eens verzoening en vrede zal komen in het uit elkaar gerokte Zuid Afrika ongerijmder maken dan ooit te voren Daar gaat het heen Maar Engeland wil niet luisteren zoomin nn als een jaar geleden Toen een geweldige meerderheid van het Zwitserscho volk den 208ten Mei de verze keringsontwerpen verwierp werd van vele kanten het vermoeden uitgesproken dat het referendum dit sociale vraagstuk nu wel voor goed zou hebben afgehandeld In de Bondsvergadering is sedert dan ook geen woord gesproken waaruit het plan is op te maken om te eonigertp op de zaak terug te komen En toch is het zeker niet de wensch geweest van de verwerpende meerderheid dat de Staat geen offers zou brengen voor het verzekeren van zjjn burgers zij verlangde alleen dat daartoe andere middelen zonden worden aangewend Gedachtig hieraan heeft een ver de mihdaad die hier gepleegd bekend was mij overtuigd houdende dat Pauline bij het bedrijven er van tegenwoordig was geweest opgewonden door de gebeurtenissen van dezen avond Pauline s vreemdsoortige wandeling haar plotseling gezang van hetzelfck lied dat ik voorheen gehoord had met hetaeltde einde het is waarlijk geen wonder dat ik mij zulk een tooneel voor den geest haalde en dat ik de eenige personen die op welke wijze dan ook tot mijne arme vrouw in betrekking stonden een plaats gaf in dit levendif visioen of droombeeld Maar toegestemd dat een mensch tweemaal zelfs driemaal nauwkeurig denzelfden droom kan hebben is het evenwel onbestaanbaar dat hij hem zoo dik vyls kan droomen als hij verlangt En toch was dit met mij het geval IV nam opnieuw Pauline s hand in de mijne en na eenige oogenblikken gevoelde ik de elfde gewaarwording en zag ik hetaelfde akelig schouwspel Niet een niet tweemaal maar herfiaaklelijk gebeurde dat tot ik eindelijk ongeloovig als ik was en zelfs thans nog ben omtrent soortgelijke zaken alleen kon gelooven dat ik op een of andere geheimzinnige wijze werkelijk hetzelfde tooneel aanschouwt i dat de oogen va n het meisje gezien hadden toen wellicht als een genade het geheugen haar ontvlood en haar rede machteloos werd Alleen wanneer onze handen met elkander in contract waren vertoonde zich het schouwspel aan mijne oogen Dit feit versterkte mij in mijne jcvolgtrekking En ik gevoelde toen en ge l het nog dat het de ware was Ik ben echter gadering van afgevaardigden van tal van ziekenfondsen aan een comité het op touw zettsii van ojn nieuwe initiatiefbeweging opgedragen Dit comité heeft zich in verbinding gestold met do besturen van ziekenftndsei in het land om te trachten in goifoen overleg tot een oplossing te komen die ofA volk beter zal bevredigen In de vergaderingen bleek men vooral van meeuing te zijn dat nu niet alleen de verzekering tegen ziekte maar ook do invaliditeits en ouderdomsverzokoring geregeld dienen te worden Er werd voorts een voorstel ingediend om niet meer aan te sturen ep een rijkswet waar om de verzekering tanton gewyze in te richten en wel zoo dat do Staat de sommen dio hij voor het doel beschikbaar wilde stellen zou geven aan de kantons opdat deze het geld zonden gebruiken voor verzekering tegen ziekte invaliditeit en ongelukken Den 9on September zal te Zttrich opnieuw een algoraeeno vergadering worden gehouden waar men hoopt een program te kunnen opStellen Ter propagcering van dat program Zullen dan sectievergaderingen worden uitgaschrovon waartoe de leden van den Bondsraad do Bondsvergadering en de kantonnale aden zullen worden uitgenoodigd om geizamenliik qen initiatiefbeweging tot het indienen van nieuwe verzekeringswetten te beginnen Renter s Office verneemt dat de mogendheden van gedachten hebben gewisseld over de houding aan te nemen tegenover den huldigen toestand in China Do Russische Regoering bevoelt het terugtrekken der verbondon troepen uit Peking aan ten einde de vredesonderhandelingen to vorgcmakkelijken De Europeesche kanselarijon zijn zeer gunstig gestemd tegenover deze zienswijze die waarschijnlijk aaugenomen zal worden Intusschen wordt de qnaestie van hot gebruik maken van de tuaschenkemst van Li Hung Tsjang overwogen De diensten van Li zullen ongetwijfeld worden aangenomen zoodra hij volmacht zal hebben gekregen om te handelen Het gerucht dat Li Hung Tsjang door de admiraals te Takoe wordt gevangen gelioudon is ongegrond T Li is nog altijd te Sjanghai en tracht zich in verbinding te stollen met zijn vrienden biJ de Chineesche rogeering tot het boven aangegeven doel In bevoegde kringen beschouwt men den terugtocht van Peking als het ecnigo wat onder de tegenwoordige omstandigheden kan geschieden Bovendien gelooft men dat hot voortduren van do bezetting v in Peking door niet in staat te zeggen welk raadzaam geestelijk of lichamelijk organisme zulk een effect kon tewee i brengen Noem hel tataleptie helderziendheid wat ge wilt maar bet was zooals ik het u beschrijf Herhaaldelijk vatte ik Pauline s hand en terstond keek ik in die schitterend verlichte kamer Evenals