Goudsche Courant, zaterdag 8 september 1900

het gewas flink boven de grond komt geeft men 66 K G Chilisalpeter dat men in t voorjaar als de nieuwe groei begint herhaalt en nog eens als het uitstoelen ongeveer afgeloopon is Zoo handelende zal men op een goed gewas gerst kunnen hopen B te voor bekl een gevangenisstraf van 1 jaar en 6 maanden Beklaagde betuigde nogmaals zgn onschuld Die eens steelt is altg d een dief en denkt toch achtbare heeren om mgn ziekelijke vrouw en dochter I De verdediger mr Den Hartog vroeg vrijspraak en mocht beklaagde veroordeeld worden dan rekening te houden met zijn leeftgd en treurige familieomstandigheden Na de pauze verscheen in het zondaarsbankje H V 24 jaar fabrieksarbeider te Ngraegen Bekl die vroeger sclieen ontkend te hebben Bekende hg in den avond van 25 Juni na een cognacje gedronken te hebben in een café op de markt te Gouda van uit de vestibule een daar staand rijwiel te hebben weggenomen Hij was daarmede gegaan naar zjn slaapstee was daar s nachts gewekt aangehouden en met het rgwiel overgebracht naar het politiebureau Het was niet zgne bedoeling het te verkoopen doch om er mede naar Duitschland te rijden Eiach vier maanden gevangenisstraf met in mindering brenging der prev hechtenis Beklaagde s verdediger mr W L Lngken Glasliorst die als zoodanig voor het laatst voor dit college optrad als benoemd tot ambtenaar van het O M bg het kantongerecht te Alkmaar maakte van deze gelegenheid gebruik afscheid te nemen van het college waarbij hg gedurende 5 jaar als waarnemend gritüer was werkzaam geweest Pleiter dankte het openb minist voor zijn humaan genomen requisitoir en deelde medo dat hg den beklaagde tot bekentenis had gebracht daar hem gebleken was dat hij zich aan bet bewuste feit moest schuldig gemaakt hebben Gemeng de Berichten Dinxperlo slaagt er uitstekend in zegt de Zw Ct bij de vaderlandsche pers tot meerdere bekendheid te komen Kerst nad men het singuliere gebod van het drpgen van eeuige noodwendige kleedingstukken op de heggen toen werd de plaats genoemd omdat de burgemeester een vonnis kreeg wegens het slaan van zijns veldwachters dienstmaagd en nu is er blgkbaar weer een Dinxperlosche quaestie Naar men aan de ZuU Ct uit die plaats bericht had de burgemeester aan het hoofd der openbare school op een gpwonen schooldag verlof geweigerd om zooals op vele andere plaatsen ieder jaar geschiedt een reisje te maken met de leerlingen der Hoogste klasse geheel buiten bezwaar van de gemeentekas Het uitstapje heeft toen plaats gehad op Zondag Inderdaad een zonderling optreden van een burgemeester die bekend staat als veraarvoor Zondagsheiliging merkt het blad op Do Arnh Ct weet er nog meer van te vertellen Het muziekkorps Dinophonia had den burgemeester verlof gevraagd om de kindeken met muziek te mogen inhalen Een weigering volgde Wat doen de muziekliefhebbers Ze wachten de kinderen bij de grens der gemeente af en blazen bun liederen achter de Dnitsche paaltjes steeds den kinderstoet volgende die van deze buitengewone ontvangst bflzonder veel genoegen beleefde Bij het huis van den burgemeester dat tegenwoordig juist aan hot Dnitsche gebied grenst wordt tot slot nog eens een opgewekte marsch gespeeld Beurs van 8 SEPT KlMiiAN üsrl Ned W S IVtdito dito dltc 3 dito dito dito 3 HoKOi OM Gouill 1881 98 4 Italii InaehruTmgUOS Sl 5 Oonim Obl m papier 18 8 5 dito ia zilver 1858 5 PoiTüOAL Obl met coupon 3 dito ticket 3 BuaUHD Obl Binnenl 1894 41 dito QecoDB 1880 4 dito bij Bolhg 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leeu 1883 6 dito dito dito 1884 5 SpAli i Perpel acbuld 1881 4 Tüsitiij Oepr GoQT leen 