Goudsche Courant, vrijdag 7 september 1900

l oa 8393 Vrydag 1 September 1900 308te laar iriiii rt t mimm mmmi jyieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TcleriMin Nil M Df l itgave dezer Courant g eschietlf dap el ijks met uitzondering van Zon en Feesfdag en De prijs per drie maanden i 1 25 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nommcrs VIJF CKSTEK Telefoon Vo A D V E U T E N T I E N wonion fr plaat m vnn 1 5 reg els a 50 Centrn iedere rv e meer 10 Centen Jroole lett ers worden berekend naar plaatj ruimte Inzending van Advertentiën tol 1 nor des niidd Opeiil3are Yerkooping te GOUDA op MAANDA0 10 SEPTEMBER 190P den moTgem te elf nreo in bet Kolflchuis HARMONIE aan de Markt ten OTerataon van den Notarit O C FOETUI IN DBOOGLEEVEE van Noji 1 en 2 Een op aangenamen tand gelegen good onderhoadon WOONHUIS PAKHUIS KEVEN en haaien TUIN aan de Oostzijde Tan de Oonwe te Oonda wijk C NoB 45 en 450 te zamen groot 4 Aren 5 Centiaren Het Hnit bevat beneden 3 Kamers en 8erre en Konken en boven i Kamers Badkamer 2 Zolders met Kamer on Dicnstbodcnkaraer het is van Gas Kook en Lichtgas en Waterleiding van Electrische Schelgeloiding en verder van vele gemakken voorzien en te aanvaarden bfl de betaling der Kooppenningen uiterlijk U October aanstaande Na afzonderlijke veiling worden de percoolen Nos 1 en 2 gecombineerd No 3 Ben goed onderbonden EAASPAEHUIS en Kilt in den Langen Groenendaal te Gonda wijk I No 73 Te aanvaarden bjj de betaling der Kooppenningen Do Kaasstollingen en planken moeten door den kooper worden overgenomen voor de som van 1 250 No 4 Een HUIS en ERF in don LangenGroenendaal te Gonda wtjk 1 No 77 Verhuurd bij de week voor 1 1 60 No 5 Een HUIS on ERF achter do Viscbmarkt te Gouda wiJk I No 131 Verhuurd bö de week voor f 1 10 No 6 Een op vrooiyken stand gelegen goed onderhouden WOONHUIS ERF e TUIN aan do BUnwstraat Turfmarkt te Qoada wflk H No 11 groot 2 Aren 12 Centiaren Verhuurd tot 1 Mei liioi voor 1 300 por jaar Hot Huis bevat 5 Kamers Keuken en Zolder on velerlei gemakken No 7 Een naast het vorige perceel gelogen good onderhouden T77 oo3n 3n is ÜRK en groeten TUIN wijk H No 13 met oen gang daarnevens wgk H No 12 f oot 2 Aren 46 Centiaren Verhuurd tot Mei 1902 voor i 300 per jaar Het Huis bevat 5 Kixxo r Keuken Kelder Provisiokamor en 2 Zolders en het is van Gasen Waterleiding en van vele gemakken voorzien No 8 Ken GEBOUW n ERF achter het vorige perceel aan liet Water van de Naaijerstraat te Gonda Verhuurd voor t 65 per jaar bij de maand te betalen Db percoelen Nos ti 7 en ë te zamen groot 6 Aren 2 Centiaren worden na alzonderlöke veiling gecombineerd Nos 9 10 en 11 Drie nevens olkandor staande HUIZEN en ERVEN in do Hecren kade te Gouda wjjk P Nos 509 510 en 611 Allen verhuurd bij do woek elk voor 11 60 No 12 PAKHUIS Nonnen water wordl HET verkoehl No 13 Ean PAKHUIS ERF en BOVENWONING aan de Bogen te Gouda wijk O Nos 133 en 133a Te aanvaarden 1 November 1900 En No U Een HUIS ERF en GROND in de Cappenaarsteeg aan de Zengstraat te Gouda Wi k G No 26 Verhuurd bj de week voor I 1 60 De perceolen zyn do laatste 3 werkdifgen vóör den verkoopdag van 10 tot 3 nren te bozichtigon wat de perceolen Nos 6 en 7 botrelt vooraf aan do bewoners bokit vragendo en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemdeNotaris FORTÜIJN DROOGLEEVER teGiuda j Korte Groenendaal I 2 t2 203 GOUI A IJZKRWAREN RBKEllSCH Hlil8lri IID tRTIhELe ll F0J NUTZEN 1 Broukbaiidoii § Indien gy niet uilt hoesten gebniikt de allarwege bekroonde en mreldberoemda Superior imiYen Borsthoiiig Extract iweiBrtiie uit Ie Koninklijke Stoonitabriek De Honinjrbloem van II H VAK WCHAIK Co l enllaaer Holl v rMrs SCBAIK SCHAIK 8CHAIK SCHAIK SOHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SOHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN ft Co a Meliantlie li het Ixnto midd dar varald ft Co I Mellanthe genwst Kmkbomtft Co