Goudsche Courant, zaterdag 8 september 1900

TE HUUR AANGEBODEN tegen 1 October 1900 9 prachtig Pakliiiis No 8395 Maandag 10 September 1900 398 e Jaargang eOüDSCHE COÜRMT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A D V E U T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Onten iedere regel meer 10 Centen Groote lettera worden berekend naar plaatsruimte fn ending van Advertentiëii tot 1 uur des niidd Met NOVEMBKB wordt gevraagd j In een stil gezin een bekwame Dienslbode als 2e MEID goed kunnende mazen en naaien Brieyen ir No 200 Boekh J db VEN te Gouda STEENSOLEmNDEL In lossing eene lading Kachel en Machinekoleii en Isto QüAIilTEIT fiiMEElOOTJIRlS Aanbevelend Firma A JONRRa ZONEN GEBR IJSSELSTIJN Kantoor Vest Gouda TELEPHOON No 2 Gekoeders STEEHSMü Bloemisten GOUDA Salon Kamer en toi Grafdecoraties Corbeilles Jardinieres Itouquellrn enz GRAF en FEESTKRAKSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van JSSECTEJi CIDBlt Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 doelen water verkrijgt men een voor insecten dooijend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten Liter 0 60 L i 0 80 1 L i 1 50 5 L 1 7 TELEPH No 114 E CASSITO TANDARTS Turfmarkt leö Gouda Spreekuur van lO tot 4 uur DINSDAGS ort ZATERDAGS van 9 tot to nnr kotteloome behandeling Op dit uur worden kansttandapparaten tegen verlaagd tarief verstrekt GEEN BKTER adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het Noordbrabantsch Schoen en Laanenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPRUIMING van verschillende soorten SCUn K K W KHH Aanbevelend O SMITS Alle reparation en aangemeten werk eeii Ëngelsch maar Echt BOEHEUBHOOD f cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Pain ExpelKr SS Dutig iVki wordt dit middel met TemflMDd saooes all püuülleiide inwitniig Hiigewwi teieii BheMiiiI Bek Jich t Veilondh eM pB i n den f S ral ME Dil 1 WV i ISkJ 53 dÏMltdAD ook U dan Taitroawon Kea lette ophel iliriekB erk l ke Id l SB Ïto e in de meoate ifotliekeii T Ajulerdui M Tnotk X bu Ten T 7il en Bendere f tt il ttttC tl lniii = 1 Nationale WeldadigheiMs Loterij Volg erLS heden ontvangen brricht van het hoofd r omité kunnende TKEKKINGSLIJSTEN niet voor 17 SBPTEMBKIl wordenaffieleverd i j I iiii iJEit Secretaris IV li Sob comité voor Rotterdam en omstreken LOTEN IN DE GjOUüSCHE P4ARDKl LOTKIlIJ zijii 10 Cle per lot verkrijgbaar bij A BEliTKMAlt h Za i HCOFBPRIJZEIS Eijtuigen met e nentweePaarden bespannen Qllïna l afArhl de meest braditige nveraterkendi U n t LarUCnC kmdcren ais volwassenen sptiaverterlng zenWpóofclpljn ter versterking haiiekte of kraambei OUINA LAROCHE MJRRUGINEU f in htff bijzonder X tv kwalen van Kritiéch n leeftijd em VeritriiK t tii flacons u l t k Toecfeaain verst rkend aangenaam van sma voordn clijksibhj 2 vooral voor kiQdpren zwakken en klierachtlge gestellen teer m velen aIIs geneeskracbtTge dr nk bi stpörnisseti der ipijsverterlngsorgapenl en Jlarrftj voorluigclingenenklepekinderen Pn s i bu a j j Kgr 1 7Q A S4 Kgr 0 90jA É Kgr y ChemWh MölbJoillLlil Speciaal voor Kindervoeding in bus tn ft fegi J zmvertj iTlCIKSUlKCr y ƒ o 60 V Kgr 0 25 Asthma Cigaretten JXTa hlv Se ZSiÜ rTaJS t aoosjes jj Ö 80cny0 60 1 FRUIT PURGATIEF tegen Verstopping Aambeien Migraine Congegtlcs etc voftral ook als laxans KRALPKI lEN HOLM belangrijke diensten Eikel Cac o r Tanttarinde Bonbons Heren bewijzen de Tamarinde Bonbons voorTi P daar dtf ifonn voor liet kmd begeerl ijk eh de maik aangenaam rnjspcrdoosjc o bÓen O eO j CflIttilSll Oati nickC ak emeen erkend ah het BESTE huismiddel J Verkoudheid en Keelpyn bet H een slljmoplossend eb verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in HJI □ fleschjes verkrij gbaat Pnjs ƒ 0 20 per fiesch je fraaparaien rm XRAEPELIEN ft HOLM to Zeist w aUfft vwrxien i an tliguetitn tnaarop de naam ei Aaiidhtlemng en verkr ffbaar btj de mie tU rk itpolhaJhtr m Droffuten KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Alikkfl PaaHiei Riii dvee eiife Indien gij niet wilt hoesten gebraikt de alterwege bekroonde a wereldberoemde Superior Druiven Borsthoiiig Extract iei aniiio uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloeni van H 1 k JSCHAIH Co Uenllaag lldevracm Co b Molianthe ii liot beste middel der wereld SCHAIK 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VA N VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co s Melianthe geneest Kinkhoest CO b Mellintbe geneest zoowel oud als jong l Co s Melianthe mag m geen huisgezin ontbroken Co b M eUanthe staat voortdurend onder Scheikundig toeziclit Co s Welianthe helpt onherroepelijk Co s Melia ttie ia bekroond met Eerediplooia s Co S Melianthe is bekroond met Goud Co s Melianthe is bekroond met Zilver Co s Melianthe ia venjgbaar in flacons vao 40 Ct tOCiM n f bg Firm WOLFF Co Westh Tiffi 198 ao tda D MIEBIES KleiweK E 100 Gouda E H Ï4B MILU Veerat B 128 ta Gouda A BÜOMAN Moordrtkt B y WIJK Oudmalrr M KOLKMAN Waddinxveet a ItOLLMAN Bodegrmm PIN KSE Nimmrkerk a d JJ il W J tis DAM HaallrehUn A N viüZESSEN Schoonhoi J Tb TOBKBN Boik Hip le eES¥erzekering ïïaatschappij ORDK €HT öoedgekeurd bS Ktin besl van 10 Nov 1873 No 21 MaatschappdUk R apllaal 2 00 0 000 gehd gepbisi VERZEKERD BEDRAG 36 800 000 80 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit AL LiK soorten v n verïekeringen op levens en aterltekansen gegrond Do Tarieven zijn volgens de laatste sterjtetalels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bj den Hoofd en de Provinciale Inspectears en bg de Agenten in alle plaatsen van Nederland en e lpn geinpn te Gonda aan den Tprlsingcl Te bevragen Lange Tiendéweg D 29 EVDEFOfTAMBEi worilt verzoclit op t MEUK te letten mi HBT MiOtZUH TAir RAVENSWAAYZONE GOHINÖHEM Deze THEEËN worden fgelererd in verzegelde pakjes ran viji twee en een half eo een Ned met vermelding van Nommer enPr a voorzien van nevenataaui Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot ae uitv JeriD van geëerde orders aanbevelende 1 BREEBAART LZ liïïSCEE STOOMVERVEÏIIJ chfiiiistW Wassclierij y jt Kriiish if T ISot rilinn IbrèVetocrd iiM i Z I n Knniiia f jl fler belgen IJ lilol f idep6t looii iJOHflflde ï fr idpteit vob h ► omen in v tvon van 9emnen l aiile ilrd roHJn li ok alle irgojlderBli i ill f IcialB linnchwüg voor p i at oitti r y n i i mïnt l8 ïéereu nfflcii J dgdiin tateUtle nEi AmIeii Wr rie U laatsïf ft od j MirfdA l e gkwleren hwifl MtoljJiid Hmvi rt i fn jonacliadelijk voorj duoi i eid M SML EWel onverbydeiyk een fiTE U H enï J IjiC dVM 90l mXO Op den weg zijn de Yankee Stjle Rijwielen het m IV fS gjfi T o a in het Kampioenschap vau Nederland Iste prya b Uot verbeteren van het zes nnr record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikunt vao RIJWIELEN eii ÏOTOllCYCLES B A JANSEN s Bosch Leverancier der Canibler tutomoblelcn e a Agent voor GODDA J C DEBOITBU Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBROOK gfP Wie werkelijk p r ö s stelt een KUei IJiHi te hebben laat zich fotografeerea in de Votografiaehe UuuttinricMIng STTTÜIO m P V D WAilLl§l Fl SINGEL 661 Wie zeker zyn wu de Echte j Elkel CaCaO te ontvangen testum nMaMd en na v le proefhei gen in dou 1 handel gekomen onde deri naam des uitvinder Dr UlohaelU vervaardigd f p da beate maohinea in het wereldberffinub tebbliawnwnt vaa Qebra StoU rok ts