de onbewegelijke figuren ïn eon tableau vivant zag ik zonder de geringstu afwijking in houding of gelaatsuitdrukking Ceneri Macari en den man op den achtergrond naar hun slachtolïcr staren l e verschijning van den laatstgonoemde bestudeerde ik zeer nauwkeurig Zelfs met den doodstrijd op zijn gelaat kon ik zien dat hij buitengewoon schoon was en daarom te meer kwam er een angstwekkende gedachte bij mij op al i ik mij afvroeg in welke betrekking hij mocht gestaan hebben tot het meisje dat hem zoo plotseling zag doorsteken Wie had hem getroffen Zonder eenigen twijfel Macari die zooals ilc zeide het dichtst en in een aanvallende houding bij henl stond Zijn hand kon juist het gevest van den dolk hebben losgelaten De nederwaartache stoot was zoo diep in het hart doorgedrongen dat de dood bijna oogenblikkelijk was ingetreden Dat wa s hetgeen Pauline zag wat zij wellicht nog thans voor zich had en wat zij door de een of ander onbegrijpeiijke kraoht in staat was ook mij te doen aanschouwea zooals men aan een ander een schilderij vertoont ïk heb mij sedert dien nacht altijd afgevraagd hoe ik de kracht vond om laar te blijven zitten on bij herhaling met behulp van dat bewustelooze meiqe deze phantasmagone op do vreemdelingen slochts tot nieuwe gevaarlijke complicaties zou kunnen leiden on de Chineesche bevolking onnoodig zon prikkelen Hot zal intnshchen noodzakelijk blijven dat de mogendheden de forten te Takoe on enkele andere strategische punten blijven bezetten totdat ecu bevredigende toestand is ingetreden en van de Chineesche Hogouring voor de toekomst voldooudo waarborgen zgn verkregen Een nitviiorig Reuter telegram uit Peking van 18 dezer tracht de geestdrift te Icschrijven waarmedo het ontzcttingsloger door de in do gezantschapsgebouwen belegorde vreemdelingen werd ontvangen en verzekert dntde gezondheid dezer laatsten niets to wcnschen overliet en de mood hun nog lang niet ontzonken was Gedurende het ganscho beleg heeft hot Tsiung li Yamen slechts een enkele maai levensmiddelen aan do belegerden doen zenden bestaande in cenige melounon Toon later aan de Chineesche ambtenaren verzocht word oen weinig versch vleescb te laten brengen werd dit beslist geweigerd mot do boodschap dat men in staat van oorlog was on dat z j niet verplicht waren de vreemdelingen van leeftocht te voorzien Juist op den dag dat de verbonden troepen te Peking aankwamen waren daar overal biljetten op de muren geplakt waarin bevolen werd alle vreomdolingou onmiddellijk af te maken Vorder wordt uit Peking bericht dat hot lijk van baron von Kettelor gevonden werd in een Chineesche doodkist onder oen hoop zand in de nabpeid der plaats waar hjj vermoord werd waaruit blijkt dot do Tsung LiVamen gelogen heeft toen t beweerde hot I jk met de grootste zorgen beschermd to hebben in het palels Het Europeesche kerkhof is door do Chineezen op de ufschnwolijksto wjjze geschonden De bijzonderheden zijn te stuitend om gepubliceerd te worden Het algemeene gevoelen is dat als de keizerlijke stad niet mot den grond wordt golijk gemaakt do hineezen dit zuilen beschouwen als een zwakheid die aanleiding zal geven tot nieuwo troebelen Verspreide Berichten Ehaskhuk Do tentoonstelling is Woensdag bezocht door 22 2 328 porsouon waar nn achthonderd Italiaansche werklieden uit Milaan en Turijn die door hun regeering in de gelegtmhed waren gesteld do reis naar Kraiikrijk s hoold te roepen Het moet het brandend verlanu en geweest zijn om de geheimen van dien l ing verleden nacht te ontaliueren de wensch om jitistte weten welke schok de geestvermogens mijner vrouw verstoord had de verontwaardiging die ik gevoelde wegens den laaghartigen moord en de hoop om de misdadigers aan het gerecht over te leveren die mi JJÉ kracht gaven oni dat tooneel zoo veelvuldig Voor mij te halen tot ik voM ian was met de wetenschap die deze geestveridiijnmy mij kon verschaffen totdat mijn hart mij liclette oiii niijn arme Pauline zoo lang in dusdanigen toestand te laten liggen Toen sloeg ik don m intul weder om ha ir heen hief haar in mijne armen op en droeg haar de kamer uit de trap af en naar de deur liet was nog niet buitengowoon la it spoeilii verkreeg ik door de hulp van een vourbijgan er een rijtuig bereikt kort daarna niijne woning en legde haar nog altijd bewusteloos op haar hcd Wat onbegrijpelijke inachl T ij ook mocht bezeten hebben om mij hare gedachten mede te deelen zoodra wij ons buiten dat noodlottig huis l vonden hield die onmiddellijk op Toen en in het vervolg kon ik zuolang ik wilde hare hand in de mijne houden doch er volgde nimmor weder een droom visioen of hallucinatie op Dit is het eenige wat mij altijd onverklaarbiar gebleven Is de geheimzinnige zaak waarop ik bij den aanvang van mijn verhaal heb geiproken Ik heb vermeld wat er gebeurde en indien mijn enkel woord onvoldoende it om geloofd te worden dan moet ik mij tevreden stellen desbetreffende ongeloofwaardig te zijn H ordt v§rvolgJ J