Goudsche Courant, dinsdag 4 september 1900

I o 8291 Woehsdag 5 September 1900 30ste Jaargang mmm courant J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon iV U s ADVKRTENTIEN woi den geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tclefoou Ne H De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 tranco der post 1 70 Afzonderiijke Nommers VT IF CENTEïJf Gouda Druk van A BEINK1UN 4 Zn Geen Engelseh maar Echt BOEUEITBIIOOD tX cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Een SML Eijwiel 18 onTermiJdoliJk een HT K Hti en gjiCaTÊjOOPBIV U Op den weg zijn de Yankee Style Eijwielen het mm Bij H T o a in het KamploenBohap van Nederland 1ste prjjs bS het Terbeteren van het zes nnr record 1S7 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikant van RIJWIELEN en lOTOBCYGLES B A JANSEN s Bosch Leverancier der Oainbier AutoiuoWelen e a Agent voor GOÜDA J C DEUOITBB Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBKOOK FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ IT eheniisebe Wfts cherij H OPPE IIEIMËR 19 Kruiêkad Botterdam Otbreveteord door Z M den Kornuit du Belgen Hoofddepit voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az öpeoialiteit voor het toornen en Terren van alle Heeren en Dameigarderoben al ook Ue Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoom n tan plnohemantel teeren bont em Oord nen tafelkleeden eni worden naar de nienwate en laatste methode ge erid Alle goederen hetij geetoomd of gevertd worden oniohedelnk voor de geiondneid Tolgtni lUal bewerkt Nieuw onovertrotten Prof Dr Lielwre welbekend UIQW SBACBT II niE UltMn abt met Ftbrttkuufk tot voortdurende radicale en tekere genezing van alle lelfs de raeeat hardnekkige iienuw Mlekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleelijohi Benauwdheid Hootdpgu Migraine Hartklopping Maegpju slechte spijsvertering Onvermogen Inipoteui PoUutione enz Uitvoerige prospectussen Irgiiw Jewh a 1 fl i 8V dubbele each Centraiil3 ep6l Matth v d Vegle Wtbomrael Dcpöla M Ol ban k Co Kotterdam F Happel Oraïenhago 7 lialmmani Ho Jong J Cij Bollerdam Wolff k Oa Houda r Q bü allo drogisten EEMBEÏQTTANTIEB Hen wordt vcrxocht op t MEUK te letten OIT HiT MiOlZlJ ViH M lUVENSWAAY ZüNRX OORINOHBM Deze THKEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vgl tat m MO lüU eu ten Ntd otu met vermelding van Nommer en iPrfls voorzien van nevenstaani Merk volgens Wet gedepo neerd Zich tot do uitvoering va geëerde order aanbevelende J DKEKirAART LZ iCioudsche Melkinrichting gevest igd TURFSIN GEL Volle Zoele Melk 7 ets per Lller Geroomde 3 Hoorn RarDemelk 3 Gepasleurlseerdc Melk H LUerflescli Gcpasleuriseerde liooiiiboier 70 s K G Bekroonil met den len pril op de tentoonstelllnit van de afd Goada en Omstreken van de MolUndsche HaaischappU van Landbouw Keukenboter Guudsche Kaas Leldsche Koomkaasjes 65 15 4ü L 20 40 I PRAEPARATEN VAN OiiSmq I Urnrhf d mmt krachtl8t ver lerkendeKINA WUNte a w kte wUIIlcl LarUvllC joowelbi kinderen nli volwassenen gtbrek aar eetlust Blecbte piie erlering enu tioofj IJn ter venterklng na ilekte of kraambed koor en h re gevolBan OUINA ÏAROCHE erRUGINEUX in hctli jtonder tegen Bloedgebrek BleekiucM kwalen van Krltl chen leeftijd eni Verkri Elia r ni n u n t 1 90 m 1 fTïLrol o ortvoed2aam versterkend aangenaamvanOTi ak voor kgebjksehgeb uik tlKCl V a4 atJ rj i r kinderen zwakkenen kllerachtigcgeatellenreer aan te be au Al geneeektachtlg e dfank l oornlasen de pljsverterlngaorganen diarrhie ook voor igel gen en kleine kinderen l ri v per lm K l IQ H V iJgr O BO 4 Kgr O BO Cbemlach Aa lrc tti rlkr Speciaal voor