Keolen tltohs J r micl2acl s Cikel Cacao in vierkanten bmaeB Deze Eilttil Caoaa i net melk gekookt eentt aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik erai 2 theekipeU van t pceder vooc een kop Ohoc l te JU geneeakraoblige drank bg gevjij van diarrhee aleuhta iset watoi te gebrtiiken Verkrijgbaar b de vooiMameta H Apotheksn eoi V Ka Vt ia yröifouB ja f 1 80 e 0 90 a 0 35 j Qenerulvertagenwoordigar voor Hadetknd JuRus attenkltdi Amfjterdam Ealveistraat 103 Gboda Drek an A BRINKMjCn Zn relefunii i De liitgaye dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondeiiiig van Zon en Feestdag en De prijs jjer drie maanden is 1 25 franco derl ost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJf CENTEN dfo iresoript van djn Keizer zal binnenkort worIdon openbaar jemaakt r De Standaid verneemt uit Badfontein dd Dinsdag Baler en Botha honden nog steeds hun stelling van Zondag bezet maar Dinsdag ruktenfle Boereu dichter naar het Engelsche kMP op hetgeen de Engelschen scheen te verrassen te m r wöl volgens hunne inlihtingen de meesje Boeren van Botha lalgs de oosterljjn teruggetrokken waren nvt medeneming van de meerderheid van hetygeschut De Engelschen hadden tweema aijn de Boeren van Botha heliograftSchjgevraagd waarom zy zich niet wilden owgeven en zoo den onvermjjdelpeu aèoop pn den oorlog bespoedigen Telkens ant wo dden de Boeren Wij moeten doorvethtal de Engelschen moesten het Botha maar rageri De Boeren vroegen intusschen o d gevangenen nog altjjd naar Ceylon WortUi gestuurd Df Standard verneemt uit Durban Een patdeltje Border Rifles zijn den 5en in een hinjrlaag gevallen on gevangen genomen B Times verneemt uit Lonrengo Marqnes Voftdurend stroomen Boerengezinnen Barbeen binnen waar typhus roodvonk en milen beginnen te woeden Het gasthuis isleds boordevol Veertig Engelsche offl oiefB jsittén jjovungen in de landbonwzaal e Daily News verneemt uit Kaapstad d gisteren Hofmejjr leider van den AfriUnderbond vertrekt heden om gezondheidsïdenen naar Europa Naar men gelooft gaat j zich in Nederland metterwoon vestigen In Ladybrand hebben de Boeren blijkbaar en rijken buit behaald wat de bezetting erbrand heeft was dus niet alle voorraad 3e belegerden als wij ze zoo noemen kunnen badden een half dozjjn gewonden Achteraf Eohjjnt er in het geheel geen belegering van Ladybrand geweest te zgn De kleine bezetting week op het naderen der Boeren uit naar een bergrug in de buurt en verschanste I zich daar en de Boeren namen bezit van I de stad Van daar uit uit de huizen en van achter muren schoten zjj zoowat op de Engelschen en bepaalden zich verder tot het binnenhalen van den buit Ten slotte ontruimden de Boeren de stad op het naderen van Hunter s leger waarhj er over en weer nog van geschut werd gebruik gemaakt Terwijl de Boeren met hun wagens en kanonnen aftrokken lieten zü als gewoonlijk een achterhoede op den Platberg om hun terugtocht te dekken En of wj weer in April zgn gaan zg nu op Wepener af kim vaa Rnnilvee m in De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter kennis van belangiiebbenden dat het douane kantoor Seliaete btation des Woensdags van 8 tot io uren en des aterdags van £ tot ii uren I des voormiddags geopend zal zijn veor den invoer van Ncderlandsch slachtvee bestemd voorde slachthuizen te Antwerpen Brussel Ctfreghein Anderlecht Gent en Luilö alsmede voor dien van paarden schapen geiten m vleesch Gouda den 7 Septemb 1900I De ptir raeester voornoemd k L MARTENS 4 KË L 18 $i Vi VGj BURGEMEESTER W WE TH OUDERS van f Gouda brengen ter algen ene kenms dat de GeI meenteraad in xijne vcrgijlenng Van den 4en dezer maand heeft benoemdj 1 tot Leden van de