Goudsche Courant, maandag 10 september 1900

No 829 Dinsdag 11 September 1900 SOste Taargang fiOUDSCHE COHANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken leleFnon Aio A $ ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els k 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relefiion ii Mt De üitg ave dezer Courant gfcsphiedf dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maauden is 1 2 5 franco der post L70 Afzonderlijke Nommors VT IF CEINTEM 1 kÊ ai gehad en waarbij do Duitschers gelukkig geen enkel verlies hebben geleden Volgens Japansche berichten heeft de Chineesehe Keizer 20 Aug nog een edict uitgevaardigd waarin hg zjn leedwezen uitdrukt ovai de rampen die het volk treffen zichzelf de schuld daarvan toeschrijft en een beroep doet op de loyauteit van alle hooge ambteiiaren en hen gelast aan zgn hof te verschijnen Hü draagt daarin verder Li hungChang en Tsjang4sji ting op den handel en de vreemdelingen te beschermen Ten slotte spreekt hü de hoop nit dat het volk zich met hem verblijden zal dat de Keizerin sedert zij Peking verliet zich in goeden welstand bevindt De Oostenrijksche regeering heett dan eindelijk besloten te beproeven een einde aan de crisis te maken door de ontbinding van het Parlement en door het doen van een beroep op de kiezers Het heeft lang gednnrd voordat deze stap door de Eegeering werd gedaan Sedert Badeni door ziJn ongrondwettige afkondiging van de taalverordeningon bij algemeenen maatregel van bestnnr die crisis heeft in het leven geroepen die nu al drie jaren lang dOB geheeien wetgevenden arbeid in de Monarchie onmogelp maakte heeft de Keizer op vooistel der Ministers steeds gepoogd door wiijigingen in het Kabinet den toestand te regelen Maar steeds zonder baat De geesten die Badeni ontketend had raakte de monarchie niet weder kwijt Bleef de taaiverordening gehandhaafd dan waren het de Duitscho groepen die eiken arbeid onmogelijk maakten werden zjj ingetrokken dan Waren de Czechen furieus en zochten kracht in obstructie Welke minister ook aan het hoofd der zaken werd geroepen aan dezen toestand kon nu eenmaal niets veranderd worden Minister Von Koerber zag dit zeer te recht in en drong reeds sedert geruimen tijd aan op ontbinding van het parlement dat altoos tot werkloosheid genoodzaakt werd Maar er waren invloedrijke personen die poogden den keizer af te houden van een beslissing in dien geest Wanneer men nagaat dat de Polenclub alles te vreezen en niets te hopen heeft van de verkiezingen na de ontbinding en dat de minister van buitenlandsche zaken en vertrouwde raadgever des keizers graaf Golnchowski een Pool is dan zal men iets van die invloeden begrijpen Langen tgd heeft minister Von Koerber tegen deze invloeden moeten strijden maar eindelgk hee t hü den keizer kunnen over len elkander volkomen gelukkig wederzien Den volgenden dag ving ik mijn reis naar Siberië aan HOOFDSTUK XI Een hel op aarde liet was in het midden van den zomer toen ik St Petersburg verliet De hitte was drukkend en gaf mij een nooit gedacht uiée van het Russisch klimaat Ik bCgaf mij per spoor naar Mos kou waar ik eenige dagen vertoefde omdat ik besloten had daar een gids en tolk aan te nemen Doordien ik behalve mijn eigen nog eenige andere talen sprak was ik in staat zelve mijn keuze te doen en engageerde ik ten slotte een opgeruimd en verstand ig uitzienden kerel die beweerde dat hij elk n duim gronds van den grooten postweg naar het Oosten kende Daarop nam ik afscheid van het machtige Kremlin raet zijn erken en klokke torens en vertrok met mijn nieuwen metgezel naar