Goudsche Courant, woensdag 5 september 1900

Noa 8892 Donderdag 6 September 1900 39s e Jaargan r I lieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeleraM Na M De üitg ave dezer Courantg schiefK dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen £ k prijs per drie maanden is 1 25 franco d r post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Telefoon K k $ A D V E U T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regrls A 50 Centen iedei e rogrl meer 10 Centen Groote letters wonlen Itercèeni naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de innid TE HUÜK AANGEBODEN tegen l October 1900 een pracMig Pakliius gelegen te öonda aan den Tnrfcingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 HIOPM po IKK OCDK ♦ A SCHIEDAMMER GEKE EE Merki NIGHTCAP M PEETErö Jz AU bewiji TM eolillioiil oubet en kurk ituwli roorlisn na ilan il uii ilor Vim P HOPPB fff Wie werkeiyk prijs stelt een UBOBLMK te bebben laat zich lotograleeren in de V t0grafi che HunêUnrtekUng ST OrJDXO m P V D WAALIS Fl SINÖKL C il TUiRj i Weaii rbali m In ilo goliofliii wontlii l jlc nil on nerooiritl Onovürtniffou middel togwn alia B r t Lont e V er aagtlekten eu lunremlig Jzoowel nil ouk uitwondig in liijnti iill üektagevallon mui good f uvolg asn ia weoilun l rt a perflaciio 1 p r post t 1 lit Thlirrj i Wosdintlf bant iwn alinog otigeksiiüe f Q B i it en heUMino werking Mft kt meoitat Ike pynigke n eTaarvullo up rntiu ffoliool uvorbmlig Met Arno znlf word uoti H tfcttr oud Voor onyenecslljk xehoaden beeni zw t un oiilanRB een InjnB tsts jur kftBkerlUden renezen HmiRt KoueKiug e Tortochtin der pijnen hij wonilon onlstekingon onz Tan allerlat aard Prtji per pot f 1 50 por pQst f 160 Oantraal Dopflt voor NodorUnd Apothuker IIEKKI SINtoEKN Hokrn 8 AniHturdnm Wwr gMH dcnAt n bfiUtle iu n i n t uu die SchuU iiB M th tk dw A TlllKltltY III l i Kriult bel KütnUcli OeiUrrnti h GtUne proi Mtii t ontbifcUn b j het Cenlrial UepAt taauden PokinB Am t rdkm GEKK BRTKII adres voor alle soorten SCHOEN WERK dnn hel NoordbrabaDtoh Schoen en Laanenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover do Kleiwegstpog OPRUIMING van verschillende soorten ciroKiv ir fc II K Aanbevolend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Een SNEL Eijwiel is onvormijdoliik en N T K n N en liiVnTtiOOi BK U Op don weg ijn de Yankee Style Eijwielen hot 8 JV K fl M T o a in hot KampioenBobap van NeSerlimd Isto prüs b j bot verbeteren van het os nnr record 157 K M verbeterd met 25 K M onz enz Fabrikant m RIJWIELEN en HOTOICÏCLEÜ B A JANSEN s Bosch Leverancier der Cambler UilomoUelcB c a Agent voor GOUDA J C liBRVlTKIi Patii Expeller D tic jHx wwdt dit mid fa pÜMtiUml liwiinDg auinrKd Ihu Bhiiunih 55r Ji t T rtoi ll iri4 p i kd Dtt Vraag daar ook naar hot klassieke merk THK 8PARKBR00K ill 3 lp tal Tiitonwiii iJ LM T6 i liO dI iiilaBMrtairotlukai Ti lBatar4iB N Cle k O bu TM Tuil Budeni I H l l Ml i Ir i atioiiale Weldudi lieids Loterij Namens het COMITÉuati WlKKBLIKltS teronderKteuningvan werkfUtaxe IHtitnaiUbewerltem te Imalerdom bericht onder geteekendc dat de TIIEKKIN ÖSLI IHTEN waarop de namen der voor werpen voorkomen van al 7 SEPÏElfBEK a s 4 O c voor elke serie verkrijgbaar zSn üj J P MEIJER Kruiskade 27 en Hertekade 3 Voor buiten Rotterdam worden iJ na ontvangst van 12 ets ook aan postzegels franco toegezonden Spoedige aanvrage met duidelijke opgave van welke serie dringend verzocht Prjzen worden van al 9 September tot 23 September a a afgegeven aan de bergplaats Muidergracht 5 Hortasplantsoon Amsterdam Goederen na dien datum in het bezit van het Comité znllen worden verkocht en zal de opbrengst daarvan strekken voor bovenstaand doel Houders van loten welke de voorkeur geven de hun toekomende prgzon te Rotterdam te ontvangen gelieve tijdig die nnmniera waarop een pr js is op te geven aan bovenstaande adressen ZiJ zullen aladan vanaf 25 September tot 30 September kunnen worden afgehaald Hertekade 3 s p iMBuen Secretaris v h Sub Comité voor Rotterdam en omstreken Voor Maaglijderl