Cö mmissie belast mot het onrwerpcn en herzien der plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding strat is bedreigd en wjiiirvan de Burgemeester Voorzitter is de Heer Dr E H G van Itarson H Jager C P W Dwing en M II A Straater jtot Leden van de Commissie van bijstand in ï t böheer va n hel Gemeente Pensioenfonds de Hteten P J Ilellaart en A Jaspers Li Gouda 8 September 1900 tUurgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS 1 De Secretaris BROUWER Lullenlaiidscti Ovt rzicht Do Dnitsche Reichsanzeiger bericht In de gisteren gehouden vergadering van het Pruisische ministerie is besloten met het oog op de moeilijkheden bg den steenkoolaanvoer den toevoer van buitenlandsche kolen daardoor te vergemakkelijken dat het tarief van grondstoffen voor den tgd van het voortduren der tegenwoordige omstandigheden en ten minste gedurende twee jaren algemeen wordt ingevoerd De staatsspoorwegen in Pruisen zijn belast met de onmid deliyko invoering van dezen maatregel op eigen gebied en voor zoover dit noodig isj met het onderhandelen met andere spoor wegen V Het Weener Fremdenblatt bericht dat dj ministerraad in den loop van den dag f bijeengekomen onder praesldinm van Koerbe Men onderstelt algemeen dat het doel v deze bijeenkomst is geweest een forma besluit te nemen betreffende de ontbiudi van het parlement Het daartoe machtige 38 i Ik zou leer gaarne voor dese eer bedanlfbben maar daar er geen kans bestond er te ontkomen schepte ik moed en nam mij vcPen Aileenheerscher zoo goed mogelijk te w te staan Het rijtuig van den Ambassadeupnd voor de deur en in eenige minuten reden paar hot KeizerUjk Paleis I Ik heb nog een onbestemde herinnen van reusachtige schildwachten schitterende open ernstig uitziende lakeien en andere ren prachtige trappen en zalen schilderijen Uden tapijten en vergulde meubels Mijn geleider volgende trad ik een vertrek binnen waar op den achtergrond slank man stond met edel voorkomen en inlttaireuniform en ik begreep dat ik mij in wwoordigheid bevond van hem die met etfikelen hoofdknik millioenen zijner medemenfi kon vernietigen den keizer aller Russf den machtigen Czaar Alexander II DeAverein wiens regeering lioh uitstrekte zoow ver de hoogste beschaving van Europa als laagste barbarisme van Azië I Toen twee jaren later het bericht ijn gewelddadigen dood Engeland bereikte pacht ik l em zooals ik hem dien dag voor mig in den bloei zijner jaren zeer lang indrukwekkend en vol majesteit een man wiens aanblik iemand goed deed van top tot teen een Aileenheerscher een schitterend despoot hoogst vriendelijk en toe naderend Zijn voorkomen zette mij zoo veel mogelijk op mijn gemak toen Lord Q raij voorstelde en na een diepe buiging gemaakt te hebben wachtte ik de bevelen van den Czaar Hij blikte eenige oogenblikken op mij neder Daarop sprak hij ray in onberispelijk Fransch toe tNaar men mij gezegd heeft wenscht gij Siberië te bezoeken iMet genadig verlof van Uwe Majesteit lOra een staatkundig gevangene te zien Is dat zoo Ik maakte een toestemmende buiging Het is wel een lange reis voor zulk een doel Mijn levensgeluk hangt van deze reis af Uwe Majesteit Een persoonlijk belang zooals ik van Lord Q vernam Dit laatste zeide hij op zeer bepaalden toon Ik haastte mij dan ook hem to verzekeren dat het onderhoud dat ik met den misdadiger wenschte te hebben volstrekt alleen mijn belang betrof Is hij een geliefde vriend van u Eerder een vijand Uwe Majesteit maar hetgeluk van mij en dat mgner vrouw btaat op het spel Hij glimlachte om deze verklaring Gtj Engelschen zijt goed voor uwe vrouwen Zeer braaf Mr Vaughan het zij dan zooals gij verlangt De Minister van