Goudsche Courant, vrijdag 7 september 1900

1 V so l D l 1 tlC H 1 fiaa nna Uoadau 8 10 M4 1 41 t tt 01 I II 10 14 lO ia 18 00 li 87 8 16 6 88 fL ll U 8 81 S 8 4 38 1 81 tt 110 i 10 17 11 01 Otdew U6 10 81 f WMid 6 48 8 18 11 14 1 40 8 01 l ea 8 18 8 81 tW 10 14 10 4 11 47 11 38 1 0 8 08 S 8 11 7 88 S 43 11 01 1 Utnekt S4 1 04 80 7 00 7 64 611 1 88 11 44J Uifwkt 11 18 7 41 1 41 1 80 10 10 10 88 11 88 18 08 l lt 3 08 3 10 4 l 1 48 8 8 U 7 00 1 63 00 36 10 08 10 48 1 WoudM 4 07 41 a Oa 87 10 3Ï 11 86 18 11 4 l 7 84 11 07 1 üadev 8 11 68 8 17 10 41 l as t S5 9 14 1 tiMda 8 4t 7 08 7 84 8 80 1 18 10 84 11 87 18 11 18 81 8 18 J 40 S 6S l 1 18 I I4 t 41 l 4t 10 1 to aa 11 18 1 Directe SpoorwegverbtndlngeD mei GUUÜA Zooierdlenst 1900 AanKevangeD t Met T d vaa Oreeawlch OOUDl ROTTIRDilloM nna a i ll a 18 18 18 88 18 8 1 87 8 88 8 88 B 4S 4 89 4 64 8 88 15 7 18 7 41 1 14 8 11 l t 4 10 0 10 11 10 40 11 47 1 01 fff 4 J 10 1 7 88 8 11 8 88 18 1 88 8 87 I f ♦ I 1 1 10 1 17 l se w I t t 8 11 ar I l lt lO SO 7 t 8 18 4I 2 f M 8 48 a 6 4 03 8 87 8 4 88 7 47 8 07 r 8 10 8 88 i ti 10 80 10 48 1 68 fff 6 10 ff ff ff ff ff 8 t8 ff ff ff ff 08 ffffff6 10ff ffffff ffvffffff ff ff AUffffR la n l IdaMff Bttff biJ taUii Op 4ffH tTflMn aija ZonSffs MundAK sa Diiudig MndugfolM ntoiirbil attoK vMr da Sa kt TerkrygWr tegaa aukalea n olitprt a B tlattiiutidka Spoffr L Bttn aa ii4ania t hawt B BOTTIKDlIC SOIIDa riaa nraa 48 tt t M ir tM t I 1 88 ff 1 41 l aa l li 8 41 ff ff d ff ff ff M ff ff ff ff i ff l aa 7 4 8 14 8 04 00 8 10 08 i Allaaa la u I klaMff ttUa Utalaa Fiavltatlat Vf tn leop kaa aUt gankaad waidaa B Rollaadaaka apoor L Kitra aapplamaatUwya taa da Gntfd dar Wagoaa OODOa DEN RaiSffiaa raiaa 8 1 10 00 lO l lO la 11 88 11 18 ll K 11 18 l ia 1 18 8 46 4 18 4 80 6 l 4 t W 7 H t 11 11 t 1 1 ff ff ff I fff 1141 f IJlt f f f 118 Iff ll M f f UI ff f ff 6 17 f ff i ff 8 10 18 10 41 11 41 11 01 11 48 11 18 1 4 l 1 10 i 88 4 16 4 46 6 11 6 68 16 48 7 17 e O tui k k MNTIIDIU flffa ffana tou l as 118 8i 88 10 1 lO O 18 01 1 811 48 1 18 I O 4 48 6 l 8 48 11 0 i 10 81 10 66 11 07 mat W 8 01 8 68 10 10 11 09 18 48 11 87 I OI M 4 11 4 67 6 36 449 36 I0 3t 1 03 11 47 f 00 makC 8 m 13 37 10 86 11 84 1 08 1 10 1 148 86 4 80 8 II 6 80 8 10 60 11 18 11 01 18 16 aUanl 8 81 04 7 08 7 16 1 88 8 8S 8 88 03 8 44 lO U 11 81 11 81 1S 0 1 80 1 40 8 00 4 00 4 10 4 80 6 18 8 81 7 41 7 il 1 18 8 48 10 861 VooSurg 6 18 ï j 10 17 1 88 4 88 6 88 a 4 2oelarm JlB 8 68 J 10 81 1 60 4 80 43 10 08 Z ll Mo 8 03 10 48 8 01 6 11 64 lO H Gondii 1 11 7 18 7 41 Ol nap 8 9 30 tO U 10 64 11 68 18 08 18 841 18 8 08 3 17 4 17 4 47 6 18 6 4 7 06 8 0 f I 8 46 lO il 10 81 Ifi BaianAik lnia allaaa It aa b Uaaia aitia Malaa Vaut 8 Si 7 16 6 tl 9 18 31 I lillJI MO 344 4 4i I 81 7 0 8 10 8 84 9 81 km W 6 34 8 47 7 30 8 18 8 4 30 v 41 11 80 18 41 l l 8 tl Kt i 8 49 6 01 8 7 16 8 16 9 40 ie 04 7 7 31 8 13 9 07 9 19 1M8 10 31 18 111 8 8 8 38 4 114 8 1 8 41 7 64 8 9 l lt 10 17 11 83 DOSBideD zondan ie b i ventek geoordeeld worden OoTTMÏEUK HoïaittUK De Daitsche UgkudaKslgeTurdigde Von Volmar heeft zich cergutcren op het congres der Oosteniijkseh Hongaarsche gociaal dcmocratie Terzet tegen Ijct verwjjt der vaderlandülonaheid Hy betoogde a de liefde tot het eigen volkiwezen tot de gemeensehap waartoe men behoort kan ons geen partj geen itatid overtreflen Uocb boven det geograftscbe en nationale gebied ia er nog iot hoogere Het algemeen menschcltjke gevoelen en denken BINNENLAND De vertegenwoordigers van de verschillende staten die eergisteren in Den iiaag bijeen waren voor de nederlegging der akten van ratiAcatic