Goudsche Courant, maandag 10 september 1900

rmaanden beeft aanleioing gegeven ovaiie utouf ua uan u o Directe Spourwe verbladlngen luct jUlUA KoinérilieDSt 9U0 AaDKevaDgeD 1 Mei TUd vao Greeanicb S3 1 11 7 35 8 91 B 83 9 li 9 19 9 83 9 S7 lO SS lO tS ll Sg U IS 1 I8 li l3 1 17 S 96 8 8t 8 1 4 89 4 4 i ti 8 18 7 88 7 48 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 18 10 4 nODDA R0TTIBDAM 1M t H i 10 68 ll S lï lS 18 88 18 63 1 J7 8 85 8 86 S 48 4 89 4 4 6 J9 8 16 7 88 7 48 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 18 10 40 n 7 1 f 01 1 f 84 J 10 19 f 5 11 8 81 S 10 80 f f 6 18 8 41 J 10 87 8 46 8 6 4 03 6 97 6 4 S 7 47 8 07 8 8 6 9 8 10 80 10 46 6 5 11S Oliudig nausMhi r t mrbU lteii Yoor a So kl raktjgbur t g n nkeU rrtoktptij B BolUa iiahe Spo Bitn nppUmnt btwiji GOUDA TiOB TOÏM S 04 i 8 8 84 145 3 48 i i 4 84 48 4 44 1 8 4 61 8 08 I 5 i l 8 09 9 41 n 4 19 t 84 6 07 9 SS 9 40 10 18 UK W 10 08 t 8 64 iuii ru u 8 09 9 08 AUeu U g t kluK SOr bijbeUlm Op den tniuss lun iidtg Muulil i T B f 7 88 7 05 6 80 8 07 1 886 41 6 61 S 04 f v ff 10 B JS 7 3 7 8 84 8 04 9 00 9 8 10 08 10 24 11 81 11 46 18 10 11 68 IJ OH 19 81 1 21 t 8 84 8 04 9 00 9 89 10 08 10 24 l Hï 11 61 iz on i Faenltatiaf op den loop ku niet gerekend worden B BoUuidieke Ipoor L Extn eapptemestkew i u de Gompftgnie der Wigoni Liti I 80UDA Dr 10 1 10 69 11 88 If l 18 8 18 68 1 8 8 98 8 46 11 11 1 1 10 01 8 8 18 8 84 8 88 8 48 8 10 4 10 64 11 11 U 87 8 80 9 65 9 48 10 98 ft 8 6 88 6 04 7 02 7 16 7 8 8 88 8 66 9 03 9 44 10 1111 86 11 86 U 06 1 80 8 40 3 00 4 00 4 90 4 10 6 28 6 28 7 41 7 86 8 18 9 48 10 86JVóorbmg 6 88 10 17 1 88 4 8 88 9 4 ZoeUm Zeg 5 62 10 88 1 60 4 80 8 43 10 08 4 48 6 16 Zeieah Mc 8 08 10 43 8 01 6 01 64 10 14 JAm W 8 oi8 68Örmda 8 14 ll 7 88 7 4 07 9 08 9 88 9 30 10 1110 64 11 66 18 08 18 34 J l 8 09 8 27 4 87 4 47 6 19 6 4 7 06 8 09 8 88 8 46 10J6 IO 64I 4 676 S6 rf Hermomketrein alleen Ie en 8ft kUaie extm betalen JAmatO 8 19 9 8 SOVD A ll T CH l yioeteria 10 14 10 6 H O0 U 7 8 16 8 18 4 8 8 58 80 11 1 11 84 S S 10 4 11 47 12 8 1 09 8 08 8 45 6 04 84 7 46 8 1 07 1 8 lm t C 6 8i 7 151 18 9 18 9 8111 18 1 7 U 60 W 8 10 3 84 4 4§l 7 0 8 10 4 9 61 lAms W 6 84 47 7 ai8 8 45 80 V 46 11 80 lt 4i 1 06 S t 8J8 8 4 l 8 8 7 6 8 88 c 40 ln 0 lagda 7 80 7 81 8 181 9 2 ll 18 10 8118 11 1 6 8i 4 18 4 84 6 47 8 09 12 10 17 ll H 18 6 68 7 47 8 11 9 80 10 10 10 66 11 S8 18 08 1 61 S OS 8 20 4 ns 1 48 6 89 Sf 7 00 7 68 9 00 8 36 10 06 10 48 6 07 6 41 8 0 87 10 88 11 86 18 27 4 2 7 24 8 11 07 8 6 68 8 17 10 41 18 85 4 83 9 24 6 4 7 08 7 84 8 80 14 66 10 54 ll 7 11 11 ll tl 8 40 8 65 4 48 MO 6 18 7 84 7 48 8 86 9 41 10 0 10 18 11 18 Het is eergisteren in den namiddag in de macUinegalerB 6p de Tontoonstolliftg toteeu ontploiflng gekomen in de buitenlandsche atdeoling De bnis van een stoomketel sprong met geweld uiteen de gesmolten stukken metaal overal hoenslingerend Ongelukken Zfln er niet bfl voorgekomen alleen werd een verver in de baart ter aarde geworpen zonder letsel evenwel DUITSCHLAKD Aan de Jeastelyk Versierde O Swald kade te Hamburg is eerginteravond aangekomen de Lloydstoomer Stuttgart njet vier gewonden van de ïltib en een 120 wegens ziejttc in China onbruikbaar geworden manschappen van het Duitscho ebkador aan bo rd