A AN allen die zich door het vatton van koude of overlading van de maag door hot gebruik van s echte moeieljk te verteoren te warme 1 of te koude sp zen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden als Hiuigliatarrh Uaaiikramp Maagkramp Mnagpijnen moeie Hike plj verlering of vemUjmlng op den hals gehaald hebben zj hiermede een goed hoibmiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zgn Het is tXuBsri UrioR aoRs ruióetmijn Tpl Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevondone kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den raensch zonder een laxeermiddel te zjjn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert he j bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt be vorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tijd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen moost reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er alzoo te doon Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die bi chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwyis m eenige malen drinken genezen Fama¥f w T ir €r onaangename gevolgen daarvan als V ei B1 Uppin 5 benauwdheid koliokpjnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezon KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en ver wifdert door een zuchten stoelgang onbruikbare stoffen nit maag en darmen Schraal bleek mtzien bloedarmoede verval van krachten j zgn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van de lever Bjj gebrek aan eetlust evenals herbaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend zickelqke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert d spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoodigt deblocdvomiing brengt de geprikkelde 1 zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke altegten en dankbetuigingen bewünen dit t KRÜIDKN IJN is te verkrijgen in flosschen 4 Fl 1 50 en 2 in de ApothCTtcn van Gouda Oudewater Schoonhoven Bode1 1grftven Woerden Allen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s QxAVenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen Van de provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken Voor namaak wordt gewaarschawd llen Terbge aitsluiiend IVilubert Ullrlch scbe Kruidenwijn 1 Mi n Kruidenwijn is geen goheimmiddel zjjn bostanddeolen zijn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roodo wgn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anus alantswortel Amerik I krachtwortel gentiaanwortel knlmoeawortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd Levensverzekering iïaatscliappij ÜOR tt XHT Goedgekeurd bü Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 IWaatSCliapi lUk Ka pllaal 000 000 eel gepiaalsl VERZEKERD BEDrH 36 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit AL I4K soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven ziJn volgens de laatste sterftetafels TTerekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland on het HOOFDBUREAU te Dordrecht ende BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bij don Hoofd en de ProvincialeInspecteurs en bij de Agenten in alle plaatsen van Nederland ADTEETENTIM in aUe Couranten worden aang enomen door het dvei leiïtlc Bureaii vajl A DKI K IAK ZOON te aOUDA 2 Antlsepïiselie Tandpoeder en a Anllsepllscli JMondtlnctuur fl van E VASSVTO Tandartê te Oouda 3 no KDlT VRBITDIjnRAAR W J Agent voor van E OVERAL VKBKRIJQBAAR Agent voor Ne derland G IJSSELSTIJN Blanws traat Goffda I Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA op Ointdag 78 Beptember J900 svoonn 10 uur aan en bg de stallingen en koetshuizen van den Heer C J A ut 60EIJ voorheen Gbbb BLOM aan den Kleiweg te Gonda ten overstaan van den Notaris J J A MONTUN te Gonda wegens opheffing der Stalhouderszaak van l PMEl 2 llJlIGi als 5 Berliner Lan dauers 3 Coupé B DHmD 1 Trouw Coupë zoo mBÊSKt goed als nieuw bekleed met roode züde 2 Victoria s 2 Vigelanten 1 Break voor 8 personen 1 Omnibnsje met zomerkap 1 twaalfpersoonsTentwagen 1 Tilbury 2 Lijkkoetaen 1 Kmderlijkkoets 