liebben nog op voorstel vau den KDSsischon gezant besloten een telegram van dankbetuiging te richten aan H M de Koningin voor de hier te lande verleende gastvrijheid Ook dit telegram werd na afloop van de vergadering verzonden Omtrent verdere maatregeien ton aanzien van het bureau van het Hol van arbitrage il nog geen beslissing genomen Dinsdagmiddag toen do troepen uit Amersioort op de heide regimentsoeleningen hielden verscheen H M de Koningin tè paard met gevolg en bleet goraimen tijd de manoenvroi gadeslaan Biykbaar had H H last gegeven dat Hare komst geen stoornis zon brengen in de oeleoingon daar den militairen geen gelegenheid werd gegeven H M te begroeten De Koningin was in bet wit gekleed Met bot oog op het uitbreken van de pest te Glasgow wordt verzekerd dat alle maatregelen lot alweer van de ziekte welke bü de wet ol by kMinklgkr beslnit zjn voorgeschreven vanzell worden in ach genomen De ontstol ali voorbehoedmiddel tegen aantasting door de ziekte is aanwezig en de inrichtingen tot verpleging van oventoeele lijders zyn er ook terwijl de dit jaar door de Staten Uenoraal toegestane gelden tot oprichting van een zg peststation in staat tullen stellen tot het doen van bacteriologische en wetenschappeiyke onderzoekingen De besmetverklaring van do haven te Olasgow door Nederland kan eerst plaats hebben wanneer de regeering van het land alwaar de pest is uitgebroken in dit geval de Kngelsche daarvan aan do Nederlaudacbo autoriteiten olflcieel heelt kennis gegeven ingevolge de sanitaire conventie van Venetilt die daaromtrent voorschrjlten van internationalen aard inhoudt Oeida t 88 7 11 Meordmoht door 7 18 KiajBrerknk 7 18 Oapelle 7 88 Botltrdua H 8 86 7 44 RotterdamD F Rotterdam B 8 80 8 11 Ot 8 84 8 08 8 0 r Botterdam Beun Rotterdam D P Kotlordam M 4 4i Capalta 4 8 Nieuwerkerk 8 01 Hoordreeht 1 11 Bouda 8 17 I IO 8 01 8 41 8 81 ff 04 ff 8 10 18 Gouda 7 18 8 87 1 41 OJ ïevenk Moero 7 18 8 88 a BoetemeerZeg 7 S 01 Voorburg 7 68 14 Hage 7 68 08 87 M Tevens vernoemt men dat reeds sedert eonigen tjjd plannen in overweging zp tot het bouwen van steenen ziekenbarakken nabjj de Haven aan den Hoek van Holland ter aanvulling maar hooldzakelgk ter vervanging van de houten barakken daar tor plaatse die thans door hunne ligging iu do bebouwde kom der havenplaats on nabjj het ipoorstalion in tegenstelling met vroeger toen de loodsen niet door woningen en ge bonwen omgeven waren een minder geaebikt terrein geacht warden ter verpiagiog vm besmettcigke zieken Op die verplaatsing zou door een credietaanvraag in de Staatsbegrooting voor 1901 gerekend worden Zoo noodig zullen inmiddels tgdeiyke inrichtingen in de haven worden gevestigd Glasgow is thans door onze regeering besmet verklaard wegens pest Het besinur der Vereenlging van Nedorl Werkgevers heelt van de beide adressen in zake ongevallenwet on wet op arbeidscn rusttijden door haar onlangs b j de Tweede Kamer ingediend alsmede van de Nota omtrent de regeling van arbeids en rusttijden afdrukken doen toekomen aan de voornaamste Kamers van koophandel en aan verschillende werkgevers met verzoek deze adressen door oeno odhacsieverklaring bji de Tweede Kamer te ondersteunen Het bestuur dezer vereeniging heelt zich tevens gewend tet het liooldbestunr der Ned Maatschappij lot bevordering der geneeskunsl met de vraag ol van wege deze Maatschappij niet in een adres aan de Tweede Kamer kan worden betoogd dat de in de nieuwe Ongevallenwet voorgestelde observatietijd van 3 weken ook van medisch standpunt te kort is zijnde het onmogelijk om in zoo korten tiJd na het ongeval op betrouwbare wijze de