Namens den Hamburgscheu Senaat werden de repatrieerenden begroet door kapitein Sauer en later vond eeu ieestelyk onthaal plaats op den vasten wal Heden reizen de manschappen gedeeltelyk naar Kiel en Williemshaven De politiepresident te Stettinl heelt een breedademige proclamatie gepubliceerd aangaande de maatregelen ten aanzien van het openbaar verkeer tjjdons den doortocht des keizers Indien de keizer te paard naar de manoeuvres gaat oï wel terugkeert aan het boold van den troep is het nadrukkelpk verboden dat de menigte den keizer vooruitloopt volgt ol nadert Elke poging om achter ol voor den keizer te loopen of hem te passeeren zal met kratht tegengegaan worden Tevens is het verboden brieven blpemen ala anderszins in het keizerlSke rijtuig te werpen terwijl in het algemeen elke nadering tot den keizeriyken persoon alsmede aanspraak verboden is In een vergadering van 2000 stakende arbeiders der werven te Hambnrg is besloten zich nogmaals te wenden tot de vereoniging van yzerindustrioolon ten einde door onderlinge samensprekingen te komen tot beëindiging van de staking Ondortusschen worden dagelijks werklieden van buiten in dienst genomen üeraeng de Berichten Men meldt uit liotterdam Veel sensatie heerschte in handelskringen wegens het bekend worden van de deconfiture van de firma H J Plant en Co te Schiedam welke ook te Rotterdam uitgestrekte terreinen voor den opslag van hout bezit en gerekend werd tot de grootste houtiraportours van ons land Deze zaak was eerst kort omgezet in een naaTulonïeTennootschap Het passief wordt op honderdduizenden berekend on vele personen moeten er volslagen door geruïneerd zijn De directeur der vennootschap is voortvluchtig Men verwacht van deze catastrophe den val van een aantal bouwondernemers B 33 9 18 a 40 8 60 8 67 9 C OoaJa 5 58 7 U 7 35 8 1 MoordreoM door 7 18 SleuwerVerk 7 88 C pell t 7 86 aotterdun M 6 86 7 44 RolterdamD P EoUerdam B Eottotdam Beun u Rotterdam D P Rotterdam M 4 4 C pelle 1 5S Nieuirerkork 6 01 Moordrecht 6 11 Souda i AUiei 1 m Umm ittt b tjeu 9 18 10 00 Goud 7 16 8 87 8 41 9 0 Zefenk Moero 7 98 8 8 SosleimenZeg 7 89 9 U9 Voorburg 7 68 9 14 H ge 7 68 9 08 9 1 9 87 O 6 80 6 35 6 4 08 7 114 8 18 Uoudn Üudew Woerd l traeht 8 38 8 58 9 89 UlMoht Woerden üudev GoiuU Men herinnert zich het gebeurde onlangs in don trein tusschen den Haag en Delft toen eenige reizigers Ie klasse ergens overlast hebben gehad van personen die geen recht badden in die klasse plaats te nemen Dit feit een gevolg van de onvoldoende controle op het perron in den Haag vooral in de zomermaanden heeft aanleiding gegeven tot persoonlijke bespreking van een der betrokken passagiers met het bestuur er Hollandsche Spoorwegmaatschappij Wo vernemen nu tot ons genoegen dat dit bestuor sohriftelgk aan den bitrokkene heeft medegedeeld dat het voordemen bestaat het volgend jaar maatregelen te nemen waardoor het hoopt dat aan dergelgke misstanden een einde zal worden gemaakt Omtrent het spoorwegongelak te Eist Betuwe schrjjft men nader aan de N B C Het ongeluk gebeurde tnsschen half vier en half vijf De goederentrein kwam van Emmerik en bad te Ainhem een tweetal wagens geladen met varkens en bestemd voor Osch tusschen gehaakt De goederenwagon welke achter de locomotief wa moet het eerst zijn