s Moliintbe Benoeït zi ir l ottd jiUK ft CO S IHeliantlie mng m ge Q huUgezia OQtbroken ft Co B Jlleliantbe staat roortdarend wider Scheikundig toezicht ft Co 8 melianthé belpt onhemxipeli lc Co H MelianthO il bakroood mflt Ëerodtplonu t Co 8 Mellauthe u brkroood met Goud ft Co b Melianthe is bekroond met Kilvar ft Co S Hellaathe is nerugbur u flaeau ran 40 Ctt roCU 0 t bg J Ta TORKBN Bottoop B V WIJK Oudeuatrr M KOLKMAN Waddiiuntm a ROLLMAN Bodtgrmen PINKSB A MiiiMrWo d IM W J Ti DAM Haairehttn A N tanZESSEN SchocrJun Firma WOLFF Co Weatharan 198 douda D MI BIBS Kleiveg E 100 Oouda E U riN MILÜ Vaerital B 126 te ou fa A BOUMAN Uoordrtkt Voor Maaglijders AAN allen die zich door het vatten van koude of overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielp te verteeren te warme j ol te koude spijzen o door onregelmatige levenswijze een maaglijden als Hangkntavrh JUnaffhramp Mnai ltramp Mangiiijnen mueieHike tpyeKertertng of vertHImlng op den hals gehaald hebben zjj j hiermede oen goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is t uBeH UrioR aeRz tPCruióenmjn Wê Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wiJn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den racnsch zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwön geneest storingen in de bloedvaten znivert het j iloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en workt bo j vordorend op de vorming van gezond bloed Door hot op jnisten tijd gebruiken van Kruidenwijn worden mangkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moot dus niot talmen er alzoo te doen Symptomen als hoofdpijn opriepen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die bS chronische maagziekten des to heviger optreden worden dikwijls ni eenigc malen drinken genezen i l en de onaangename gevolgen daarvan als 1 S vOppimj bonanwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KKUIDENWI IN dikwyis snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert do spgsvertoring on verwijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag on darmen Schraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten zijn meestal de gevolgen van oen slechte vertering onvoldoende bloodvorming en een ziokelfke toestand van do lever B gebrek aan eetlust e 6nals herhaalde hoofdpijnen slapeloozo nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsverlering prikkelt d stOf wi seling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rast en schenkt den zieke nieuwen levenslust TalrUk altenten en dankbetuigingen 6eu üiMtt dit a PKHUIDKNWIJN is to verkrijgen in flesschen 4 Fl 1 50 en 2 in Ae Apotteken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlauderveen Voorburg Leiden Rotterdam I s Gravenhage en alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in do Apotheken i Voor namaak wordt gewaarsohiiwd I Men verlanse uiisliutenil 1 Huberl üilrlch sche KruidenwUn Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zjjn bestanddcelen zijn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Jlycerine 100 0 Roodo wijn 240 0 Atlas bessensap 160 6 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anus alantswortol Amerik kraclilwortol gontiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd 4ntl§epll8clie Tandpoeder en Aiitlsepliscli MoiidtiQCtuur win B CAaSÜTO Tandartn te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Patent H Stollen Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda Qe oeders STEEITSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en i Grafdecoraties Corbulles Jirdigières Bouquellri tti QRAF ea FfiESTER NSI Groote voorraad KAMERPLANTEN Aaoleg en onderhoHd vao Tuiof n Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van lSaKCTESCIDSR Dood alle Insecten Door b$voeging tan ¥ i doelen water vei krijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelgk voor vmchten bloemen en planten V Liter 10 50 L f 0 80 1 