Nishni Novgorod waar wij den spoorweg moesten vaarwel zeggen Wij trokken door de oude schilderachtige stad Vladimir en na even hare Kathedraal met vijf domtorens te hebben bewonderd vond ik niets meer mijner aandacht waardig tot wi Nishni be reikt hadden Mijn metgezel waa zeer verlangend om hier eenige dagen te blijven Het was er jaarmarkt en zooals hij mij verzekerde was er zeer veel zeldzaams te zien Maar ik was niet naar Rusland gekomen om jaarmarkten of zeld zaamheden te bezichtigen en gelastte hem dus om onmiddellijk aanstalten te maken om onze reis OpenlDare Yeftkooping te GOUDA op MAANDAG 10 SKPTEMBEK 1900 do miiigi ns te ƒ uieii m liet Kullii liuis HARMONIE aan de Markt tfn overstaan van den Notaris G C FOETDIJN DEÖOGLEEVER van Nos 1 en 2 Een op aangenameu stand gelegen goed onderhouden WOOMIlilS PAKHUIS EEVEN en traaien TÜIN aan de Oostzijde vatt de Gouwe te Gouda wijk 0 Nos 45 en 45a te zamen groot i Aren 5 Centiaren Het Huis bevat beneden 3 Kamers en Serre en Keuken en boven H Kamers Badkamer 2 Zolders met Kamer en Dienstbodenkamer bet ia van Gas Kook en Lichtgas en Waterleiding van Electrische Schelgeleiding en verder van vele gemakken voorzien en te aanvaarden bj de betaling der Kooppenningen uiterlp 11 October aanstaande Na afzonderlijke veiling worden do perceelen Nos 1 en 2 gecombineerd No 3 Een goed onderhouden EAASPAEHUIS en ERF in don Langen Groenendaal te Gouda wijk I No 73 To aanvaarden bij de betaling der Koop penningen De Kaasstellingen en planken moeten door den kooper worden overgenomen voor do som van f 250 No 4 Een HUIS en ERF in den Langen Groenendaal te Gouda wijk I No 77 Verhuurd bü de week voor f l tiO No 5 Een HUIS en EKF achter de Vischmarkt te Gouda wp I No 131 Verhuurd bij de week voor 1 1 10 No G Een op vroolpen stand gelegen goed onderhouden WOONHUIS ERF on TUIN aan de Blanwstraat Turfmarkt te Gouda wijk H No 11 groot 2 Aren 12 Centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1901 voor f 300 por jaar Het Huis bevat 6 Kamers Keuken en Zolder en velerleigemakken No 7 Een naast het vorige perceel gelegen goed onderhouden ERF en grooten TÜIN wpj H No 13 met een gang daarnevens wijfcvH No 12 groot 2 Aren 45 Centiaren Verhonrd tot 1 Mei 1902 voor f 300 per jaar Hot Huis bevat 6 Kamers Keuken Kelder Provisiekamer on 2 Zolders en het is van Gasen Waterleiding en van vele gemakken voorzien No 8 Een GEBOUW en ERF achter het vorige perceel aan het Water van de Naaijerstraat te Gouda Verhuurd voor t 05 per jaar bij do maand te betalen De perceelen Nos 6 7 en 8 te zamen groot 5 Aren 2 Centiaren worden na afzonderlijke veiling gecombineerd Nos 9 10 en 11 Drie nevens elkander staande HUIZEN en EEVEN in de Heeron kado te Gouda wijk P Nos 509 510 en 611 AUoa verhuurd bfl de week elk voor f 1 60 No 12 PAKHUIS Nonnen water wordl WIET vcrkocht No 13 Ken PAKHUIS ERF en BOVENWONING aan do Bogen te Gouda wijk O Nos 133 en 133a ïe aanvaarden I November 1900 En No 14 Een HUIS EEF en GROND in de Capponaarstceg aan de Zengstraat te Gouda Wp G No 26 Verhuurd bg de weok voor f 1 60 Do perceelen zijn do laatste 3 werkdagen vóór don verkoopdag van 10 tot 3 uren te bezichtigen wat de perceelen Nos 6 en 7 betreft vooraf aan de bewoners be et vragende en op den verkoopdag van 9 tot II uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DBOOOLEEVER te Gmda De laatsic week van de x ft Groote Uitverkoop IN DE W ROODE LAARS Lange Tiendeweg D 71 V EN DE 2 GOEDKOOPE WINKEL Z I Kleiweg boelc Turfmarkt j tot Spotprijzen j Aanbevelend J yail ZONNEVELD 3 € ®€i @©©©®©©®0 ©©@©® ©®®© ©€ ©©©©©© iGoudsche