2 Ronwvigelanten A Mrrealeiem diverse Tuigen Gereedschappen en StSlboudersbenoodigdheden Koopen van f 10 en daar beneden h contant daarboven op 3 maanden crediet mits borgstellende Credietposten dadelijk betalende 2i korting op de kosten Afgennmmerd te bezichtigen 4es daags t voren en s morgens vóór de verknoping Inlichtingen verstrekken de ïSgmaar ta Notaris MONTIJN voornoemd In verband met de voorgenomen likwidatie der Stalhouderij worden allen die iets de Stalhouderij betreffende te vorderen hebben van den Heer de GOEIJ voornoem verzocht hunno rekening vóór 15 September a s in te dienen bij bovengenoemden Notaris torwijl verder diene dat het Café Restanront de Uitspanning de Postwagen enOmnibua dienst Gouda Schoonhoven v v en de StadsOmnibusdienst door den Heer de GOEIJ op den bestaanden voet wordt aangehouden en voortgezet FHANSCHE ST00MYES7EBIJ chemische Wassclierij H OPPË HKIMËU 10 KruislaiU Botlerdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Balgen Boofddepdt Toot GOUDA de Hew A VAN OS Az ipecialjUit voor het tooman an varven van alle Ueeren en Oamaigarderaban alsook alia Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van placne manbals Taeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz woxdea aaav da atenwate en laatste methode geverfd Alle goederen beii gaitoomd of gavarld worden onschadalp voor de Mndlwid Tolgans ataal bewerkt Wla aeker zyn wu licbte EOcel Cacao te ontvangen laeamengusteld ao na val prcetuemliigen in deu haodel gekomen ond0 dei naam deg aitvindera Dr Mlohaelis vervaardigd jp da besta maohinea in bet weraldbefosmde tabbliaaenwat van Gebr Btollrwmek te Eadsn lich Cikel Cacao 10 vierkanfm buaam Deze Likul Otoao a nat melk fsAeeU eena aatigtsuuxie gezonde drank toot dageiijksnh gebruik ecu i 2 dieal i b vaa t paider voor aen kop Ch la Ala geDuCsïrHièHge drank bq geval van diart bee slecèts met water ta gebruiken Verkrijgbaar Mj de voomtaBMta B 1 Apothekars ena f 1 80 o 0 90 c a85 Genenalvort genwoorfigar voor BWarland JuHus MattmklMli AiEiiterdam Kalverstraat lOS Geen Engebch maar EcM BOEREHBEOOD f cent d K a A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Gonda Crak van A BBINKIIAN Ka Bultenlandscli OYerzIcht Bnller is Zondag met de Boeren slaags geweest in de bergen ten zuiden van Lijdenbnrg Botha was met 2000 man bij do Boeren die den geheelon dag een pas bezet hielden Btj de nadering van de Engelsche ruiterj openden de Boeren het vuur met drie longtoms en een vet dragend stuk geschut De Engelschen bezetten met oen batterij rijdende artillerie een stelling op den rechtervleugel van waar zj eerst bj het vallen van den avond konden terugtrekken Het geschut der Boeren vuurde den geheelen dag In aanmerking genomen dat zjj in een kuil lagen leden de Engelschen bijzoiider geringe verliezen Ook op den linkervlengol raiktedo Engelsche infanterie slaags met de Boeren dia zich in kreken verscholen hadden Lord Roberts seint uit Belfast dd 8 dezer Daar Bnller bij zijn oprukken naar Lijdsnburg den vjand vlak voor zich aantrof in een sterke stelling die hij niet omtrekken kon heb ik hem heden een colonne langs den weg van Belfast naar Dnllstroom te hulp gezonden Do Boeren hebben den 2en op den Fietersburgspoorweg een trein die troepen vervoerde laten ontsporen Uit Kaapstad wBrdt bericht i De vijandelijkhedon In het N en W van Transvaal zi druk aan den gang Kolonel Plumer beeft bg Rooikop een tweede gevecht mot de Boeren gehad en honderd geweren 40 000 patronen en een hoeveelheid proviand buit gemaakt Den 31en hebben do Boeren vergeefs getracht de waterwerken van Johannesborg te vernielen Genoraal Hart verraste hen en joeg hen op de vlucht Een afdeeling van de Wet s troepen is in diezelfde bnnrt met groote verliezen verslagen Het oprukken van de koloniale divisie van Zeemst naar Krngersdorp vond hardnekkigen tegenstand De Boeren leden echter groote verliezen t Belangrijkste nieuws is wel het telegram over de üsluiting van Ladyhraud Hieruit blijkt dat de Vrijstaters den moed nog steeds inhouden Daar er gesproken