Goudsche Courant, woensdag 12 september 1900

Woensdag 13 Seplembei 1900 39ste Jaargaii r No 8297 mnscMcoüR jyieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroon No M ADVERTENTIEN worden g eplaat st van 1 5 regels a 50 Centen iedere rcg el meei 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoiiii n 9e De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Peostdag en De prijs per drie maanden ia 1 25 franco der post 1 70 Alzonderlijke Nommers VT IF CENTEN QPENBARS7ERK0QP1N6 te REEUWIJK op WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1900 bS opbod en op WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1900 bü combinatie en afslag telkens des morgens te uren in het Kolliehuis van C BLONK op Nieuwdorp ten overstaan van den Notaris G C PORTUIJN DE006LEEVER van eene goed onderhouden BOUWUANSWONINS W jk A No 11 ZOMERHUIS met annexe SCHUUR 4 ROEDEN HOOIBERG TUIN en efiiige perceelen best Wei en Hooiland alles staande en liggende te Randenburg in de gemeente REEUWIJIi en op Zuidwijk in de gemeente BOI§liOOP te zamen groot 8 Hectaren i2 Aren 38 Centiaren waarvan ruim 6 Hectaren onder Boskoop gelegen geschikt zp voor BOOIIIIKWEEKERIJ benevens een gedeelte BERM van het Jaagpad onder Boskoop groot 17 Aren 32 Centiaren strekkende Van eigendom van den Vereenigden polder aan de Oostzpe van de rivier de Gouwe en van de Molenvliet Noordopwaarts tot voor den eigendom van den Heer B B C Felix En zulks in 8 perceelen hü Notitiën nader omschreven Te aanvaarden de Landerijen met Kerstmis 1900 en de Woning verdere betimmering en Erf den 1 Mei 1901 Betaaldag der kooppenningen 8 November 1900 De Woning is te bezichtigen 3 werkdagen v66r de veilingdagen van 10 tot 3 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLBEVEK te Gouda bij wien van den Ten September a s af Notitlën dezer verkooping te verkrijgen ziJn GelDroedersSTEEWSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbeilles Jardinieres lioiiquelten eiii GRAP en FEESTKRAHSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanlesi en oiidtrhoiid van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van JSSJSCXBN CIDEB Dood alle Insecten i oor bijvoeging van 40 deelen water verkrijgt men ean voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten V Mtor 10 50 L i 0 80 1 L f 1 50 5 L f 7 TELKPH No 114 t m CHI ED AMM E U aENEVEB Merks NIOHTCAF Verkrijgbaar b i M P E ETERS Jz fj H Als howya van ectithoid i oacliBt un ittrt Bteoils voorlion fan den naam dor Firma P HOPPK Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract imm uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingblocni van H 1 VA i SCHAIH CO hen llaaer llifcniitaers SCHAIE SCHAIE 80HAIK SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIE VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co s Molianthe n liot liMle midilel der wereld Co 8 Melianthe geneest KmkUoest CO b Meli nthe geneeat zoowel oud als jong CO B Hlellantlle mag in geen Jmiigezin ontbroken CO S Melianthe staat voortdurend onder Scheikundig toeziolil J Co s Melianthe helpt onhorroopelijk Co S Melianthe is bekroond met Eergdiploma s Co B Melianthe is bekroond met Goud Co S Melianthe is bekroond met Zilver CO S Melianthe is vorugbaar in naooM J Th TORKEN Bmk op B V WIJK Oudeaaln M KOLKMAN Waddiiumeeti a BOLLMAN Bodegraven PINK8E Nieuwerkerk a d JJel W 1 TiH DAM Haaetrehlen A N ïisZBSSEN Selwonliov an 40 CU tOCtê eu f tX bS Firm WOLFF Co Westhaven 198 Gotuia D MIMBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VA MILU Veeretal B 126 te irouda A BOUMAN Moordrtkt Duor r neeih algemeen e bevolen l IWfll lllfinnVnP Met Utcijiploma en Goud B krcon e T 1 T V ri r PRAEPARATEN VAN mwfvnw mm k Uina LarL ydlC oo el bij kinderen iK volwassenen gebrek aar eetlust slechte I I I I i fj li B nfifiiij na Tlwlrfp Ulllca a MB v ywma zoowel bi kinderen ais volwassenen genreKaar eeïinsi siecuic 8pljsverterl ne zenuwfaool Jpljn ter versterking na ziekte of kraambed kowla en hare gevolgen ÖUINALAROCHE