Goudsche Courant, vrijdag 7 september 1900

No 8204 Zaterdag H September 1000 30ste Jaargang o 89 n O n 9 © e set n mmm mum MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relefoon o ht De itgave dezer Courant geschiedt dag cl ij kg met uitzondering van Zon en Feestdajfen r prijs prr drie maanden is 1 25 tranco der jjost 70 Aizonderlyke Noinmers VI IF CENTEN ToWooii i s ADVERTENTIËN worden geplaatst vnnl S regels 50 tlentfn ie iei re eX meer 10 Centen Rroote letters worilun lierekóndnaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur de niidil APVr RTi NTlEIN Met NOVKHBKB wordt gevraagd in een stil gezin een bekwame Dienstbode als 2c MEID goed kannende mazen en naaien Brieven Ir No 2rKi Boekh è de TEK te Ooads TE HUUH AA OEBODEN tegen 1 October 1900 een prachtig Pakhuis gelegen te Oonda aan den Tnrisingel Te bevragen Lange Ticndoweg U 29 Qekoeders STEEHSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en rGrafdecoraties Corbdlli JtrdinièrKs llouquelteD rni QRAF ea FEESTEEaI EN Groote voorraad KAMEKl LANTiEN Aanlei rn ondprh iiid vao TiiIiihi Alleen verkoop voor fiOIIDA en Omstreken van je SKCriSNClIUCK Dood nlle Insect n Door byvoeging van 40 declcn water verkrijgt men oen voor insecten doodertd vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten Uter f 0 50 h f 0 80 1 L f 1 50 5 la i 7 ÏELEPH No lU TUtny t WoBdnbalitm in l0 KoheDlu worcl l hokoiiil eu Korounul Onovurtrolfun iniililul toguii iilW Borst t o 11 I e 1 r HaafiCeklen eni InwomliK iM el ook uilminilifl in bijii iiHa Ktokt4 gt rAUen met gmA icuvdlg au lu rumloii PrU pertlMMMl 1 per post I 1 IA TUwry i We dinalf lnilUbon liiiog onnoVeudo Renooikrnoht on hlilMmo workinit M kt mi t l Ike pijulijks n Bovnarvullo opurBll Buliml merlKHlIj Mul doMi lit nl non 14 r oud voor ongenfesHlk rehouden beengeiwel n onliinm mu l ljnn Hg laar kankerlUden genezen Hranirt gainiliid en yortMlitini iler pijmiii liij wonilon onl lekiln n olm THn lillorlei Bftnl PrU peiy pot f I BO per poBt 1 1 80 OontrBal Dapöt vuor Nederland Apnthek r IIKKKI StXHKKSt Riikin Amilonlnm Ww tMua pAt ii b IUli mendirwtwn iii chuU iip thBk iIm A TlllKHRV m l r r d bol Kohitwh OwUrreioh OtllcTs iimpwtiu U oiitbi l n by het OontruMtepAt hiDileri Kokiii 8 Amit rdMii ItOfj OUDE f 8CHIEDAMMEH Herk NIQHTOAP PKKTKRS Iz Kit how a riB uchttKiul s oachot Mn kurk lUimls rtiur f0D ria des uMm ilnr firma P HOPPE Geéii E ii eKseli maar £ clit BOEREUBROOD rent If O A SLEGT NIEUWE 4iAVEN 28 2 o u s r Kort o Crzicfat onzer PrUicourant SHEKHIK S Pale en old Dry van at I 16 50 per 12 fles KOODE en WITTE POliTWUNEN 15 12 MADEBA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Tnrin 1 50 esch BODEGA OHAMPAtiNE l S tm S mi O O OHNAC 4 f 1 75 f 2 25 t 2 75 f 3 25 f 375 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 Êoiti3E i TJ22 j2 g Per Fl Per Ank 45 Fl I g LIhTKAC f 0 i5 Nto f 27 75 off i CHATEAU VALR08E 0 75 31 i 5 at ESTEPHB 0 85 36 St EMIIJON 1894 1 42 f 2 PAÜILLAC 1893 1 25 53 n OEAVES rWittc Bordcam 0 80 34 rj SAUTERNE 1 tó 12 S ZELTINOEB Moezel 0 90 37 50 g G BOUBBOONE 1 10 47 O sg De Sesschen zjn in do prgzen begrepen en wordeii ft 3 ets per stnk ternggenomen Bjj elke hoeveelheid verkrijgbaar biJ e Orma Wi CRI If l Gouda Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatton van koudo of overlading van de maag door het gebrnik van slechte moeieiyk te verteeron te warme of te konde spüzon of door onregelmatige levenswijze een maaglijdcn als yiiwilkmarrli Haniikrnmii lUiinykriimii Mnii ii i lnen morirHJk Hiiilmierterliio of vemlljmliig op den hals gehaald hebben zij liiormede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortretfelflke werkingen roeds sedert vele jaren bewezen zgn Het in éCuBart llrioR eoRa ruió naijn Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevondene krniden met goeden wjjn gemaakt