Klndenoedlng in banen 1 ü Kgr 0 0 lulvere iVteiKSUIK r Jke 0 60 Kgr f 0 28 K 4timo r Sn lfoH An Hel ken cener halve Cigarette is voldoende ter besfrijASiniTla V lggrCttCII jj hevlgate aanvallen van Asthma etc In JoosjtH 4 0 80 en 0 60 UZI TomarïnHi Rrtnhnn i FRUIT PURGATIEF tegen Veritopplng Aam I alIIariIIUC DUIlUUIia teien Ml6ralne Congestiesetc vooralnokalslaian8 voor llnderen bewljren de Tamarinde Bonbons vin KkAEPtLIFN Si IIOLM l diensten daar de vorm oor het kiiid begeerl ijk en de ma k aangenaam Ptijs per doosje ƒ 0 00 en 0 60 CnlnaSolr DaciSIloC algemeen erkend al het BESTE huismiddel Oairm aK rasniICa J VerkoudbeW en Keelpijn het Is een slUmoploaaend en veftachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend m Prow ra H1 PEU1II HOLM H Zelat f mark Apothtlttet em Vroffishii KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AktÉllfl Hft ü Heschjes verkri gbaa Tri ƒ 0 20 per lleschje LOTEN IN DE GOUÜSCHE PAARÖENLOTKRIJ zijn tl 50 Cl pei lot verkrijgbaar bij A BUIUKMAU Zn HCOFDPRIJZEN Eijtuigen met een entwee Paarden tepannen Paarden BuMdv ee enz Indien gy niel wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract mmM uit de Koninklijke Stoomlabriek De Honingbloem van H 1 VAÜ SCHAIK Co Deo llaagrjoflevöraiiciers SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Van VAN b CO a Mellanthe ii liot beste middel dor wereld Co B Mellanthe gonoost Kinkhoest ft CO B MelHmthe genoost aoowel oud ala jong CO a Mellanthe mag in geen huisgetin ontbroken ft CO a Mellanthe slant voortdurend onder Scheikundig toeïiclit ft Co S Mellanthe helpt onherroopelijk ft CO B Mellanthe ia bekroond met Eorodiploms s Co B Mellanthe ia bekroond met Goud ft Co B Mellanthe U bekroond met Zilver ft CO B Mellanthe is verijgbaar in flaoosB van 40 Ctt lOCU en ft bg Firma WOLFW Co Westhaven 198 Jauda 1 UIKBIBS Kleiweg E 100 Gouda E ü VA MILU Veeretal B 126 te Houia A BüUMAN 4foordr J Th TORKIN Bvk mp B V WIJK OudtaaicT Q KOLLMAN Sodégnmm PINK3E i Muten iertojJ Jtl W J VA DAM Baaértiten A N VAsZBSilEN ScAwtii t M KOLKMAN Waddmxten ttOVtt P DIKB ODD E t m SCHIEDAMMEIl GENEVEE Merki NIGHTOAP Verkrijftboar bg PEETEBS Jz AU bewqi nu eclithoid ii Gachet en kurk ateods voorzien van doD naam der Pimi P HOPPE Wie Zbker zijn wu do Echte Elïel Cacao te outrangon teoanungeateld en na vele prtsfoei gen in dt ii I handel gekomen onÜK doK nmm de 1 oitvindem Dr MlchaellB vervaardigd 1 op de beata machines in het wereldlM1 roomda tabblissenMnt van 6ebr £ Stolt r rok te Kenlen iaoha J r micfesicns Bikel Cacao in vierkanten busaon Deze Kikel CacBo i met melk goktjukt j eene aangeuaine gezonde drank roar da f gelijksch gebruik een fi 2 theolepela van t posder voor een kop Ohooolate Als 1 genoeekricbtige drank bij govai van diarrhee sleuflta met watoi te gebruiken Verkrijgbaar bij de votinuuunate H Apotbekars onx IM Vi Kg V K fpsTtimpt t 1 80 a 0 90 o 0 35 Gencraalvertegenwoordiger voer EetJer and Junus Mattenklodt Amiiterdam Kalveistraat 103 Pain Expeller l 0 O cl ö Dvtit jasl werdt dit middel nat vamtaaaod snooea aU pünstfllenda iDWrüving wtgeraid gen Bhaiuaatlrtt rKik t T riiotidl iaid pqn tadan PTiljTjI f vu Dttb ZS I jMe jö jdj ks n v dan vartionwan Mw letta op het fiibriaksmark A kart Ad l 36 Tl 0 anfiOo 4efl t I ïn da maeets apethekan Te Amsterdam hu THotk C bao van TnrU ao flaadere i U to ft ttttlnn 10 Wie werkelijk p r iJ s stelt een iieeELMK e hebben laat zich lotograleeren in de fotogrnflêche MiunêtUtri Mtati STTJDIO Tan P V D WAALS Fl SINGEL 661 GEE BETER adres voor alle soorten SCHOENWEBK dan hel Noordbrabanlscb Sehoen en Laaneninagaz