duurzame gevolgen daarvan vast te stollen Dit betoog werd ook in het betrokken adres der Vereeniging van Nederl Werkgevers geleverd Gemengfde Berichten Men meldt uit Amsterdam Dinsdagavond omstreeks 9 uur waarschuwden twee particulieren een op het Haarlemmerplein wacht hebbenden agent v n politie dat in oen pakhnis in de Nienwe Teertuinen was ingebroken Do agent haalde fluks drie collega s die rust hadden uit den naastbij zijnden politiepost en voorzien van eene lantaarn gingen zjj naar bet aangewezen pakhuis waar zij twee personen aantrollen in het portaal van den derden zolder en welke personen zij arresteerden Bij een nader onderzoek werd een pak met tabak in het trapportaal van dezen zatder gevonden en in beslag genomen alsmede een ledige zak en een balenhaakje De tweede zolder was opengebroken Bi het verhoor door den commissaris den heer Uunther bleken het geen logi i van Lammertje Zondag te zijn Men meldt nit Haarlem Omtrent de oneorlgkheid aan het havenkantoor gepleegd valt nog het volgende te berichten De hulp ondorhavonmeestor Van O lag roods eenige weken onder verdenking wegens door hem als particulier gepleegde liandelingen waarom de havenmeester besloot bijzonder op hem te letten Daarom ging hjj den vorigen i ondag naar het havenkantoor aan de z g hoogo brug aan den Koudenhorn on vroeg Van O hoeveel schepen er waren ingeklaard waarop het antwoord was één 10 88 11 08 ii ia 11 10 11 1 I 10 18 lO l ii ia 10 08 11 18 11 10 18 84 18 44 u ai u 48 10 1 10 I8 lO tt 10 48 n4 Maar de later gevraagde brugwachter ver telde dat zich twee schippers hadden aangemeld waarop de havenmeester ging onderzoeken en vond dat een schipper een quitantie bad die niet was verantwoord en ook niet was nit het dien Zondag door Van O gebonden boek Maar wat bleek Van O had nit de boeken zijner collega s reepen quitanties gescheurd en gebruiltte die bigkbaar als hjj oneerlijkheid pleegde Met die wetenschap gewapend begaf d havenmeester zich weder naar het kantoor en viel van O onverhoeds met de vraag op het lül waar de gelden waren gebleven van een niet verantwoord schip waarop eerst ontkenning volgde doch toen de quitantle te voorschijn werd gehaald viel Van O in zooverre door de mand dat hij bekende de gelden te hebben opgestoken doch van de andere quitanties wist hy niet af Eerst toen door bedreiging met de politie zgn geheugen wat was opgeschtjrpt kwam het er uit dat die te Amsterdam waren bg een lamilielid waar zg dan ook zyn gevonden Van O is reeds ontslagen Veldkornet Roos te Kimberley beschuldigd van hoogverraad is bigkens een Bentertelegram vrggesproken op grond dat hg gedwongen werd te doen wat hg gedaan had zonder vgandigo bedoeling Rechter Hopley botnigde zgn blgdschap over de uitspraak der jury Dit is een van de vonnissen waarover do jingo s te Kimberley zeer verstoord zyn Het raakt dan ook de kern van de kwestie de Kaapsche opstandelingen in de geproclameerde districten beweren slechts gedwongen de wapenen opgevat te hebben Wordt dat algemeen erkend dan ijn de meesten gered Inlichtingen van een gevangene opgesloten te Rotterdam over den moord te Berkel gepleegd op den rentenier Machiel Ripping en diens huishoudster hebben der juititie aanleiding gegeven een nader onderzoek in te stellen en den gevangene v D naar sGravenhage te doen overbrengen Het onderzoek moet geen resultaat hebbon gehad en gebleken zoude zgn dat men te doen had met praatjes zooals wel eens meer in de gevangenis gebonden worden De man is dan ook reeds weder naar Rotterdam teruggebracht In de Tilbnrgsche Courant leest men de volgende oproeping De schrgver van de twee anonieme