Goudsche Courant, maandag 3 september 1900

Eere aan Strydluat die hierdoor toont de Kegelsport hoog te hebben en zal dit ongetwyield by zeer vele Hieren Kegelaars door het geheele land aanleiding geven aan dezen Eersten Kampioens Kegelwedstrgd deel te nemeu Vooral die Heeren Ke elaars die ooit by Strydlust aaneenconconrs hebben deelgenomen zal de herinnering aan de flinke degeiyke vriendachappeiyke manier van optreden van alle leden van Strydlust een reden voor deelhame te meer zfln A lles belooft eene groote dmkte en zal het voor ieder Kegelaar een waar genot zyn do matadors op het gebiefl van k Jelcn in ons land elkander den palm der overwinning to zien bostrjdon Naar Wg vernemen hebben reeds verschillende Clubs besloten enkele algevaardigden aan dit concours te laten deelnemen Wy wenschen Strydinst het beste succes Gemengde Be ricfeten Hit Amsterdam meldt men De Belgische luchtreiziger bhende door hot comité der Vereeniging tpt veredeUng van het volksvermaak ontboden ter opluistering van het volksMst achter het Ryksmuseum heelt zyn program eeriyk ten uitvoer gelegd Het goraeentegas zich schaiQend over het jammeriyk schouwspel der laatste maal in den Paleistnin zette öheiides ballon al tegen 3 uur zoo bol als een appel En om kwart oïer vier steeg Ghende omhoog nagestaard door duizenden oogen De spanning steeg straks toch t was door de gansche stad verteld zou de waaghaals met een parachute uit de mand springen Kceds zag men oon paar mans boenen buiten de mand slingeren j daar kwam de parachuteal een dwarlelend doek met het lichaam orunder omlaag al sneller en nelier tot eindeiyk hot valscherm zich ontspande meteenschok die to hevig bleek voor den man dieer onder aan hing Er brak iets het lichaamliet los van het scherm en plolte neer t Wtts zeker dat de ongelukkige luchtreiziger als een levenloozen klomp zon gevonden worden op het veld Men snelde naar het politiebureau op het Leidsche Plein en kwam terug met de brancard geëscorteerd dooreen agent Maar neen de brancard en deagent konden zonder het levenloos overschotvan üheude teruggaan Wat op het terreinder Skatingdub was neergéplolt was nietGhende maar een als clown gekleede pop die hy mee omhoog had genomen Ghende zelf zweefde in zgne kleine mand nu en dan ballast uitwerpend langzaam over de grootestad in de richting van hot Y Maar immers hy had niet aangekondigd nederdaling met een parachute doch nederdaling van een parachute Gheude heeft zyn program eeriyk ten uitvbor gelegd I Het aantal peitgevallen te Glasgow is dus tot elf gestegen volgens do ofScieele opgaaf van eergisteren waarin ook het optreden van de pest oiflcioel erkend wordt maar van de patiënten Igden er vgf waarschynlgk aan typhus met bflkomende pestverschynselen De meeste gevallen zgn echter ernstig De Pransche regeering ziet zeer goed in dat de kans om het overbrengen der ziekto uit Glasgow naar Fransche havens te belet ZoBicrJlefc l 1900 AangevaugeD l i lel TUd va tireeDWicli f rH W l 1Jn 8l 8 4 4 8 4 4 16 7 7 4 8 14 8 n 88 J4 l 1 3i t t i i o if IMiMtM 8 7 5 Ï s 7 J7 8 07 s 1 IM I ll 1 8 S IO 4 l 0 s o eODDiU S 18 18 11 0 18 84 11 44 10 8 n u 1 55 t n S 04 1 89 8 I4 4 I 4é i oJ II U 8 H O U 81 l l BOTTÏEDm SOtlIl TiM t lt U l 11 45 l l 10 1 10 18 10 88 10 48 10 4 ff i 4 7 8 7 4 84 Ó4 700 8 10 08 10 84 FHnlhtUf ip M iMp ku nltt pnkai woida HolluJiok