aii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPEUIMINÖ van verschillende soorten mc HO e It WK HU Aanbevelend C SMITö Alle reparatiën en aangemeten werk E cAssrm TANDARTS Turfmarkt 185 Öouda D tg3lijk8 behalve Zondags te spreken tot 4 uur BuUeulaiKisch Overziclit Lord Roberts seint nit Belfast dat hq de inlgving van Transvaal heeft afgekondigd Wat zal de inlijving in Transvaal veranderen f De bnrgers die de Engelschen in handen vielen op het gevechtsveld zoowel als in hun hnis werden toch als krggsgevangenen weggevoerd Znllen nu echter wie nog op commando blijven als rebellen worden behandeld F Hun hoeven verbeurd verklaardf Men kan van de Engelschen nu alles verwachten Haar alweer ging het in den laatsten tgd v6or de inlijving wel zoo heel anders toe t Van het oorlogsterrein is het nieuws nog spaarzaam Wat er eigenlijk aan de oosterlijn voorvalt en voorgevallen is kunnen wy niet met zekerheid zeggen Vooral de bezetting van Waterval Onder lijkt ons nog ongewis Wel heeft een Benter telegram nit Helvetia dd 29 Augustus ons gemeld dat do Canadeeiche ruiterij 1 plaats bereikt had en seinde Lord Roberts zelf uit Belfast dd 30 Augustus WiJ hebben WatervalHoven en Waterval Onder bezet Maar in een telegram van den volgenden dag zegt hü er nieti meer van en de Standard verneemt uit Durban dd 31 Augustus dat volgens Boerenberichten over Lorecijo Marques de Engelschen wel Waterval Boven bezet hebben maar dat een poging om WatervalOnAer te bezetten mishikte Voorshands moeten yfii aannemen dat d zo plaats ook niet zoo zonder slag Of stoot bezet is De stelling is buitengemeen sterk De bergen liggen er zoo de een voor den ander dat het Engelsche geschut er weinig uitrichten kan Duizend Boeren zouden er de Engelschen hebben kunnen tegenhouden Het is zeker zaak om stelliger berichten af te vrachten Sir R Hart heeft te Peking het bestnnr over de donanen hervat en den keizerlijken postdienst weder geopend Prins Tsjing tracht onderhandelingen te openen met de verbonden mogendheden Jnh Sien gouverneur van Sjan si heeft een memorandum aan den Troon gezonden waarin bij mededeelt dat hij de vreemdelingen in zijne provincie heeft nitgenoodigd Bieb onder zijne bescherming te stellen j dat 52 vreemdelingen die nitnoodiging aannamen en vermoord werden en dat hij Jnh sien nu voor deze prüzenswaardige handelwijze eene belooning verzoekt Drie leden van het Tsoeng liJtmen trachten door bemiddeling van deïl heer Hart FEVILLETOX 34 Doch spoedig herstelde hij zich iZijt gij kranktinnig Mr Vaughanf riep hij 0p den 2osten Augustus 186 in No van Horace Street doorbooidet gij het hart van een jonkman die aan een tafel zat Dr Ceneri was er bij tegenwoordig even als nog een ander persoon met een litteeken over zijn gelaat Hij trachtte niet meer te ontltennen Hij sprong ovei ind terwijl zijn gelaat door woede verwrongen was HH greep mij bij den arm Een oogeoblik dacht ik dat hij mij wilde aanvallen doch Mg toen dal hij alleen mijn gelaatstrekken nauwkeurig wenschte op te nemen Ik week geen pas achteruit Ik achtte het hoogst onwaarschijnlijk dat hij mij zoude herkennen zoo zeer verandert blindheid het wezen van den mensch Maar hij herkende mij wel Hij liet mijn arm los ea stampte woedend met zijn voet Dwazen Domoors siste hij swaarom lieten ze mij het werk niet voleinden I Hij liep eenige malen de kamer op en neer en bleef toen schijnbaar bedaard voor mij staan Gij zijt een groot acteur Mr Vaughan zeide hij OD een koelen en spotachtigen toon die mij jeed xa igij hebt zelfs mij misleid en ik ben g x achterdoditig onderhandelingen te openen met de verbonden mogendheden tén