L f 1 50 5 L f 7 TELEPH No lU E CASSUTO TANDARTS Tarfmarktl B Qouda Spreeknur van 10 tot 4 qor DINSD AQS en ZATERDAGS van tot to uur kmêteloóme behandeling Op dit uur worden knnsttandapparatea tegen verlaagd tarief verstrekt r Geen Eiigelsch maar EcM BOEREÜTBItOOD fS eent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 TE HUUR AANGEBODEN tegen 1 October 1900 0en pracMig Pakhuis gelegen te Gonda aan den Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 GEEN BETER adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het Noonlbraljanyi Scben en LaaneDmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPRUIMING van verschillende soorten MC oK irfcnK Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk FEAHSCHE STOOMVEEVBEIJ N ehüiniscke WAsscberij TAN H OPPE IIEIMEU 19 Kruiêkade Botterdam Gobrevetourd door t M den Koning der Belgen Doofddapit voor GOUDA da Haar A VAN 08 Az ijpaciaUtait voor het atoomoa au verven van lila HeereDen Dameigarderoben alsook lla Kindergoedereo Specula inrichting voor hat atoom n an pluMie inantahi veeren bont ani Gordünan tafelkleedan aiu wotdan naar da nienwate en laatste mithoda geverfd Alle goedaren hetifl gestoomd of geverfd worden onachadelak voor de gaiondiiaid volgens staal bewerkt IV Wie werkelijk prjje stelt eed nECELMK tè hebben laat zich fotografeeron in de metografiêehe Umm U rtehUmg TU Pa V D WAALI Fl fflNSEL 661 Gonda Druk van A BKINKIIAN ét 2n Uultenlandsch Ovcrzlcbl jj De Daily Mail verneemt uit Lourencjo Marques resident Kruger heeft te Nelsprnit een proclamatie uitgevaardigd waarin hij Roberts proclamatie van nul en geener waarde verklaart De bezetting van Ladybrand telt 150 man zü bezit geen zwaar geschut en heefi zich op de berghellingen verschanst De Boeren zijn twee of drieduizend man sterk ziJ hebben 10 kanonnen Het garnizoen heeft twee aanvallen afgeslagen Het ontzettingsleger wordt verwacht Een later telegram bericht dat de plaats is ontzet Te Bloemfontein heerschte Zondag groote opgewondenheid wegens het bericht dat een Boerenmaeht zich vertoond had te Thaba Nchn Generaal Bruce Hamilton rukte Zaterdag naar Thaba Nchu op ook is een vliegend vendel Zondag uit Bloemfontein vertrokken er is gevochten hg de waterwerken Renter s correspondent te Pretoria seint over de jongste aanvallen op de spoorwegen Hii deelt mede dat Boeren die naar men denkt door de Wet aangevoerd worden de Ign inden Vrijstaat op twee plaatsen hebben opgebroken ten noorden en ten zuiden van Kroonstad Ook hielden de Boeren een trejn an en beschadigden den spoorweg bjj 8tanderton De schado is al hersteld Dd En gelschen hebben alles bgeengenomen 19 wagons met voorraad en 25 met artilleriemateriaal maar geen met ammunitie verloren De la Rey is naar men zegt overleden aan wonden te Elandsrivier bekomen Dat bericht heeft te Pretoria diepen indruk gemaakt Uü was een dapper krijgsoverste die altgd op de meest beschaafde wijze oorlogvoerde Een aantal Boeren trekken volgens gerucht uit Lijdeuburg Swaziland binnen maar een sterk commando moet zich te Oosthoek bij Darkeston bevinden onder commissaris Krogh Da Swazies roeven vee van de Boeren Het Russische voorstel om thans Peking te ontrnimon en terug te trekken naar Tientsin heelt aanvankelijk verbazing teweeg gebracht een verbazing die langzamerhand begint te prikkelen tot verzet Het is thans duidelijk dat nog geen enkele mogendheid een beslist antwoord beeft gezonden Zelfs de Veroenigdt Staten hebben naar de minister van oorlog Root ver FEViLLElODl 36 Ja dat zou dq mï Hoe onzinnig het plan ook scheen ïk zou naar liberie gaan en indien geld volharding gunst of kracht mij van aangezicht tot aangezicht met Ceneri kon brengen dan zou ik de waarheid de volle waarheid van zijne lippen vernemen HOOFDSTUK X Op verkenning naar de Waai4teid Dwars door Europa en Azië heen oni een onderhoud Y p één uur met een Ruuisch staatkundig gevangene Het was een onzinnig