wordt van de commando s van Pourio Grobbelaar Lemmer en Hasebroek schijnt t dat ze nog in groot aantal aanwezig zgn Het is te hopen dat generaal Hunter van wien niet wordt geseind waar deze zich bevond toen hg de jobstijding kreeg ditmaal eens te laat komt De Boeiden mogen wel eens een voordeeltje hebben dat houdt er den moed in vrnviLLEiox 35 Het eerste waa dat ik mij tot de grootst bekende autoriteit op het gebied van hersensriekten zoude begeveo teneinde hem omtrent de moge lijkheid van Pauline s herstel te raadplegen jgaan het ander was naar Horace Street te het bewuste huis van boveïi tot onder b dag te onderzoeken Het eerst ging ik naar den geneesheer Hem deelde ik alles mede behalve natuurlijk Macari s betsche logen Ik xag geen anderen uitweg dan hem aDei zonder de minste achterhoudendheid te openbaren Het gelukte mij blijkbaar zijne belangstelling gaande te maken Hij had Pauline reeds eenmaal gexien en was ten volle bekend met den toestand waarin zij verkeerd had Ik denk dat hij even als zoo vele anderen zuUen doen alles geloofde wat ik hem verhaalde behidve dat eene onverklaarbare voorval Doch ook dit verwierp hij niet geheel gewoon als hij was aan zeldzame inbeeldingen en griilen van het voorstellingsvermogen Aan beide schreef hy de oorz k van het gevat toe iets dat ik zeer natuurlijk vond Maar welke bemoediging of hoc kon hij mij geven Zooals ik u re vroeger zeide Mr Vaughan sprak hij het geval dat een menicb voor laafsn En wil moeten vooral niet uit t oog verliezen dat t thans juist van do activiteit der Vrijstaters zal afhangen of Lord Roberts en generaal Huiler ongestoord en met voldoende lovonsmiddclen togen genoraal Botha kunnen opereeren Geljjk te verwachten was juicht de Engelsche ministerieele pers ovor de inlnving der ZuidAfrikaau scho republiek De Times betoogt in een hoofdartikel dut liet tot anneiatie moest komen het was alleen nog de vraag of de inljjving het gevolg zou zijn van Britschc overwinningen dan wel vair Transvaal s eigen handeling toon het de conventies ophief door de oorlogsverklaring van 1899 door de invallen in de Kaapkolonie en Natal tengevolge waarvan de toestand weer intrad die tusschen 1877 en 1881 had bestaan Maar deze laatste opvatting zou vermoedelijk geleid hebben tot allerlei netelige en kostbare rechtskwetties j daarom moest Transvaal liever eenvoudig als wii gewest ingelijfd worden gelijk met den OranjeVrüstaat geschied is on gel k Hannover ia 18 6 Pruisch werd Dat is de boste oplossing De namen Oranje Vrijstaat on ZuidAfri kannsche Republiek moeten voortaan verdwijnen men kant nog slediii Oranjerivier en Transvaal Britsche kdenMa welker burgers Victoria s onderdanen vtuttn Do Times voegt er by dat Engeland elk georganiseerd en nog to velde staand Booroncorps als belligerenten lal behandelen ofschoon de besdtaaufde oorlogsgebruiken herhaaldelijk door de Boeren geachonden zijn Zooveel goedertierenheid zal de krjjgsverrichtingen nog moeilijkor maken Maar de niot strijdende Boerenbevolking moet thaus lecrcn dat alle verraderlijke handelingen harerzijds op de strengste wijze gestraft zdllen worden Het Berl Tageblatt noamt het verzoek van koning Carol van Roemenie aan keizer Franz Joseph juist thans van groot politiek gewicht Want dat bezoek toont opnieuw hoe eng de band is die Roemenie verbindt aan het Drievoudig verbond en hoe goon enkele kabinetswijziging in Boecharest iets verandert in s koniags buitenlandsche staatkunde De aanwezigheid van graaf Golnchuwski te ïschl was tevens een bewijs dat bg hot bezoek des konings ook staatkundige onderwerpen verhandeld zgn Het conflict tusschen Roemenië en Boelgarg e heeft wellicht te Ischl een pnnt van tijd de herinnering aan het verleden verhest en dan het einde van den draad waar deze afbrak weder opvat stait niet alleen Ik zal uwe vrouw komen zien maar zooaU de zaak thans staat komt het my meer als een hersen koorts voor waarvoor geen specialiteit vereischt wordt Ik zou u willen verzoeken mij te verwittigen als deze koorts haar verlaten heeft dan zat ik komen Naar