ipoor L Iltt 80UDADBN H A 40 icaM 8 81 8 4 4 1 4 S0 5 8 5 4 8 18 7 8 5 08 SIS 7 4 1 4 4 5 S U 4 7 57 10 18 10 88 10 48 ll t i Ol 8 1 9 17 8 18 8 84 8 88 e = 8 49 8 58 4 10 1 10 1 lO l 11 88 1S 1 18 88 18 5 1 8 11 11 1 10 11 88 1 81 U 8S 1 1 10 4 11 41 18 08 18 4 18 1 40 8 80 10 10 4 ll ll U I O O U 1 A A lia T I D A H i 6 1 8 11 8 81 88 10 8 10 l J Hua 8 8 04 1 08 7 16 7 8 8 8 9 08 44 10 11 11 86 11 86 18 08 1 80 8 40 8 00 4 00 4 8O 4 80 88 6 8 7 41 7 56 18 48 10 86 VoortMg 6 10 17 1 88 4 8 8 4 I ïoet rm 2 g 2 10 81 1 60 4 0 8 43 10 08 ï 6Dh Mo O 10 48 01 6 01 64 10 14 Omidl U 17 88 7 48 07 O8F 8 8O Ibra oiiik M dim 1 h Uw ta bMalu 1 88 1 60 o7l n lil 181 187 4 ü 1 8 J7 4 4 47 1 5 4 7 05 0 8 4 0 86 10 r Ï4 8t r6 848 V 61 lO l 1 87 10 66 11 07 7 mm 14 9 8610 85 l OS 11 47 it OO Jkm UO til Ifi 9 87 10 H U 84 1 0 1 10 8 84 8 86 4 80 6 1 6 60 9 5810 5011 18 18 0818 15 Ol DA UrUCH r iImtuh 10 14 10 69 18 00 18 87 8 16 8 18 4 88 11 18 t 8 88 11 84 8 40 8 5 10 4 11 47 18 88 1 0 8 08 8 4 t 04 Vnn C 8 8i 7 16 69 1 18 9 18 9 1 11 18 18 87 I 8 80 1 10 8 34 4 41 8 81 7 09 t lO 9 84 9 1 k mf W S4 8 47 7 0 18 I 45 9 0 4 11 80 18 4I 1 06 I 8 8 49 S On 88 7 85 8 85 40 10 08 a lllda 7 O 7 31 8 18 9 07 9 89 10 18 10 81 18 S1 1 8 1 8 8 88 4 1 4 84 8 47 7 14 8 09 9 18 10 87 11 88 8 18 8 7 47 8 41 9 80 10 1 10 11 l L i JJ 1 1 1 J JJ 1 IT l lu 6 07 8 4 8 0 87 10 88 U 18 J7 4 8 8 84 j UI 1M if r 7 Hm U T 1 4 iV 4 l 4 n 7 4 7 4 8 4 10 07 0 U tad te ondernemen tot eigen leering en onderwijzing Het lieet dat by een eergisteren door den minister van buitenlandsche zaken met z E collega van handel fj eiioaden gedachtenwisseling ook is betproken het voorstel van Paschal Gronsset tot vorlunging der tentoonstelling ol juister heropening in het volgende voorjaar Te Calais auUen eerstdaags proefnemingen plaats vinden met een nieaw Creubot kanon van enorme capaciteiten dat er op gebonwd is een aistand van twee en dertig kilometer te halen Dat zal den Initjes te Dover pleizier doen do aistand tnsschen balais en Dover is namelSk niet meer dan negenen twintig kilometer 1 Wel is de werkstaking te Dainkerkennog niet geëindigd doch de toestand beterttoch allengs en eergisteren zvin er een 42talEngelsche werklieden aangekomen voor dolossing van Engelsche schepen De burgemeester van Duinkerken Isidt op bet oogenblik do ondorbandelingen tusschoo de werklieden en de werkgevers en alloen ten aanzienvan hot loon voor stukwerk heeft men noggeen vergeltfk kannen treffen Te Arras hebben de zeelieden partij gekozen voor bun makkers die in hechtenis z n genomen en de arbeid ligt er nn stil Te H vre hebben de meeste metaalwerkei s den arbeid hervat De kracht te Ronbaix on Tourcoing doet zich geducht gevoelen oen twaalftal firma s to Tourcoing alleen hebben bon schuldoiachers moeten samenroepen terwöl het totaal passief van deze hnizm bedraagt v jf on twintig millioen In acht maanden tgds beliepen de verliezen op de wolmarkt van beide steden tachtig millioen DüITSOULANU De stad Berlijn heeft besloten dat de Se dandag tor herdonking van do overwinning van het Duitscho leger over hot li ranBche by Sedan den tweedon September 1870 niet meer zal worden gevierd in do toekomst iTiLlB Eergisteren heelt de paus begeleid door drie kardinaals on oen groot aantal bisschoppen in de Sint Piotorskork eon tienduizendtal Italiaanscbe en