FERRUGINEUX ui het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekiucht kwalen van Krltischen leelUJd ent Verkrilgbanr in Hacoii s a 1 90 en 1 Pihai or Qrfc voedzaam vcrsterkend aangenaam van smaak voor dagelijkschgeb uik Lf KC I d K a J vooral oor kinderen zwakken en klierachtlge gestellen teer aan te bevelen AU geneeskrachtige drank b j stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook oor uigelingen en kleine kmdcrcn l n s per bnsa j kgr 1 70 a U Kgr 0 90 S Kgr O SO Chemisch jUalL CIlSlrOr Speciaal voor Kindervoeding m bussen X Kgr 0 90 zuivere lYlClKaUIKCI i Kgr 0 60 i Kgr ƒ 0 26 Asthma Cigaretten Hel rnoken eener halve Cigarette is voldoende ter bestrijding van de hevigste nanvaUen van Aatl ma etc InJoosjei a 0 80 en y ü 60 ZHZ TamSirinHfa Rnnhorl ï FRUIT PURQATIEF teiren Verstopping AamI cUHarinUC P UIIUVFIIQ betcn Migralnc Congestle3etc vünralookalslaxans voor kinderen bewijten Je Tamarinde Uonbo ns v KkAEPM IEN HOLM l lanBn ke diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en ie im ik aangenaam s Prijs per doosje O OO en 0 60 CnlmSolr DacfillfsC algemeen erkend als het BESTE huismiddel jain ilaK l tailllCa j noest verkoudheid en Keelpdn het is een sllimoplossénd en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in Hft D tlescbjes verkrijgb aar Prijs ƒ 0 20 per iiesch je a Fritpm al n yan KgAEPEUEN HOIM te ÏÜA tij anmymrximm eliqvellf M aarnp de tiaam en kianUeeUning e verirtjgbaar bij de meeeU rk Apotkekeri eti firogtelen KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ÉiiJli Levensverzekering laatscliappij DOllöllECBT Goedgekeurd bs Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 Maatschapiielük K apUaal ƒ 2 00 0 000 geheel gepbisi VERZEKERD BEDRAG 36 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Slni l IjE soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zyn volgens de laatste sterftetalels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU B f de BDKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam ba den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en i de Agenten in alle plaatsen van Nederland Maat8chapp0 tot Exploitatie van de Pietoria Bron Kant wt voor Nederland Boompje éO Botterdam ADVEETEOTIÜN in alle Couranten worden aangenomen door het 4lverteiitlC Biireaii van A BKIMKNi ZOON te GOUDA Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA op IHnsdao IS September 1900 s voorm 10 uur aan en bü de stallingen en koetshuizen van den Heer 0 1 A de GOEIJ voorheen Geur BLOM aan den Kleiweg te Gonda ten overstaan van den Notaris J J A MONTIJN te Gouda wegens opheffing der Stalhouderszaak van 12 2 uu IIIUIUIUUII als 5 Berliner Landauers 3 Coupe s 1 TrouwConpé zoo goed als nieuw bekleed met roede z jde 2 Victoria s 2 Vigelanten 1 Break voor 8 personen 1 Oranibnsje met zomerkap 1 twaalfpersoonsTentwagen 1 Tilbnry 2 Lpkoetsen 1 Kinderiykkoets 2 Rouwvigelantèn 0 Mrretleden diverse Tuigen Gereedschappen en Stalhoudersbenoodigdheden Koopen van f 10 en daar beneden A contant daarboven op 3 maanden crediet mits borgstellende Credietpoaten dadelijk betalende 24 korting op de kosten Afgennmmerd te bezichtigen des daags te voren en s morgens vóór de verkooping Inlichtingen verstrekken de Eigenaar en Notaris MONTIJN voornoemd In verband met de voorgenomen likwidatie der Stalhouderij worden allen die iets de Stalhonderg betreffende Ije vorderen hebben van den Heer de GOEIJ voornoemd verzocht hunne rekening vóór 15 September a s in te dienen bjj bovengenoeraden Notaris terwijl verder dieno dat het Caïé Kestanrant de Uitspanning de Postwagen en Omnibusdienst Gouda Schoonhoven v v en de StadsOmnibnsdienst door den Beer dï GOEIJ op den bestaanden voet wordt aangehouden en voortgezet FEANSCÏÏE STOOMVEÊveSj KI chcHiisdlie Wasst i iri VAN H OPPEI IHEIAIEK 10 KriiiK n ij Rotturdain i obrev8te Td deer Z M den Konmn der Belgen Boof ddepat Toor GOUDA de lieer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en Terreh m alle