einde de verwoesting van het paleis te voorkomen De Russische troepen hebben het paleis bezet oijf plundering te beletten De Russische Regeering hoeft onmiddellijk nadat zij de zekerheid had dat er enkele mogendheden waren die in haar inzichten deelden besloten tot den terugtocht nit Peking De Regeeringsbode bevatte Zaterdag het volgende olflcieele besluit De militaire gebeurtenissen hebben de laatste dagen een onverwachten keer genomen Een der afdeelingen van de internationale troepenmacht wier taak het was de vreemdelingen te ontzetten die in de legaties te Peking belegerd werden is er niet alleen in geslaage die taak te vervullen maar tevens ook de oproerige benden uiteen te drijven die in do hoofdstad waren saamgetrskken en maatregelen te nemen voor het beveiligen van de verbindingswegen met Peking Deze gunstige omstandigheden wijzigen echter in geenen deele het politieke programma dat voor deze gebeurtenissen door Rusland is opgesteld en waarvan de grondslagen ztjn aangegeven in de jongste regeeringsmodedeelingen Zooalii daarin is gezegd heeft Hnnlaei niet akn China den oorlog verklaard De Russische troepen zp doorgedrongen in het gebied van een nabnrigen Staat met bepaalde bedoelingen die meerendeels zgn bereikt Om te voorkomen dat verkeerde begrippen of oordeelvellingen voorkomen heeft de Czaar aan den minister van buitenlandsche zaken last gegeven aan de vertegenwoordigers van Rusland in het buitenland een nota te zenden waarin de houding van Rusland wordt uiteengezet De minister zegt daarin De loop der gebeurtenissen zooals de aanval der rebellen op de Bussische troepen bij Nioe Tsjwang en een reeks vijandige handelingen op onze ggenzen zooals de beschieting van Blagovetsjensk hebben Rusland genoodzaakt zich van Nioe tsjwang meester te maken en zgn troepen te laten oprukken in Mandschoerije doch dit zijn slechts tijdelijke maatregelen die uitsluitend genomen zijn tengevolge van de absolute noodzakelijkheid om de aanvallen der Chineescbe rebellen af te slaan en kunnen niet beschouwd worden als bewijzen voor zelfzuchtige plannen der Rassische staatkunde En wanneer zooals weldra zal geschied zijn de rust volkomen zal zijn hersteld in sGlj loochent dus de misdaad niet gij ellendeling Hij trok zijoe schouders op iWaarom zou ik dat doen fegenover een ooggetuige Tegenover anderen zal ik haar zeker loochenen Bovendien daar gij bij de zaak betrokken zijt bestaat daartoe geene gelegenheid lk bij de zaak betrokken i 1 Wel zeker omdat gij met mijne zuster gehuwd zijt En nu brave kerel gelukkige bruidegom dierbare schoonbroeder zal ik u zeggea waarom ik dien man doodde en wat ik bedoelde met mijn afscheidswoorden te Geneve Zijn tergend spotteod voorkomen terwijl hij dit zeide deed mij vreezen het ergste te zullen vernemen Pie man zoo ging hij voort ik zal om gewichtige redenen u zijn naam niet noemen was Pauline s minnaar Breng het woord s minnaar in het ItaUaansche driido over en bedenk wat dit woord in die taal beteekent dan zult gij mijne bedoeling begrijpen Wij hebben van moeder s zijde edel bloed in de aderen bloed dat geen beleediging duldt Ik herbaal hij was de minnaar van Pauhne van uwe vrouw Hij wenschte haar met in hare eer te herstellen door haar te huwen en deswege doodden wy ik en Ceneri hem te Londen in hare tegenwoordigheid Ik heb u reeds eenmaal vroeger gezegd Mr Vaughan het is zeer verstandig eene vrouw te huwen die zich het verleden niet kan herinneren Ik gaf geen antwoord Zulk een alïKhuwelijke bewering was geen woord waardig Ik stond op en naderde hem Hij Us mijn voornemen op miJn gelaat sNiet hier zeide hij