ik veronderstel zal haar gebrek dan geweken zijn doch dan zal zij het teven weder aanvangen by het oogenblik waarop haar geest voor het eerst omfloerst werd Dan zult zetls ij haar echtgenoot een vreemdeling voor haar zijn Haar geval ik herhaal dit ts meermalen voorgekomen doch naar ik denk nimmer onder zulke zeldzame omstandigheden Ik verliet den geneeslüer en begat mij naar den verhuurder van het huis lo Horace Street Ik ontving de sleutels en deed ter loops eenige vragen Zoo vernam ik dat het luis op het tijdstip van den moord voor eenige weken gemeubeld verhuurd was geweest aan een Italtaansch heer wiens naam men echter vergeten had Hij had de huur vooruit betaald bijgevolg had men het onnoodig geacht ndar hem te inforraeeren Het huis was na dien tijd onverhuurd gebleven om de eenvoudige reden dat de huurprijs voor vele lieden te hoog was Ik gaf mijn naam en woonplaats op en nam de sleutels in ontvangst en bracht het overige van den nanuddag door met het huis van de vliering tot den kelder te doorzoeken doch mijn moeite bleet onbeloond Er wat naar ik gelooftw boapreking uitgemaakt Do Roemeenscho Rogaering heeft een omvangrijke nota met allerlei bijlagen toegelicht aan de drie midden Europoescho mogendbodon gezonden Doch naar uit Woenen gemold wordt hebben de leden van het Drievoudig Verbond besloten aich niet over de bijzonderheden van de zaak ujt te laten Met hot oog op de overeenkomst tusschen Rusland en Oostenrijk betreffende de Balkanstaten willen Duitschlaad en Italiè da regeling van onderlingo geaehiUon tusschen die Staten geheel overlaten aan Oostenrijk on Rnsland Het Burl Tageblatt verneenjt dat door beide Regoeringen ernstige protesten gericht zgn tegen Boelgargo on dat aan de Regeering te Sofla is te kennen gegovon dat noch Rnsland noch Oostenrijk eenige verstoring van den vrode of eenige oorlogszuchtige agitatie zullen dulden DU wordt in Weenon reeds voor voldoende geacht om aan do woelingen der Macedonische comitós een einde te maken of ten minito aan die woolingen den stoun dor Bnlgaarscho regeoring te ontnemen V De onderhandelingen van von Koorber den Oostenrjjkschen ministerpresidont met de Tsjechen z n mislukt Zg stelden voorwaarden die hü niet kon inwilligen Daardo6r kon hij Zondag don Keizer die juist uit Ischl naar Woenen was teruggekeerd ge i hoop geven op homiouwdo workznamheiJr van het partflnont Immers do Tsjechen hadden gezegd hun dwnrbdrgvürjj opnieuw te zullen beginnen als von Koerber niot toogof Do minister bloei oen uur by den Keizer en men zegt dat hij dozen stolde voor do keus verlies van zgn ministers ot ontbuiding van don Rgksraad Na Koebor ontving do Keizer vier andere ministers Rozok Tsjech I ientak Pool Call on Giuvanolli die naar hot heet tegoii do ontbinding zgn Hot besluit van den Keizer ia nog niet gouomen maar men denkt wol dat hg zich voor ontbinding van bet Huis van Afgevaardigden zal vorklaren De Tsjochischo bladen honden stellig vol dat or oen ministercrisis is ofschoon het Fremdenbïatt ou do Neno Freio Prcsse hot betwisten In parlementaire kringen wordt het nog niet zoo onmogelijk geacht dat do positie van Koerber wankelbaar is De Hongaarsche ministerpresidont Koloraan Hzell is intusschen ook in Wceiien aangekomen en heeft ccn onderhoud gehad met Golnchowski Koobcr en Kallay geen enkele plaata waar het lijk van een slachtoffer zou hebben kunnen verborgen worden en evenmin een turn om liet te begraven Ik bracht de sleutels terug en zei dat het Huii niet geschikt voor mij was Daarop keerde ik naar huis terug en sloot mij op met mgn verdriet terwijl Macari s togen mij het hart verteerde En dag aan dag ging zi voort met knagen en ondermijnen tot my emdeluk bericht werd dat de crisis voorbij was dat Pauline buiten gevaar en weder zichzelve was Hoe dezelfde DezelUle die ik slechts gekend had óf dezellde vóór dien heilloozen nacht Met kloppend hart snelde ik tot haar Zwak uitgeput zonder de kracht om zich te bewegen of te spre ken opende zij hare oogen en keek roy aan Het was een bbk vol bevreemding waar met de