Heerenen Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale mriohting voor het atoom u van ploohe mantols veeren bont enz Gordijnen tafelkleedeu eni worden naar da lieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd oi geverfd worden onschedelijk voor de geiondneid volgens staal bewerkt Nieuw onovcrtroflen Prof Dr Liebera welbekend SEIIIIW SEACBf SI IXBS Alleen eeht met Fabrieksmerk tot voortdurende radicale eü r ekere geoezing van alle zelfs de meest hardnekkige zenuw Kiekten vooral ontstaan door jj jp afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Blee ijcht Benaowdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spflsvertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz Uitvoerige prospectnssen rrijir Sesoh a 1 fl H Si dubbels flesi b Oentra l bepSt Matth v d Veqlo Zaltbommol Depots M Otóban k üo Botterdam 1 Hanpel s Gravenbnge Halmmans de Jong J Om Rotterdam Wolff t Co Rouda en bii alle drogisten GËEIM BfiTER adres voor aUe soorten SCHOENWERK dan hel Noordbrabankch Schoen en LaaraeniBagaïijo Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPRUIMING van verschillende soorten aCBOBXHTKHU Aanbevelend C SMITfe AUe reparatiën en aangemeten werk Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Kultentandscti Overzicht De Standard verneemt uit Rietfontein De flankbeweging van Hamilton heeft Botha en zjjn tweeduizend man gedwongen met alle kanonnen terug te trekken eerst naar den Spitskop en toen naar Pelgrimsrnst President Krnger is waarschijnlijk te Nelsprnit De Daily Mail verneemt uit Maritzburg Nadat de Engelschen Lijdenburg hadden bezet onderhielden de Boeren twee uur lang van de naburige hoogten in het N 0 een beschieting op het dorp naar het heet hadden ziJ 12 paar kanonnen Verder heet het dat de Boeren beschaamd zjjn over hun haastige vlncht en Botha hun lafheid verweet De Engelsche bewoners van Lijdenbnrg juichten toen de Engelsche vlag op hot raadhuis geheschen werd maar zjj verklaarden dat de Boeren hen gedurende den geheelen oorlog goed bejegend hadden De Daily Mail verneemt uit Picksburg De Engelschen hebben den 25en Augustus Bethlehem en Fouriesburg ontruimd en daarna Senekal en Ladybrand De Boeren hebben die vier plaatsen weer bezet Te Ficksbnrg verwacht men dagelgks een Boerenaanval De Engelsche troepen die te Harrismith waren zjjn de Engelschen die te Ladybrand belegerd waren te hulp gekomen De Boeren die Ladybrand belegerden hadden naar het heet negen kanonnen en een paar maxims De Engelschen hebben gebrek aan ruiterij Volgens inlichtingen te Pretoria verkregen van verschillende zjjden vooral van Boerenkant zijn vele burgers nog besloten een gezamenlijken trek naar het Duitsche grondgebied te ondernemen De Times zegt in een artikel over de taak van de commissie die een onderzoek moet instellen naar concessies in Transvaal Ongetwijfeld kannen een zeker aantal concessies schoon niet in het algemeen belang te goeder tronw verleend zijn Ze in te trekken zou den houders recht geven op schadevergoeding Belanghebbenden in den vreemde behoeven geen vrees te hebben dat zij onbehoorlijk in hun zak gestraft zullen worden zelfs in h t geval van de Nederlandsche Zuid Afrikaansche Spoorweg Maatschappij welker beheer zoo met staatszaken vermengd is De Engelsche regeering zal ongetwijfeld zorgen de vreemde beleggers geen onrecht te doen De proclamatie van lord Roberts betreffende de annexatie van de Z A Republiek g eft aanleiding tot allerlei vragen en opmerkingen Afgezien nog van het feit dat FEVILLETOX MWÏMÏÏÏÏÏÏ 40 Wint or zijn reeds vele dagen voorbij gegaan sedert ik St Petersburg heb verlaten en ik heb met den meest mogelijken spoed gereisd en toch schijnt de reis nog nauwelijks begonnen Inderdaad kan ik den duur er van niet berekenen alvorens ik Tobolsk bereikt heb Een tocht van omstreeks vier honderd mijlen van Jekaterineburg tot Tiumep en dan nog twee honderd van daar tot Tobolsk waar ik aan de welwillendheid van den Gouverneur Generaal en diens inlichtingen ral zijn overgeleverd