Goudsche Courant, dinsdag 4 september 1900

j 4 ZüQierdieDSt 1900 AaBgevangeD I Mei Xyd vai Greenwlcii ir 2 Directe StHMrwegverbtDdlngeo met ürUlÜA 8t 9 51 10 85 3j ROTTXRDAUtiM nru B 11 98 19 58 1 97 9 95 8 8i 8 48 4 89 4 54 5 99 6 15 1 88 7 48 5 01 5 11 5 18 9 46 8 56 4 08 5 97 5 4 6 86 7 47 8 07 5 10 5 90 8 88 9 11 9 19 8 40 8 50 8 57 9 08 10 18 10 58 11 16 Rotterdam U s uy uo i 10 08 11 95 lllnil U an Uhh Kitn li baUl f Op du tniin itii Zond Uuiid ra Diudig ndugKlu ntonrliiljttttii roor di 8g kl 8 46 rkrggbMT tegan enkalen vrwilitpnji ff HolUndHlis SpMr l Bitn 4iplsn t h w ja 9 9 40 19 46 1 55 19 58 9 04 10 16 11 81 11 45 19 10 1 86 9 94 4 45 S 4 10 96 f 46 10 68 l IS n 9 08 11 68 19 06 19 811 91 9 09 9 4 06 4 09 7 88 1 89 7 49 8 84 8 04 9 00 9 89 lo o8 10 94 k9 8 84 8 04 y UO lo uo FHdlati oj du li p km nW geakiid Wdidm B BoUulMt poor l lilri mppUBmllimji n a Compatiii der W g m liU 80DDA DEN Hiie ln lom 8 98 8 45 4 19 4 50 6 96 5 49 6 16 7 89 5 09 5 18 5 97 9 56 4 16 4 45 5 81 5 55 8 16 6 46 7 57 10 18 10 98 10 48 11 99 8 01 1 19 9 178 18 8 94 8 88 E P 8 48 8 56 9 44 1 19 9 1 10 00 10 48 10 54 11 11 11 61 f i t 9 48 10 98 e O U n A A USTIBDAU riM ma ou U 6 19 8 U 8 8 i 9 98 10 95 10 9 19 08 1 98 1 48 8 98 4 4 48 5 15 8 48 9 51 10 19 10 87 10 66 11 01 iAmst W 8 01 8 58 9 91 10 10 11 09 19 48 19 619 09 8 88 4 16 4 57 5 86 6 44 9 8510 8 1 08 11 41 ll OO iAmit a 8 19 9 13 9 81 10 95 11 941 08 1 10 84 8 96 4 80 6 18 5 50 9 18 1 50 11 16 18 08 19 15 1 00 4 00 4 90 4 50 5 98 6 99 7 41 7 55 8 18 9 48 10 96 4 86 6 98 a 49 4 60 6 43 10 08 6 01 6 54 10 14 n 4 47 6 19 5 4 7 05 8 09 8 98 8 45 10 95 10 64 Uaga 8 81 6 04 7 08 7 15 7 89 8 85 8 65 9 08 Voorburg 6 88 j Zoot rm ïog 6 5 Z T6nli Mc 6 08 Onudl 6 14 6 S1 7 98 1 48 8 07 9 08 P9 19 9 80 10 i H mlkrt l Uw 1 ïSm w r Wtalia 8 18 4 89 6 58 6 80 6 90 8 84 1 45 8 16 9 01 9 89 10 14 6 86 5 48 8 18 6 08 1 04 8 18 8 69 9 89 10 14 10 49 Vi t C 8 81 7 15 7 6 1 189 18 9 81 1 18 I9 I7 1 6 80 8 10 8 81 4 41 6 81 7 09 8 10 9 94 9 61 Am W 5 84 6 47 7 80 8 18 8 4t 9 80 46 11 80 18 4 1 06 9 tl 8 95 8 4 6 0r 6 88 7 95 8 96 40 10 06 louda 7 10 7 81 8 18 9 01 9 99 10 18 10 8111 611 96 1 11 8 88 4 18 4 84 6 41 1 64 8 0 9 19 lO tl 11 98 5 04 4 48 5 8 8 53 7 00 7 58 00 9 85 10 06 10 46 7 84 9 18 11 07 5 M 6 78 7 74 77 8 79 9 4 10 07 10 18 11 98 8 18 6 69 1 41 8 41 9 90 lO lD 10 6 07 6 41 8 09 9 87 10 1 5 8 6 58 6 11 10 41 1 49 1 08 1J4 8J0 9 14 9 66 10 54 U vaardigd nit Rossiscb grgs laiwii ea gevoerd met natunrl ke kattevellen terwjl ook schoenen en handschoenen gevoerd met dezelfdo stol moeten geleverd worden binÉn den kortst mogelgken termijn itXLBt ing Humtegen het te Milaan Bresci de moordenaar van bert heeft cassatie aangeteekj vonnis van hot hol van assi De Stampa van Fnrjn meldt dat er wel kans bestaat op annnleering van het proces daar oen der gezworenen zitting heelt genomen zonder er toe gerechtigd te zijn BINNE NLAND Het bestuur der Vereoniging van Nedorlandsche Werkgevers heelt zich ter zako der Ongevallenwet tot de Tweede kamer met een adroa gewend Hoewel voorstanders van een gansch andere organisatie is het bestunr van oordeel dat inderdaad de regeering door de indiening van dit ontwerp blgk geeft rekening to hebben willen honden met vele der in de Tweede kamer als in de Kerste kamer aangeprezen beginselen van meerdere vrijheid van den werkgever tegenover de wettelüke regeling dezer verzekering Niettemin vestigt het de aandacht op eenigc bedenkingen waarmode de vergadering van leden der Voreeniging verklaard heelt in te stemmen en waaraan z i zal moeten worden tegemoet gekomen V jl do voorgestelde regeling beantwoorden aan het doel wegneraing der voornaamste grieven in de verschillende adressen dost jd8 