minste herkenning uit sprak maar het waa de blik van teruggek rde rede Zij kende mij niet Het was zooalt de f i éf heer voorspeld liad Ik had evengoed een v eemdehng kunnen zijti voor deze schoone opg toen zij zich openden mij aaftstaarden en zi h toen weder afgemat sloten Ik snelde de kamer uit terwijl de tranen langs mijne wangen rofden en mijn hart vervuld was met een gemengd gevoel van vreugde en verdriet hoop en vrees dat met met woorden kan worden geschetst En toen sloop Macari s logen mt hare schuilplaats en greep mij als het ware bij de keel klampte zich aan mij vast worstelde met mij on riep Het is waar Stoot m van u at maar toch is het waar Wel waren het de tippen van een ellendeling die tot mij spraken maar dezen V rspreide Bericliten KniNKHIJK De Tentoonstolling werd Zondag bezocht door 461 980 pe Ronon Uit een overzicht aangaande do aan de verschillende tor wcroldtentoonstolling vortcgenwoordigdo landen verleende onderscheidingen blijkt dat naar Nederland zy n gegaan 29 grand s prix 91 gouden modaillcs 76 zilveren medailles 46 hronzon medailles en 43 oervolle vormoldingon oen prachtige on eervolle verhouding zoottls mon ziet tusschen do grooto ondei scheidingen grands prix on gouden medailles on dio van bobcheideuer aard Gistoron ia te Pargs liet iiiternatioiianl congres voor geschiedenis on godsdionsl geopend Tot voorzitter word gekozen do loeraar aan hot Collógo do Eranco Rovillo on tot vico presidenten Max Muller aa l hiele Holland Te Duinkerken hebbon ilo hnvenworkora den arbeid In allo kalmte hcrvlU to Mnrsi ille is hot tusschen do stakende en nictstakende voorleden weder herhaaldelgk tot mooilgkhodon gekomen ondanks hctkradilig optreden dor militniro macht en telkens wcor z n intimidatit n geconsfatooni torwgl hot nn ook to Ronaan aan t poken is in dio mate dat oen zestigtal gendarmes gistormor t gen do politie zj ii moeton kbmcii vorHterken ton einde oigendom en veiligheid te waarborgen van arbeidlustigen on werkgever Hot bozook van dun czaar aan l ary en de Tontoonstolling wordt nu verzekerd geoordeeld door de aanwezigheid van onkelQ grootvorsten aan do Seine on tevens van don liolmaarsch ilk des czaron prins Hgniski mot don socrctnris van hot koizeriyk huis baron Froderiks Duiisrnt ANn Aan dn plannen tot oen nionw liezook van den koizer aan do rg kslandon wordt gvon gevolg gegeven do keizer hoeft het te druk mot andoro dingeu on do onthulling van monumenten ter herinnering aan don oorlog van 1870 1871 op hot slagveld bö Amanweiier zal dus mouten plants vinden aiin hst oindo dezer maand zonder dcu keizer OOS IKMKJJK HONIiAUlJK Zondag is te Graz do partgdag vnii de Oostenryksch Hongaarjchesociaai democratlo geopend waarbg Dnitscliland vOrtogejiwoordigd is door i on Voüinar en Socratisch Oostenryk met het algemeen stemrecht het parool der sociaal deinocratic moest jjii bg Oifnen keer aprjken zij de waarheid Irwlten dit met zoo ware waartoe diende dan die mwHad i Men begaat tjoo Htht geen moord ZeM nu lerwtjl het oog nbltk waarom ik zoo vurig gesmeekt en zoo innig naar verlangd hsu was aangebroken nu rede en bcgnp lan mijn arme lieveling waren weergeschonken werd ik overvallen overwonnen en ten Ijodem geslagen door die yalscbe logen die ook waarheid kon bevflttca Wij zijn vreemdelingen voor elkander zij kent mij niet nep ik laat mij bewijzen dat deze logen een logon is of laat ons voor eeuwig vreemdelingen blijven Maar hoe het te bewijzen Hoc kon ik Pauline 7 er naar vragen Of indien ik het waajtde dit te doen hoe kon ik op een antwoord hopen Kn zclls wanneer zij mj zoude antwoorden zouden hare woorden my voldoening schenken dat ik Ceneri kon spreken I Hoe laaghartig hij ook mocht wezen gevoelde ik toch dat hij in geen geval zulk een karakterloos booswicht was als Macari Door zoodanige overdenkmgen gedreven vormde ik een wanhopig plan De mensch wordt somwijlen aangespoord om vreemdsoortige en wanhopige dingen te doen ah zijn leven op het spel staat voor mij gold het meer dan het leven Het was de eer h6t geluk alles voor twee menschen