Goudsche Courant, maandag 3 september 1900

m 8290 Oinsdag 4 September 1900 39ste Jaargang fiouDSCHE mum ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroo a M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco der post 1 70 Alzonderlqke Nommers VTJF CENTEN Teleloan N ADVEllTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel me r 10 Centen Groote letters woi don berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TFXEGRAM van W BEMQE RSBhne Stuttgart granFprix toegekend voor onze alleen echte Prof Dr JiiGERS W uilen Ondergoederen on voor ons nienw Pallas Weefsel en GOUDBIT MEDAILLE extra voor fioliedste afwerking Verkrflgbaar bj SCIIKNK é Zn Sultane Zeep aan SCHIliVEIIS gesneden on dit met warm water in een overdekten pot tot een pap opgelost is niet alleen beter doch ook VBKL 4ÏOEOKOOPKII dan elke andere zachte zeep ZACHTE ZEEP m gemaakt kost Mis 4 a S et per pond Slaiüng der Ide promieverdoeliiigJanuari a s Bewaart üiv strookjes De Firma VAN DK VELDE IIAIEWIJ Wijnhandp alhier VRAAQT TK HVUEN een Kelder by voorkonr in de bunrt der Peperstraat ol Haven Aanbiedingen worden ingewacht ten haren Kantore Peperstraat Teleptoonaet Gouda Abonnoincnt 1 40 por jaar voor porcoolon binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rjjks Intorcommnnaalbureau Op 3 Angnstns IK verkregen abonnementen Contracten en voorwaardiyi verkrijgbaar aan het Bureau ACUTER DE VISCHMARKT OverlieerllJItc Cllrocn 40 et FramboKon 45 Sinaasappel 45 Limonade KLKI WEO E 100 IMT Wie werkeiyk p r y s stolt een IIKCEI MH te hebben laat zich lotograleeren in de V lografi$ene UnnMnrtehUmg STTJIDIO m I V D WAALS Fl SINGEL 661 I il9 Voortzelling van de GroQte Uitverkoop IN DE ROODE LAARS Lange Tiendeweg D 71 EN DE GOEDKOOPE WINKEL Kleiweg boek Turfmarkt tot Spotprijzen Aanbevelend J VaH ZONIMKVKLD 9 ort overzioht onzer FrijsoouTant Ö SHERRIES Pale en old Dry van all 16 50 per 12 fless g ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 is MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Turin 1 50 flesch BODEÖA CHAMPAdNE 1 T5 2 B COGNAC A J 1 75 f 2 25 1 2 76 J 3 25 I 8 75 en 5 f SCOTCH WHISKY 2 25 C Q S Per FI Per Ank 45 Fl I g S A UaTRAC 1 0 65 Nto 1 27 75 vH 2 3 j CHATEAU VALROSE 0 75 31 T S g St ESTEPHE 0 85 36 tj St EMIUON 1894 2 Z S 2 PAUILLAC 1893 A 25 53 0 2 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S 5 2 1 8A1JTEUNE 1 42 S S 2 5 ZKLTINGER Moezel 0 90 37 50 JS S ï BOURÖOÖNE 1 10 47 S 2 w De 9es8chcn zyn in de prezen begrepen on worden ii 3 cts per stuk ternggenomen By elke hoeveelheid verkrygbaar by Pc Anna T CItEBAS Gowda Levensverzekering laatscliappij DORDIVKCBT Goedgekeurd bf Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 MaatSChapi U l ka pitaal n OOO OOO geheel geplaatst VERZEKERD BEDRAG 36 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Aiilisepllsclie Tandpoeder en Anligepti§ch llondtinetuiir van X CASSVTO Tandarts te Ooudé OVERAL VEBKRIJOBAAR Agent voor Nederland G IJS8ELSTIJN Blanwstraat Gouda Sluit AIjLiK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zgn volgens de laatste sterttetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam by den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en by de Agenten in alle plaatsen van Nederland ici ia criz E3sr tQoedkoopste en soUedst adres voor