tegen de vorige regeling Ie berde gebracht Adressanten wenschen lo den observatietyd voor de bepaling van tijdelijke ol blijvende ongeschiktheid te lien uitgebreid van 3 tot 13 weken 2o het terrein dor tijdelijke ongeschiktheid aan de door de Keg bedoelde plaatselijke vereenigingen van werkgevers overgelaten te zien 3o toekenning van een recht van beroep aan hem die direct betaalt tegen de beslissing van het bankbsstnnr over het toekennen van schadeloosstelling 4o aaT leerlingen by tijdelijke invaliditeit 70 pCt toekennen niet van hetgeen zy geacht worden te verdienen maar van hunne werkelyko verdienste 5o dat de regeoring zich v66ral nader verklare omtrent den verraoodeiyken inhoud der te verwachten algemeene maatregelen van bestuur en ol het in hare bedoeling ligt voor de definitieve vaststelling dier maatregelen met de belanghebbenden overleg te plegen In t byzonder wenschen adressanten meer licht omtrent de regeling van de voorschriften omtrent het pand ol de hypotheek en do eischen die eventueel gesteld znilon kunnen worden als voorwaarden voor inwilliging van het in art 63 bedoeld verzoek 6o de mogoiykheid te openen eon wetteiyk erkende vereoniging ol syndicaat van alle uit het centraal verband uitgetreden werkgevers te doen opbrengen hotbenoodigd bedrag van de waarborgsom zoodat voor al deze werkHevers gezamoniyk een bedrag worde bepaald door hen collectief te storten ter dekking hunner collectieve aansprakoiykhoid 7o dat bepaald worde dat ook aan de onderlinge ol wedorkeerige verzekering ol waarborgraaatschappy hot bodrgls risico wot teiyk kan worden overgedragen 3o het opbellen in het geval van zoll 7 85 8 11 5 51 7 11 door 7 18 7 98 7 8 5 J 44 8 54 9 08 EotterdamD P Botterdam U 8 09 Botterdam Boon Rotterdam D F Botlerdam H Oapalle Hlauwaikork Uoordnolit Souda 7 06 7 98 6 80 6 07 5 41 5 61 6 04 6 10 6 88 4 49 4 6 6 01 6 U 6 17 4 IMmm ntra trtaln Ooada 7 16 8 11 8 41 9 0 Io eiili Uo n 7 98 8 58 8oat rme rZog 7 81 9 0 Voorburg 7 68 9 14 Hagg 7 68 9 08 9 19 9 81 Ulrooht Woardaa Oudow Utada Ootid Mcordieolit iettw rkerk Otpalla Botttrdua i verzekering van de verplichting van art 45 omtrent de loonlgsten 9o het doen vervallen van het voorschrift dit de voorzitter der plaatsolgke commissie noch werkgever noch werkman zal mogen zjn en het doen benoemen van dien voorzitter door den gemeenteraad en lOo uitbreiding van den tekst van art SO eerste lid zoodat vast staat dat de plaatselijke commissie recht van beroep heeft ook indien eene h i te hooge schadeloosstelling is verleend Het Museum van Kunstny verheid te Haarlem werd dit jaar tot den 30sten van de algeloopen maand bezocht door 4306 belangstollenden De aan genoemd Museum verbonden boekerö was tijdens de maand Augustus gesloten doch zal den 3 Septem1 er weder geopend worden De uitgebreide verzameling boeken plaatwerken die deze boekery omvat hebben betrekking op de kunstgeschiedenis van verschillende landen en tydperken op do verschillende kunstambachten alsmede op de diverse technieken die by de decoratieve en versierde kunsten in toepassing worden gebracht terwgl de aldeeling plaatwerken eene mime keuze van albeeldingen omvat die don studerenden als ook hen die in do prsktyk werkzaam zyn tot leiddraad dienen Deze boek en plaatwerken worden kosteloos aan belangstellenden ter raadpleging toegezonden Het reglement der boekery kan by den Directeur van het Museum van Kupstngvorheid te Haarlem worden aangevraagd Over de behandeling van wetsontwerpen in de Tweede Kamer komt in de Vragen des Tyds van September een artikel voor van mr 1 Kruseman te Amsterdam Aan het slot daarvan stelt schr de vraag welke wyzigingen de Nedorlandsche metbode van werken zou moeten ondergaan om boter aan haar doel