Üïnnenlandsche Zaken zal u van de volledigste reispaasen en autorisaties voorzien Bon I Drf annexatie van de Transvaal wekt overal ergernis en schamper gelach De Vossische Zeitung merkt op dat de annexatie van een land dat voor viervgfde gedeelte nog niet veroverd is oen ongehoorde rechtschennis heteekent welke ook de Engelsche bladen alleen kunnen motiveeren door te zeggen tel est notre plaisir Als de Engelschen eerlgk waren dan moesten BÖ erkennen dat zg nog over geen vierkante mjjl van den grond der Boeren onbetwist meester zjjn De annexatie znl zjjn geschied met het oog de parlementsverkiezingen maar ook met het oog op Portugal In Duitsche bladen vinden wj het bericht uit Lissabon dat de Engelsche regeering zich gehaast heeft om Portugal van de annexatie van Transvaal officieel kennis te geven Waarom juist aan Portugal Wel omdat de laffe verradersregeering to Lissabon na bet schandelijke verraad van Beira is de qnaHflcatie waarlgk ten volle gerechtvaardigd nu een mooi voorwendsel heeft om niets meer voor de Boeren door te laten te Lourenijo Marquez Hen kan er op rekenen dat de handlangers van Chamberlain te Lissabon den wenk wel zullen begrgpen Intusschen blijven de Boeren in weerwil ook van dezen tegenspoed den strgd volhouden De Boeren bigveu op eigen krachten aangewezen De Daily Graphic verneemt dat er door de Engelsche regeering nog geen antwoord gezonden is op het voorstel van Rusland om Peking te ontruimen Lord Salisbury keert in t begin van de volgende week naar Londen terug om zijn collega s te raadplegen De bladen publiceeren een telegram uit Washington volgens hetwelk de Amerikaansche gezant te Berlijn geseind heeft dat in het antwoord van Duitschland aan Rusland wordt te kennen gegeven dat de Duitschers in ieder geval te Peking blgven Een compromis wordt aan de mogendheden voorgesteld om contingenten van overeengekomen sterkte te Peking te laten en de rest van de troepen in de huurt van Peking te houden zoolang de vredesonderhandelingen dnren Instemming wordt betuigd met het denkbeeld om de leden van de keizerlijke familie en de ministers te eerbiedigen V De verschillende becgferingen over den vermoedelijken afloop der pr eaidentsverkiezing in de Vereenigde Staten op 6 Nov a s geven nog weinig zekerheid Zooals men weet heeft die verkiezing staatsgewijze plaats voyage Na onderdanigst verzocht te hebben dat zijn bevel daartoe spoedig gegeven en uitgevoerd mocht worden verliet ik onder de vereischte plichtplegingen het paleis Na verloop van drie dagen ontving ik de be loofde documenten Het paspoort gaf mij het recht om indien ik het noodig oordeelcfé te reizen tot het einde van s Keizers Aziatische domeinen en was in zulke bewoordingen vervat dat het de noodukelijkheid uitsloot om in elk nieuw gouvernement een ander paspoort te moeten nemen Eerst later ondervond ik welke groote gunst mij door dit stuk papier beweren was en hoeveel last en tijdverlies het mij bespaarde De weinige woorden in een voor mij onverstaanbare taai geschreven geleken een toover formulier waarvan niemand hoe hoog geplaatst hij ook was de kracht durfde te weerstaan Maar nu ik mij op reis mocht begeven rees de vraag waarheen moest ik gaan Om dit vast te stellen werd ik bij een der hoofden van de politie geïntroduceerd Hem deelde ik mijn geval mede Ik beschreef hem Ceneri gaf hem den tijd aan waarop hij gevonnist was geworden en verzocht hem om inlichting omtrent de geschiktste middelen om hem en zijn verbanningsoord te vinden Ik werd zeer beleefd behandeld De identiteit van Ceneri werd onmiddellijk vastgesteld en mij zijn ware naam en geheime geschiedenis medegedeeld Ik herkende dien naam terstond