ontspoord doch deze wagen is geheel ongedeerd gebleven De twee daarop volgende veewagens waarin de varkens en drie kolenwagens schoven op en in elkander waardoor de weg geheel versperd werd Een der wagens ligt dwars over de spoorlijn Van de varkens zjn er een 25 tal gedood of in zoo n ellendigen toestand van onder de wagens uitgehaald dat zj dadelijk verder zün afgemaakt Do treinenloop is zeer ongeregeld en de reizigers voor verscliillende richtingen ondervonden groot oponthoud Waaraan het ongeluk is toe te schrijven weet men niet Terzelfder hoogte waren den geheelen nacht en ook nog op t oogenblik van t ongeluk een 30 tal spoorwegarbeiders bezig aan t herstellen van een wissel Zy konden ecjiter allen nog een goed heenkomen vinden o n niet onder de krakende en brekende massa bedolven te worden Eenigen tgd van te voren was evenwel oen trein gepasseer4 Het personeel is den geheelen dag bezig geweest om de ruïne op te ruimen en het zal nog geruimen tijd duren eer de loop der treinen weder geregeld kan plaats hebben Een niet vaste bediende van de firma Schade en Oldenkott te s Hage was in den nacht van den 31n Augustus op den lu September al te veel in de feeststemming geraakt ea dus boven zijn bier In een der zijstraten van den Nienwendp viel het hem in een belleknop te moeren Dit lukte hem zoo goed dat hij de stang va i de schol ook te pakkon kreeg Dit was natuurlijk een goed werktuig oqi er mee te stooten en te slaan tegen muMif deuren en vensters en dat schijnt hem nuJal hardhandig te zijn geschied althans opiPkin Nieuwondyk ziJn bij verschillende firma s o a bü Busschen van Woensel ijevie Happel de spiegelruiten leelyk vernield ftet gewone verloop een gat ea daaromheen ettelijke barsten De baldadige heeft het hazenpad gekozen en moet zich thans in Hamburg bevinden 11 08 11 18 11 80 11 89 11 0 18 84 18 44 lO l 11 1 11 88 BOTTIIHDAM9 46 9 68 9 47 10 1 10 8 10 88 10 48 1149 9 18 7 4S 8 89 11 1 91 11 8 1 86 10 4 11 41 11 02 18 46 18 65 1 4 1 10 14 Men schrijft uit Kaandam aan het Hbld Sedert een paiir dagen heerscht in de Westzpe de hoofdstraat van onze stad des avonds ecne ongewone drnkte veroorzaakt door oen menigte arbeiders die in optocht voorzien van borden met opschriften eene ovatie brengen aan den heer A Honig te Koog a d Zaan aan wiens stooin oliefabriek Het HaVt staande te Zaandam sinds eenige weken een werkstaking uitgebroken is Een deel der werklieden 22 had n l gestaakt omdat hun was te verstaan gegeven dat allen zouden worden ontslagen De patroon was tot dit besluit gekomen omdat hy de fabriek wilde zuiveren van een verkeerden geest die daarin heerschte Deze staking die aanvankelijk een kalm verloop had heeft zich in de laatste dagen uitgebreid doordien zich daarbij nu ook sommige werklieden voegen die aan een andere fabriek van den heer H werkzaam zgn en die zich verzetten tegen overplaatsing naar de fabriek Het Hart om de plaats van de stakers te bezetten Wel hebben Donderdag toen aan de fabriek de mededeeling prpte hier kunnen olieslagers geplaatst worden allen zich weder aangemeld doch de patroon verklaarde zich tegen de indienstneming en bloc er bjj voegende dat ieder die weder wilde werken dit hoofdelijk kon verzoeken Hiertoe konden evenwel de werklieden niet beslpiten zoodat zii voortgaan met