te beantwoorden De bestndeering van de geschiedknndige ontwikkeling der NederlanSsche mothode on hare vergeiyking mot regelingen in naburige landen leveren naar de meening van den schryver een aanduiding voor de noodzakelykheid dat de Kamer hare werkzaambeden in grootere mate specialiseere door het onderzoek dat vooralgaat aan de openbare beraadslaging geheel ol ten deelo te doen plaats hebbon door een commissie uit haar midden bestaande it de ter zake meest deskundigen met inachtneming van de verdeeling der Kamer in staatkundige groepen Tot een zoo ingrgpende wyzi ing zou de Kamer gehecht aan hare traditiën echter wel niet te vindon zgn Daarom zon het overweging verdienen do commissién van voorbereiding als regel in de plaats te stellen van de gewone coramissiën van rapporteurs Het afdeelingsonderzoek zou dan als regel gehandhaafd blflven GOOD ll 9 19 18 10 58 11 08 11 18 11 10 11 99 11 60 19 44 19 44 9 46 9 68 1 48 8 89 d 9 18 9 41 10 19 10 69 11 89 19 16 19 86 19 68 1 68 11 11 1 10 11 99 1 91 11 86 1 86 10 4 11 41 18 09 19 45 19 66 1 40 9 90 1 44 10 1111 85 11 85 11 08 1 80 1 40 8 10 17 1 86 10 8 1 50 10 48 8 01 1110 54 11 66 19 08 18 84 8 1 8 09 8 BOl DA llTRÏOH t 10 59 19 00 H 81 9 1611 1 11 94 40 11 47 19 89 1 0 8 08 8 19 8 45 6 11 88 18 0 ï l 8 08 8 90 4 08 11 65 19 M 11 86 4 81 U U U I1 IJ 8 40 8 65 4 46 Deze wyziging zou echter geen voldoende resultaten afwerpen by de behandeling van omvangryke en belangryke onderwerpen van maatschappeiyken staatkundigen juridischen en techniscben aard Voor de behandeling daarvan is grootere zellstandigheid der commissie noodig Er bestaat behoefte om de behandeling tot zekere hoogte van de volle Kamer los te maken en zulke ontwerpen in handen te stellen van een niet te kleine en speciaal voor dit doel ingestelde commissie ten einde ze aan een zelfstandig onderzoek te onderwerpen Deze commissie zou dan met den minister ol een door dezen aan te wyzen hooldambtenaar het geheele ontwerp nauwkeurig moeten nazien Acht men het noodig dat de Kamer vó6r bet commissoriaal onderzoek aanvangt doe biyken welken algeraeenen indruk het ontwerp op haar gemaakt heelt dan zon men een aldeelingsOnderzoek kunnen invoeren dat beperkt bleel tot de algemeene beschouwingen Aan de bedoelde commissie van onderzoek onpartgdig samengesteld uit de meest deskundige leden der politieke groepen zon men tot op zekere hoogte de bevoegdheid der Kamer moeten overgedragen achten Formeel kan dat natuurlgk uiet maar depractyk zal er van zeil toe leiden dat deze commissie een groot overwicht nitoelent en met de regeering de zaak voorbereidt en dat het voorstellen van amendementen door de leden der Kamer beperkt en de openbare beraadslaging in hooge mate vereenvoudigd wordt Het onderzoek van kleine wetsontwerpen zou in plaats van aan de aldeelingen aan een vaste commissie kunnen worden opgedragen te benoemen evenals de commissie van voorbereiding door den voorzitter desnoods in overleg met de centrale aldeeling ol op voordracht van deze ol na aanbeveling door groepen leden Sy de behandeling der staatsbegrooting schgnt het behoud der oude methode raadzaam olschoon wellicht het vervangen der commission van rapporteurs door commission van voorbereiding voor de verschillende hooldstukken aanbeveling zou verdienen Maar niet wenschoiyk is bet hier aan een zellstandige commissie van onderzoek het overtvicht te geven Dit zou allicht knnnen leiden tot een soort van medebestuur der Kamer in den Staatsdienst En het govaar zou ook niet denkbeeldig zyn dat de invloed van zulk een begrootingacommissie zich openbaarde in een bgzondere voorlielde voor uitgaven ten bate van de districten door do leden der commissie vertegenwoordigd Omtrent het galadiner Vrgdag