ea versterkt de spiJs j verteorings organen van don raensch zonder een laxeermiddel te ziJn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzajiendc stoffen en werkt be vorderend op de vprmlng van gezond bloed Door het op juisten tiJd gebruiken van Kruidenwijn worden mnagkwalen meest reeds In t begin onaerdmkt Men moet dos niet talmen er alzoo t doon Symptomen als hoofdpijn oprihpen znur in do maag opzetting misselijkheid met braken die bj chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikw ls na eenige malen drinken genezen A i en de onaangename gevoJg n daarvan als CrS vOppi 5 benauwdheid koliokpijhen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KKUIDENWI JN dik ijls snel genezon KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spij svertering en verwijdert door een zach en stoelgang onbruikbare stoffen uit maag on darmen Schraal bleek uitzien bloedainjbede verval van krachten zijn moestal do gevolgep van eeu slechte vertering onvoldoende Woedvorming en een ziekelijke toestand van de lever BiJ gebrek aan eetlnst evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend zickelpe toestand in KHUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlnst bevordert de spijsvertering prikkelt do stofwisseling bespoedigt de bioedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke altetten en dankbetuigingen betcUnen dUt KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen 4 Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gguda Oudewator Schoonhoven Bodo1 graven Woetden Alten Aarlanderveeu Viorl nrg Leiden Botterdam s Uravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Voor nanisali wordt gewaar chawd I Hen verlanqe uirèilenil IV Hubcrl Üllrlcll sclie Kru l iiw MiJn Kruidenwijn is geon gehoimniiddel zijn bcstanddoelon zijn Malagawijn 450 0 Wyngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roodc wjn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anns alantswortel Araerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd r ADVEETEEÏIM in aUe Couranten worden annn enoinen door het 4lverleiill4 Biir aii van A BUINKMAi ZOON te iOUDA Standaard Hypotheekbank NaalschappeiUk Kapitaal EEN ftllLLlOË GÜLUëN SiNtlran Mt H C CASTIXDUK n B XÊ BMT ba De Bank verstrekt op zeer billijke voorwaarden geU ap eftte hgpatheek n geeft onder controle van hot êigemeem minUtrmUaenTnutka taarIe Halteréam 4 II nUHÊKfKX Hit Coupons 1 Januari en 1 jnli verkrijgbaar Correspondenten voor Ooada de Hoeren M J OOIËR Co GEE BRTER adres voor alle soorten SCHOEN WERK dan bet V MDJiinbDL di Srbwg n LurMmajpiijii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPEUIMINtt van versthillende soorten M€Un K lÊ K KM Aanbeiclena C S VpTS Alle reparation en aangemeten werk Een SNEL Eijwiel is onvermijdelijk een HT K M H en f fC T IjOO Bm n Op den weg zp de Yankee Style Rijwielen het ft IV K Ij H T o a in het Kampioenschap van Nederland 1ste prijs bg het verbeteren van het zes nor record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fakrikaiil vao RUWIELi en NOTOIICIfCLES B A JANSEN s Bosch Leverancier der Caukicr Aiüomaklelen e a Agent voor GOÜDA J C DBRUlTEIt Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPABKBBOOK Paii ExpcIKr Se Dstif jatt wordt dit middat mm Tariaatand niMat p i atmaad tawx vioi Ufvwwl tag B Bhnunatfak flah tTwkoodh ëi pijaladin dan Tartoouwan p hat bbiiakntark iBkai ld l 9e 75o M 0 d fl in da maaalt aoothakaa Te ABMtaidam W Ulotb daban vaa tvfu m Baaders iMeuvT on vertrofteit Trof Dr f iubers welbokond l tlW SK4CET U ia TillMB eeht met FabrieknudTk tot Toortdtftrende radicale es teUere genezing vao alle uMn de meest hardoebkif e xenuw Mleltteiif vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen lt eftgd ToUle ijenezing van elke zwakte Blee tjcht Benauwdheid Hoojdpyn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spysverteriug