brielkaarten betrekking hebbende op de geheimzinnige vordwgning van Maria Kessels geadresseerd aan do marechaussee te Tilburg en aan de justitie te Breda wordt beleefd nitgenoodigd zyn naam bekend te maken aan den officier van jnstitie te Breda of aan den rechtercommissaris te Breda Uit Amsterdam schrgft men ff 11 46 ff ff 11 68 ff 1 04 ff tl lO 88 8 14 1 48 ff ff 48 ff ff ff ia i ns ll Sl t Sl 0 8 41 08 4 81 4 44 4 81 8 I 8 07 4 0 4 14 Het weigerend antwoord der jsweliersvereeniging op het bemiddelingsvoorstel der fabriekseigenaren blgkt niet in zyn geheel door deze laatsten aan het bestuur van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbeworkersbond te zyn overgebracht De juweliers zeggen daarin nog eens met klem dat zy ton volle geneigd zgn de gevolgen der verhooging van de bedrglbonküsten te verzachten maar het bemiddelingsvoorstel moeten alwgzen omdat dit bet beginsel van bet netto tarief handhaafde terwyi het bondibeabuir reeds vele werkgevers heelt toegestaan werk nit te geven zonder inwilliging van dien eisch Ook zeggen de juweliers dat zg van alle onderhandeling zullen afzien zoo hetbondsbestnur niet onmiddellgk een einde maakt aan het posten nitzetten es bet vervolgen van arbeidende werklieden Nadat schrjft de Leonw Ct een 70 tal werklieden van de stroecartonfabriek te Leeuwarden tgdelgk waren ontslagen hebben eergisteren en gisteren de andere werklieden op enkelen na den arbeid gestaakt zoodat de fabriek heden zal worden gesloten Omtrent de grioven der werklieden wordt ons een en ander medegedeeld door den heer C Eimers secretaris van den Cartonbewerkersbond Men leest zoo schryit hg in de bladen in Groningen en Friesland telkens dat er tegen hooge loonen 97 i 11 golden per week werklieden gevraagd worden aan de Leonwarder cartonlabriek Er wordt geadverteerd om met de schop te werken Maar als zich daardoor werklieden laten lokken bevinden zij niet meer dan 8 4 9 gulden te kunnen verdienen en dan daarvoor te moeten werken in het kokende stroo terwgl zg meenden op grond der advertentie in grondwerk ol zoo iets te komen Velen worden ook in aiider werk gezet en verdienen dan slechts 15 4 16 Bovendien zoo deelt de heer Eimers ons mede is de behandeling door de opzichters een bron van grieven en ten slotte het feit dat de directie door uitsluiting haar werklieden wil beletten deel te nemen an verin J l Vrgdag wilden te Arnhem een paar ITjarige jongens eene oude veete afrekenen en werd daartoe dien avond omstreeks 7 uur de Ensebius binnensingel als duel terrein gekozen Een klein zakpistooltje werdtevoorschgn gebaald door zekeren A V loopknecht wonende aan de Langstraat welke daarmede den 18 j rige J S en B D in den rug schoot De jongens begaven zich hierop naar den heer Sandberg arts die een paar kleine kogels uit de wonden haalde Intusschen werd de dader door de politie aangehouden die het revolvertje in beslag nam en de vochtlustigen in bewaring hield VfiR6llDEIllN6V4NDKK6KMEmEliyB DINSDAG 4 SEPT 1900 Vervolg Art 13 Het aantal onderwyzers die hot hoofd der school bgstaan komt aan de scholen voor gewoon lager onderwys ondereen met de voorschriften van artikel 24 der Wel tot regeling van het Lager Onderwgs De hoofden r Eerste Burgerscholen worden bygestaan door rospectievelgk zeven onderwgzers en zeven onderwgzerossen ii a 11 11 11 46 1 8 18 I ff 0 U f ia 1044 s f S 4 ff f a 8s 10 0 4 47 10 09 lO la 11 06 8 81 10 lg 10 88 10 43 It la t0 i t0 4 U U 11 17 Het hoofd der Tweede Burgerschool voor jongens wordt bygestaan door vier onderwgzers voor iedere 24 leerlingen waarmode het getal 96 wordt overschreden ontvangt hg den