plan en tóch was ik vast besloten het ten uitvoer te brengen Mocht het al krankzinnig wezen dan zoude het ten minste het zekerste zijn om mtj voor te Uc iten bij de maatregelen die ik eedwongen zoude worden te nemen Ik wilde met in woeste vaart op mijn doel toesoellen en mijn poging vruchteloos zien maken door een of ander ondergeschikt persoon of belang Neen ik moest mij op weg begeven met hulpmiddelen wier overwegende kracht niemand zou durven betwisten Geld een der belangrijkste hef booroen bezat ik io oil ervloed en wai ik bereid in ruime mate te l eiteden maar er klaarde geen enkel besluit genomen of bevel gegeven om uit Peking terug te trekken En in alle Europoesche landen begint men in te zien dat voor het gemeenschappelijk belang der mogendheden de Russische voorstellen zoo nadeelig mogelgk zijn Do ontruiming van Peking zou den toestand van China zeer veel verbeteren en de verbonden legers in een nadeelige positie brengen Dat Rusland Peking wil ontruimen kan alleen daardoor verklaard worden zegt de Voss Ztg dat het belangen heeft die het nailer aan het hart liggen dan de gemeenschappelijke belangen der verbondenen Doch geen dar andere mogendheden heeft belangen die met de Russische samengaan Dat het desondanks toch het voorstel deed om terug te trekken toont dat het op bijstand rekende Het was zeker van de hulp van de Voreenigde Staten die de Ohineesche qnaestie zeer onaangenaam vinden het meencle zeker te zijn van Engeland dat in Zuid Afrika mot gebonden lianden zit Het rekende verder op Frankrijk s wenscli om den bondgenoot van dienst te zjjh het rekende wellicht ook op Japan Kortom Rusland meende dat het voor zijn plan medewerking zou vinden on dat do mogendheden het algemeen belang zouden opgeven vuor hunne kleine eigen belangen Daarin schijnt het zich echter vergist te hebben Het belang dat alle mogendheden hebben bij het scheppen van oen geordenden toestand in China bg het verzekeren van rust en veiligheid bij het instellen van een krachtige regeering is grooter dan Rusland meende De Daily Mail verneemt uit Jokohama dat de Japansche pers eenstemmig Rusland s plan om Poking te ontruimen afkeurt zg beschouwt dat plan als ee list van Rusland om de Engelscben en Japanners daar kwgt te raken Do Japansche bladen gelooven aan een eheim verbond tusschen Rusland en Duitschland maar zg hopen dat Japan die kuiperijen zal beletten De Times verneemt uit Sjanghai dat do Keizer den 19en Augustus een edict gezonden heeft aan Li hoeng tsjang waarin hij zegt dat hi hot wegens de gevaren te Peking verkieseltjk achtte den wensch van de Keizerin in te willigen en met haar mede te gaan naar het westen Te Peking waren Joeng loe Hoetoeng en Hoeng tsji achtergelaten als regentschap Do Keizer gelastte Li dadelijk vredesonderhandelingen te openen en daartoe onverwijld naar Tientsin te vertrekken Li wordt geprezen om de diensten die hg bewezen heeft Joeng loe Weet bestonden nog anderen die even onmisbaar wartn en dué moest ik raij beijveren ook die machtig te worden Ik wilde rustig en stelielmatig te werk gaan want er aouden nog v scheiden dagen verloopen eer ik het mocht wagen Pauline te verlaten Alleen wanneer alle denkbare gevaar geweken was kon ik mijn reis aanvaarden Gedurende de dagen dat het arme raeiy e langzamerhand doch zcfTy zeer langzaam hare krachten herwon raadpleegde ik mijn verleden en welke vrienden ik ooit onder de aanzienlijken des linds bezeten had tot ik er één herdacht wieiii betrekking van dien aard waa dat het hem mogelijk w van een veel hooger geplaatst man dan hij zelve was een gunst te verzoeken en bovendien mocht verwachten dat deze hem onver wijld zoude worden toegestaaif En hij deed dit Jen mijnen behoeve met zulken aandrang dat ik een introductie ontving voor den Engelschen gezant te St Petersburg benevens het afschrift van een brief die mij vooruit gezonden was en instructies t n mijnen behoeve