Melkinrichting geves tigd TURFSIN GEL Volle loete Melk 7 Cis ier Lller iero ni le 3 Houm karnemvlk ïcpasleuriscerde Melk l Lilerttepcli icimsleuriscerde lloüiiibotcr 7i 1 k ï Uekrooiid met deii leii prys op de teiitouiistellliiic van de ufd jouda ru Uiustrekeii vau de Ilollundscüc IHuaiscliappIj van Landbouw Keukcnbütcr 05 joudsclie Kaas 15 40 L Leldsche 20 lloünikaasjcs 4o b o AA7 ij isri3 3sriDELJ T Eisr 1 S Kort overzicht onzer Prijscourant ï SHERRIES Pale on Gold Dry van af f 16 50 per 12 less ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 = O MADERA S droog en zoet 18 12 VEEMOUTH U Turin 1 50 flesch W TBODEGA CHAMPAGNE 1 75 = COGNAC A f 1 75 f 2 25 f 2 76 f 3 25 f 3 75 en 5 S g SCOTCH WHISKY 2 25 C 2 a Per Fl Per Ank 45 Fl I g c i K LIsTRAC f 0 65 Nto f 27 76 S g = iJ CHATEAU VALROSE 0 76 31 § S St ESTEPHE 0 85 36 g W St EMILION 1894 1 42 i S S PAUILLAC 1893 1 25 53 g j 2 S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 § S i g SAUTERNE 1 42 OS S Ü ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 g 2 H r BOURGOGNE 1 10 47 B aj g Do fiesschen zijn in do prijzen begrepen en worden i 3 cts per stuk teruggenomen f Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij Be flrma T CB EHAIS Gou da A flravesleijB j H t Goedkoopste en soliedst adres Toor i w S3 BBi aP Vervoer van Inboedel Zoowel binnen aU buiten de stad met gesloten wagen u bu A ORAVESTEIJN Bleekerssing el 287 AUe wordt i gm TrnnnporUMCh ade v erasekerd i Antfseptisebe Tandpoeder en h 3 Aniiseptlseh Mondtlnclnnr Z van E CASSÜTO landarts te Uouda W OVERAL VERKRIJGBAAR A t mr Nederiand G JSS Laan van Meerdervoort 104 s Gravenhage Diieiariee voorbereidende Cursus voor joiig ens van ± 13 10 jaar ïweeiarige Cursus voor Handel en Administratie v Spreekuren DINSDAGS en DONDERDAGS van 2 4 uur i rouprvluH verstrekt gaarne de Directeur TITMÖTRA Pain Expeller Dtrtig jut wordt dit middel met TamsMod suooeH lü p DitiUende iowr viug lUgavMid t gen KbeimiaÜtk Jioh t Ttrlcondt taid p u ia dm f TSTjTI uu O del verditntdiw Hi i I ook dtn Ttrtroavan Hui letto op hat bbzüktmark AiLkst Ad l 2fiJ o n50o deft iü ds mMits ipothekAiiu Te AmstcrdAin bq Dloth C3ébu TU Tnjü n Butders 3k ttft tto trtttiticin Gebroeders STEEÏÏSMA Bloemisten GOÜDA Salon Kamer en ü Grafdeooraties Corbeill s Jardinieres Bouquetleo enz QRAF en FEESTKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN ianleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van ISHECTBli CII EU Dood alle Insecten Door Mvoeging van 40 deelen water verkrijgt men en voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten Liter 1 0 50 L i 0 80 1 L i 1 50 5 L f 7 TELBPH No lU Tiendeweg 89 Bericht de ontvangst der nieuwe modelten Petrolqumlampen en Ganglantaarns Specialiteit in l BOH vernikkeld Brittannia METAAL CRISTAL raet NICKEL MESSEN LEPELS VORKEN etc Het Goudsch Verlichting Magazijn De Avondster Dubbele Uuurt Heelt steeds voorraden der nieuwste ÜASORNAMENÏKN Miiurarmeii en Evneaulampen Ruime sorteering GASBALLONS en verder allo bonoodigdheden voor Gasgloeilicbt enz enz KOUS IES van 50 30 20 15 c nts GLAZEN 20 15 10 8 Aanbevelend M M VAN LOON Tel No 117 Gasfitter 0f Wie werkelijk prjs stelt een WBCiei lJIH te hebben laat zich fotografeeren in de Vologrnfitehe HuuêUnricMing STTJIDIO m P V D WAALS Fl SINGEL 661 TeleplLOonnet Gouda Abonnement t 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 rralorran Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Eijks Intercommnnaalbnrean Op B Augustus 116 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrögbaar aan het