Onvermogen Impotenz Polintione enz Uitvoerige proapeettisBen y liijTpor l e ib fl 1 fl l fl 5 dubbel iïeM b Öentnnl 8pöt Matth v t VeRte KaUliomrawl OcpölafM Cléban k Co Rotterdam V Üappel B Ora enbftge l alraauna ilu Jong J Czn Rotterdam Wfiff k Cc Ooula I M ii 1 D bH allo dro pst n Wie leeker zijn a io Kehte ËIK6l CttCat te üiitTAfigTTH iBKamenpstold en na v le pru iei gon io d it 1 handd gekomen umie dei ntuup des I iiitrmdfirB Dr MiohaeUü Terrurdigd yp éa besta tuaühinea ia hot wereldb nsmde étabbliaaement vmx GebrB Stoil rok te Kealeti elselM J p n2icfeSLeIl $ Bikel Cacao in vierkanten busaen DezeKikel Caca k mut molk gokouijt 1 eene aapgenurie gezunjo dmnk vcor ia 1 gelijk ch gebruik een i theoiopelfi van j t poüder Tuor een kop PhjooUte Al I genoesknohtige drink bQ gera tan diarrhee gieuflts aet water te gebruiken Yerkrijgbair bü co vounuuusata B 1 Apothsksrs om CJSiorulvertagenwoorJigcr voor tt dcr1 land JuFius MatteaMedl Amiiterdam KalveistnuU 103 Ziji Gij Doof 77 II L tutu 11 vuiDOOFhEIOofHARDHOOniQHElO t ii im C T tiibav f Ki on BV tfiivf uitiiuili k b hulvo lo nnii wolli i t llr Kt urt ti i U GettM M t aoraa kaïMli ilnct p llfcMcMjn l w Ho ui 1 ir r i l fit itii rmid ïrij ai Q kali jdcb 11101 woiniK oiiki ti ii o lifil k ik tvn I r UuItonV Aanü iiufltite Kite Cs shüc Afc rme t lu Zn Qflsaa Drak vau A BEINKUAN l ulteniaodsch Overzicht De New York Herald verneemt dat Lord Boberts in de maand October naar Engeland zal torngkeereo om als opvolger van lord Wolseley het opperbevelhebberschap over het Engelsche leger te aanvaarden Hy zal in het bevel over de troepen in Zuid frika worden vervangen door Sir Eedvera Buller Op het congres der Epgelscho trades ntiions te Hoddersfleld is Dinsdag op voorstel van Ward een motie aangenomen waarin de krijg tegen de Boeren veroordeeld wordt als wreed en onnoodig en verderfelijk voor Engeland handel en nijverheid Do motie protesteert insgelijks tegen de inlijving van de republieken omdat die inbreuk maakt op de onafhankelijkheid van den arbeid in Zuid Afrika en strijdt met de negentiende eeuwache beginselen der vrijheid In zijne toelichting zeido Ward dat de oMog er niet zon geweest zgn als de werklieden liedenindertijd Chamberlain en andere doordrijvers van Jen oorlog doorzien hadden De inlijving van Me republieken bewijst dat het verkrijgen van de zoogenaamde uitlanderrechten slechts een voorwendsel en l et werkelijk dool van den oorlog de verovering der randmijnen was Engeland geeft honderd miljoen pond van het volk uit ten einde de goudmijnen te veroveren voor een internationale Jodenbent die vaderland noch vaderlandsliefde heeft Toejuichingen Ward weigerde te gelooven dat de Britsche mijnwerkers arbeidend onder een Beit Rhodes en Eckstein ooit het loon zouden verdienen dat zij hadden onder het Boerenbewind De meeste bladen zeggen dat de motie slechts aangenomen is met een kleine meerderheid maar volgens de Daily News was het een flinke meerderheid De Times zegt in een hoofdartikel dat zij in elk geral weigert te erkennen dat de motie van Ward de in chten van de Engelsche werklieden weergeeft Deze waren onder de krachtigste voorstanders van de Engelsche politiek in Zuid Afrika welke politiek in Ward s motie verdraaid wordt Wel mogelijk dat ee 6te doch zij waren het ook die de gevolgen dier staatkunde het zwaarst het bitterst voldoen en dies is het niet dan natuurlijk dat ook zjj de eersten zijn wien de oogon opengaan en die zich nu afvragen waarvoor al dat bloed al deze opofferingen P De Lond avondbladen bevatten een aanuil FEVlLLElO X SiyïÏMÏïïï 3t Priscilh zeide mij dat zij in een rustigen slaap lag Nog één maal moest ik dat schoon gelaat aanschouwen opdat ik haaf beeld duizenden mijlen ver in mijn geest zou kunnen bewaren Ik sloop de trap op en trad het vertrek binnen