hunne agitatie tegenover den patroon en de aan het werk gebleven kameraden De betoogingen worden door de autoriteiten van Zaandam en Koog a d Zaïn niet ver boden Vooral in laatstgenoemde ilaats geven zij een buitengewone drukte De groote toeloop van mensclien maakt het dpor len nauwen straatweg moeilijk het verkeer oien te houden ofschoon de pohtie versterlt door de rgksveldwacht en door de tegenwiordigheid van de burgemeester en ook deSetoogers zelf alles in het werk stellen om de orde te handhaven Gisterenmiddag heeft de begrafeni plaatsgehad van het echtpaar Z te Ap4doorn De moord en zelfmoord moeten reed Dinsdagmorgen geschied ziJn Een voorbij iingerheeft toen in de villa hooren schieten Geen enkele koets volgde de twee lijkwfc en doch velen nieuwsgierigen waren voo hethuis saamgescholen j Uit Tiel wordt gemeld Op verzoek van de klompmakers kwalen Donderdagavond bijeen de besturen van eeuge vakvereenigingen om de middelen tot Bt n der stakers te bespreken De vergader was goed bezocht De patroons schijnen de staking niet va langen duur te achten want zj gaan voo groote voorraden hoat op te slaan hetbj ie v4 3t ee e Hol Wfl hebben gisteren op ons bureau het b zoek gehad van een krggsgevangene St Helena Het is de hoer H Oost Hollander Tegelijk met een andere lander den heer van Bosse die te Elandslaagte gevangen genomen is twee Franschen en een Amerikaan is hjj op parool vrijgelaten Waaraan deze vijf dat voorrecht te danken hadden is den heer Oost niet recht duidelijk Genoeg dat zij op hun verzoek op eigen kosten naar Enropa mochten vertrekken Den 20en Augustas zeilde de heer Oost met de Goorkha uit den 5en dezer kwam bjj te Londen aan en gisterochtend bracht de Batavier III hem hier te Rotterdam 1 1 10 1 17 l Sff 19 46 19 68 E N H A A 8 Tiee venc 4 19 4 60 5 86 i 49 6 08 6 18 4 16 4 4 88 15 6 18 7 8 4 7 7 7 10 8 86 7 86 7 88 8 48 7 00 7 64 69 8 11 30 De heer Oost komt uit Slochteren in Groningen Hij is een jonge man van 23 jaar een gezonde stevige Hollander wien de ge vangenschap van vier maanden hoeveel ellende hy uitgestaan heeft zoomin als de zes maanden op commando lichamelijk eenig kwaad heeft gedaan Wij noemden hem op zyn ZuidAfrikaansch een Hollander maar hiJ is een Groninger natuuriyk Te Winschoten is hji een jaar onderwyzer geweest aan een Christeiyke school toen drie maanden te Ridderkerk maar naar Transvaal wou hö en zoo ging hij een drie vier jaar geleden in zee In Transvaal heeft hy het aanvankeiyk niet fortuinlijk gehad Eerst werd hjj onderwyzer onder de Boeren te Tweespruit ten N O van Pretoria Als Hollander en niet altyd bg Boeren van het goede soort beland ook herbaaldelyk ziek zijnde was het voor hem maar een harde tiJd Maar by hield vol en wist zyn toestand te verbeteren Daarna werd hg hoofd van een school in het nieuwe en reeds volkrgke dorp Louis Trichardt in het Zoutpansbergsche Ook daar had hij met veel onwil ten opzichte van Hollanders en andere tegenwerking te kampen maar zgn school ging aan het liloeien zoodat hg weldra een assistent noodig had en zgn onderwgs vond er ten slotte waardeering Toen kwam de oorlog By het opcommandeeren wilde men den heer Oost thuislaten om de school aan den gang te houden maar hy won meevechten Zoo trok hg met een deel van het Zoutpansbergsche