Bureau ACHTEE DE VISCHMARKT Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Bultenlandsch Overzlchl Een telegram van Eoberts meldt dat de generaals Dundonald eil Brocklehurst Lgdenburg hebben bezet Donderdag zijn de boeren naar het Noorden en het Oosten getrokken Hnnne kanonnen en voorraden zijn naar Krugerspost gezonden Generaal Bnller trok gisteren don MaucUsberg over die ongeveer 16 K M ton oosten van Lijdenbnrg ligt Hij was weer slaags met den vjand zijn goscbutvuur werd te Lpenburg gehoord Lord MetLuen trekt van Mafeking naar Lichtenbnrg en ontmoet sleclits weinig tegenstand Een telegram van Roberts d d 6 September nit Belfast meldt De vijand houdt aan mot zijne pogingen tremen te doen ontsporen en spoorwegen te vernielen maar telkens zijn die door een behoorlijke bestraffing gevolgd Hildyard heeft Wakkerstroom bezet Generaal Hart bericht dat na een geveclit bii Krngersdorp vier doode Boeren werden achtergelaten van welke een naar de stukken welke op hem zi n gevonden vermoedelijk Theron is Uit Kaapstad wordt geseind Een buitengewoon nummer van hot offloieele dagblad maakt bekend dat de imperiale regeering de concessies welke door de voormalige Transvaalsche regeering zijn verleend naar recht zal beoordeolen terwijl zij zich echter het recht voorbehoudt sommige concessies in te trekken of te wijzigen indito zij onwettig of niet in overeenstemming met de conventièn werden verleend of indien daarvan de voorwaarden hetzij mot het publiek belang niet schijnen overeen te brengen te zijn hetzij niet werden vervuld Hoe minder er in China op militair terrein voorvalt hoe meer er gepraat wordt ovet de politieke verhoudingen Dat bleek wel het duidelijkst uit de berichten in ons vorig nommer over het antwoord van Duitschland op Rnslands voorstel Stellig nieuws blijft dienaangaande ontbreken Maar het wordt meer en meer waarschijnlijk geacht dat Duitschland zich er tegen zal verklaren zoodat het plan mislukt Welke houding Rusland dan moet aannemen zal eerst later blyken Voor het oogenblik beletten matorieele redenen uit Peking terug te gaan De gemeenschap met de kust is verbroken ten minste die per spoor De weg is over een grooten afstand opgebroken een kunst die de Chineezen boter verstaan FEVILLE101 PiiUlO iliili 39 Nadat hij verscheiden maanden in de vesting van St Peter ea Paul had doorgebracht werd hij tot Iwintigjarigen dwangarbeid in Stberie veroordeeld Voor eenige maanden geleden was hij naar de plaats zijner bestemming overgebracht Waar was hij nu Dat kon men mij niet met zekerheid zeggen Hij kon in de goudwassche rijen van Kara bij de zoutwerken van irtkutsk te Troitsk te Nertachmsk zijn Alle ballingen werden eerst naar Tobolsk gezonden dat een soort algemeen punt van saraenkomfit was van daar werden zy naar het goedvinden van den gouver neurgeneraal naar de verschillende plaatsen vervoerd en hunne werkzaamheden bepaald Nadat ik alle mogelijke inlichtingen verkregen had voltooide ik de toebereidselen voor mijn reis die ik op den volgenden dag bepaalde eene reis die eenige duizenden mijlen korter ol langer zou kunnen zijn naar gelang van de streek waarheen men den ellendigen Ceneri gebannen had Vóór mijn vertrek ontving ik een briet van Priscilla Daaruit vernam ik dat Pauline zich wel bevond dat zij er in toestemde om met Priscilla te blijven samenwonen tot dat haar onbekende nabestaande of vriend zou terugkeeren Maar Mister Gilbert loo luidde de brief verder het dan de Boeren bij wie het opbreken veel beeft van marqueeren iets dat bjj manoeuvres misschien heel aardig kon zijn maar in den