ten Paleizo te Soestdgk gegeven wordt bericht De Koningin was naast Hare moeder gezeten Rechts van H M zat de opporkamerhocr Baron van Pallandt Van Oud Beierland links van de Koningin Moeder do opperkamerheer Baron van Hardenbroek van Bergambacht Door het muziekkorps De Harmonie verden gedurende het diner verschillende muziekstukken uitgevoerd By heTTiaapert stelde H M de Koningin de gezondheid T j van Hare moeder waarop H M de KoninginMoeder antwoordde met een dronk op het welzyn van Hare gelielde dochter Volgens het Weekblad v oor den Exporthandel staat onze regeering in onderhandeling met de Vereenigde Staten over verschillende fiscale aangelegenhpden 1 1 10 1 17 1 96 1 88 f 4 08 4 84 4 44 4 51 5 01 4 94 5 07 l 6 11 07 7 10 7 95 7 SS 7 54 10 87 10 51 11 01 11 8 e u 6 30 7 00 S 48 8 59 11 44 Onze regeering beklaagt zich dat terwgl de invoer uit de Vereenigde Staten gedeelteiyk vrg is en gedeeltelgk aan zeer lage tarieven onderworpen het op den Ned export toegepaste Dingleytariel voor menig uitvoerartikel hoogst drukkend is Zoo votr Vt Noord Amerika hier te lande voor ongeveer 1 miljoen dollar meel vrg in terwyi v n onze in de Vereenigde Staten ingevoerde bloembollen ter waarde van ongeveer 350 000 D 25 pCt ons OOOaSO OOOD wordt geheven De Nederlandsche regeering dreigt ingeval Amerika haar wenschen niet mocht vervullen den invoer van Noord Amerikaansch meel aan een verhoogd invoerrecht te onderwerpen De belanghebbende meelfabrikanten in het Westen van Amerika hopen dat de Amerikaansche regeering in de bollenzaak zal toegeven zoo meldt genoemd t4 d Nu waar het hier een speciaal Nederlandsch artikel betreft zal dit vermoedelgk wel kunnen Gemeng de Berichten Schoolbezoek in de hitte De Duitsche minister van onderwgs heeft bepaald dat als de thermometer s morgens om 10 nre op 77 graden F in de schaduw staat slechte één schooltyd van ten hoogste 4 uren mag worden gehouden en dat ook bg lagere temperatuur den kinderen wier weg naar huis ver en onbeschadnwd is een tweede gang naar school moet bespaard worden ïyds V Geneeskunde Te Eekst Dr heelt men zulk een geduchten overlast van vliegen in de Herv kerk gehad dat het er niet was uit te honden Thans is op last van het kerkbestuur het gebouw uitgezwaveld Na dit zniveringsproces dat flink heelt geholpen kon men de doode vliegen by mandjes vol opvegen De oorzaak wordt toegeschreven aan een bgenzwerm welke zich tnsschen den muur en een houten binnenwand van de kerk heelt genesteld Op den geur van den honing zgn de vliegen algekomen Aan het rapport van het plaatseiyk comité voor maatschappeiyke belangen over een onderzoek naar enkele toestanden in het naaistersvak te Haarlem is het volgende ontleend We bezochten in t geheel 45 werksters meer scheen ons onnoodig daar alle inlichtingen op t zeilde neerkwamen Van deze meisjes hadden slechts 6 eenige opleiding als men t zoo noemen mag genoten bestaande in minstens 1 jaar op een les voor linnen ol woUennaaien na t verlaten van de lagere school Daar wg ons onderzoek instelden in de eerste plaats om te knnnen beoordoelen ol een vakschool ol cursus hier gewenscht kon zyn werd ook met de meisjes en hare ouders uitvoerig daarover gesproken Bepaald vóór opleiding waren 14 ouders ol meisjes zg toonden t nuttige en gewenschte er van te begrgpen van 4 was t antwoord mgn dochter leert goed op deze manier waarom zou t anders moeten worden er dienen toch leerlingen te zgn op de ateliers enz De overigen begrepen niets van ons bedoelen 10 1 10 40 11 710 19 10 80 t 10 87 10 46 ll M 11 11 4 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 1 94 3J 8 81 8 41 8 10 8 58 g 8S 10 80 I 10 96 9 46 10 84 9 86 9 48 9 58 10 15 11 05 X 9 19 6 87 7 08 7 69 8 91 6 99 6 8 6 46 6 66 