Daar stond ik naast hare sponde en staarde met door tranen verduister i oogen op haar die ik mijne vrouw noemde Ik gevoel mij als een misdadiger en ontwqder zoozeer wist ik hoe weinig recht ik had om in deze kamer te zijn Haar bleek rein gelaat lag op hfl kussen het schoonst f elaat voor mij ter wereld Haar boezem ng n rustige ademhaling op en neder Onbeschrijfelijk schoon en blank als een engel lag zij daar en toen ik haar zoo beschouwde zwoer ik dat geen roenschelijk woord mij aan hare onschuld lou doen twijfelen Maar toch sou ik naar Siberië gaan De zou alles ter wereld hebben willen geven om mijna lippen op de hare te drukken in staat te xijn haar met een kua te doen ontwaken en dete Ungè donkere wimpers te zien ontsluiten en hare oogen zich met liefde op mij richten Maar neen dat mocht niet zijn I en toch kon ik mij nüt weerhouden haar z er s dit op het voorhoofd telegrammen uit Hongkong van heden meldende dat de secretaria van Li Hoeng Tsjang die heden te Hongkong aankwam mededoede Li Hoeng Tsang verlaat morgen Shanghai om naar Peking te vertrekken Hij voegde er bij dat Li uit Peking bericht ontving dat de verbonden mogendheden gelijdelgk aan de Chineezen zullen toestaan om het bestuur over de hoofdstad over te nemen en dat prins Tsjing belast is met de zorg voor de keizerlijke stad Bnsland acht zich genoodzaakt na de weinig bemoedigende ontvangst der jongste nota wat achteruit te krabbelen Het doet dit door een toelichting te geven in het Journal de St Pétersbourg over de bedoelingen en plannen in Oost Azië Daarin zegt dit officieus orgaan Rusland kan slechts wenschen dat de binnenlandscho onlusten die door den opstand der Boksers ontstaan zjjn ten spoedigste worden bijgelegd Derhalve is Rusland ge neigd alles wat het herstellen van de geregelde betrekkingen met China kan vergemakkelijken gunstig te beoordeelen en daarom acht het noodzakelijk dat de Chineesche Regeeringsorganen in hun functie worden hersteld opdat do mogendheden met hen in onderhandeling kunnoif treden Een militaire actie in groóten styl in het gebied voorbij Peking schjjnt Rusland een grond voor nieuwe verwikkelingen toe en niet het middel om de rust te herstellen Het terugroepen van de vertegenwoordigers der mogendheden naar Tientsin zou in China worden opgei omen als oen bewijs dat de mogendheden trouw bleven aan het program dat zij oorspronkelijk haddon opgesteld Er bliift nog een gewichtige arbeid te doen over om tot oen oplossing te komen fer quaesties die zich uit do onlusten in China znlleyontwilikelen Mlar de gedachte aan geihatigdheid moet ovef elke andere beweegreden zegevieren opdat niet aan de militaire actie een grootere uitbreiding worde gegeven dan voor de gelukkige oplossing der hangende quaesjies van belang is Uit de mededeeling in den Regeeringsbode blijkt ten duidelijkste dat Bnsland geen zelfzuchtige bedoelingen nastreeft in China Hoe groot ook do zeer ereehtvaar de opwinding is die de gebeurtfnissen in China in all e beschaafde landen hebben verwekt toch heeft de Russische Begeering geloofd dat daardoor de hoogore belangen niet uit het oog mogen wordep verlorea en daaiK om wil zij de quaesties door de Chineesche te kussen zij bewoog zich even hare oogleiien bfetden en even aU iemand die op een misdaad betrapt wordt snelde ik de kamer uit Den volgenden dag was ik rpeds honderden m len ver en was myn gemoed wat rustiger Wanneer ik Ceneri ooit mocht bereiken en bevond dat Macari niet gelogen had dat ik op laaghartige wijze misleid A en als werktuig van booswichten gebezigd was geworden dan zou ik tenminste de armzalige voldoening der wraak genteten Ik 7oU hem als slaaf mishandeld en in ketenen geklonken federzien Dat zou mij oen vergoeding zijn voor mijn lange reis Wellicht was deze wraakzucht wel eenigslins te vergeven aan een man die zooveel geleden had