werkeljken oorlog nu juist niet de kans op overwinning vergroot Verder is het rollend materieel vernield terwijl de waterstand op de Pei Ho z6o laag is dat de scheepvaart gestremd is Rusland zit dus te Peking en zal or vooreerst wel moeten blyven iets dat wellicht de regeering te Peterabnrg niet oens onaangenaam zal wezen Over den toestand te Peking loopen de berichten thans tot 31 Aug afkomstig o a van de i Duitschen kapitein ter zee Pohl Deze meldt dat de verbonden troepen den 28n do verboden stad en de Keizerlijke paleizen zijn doorgetrokken van Zuid naar Noord Ze maakten een verwaarloosden vuiien indruk en kostbaarheden werden niet gevonden Het geheel beantwoordde volstrekt niet aan de fabelachtige Chineesehe verhalen over de verdere pracbt maar natuurlijk zullen de gebouwen wel onttakeld zijn en do kostbaarheden medegenomen Men zegt dat het paleis don 15n ontruimd is Generaal Chaffee seint over den plechtigen intocht der verbonden troepen in het Keizerlijk paleis Alle troepen namen aan den intocht deel Een saluut van 21 schoten werd aan de Noordelijke en de Zuidelijke poort afgevuurd Het paleis was verlaten behalve door een 300 tal bedienden Uit een telegram van generaal Gaselee blijkt dat het de Britsche artillerie was die de salnutf choten deed Elke Mogendheid was vertegenwoordigd naar verhouding van de sterkte der troepenmacht waarmede zjj tot ontzet der legaties had bijgedragen bijgevolg kwam Engeland pas in de derde plaats daar de Japansche en Russische contingenten veel sterker waren Generaal Prey meldde reeds 24 Aug dat de bewoners van Peking naar de stad terugkeerden en hun dagelijksehe bezigheden horvatten De gezondheidstoestand was goed nu de buitengewone warmte verminderd was Pohl meldt nog dat door hem voor een verbinding met de kust wordt gezorgd door bezetting der etappestations en bescherming van den waterweg door zeesoldaten Ook in den omtrek der hoofdstad wordt het rustiger en de landbouwers keerden naar hun akkers terug Dat klinkt beter dan de alarmecrende Engelsche telegrammen uit het Zuiden Inmiddels ziet men merkwaardigerwijze ook geen nadere bijzonderheden van t famense gevecht dat tusschen Duitschers en Boksers dezer dagen moet hebben plaats spijt raij te moeten zegf en dat ik geloof dat zij van tijd tot tgd niet wel bij het hoofd is De arme lady spreekt gestadig over een verschrikkelijke misdaad maar zij zegt dat zij wil wachten om er het gerecht van in kennis te stellen omdat iemand dien zij gedurende hare ziekte in hare droomen heelt gezien voor haar werkzaam is Zij weet wel niet wie dat is maar het is een persoon die de geheele geschiedenis kent üeze mededeeling bemoedigde mij ten zeerste omdat ik er ui begreep dat het verleden voor haren geest begon op te doemen Het slot van Priscilla s schrijven vervulde mijn hart met blijde hoop Heden namiddag Mister Gilbert scheen zij voor de eerste maal tot de ontdekkmg te komen dat zij een trouwrmg aan haren vinger had Zij vroeg mij hoe die daar kwam Ik antwoordde dat ik dat niat zeggen kon Daarop zal zij uren achtereen in gedachten verdiept terwijl zij den ring onophoudelijk om haren vinger draaide Ik vroeg haar ten laatste waarover zij dacht Ik tracht mijn drooraen te herinneren antwoordde zij met den u wel bekende lieven kalmen iralach Ik kon mij bijna niet w eerhouden om de dierbare jonge lady te zeggen dat zy de wettige vrouw van mijn meester is Ik vreesde dat zij den ring zou verwijderen maar God dank dat deed zij niet Ja zeker God dank Toen ik Priscilla s briet gelezen had stond ik op het punt zoo spoedig mogelijk naar huis