bevatte Elk dezer brieven droeg een handteekenmg die mij gewis elke denkbafe hulp zou vejrichaflen In het bez daarvan eti een credietbrief voor een zeer aanzienlek bedrag op de Bank van St Petersburg was ik toegerust voor mijn reis Maar vóór mijn vertrek mo t ik raaatrc nelen nemen dat Pauline s veiligheid en verpleging niets te wenschen zouden overlaten De bezwaren die dit opleverde deden mij bijna ran de uitvoering van mijn plan afzien En toch wist ik dat ik er gevolg aan moeat geven want indien ik dit niet deCd dat zou Macaris logen zich voor eeuwig tusschen mij en aangewezen te zgn om Li boeng tsjang bij te staan Het blgkt nu dat sedert Juni fiO zendelingen in de provinciën van China vermoord zijn terwijl er H7 vermist worden van wie er velen zeker ook gedood zijn De Times vernoemt uit Sjanghai 450 Dnitsche mariniers zullen woldra landen De Times verneemt uH Hongkong Berichten dat de bondgenooten een nederlaag hebben geledon voroorzakon eon snelle omwenteling in do openbare nioening te Kanton De stemming voor do Boksers en togen do vreemdolingon neemt in do provincie Kanton toe Er vallen vele vergrijpen voor De handel te Kanton Amoi en Sjnntoci staat stil Er komen massa s vluchtelingen aan Bljkens een regoeringstelogram uit Peking van 29 Angustn waren de vreemde troepen den vorigon dag door de Verboden Stad gemarcheerd Ieder tèger was vertegenwoordigd door oen ufdecliiig die in verhonding stond tot zijn sterkte Do Engolschon kw araen in derde plaats daar de linsscn on Japanners een veel grooter troepenmacht in Peking hobbon Do Engolschon waren in t geheel vertegenwoordigd door 400 man van alle wapenen Do Engelscho ottillerle deed do saluutschoten Soo meer de dag der presidentsverkiezing in de V ereenigde Staten niiderl lioo opgewondener de beide partijen worden die elkaar de zege zullen betwisten Phantastische weddingschappen worden aangegaan zoowel op Mc Kinloy als op Bryan Crooke de bekende boss van Tamraaiiy hall schijnt zoo zeker te zijn van de overwinning van den democratiiichen candidaat dat hij 100 000 francs tegen 2 50 000 francs op diens verkiezing heeft gezet zoodat hij Bryan dus 2t kans gcott tegen 1 aan Mc Kinley Alleen voor den staat NewYork voorspelt Crooker aan Bryan oen meerderheid van 80 000 stemmen De uitslag der gehouden verkiezing in den staat Vermont die als een soort prognostic werd aangezien is anders weinig bemoedigend voor do democraten In Vermont hebben de Republikeinen steeds een grooto meerderheid weten te behouden Hot af of toenemen van die meerderheid zou ditmaal weder als voorteoken kannen golden voor deu uitslag der algomecno verkiezing Blijkens berichten nit Vermont hooft ook ditmaal de Rcpnblikeinsche partg dns die van Mc Kinley niet alleen haar meerderheid weten te handhaven maar die zelfs zien toenemen mijne vrouw plaateen Het was beter dat ik oiirtuddellijk heen gitig terwijl wij vreemdelingen voor elkander waren beter dat wy indien Ctnen door woord of teekcn de schandelijke nie i celing lievestigde elkander nimmer zouden weerzien I Pauline zou in goede handen arhterbhjven PrisciUa zou trouw en gewillig aan mijn verzoek vcridoen Ook zij wist dat haar pleegkind haar herinneringsvermogen herkregen had doch mets wi it van hetgeen met haar van hel oogenhlik dat zij Htt verloren had getreurd wat ij kende de reden waarom ik iie Tert verücheidene dagen niet m de ziekenkamer was geweest Zij wist dal ik Pauline in haren tegen woord igen toestand in geenerlei opzicht meer als mtjne vrouw lieschouwtle als toen ik haar voor de eerste maal tei Turijn gewen had Zij wist dat er een geheim in onze wederzijdsche hetrekkmgen bestond en d0 i verplicht was een lange reu te ondernemen om dit op te lossen Mijne instructies waren de volgende Zoodra Pauline s toestaml dit zoude veroorloven moest zij naar een ze y laati yervoerd worden Y t groot ftte zorg moeht gedragen worden dat het haar aan n