büatand vin £ én oaderwijier meer Het hoold der Tweede Burgerschool voor meisjes wordt bggeitaan door vier onderwgzeressen De heer van de Velde kan zich niet vereenigen met de derde alinea van dit artikel hg wenschte hierin bg te voegen de titel van Ista en 2de onderwgzer en in de plaats van het getal 96 het getal 70 te plaatsen in de vier localen zitten nn 9 klassen en op het oogenblik dat er Fransch wordt onderwezen moet het hoofd der school inspringen Hg deed daartoe het voorstel De heer Jager ondersteunde het voorstel van den heer van de Velde dat wanneer de school zoo n uitbreiding kreeg het toeh zou moeten gebeuren De beer Noothoven van Goor deelde de meening niet van den heer van de Velde daar in art 12 bepaald wordt dat B en W den onderwijzer aanwgzen die het hoofd der school vervangt Ook wenschte hg het getal niet te veranderen hy stelde zich voor te wachten tot 16 Januari daar dan art 16 kan worden toegepast De heer van I rson verlaat de vergadering De heer van de Velde liet de bepaling van een eerste onderwgzer daar maar hg wilde toch het getal 96 in 70 zien veranderd daar het hoofd der schooi zich wel eens kon beroepen op art 13 De heer Noothoven van Goor wilde het voorstel van den heer van de Velde splitsen De beer Vingerling motiveerde zgn stem en zou tegen stemmen daar hg vreesde dat men de kosten daardoor zon opdrgven De heer de Lang was ook tegen het opdrgven van de kosten De heer van de Velde speet het dat hg de beeren niet kon overtnlgen wanneer er 100 kinderen zgn dan moet het 5de lokaal wo en in gebruik genomen men kan wel zeggen dat is geen bezwaar maar het heeft plaats ten nadeele van bet onderwys De heer van Galen waa ook tegen bet voorstel met het oog op de kosten De beer van de Velde maakte bezwaar dat dan in het 5de lokaal drie leerlingen zonden zyn voor een onderwgzer De heer Jager noemde daarop het aantal leerlingen op die in de verschillende klassen zyn geplaatst het is niet te doen om de kosten op te dryven komen er nog drie leerlingen by dan zyn er in een lokaal in drie klassen 42 leerlingen De heer Vingerling merkte op dat B en W juist in den geest van den heer Jager hadden gehandeld door Art 26 in deze Verordening in te brengen De heer Jager beweerde dat de school vdl was en dat hy niet overdreef hy had de toestand genoemd zooals die is De heer van Goor merkte op dat wanneer hg de cyfers anders groepeert zou daar nn reeds art 15 moeten worden toegepast Het amendement van 4en heer van de Velde wordt in stemming gebracht en verworpen met U togen 2 stemmen die der hh van de Velde en Jager Art 14 De hoofden der beide avondscholen worden bygestaan dooi een onderwyzer ol eene onderwyzeres voor iedere 30 leerlingen waarmede het getal 50 wordt overschreden ontvangen zg den bystand van een onderwyzer ol eene onderwyzeres meer De hooiden en de onderwgzers en onderwgiereiseD worden door Burgemeester en Wethondera aangewezen nit het by het openbaar lager onderwijs aangestelde personeel De Voorzitter in dit artikel hebben B en W in plaats van een onderwgzer ot eene onderwijzeres twee onderwyzers ol twee onderwyzeressen geplaatst De heer van de Velde Ik bon het dageIgksch bestuur dankbaar voor deze verandering maar toch nog niet voldaan ik prefereer nog altgd het oude artikel op de avondschool komen kinderen wier kunde zoo niteen loopt dat het noodig is daar nog een onderwgzer by te benoemen De heer Noothoven van Goor Bg B en W bestaat geen plan een bezninigingsmaatregel daarvoor in te voeren en zy hebben reeds een derde onderwyzer aangewezen Het art wordt goedgekeurd Art 14 17 worden goedgekeurd Art 18 By