Het IS onnoodig dien openbaar te maken Er zijn vele lieden in Europa die aan de onbaatzuchtigheid n de edele bedoeïingen vaa den bal elke staat der Unie verkiest zooveel leden van het kieskollegie als hjj leden naar Senaat on Kamer zendt zoodat bedoeld lichaam bestaat uit i5 X 2 + 357 = 447 leden die echter niet hoofdelgk stemmen maar weer staatagewgs overeenkomstig de opdracht hunner kiezers ofschoon voor de bepaling van den nitsihg der stemming het aantal uitgebrachte stemmen geldt Op het oogenblik nu berekent men dat de democraten die uoor Bryan zullen stemmen zekere ziJn van 208 en de republikeinen die Mac Kinley a herkiesing voorstaan van 169 St zoodat de doorslag afhangt van de onzokersten New Jersey met 10 Newyork met 46 en Illinois met 24 st Bij de verkiezing in 1896 hadden in de twee laatstgenoemde staten de republikeinen cene meerderheid vnn resp 268000 en 143000 stemmen zoodat de kansen van Mac Kiuley lang niet ongunstig zouden staan Als er niet zooveel was gebeurd dat de sympathie voor hem verminderd heeft In den staat Vermout waar Dinsdag eene verkiezing plaats had bleek de meerderheid der republikeinen van 29000 stemmen in 1892 en 39000 in 1896 weer te zgn gedaald tot 30000 terwgl in Arkansas do democratische meerderheid een weinig terug ging Uit Washington wordt gemeld dat daarnogal sensatie gewekt is iu politieke kringen door bet optreden van George Wellington Ropublikeinsch Senator voor Maryland ten gunste van Bryan In een redevoering te Cumberland zjlde senator Wellington dat deimperialistische neigingen van de Repuhlikeinsche partg hem er toe gebracht hebben zich tegen de horkiozing van Mc Kinley te verzetten 8 Men mag verwachten dat ook onze stamverwanten wier hart warm klopt voor de Boeren niet hun stem zullen uitbrengen op een man die biyft vasthouden aan zgn staatkundige vriendschap voor het trouweloozo en wreede Albion Verspreide Berichten Fhinkeuk De Tentoonstelling is Woensdag bezocht door 267 461 personen Men meent er nu zeker van te zgn dat Salsou bg zgn aanslag op den shah van Perzië alleen en op eigen veruntwoordmg heelt gehandeld Bg de laatste ondervraging liet hg zich op zgn daad nog immer veel voorstaan en de rechter van instructie heeft het noodig geo oriee ld hem Maandag a s nog eens op den ta Pfc voelen ling gelooven en die hem als een martelaar beklagen Waarom zoude ik dan zijne volgelingen verontrusten door de geheimen ztjn levens te openbaren P Laat hem dus wat my betreft tot het einde toe dr Cenen blijven Ik vernam van den weiwillenden Chef der Russische politie dat Ceneri eenige weken nadat ik hem te Geneve gezien had te St Peterainirg gearresteerd was Een geheime s amenawering tegen het leven van den Czaar en verscheiden leden der Regoering was door een der verbondenen verraden geworden De pohtie die van alles o t Ue hoogte was had gewacht tot het plan tot rijpheid was gekomen en had toen de samenzweerders gevat Slechts een hunner ontsnapte en Ceneri werd als hoofdleider met het zwaard gestraft Hij immers had zich over het Russwch despotisme niet te bek la en maar hoewel hij ich Italu ui noemde was hij een volkomen cosmopoUet Een dier rustelooze geesten die eiken re eering vorm behalve den republikeinschen wilden omverwerpen Hij had alles voor de vrijheid van Italië opgeofïerd doch had zich met woede tegen Ga ribaldi gekeerd toen hij zag dat Itahe een koninkrijk en met de Republiek zijner droomen zou worden In den laatsten tijd had hij zijne aandacht op Ruslfind gevestigd en diïir w is doordien de samenzwering waarin hij rich ge mengd had verraden was geworden volgens menschelijke gedachten zijne loopbaan geémdigd Warit vrvolg ï I