1890 Gac leeniDg aerie D Gecleemn aeriflO Zuis AliRp V oblg 189 5 KllIoo Ob lit Sob 1890 6 VWIezmiA Obl 4 onliop 1881 VVSTIHDAU Obligatiea 1895 S BoTTKEDAM Sted leou 1894 8 NlD N Afr Hindelav aaod Arentiftb Tab Mij Certilioatea Deli Maatacbappü dito Ara Hypotheekb pandbr 4l Cult Mij der Vorateni aand a Gr Hypolheekb pandbr 4V Nederlaudsche baak aaud Ned Handelmaataoh dito N W 11 Pac Hyp b pandbr 8 Bott llypotheokb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 41 OosTENB Ooat Hong bank aaod 188 Bnat Hypotheekbank pandb S IIOV AmilKA Equt bypoth pandb 4 90 Maxw L G Pr Litn rert N D Holl lJ SpooriT Mij aand Mg tol Elpl T St Spw aand Ned lud Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spin aand fi dito dito dito 1891 dito 5 lAUl Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid Ilal Spnmij A H obl 8 POLITH Waraohau Weenen aand Eü8L Gr Buaa Spw Mij obl 4 Baltiache dito aand Faacowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Kurak Oh AsoT Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahkuka üem Pao Bp My obl 5 Ohio t North W pr C y aand dito dito Win St Peter obl 7 Denrer b Bio Gr Spro eert r a lUiooia Central obl in goud 4 LouiaT fcNa hTllliOert T aand l 74 Mexico N 8p Mij Ie hyp o 6 104 Amsterdam Vrkr 81V 93 93 100 98 88 Vl 88l SlotKra 81 98 93 M Vls Men meldt nit Apeldoorn van 5 dezer Gisterenavond om half zes kwamen defamilieleden van den heer W F A Z wonende aan de van Hasseltlaan aan t bureauvan politie aangifte doen dat diens woningden ganschen dag geheel geslolen was geweest hetgeen hun destemeer bevreemddo omdat de heer Z voor zoover hun bekend niet op reis was De burgemeester begaf zich met den inspecteur van politie naar het huis dat zö na de achterdeur te hebben opengebroken geheel doorzochten In een benedenvfertrek stond het ontbot gereed Op een bovenverdieping vond men een doodgeschoten hond in zijn mand liggen terw l de slaapkamer een vreeselijk tooneel te aanschouwen gaf Diitr lagen in nachtgewaad te bed het lijk van den heer en mevrouw Z beiden door een schot in het hoofd gewond mevrouw met twee kogels de heer Z met één Op de gevonden revolver was nog één scherpe patroon Do terstond geroepen geneesheer dr Pot kon slechts den dood constatoeren en daar de lijken nog niet geheel koud waren concludeeren dat de moord overdag althans in den nanacht geploegd moet zgn i ll 84 65 961 96 101 671 92 29 l 10 841 00 91 99 631 435 51 103 904 1641 9 57 191 114 lO s 184 886 100 55 1617 Ulri l Spoorwegverbindingen met GOUDA ZomerdleDSt 1900 Aangevangen 1 Mei TUd vai Greenwich eOtlDi ROTTIHDlHiin Tern B d 11 39 18 1S 1SJ8 i S8 1 87 8 85 8 85 8 48 4 89 4 54 5 88 8 15 7 i 7 48 8 14 8 17 1 88 9 14 10 09 10 18 10 40 11 01 ff 4 3 10 19 S SS 9 18 9 19 9 88 9 57 8 40 J I 9 88 9 40 10 18 10 8 11 18 10 08 11 85 10 85 11 08 1 1 10 1 17 1 8 11 11 50 18 84 18 44 1 8 8 4 3 E8 4 03 5 87 S 4 8 7 47 8 07 1 58 fi lO 0 5 80 11 18 11 80 11 89 AUeaD la eo Sa kltaa Bxtrt bgbfltaleii f Op de treiaen i jn Zondeg Ueendeft en DtiudtK Madeegielie ntonrbiijXËea raor de Se il rerkrygbaer tegen enkelea rraaktprÜB ff llaUeadieha Spaar L Bitre aaijpleniMt hewüa 18 lOO Vl 100 1141 UU 58 105 BOTTEBDilE SODBA Tiaa raniL 7 88 9 4 9 3 9 18 9 47 10 18 11 81 11 48 18 10 10 8 I f 10 83 10 43 7 4S 8 89 5 1 S lO OS f M 4 09 4 34 07 S tl 7 08 7 8t S 80 48 9 47 10 09 10 15 11 05 7 89 7 49 8 84 8 P4 9 00 9 89 10 08 10 84 10 49 11 58 i 0 18 81 1 81 1 09 M Faanltatief op den loop kin niet garekend werden B HeUtndaeke apoor L Extra aupplementliewije van da Compagnie der Wegoni Liti OOUDA OBN UA Gfiae veiaa 9 18 lO OO 10 19 10 1911 88 1I 18 18 18 18 8 l tS 8 88 8 4S 