Wij worden met ons voertuig de breede geelachtige rivier de Jrtush overgezet aan welker oostelijken oever het eigenlijke Siberië begint Eindelijk dan te Tobolsk Het lezen van mijne papieren doet den Gouverneur de beleefdheid zelve worden Hij noodigdc mijVen eten en onthaalde mij op waarlijk vorstelijke wijze Zijn register stelde ipij van alles in kennis wat ik omtrent Ceneri wenschte te weten Hij was naar de uiterste grens van de Keizerlijke domeinen gezonden geworden daar men hem volkomen onschadelijk wilde maken Het was echter niet bepaald waar hij zijn tocht zoude eindigen doch dit deed voor mij weinig ter zake Daar hij het grootste gedeelte van den weg te die proclamatie in strijd is met de beginselen van bet volkenrecht wjjl dit een annexatie van gebied dat niet bezet is niet erkennenkan doet zich naar do Westm Gazette doet opmerken de vraag voor pf door deze annexatie tevens president Krnger van zijnwaardigheid vervallen is en alle bezittingenvau de Republiek overgaan in Engelandsbezit i Kan Engeland dit met een peiinestreek bepalen en heeft het daarvoor nietnoodig de erkenning dier annexatie door deandere mogendheden PÖb Westm Gazette acht het noodig dat de Engelsche regeering aan elke mogendheid kennis geeft van de annexatie en datelke mogendheid daarop antwoordt door eenformeele erkenning der annexatie Zoolangdit niet geschied i s zal de Z A Republiekblijven bestaan kan president Krnger nietals vervallen van zijn waardigheid wordenbeschouwd is dr Leyds do gezant dier Republiek en kan Engeland geen aanspraakmaken op de bozittingen dier Republiek buiten het bezette gebied Nn zal jnist de erkenning der annexatie door do mogendheden tot langdurige onderhandelingen en besprekingen aanleiding moeten geven Want die annexatie is geen zaak tusschen Engeland en Transvaal alleen maar gaat de meeste groote mogendheden aan Kr is veel Fransch en Duitsch kapitaal gestoken in Tranavaalsche mijfien en in monopolie die de regeering der Z A Republiek verleende Frankrijk en Duitschland zullen ongetwijfeld opkomen voor de belangen die hunne onderdanen in de Republiek hadden en die door den overgang aan Engeland zouden kunnen woiden geschaad Zoolang de vijandelijkheden voortduren znllen de onderhandelingen over die erkenning wel niet worden afgesloten en znllen dus voor geheel Europa de Znidafrikaansche Republiek zoowel als do Oranje Vrijstaat bestaan blijven als onafhankelijke stat En vooreerst is er geen kans dat de vijandelijkheden spoedig zullen eindigen In Engeland mag men de fictie aannemen dat de oorlog weldia gedaan zal zjjn in werkelijkheid is lord Roberts er nog v r van af de beide republieken onderworpen te hebben Reeds elf maanden duart de noodlottige oorlog die aan Engeland voor een nominaal voordeel reeds sciatten gelds en tal van kostbare menschenlevens heeft gekost en die in Zuid Afrika rampen en onspoeden heeft gebracht en nog steeds is het volk van de beide Republieken niet onderworpen en zijn de legers van Botha van De Wet van De la Rey en anderen niet vernietigd De geheele oorlog van 1870 71 was in zeven maanden geëindigd de oorlog in Zuid voet zoude moeten afleggen en er slechts één weg bestond moest ik hem nood iakelyk inhalen hoewel hij reeds maanden geleden Tobolsk verlaten had Het escorte dat dezen troep gevangenen begeleidde stond onder bevel van kapitein VarIdmotif aan wien Zijne Excellentie eenige regels zoude schrijven die ik mede zoude nemen waarbij hij tevens nog een bizonder paspoort door hem zelf onderteekend zoude voegen Waar denkt u dat ik den troep zal inhalen vroeg ik iln den omtrek van Irkutsk meende hij Bij Irkutsk omstreeks twee duizend mijlen van Tobolsk Ik zei den Gouverneur vaarwel en toog verdermet zulken spoed dat zelfs de goedgeluimde Ivan begon te grommen Hij zei dat zelfs Russen nietmeer dan menschen waren en ik geen Arabischedravers kon verwachten onder de gouvernementspostpaarden die de postmeesters tegen een dubbelde per paard en per mijl moesten leveren Ik