tot mijn beminde vrouw terug te keeren Ik overwon echter mijn verlangen Pauline I riep ik unijn dierbare vrouw wij zul tuigen dat thans een andere oplossing moet worden gezocht dan een nieuwe kabiaetswgziging En zoo is dan de Kamerontbinding afgekondigd Dat deze ontbinding a iii do crisis in Oostenrijk een einde zal maken is ochter nog lang niet zekor Beido groote groepen de Czechen en de Duitschers hebben alle kans in ongeveer dezelfde stemmenverhouding terug te keeren in het Parlement Maar dit beroep op het volk was noodig geworden door den onhondbaron toestand Sedert Badeni s aftreden zgn vg kabinetten door de crisis vernietigd geworden geen dier kabinetten heeft langer dan een half jaar kunnen regeeren en dan nog alleen als het de Kamer naar huis had gezonden Is het wonder dat hot zesde er toe besluit om eindelgk den Moloch aan te tasten en het kabinetten verslindende parlement te doen zien dat parlementen even broos wezen kunnen als ministeries P Minister Von Koerber heeft den eenig mogelgken weg ingeslagen i Het resultaat van zgn handeling wordt niet alleen door de monarchie maar door geheel Europa met belangstelling afgewacht Verspreide Berichten Eeaskeuk De Tentoonstelling is eergisteren Donderdag ter gelegenheid van het bloemenfeest des namiddags en het avondfeest bezocht door 322 218 personen torwgl de prijp der toegangsbewgzen varieerde tusschen 35 on 40 centimes Het heet dat namens de Eussische regeering door het Russische gezantschap geprotesteerd is bij het gouvernement tegen de openbaarmaking van het rapport van kapitein De MaroUe aangaande den toestand iikChina hoewel de kapitein in dit docnmenlOie houding van den Eussischen generaal en de Russische soldaten n het veld gispt t Is beslist of daaromtrent do Tentoonstelling zal officieel en definitief gesloten worden op den lang vooraf daartoe vastgestelden datnm 5 November Alleen zullen enkele uitzonderingen worden gemaakt voor restaurants en theaters tydens de afbrekingsperiode waarmee ongeveer 6 4 8 maanden zullen gemoeid zijn Op de Tonloonstelling hoeft het Leger des Heils voor zgn inzendingen betrekking hebbende op de wgze van werken in Amerika tot redding van gevallenen en moreel verongelukten een gouden medaille gekregen voort te zetten Wij kozen thans een ander vervoermiddel Daar het nmer was waren de rivieren open Wij voeren dus per stoomboot de Wolga af tot wij Kasan passeerden en de rivier Kama bereikten Dezen woeligen stroom voeren wij op tot wij bij de groote aanzienlijke stad Perm voet aan wal zetten Wij bevonden ons thans bijna aan liet einde van Europa Nog honderd mijlen verder en wij zullen het Ural gebergte overtrekken en in Aziatisch Rusland zijn Te Perm maakten wij onze laatste toebereidselen want vnn daar uit moesten wij met postpaarden reizen Mijn gids Ivan kocht voor een zeer overdreven prijs een tarantas een soort phae ton De bagage werd er bovenop geladen wij namen onze plaatsen onze eerste span paarden drie in etal werd er voorgespannen en op Russische wijze opgetuigd de yemschik sloeg er lustig op los en wij vmgen onzen langdurigen rit aan Wij trokken het Uralgebergte over dat evenwel niet zeer hoog is en passeerden den steenen obelisk die zooals Ivan mij mededeelde was opgericht ter eere van een Kozakken aan voerder met name Yermak Wij la7en aan de zijde die wij het eerst zagen het woord Europa en toen wij ons omkeerden aan de andere Azié Mijn eersten nacht in Azië br icht ik tejekatcrineburg door en lag hel gmui gedeelte er van wakker te berekenen hoeveel mijlen mij nu van Pauline sdieidden Hardt vervolgd