4 19 4 50 5 85 r 48 i li 7 8 11 11 1 10 08 11 18 1 81 513 t 11 88 1 88 87 9 48 10 88 10 48 11 41 18 08 18 46 11 55 1 40 1 80 1 58 i 4 45 5 81 5 S 15 4 7 57 861 1 01 8 9 11 17 9 S8 9 S 10 18 10 88 10 43 11 8 8 18 10 08 8 14 10 17 88 C P10 8 8 48 8 S 4t 1M9 10 84 I0 i j0 4 11 11 11 57 681 160 810 108 108 99 11 100 117V IITV 101 84V 8 55 9 08 9 44 10 11 11 85 11 3 18 0 1 80 8 40 8 00 4 00 4 80 4 i0 i ii SS 7 4 7 H 8 j 10 17 1 88 4 8t 88 6 O U t A A U S T K R O A M TÏaa eena 8 9 8 11 8 3i 9 88 10 85 10 9 18 08 l Si 1 48 3 88 4 O 48 16 8 48 9 1 lO iS 10 87 10 6 11 07 iAmLW 8 01 8 8 10 10 11 09 18 48 18 7 8 018 88 4 15 4 57 86 8 44 9 S 10 3 1 08 11 47 I t OO aUC 8 1 V IS 9 87 10 8 11 8 1 1 08 1 10 8 14 Ï IS 4 80 11 5 60 9 E8 10 bO 11 1 18 08 18 15 l Ua 88 8 04 7 08 7 1S 7 89 8 8S VooTDorg 5 88 Zoelerm Zag 10 88 1 50 4 10 43 evenh Mo 08 10 48 1 01 S ol 8 54 Hniiili 8 14 8 11 7 8 7 48 07 9 08 F 948 9 80 10 1110 84 ll SS 18 0 18 84 S IS 8 09 8 17 4 17 4 47 B IS 5 4 7 06 8 0 8 18 8 il Birmonikatareln alleen la en la Ueaee eilfa betalen 8 O L O A tl PR E G H l Tiaa araa 8 10 14 10 59 18 00 18 87 8 15 8 13 4 88 5 58 80 7 10 t U 11 18 8 8 T 96 11 84 4 8 i 11 7 88 8 48 317 15 69 1 16 9 18 9 81 11 18 18 87 18 01 80 K IO 8 34 4 4 8 11 7 09 8 10 84 9 61 AjU W 6 84 6 47 7 80 8 18 8 4S 9 80 V 48 11 30 18 48 1 05 8 41 8 8S 8 4 09 3S 7 S5 8 85 9 40 ll louda 7 50 7 81 8 18 07 9 89 1 18 10 84 18 611 1 S 8 88 4 18 4 34 47 7 64 8 09 9 11 10 87 llji 8 1 8 03 7 04 8 18 8 5S 1 80 10 14 10 49 11 47 18 38 1 0 8 08 S 4t 04 8 80 7 00 7 54 ITlreoht 8 18 0 8 7 47 8 tl 9 80 10 10 10 11 88 18 08 1 0 8 08 8 80 4 08 4 48 8 8 6 53 7 00 7 58 9 00 9 85 10 0 10 48 Woerdaa 6 07 6 41 8 0 9 87 10 38 11 55 18 87 4 15 7 84 9 18 11 07 Oud 8 8 6 58 8 17 10 41 li 86 4 88 9 14 Goida 1 48 7 08 7 84 IM I U 10 4 11 17 18 11 1I I1 8 88 8 40 8 6 48 5 10 18 7 14 7 48 8 88 9 48 10 07 10 18 11 88 Todiade het vorifte seizoen lich mocht ver heugen lal deie opera Vrgdag a s in den StadBschüriwbnrg worden opgevoerd Aan deze wederopvoering en monteering is wederom de grootste zorg besteed terwijl de rolverdeelinK dezellde is gebleven als in het Torige seizoen Te Botterdam is als maatregel tegen t binnensluipen van de pest gezorgd voor een quarantainestation op het schiereiland tusschen de Hoogenoordscbe gracht en de Maas een barak voor 5 k 1 Iflders met woningen voor de verpleegsters den dokter een waker en een waakster en een laboratoriom Het zgn alle houten lokalen Barak en woningen zijn van baden voorzien De faecaliën en het badwater worden opgevangen in putten en daar gedesinfecteerd alvorens al te vloeien Binnen enkele dagen komt er nog een tweede barak tot opneming van lijders b j Te IJmuiden is al voor twee jaren een ziekenbarak opgericht waarin verdachte zieken kunnen worden afgezonderd en tevens daar een desinfectie inrichting gevestigd De binnenkomende schepen worden door een geneesheer bezocht die een onderzoek instelt aan boord en daarvan telegrafisch bericht zendt aan den inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht Mocht een verdacht geval worden aangetroffen dan wordt de zieke onmiddellijk in de barak afgezonderd en verpleegd Verdachte schepen uit besmet verklaarde havens blijven tien dagen in quarantaine Gevallen die te Amsterdam mochten worden ontdekt worden onmiddellijk afgezonderd in het Buitengasthuis en daar behandeld Het feit dat thans pestgevallen te Olasgow voorkomen heeft niet geleid tot verscherping van die maatregelen omdat deze voldoende geacht mogen worden Bemesiing van Wliitorgcrsl Qoad 5 B9 7 11 Moozdreelit door 7 18 Kieuwerkerk 7 88 Gipalla 7 S Roltenltm M SS 7 44 