buitonlandsche pelgrims ontvangen De paus ziig er zeer goed uit en hy word door de geloovigon met geesti drilt toegejuicht BINNENLAND De Eerste Kampioons Kagelwedstrud uitgeschreven door de Sociëteit Kegelvereeniging Strijdlust gevestigd bg den HoerClaassen Ketelaars aan hot Wllhelminap rkte Tilburg boloolt eene groote deelname Van alle zyden dan ook mocht het Bestuurvan Strydinst bowyzen van sympathie ontvangen met het gelukkig idéé hot aantalkaarten te beperken voor ieder deelnemertot 26 Hierdoor komt do Kegelsport juisttot zyn recht en ieder deelnemer die dekegelkunst machtig is st at als het ware KOlÖk Directe SiworwegverMndlngen wel tl A fl fl f l W 7 8 1 8 88 40 8 0 7 0 Ooadi 7 11 Koordnoht dooi 7 18 Hiauwerkerk 7 18 Oapello 7 8 aotterdm H 7 44 0 S 40 aotterdamD r i 4 Hotttidam U 8 0 t 08 Allm Wnft UaWL Klln bijMidiii Op dm tnlnn i u 10 8 11 08 11 18 11 10 11 8 £ 10 18 7 88 7 0 47 7 4 18 1 O 07 41 l 04 a io 8 4 4 4 01 11 17 Aottordun Baan RottMam D F Botterdun M q p ll KiMwnknk MoerdrMkt ttnd i AUm 1 B h Mmh Mbi MtJÊri Oouda 7 1 8 87 8 41 0 1 10 00 Itnnh Hoero 7 18 8 i 8 it m r Wg 7 8 Toorburg 7 8 9 14 Kft 7 tt 08 l S7 a 48 10 18 Uoudik 80 8 84 7 4 8 18 07 Oudaw 6 8 Woerd 48 te 8 88 Utrwkt 08 7 04 1 18 8 88 8 1 8 10 14 ütr lil Wo nl Oudeir Onda w ten des te grooter is naarmate de voorzorgsmaatregelen spoediger genomen worden Reeds zgn instructies gezonden naar de ambtenaren van den gezondheidsdienst in de verschillende havens By het Pasteur instituut te Parijs is van de overheid te Glasgow een verzoek ingekomen om sernm tegen de pest Het serum is vanochtend vroeg verzonden Dr Borel die thans aan het hsol4 staat van het Instituut zegt dat de uitbreiding der ziekte gemakkelijk verhinderd kan woOden en dat niet alleen de patiënten maar ook de personen die met hen in aanraking zyn geweest ingeënt moeten worden Al de ambtenaren dor gezondheidsdienst in de Eransche havens hebben een half jaar geleden een paar weken doorgebracht in het Pasteur instituut om de behandeling van pestgevallen met serum en de preventieve inenting te loeren kennen Uit Tiel schryft men Eergisteravond hielden de stakende klompenmakers eeno vergadering waarin als spreker optrad de heer G van Erkel secretaris van het Nationaal Arbeidssecretariaat De vergadering was druk bezocht Omtrent den stand der staking is alleen te melden dat reeds vroeger de patroons zich onderling verbonden moeten hebben em niet toe te geven Hy die de eischen inwilligde verbeurde f 50 Zondagavond zullen de patroons vergaderen Men meldt uit Amsterdam De uitslag der eergisteravond gebonden stemming over het aannemen al dan niet van de uitnoodiging van de Vereeniging van Fabrieksoigonaren tot eene conferentie met de juweliers is dat de vergadering met 2742 van 3433 stemmen het bestuur tot confereeren heeft gemachtigd Het einde der staking wordt nu voorzien STADSNIEUWS GOUDA 1 September 1900 VERGADERINGvandenöEMEENTEEAAD op Dinsdag den 4en September 1900 dos namiddags ten 14 ure Aan de orde 1 De benoeming van a vier leden der Commissie voor deStrafverordeningen b twee leden der Commissie van Bgstandin het beheer van hot gemeente pensioenfonds c drie leden der Commissie van Bgstandin het beheer der gemeentewerken d twee leden van Uet stembureau voorde verkiezing van een lid dor Kamervan Koophandel on Fabrieken De samenstelling der