als ik Eindelijk St Petersburg I De brief dien ik biJ mij draag en een dien hij reeds ten mgAp behoeve ontvangen heeft verschaffen mij e welwillende ontvangst bij Harer Majesteit s edelen vertegenwoordiger in de Russische hootdstad Mtjn verzoek wordt aandachtig aangehoord en niet als onzinnig verworpen Men zegt mij at het onv k rzichtig is doch de woorden onmogclijk toe te staan worden niet gebezigd Er staan zeer groote moeilijkheden in den weg doch wijl mijn laak geheel van ondergeschikten aard is eif niet het ninste politiek karakter draagt en mgne brieven ile onderteekening dragen van een persoon wien de gezant zeer gaarne van dienst wil zyn zegt nOen mij niet dat de hinderpalen onoverkomelijk zijn Ik moet eenige dagen wellicht eenise wekei geduld oefenen doch mag mij overtuigd houden dat al het mogelijke voor mij gedaan zal irarden Er bestaat zooala de oieu s goboortenisscu ontstaan ondorzoeken mot alle kalmte en rust Zü blijft daarom onverandwliik trouw aan het beginsel dat don groud l g vormt van a M staatkunde nl het bghond van den vrede tnsschon do mogendh den der gehoclo wereld op dezelfde gronden van solidariteit die de mogendheden vereonigt voor het algemeen welzijn 4Iet ia dus niet langer het terngt okken op TSbntsin dat Rusland op den voorgrond stelt niaar afkeer togen oen militaire actie in oten stijl in het gebied voorbij Peking Daaraan denkt echter niemand In Peking vril men stand bondon om er eon centrale Rageoring in te stclloD die over den vrodo kan en wil ondorljnndolen en waarborgbn geven zal ter voorkoming van nieuwe onlusten en moorden In Poking moet China worden gestraft voor holgoon zjj misdeed tegen het volkenrecht Vi is iieii c Bcric lihT Fhaniuiijk De Tentoonstelling is Dinsdag bozoïlit door 272 571 personen Wol is door don minister van handel Millerand nog geen bepaald antwoord gegeven op het voorstel van den afgevaardigde Poschal Cronsset tot verlenging van do Tentoonstelling of juister tot heropening van een gedeelte in het volgcndo voorjaar doch men kan toch veilig aannemen dat het door don betrokken minister onverwijld ingestelde onderzoek tot negatieve resultaten zal voeren do moeste tot dusver van de exposanten ingekomen antwcnrdon luiden in tngnastigen zin voor het veriengingaplan on ten gunsto van het oorspronkelijk plan tot deflnitiove sluiting den vijfden November evenals van den kant der concessionarissen en der beambten van de hoofdcommissie Na het langdurige slotverhoor van don dader van don aanslag op den shah van Perzig ijfilson eergisteren kan nu spoodig verwacht worden do overdracht door donrechter van instructie van het dossier aan ket parket De doctoren evenwel die den bedrijver van den aanslag in waarneming hielden met betrekking tot ziju geest ver mogens hebben bon rapport nog niet gereed Bri qib De uitvoerende commissie van het vrijwiUigersbataljon voor China heeft het zoodanig op een vcrgeiyk weten te gooien met de verschillende leveranciois dat uien goede hoop heeft er met een bedrag van 4fW 0 K bladen schrijven eenige wrijving tiidsclien de bdde Rijken Intusschen wie ia de gevangene en waar bevindt hij zich O dat kan ik niet zep gcn Ik weet alleen dat hij geneesheer ia met name Ceneri een Italiaan een apostel der vHjheid patriot samenzweerder Ik was niet dwaas genoeg mij voor te stellen dat hij gevonnist en voroordeld was onder den naam waaronder ik hem kende Tk veronderstelde dat deze valsch was Ijord Q waa er zeker van dat in de laatste maanden niemand van dien naam veroonlceld was geworden doch dat deed weinig ter zake Wanneer het yKxk gegeven werd dan zou met de datums die flt had opgegeven de identiteit van den man onmiddellijk door de politie w fden vastgesteld En nu goeden morgen o spoedig mogelijk zou ik bericht van de ambassade ontvangen En nog een enkele waarschuwing Mr Vaughan zeide