RotterdamD P tt f Rotterdam B r 8 S0 8 57 9 CS 8 54 8 09 9 03 Botterdam Beurs V Rotterdam D F Botterdam M 4 48 80 07 OapeUa ♦ 1 41 Nieuwerkerk 01 5 1 Uoordreebt 11 11 04 Boada 17 8 10 88 i AUaa la a la klaase aitn l 7M 7 18 Souda 7 1 8 87 8 41 9 03 Ze enli Moero 7 88 8 S8 SMtarmeer Zog 7 31 9 08 Voorburg 7 58 9 14 a Haga 7 58 9 03 9 19 9 87 ouda Oadew Woerd I traekl 10 8 84 7 45 8 18 9 07 5 86 5 48 8 88 Dikwijls wordt geklaagd dat de opbrengsten van de laatste jaren van een landbouwstelsel zoo weinig loonend zijn Een der in die periode meest geteelde gewassen is wel de wintergerst Met succes kan men daarbj gebruik maken van kunstmest zooals een genomen proef door Paul Heddtas te Wolfskehlen bewezen heeft Een H A onbemest land bracht op 1900 K G gerst en 2240 K G stroo terwijl de Wpbrongst van 1 H A bemest land was 2300 K G gerst en 3680 K G stroo Was de opbrengst van het eerste perceel f 154 de waarde die het bemeste opbracht bedroeg f 229 dus f 75 meer Nemen wij aan dat de bemestingskosten per H A bedroegen f 46 dan schiet er een zuivere opbrengst winst over v n f 30 per A iMéer dan voldoende niet waar f Hoe nu de Uerfstbemesting voor gerst toe te passen en hoe de daarop volgende voorjaarsbemesting P Als het land geslecht wordt in het najaar zaait men per H A 100 K G slakkenmeel en 100 K G kainiet zoodat dit Sink wordt ondergebracht Een veertien dagen later wordt de gerst gezaaid Kan men door bgzondere omstandigheden de mest niet vroeg genoeg onderbrengen zoodat men ze gelijk met het zaad meet uitstrooien dan doet men beter in plaats van kainiet de halve hoeveelheid Patentkali te nemen Als Van andere zgde wordt ons gemeld dat het ec1 tpaar een vrijwilligen dood moet zijn gestorven De heer Z moet vroeger een niet onaanzienlijk vermogen verworven hebben en zich toen uit zaken hebben teruggetrokken In den laatsten tijd moeten echter zgne inkomsten zoozeer verminderd zgn dat hij zich genoodzaakt zag de villa voor een minder comfortabele woning te verwisselen Naar wij vernemen is de persoon eenRotterdammer die Dinsdag een elfjarig meisje naar den Kanaalweg heeft gelokt en aldaardoor den hoofdagent C Luyendgk is aangetroffen en gearresteerd na ter beschikkingvan den burgemeester van Vrgenban te zijngesteld eergisteren geboeid naar söraven hage overgebracht DUt Ct Gisteravond half zeven had er een geweldige gasontploffing plaats in de woning van den heer J C van Asperen aan do Vriesestraat te Dordrecht Toen de bewoners gistermiddag een zware gaslucht roken werd een gasfitter ontboden wien bij onderzoek bleek dat een koperen buisje waarmede de lamp der huiskamer aan de leiding bevestigd was verteerd wap Hg vernieuwde dat en stak toen hg daarmee gereed wai de lamp aan Nauwelgks echter was hy de kamer uit of met een zware slag sloeg het getimmerde plafond der kamer uiteen en werden verscheidene ruiten der binnenpuien verbrijzeld Blijkbaar had zich tttsschen het plafond en den vloer der bovenkamer een hoeveelheid gas opgehoopt dat tengevolge van het aansteken der lamp ontbrand is Gelukkig was er niemand in de kamer aanwezig en hebben er dus geen verwondingen plaats gehad maar van de kleine meubelen is er door het neervallend plafond heel wat vernield De schade is door verzekering gedekt ofschoon de ontploffing geen brand veroorzaakte Dord Ct Van 1 September af wordt van Nederlagdsche wielrgdsters en wielrijders geëischt dat zg bij het rgden in Duitschland in het bezit zijn van een door den burgemeester hunner gemeente gewaarmerkt bewijs waarop voorkomen naam beroep woonplaats datum en plaats van geboorte en verder het signalement van den betrokkene Zü