commando onder waarnemend commandant Eilly naar bet Noorden de Limpopo over Daar maakte hj ten Z van Toeli een paar gevechten mede Na twee maanden trok het commando naar Natal en daar vochten onze Hollander o a mede te Coleaso by den Spioenkop bg den Pietersheuvel Toen Natal ontruimd werd keerde hg naar Pretoria terug Zgn plan was even naar Louis Trichardt te gaan voor zgn zaken maar te Pretoria werd juist het HoUaiiderkorps weer gevormd en hg liet zich onder commandant Smorenburg iniyven Met het troepje kwam hg ondor het bavel van de Villebois Mareuil en in het ongelukkige gevecht bg Boshof werd hg gevangen genomen De heer Oost heeft ons van zgn leven op commando van de gevechten die hy bggewoond heeft van den tocht met de VilleboisMareuil vooral zeer belangwekkende dingen verteld ook van het leven in zgn gevangenschap aan de Kaap aan boord en op St Helena Wat hy ons van zgn behandeling als gevangene medegedeeld heeft zonder overdrgving sober en met den klank der waarheid van het oogenblik af aan dat hg na dat noodlottige gevecht reeds gevangon genomen en ontwapend nog bgna op bevel van een Engelsch officier doodgeschoten zon zgn tot op St Helena is een schier onafgebroken aanklacht togen deEngelschen Hoe dnrven die nog iets te zeggen van wat de Bieren met hun gevangenen heeten gedaan te hebben 1 Maar wg deelen hier van de ondervindingen van den heer Oost niets verder mede Hg gaat lezingen hier te lande houden te beginnen met Rotterdam En wg hebbon lem als een prettig verteller leereo kennen 5n vervolgens zal hy in ons blad schetsen an zgn wederwaardigheden geven Die logen voor zich zelf spreken Nog iets van den heer Oost zelf In het 11 88 ll i 11 46 t f 1 8 87 I 7 06 7 63 8 8 l t 10 9 4e 10 11 9 8 4 f 6S I 10 08 7 9 0 11 48 9 47 10 0 10 16 11 06 6 86 6 48 n 9 68 4 = 4 E é 10 18 10 88 10 48 11 99 66 10 08 10 17 10 9 10 84 O II llU u N T e D A M Ttae eeru 6 t9 8 11 8 9S 10 10 E9 1 08 1 82 8 46 8 98 4 O 61 lO l ll 87 10 66 11 07 10 10 ll O 18 48 18 67 1 09 8 8 4 15 8610 8 1 08 11 47 l 00 O 86 11 4 1 08 I IU 4 8 6 4 80 S 1 6 60 9 81 11 16 1 0 1 16 isprek kwam te pas dat hg ons vertelde van oen opdracht die hg in zyn onderwyzerstgd van dr Mansvelt had gekregen De superintendent van onderwgs had er nl in een rondschrgven bg de onderwgzers of eenige onders op aangedrongen dat zy van Boeren verhalen zonden trachten op te teekenen betreffende merkwaardige feiten uit de geschiedenia der Afrikaanders waarvan er vele nog niet zgn te boek gesteld en waarvan de bizonderheden dreigden verloren te gdan met den dood van wie ze beleefd hadden Daaraan gevolg gevende heeft de he§f Oost van een paar voortrekkers Daantje Waal van Tweespruit en Klaas Brokhorst an Kameelpoort en een oude weduwe belangrgke dingen gehoord over den Groeten Trek en van Christiaan Erasmus over den vreeselgke Dorstlandtrek en den Sekoekoenioorlog Kort voor den oorlog heeft hg zgn Wslag aan dr Mansvelt uitgebracht en koelie er van ligt nog in zgn huis te Louis Trichardt onder de hoede van zgn apsistent een Engelsche Afrikaander Het is wel te hopen dat deze bgdragen voor de geschiedenis van Znid Afrika niet verloren gaan Men herinnert zich dat wg dezer dagen uit een Engelsch blad een bericht overnamen over de houtsngkunst die Boeren op St Helena uitoefenden