7 09 7 96 J 90 1 49 9 47 9 56 10 08 10 11 10 99 10 84 9 58 Welke is dus in t kort de slotsom onzer ondervindingen Dat er van opleiding op t oogenblik geen sprake is dat de meisjes worden beschouwd als goedkoope werkkrachten dat degene die onderwyst in de meeste gevallen zeil een gebrekkige oplei ding heelt gehad Meestal zyn de meisjes zeer spoedig voldaan over hare kunde we merkten dat hierover curiense opvattingen bestaan en zoo groeit het aantal der knoeinaaistertjes steeds aan Zon een vakschool niet gewenscht zgn P Ons dunkt t antwoord ontwglelbaar toestemmend te moeten ign Te ongeveer 3 uren in den nacht van Zaterdag op Zondag word de inspecteur van politie F J P L Soeten dienst hebbende op het nabygelegen politiebureau in de Panwensteeg door een werkvrouw gewaarschuwd dat zg rook had zien komen uit het winkelhuis van den heer Mathgs DoUee Jr op de Korte Hoogstraat te Rotterdam De heer Soeten begal zich van een politieagent vergezeld onmiddellgk derwaarts Toen hg dikken rook uit het buis zag komen trapten beide politiemannen de winkeldeur in om zich toegang te verschaffen Die toegang werd hun door den dikken rook ten eenenmale belet Nu werd terstond de brandweet gealarmeerd omdat het te voorzien was dat de brand van grooten omvang zou worden Kort daarop bleek dat de bewoners in veiligheid waren Dit waren de heer Mathgs Dollee Jr wiens ecbtpenoote en kind op het oogenblik te Scheveningen verblgf houden de winkeljuffrouw Dina van Gemorden en de dienstbode Zooals de heer Dollee mededeelde waren omstreeks half een de andere winkeljuffronwen vertrokken en had hg zich ongeveer een uur later op de tweede verdieping v66r te slapen gelegd Op diezelfde verdieping achter sliep de winkeljuffrouw van Gomerden terwgl de dienstbode op zolder haar kamertje beeft Tegen drieën werd de heer Dollee door zyn dienstbode gewekt een compacte rook vulde reeds toen de geheele bovenverdieping De dienstbode wekte ook de winkeljuffrouw en omdat bleek dat de weg door den Winkel door vuur en rook was afgesneden snelde het drietal half door rook verstikt naar den zolder Door een dakraam kwam men in de goot en met moeite en levensgevaar bereikte men den dakgoot van het aangrenzende perceel bewoond door den heer Jan Dollee Door het dakraam van diens huis kwam men op veilig terrein en bereikte vervolgens ongedeerd doch nanwelgks gekleed de straat In de korte oogenblikken hiervoor noodig had de brand inmiddels enorme afmetingen aangenomen De brand was ontstaan op de verdieping boven den winkel ingericht als magazgn hy breidde zich vandaar zoo snel uit dat een kwartier later de vlammen na de beide daarboven gelegen verdiepingen te hebben aangetast eenige meters hoog boven het dak uitsloegen Zoo stond dan te kwart 1 over drieën het geheele bovenlÉfe in lichte laaie Zoowel van de zgde van de Korte Hoogstraat als van den Toesteiger sloegen de vlammen hevig uit De brand was nu op zyn ergst en sloeg over naar bet perceel door den heer Jan Dollee bewoond waar de vlammen het dak aantastten Tegen 4 uur was men het vnnr meester Langzamerhand rukten nu de spuiten in en om half 5 waren alleen de spuiten 3 en 8 nog in werking Eerst nu kreeg men een overzicht van de gevolgen van den brand In den winkel van den heer Mathgs Dollee Jz zgn vele goederen door water beschadigd Hg is voor zyn inboedel en opstal verzekerd op beurspolis voor een bedrag van f 37 000 Behalve de reeds genoemde spuiten waren nog ter plaatse aanwezig de spuiten 6 5 7 en 19 Zg behoefden geen hulp meer te verleenen De reddingsbrigade verscheen te 3 uur De totale schade meegerekend die door den heer Jan Dollee in zgn magazgn en winkels geleden is aaniieniyk Zy wordt geheel door assurantie gedekt Gister bewoog zich een