Vervoer van Inboedel lOOwelbiDuen als huiUo de stad met gealol n wagens i A G RAVESTEIJN Bleekerssingel 287 AUen wordt tegen Trnnêport nehade vernekerd Txelslciarxg 2Q OctoToer LOTEN IN DE GOLÖSCHE PAARDENLOTERIJ zgn i 40 Cl per lot verkrijgbaar bij A BUIÏÏKMAU Zn HüOFDPRiJZEN Rijtnigen met eenentweePaardenl espannen Paarden Rundvee enz AVONDSCHOOL voor Arnbxrht slieden te a OTJD A De LESSICI aan deze school zuUen aanvangen op Maandag den 3en Septembfr 1900 des avonds ton ure De Directeur B E SPIJKER Tegen hall September a s TE HUUR Eene Bo venwoning Adres W M bk JONö Korte Tiendeweg D 4 TE HUUR AANGEBODEN tegen 1 October 1900 een praclitig Pakliuis gelegen te Gouda aan den Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Ken wordt verzocht op t MEitK te letten urr HKT MioiziJN viH 1 llVVKNS VAAYZüi E QOHINCHËM Deze THEEËN worden afgel rerd in verzegelde pakjes ran vijf twee en een half en een Ned ona met vermelding van Nommer en Iprys voorzien van nevenataand iMerk volgens de Wet gedepo rnperd Zicb tot de uitToering van geëerde orders aanbevelende I BREEBAART LZ t SCHIEDAMMEB GENEVEE Piopp Merk t NIOHTOAP Varkrijgbaar by i M PEETERS Jz N 1 K i bewijfl vin eohtbeid ii oaebet en kurk st eds roor EioD vhn dea naam der Firms P HOPPB Paiti £xpclUr DwtiK jau wordt dit middel Hat TCEraSMod neoM Il pijattillnid inmiiTUg uagftwnd tana Bhamnatlak Jich t Tartondl md pipi lnd D dan vartroawan n hat l rlabut tikatfU l 6 T5a aii60o iafl in da maaata apothakan Te initarlaiiL U Ulatli Oban Tas TiiyU ao Baaden t HUitC ittgli nii GEEiM BETER adres voor alle soorten SCHOENWEEK dan bel Noordbrakotoh Schoen en Laarzennagaiijn Kleiweg E 30 tegenover de Klei egateeg OPRUIMING van verschillende soorten Aanbevelend C SMITS AUe reparatiën en aangemeten werk Zijt Gij Doof 77 AHe gevAlIon rwi DOOFHHB of HARPHOORrOHCIO sUit na Qtmewur door oiue nlenwo nltviiidtm buhftlve defnmeu Iko doot KshoroD l ii fttHM In d mtm hMHll net ê $ BMehryft Uw bbtoI ouderzneklng en raad rUj mw kim itek met weinig onkosten t imfs geiittieg Dr Ilalfon ii Anral InttUatc M La SaUe Ave CHICAGO JI L öonaa Drok van A BEU4KUAN Zn Bultenlandsch Üverzlcbt Rusland voorstel tot ontrniming van Peking en de instemming door de Vereenigde Staten daarmee getoond hebben zoowel te Berlijn als te Londen eenige emotie verwekt Te Londen niet zoozeer om de strekking van het voorstel zelJ als wel om de plotseling ontdekte harmonie tasschen Rasland en Amerika Die overigens zeer eenvondig te verklaren is Rasland wenscht de andere mogendheden bij ziJn operatièn in Mandsjoer je op eerbiedigen atstand te honden en de regeering der vereenigde Staten dio hetzelfde wenscht van Bryan en z n steeds grooter wordenden aanhang ziet zich nit politieke overwegingen genoodzaakt de agitatie tegen de expansiepolitiek zooveel mogel k reden van bestaan te ontnemen Qn daarom China te ontruimen Rnsland s voorstel viel te Washington dns in goede aarde Elke regeling is goed zoolang de Znid Alrikaansche oorlog voortdnort zeggen het meerendeel der Kngelsche bladen De reden om van Peking weg te gaan is de Chineesche regeering zit na niemand weet waar Zjj kan van nit het binnenland niet behoorlijk onderhandelen daarvoor moet zjj te Peking zijn laat haar dns terugkomen En zv komt niet terng vóór de Europeanen Peking hebben