afdeelingen tot onderzoek van de ontwerp begrooting dorGemeente over het jaar 1901 De rekeningen van de Volksgaarkeukenen het Hoflman s Gesticht over het jaar 1899 De suppletoire begrooting van het Holfman s Gesticht voor het jaar 1900 6 De begrooting van het gemeente pensioenfonds voor het jaar 1901 18 4 IS 58 f S 4 4 08 t 84 4 44 4 1 1 4 84 5 07 4 0 58 11 071 8 80 7 10 85 7 3 7 00 7 S4 10 87 10 5S 43 11 01 6 11 88 8 11 80 11 44 6 De begrooting van do dd Schuttery voor het jaar 1901 Het nader voorstel tot wyiiging van hetbedrglskapitaal der Bank van Leening Ing St No 74 Het voorstel tot het aangaan van eenegeldleening en tot de daarmede in verband staande wgziging der gemeentebegrooting voor het jaar 1900 Ing St No 77 Het voorstel tot het verleenen van ontheling ol alschrgving wegens overlgdenol vertrek van aangealagenen in de plaatselgke directe belasting naar het inkomendienst 1900 Ing St No 78 Het voorstel tot mgebruikgeving van deeerste bovenverdieping dor Waag aan dedd Schuttery a St Nq 75 De ontwerp verordening regelende hetopenbaar lager onderwgs Ing St No 70 Het eerste suppletoir Kohier der pi dir belasting naar het inkomen dienst 1900 Gaven wg iu ons vorig nummer reeds een gedeeltelgk verslag van de leestviering op gisteren thans zullen wg dit vervolgen Nadat de ringrgderg was algeloopen spoedde zich ieder naar de wereldberoemde St Tan om te genieten van het orgelconcert Behalve de organist do heer Spaanderman traden daar op Mej Marie Soret en de hh A van der Stap en Carl Nolte Een uitvoeriger verslag van dit concert vindt men in ons nummer onder het opschrift Spaanderman s laatste orgelbespeling Nauweiyks was het concert algeloopen o een dichte drom trok langs de verschillende straten naar de Bleekers en Kattensingelgract waar een waterleest was georganiseerd De verlichte sleepboot Eveline waarop de muziek der dd Schutterg met de Commissie hadden plaats genomen trok een aantal verlichte schuitjes de een al meer dan den ander verlicht en geen wondOr er waren prgzen te behalen Van uit den Eatlensingelgracht trok do Eveline de schuitjes naar de Bleekerssingelgracht keerde daar en toen weder naar den Kattensingelgracht waar de bekroning door do jury plaats had Bekroond werden 1ste prgs f 15 Chineescho tempel van J van Vlaardingen c s 2de prgs 17 50 Stoombootje van J Stigter 3de 5 OranjeboOt mot Goudvisch van I IJssel de Schepper De heer IJssel de Schepper bedankte voor de prgs en wenschte die aan zgn opvolger te geven 4de prgs 1 5 versierde boot van W Grander 5de prys 1 2 50 Ballon van W J L van Dissel Npg werd een extra prys uitgereikt van 1 5 aan het drgvend Slot van onderolflcieron van het 4de Reg lul In het plantsoen over de Kattensingel waren verschillende illuminatien opgesteld die iu het water teruggekaatst werden wat een aardig gezicht opleverde 10 88 4 10 84 8 87 7 0 7 8 81 1 8 sa 48 7 08 88 4 f 88 10 08 7 0 S 80 48 8 47 10 0 10 1 11 05 10 0 10 17 10 8 10 84 Na de bekroning werden de schuitjes losgemaakt en ieder voer weder zooals hy verkoos Onder de verlichte schuitjes waren enkelen zeer aardig verlicht het vlot mot de verlichte visch er op kwam ni et goed tot zyn recht het kwam ons voor dat er meer verlichting in had moeten zgn De kano met de verlichte ballon was een zeer aardig gezicht Langzamerhand was het tgd geworden om van de Singel weder stadwaarts