die niet voorzien zgn van dusdanigbew s worden gestraft met eene boete vanhoogstens 60 Mark Fiets Men meldt uit Goedereede Merkbaar is er sedert enkele dagen eene kentering ten goede in den stand der dysenterie epidemie waar te nemen Officieel zijn er tot heden 74 personen door dysenterie aangetast geweest en heeft de ziekte in 44 woningen geheerscht Van een 7 tal woningen kan het kenteeken nog niet worden verwijderd terwijl een IStal Igders waarvan er 8 in de bewaarschool worden verpleegd nog onder behandelingzijn Het aantal dooden beloopt nu elf De Maastrichtsche correspondent van de 1S 4S li SS S 04 S 8 84 ♦ 1 8 8 08 4 08 4 84 4 44 4 S1 5 1 i4i S 48 18 9 4810 8S 9 4 10 08 lO U 45 10 85 10 4 5 10 37 10 S3 11 01 I1 8I 1 59 11 44 Velo seint datCorflflasJij voor den 24 uurs Sfdstrijd te Parijs Zondag het uurrecord zonder gangmaking 39 240 M heeft aangevallen waarvan de Belg Maurice houder is Cordang reed 39 575 M Hg was na afioop zeer frisch De VeIo merkt op dat deze verrichting zonder opzienbarend te zgn toch opmerkelgk is en dat de concurrent van Huret niet ver van zgn beste jform is Het volgende staat aangeplakt voor een der ruiten van de kiosk op het Janskerkhof te Utrecht Waarschuwing Wegens opzettelijke bedriegerij door afzien van het huwelijk door Alida de Jong voorheen wed De Wit wonende St Annestraat 2 kaartlegster aldaar wordt een ieder voor haar gewaarschuwd Wees dus op nw hoede voor deze bruid Van de bruidegom staan de beste getuige ten dienste get N van der Klok Utrecht Daarnevens leest men het volgende Waarschuwing voor K van der Klok Al wat wordt geadverteerd omtrent mg leugentaal Den rede er van is als dat de wed De Wit hem kleeden wil en reinigen en ook geen kost voor hom wil verdienen w g Mej De Jong wed De Wit Het U D geelt de verklaring van deze vreemdsoortige annonces Hg was weduw naar zg voor de tweede maal weduwe hij reed met zand en met bloemen zg was planeetlezeres hij leefde alleen haar dochter was in een dagdienst zij was 58 jaar hij was 55 Bedenen genoeg om ernstig over een huwelijk te denken De tgd van vrijage was zeer afwisselend Nu eens zonneschijn dan buiig weer nu eens maneschijn dan weer donkere nacht Af geweest is het wel 10 maal in die 3 maanden maar eindelijk viel het besluit tot trotfWen De stukken werden klaar gemaakt doch de bruid bestelde het aanteekenen weer af Verleden week Vrijdag tan laatste werden zij in ondertrouw opgenomen en zonden nu eergisterenmorgen trouwen Ook nu liep hot weer mis Dinsdag werd hem de deur gewezen en toen hij niet gauw genoeg ging werd hij er uit gegooid Hg had nog juibt een zwart lakensch pak gekocht Dien avond beproefde hg zgn stuk opnieuw maar zonder succes De politie maakte een einde aan de kibbelarg En den morgen van den gewichtigen dag kon hg al wat van hem was in een zak pakken en kon hij weder onder e B opstootje vertrekken Ook nu trad do polite weder tusschenbeiden Toen wist hg niet belor te doen dan zgn huwelijk op het stadhuis voor onbepaalden tiJd uit te stellen en een kwartje te geven om in een waarschuwing tegen de wankelbare onvaste bruid zjnhait te luchten Zjj bleef niet achterwege betaalde ook een kwartje en plaatste een tegenwaarschuwing Zoo prijken hun handtekeningen toch naast elkaar al is het niet op de trouwacto yERG DKKl GV IDIiUË IIËEÏÏER44D 8 8t 10 80 41 J 10 87 8 0 8 S 9 8i 10 80 10 45 11 38 11 8 11 45 I l 87 7 05 7 9 8 8 S 0 88 9 4a 10 84 89 S S9 46 8 58 9 88 9 4 9 58 DINSDAG 4 SEPT 1900 Vervolg Art 24 wordt vastgesteld Art 25 Onverminderd andere of in anderen vorm door het Gemeentebestuur te göven voorschriften strekt deze verordening waarvan zg een