verlaten Komt zij dan terug f vraagt de Kiiln Ztg £ n bet antwoord luidt minstens twijfelachtig De Gbineezen z n zelf zoo verraderlijk en leugenachtig dat zy zich niet knnnen voorstellen dat de Europeanen terugtrekken uit hunne hoofdstad en zonder deze vernield te hebben wanneer daar niet wat achter steekt Misschien wordt het doel van den terugtocht niet eens bereikt Maar er is nog meer tegen in te brengen en dat is de uitwerking die deze terugtocht op de Ghineezen hebben zal Wij hebben er al op gewezen dat de Chineezen zulk een terugtocht voor lafheid en angst zullen houden uit China bericht men algemeen dat alleen de allerstrengste straf indruk op het volk maken zal Haar trekken de mogendheden nu haar troepen terng dan zal dit zijn de stornfwind die de overal in China opgehoopte brandstof doet opvlammen dan kan m en zeker zijn dat het in de znidel ke provinciën aan de Jongtse in bet kort overal tot uitbarsting zal komen en dan is de toestand veel erger dan te voren In dien geest spreekt de KöIn Ztg en het is niet te verwonderen dat zï zoo schrijft De Keizer is nog lang niet tevreden Z M zendt voortdurend troepen naar China een zflner veldmaarschalken FEVILLEIOM 33 HOOFDSTUK IX Ëen helsche logen Nadat ik het arme meisje aan de zorg van Friscilla had toevertrouwd haalde ik den bekwaanisten geneesheer dien ik mij herinnerde en vrerden er onmiddellijk pogingen in het werk gesteld om haar tot bewustzijn te brengen Het duurde xeer lang eer er eenig tecken van terugkeerend leven lichtbaar was aar ten laatste ontwaakte zij Behoef ik u wel te reggen wat indrukwekkend oogenblik dit voor mij was i Evenmin is het noodig de bizonderheden ervan te besclAijven want ten slotte was het slechts een hall bewustzijn waartoe zij terugkeerde en het bracht nieuwe angsten met zich Toen de morgen aanbrak lag Pauhne in een toestand die ik hoopte dat slechts een ijlende koorts mocht weun De geneesheer deelde mij echter mede dat haar toestand hoogst bedenkelijk was Er bestond wel hoop op haar leven doch hij kon mjj niet verzekeren dat het gered kon worden Juist in deze gen vol angst ontwaarde ik hoe ik mijn ongèIt kig meisje beminde Hoe dankbaar zoude ik zijn indien zij mij tou worden teruggegeven al vare lut ook in iéa staat waarin ik haar gekend zal de verbonden troepen gaan aanvoeren voor de misdaad en de beloediging gepleegd door den moord van zijn gezant moet wraak worden genomen en nu zon het uit ziJn Dnitscbland heeft dan ook niet toegestemd in don terugtocht van Peking Italié dat zich by zijn bondgenoot aansluiten welks Koning door graaf Waldersoe onlangs bezocht is weigert eveneens Frankr k dat nn misschieu zjjn troepen niet zal zien vechten onder aanvoering van een Duitscher gaat met Rusland en do Vereenigde Staten mee Japan en Oostenrijk ook en Engeland schght ook verklaard te hebben dat het geen lezwaar heeft immers vijf mogendheden hebben Rnsland s voorstel aangenomen ofschoon bladen van verschillende richting zelfs de Standard den terugtocht op dit oogenblik afkeuren Ook zonder oorlogszuchtig gezind te zi n moet men dunkt ons erkennen dat de terngtocht uit Peking misschien al vechtende tegen soldate en Boksers die natuurlijk gauw genoeg zullen komen opzetten naar Tientsin of Takoe waar de troepen dan voorloopig knnnen blijven zitten een heel