ontatentenis ol langdurige afwezigheid van een onderwyzer kannen Burgemeester en Wethondelrs met inachtneming van het in het eerste lid van artikel 32 der Wet tot regeling van bet Lage Onmrwys voorgeschreven Overleg in de waarnraiing ook voorzien door tydeiyke verplaataiiK van een onderwyzer aan eene der andere scholen verbanden ol door tydeiyke aanstelling van een onderwyzer De heer van de Velde stelde voor dit artikel weg te laten daar het by de Wet v irdt geregeld hy gelooft niet dat verplaatsing wd gewettigd Is I e Voorzitter deelde mede dat aan B en W de bevoegdheid was toegekend een onderwyzer tydelgk aan te stellen en wanneer dit artikel daar bleef dan moest die ook betaald worden En nn om tegen de verplaatsing van een onderwyzer gerechtigd te zyn daarom is dit artikel er in gevoegd De heer van de Velde dacht dat Gedep Sisten daartegen bezwaar zouden hebben o Het artikel wordt daarop goedgekeurd Art 19 20 worden goedgekeurd Art 21 Indien het onderwys in do gymnastiek niet in het gebouw der school wordt gegeven worijn de leerlingen naar het daarvoor bestemde lokaal en weder naar de school geleid door oen door het hoold der school aan te wgzen onderwgzer die verplicht is bg bet onderwys tegenwoordig en in het handhaven der orde behulpzaam te zyn Met een en ander kan ook een kweekeling worden belast De heer van de Velde maakte de opmerking dat de onderwgzer verplicht was by het gymnastiek onderwgs tegenwoordig to zgn De h er Noothoven van Goor deelde mede dat dit artikel was als het oude artikel 9 en dat hot op verzoek van den beer van de Velde daarin was gelascht Art 21 wordt goedgekeurd Art 22 De onderwyzers behoeven voor het geven van lessen buiten de school de vergunning van Burgemeester en Wethouders De heer van Galon wilde dat B on W hiervoor geen vergunning behoefde te gdven dit kan do Commissie van Toezicht wel doen De heer Bellaart deelde daarop mede dat rt 11 was aangenomen waarby bet hoofd vergunning van B en W moest hebben waarom zoudon de onderwgzers dan daarvoor vergunning behoeven van de Commissie De heer Noothoven van Goor merkte op dat het veel cenvondigor was wannoor B en W vergunning moesten geven dan de Commissie De heer Vingerling was eerst de meening van den heer van Galen toegedaan hy was daarvah teruggekomen en voor het voorstel van B en W De heer de Lang deelde mede dat hg tegen het artikel van B en W was Het artikel wordt in stemming gebracht en aangenomen met 11 tegen 2 stemmen die der hh van do Velde en de Lang Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 6 September 1900 Bg het voortgezet toelatingsexamen voor de ryks h b s zyn nog geslaagd voor I Jac J Septer Joh J Septer H Th Hepter Voor II J M A J H von Fregtag Drabbe G van Herwaarden B Cort afgewezen 4 Voor III W R J Andreoli K F Duyts en voor enkele lessen Mej A A Both Afgewezen 5 niet opgekomen 3 De drie candidateo voor IV badden zich teruggetrokken De v6ór de vacantie met herexamen toegelaten candidaten zyn nn definitief aangenomen Nederlandaehe Opera Rotterdam Zondag 9 Sopt a s Faust Margaretha Mevr Marie de Montjou Gelegenheid tot plaatsbespreki ig en het nemen van Couponboekjes Donderdag 6 Sept s avonds van 7 8 nur Café Schaakbord De heer B L H Leclercq inspectenr van politie alhier is benoemd tot inspecteur van politie te Maastricht Beroepen by de Ned Herv KerkHe Goudswaard en te Zyderveld de hoer J M Coops cand te Hekendorp De machine van trein 20 van Utrecht naar Rotterdam is gisteren tnsschon Ondewater en Gouda ontspoord Er violen geen ngelnkken voor alleen ontstond er een oponthond van anderhalf uur De wedstryden van den Ned Kolfbond