exemplaar ontvangen den hoofden der schoten on den ondenr$zers tot instructie De onderwijzers in de gymnastiek en het handteekenen en de onderwgzeressen in de handwerken worden met de overige onderwijzers gelijk gesteld Waar in deze Verordening wordt gesproken van onderwijzers worden ook onderwgzeressen bedoeld Na eene kleine opmerking van den heer van de Velde wordt dit artikel goedgekeurd Art 26 De op den voet van artikel 8 der Wet tot regeling van het Lager Onderwijs aangestelde kweekelingen zgn het hoofd der school ten aanzien van den gang van het onderwijs en de schoolorde onvoorwaardelijk gehoorzaamheid verschuldigd De heer van de Velde wilde dit artikel er niet in plaatsen omdat de kweekelingen ressorteeren onder den schoolopziener De heer Noothoven van Goor zag geen bezwaar dit artikel in de Verordening te behouden De heer Vingerling zou niet gaarne zien dat dit rtikel verviel dan konden de kweekelingen doen wat zg verkozen De heer van de Velde merkte op dat de kweekelingen onder het hoofd der school staan Art 26 wordt aangenomen Art 27 Als leerlingen worden toegelaten op de schalen voor gewoon lager onderwijs kinderen die den leeftijd van vgf jaren en negen maanden op den dag der toelating hebben bereikt op de Eerste Burgerscholen en de Tweede Burgerschool voor jongens kinderen die in het jaar der toelating den leeftijd van zes jaren hebben bereikt of zullen bereiken op de Tweede Burgerschool voor flteiaje zg die voldoen aan een examen af te leggen voor het hoofd der school en ten overstaan van een ot meer leden der Commissie van Toezicht of overleggen eene verklaring van het hoofd der Eerste Bargetschool voor meisjes dat deze school met vrucht is doorloopen op de Avondschool zg die op den dag der toelating den leef tgd van twaalf jaren hebben bereikt en bewijzen het gewone schoolonderwgs te hebben genoten De heer van de Velde wilde de redactie van de 3de alinea van dit artikel anders doen luiden en wel dat het hoofd der school het examen af moet nemen en dat ook kindoren der Iste Burgerschool voor Meisjes zonder examen kunnen geplaatst worden indien zg eene verklaring kunnen overleggen dat zg d 6e klasse dezer school met vrucht hebben doorloopen De heer van Goor meende dat de eerste verandering die de heer van de Velde opgeeft niet zoo onschuldig is dan zon het hoofd der school verplicht zgn het examen in alle vakken af te nemen de tweede verandering is een verbetering De heer van Galen merkte op dat in dit artikel den 12 jarigen leeftijd niet was genoemd nam men dit aan dan maakte men een gedeelte van een raadsbesluit van vroeger Ongedaan De heer van Goor achtte het wenschelgk het karakter van die school te behouden ik zou in overweging willen geven het amendement van den heer van Galen niet aan te nemen De beer van Galen is er niet op tegen dat kinderen beneden 12 jaar worden opgenomen maar het is heter den leeftijd te bepalen De heer van Goor ziet in aanneming van dit artikel volstrekt niet dat daardoor een raadsbesluit zou worden te niet gedaan Het amendement van den heer van de Velde wordt in stemming gebracht De heer de Lang had onder de discussie over dif artikel de vergadering verlaten Uitgebracht worden 6 voor en 6 tegen zoodat de stemmen staakten De Voorzitter Daar de stemmen staken sluit ik deze vergadering VOORTZETTING DEE VERGADEEINGVrgdag 7 September Tegenwoordig zijn de hh Noothoven van Goor Herman Prince van de Velde van Galen Lnger van Iteraon Krook Vingerling Jaspers en de Raadt Afwezig de hh Jager Bellaart do Lang Donker Straater en Dessing De hh Jager en Bellaart met kennisgeving De notulen worden voorgelezen en onver