talrgke menigte voor het hnis om een kgkje te nemen In den loop van don dag is nog een paar malen water gegeven in het huis van den heer M Dollee Gemeentewerklieden houden daar vandaag en ook vannacht toezicht met slangen op de waterleiding Naar wij vernemen zjn de boeken van den heer U Dollee verbrand Een bedrag van f 2700 aan guldens en Bgksdaalders door hem in een kamer geborgen is volgens zgn aangifte by de politie tfdens den brand ontvreemd Een vrouw die met haar zoon en dochter t Zwolle voor de rechtbank was geweest la op haar thuisreis naar Wezep bg het afl en van den dyk met haar bondenkar tiaschen de pooten van twee paarden geraakt De paarden sloegen heftig achteruit en trofttn de vrouw zoodanig tegen de borst dat ten hevige bloedspuwing volgde en t mensch kort daarna overleed STADSNIEUWS aOüDA 3 September 1900 fiisteren hield de Foitdoiren vereeniging de Lnchtbode alhier eene prgsvlncht voor jonge duiven broed 1900 van uit Brussel alwaar de duiven met donkere lucht ten 8 uur v m werden losgelaten en de volgende hoeren waren prgswinners 1ste prtjs S Knlik aankomst 10 unr 16 min 22 iec 2de prgs S Knlik aankomst 10 nur 22 min 56 sec 3de prgs D Lorius aankomst 10 uur 23 min 26 sec 4de prgs J G Jongeneel aankomst 10 nur 28 min 32 sec 5de prys C Lugnenburg aankomst 10 uur 29 min 45 sec 6e prys A van Dgk aankomst 10 uur 31 min 26 sec 7de prys P J Rgnaarts aankomst 10 uur 31 min 53 sec Sste prgs J G Jongeneel aankomst 10 uur 46 min 7 sec 9do prys A van Dgk aankomst 10 unr 46 min 27 sec lOdoprys P de Jong aankomst 10 nur 47 min 32 sec Zaterdagmiddag 1 September vergaderde de afdeling Gouda e o van de Bond van Ned Onderwgzers Van hot verhandelde is het volgende voor publiciteit geschikt Tot sty ving der Ondorsteuningskas waaruit zovele ongelukkige leden en niet leden hulp is verleend zal eerstdaags bg de kollegaas in stad en omstreken om bydragen worden aangeklopt De Amsterdamse onderwyzerstoneelvereniging wil in November te Gouda een uitvoering geven het eventueel batig saldo komt ten goede aan de Ondersteuningskas misschien ook gedeoltelik aan t Herstellingsoord Dit moet noch nader geregeld worden Kollega P S Dauvellier wordt afgevaardigd naar de vergadering te Utrecht tot stichting van een vereniging voor herstellingscn vakansieoorden voor kinderen uit het gehele land Voor de openvallende plaatsen in t Hoofdbestuur stelt de afd de volgende kandiedaten Ketelaar van der Vos en Ossendorp uit Amsterdam J Porto uit Winkel De Vries uit Amsterdam is wdderom de kandiedaat van de aid voor t redakteurschap van De Bode Gisteren had de leestelgke opening plaats van den nationalen kegelwedstrgd nitgeschreven door de Kegelclnb Alle Negen alhier ter gelegenheid van het driejarig bestaan De voorzitter opende deze bgeenkomst en riep alle aanwezigen een harteiyk welkom toe op dit leest Hy wierp een kleine terugblik op de kegelclnb Alle Nrgen en hoopte dat de kegelbroeders elkander do palm der overwinning zonden zien to ontrukken Daarop bracht hy een woord van dank tot den secretaris de heer A C den Hertog die zooveel had gedaan om de wedstrgd te doen slagen voorts dankte hg de hoeren die door het schmken van medaille ol prgzen de club hadden gesteund Ook de zustervcreonigingen in deze gemeente en de juryleden dankte spreker voor hunne medewerking Nog deelde hg mede dat verschillende pryzen nog waren uitgeloold Aan den korpswedstrgd namen deel de volgende clubs Oud Dellshaven te Rotterdam 149 punten ün Known Botterdam 136 p Ewaldi I Utrecht 135 p Zonder Naam Rotterdam 124 p Recut naar t Doel Schoonhoven 108 p de Krans Schiedam 103 p Utrecht Utrecht 102 p Sans Souci Zierikzee 101 p Ewaldi II Utrecht 96 p do Kegelclnb Sana Souci Zierikzee 3 