welke op 9 10 en 11 dezer worden gehouden op de baan in de sociëteit Vereeniging te Haarlem zullen byzonder geanimeerd zyn Daaraan toch nemen niet minder dan 2Ü3 kolvers deel waaronder drietallen vertegenwoordigende de afdeelingen Haarlem Prins van Oranje te Goes Zaanstreek te Koog a d Zaan Op Maat te Zuid Scharwoude Recht door te Alkmaar Schiedam te Schiedam Onder ons te Kroroineni Gouda te Gonda Keer niet te Haarlem Bolsward te Bolsward Om de helft te Nieuwe Niedorp Sta vast te Schellinkbont Boskoop te Boskoop en De vier Eenen te Spanbroek De algemeene vergadering wordt gehouden Maandag 10 dezer s middags te 1 1 u Als voornainmto punten op de agenda daarvoor zyn te vermelden een voorstel van Onder ons te Krommenie om de personeele wedstrgden te verdeelen ui twee afdeelingen Baardoor ook de minder sterke spelers een lahs krggen op een prijs en dat om zes punten te geven aan hem die by den trekslag den benedenpost van achteren raakt Dit is jarenlang een stryd geweest Als feesten staan op et program een concert in de Vereeniging een diner orgelconcert enz HH MM hebben feder een bronzen medaille geschonken b 364 Staats loteriJ 4 Klaaae TrekliiDK vao Woonailag 6 S jplombor No 19 8 ea 38 ledur ƒ 1000 No 8418 400 No O 81 ƒ 800 No lil 7S97 18094 en 19736 toiler 100 PrijttD Taa 86 10 1781 6 a4 847i 11148 IS416 IS790 iaS7 71 S 6717 960 83 46 ilSOS 1 471to S37 SS 19 11143 8 9 87 131 48 6840 SStI 60 88 IS 18 3 179 1971 I O 83 91 1S68 97 9 O 77 68 8701 U 13816 84 l 30S 81 8008 u 1IS63 1 89 O 4 S 8010 40 60 11411 11714 47 1 4 1 4 48 68 68 66 16 1 55 36 6 7 6t 9 15 18730 S 41 108 14 88 3 34 61 16 667 7 8 H 11 08 88 01 8 811 78 S199 8 87 39 13939 77 8 45 1 + 1 301 48 40 48 HOOI 91 707 1 7 16 O 7 11017 8 18813 96 S16 4 9011 111140 S6 81 ll 8 18 76 71 91l 2 47 4 18IIS 63 33 SS6I 84 9174 11 16 78 l 67 1897S 87 S4S4 Bi l 83 73 14145 U4SS 19034 4 6 7 9 18 71 71 U58I k 37 3636 lt 79 II 11801 14170 1S619 ii 66 78 716 9497 19 S VI SI 94 96 1 g 01 38 14311 l 76l 78 m 90 37 8 18 6 1918 99 8 07 ej 7 11 6 $ 6 14809 49 1009 1 96 840 1 71 39 M 11 380 97 87 II 8 6 19314 56 4 nS6 88 46 14417 3 O 69 3913 900 9787 54 86 71 1940i lUI 93 98 78 m 3S U940 40 40 4042 7033 84 99 14616 I70M lU OO 1138 8 S7 9188 11013 4 37 3 4161 iO 990 81 14614 98 IlltlO nOO 41 7ilS10i07 111 8 1 UI87 11 dO 4411 98 47 31 80 17 jl 811436 31 86 10100 1 46 8 93 16 3 86 7 7 7 11109 1 400 19708 80 66 7S 9 11 68 14738 16 86 1778 1747 74tO 10316 4 37 S 49 9 68 a 69 98i 71 7688 19H9 1447 4887 7 16 73 97 76 37 6 7 4916 36 8 11314 li867 17693 79I M 46 911043 7t 1 9 4 1170 19917 0 4 6006 691 71 111131 1601 4 60 19 9 7711 80 83 16 13 10097 31 17 61 89 61 1 1 O 19 iDlli 87 61 61 0 9 9739 4t l 44 1184 7 9 16 70 47 17888 lOm S 88 6J 97 18893 60 91 88 87 78 110644 U9 4 73 171196 98 63 9 7941 97 13016 16178 18013 8010618 6 83 47 10 86 39 99 19 49 64 6376 70 4 131l 16 63 6 V9 ISlt 6417 8018 6 11 76 18118 10609 36 87 4 98 61 16439 1 77 41 M 90 10810 93 97 8t 10683 4 80 8114 16 13834 16181 18143 1078689 91 43 67 1331 89 98 10868 1801 6668 93 109 3 30 61 1 818 86 68 96 99 1I I48 87 71 88 10938 S3 8608 8418 91 13400 16 83 O 84 8708 69 87 11117 MAK TBEBICHTKN ülOUdiL laept tooo Granen Puike soorten goed sevraagil Afwijttenile kwaliteiten moeilijlc te verkoopen Tarwe Jftrige Zeeuwirf t e 7 40 tt 7 75 Nieuwe dito 6 50 ïl ƒ 7 Mindere dito 6 4 6 40 Afwijliende 5 i Polder 7 i 7 a5 Rogge nieuwe eeuwsctie 5 10 5 75 Polder 4 75 d 5 Hiiitenlandsche per 70 Itilo Gerst nieuwe Winter 4 5oi 5 onier4 5 i ƒ 4 75 Chevjillier 5 25 tl 5 75 Haver per liect 1 90 ti 3 50 per too kilo 6 50 ii f 7 Hennepzaad Inlandsclte 11 50 i ia