te gaan en hegal de drom van mensched zich naar de Markt om het laatste gedeelte van het leest te zien namelgk het slotnummer van vele leesten het vuurwerk dit werd vlug algestoken en voldeed goed bg het laatste nummer een hulde aan onze Koningin werd toen de muziek het Wien Xeerlandsch bloed aanhiel door allen mede gezongen Een massa menschen ook uit de omstreken waren opgekomen om van hot waterleest en het vuurwerk te genieten De dag van 31 Augustus was na het afsteken van het vuurwerk bgna geëindigd en van lieverlede trok men huiswaarts om uit te rusten van de vermoeienis die rust hadden vooral noodig de verschillende Commissieleden en in de allereerste plaats de muziek dor dd schuttery die op den dank van het geheele publiek aanspraak mag maken voor de zware taak die zy den goheelen dag op zich hadden genomen wy brengen de Commissie voor openbare leesten en de muziek der dd schutterg ons compliment voor hetgeen zy hebben gepresteerd on to hopen is het dat 31 Augustus den geboortedag van onze Koningin teder jaar op dezelfde wgze leest wordt gevierd By Kon besl is voor het tgdvak van 1 September tot en met 31 Augustus 1900 benoemd tot leoraar aan de Rgks hoogere burgerschool alhier J C F Prikken oudleeraar aan de hoogere burgerschool te Amersfoort wonende te s Qravonhage Beroepen bg de ChrLstelgk Gereformeerde Kerk alhier de heer M de Boor cand te Zierikzee By de aanbesteding van hot bouwen eener openbare school met gymnastieklokaal en onderwyzerswoning raming f 43 500 te Bodegraven waren 22 biljetten ingeleverd Hoogste inschrgver W van der Bgl te Alphen 1 65 555 laagste inschrgvers Z Geelens te Schoonhoven f 39 860 L C van der Lenden en Co te Rotterdam f 42 000 J H do Wilde alhier 1 42 765 aan wien het werk gegnnd is Op Zondag 16 September e k zal Da G Wisse Jr van Gouda in do Gerei kerk aan den Overtoom zgne intrede doen Bedankt voor het beroep bg de Gerei Kerk voor Hflrwgnen door A Voogel alhier ► W9 verwgzen onze lozers naar achterstaand telegram waaruit zg kunnen zien dat te Parys aan de flrraa W Benger Söhne te Stuttgart een grand Prix is toegekend voor Prol Dr Jftgers normaal wollen ondergoederen en voor hot nieuw Pallas weefsel een gouden medaille Voor de solicdste afwerking werd mede een gouden medaille toegekend JSger s normaal ondergoed wordt door velen gedragen en do klacht werd wel eens geuit dat dit te veel kromp thans heelt de firma Benger een nieuw weelsel in den handel gebracht daar het vroegere in de lengte werd geweven had men last van krimpen thans wordt het in de jbreedte geweven zoodat het niet kan krimpen Het Pallasondergoed zal het andere ongetwyield verdringen en ieder zal niet anders meer vragen dan Pallas weelsel Kenig verkooper is de firma Schenk en Zn alhier Op raad van een geneeskundige is het stroophappen als schadeiyk voor de algemeene volksgezondheid geschrapt van het program der volksfeesten te Hazerswoude t Is inderdaad goed dat de algemeene volksgezondheid een eind helpt maken aan die vieze aardigheid De rg der orgolbespelingen is met die van giBterenavond de achtste gesloten Het is hiermede als met zoovele zaken last hut not least en op een dag als gisteren 31 Augustus was dit wel noodig ook Het kerkgebouw was reeds te kwart voor zeven zóó gevuld dat er daarna nog slechts staanplaatsen te verkrggen waren Het deed ons goed te zien