koekoeks Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand Augustushet volgende resultaat 12 Aug 10 1 permang kalicus per 1000 cc 26 9 5 Bit Krimpen a d IJsel Ter gelegenheid van den verjaardag van onze beminde Koningin woei schier uit ieder woning de driekleur Door de goede zorg van den heer A K Van der Garden uit Gouda werden de kinderen van de scholen onthaald In optocht togen zg naar de woning van den burgemeester waar de volksliederen gezongen werden s Avonds gal het lanfarekorps een uitvoering naby de woning van den burgemeester Recht voldaan over het gesmaakte genot keerde ieder huiswaarts Oddewates Men schrg lt aan het U D alhier Velen hebben de gewoonte wanneer ze door het loepen blaren aan de voeten bekomen men er met een stopnaald een draad sajet door te halen Dezer dagen deed zekere N de Wit dit hier ook met het ongunstig gevolg dat korten tyd daarna voet en been opzwollen Na eenige dagen gepapt te hebben werd eindeiyk geneeskundige hulp ingeroepen doch te laat De geneesheer constateerde bloedvergifttging en de lyder is er aan bezweken Men zg dus in zoo n geval voorzichtig OuDEREKKK a d IJsEL Met groote opgewektheid is alhier Vrgdag in de drie scholen de Koninginnedag gevierd Niet minder dan 440 leerlmgen hadden in het afgeloop n jaar minder dan 10 maal de school willekeurig verzuimd en mochten dus aan de feestviering in de scholen dealsemSD Borgemeeater wethouders en leden van den raad waren daarbg ah altgd tegenwoordig Het gansche dorp was in vlaggentooi Aan de Gastechniker ontleenen wg het volgende Een groote menigte belangstellende was te Charlotteuburg aan de Hooge school bgeengekomen om de uitvinding te zien van den Indiër Char Hit Reicht welke de grootste verbazing teweegbracht bg de toeschouwer Eenige jaren geloden melden Engelsche bladen het bestaan van eene olie teRhagolapur aan do Ganges die merkwaardige eigenschappen bezat Eene enkoio oliedroppel gal aangestoken gedurende enkele uren een schitterend licht De zaak werd vergeten omdat het zoo moeiigk was deze olie te maken De Indiër gebruikte bg zyne demonistratio te Berlgn zes gewone tumbles gevuld met water in ieder dezer tumbles deed hy eene enkele druppel olie die hg noemt pentakosone vlooistol Deze druppel vloeit uit tot een ronde schyi van de groote van een tien plenning stuk zegge Tienstuiverstukje De droppel is cenigsins bol aangestoken met een gewone lucifer geeft iedere druppel een vlam van 20 m M hoog en 30 m M breed Deze schitterende witte vlam geeft eene lichtsterkte van + 50 kaarsen Deze vlammen branden allen gelgkraatig gedurende eon hall uur De olie drup eens ontstoken kan niet goblucht on daarna opnieuw ontstoken worden door t uitdooven verliest do olie haar oigonschap Het gewicht der droppel is ongeveer oen gram Volgens deze Indiër kost de olio in den handel 1 3 per Kilo en kost dus dit licbt i ets per unr van 60 kaarsen Tot dusverre moesten wy ons tevreden stellen met electrische mirakels die do gasindustrie zonden vernietigen nu evenwel wordt ons eene ontdekking gemeld die de wereld verbaasd zal doen staan Electrische centralcn gaslabrieken kaarsenlabrieken en petroleumhandel znilon alsdan vervallen De lantaarnopstekers zullen mot drnppolfleschjes de openbare verlichting bedienen Ieder zal zulk een fleschje in do vestzak dragen om in onze donkore Ned S S spoorweg coupes over een 60 kaaraen lichtkracht te beschikken Jammer d t het bericht niet in April komt of uit Amerika men zou dan dadeiyk weten wat men er aan heelt I OS TBR Jm TsT LIJS f v n brieven en briclkaartcn aan dit kantoor ter post bezorgd gedurende do 2o hellt dor maand Augustus welko wegens onbekendheid van de geadrosbeerden niet zön knnnen worden uitgereikt Brieven A de Bruin f K Horning D van Baaren Znster