I ord Q iGij lijt niet m Engeland Herinner u dat een ondoordacht woord zei een blik een toevallige opmerking tegen een vreemdeling die naast u aan tafel zif uwe zaak geheel zou kunnen l derven Xel Kgeeringstelsel is hier geheel anders dan het onte Ik bedankte hem voor zijne inlichting hoewelik geen waarschuwing noodig had De waarheid dat een Engelschman in St Petersbutg steedsdoor spionnen omgeven is en vaak de gevolgenzijner spraakzaamheid moet ondervinden Ik wasdus vast besloten mij ten zeerste in acht tenemen v Ik keerde naar mgn hotel terug eiTbncht de a m mmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmlmÊmlm francs als schadeloosstelling te zullen afkomen Daar er voor oen bedrag van driemillioen was geteekend zal het restant 2 Ö0O O0O francs in verhonding tot do inschrijvingen worden teruggegeven tenzij erbij het comité neigiiy moclit liostuai om inte gaan op de klachten van vele zich titdeelneming aangemeld hébbenden die verklaren al hun hebbon en houden verkocht te hebben en hun middelen van bestann te hebben verloren reden waarom zij raconen aanspraak te kunnen maken op behoorlijke vergoedingen DlTITBOHI i D De kelzof heeft do verkiezing viin denvgfdon April 1 1 tot burgemeester van Berlijn in opvolgin van don tot don oerston burgoineostor verheven Kirschner vau denheer Brinkman van Koningsborgen goedgekeurd en den gekozene dut ali zoodanig orkend ondanks do hardnekkige bestrijding van conserrhtiïve zijdo waar mon on immer meer voortgaat al het mogelijke te probooren ora tnsschen de stad Berlijn enden keizer onaangename terhonilingeii tescheppen t OoiTimwK De sofialistenleider dr Ellebogen uit Weenen heeft op hot congres dor OostonrykschHongaarscho democratie öraz evenals Von Vollmar gesproken over de tnkliek on dor do plaltelandsliovuiking In de eerste plaats moet op liet solidariteitsgevoel worden geworkt en moeten de boeren doordrongen worden van de wonsclielijkheid van samenwerking tot verbetering van hun econoiniBchen toestand mot vermijding evenwel van aanvallen o i do don j boer dierbare denkbeeidon aangaande den landeigendom biJnenlamd Op dö Piirö cho teiitooTistfllhig te Vincoiines zyn door de jury aiiii üü inzoiidin van 30 stuks paarden va do NedorlfindKcho paardoiiiokkorü tuugektmd 3 guuden 3 zit veren en A bronzen umüaiUus torwyl aan gpldpryzen oen bedruf vun 62U0 franco iH betaald J u commlaKlo die bier tt lands doze puardengroep vior do wfrcldtcntoonHtrlliüg lit olt bljooiigebracbt heeft dus alle eer van liaar werk Noderlunduchc Opera Dir C van der Lindt n Wi giMiM bot groote Haccen waarin de llc volgende linden zoo gocd mogelijk door Omler gewone omstandighcileri tow mij dit niel moeilijk zijn gevallen St Petersburg was een der pbiatsen die ik altijd gewenscht had te xien Alles was er nieuw en vreemd voor mij en He levens wijze waard om bestudeert te worden maar ik stelde weinig Iwlang in hetgeen ik taa Ik verlangde niets dan mii n vervolging vim Ceneri v K rtl te zei ten Ik was echter met zoo dwaas oin den lezant te ov rhaasten en hem lastig te vallen Daar ik geloofde dat hij lies zou doen w tt In 7 i n vermogen was wachtte ik geduldrg ot ik eini1t4ijk een briel untvint wa inn ik bij de Ambussade ontboden werd ixtrd Q ontving mij eer vrien tiel 4 lAlles is in orde zeüte hij igi zuU naar Siberië l aan met een au ris Uie ilie tc U de on wetendste zeeman oi soldaat zal herkennen Ik i spreekt van zelf dat ik mijn eer verpand heb dat gij in geen enkel opzicht tot een mt fl ai pinjf va dkn Ih Uing zult medewerken rlat uwe zaak geheel van persoonlijken aard is Ik betuigde hem mijn dank en vrotg om na dere initrurtJes Vóór alles zeide hij zult gij u ten alcize moeten vervoegen De Czaar wgnstht den excentrieken Engelschman te zien die zulk epn lange reis wenscht te ontJernemen m een pa ir vrajcn t hjen li ffri f verraigtij