ta zoude ontbreken Indien zij verlangde te weten hoe zij daar gekomen was moest haar fzegd worden dat een harer betrekkingen die thans een buitenlandsche reis maakte haar tot ijne terugkomst onder Prisctlla s opzicht gepla atst h id Maar zoolang de harmnertng aan de laa tverloopeu maanden niet bi haar terugkeerde tnochl haar een woord omtrent hare ware betrekking tot mij worden gesproken Want ik betvjyfi lde In 1892 haddi n do H6pnblik iiien oon moerderhoid van 29 0 Ü stommon boven do doinocraton in IHOO eon nioerdorlioid van iJO KX stemmen en thans moot hun nieorderht id nog zgn tocgonomeii on ongeveer 5 i 0 0 stüinmon bedragen hebben Voor de democratün is mot het oog op do grooto verkiezing op G November dezo uitslag niet zoor bomoodigeiid Verspreide UcnchiPï KRjVJ KHIJK Do TentoonstoIUng Ih Maandag bozorht dour 285 75Ü personen De lord majoor van Londen ücolt de tot hem goriclilo uitnoodiging van den pri flident vun don Farysclicn gomeeiititraud tol bewoning van He costolukliedon op 22 on 23 dt zer aangonunicn tci wyl behalve de butgemcoKter van I yon nn ook die van TonlouKo do uitnoodiging tot het banket van du band beelt gewezen omdat de republikeinen niet konden aldwalen in liet gezeJHchap van de reactiuiiairen der liouldHtad Ta verband met don zelfmoord van cftn foarier van hot tweede marine regiment lioöft kolonel f lamorgan by dagorder verklaard dat do zelfmoord van een soldaat geiykstaat mot desertie omdat liet de vluelit iit noAr een land vanwaar men inimmor weorkfort het fitaat gelp mot liet verlaten van een post mot de vlucht voor don vyand reden waarom bjj do tcranrdebeHteHing van don zoKmoordoiiaar geen militaire eer wordt bewezen Langzaam maar zeker vorbotort do staat van zaken te ïi vre en to Marseille docfa to Rouaan houden de stakers voet by stuk Voor de laatste maal zal Halsoii do pleger van den moordaanstag op den sliab heden oen langdurig verhoor oudergaun PlUTfiCHI AND Kr is Blfl eer sprake van do afzending van een nionw expoditiecorps naar China samengesteld evenals het nn onderweg zijnde aft manschappen der reserve In elk ge va gaan de districtbcommantlanton voort met de aanneming van inschrüvlngon zoodat er zonder oenigo inspanning nog wel eon tien h vjjftien duidend man uitgezonden zonden knnnen worden voorzien van al hot noudige Itaus Hot heet dat tegen de anarchiston Ciancabilla en Malatosta wettelyk zal worden opgetreden by afwezigheid dor beidu gi T het mdiinla id of inijn hawclijk wel wettig w w en of IJ het indien Z4J zulks wen irhtc iiu t kon laten ontbinden omdat ij kon beweren d it hel buiten hiire voorkenni i gesloten w n All ik van mijn reis terugkeerde en zij TAMtnla ik mij vast overtuigd hield mijner waardig M uh rijn zou alles weder opnieuw moeien beginnen Ik jind oitgemerkt dat Pauline nadat de koorts haar verlaten hatl geen wooril gerept had omtrent de verschrikkelijke diad waarvan zij voor drie jaren geleden getuige wan geweeat Ik vrcewle dat IJ wanneer IJ volkomen hersteld ouile ijn de een of andere wglng tot onnmlling er van zou wensclicn Ie doen liet wqs mul ie vaor£Ki wa irloe ilj in dat geval imde overg ian Ik vernam dat Macari den dag na dat Ik hem van de misdaad b vhuliligde Engeland verlaten had en Ceneri waa buiten h iar liereik Ik hoopte d it Pauline tot mijn terugkomst rustig ma wprden gehouilen en ik t elatttte Priscilla hn ir itulien zij over een misdaml mocht twginnen te sprekom mede te deelcn d it alles werd aangewend om de schuldijjcn aan het gerecht over Ie leveren Pnsnlla moest mij sdhrijvcn naar Ht PeicriImrg Moskou en andere plaatsen die ik op mijn heen en terugreis moest aandoen Kn hieruwflc had ik al wat ik bedeiuen kon geregphl Alles behalve één ding Morgenochtend moet ik vertrekken mijn rcis pas fs geteekcmi mijn bagage staat ge jakt alle is gêrecl Nog één enkele maal ritoei tk haar zien eer ik mij ter riHrte begee f C inlicht voor den laatstei keer