on de tentoonstelling die er van gehouden zou worden De heer Oost had een wandelstok by zich waarvan de knop een vaardig gesneden slang was het knappe werk van een Boer By den voorzitter van het hoofdcomité van het Ned Roode Kruis is van den minister van buitenlandsche zaken bericht ontvangen dat blgkens een telegram van den consulgeneraal te Kaapstad dr Cartier van Dissel per Moor naar Europa vertrokken is N fi Ct In den goud en zilverwinkel van den heer Beauregard te Brussel rue Eoyale 53 werd s nachts met een diamant een ruit uitgesneden Het breken van het glas was oorzaak dat de inbraak ontdekt werd en de dieven gingen er van door weldra achtervolgd door een aantal politiemannen 15én ervan werd gepakt op de place du Congres en bleek bg zich te hebben een revolver met 6 kogels geladen inbrekerswerktuigen en twee doozen met juweelen De ander was gevlucht en had zich verscholen in een doodloopende straat De agent Eysenaer ontdekte hem en wilde hem arresteeren maar de dief schoot hem met drie revolverschoten dood en vluchtte weer verder Op den boulevard du Régent werd hg echter door twee koetsiers gepakt en toen met behulp van politie agenten naar het bureau gebracht Do twee gearresteerden beweren Duitschcrs te zgn een derde medeplichtige is nog zoek De gedoode politie agent laat een weduwe na STADSNIEUWS GOUDA 8 September 1900 Heden nacht is ingebroken in het kantoor van den kaashandelaar J M van Leeuwen aan de Punt Ontvreemd is een kistje sigaren postiegels en pennen de dieven brachten daarop een bezoek aan het kantoor der 6arenspinnerg het ontvreemde moet ook niet veel waarde hebben Inlichtingen konden wg niet krygen Een tweetal personen zgn in verband hiermede opgespoord Dinsdag a s hopen Maarten Visser en Johanna Jakoba Sloos wonende Kees Paassens Rolwagen 35 den dag te herdenken waarop zg voor 50 jaar in het huwelijk traden Wordt door menigeen een gedenkdag op feestelijke wgze herdacht biJ hen is daar geen sprake van zff hebben hun best gedaan door het leven te komen maar om iets over te houden dat is hun niet vergund geworden Velen onzer stadgenooten zullen wellicht iets voor die beide brave oudjes willen afzonderen en hen op dien dag een feestdag laten vieren Nimmer werd te vergeefs daarop aangedrongen laat dit ook nu niet zoo ziJn Gedurende de maand Augustus werd in de NntsSpaarbank alhier ingelegd f 9039 55 terugbetaald f 4869 99 Donderdag slaagde te Wageningen voor het examen Landbouwkunde L O de heer M J Waale te Nieuwerkerk Z H Haasteecht Woensdagavond werd alhier de persoon H B betrapt dat hg in den winkel van A v E een paar knotten sajet zich toegeëigend had Na confrontatie voor de politie werd geconstateerd dat het sajet Tan T E was zoodat hg onder geleide van den gemeenteveldwachter Oosterling naar Sotterdam werd gebracht om daar ter beschikking van den officier van jhstitie gesteld te worden OuBiwATEB Jl Zondagavond bracht een reizend koopman vermomd bedelaar genaamd H B in onze kleine plaats een heelen oploop teweeg Benige grappenmakers hadden nl hem in zgn dronkenschap over het hek rondom den Wilhelminaboom gewipt en hoe of lig spartelde hg kon het door de zwaarteki icht van zijn hoofd en de lichtheid zgner beeneii niet verder brengen dan naast den boom neer te vallen Eindelgk ontfermde