Uet den yemschik en hem zclts geen tijd om deeen of andere verversching te gebruiken Hunthee en het is verbazend hoeveel thee een Rusop elk uur van den dag verzwelgen kan wasnog niet genoeg afgekoeld om opgeslurpt te worden of ik drong er reeds weder op aan om wegte rijden om niet van de noodige nachtrust tespreken De indrukken die ik van deze lange reis bewaarde waren niet zeer belangrijk Immers ik trok het lfind niet door om een reisbeschrijving te maken of de gebruiken en gewoonten der bewoner lte bestudeeren Mijn eenig doel was zoo Afrika dunrt bijna een jaar en de Afrikaansche Hollanders houden nog steeds stand tegenover een tienmaal sterkere overmacht Bloemfontein wordt bedreigd en de spoorwegverbinding die bet met Pretoria vereenigt is geen ooganblik veilig Om Bloemfontein te beschermen hebben de Engelschen zelfs allo troepen die zjj in in het oostelijk deel van den Vrijstaat hadden moeten terug roepen En nauwelijks waren Bethlehem Senekal B ouriesberg on Ladybrand ontruimd of Boerenafdoclingen namen die plaatsen weder in bezit on herstelden er de oude Boerenregeering Johannesbn g wordt bedreigd het geheele district tn sc ien Johannesburg en Krngersdorp wordi onveilig gemaakt door den onvindbaren De Wet zoodat lord Roberts er een sterke troepenmacht moet heenzenden om het gevaar dat de goudstad bedreigd af te wenden Zoo zit Roberts in het geannexeerde gebied In het noorden Botha met de Transvalere in het zuiden De Wet in hot westen D e la Rey in het oosten Fourie overal guerilla benden die hem bet loven bitter makenj en zijn rust vergallen Eii aan dien toestand kunnen zijn papieren proclamaties niet veel verdÉderen I t gerucht gaat te Berlijn dat Engeland zich nu vereenigd heeft mot Duitschland s opvatting om Peking eerst te ontruimen wanneer volkomen voldoening verschaft is door een Chineescho rogeering welke als duurzaam beschouwd kan worden De Times neemt telegrammen alt Peking op loopende tot 22 Augustus Decorrespondent meldt o a dat Sir H Hart bekend heeft gemaakt dat hö zjjn werk aan de douane hervat Een proclamatie van do gezanten en legeraanvoerders verbiedt de soldaten buit te maken on roept de Chineezen op naar hun huizen terug te trekken do vreemdelingen zullen vooral hunne levensbehoeften betalen Intusschen zegt de correspondent schiet er weinig over om te rooven Alleen reeds de buit der Japanners is meer dan twee miljoen taels in specie Peking lijdt enorm mijlen huizen zjjn leeggeplunderd eerst door do Boksers toen door de Chineesche soldaten en eindelijk door de vreemde redders maar als nog is de verboden stad gespaard Daar liggen zegt men verscheiden millioenen ponden sterling verborgen De Japanners hebben zonder Terzet het zomerpaleis bezet maar het naderhand weer ontrnimd voor de Russen De Amerikanen ontruimden voor de Pranschen een kwartier van Peking zonder te weten dat spoedig mogelijk Ceneri in te halen en daartoe als het ware van het eene post station naar het andere te vliegen Wij spoedden ons dus voort over uitgestrekte steppen woeste moerassen door wouden van berken dennen eiken en andere boomen of werden over breede rivieren gezet Maar wij snelden onze bestemming te gemoet zoo snel de groote weg ons zulks veroorloofde Als ons lichaam ons noodzaakte eenige rust te nemen moesten wij ons op de armzaligste wijze behelpen In de meeste plaatsen kende men geen herbergen en werd ik er ten laatste aan gewoon om zrtó veel slaap te vinden in de tarantas aU ik voor het behoud mijner krachten noodig had Het was een zeer eentonige reis Bij elk post huis las ik op het houten bord dat er voor stond het aantal mijlen dat ik van St Petersburg verwijderd was totdiit ik toen de dagen en weken verliepen mij begon te verontrusten wegens den afstand dien ik reeds had afgelegd en dien ik op den terugweg weder afleggen moest Zou ik Pauline ooit wederzien Wie weet wat er gebeurd kon zijn vóór ik in Engeland terugkwam Op sommige oogenblikken werd ik geheel moedeloos Het best kon ik de lengte