zich haastig Itahdschoerije zal Rusland niet aarzolen zijn treppen terug te roepen nit dou nabnrigen staat tenzij do handelwijze dor andere mogendheden daartegen bezwareu doet ontstaan Ds Russische regeering zet dan verder uiteen dat de taak die do mogendheden op zich hebben genomen vervuld is De vertegenwoordigers dor mogendheden zgn ontzet en met hen de vreemdelingen die in Poking waren opgesloten De taak om een geregelde on wettige centrale regeoring in China in het leven te roepen en met haar samen te werken aan het herstel der orde en der geregelde betrekkingen met de mogendheden is op dit oogenblik zeer moeilgk daar de keizer van China zoowel als de keizerin regentes niet te Peking zjjn Maar de Eaasisohe regeoring ziet de noodzakelijkheid niet in dat de vreemde leMties langer te Peking blSven De regeering heeft daarom besloten den heer Von öiors met de gehcele legatie last te geven naar Tientsin te vertrekken Do Russische troepen zullen hem daarbij vergezellen daar hun tegenwoordigheid op dit oogenblik te Peking doelloos is nu de taak die hun was opgelegd geen kans heeft vervuld te kunnen worden jZoodra een geregelde Chineescho regoeriiK opnieuw het bewind in handen zal hebbe genomen en vertegenwoordigers zal hebb n benoemd die volmacht ontvangen om lut do mogendheden te onderhandelen zal Rusland van zijn kant niet achterblijven na overeenstemming te hebben vorkregen met de overige mogendheden gemachtigden te zenden naar de plaats waar de onderhandelingen znllen worden gevoerd Op grond van deze besluiten hebbon de heer Von Giers en generaal Linevitsj last ontvangen onmiddellgk maatregolen to nomen voor het overbrengen der legutio dor Rus sische onderdanen en der Kussisce troepen nit Peking naar Tientsin In de diplomatieke kringen te Berlijn spreekt men de meening uit dat Rusland is voorstel betreffende de ontruiming van Peking vooralsnog slechts een middel kun zijn om tot gedachtenwisseling aanleiding te geven maar niet on nu reeds do internationale eendracht te verbreken Daitschland zegt men in die kringen is er niet tegen dat de gezantschappen voorloopig naar Tientsin verhuizen en dat daar de basis voor de diplomatieke onderhandelingen met China wordt vastgesteld Het heeft echter bedenkingen tegen de ontruiming van Peking als niet vooraf China waarborgen heeft gegeven voor eene ernstige kana op een vergelijk on bo van mij afwendende welk aut kan hot voor haar hebben een onbeduidende worsteling tusschen twee edellieden Neen ontmoet laij op het Tasteland waar dan ook dA x zat ik u toonen boezeer ik u haat 1 Hij sprak de waarheid de zelfeuchtige ellendeling Welk nut kon het hebben Een worsteling waarbij ik al zeer weinig kans zoude hebben hem te dooden en Pauhne wellicht mraiddela den dood nabij I f Vertrek nep ik moordenaar en valschaard Elk woord dat gij ooit tot mij gesproken hebt as een logen en omdat gij mg haat hebt ge mij heden de grootste uwer logens verteld Ver trek red u door de vlucht van de galeien Hij wierp mij een zegevierenden blik toe en ging heen De lucht in het vertrek scheen gezuiverd nu hij er met langfer m ademde Daarop begaf ik mij naar Pauline s kamer en aan haar bed gezeten hoorde ik hare verschroeide lippen een dien zij liethad voortdurend in het Engelsch of Itahaansch tot zich roepen Hoorde ze smeeken waarschuwen en dreigen en wist dat hare woeste kreten gericht waren tot den man van wien Macari beweerde dat hij hem verslagen bad omdat hij de minnaar zijner zuster mijne vrouw was De snoodaard Idbg Ik wist dat hij loog Onophoudelijk bezwoer ik niij dat wat hij mij gezegd had een zwarte helsche