men zich over hem en tilde hem uit zgn kooi waarop hg onder een groeten toevloed van straatjeugd door de politie naar een meer veilige plaats werd overgebracht s Maandags bracht de bevoegde macht hem buitem de gemeente met de boodschap natuurlijk dat de rekening van kosten onder den vorm van proces verbaal wel zal volgen H B is een bg de justitie zeer ongunstig bekend staand persoon en pas geleden uit de werkinrichting te Hoorn ontslagen Ontvangen een groote collectie Deensche Glacé Handscboenen voor DAMRS en HEEEBN A VA S Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA IflepliaoH mo 3i Beurs van Amsterdam Vrkrs Slotkrs 81 81 93 98 8 8 s 93 100 88 83 88 88 I 24 24 65 98 l 96 101 67 5Va 92 33 i e i l lO s 84 900 91 9 631 436 85 102 204 1641 98 188 110 90 29 114 10 a 824 235 lOOV 55 65 181 97 8 lOO V 100 1141 1411 62 108 74 H SEPT Nl D LiKD Uert Nod W S 2 dito dito illlo 8 dito dito dito 3 HoKOeB Olil Gouill 1681 93 4 Italib Iaaohr Tm§ 18 2 81 6 OoaTBNB Obl m papier 1868 6 dito ia zilver 1888 5 PoBTüOAL Obl mot coupon 8 dito ticket 3 BOBUiro Obl Bionenl 1894 4 dito Gecous 1880 4 dito bij Eoths 188B 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 dito dito dito 1884 6 SPAHJI Perpet aehuld 18S1 4 TuBKBlJ Qepr Conr leeu 1890 4 Oec leeuing aerie D Gdo leeüin aerieO ZoiDAr Kp V oblg 18 6 MBiioo Ob nLt 8oh 1880 6 I ViNEZUBLA Obl 4 onbop 1881 VWaTBRDAU Obligatiou 1895 3 KoTTiBUAll atod leeu 1894 3 Nbd N Afr Handelar aand Arendab Tab Mii Cerliaoaten Deli Maataobappü dito Arn Hypotheekb paudbr 4Vt Cult Mü der Vorstenl aand e Or Hypotboekb pandbr 4V Nederlaiidache bank aand Ned UBudelmaatach dito N W 11 Pao Hjp b pandbr 3 Bott Hypotheekb pandbr 4 i Utr Hypotheekb dito 4 i OoBTRNB Ooil Hoilg bank aand RU8L Hypotheekbank pandb 5 Ahbbika Ëqul hyputb pandb 4 Malw L O Fr Lien cert 6 Kbd HoU IJ 9poorv Mij aand Mij tot Bipl 1 Bt 8p aand Ned lud Spoorwegm aand Nod Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 duo 6 TAL BSpoorol 1887 89 A Bobl 8 86 631 160 810 108 108 9911 100 117 117 101 841 Zoid Iuh Spvimij A H obl 3 PoiiBV Waroohau Weenen aand Suil Or Rosa 88 De Nouveauté s in CAPES en Rli iE MAi TELS z n in rnime keaze voorhanden O SAM80M Barererlijke Stand GEBOEEN 6 Sept Johanna Cornelia Antonia ouders W I D Rgmenam en M J P Soumang Gerarda Johanna ouders G J Lngthart on A Bel 6 Ariaantje ouders T Zaal en 1 J de Bruin OVERLEDEN 7 Sept J C Zegers 71 j 10 m ONDERTROUWD 7 Sept A J den Boon en M van Ejjk N de Waal en J G J Oskam 0 van Harten en J G Boelens AÜVËilTI TIF N BÜR3EMEESTER en WETHOUDERS van GouDA zullen DiySDAG den 18 SEPTEMBEIt 1900 des middags ten half twee ure bg enkele inschrgviug op het Raadhuis aanbesteden l Het afbreken der bestaande Brugw achtei Swoningbij de Haastrechtsche llrugover de rivier de Lfsel Gemeente Gouda en het daar ter plaatse bouwen van eene nieuwe Brugwachterswoning 2r Het uitvoeren van buitenverfwerken aan Gemeente Gebouwen Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester BURGER8DIJK Met NOVEMBER wordt gevraagd in een stil gezin een bekwame Dienstbode als 2e MEID goed kunnende mazen en naaien Brieven fr No 200 Boekh J de VEN te Gouda Wevrouw Schim van der Loef WESTHAVEN 190 VnAAGT togen 1 November een Tweede Meidj die goed kan strijken en met de wnsch omgaan Zonder