slechten indruk zal maken En het is zeer de vraag of de Chineesche regeering zelfs als ze naar Poking terugkomt wat nog betwijfeld kan worden dan geneigd zal zijn aan de hooge eischen tot schadevergoeding en waarborgen voor de toekomst te voldoen Aan den anderen kant kunnen de mogendheden ook niet haar troepen voortdurend te Peking laten en als do Keizerin in het binnenland blijft zitten en niets van zich laat hooren zal het ook moeilijk zijn tot vredosluiten over te gaan Intusschen zijn wiJ wel nieuwsgierig te zien hoe Duitschland zich zal honden wanneer de mogendheden terugtrekken In Amerika vindt men al dat de uitzending van Waldorsee is eenigszins belachelijk en uit Weencn heeft men al bericht dat er geruchten liepen alsof hot plan bestond van graaf Waldersee een soort van diplomatiek opperbevelhebber tp maken zeker om hem niet heelemaal voor nieti te laten gaan Het eenige nienws dat de telegraaf Zaterdag uit Znid Afrika gebracht heeft is het korte telegram van Lord Roberts nit Belfast Daaruit bljkt dat or 1800 krijgsgevangen Bngelschen uit Nooitgedacht aangekomen zijn Er ontbreken er nn naar wij meenen nog een 1200 Het komt ons onwaarschijnlijk voor dat de Boeren die meegenomen hebben Want hebben zij die 1800 losgelaten omdat het hun te bezwaarlijk was zooveel gevangenen met zich had Hare onsamenhangende koortsachtige woorden sneden mij door het hart Nu eens in het Ëngelsch en dan eens in het Italiaansch riep zij om zeker iemand of sprak zij woorden van innige lietdo en deernis Daarop Volgden kreten van vreeselijken angst en voer een rilling door hare leden Voor mij geen woord zelfs geen bewijs dat ïij mijl herkende I Ik die volgaarne al wat ik bezat zoude gegeven hebben om haar slechts één enkele maal myn naam te hooren uitspreken met eene uitdrukking va Hefde ik zat daar als een vreemdeling aan haar bed Wie was hpt om wien zij zoo voortdurend riep en jammerde Wie was de man dien zij had zien verslaan i Ik begreep het spoedig en indien hij die mïj inlichtte de waarheid sprak dan had hij mij daardoor een slag toegebracht waarvan ik nimmer zoude herstellen Het waa Macan die het deed Hij Het zich Wj mij aandienen op n dag nadat Pauline met mij dat huis bezocht had ik wilde hem echter niet ontvangen Mijne plannen wai en nog niet geregel Op dit oogenblik kon ik aan niets danken dan aan het gevaar waarin mijne vrouw verkeerde Maar twee dagen later toen hij zich veder aanmeldde gaf ik last h m toe te laten Ik huiverde toen ik zijn hand aanraakte maar durtde toch niet te weigeren hoewel ik er in mijn geest vatï overtuigd was dat het de vingers van een moordenaar waren die zich om de mipe sloten Wellicht dezelfde vinger die eens mijn keel omklemd hadden gehouden En toch twgfelde ik o ik met al hetgeen ik wist hem wel voor mee te voeren en te blöven voeden on bewaken dan zal een 1200 nog te veel zijn Mogelp ziJn die 1800 ontsnapt maar na het gebeurde te Waterval is zoo n herhaling nanitelijks aan te nemen Wjj denken voor het jiaast dat de 1800 nog wel zullen aangroeien tot zeg ruim 2500 De kans sch nt wel grooter dat de Boeren de officieren en w at yeomen uit het millionairsbataljon bij zich gehouden hebben Tegenover de wederrechtelijke hardheid waarmede Lord Roberts de $ oeren nu tot onderwerping denkt te dwiwen zou het al te jammer zgn