P Everhardt to Amsterdam Mevrouw Wed Mol Haarlem v d Linden Krimpen a d IJsel Mej T Mulder Leeuwarden Nieveld Middelburg H WolferS Rotterdam Briolkaarton A de Jong J v Oeveren Amsterdam Nieveld Middelburg C van Eek Rotterdam Uit het buitenland terug ontvangen Mev Thoenes van Es Manchester H A van Zntphen J van Gordingen Paris Geweigerd J G Mag Iz Dordrecht Betsy Tbga Aalten Anna Lindner Engela Lindner M Lindner Amsterdam Mej Oosterlmg Gouda Mej M Tiesoma Groningen M V d Oever M v d Oever Haren J M de Wit Schagen Mej M de Blieck Mej A de Blieck Mej M de Blieck Mej H de BUeck Mej N de Blieck Utreht De Directeur M C HENNEQUIN Bnrgerlljke Stand VlUt GEBOREN Geertruida ouders h Kloot en D T Egk Veemarkt te Rotterdam Maandag 3 Sept igoo Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 35 ae kwal32Vi 3c kwaliteit 30 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 28 ade kwaliteit a6 3de kwaliteit 23 cent per halt Kilo Vette Varkens goeden aanvoer iite Ifwaliteit 23 ade kwaliteit 21 1 3de kwaliteit 30 nt per lialf Kilo Schapen en liftroraeren goed aangevoerd De handel was in vet vee en vette kalveren vlug pnjshoudend vette varkens traag pnjshoudend schapen en lammeren minder in prijs Ontvang en een groote collectie Deensche Cflacé Hafidschoenen voor DAMES on HEEREN VAN OS Az i Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA l eleiihuntÊ It a tl slerdain Vrkrs ülotkrs 81 l i 1 3 V 98 98 98I ino 8B SS 9 94 il 9 w 68 9 l i 96 Ia 961 lÖÏ i 67 57 99 9 d 10 84V WO I 91 9 681 486 H 65V 109 804 1841 w g 198 iiov 90 991 114 101 mm 984 9851 loov f 58 55 161 97V tl lOon 100 114 141V 59 105 74 104 87 98 V 9 481 581 160 910 108 108 9 1 mm 100 IW mm ii mm 101 Iteurs van Am 98 AÜG N DKl sn Jurt X I W S Jl dilo lito Ullc Srtitft rlïto Min 8 llosntic O I Goii l 1S81 S4 iTiUS li ohr T nK 1889 81 S OoarlNii Ubl m papier 186S I dito in R Wpr 18S8 8 PottluOAL Obi int t coupoj 3 dilo UAel 4 dito QeeoDs 1880 4 dito bij Rolhl 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 188S 8 dito dito dito 1884 5 Si ANii Ferpet Khuld 1881 4 ruuau OeprfConr leen 1890 4 Geo leeniog serie D Oeo leenin lerieO ZlilD r Ep oblg 1899 S Mlllco Ob iiikSeli 1890 8 Vwtiuil Obl 4 onbep 1881 VVITlRDAM Obligatlen 1888 8 KoTTllDAM Sted leou 1894 8 XlD N Afr Handeltr und Arendib Tab Mq CortiSoeteu DellMastHbappy dito Am Hypotheekb pandbr 4V Cult Mi dor Voritenl sand s Qr Hypolhookb pandbr i J Nederlandsehe bank aand Ned Handelmaataoh dito N W k Pao Hjp b pandbr 8 Roti Hypotheekb pandbr 4i Utr Hypotheekb dito 41 OoBTE H Oott Hong bank sand RusL Hypotheekbank pandb 5 Zuid ItiJ Spwmij A H obl 8 i oLRN Warschau Weenen aand Ilosi Or Ruis Spw Mg obl 4 Baltisohe dito asnd Faitowa dito aand B Ivang Dombr dito aand 5 KuTik Ch Asow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AnnilA Uont Pao 8p Mg obl 5 Ohio t North W pr ü T aand dltoditoWin St I etsr obl 7 Denver k Eio Or Spni eert r a Illinois Oentrsl obl in goud 4 LouliT Il Naihrilli Cerl T sand Heiico N Spw Mtj Ie hrp o 8 Milt Kaniai tr 4pCt pre aand N ïork Ontaiio k Weit aand Fonn dto Ohio oblig 8 Ongon Oalir lefayp ingoud h 81 Paul Uinn tUanil obl Un Fao Hooflgn ob ig t dito dito Lino Col Ie hyp O i GANADi Can 8outh Ohertr aand Vix C Rallw Ji Na lo h d e O Amiterd Omnibni My aand Rotterd Trsniwe MaaU aand NiD Stad Amsterdam aand I 8tad Rotterdam aand 8 tot SPOTPRIJZEN van ZOMERMANTELS DAMES en KINDEB COSTUMES COSTUMES TAILLEUR Blousen en Oamesoverhemden JaponslolTeii en gekh Ktloenen 11 SAMSOM A vi iiTi Mii L Tegen hall September b s TE HUUR Eene Bovenwoning Adres W M de JONG Korte Tiendeweg D 4 TE HUÜS AANGEBODEN tegen 1 OJiflber 1900 epn prachtig ikliuis gelegen te Goud aan i1 in JTj ingel Te bevragen Laijge TieiwJjigbg D 29