goedo getuigen onnoodig zish aan te melden TMLLEWESESTISS en Kokkenwerksters kunnen teg en goed salaris voor vast geplautst worden op het ATELIER van f D SAMSOM VERGUNNING Wegens vertrek wordt voor dadelijk ter overname aangeboden voor slechts Ken honderd uiden een TAPPERIJ en SLIJTERIJ Huur van het huis billgk Brieven franco onder lett VERGUN NING aan het Bureau van dit blad TE HUUR AANGEBODEN tegen 1 October 1900 een prachtig Pakhuis gelegen te Gouda aan den Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 ZOUTE en ZOETE PALMIERS liefst bestellen J A VERHOEFF HOOGSTRAAT 3 ets SIGAAR SIGAftGNM4GiZiJN K0 jeTIENDeW 2 S van Wijngaarden OPENBARE VRIJWILLIGE VERROOIMX weg ens sterfgeval Do Notaris J J A MONTIJS te Gooda zal op Mnnuifag i B 17 Hnptomher 11 00 v m S iïVi BUK Koffiehuis l g vah den beer A ïhamer te Hekendorp pnbliek verkoopen Perc 1 Een LANDBOUWERSHUIS c a door 2 gezinnen bewoond met ERF Tuingrond Boomgaard met ongeveer 50 Vruchtboomen te Goejanverwellesluis gemeente Hekendorp a d Wiericke en nabij den IJsel Een der binnenmuren van het hnis is geheel bedekt met geglazuurde tegeltjes te zamen voi mende 2 bjjbelscho voorstellingen dragende het jaartal l f40 en bovendien een schoorsteenstuk voorstellende de rechtspraak van Salomo Perc 2 Ben perceel Tuingrond en Boomgaard eveneens met ongeveer lO Viuchtbooraen gelegen aan de dorpsstraat te Hekendorp uitmuntend gescliikt voor BOUWTERREIN Hot geheel is groot 3 5 Aren 28 centiaren Te aanvaarden bjj de betaling der kooppenningen op 15 October 1900 Te bezichtigen den laatsten Maandag en Dinsdag vóór dö verknoping Breeder bg biljetten en nadere inlichtingen bg Notaris MONTIJN voornoemd Thierry s Wondtrbaltia n do golitiflio miruld hekood un perooind Oiiovertroffoii iiiutdtil togen allo Hors li O 11 It I Cl fill a a e z 111 k t f u enz luwoiulig ooivol u s ook mtwoiidig iii bijna ille ziolcte ovaltcn mot good KOvolg Mn lo wonilon l r jli per Ul On t 1 per post I 1 IS Thiarrj a Wondenalf hezit eon nlsnog onijekeiide getiütóslcriicbt üii lioilzflino Working Miuikt iiioostnl elke i ijiilijko on fraviinrvüllo oponitio gohool oiurharli Mot ilu ü ziiir vm utiu 14 jaur ouil voor oiiiceiieedlijk trelioudeii l eeiiit ezHel on uitliiims oen injua lüa jaar kaïikeriydeii ireiiezeu Bronn guueziuK en venacliting dor pijnen by wonden ontatukingen onz van dllerlei aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Dopöt voor Nederland Apotlioker IIEKKl S4IVI EKN Rokin Amstordam Wur Keen depAt ib esUHe ineii direct un dio trhiitzciiBtiolheke dei A rHM KK ¥ ia n m i bel liohiUch leRUrreich Gelieve proipeotus te ontbieHtm bij het Ceutrwi Depot Hude l okm 8 Atniterdam Zijt Gij Doof n M vullMii tan DOOFHEIQ i r HARDHOJI IC i£ia A r u Ccnfeïöanr iloor iHi H iiiiuw iill n li j h i h l v tMiik K ni ii i ii n ij t UiQDiK iti Ie oarcn hcuii dioioi kun xkl Miut wiirilK orikn Uni e hu ia 7iai l r lluUoii M Aui il li i Iliif r O l U Salie At ClllCJAI 4 11 1 Geen Eiigelseli maar EcM BOEEENBUOOD ia cent dB K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Zenuw en llaajy lijdors wordt nit OTertai iogf als een w erkeljjlce hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adrefl per briefkfiart ftordt d t boekje franco per poxt toegezonden door BLOKFOëL B Boekb Zaltbommol