die kostbare gevangenen los te laten Hit is ons nog altijd niet duidelijk en wij znlleo het wol niet te weten komen voor wjj betrouwbare berichten van Boorenzijdo onder de oogen krggen of de stellingen ten O en N van Machadodorp werkeljk tegenover de overnacht van de Engtlsche troepen en van het Engelsche geschut onhoudbaar waren dan wel of weer oen paniek de Boeren bevangen heeft Van de overhaaste vlucht der Boeren die de Engelsche berichten ons willen wijs maken gelooven wij intusscheu niet veel Want Roberts gewaagt van geen buitgemaakte kanonnen enz De Boeren schijnen hun tros als gewoonlijk meegenomen te hebben Van gewicht is nu de vraag waar de Boeren heen zijn getrokken Maar wü weten nog geen ste lig antwoord Roberts had van K ers gehoord dat president Kruger met Us commando s den kant van Lydenbnrg opgegaan was dat beteekonde dns prg sgeving van den spoorweg naar de Delagoabaai Maar nn vertellen de losgelaten gevangenen dat de Boerenleiders naar Nelspruit zijn Dan kannen zg het verder oprukken van de En gelsoben nog bg Elandshoek betwisten om wanneer ziJ ze daar niet tegenhouden noordwaarts naar het Lydenbnrgsche of zuidwaarts naar Barborton te trekken Of misschien gaat het eene deel van de Boeren wel herwaarts en het andere derwaarts Er pleit zelfs veel voor dat zij zich aldus vordeelen zullen Maar dat alles zal spoedig blijken Van andere punten van het oorlogstorrein en er ia nog werkelijk oorlog op een aantal punten b v bjj Johannesburg bij Ladybrand bij Mateking hooren wü niets meer Bnller is blijkens een gister entvangon telegram snol naar het noorden opgerukt Badfontoin dat roods door de Engelsche troepen bezet is ligt op den weg naar Lijdeiinrg Het bericht is echter nog niet offlceel bevestigd on er wordt ook geen melding gemaakt van een verder oprukken in de richting van Komatipoort zoodat wjj het gerecht zoude kunnen brenaen Wanneer Pauline niet herstelde zouden de bewiJKn die ik kon bijbrengen van geen gewicht zijn Zells de naam van n t slachtoffer was mij onbekend Het was een hopelooze gedachte den moordenaar te doen straffen nu er reeds meer dan drie jaren sedert de imsdaad vcrloopen waren Bovendien hij was Pauline s broeder Welnu broeder of met ik zou heift ontmaskerep Ik zou hem aantoonen dat de misdaad geen geheim meer was dat een persoon die er geheel bulten btond elke bizonderheid er van kende Ik wu hem dit zeggen in de hoop dat hij in het vervolg gejaagd moge worden door de vrees dat de rechtvaardige wraak hem eenmaal zal bereiken De naam van de straat waarheen Pauline mij gevoerd had was mij bekend Ik had die opge merkt toen wij haar voor eenige nachten geleden uitreden en toen was mij de reden der vergissing van mijn voormaligen beschonken gids duidelqk geworden Het was Horace street Mijn geleider had toen Walpole en Horace in zijn verward brem verwisseld Wat hangt het leven van een mensch vaak slechts aan een zwakken draad Macari had van Pauline s ziekte en ijlen vernomen Geeo broeder kon dan ook met meer teederheid en belangstelling naar haren toestand infbrmeeren Mijne antwoorden waren koel en kort Broeder of niet hij was voor alles verantwoordelijk Onmiddellijk veranderde hij van o derwerp lk durf u m zulk een tijd bijna niet omtrent andere zaken onderhouden iprak hij het sou mij ech voorsbands mogon