i anderd goedgekeurd Aan de orde is de stemming over het amendement van den heer van de Velde op art 27 Dit wordt aangenomen met 8 tegen 3 st Tegen stemden de hh Noothoven van Goor Tan Iterson en de Raadt De Voorzitter Daar dit amendement is aangenomen ia het amendement van 12 jaar van den heer van Galen vervallen Art 28 wordt goedgekeurd ï Art 29 wordt in stemming gebracht en aangenomen met 10 tegen 1 stem die van den Cbeer van de Velde Art 30 32 worden aangenomen Art 33 Het hoofd der school houdt lijsten der schoolgaande kinderen voor aantee keningeu betreffende gedrag vlgt vorderingen en schoolverzuim Het richt naar aanleiding van de gehouden aanteekeningen zoo noodig opmerkingen tot de ouders of verzorgers Hij zendt wanneer Burgemeester on Wethouders dat voor zijne school voorschrijven aan de ouders of verzorgers iedere maand een schriftelijk rapport omtrent gedrag vlgt vorderingen en schoolverzuim hunner kinderen of pupillen De heer van de Velde stelde voor in plaats van heeft Igsten voorhanden te lezen houdt lijsten Op voorstel van den Voorzitter luidt het artikel aldus Het hoofd der school houdt lijsten der schoolgaande kinderen voor aanteekeningen betreffende gedrag vlgt vorderingen en schoolverzuim In de derde alinea wordt het woord ijver verandert in vlijt en daarna het artikel goedgekeurd Art 34 en 35 worden goedgekerd Art 36 Het hoofd der school is bevoegd de leerlingen die onzindelgk zgn naar huis te zenden om gereinigd t worden Aan leerlingen lijdende aan ziekten of kwalen die voor de overige leerlingen of voor het onderwgs hinderlijk ot nadeelfg zgn kan door Burgemeester en Wethouders het bezoekeni der school tijdelijk ontzegd worden De heer van Iterson wilde het woord bevpegd veranderen in verplicht omdat het voormmt dat kinderen met luizen op school komen ïn nu moet het hoofd verplicht zgn die kinde iren weg te zenden De heer Noothoven van Goor en de Voorzitter repliceerden daartegen De eerste alinea werd veranderd en moet gelezen worden het hoofd der school is bevoegd de leerlingen die hinderlijk onzindelgk zijn naar huis te zenden om gereinigd te worden De heer van Iterson stelde nog een derde alinea voor Leerlingen behebt met ongedierte moeten door het hoofd der school naar huis worden gezonden Deze alinea werd niet ondersteund zoodat het niet behandeld kon worden Art 36 wordt daarop goedgekeurd Art 37 wordt na eene kleine redactiowgziging op voorstel van den heer Vingerling aangenomen Art 38 39 worden goedgekeurd evenals de overgangsbepaling De geheele verordening werd daarop zonder hoofdelgke stemming aangenomen Aan de orde Het Ie Suppletoir Kohier van de pi directe belasting naar het inkomen dienst 1900 Wordt vastgesteld Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering gesloten STADSNIEUWS GOUDA 7 g eraber 1900 Dinsdagavond trtójaUiior voor Patrimonium op Ds QJIWiée Jr die als eerevoorzitter der afèrfirfg eene afscheidsrede hield met het oog 1 zgn a s vertrek Do heer W sprak over de hedendaagsche sociale worstelmg bezien in bet licht van het Calvinisme Deze rede werd door de vele toehoorders met groote belangstelling aangehoord daarna dankte de voorzitter Ds Wisse voor deïen leerrijken avond er nog een hartelgk Woord van dank aan toevoegende namens de afdeeling voor hot vele dat Ds W voor de afdeeling heeft laan Rechtszaken Voor de arrondissementsrechtbank te Rotterdam stond gisteren o a terecht Een ouwe zondaar beklaagd van verschillende diefstallen te Berg Ambacht in donnacht van 26 op 27 April stond terecht de50jarige J B arbeider te Dordrecht Pnardenequipement een vloerkleed een hakmesen om dit alles te vervoeren