dat onze Spaanderman en het talentvol drietal artisten dat bom wel voordien avond wilde assisteeren een zoo n talryk auditorium mochten hebben Mej Marie Seret van wier prachtig orgaan wil in de jongstleden Meimaand bpde opvoering van de Paulus den heerIgksten indruk kregen heeft nu wederom aller barton gestolen Met haar imponeerende klankvolle mezzosopraan volbracht zg mooigevoeld haar taak die wy ons bezwaarlgk artistieker uitgevoerd hadden kunnen denken Wg zonden niet weten welke uitvoering de voorkeur te moeten geven zy zong al hare vier nummers op even sublieme wyze De heer van der Stap beschikt over een mooi orgaan dat ons in het midden register het meelt bekoorde En ala we hom vol enthousiasme zgne nummers hoorden zingen kwam er een gevoel van innigen spgt over ons dat de natuur hem niet zonder praakgebrek aan zgn knnst heeft gegeven Wagner s Lied an der Abendstern klonk machtig en roerde ons diep De heer Nolte die wg hebben leeren kennen als een kunstenaar van den echten stempel gaf weder zooveel moois Schitterend handhaafde hg zyn reputatie mot Ernst s Elegie en het Air Sul G van Bach Dat hy oen mooi instrument bezit wisten wg maar nooit trof ons de mollige toon zooals gisterenavond Spaanderman gal zich geheel Met groote voldoening mag hg op zgn acht orgolbespelingen terugzien Hg heeft dezen zomer weder getoond dat hg is een organist van het bovenste plankje en aan dezen artistiekon aanleg paart hg die groote wilskracht die noodig is om in een periode van groote warmte die een ieder naar rnst doet verlangen elke veertien dagen mot een zeor gevarieerd degelgk programma voor den dag te komen Ik herhaal wat ik reeds vroeger zeide dat men Spaanderman s werk zeer moot appreoioeren en ofschoon wg bg andero gelegenheden niet over het auditorium kunnen klagen vinden wy het toch jammer dat hot oorst 31 Augustus moet worden voordat wg de kerk eens geheel gevuld zien Ten slotte een woord van protest tegen de houding van een gedeelte van het publiek dat zich niet hoeft ontzien om vóór dat het programma ten einde was op zeer hiuderlyko wgze hun zitplaats te verlaten en te vertrokken Zoo waardeert men geen ernstig knnststreven en wg hopen dat er voor den vervolgo afdoende maatregelen zullen worden genomen om elke neiging tot dit optreden te onderdrukken Men bedenke toch dat mon in Gene kerk is AD PIOS USUS INGEZONDEN Kurzussen voor land en tuinbouw In de laatste hnishoudelike vergadering van de afdohng Gouda o o van de B V N O werd het bestuur opgedragen pogingen aan te wonden tot oprichting van oen gratiskurzus voor do akte landbouwkundo zo mogelik ook voor de akte tuinbouwkunde Allereerst dient het bestuur evenwel te weten hoeveel kollegaas uit Gouda en omstreken zich voor een van ie akten wensen te bekwamen Is dit aantal voldoenle eerst diin zal de afdeling met hoop op inwilliging bg de bevoegde macht om instelling van die kurzussen kunnen verzoeken Als overal elders zullen ze gedurende hot zomerhalfjaar gehouden moeion worden KollogattS bg t openbaar en bizondor onderwgs die zich voor één van ds genoemde akton willen bekwamen worden verzocht vóór 1 Oktober hun naam op te geven aan P DE VOS Karnemelksloot 659 Een gelukkig huisvader Hoe menig huisvader is er niet die boven en behalve de zorgen die hg heeft om in het onderhond van zgn huisgezin te voorzien na zgne werkzaamheden