aannciheii dat de Boeron nog niet uit den omtrek vau de spoorweg vertrokken zyn tteuter seint nog over een gevecht van de South African Horse met do achterhoede vau de Boeren die naar het Lüdonburgsche terugtrekken do Boeron zonden duarby vier wagens in den steek gelaten bobben maar later Long Tom en andere kanonnen bobben opgesteld Zy gobruiken nu Martini Henry s zegt dozeiide correspondent daar bun Mauserammnuitie op is Zullen de Kngelschen echter in deze streek verder kunnen oprukken als de Boeren hun vei bindingen ernstig bolemmeren geiyk Thorou pas weor gedaan heelt door dun spoorweg ten zuiden van Johannesburg op te breken Verspreide Berichten FuiNKRlJK De TentoonstelUBg te Parys is Donderdag door 222 278 personen bezocht Het onderzoek naar het jongste ongoluk op de TentoonstoIUng aan do hutpbrug by de luvalieden is byna geëindigd en er zyn geen sporen meer van te vinden torwyl do berichten ten aanzien van do gekwetsten zeer gunstig luiden en g en hunner aanleiding geeft tot ongernstheid Te Havre te Marseille en te Duinkerken zgn do stakingon nóg niet geëindigd de politie en de militairen bebben telkens weer op te treden tot herstel dor orde en ter voorkoming van geweldplegingen Naar uit Nizza wordt gemold hoeft oen luitenant van het Itniercgomont aldaar die bovel voert over een vesting in de buurt een persoon aanj ehondon die ni dienst itond van den Italinanschen generaal Gilotta zooals men zich herinnert in Frankryk veroordeeld wegens pionnage DuiTSCUUNO Onder geestdriftige betoogingen van do zyde der bevolking zyn Vrydagnaraiddag van Bremerhaven 3934 man naar Oost Aziti vertrokken aan boord van de Palatia 1H4 Darmstadt 1121 en Andalusia 738 Do nieuwe telegraafkabel tnsschen Duitschland en de Vereenigde Staten is Zaterdag officieel ingewyd door een telegram wisseling tasschen president Mac Kinluy en keizer Wilhelm Voor de Duitache troepen in China heeft een bontftrma te Beriyn in opdracht gekregen de levering van duizenden litewken ver ter genoegen doen te mogen woien of gij zooals ik u heb voorgesteld genegen zijt met mij een memorandam in te dienen bij Victor Kmanuel f Dat ben ik niet Er ztjn verscheiden zaken die raij eerst moeten worden opgehelderd Hy maakte een hoffelijke buiging doch ik zag dat hij een oogenblik zijn lippen op elkander perste Ik ben volkomen tot uw dienst zeide hij Zeer goed Vóór alles moet ik de korheid hebljen dat gy in waarheid de broeder mijner vrouw ijt Hy trok zijn zware wenkbrauwen op en trachtte te glimlachen Dat is zeer makkelijk Indien de arme Ceneri hier ware geweest dan zoude hij het bat edigd hebben Maar hy zeide mij juist het tegenovergestelde O daar had hij zijn redenen voor Maar dat doot niets ter zako ik kan genoeg andere getuigen brengen Vervolgens zeide ik hem strak in het gelaat ziende en zeer langzaam sprekende imoet ik weten om welke reden gij voor drie jaren geleden een man vermoordet in Horace Street Wat de kerel ook mocht gevoelen hetzij vrees of woede de uitdrukking van zijn gelaat verried plotseling de grootste verbazing Ik begreep dat het niet de verbazing der onschuld was doch veeteer wegens de omstandigheid dat zijn misdaad bekiend was e4 M eade eenige oogenbhkken wa hy niet in staat njkj te antwoorden en sat hij mij met wijdgeopünden mond aan te btaren fl efdt vervolgdJ