een nog solidekruiwagen zouden van zgne gading geweestzgn Niet minder dan 9 getuigen waren indeze zaak gedagvaard slachtoüers koopersetc Wat de verklaringen van de bestolenenbetreft getuigde beklaagde stereotiep kweet er niks van k ben der niet geweest Later kwam hij nog aandragen met eenalibi Den nacht van 26 April had hg gepasseerd in gezelschap vanne enfin niet te Berg Ambacht Een visitekaartje van een der dames was nog in zgn bezit As tie los kwam zou die t wel bewijzen De ontvreemde voorwerpen zou beklaagde per roeiboot over de Lek getransporteerd hebben een vaartuig dat hg zich ook wederrechtel k zou hebben toegeëigend Bekl betuigde echter gaar niet te kennen varen vooral niet op do Lek Hij zou den bewusten morgen per salonboot Merwede I naar Dordt zjjn vertrokken Het O M uit verschillende feiten constateerend het organisch verband tusschen de ontvreemding yab gezegde voorwerpen en het in bezit hiBfvfn zgn van beklaagde achtte den diefstalVprtnigend bewezen en eisch Ontvang en een groote collectie Dscnsche Qlacé fiaadsclioenen Toor DAMES en HEEREN VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDArrlevhoon tl 364 StaatB loterij September 4e Klaase Trekking Tan üouderdag No 6678 80 No 973 en 14368 ieder 190 Prüaen Vnn 66 168 18878 16646 l 4 l 5859 86 16178 lt73 0 19660 542 F8 1676 1987S 6883 19U3 48 2006816 2014 17029 77 lUi 20172 7 8398 6489 6 38 ll OOO 18S49 117 864 i 56 3i 8 64 6807 96 S819 60 7 499 3 86 69 39 1 41 1317 48U 65 30 4 10 6 83 1178 S9 6218 S i 6 20 86 IS lO 32 6645 1910 626 6727 9888 U4j1 8180 Uil 86 13S66 7615 10309 r 88i 7705 45 14319 10 10 93 14102 7886 1098 1 46 801 11080 14616 8141 1167 14760 1 1211 85 14 46 9590 II n 14916 8 1231 n 7 Oprnj iarici izi g tot SPOTPRIJZEN van ZOMERMANTELS DAMES en KINDER COSTUME 8 COSTUMES TATLLIïUn Blousen en Dameso7erhemden lii on$lolfen en gekl Kaloenttn 11 SAMSOM Burgerlijke Stand Reeuwijk GEBOREN Magdalena Margnretha ondors A Droog en D van Doorn Marrigjo ouders W Schriok en M Hej GEHUWD G Boer wed van M de Groef en Ij de H aan wed L Hofstede Bekwame Blikslagers Adres NAAML VENN EOÏÏBRDAMSCHE STOOM BUKEMBALLAÜK PABRIEK ïoorheüii J II OTTERÏllER i Groonelaan 7 9 ROTTERDAM Thitny s Wond rbala m n lo oheolo woruld bukond en iroroemil Oiiovortrollün mitldul tuiroii alle Korst L u V I tM rNauffzirktmi ei Inwotulig zoowel ft B ook uitivomlijf m bijna lUe ziektegevallen met goüd nevotg ann to wenilen l rys lerflHeoit t l itr post t 115 ThUïrj s Wondsnalf bezit eon alsnog ongokeiulo goneoikranUt en lioilzaiiio working Maakt moestal Ike pijuhjko en govaarvollo operatio gohoel oiorlioilip Met dc o zalf werd eon 14 JHar oiiil Voor oii t eiieeslJ k fi elioiulen Iteemreiewel on onUnRs oon bijim üs Jaar k iikerlijdeii icftiiezen Hronst om ui en vorzacliting dor pijnon bij wondon ontstokingon ouz van allerloi aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Dopót voor Nederland Apotheker lIËIVKi SlIVIIËItN Hokin K Auieterduin Wfutr geendetidt ib beiUlle meii direct ann die chnt niQ ilheke les A rHlMlBY in Pregntd bel RohiUch Oetterreicli Gelieve prospectua teoutbieilan bij het Centraal ItepJSt bHiiden okin 8 Amiterdam P U 1KB UU 1 4 sCHTEDAMMKIi GEÏÏEVEB Merk NIOHTOAP VwkTfJRbaai b t M N It PlïKTEBS Jt Ms liuvijt viD eohtbetd oarliot on kurk ataedl rooiv Kien van den naam der Finu P HOPPE vt f JIlS Het beste onsclifdelylute en g maklulykate poetunlddel voor Heerea en vooral dam en Kioderachoenwerk la de Apprvtunr van C H kURLBr L Co Berlin Beutb Str 14 Men lette goed op naam en fabflolumerk VarkryHav fey Heerw WiNlieUeri tn ithMawtrk latsilirln rirnMa Mii t Mratf4 Mtky W tvdeaiuWiAralM