te huis komende in plaats van een aangenaam tehuis te vinden wee en jammerklachten hoort zöner familieleden die zich in geene goede gezondheid mogen verheugen Gy kunt U zeker voorstellen dat zulk een leven niets aanmoedigends bevat Men kan dan wel begrgpen dat als wanneer doijr t een of ander in zoo j hacheiyken toestand een einde wordt gemaakt de vreugde van znlk oen huisvader niet te beschryven is de Heer v d Eng volgens een portret Zulks is ook het geval mot den Heer J van den Eng te Atkersloot Noord Holland voor 2 maanden geleden meldde hg ons de genezing van een zgner zonen waarvan wj het attest reeds gepubliceerd hnbben thans schrgft hy ons Met genoegen kan ik U berichten dat ik van deze week een brief van mijn zoon ontvangen heb en schryft my dat hg volkomen van zgn maagkwaal hersteld is en zeer welvarend is Als vader machtig ik u dus bg deze met vrengde de genezing van myn tweede zoon door Uwe krachtdadige en wondervoUe Pink Pillen van Dr Williams bekend te maken Ik ben ü uiterst dankbaar voor Uw reddend middel Andere ziekten welke dezelfde oorzaak hebben zooals rheumatiek huidziekten algemeene zwakte beenziekte by het kind en somtyds de tering zgn dour hun gebruik genezen geworden Door de maag het opnemen van het voedsel te vorgemakkeiykenendoor het bloed te zuiveren genezen do Pink Pillen alle ziekten Franco inzending tegen postwissel gericht aan J H I Snabilié 27 Steiger Rotterdam Ook echt verkrggbaar voor Gouda on omstreken bg Wollf Co Westhaven 198 Men geve acht dat de echte Pink PiUen van Dr WtUiamf zich in een bonten kokertje bevinden met rooskleurig papier omwikkeld waarop met blauwe letters gedrukt staat Piiulut Pink pmir Pmonnei Póla da Dr Williaim Verder moet zich op ieder uitwondig omhulsel bevinden een wit strookje papier over de lengte der étui geplakt waarop staat PriJB 1 75 OM de doos 9 ilU per 6 doozen Jüeiitg iepothouder voor Nederland Snabilié Steiger 27 llotterdam Voor de gebruiksmtize raadplege men dt iiigesblene Hoi laitilith Circulaire Ontvangen een groote cctUectie Beensclie Glacé Handsclioenen voor DAMES on HEEREN A VAiti t S Aft Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA leiephomt Ho 3i lieurs A Aiiislerdaia ülotkrA 81 98 93 88 AUG I Vrkrs l flDIl A D Oorl Nml W S Jl i 81 dito dito dllc 8 SS Vh dito dito dito 3 93 g HoNii a 01 1 Goudl 1881 93 4 lOO ITALIS lascluijring 1869 81 5 SS A OosTKll Obl lu papier 1868 SS dito io zilvor 1168 83U PosTUOAL Obl mot coupon 8 94V dilo liiikut 3 94Via Bo l AK0 Obl Binnenl 1894 4V I 8 57 dilo Ö6oon 1880 4 9 jdilo bil Rolhi 1889 4 96 i dito bij Hop 1889 90 4 96 dito ia goud leon 1888 8 dito dito dito I8S4 5 lOl iHrAMIl Perpot chuld 1881 4 57ViToiEltj Oopr Cour loeu 1890 4 98 Go ioeniiig orio D I as i I tiflc leeuiu serieG O jZolDAra Rp T obig 189S 6 Mnioo Oh ut 8oh 1190 10 VlNEZUlli Olil 4 onbop 1881 84V y Tl DAll ObUgalion 1896 3 900 jïorrUDAll Slod leou 1894 3 91 NlD N A fr Hudeliv aand I 99 i Areiidib Tah MuX orlifiaaleii 631 DeliMaaUchappy dito I 436 Am Uypotheekb pundbr 4Vi ult Mii dorVor tenl aHiid 81 0r Hjpolhookb panabr 4 i 109 Nedorlaodaohe bank aand iOl a Ned Itaildalmaatlcb dito 1641 4 198 UOV N WfcPao Hyp b pandbr 3 98 BoM Hypotheakb pandbr 4i l ütr Hypothookb dito 4 l OoSTBSR Oo t Hong bank aand j Buil Uypotbeokbank paudb 5 AMniKA Kqut hypolb psndb 4 90 II4 V 10 1 224 9S5V ir t 