lluiteiilandsfhe 6 ti ƒ 6 50 Kanariezaad 7 J5 il 8 25 Koolzaad 4 Erwten Kookcrwten a Niet liookende 4 liuitcnlandsclie voererwten per 80 Kilo 6 40 i 6 50 iïoonen Bruinebuonen i Witte boonrn il Paardeboenen il Doiveboonen a Mats icr 100 Kilo Bonte AmerikaanscJie 5 70 ii 5 80 Cinquantmc 7 75 il 8 Odessa 6 60 ii 6 75 Katweizaad per 50 Kilo k f Ve mark 1 Melkvee goede aanvoer handel en prijzen hoog Vette varkens red aanvoer handel vrijwel 30 i 33 ct per half Kti Bigj en voor Engeland red aanvoer handel vrijwel i7 i 18V1 ct per half K ü Magere Biggen goede aanvoer handel vrijwel 0 90 i 1 40 per week Vette Schapen red aan oer handel matig 18 il ƒ a3i Zeug Lammeren goedeaanvoer handel matig 14 4 10 NuèhtereKalveren redel aanvoer handel vliig 7 ii 10 red aanvoer handel matig 26 i 48 Fokkal eren 9 il 7 Kiiaa aangevoerd f 5 partijen handel zeer vlug ie kw il 30 4 31 Jilekwal j6 i 19 z aardere 33 Noord Hollandsche 31 4 1 Boter red aanvoer handel matig Goeboter 1 20 4 1 30 Weiboter 1 00 4 i lo Ontvangen wn groote policptie Decnsclie Qlacé Handschoenen voor DAMKS on HEKKEN yfLTi OS 7 M Tailleur KliBfeg E 73i GOUDA tetevlioo io ii f Beurs van Amsterdam lületkrs l a 83 Vckrs 81 8 l 3 100 88 83 ♦ 8 6V 101 67 4 SEPT NiDiauNO Can Nad W 8 IVi dito dito dtic 8 dito dito dito 3 Ho iaat ühl Goull ll8l a4 iTtut Insctir iiug 1861 81 6 88 OoaTIN Dbl m papier 1868 8 dito in liWariasa 8 PoiTtlaaL Olil met coapou 8 Vu dito tieket 3 RoaLallD Obl Bianenl I8 4 4 dito Qtiooaa 1 880 4 dito bij Rolha 188 4 dito l tj Hop 188 0 4 dito ia goud liMiu 1883 6 dito dito ditu I8H4 8 67 SrAMJi Ferpal aeliuld 1881 4 Tuanij Oepr Couv loon iasO 4 8 AJ 10 34 900V 31 436 O leeDingaeria D Goo leenin aarieC Zuiu Ara Rp r obtg 189 ï Mliloo Oh iit 8eh 1890 VaNMuiu Olil 4 oulwp 1881 ïVaTUDAM Obligatien 1898 3 HoTTlauiM Stuit leen 1894 3 NiD N kh HuidalK aaml Araudib Tab lty Gerti8cataii DeliMaataohaDpij dito Ara Hypotheekb pandhr 4 ult Mij lier Voratenl aand 8 aOr llypolheekb pandhr 4 101 Nedorlaiida he Sank aaud 1 1047 Ne l Hanitalmaatwti ililo 114 118 110 O l 114 1 IS I36 100 66 1811 97 98 100 114V UU 68 106 74 104 87 ia 7 Vè 86 160 810 108 101 911 100 117 117 lOlv 34 N W k Pao Hyp I p ldbr 8 8 Kolt ily thaekb pandl r 4i Utr llypottieekb dito 4 l Ooara Ojat HoDi Iiank aand 1 HuaL Ilypotlieekbauk paadb 6 Alisalli Kqu hypoth pamlb 4 Maiw L O Pi Jiicn eert Nao Iloll IJ 9 io rw Mtj aaiid Mq lol Kipt V 8t 4 pw aand Ned lud Spoorwegm aand Kad Zuid Afr Spin aand dito dito dtto 1891 dito 6 lauiSpoorwl 1887 89 A Eolit S Zuid Ital Spumn A H obl 3 PoL K Waraehau WonieD aand aoal Or Ruaa 36 tot JI OTPBMZEN van ZOMERMANTELS DAM KH 11 k I N I K K J O S T U M K H J 8TUMK S TAILI KIIH Bl ovisen en Damesoverhemdefn Jnpoiislolleu en gekl kstuencu 11 SAMSO l Burgerlijke Stand iPlU REN iil Ing Hiolco ouder M Goinpers en L itgnveld Willem ouders lilobbi en E W i uinnuiii Cornelia Wilhelinina üerritjeii oudeil U van puuren en 0 Mcilinizon 4 Sopt C ntlmriiui Miiria ouders C vim der Nout en C I Htecn Cornelia liiliiiniin ouders A 1 de long on A A Hoeniskerlt Corni lis onder M T L de long 04 ö IL C van der Laan 5 Adriann Cornelia ouders A van WJngaarden en A C van den Borg B Hondrinjijouders M Uuliliur en V van dep Broek flPtjo lohaiHia ondors T Itottorop en 1 Kijwcg OVERLEDEN 30 Aug R van Poelgeest 17 ra il A L Ravior i j 2 Sept J M van Asten wed A van der Kint 75 j 3 N do Vos 64 j A Wout fl C H de Vaa bnisvr van P de Bruin 43 j K 1 Herscbo 77 jr ÖEHFWD 4 Hopt P L Thiorens en II H E Bnrgersdjk 5 D Neol en E J Paptoors D van Leenifon en G Uithol M van Maaren 1 C van Tellingen T H Lunenburg en ÖVl UssetetSn