valsche logen waa dat Pauline zoo rem en schuldeloos was als een ngel Maar terwijl ik mij inspanne om mij met deze bewering tot rust te brengen wist ik tevens dat hoe zwarte Logen het ook was zij zoohmg ik vendien zon Daitschland er de voorkeur aan geven dat het oordooi van de overige internationale bovelhohbers iiopous do noodzakelijkheid der ontruiming uit militair oogpunt werd ingewonnen Het ziet er overigens niet naar uit dat do kwestie der ontruiming overhaast behandeld zal worden zelfs niet als Ri0Mi d op zijn stok blijft htaan en zich uit Poking terugtrekt Het Igkt er meerjop alsof verschillende mogendheden adviseeren althans zoolang te Peking te blgven totdat er met eene voldoende mate van gezag bekleedo Chineezen als bevoogde onderhandelaren met toereikende coucessiën voor den dag komen V Prins OaroQsof te RanUwaillet aan pro sident Loubet de ordo van St Andreas overreikend met eon eigenhandig scUryvon van den Tsaar heeft daarby gezegd De Tsaar wenscht dat men in deze aanbieding het bowjis raege zien van de hoogachting die hy koestert voor uw perBuon en daar mede tevens aitdrakking te geven aan zijne gevoelens voor hot groote bevriende en geaUioerde volk In dien brief zegt do Tsaar Het verheugt m dit bewys vi n hoogachting te kannen zenden op een tydstlp waarop hot FranachEussische verbond een vi eldadigen invloed kan oefenen op het bohotid van den algeraeenen vrede Ik betronr hot niet zoU ter tentoonstelling te knnaen komen President Loubet heeft in z in antwoord aan den Tsaar opnienw getnigd van de dnurzaamheid der gevoelens voor het bevriende geallieerde riJk Wy zien zeide hy in deze daad hot bewys van den wil om do banden die de beido volken reeds verbinden nog hechter te maken Verspreide Berichten I ÏTRAirKKlJK De tentoonstelling is Vrijdag don dag van hot wokoiyksche avondfeest bezocht door 252 iH5 personen on Zaterdag door 1H9 949 Mevrouw Pichon de moeder van den gezant te Peking welke damo op het oogenblik te Villennes vertoeft heeft onder datum a September nit Chifoe oen telegram ontvangen van liaar zoon aldns luidende iered Welvarende Omhelzen bloodvorwanten en vrienden Aan do moedor van de vrouw Pichon mevrouw Verdier Dolfus is mededcoling g edaan van dit telegram Do werkstaking der havenarboidors te Duinkerken is gisteren Zondagavond door haar niet kon bewijzen voortdurend in mijn hatt zou weerklinken alttjd yoor mijn gee t zou staah zou aangroeien tot Ik lïaar als waarheid zoude beschouwen mij gun oogenbbk rust of vrede meer zoude gunnen tot dat zij mij den dag zou doen vloeken waarop Kenyon mg iq idat ou Ae kerkgebouw voerde om er het schoonst gezicht van alles te bewonderen Hoe zou ik de onwaarheid kunnen bewijzen f Er bestonden nog slichts twee andere personen op de wereld die Pauline s levensgeschiedenis kenden Canen en de oude Teresa Tereaa was verdwenen en Ceneri bevond ich in de Sibensclie mijnen ol eenig ander levend tral Juist toen ik aan die oude Italiaansche vrouw terugdacht begon Macari a louter zijn eerste vergil m mijn iel te storten Hare geheimzinnige woorden niet geschikt voor liefde ot huwelijk konden wel een andere strekking een ontcerende bedoeling liebbcn gehad En toen kwamen mij voortdurend andere omstandigheden voor den geest Ccneri s hok ist om zijn nicht gehuml te zien zijn verlangen om van haar bevrijd te raken Dusdanige denkbeelden bestormden mijn gemoed tot ik er half waanzinnig van werd Ik kon het niet langer van mij verkrijgen om aan Pauline s ziekbed te zitten Ik begat mij in de open lucht en doolde doelloo rond tot twee verschdleade denkbeelden bij ntij opkwamen Wordt vervolgj