1B17 Majw L 8 Pr Lien cert 9 991 Nib Holl IJ 8poorw Mg aand Uij tot E pi V St 8pw aand Ned lud Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm Aand 8 dito dito dito 1 91 dilo 6 tAUl 8poor l 1887 89 A Kobl 3l iooS i 100 luv iTii 9 105 74 104 87 2B i 7 V Zaid Iul Sponiij A H obl 8 POLKN WarMhau Weeocn aand Bm Sr Ra 8pw Mij obl 4 Baltiacbe dito aand Faslova dito aand 5 IwaQff Pombr dito aand 5 K nk Oh Aioir Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AHfaiKA Cent Pao Sp Hy obl 6 Chic t North W pr C T aand ditoditoWin St Fetar obl 7 Denier fc Rio Or 8pm eert T a niinoia Central obl in goud 4 liouiir fc NaihTilliOert v aand Harico N Spw Hij Ie hyp o 8 Uia Kaua r 4pCt pref aand N Toik Onlaaio fc Weat aand Fenn dto Ohio oblig 8 Oregon Dalit Ie byp in goiM S 9 ViBt Paal Minn fc Manit obl On Fao Hoofitjn obig 8 48 dito dito Lino Col Ie hyp O OaXada Dan Bouth OI ert r aand E 3l i Tl 0 Ballw fc Na lo h d o O Amaterd Omnibu Mij aand j 160 Bottord Tralnve MaaU aand 110 Nlu Stad Amiterdam aand I 108 Btad Rolterclam aand 3 lOS Pbloiz Stad Anlvforpeu 1 87 99 11 Stad Bruaael 188 vJ 100 ltoira TheiHBeguIlrSoaeluh 4 117 i 0 m Stoalaleenig 1880 t 117V4 8S K K Ooal B Cr lSSOS lOl Spakji Stad Madrid 3 1861 34Vi NlD Ver Bti Aib Spoel ert Bnrgerlljke Stand GEBOREN 28 Aug Leo Anthonius Gysbertus ouders J A Donker on A D van Dam Sgbrand onder N J van Eyk en J C Flux Potronclk oudersL vandor Togt en H van Beede Johannes ouders T A lioeflang en P Verkerk 29 Andrles Gerardns ouders J Bizot on W van Koogen Pieternella Johanna ouders H B vanWgk en A Meyer 80 Adriana Theodora ouders T Steenwinkel en A Boot Johanna ouders A Berondsen en J Koogman 31 Maria Wilhelmina ouders C J A Smulders en J M Breodgk Ggsbertns ouder A van der Zaan en 1 Spieringshoek Wilhelmina ouders J van Dgk en M A van der Vlist OVERLEDEN 28 M van der Waeter 11 d 29 L do Jong 24 8 de Buyter wed J B Mikkore h E van den Nionwendyk buisvr van C 1 van Velzen 22 j C D Vorkaik 15 d 30 C M Uttce 20 j ONDERTROUWD SI Aug H Spoe en M J don Edel J Schellol en J D Gezelle Haastrooht GKBOREN Willem ouders B E Boer en D van Dam Willem ondors J verboom on P Goedhart GEHUWD C van Wróringen en A Blcgenberg OVERLEDEN J Sirre Wedr van Eth de ROnde A van Zuilen 23 j H van der Leeg i9 j Wod vau A E van der Kint tol SPOTPRIJZEN vnii ZOMERMANTELS DAMES en K I N D E B C O S T U M E S COSTUMKS TAILLKUK Blousen en Damesoverliemden Jii ioiis oiïeD II gekl Kaluciico AÜVt tiTi iMlEi J V mïZETTIi C op itÊoanifag 3 September M900 s nam X nkir in het Kofftuhuis Dn KnoKNiiEURs van den Hoer H J de GROOT n d St Openbare Verkooping ten overstaan van Notaris MONTl lN aldaar van don no reoteerendon voorraad Tapijten Eleeden oopers Vitrages Gordpen mi Te bezichtigen en gelogonhoid tot het opnemen van comraissién denzelfden dag van af 10 uur V m Mjl n Wegens n plaatsiug W Ipr Kantoren van de üoudsche Boterfabrielf en de Firma J 8 J ENSBEOK naar ROTTEKDA M kunnen bestellingen boodschappen enz van af lieden worden afgegeven bij den Heer CRABETHSTR4AT 219 albier TRIPLE Itmi tjf C grSeneJohahtbeuse benedictine absinte suisse maraschino fS wHISKIJ KIRSCH WASS Aanbevelend Firma C LOUREgS Tiondcweg 89 Bericht de ontvangst der nieuwe modellen Fetroleumlampen en Qanglantaams Specialiteit in AI HOII vornikkeld Brittannin METAAL CRISTAL met NICKEL MESSEN LEPELS VORKEN etc