van de reis berekenen naar de veranderingen in kleeding en tongval der landbewoners ja zelfb de paarden veranderden van lichaamsbouw Het weder was warm bijna te warm Het bebouwde land dat wij doortrokken zag er zeer vruchtbaar uit Siberië zag er over het algemeen geheel anders uit dan het meestal beschreven wordt Het klimaat was uitstekend nimmer had ik gezondere lucht ingeademd Op sommige dagen het het allerrijkste paleis van prins Li bevat waarin onnoemelijke schatten heeten te liggen geschat op vele miljoenen dollars Het keizerlijke hjf heeft zich niet begeven naar Sjensi maar naar Jehol het zal eerst naar Singanfoe trekken wanneer het de verwoesting van het keizerlijk paleis te Peking verneemt Tsjoengli militairkom mandant van Peking toen Ketteler vermoord werd is gevangen genomen en wordt thans door Duitschers bewaakt De Dnitsche Reichs Anzeiger he H gelijk reeds in t kort bericht werd bekend gemaakt dat het Pruisische ministerie besloten heeft om steenkolen voor den duur van ten minste twee jaren wat den invoer betreft te rangschikken onder de grondstoffen voor de nijverheid 2oo poogt de regeering dan den toevoer van steenkolen nit het buitenland te doen toenemen Dit besluit rechtstreeks voortgesproten uit den steenkolcnnood is door hot ministerie genomen op grond van het zorgvuldigst onderzoek niet alleen met betrekking tot de kolenproductie maar ook tot den gjoothandÖ en den tusschenhandel in steenkolen Van dat onderzoek kan de uitkomst in dezen zin worden samengevat volgons een officieus blad dat noch door de producenten noch door den groothandel met name ook niet door het Rjjnsch Westfaalsch Kolensyndicaat op ongeoorloofde wjize geprofiteerd is van do tegenwoordige gesteldheid der kolenmarkt dat veeleer van die zjde naar vermogen eene bovenmatige prijsvcrhooging van de steenkolen door den tusschenhandel is tegengegaan De bovenmatige prjjzen waaronder thans in het bijzonder de kleine kolenverbruiker Ijjdt z n in de eerste plaats de schuld van den veelhoofdigen tusschenhandel on het zal de taak van de verbruikers zelven zijn door eigen hulp zooveel mogelijk dezen invloed van den tusschenhandel op de prijzen to verhinderen en dit wel op deze wijze dat credietwaardige cotiperatieve voreenigingen goraeontebesturen en andere groote licljamen zich belasten met voor hunne leden steenkolen in te koopen in het groot en roclitstrooks van do prodnctieplaatscn mijnen en met de verdeeling daarvan naar de behoefte van de afzonderlijke aanvragers zoddat daardoor do tusschenhandel ter zijde worde gesteld en het aan dezen anders te betalen gold uitgespaard worde scheen de koelte ons nieuw leven toe te waaien De bewoners kwamen mij als brave arl eid iaiiie menschen voor en waar ik mijne papieren ook moest vertoonen werd ik met de meeste voorkomendheid behandeld Hoe geheel anders zou ik wellicht zonder dien machtigen tali smati bejegend zijn geworden Maar Sibene maakte m den zomer een zeer aangenamen indruk op mij En toch wenschte ik dat het winter ware geweest Dan reist men met meer gemak Ivan verzekerde mij dat als er een goede sneeuwbaan gevormd is en de tarantab verwisseld kan worden voor een slede de afbtand dien men op een dag kan af leggen aan het wonderbaarlijke grenst Het is onnoodig al de steden en dorjten die wij doortrokken te vermelden Tara Kainsk Kolinvan Tomsk Achinsk Krasnoyarsk Nijnei Udinsk mogen voor den le er bekende ol onbekende namen iijn naar gelang zijner aanlnjkskundige kennis maar de anderen zouden zelfs indien ik ze zoude kunnen spellen hem gewis onbekend zijn In de nabijheid van elke stad of dorp stond een donker uitziend vierkant gelJouw afwijkend in omvnnf naar de grootte der jïlaats omgeven door hoog rasterwerk waarvan de hekken gesloten gegrendeld en door een schildwacht bewaakt werden deze gebouwen waren de Ostrogs ot gevangenissen Daarin werden de rampzalige ballingen als zij op hunnen langen marsch halt hielden sehuisvest In deze plaatsen werden zij opeengepakt als sardines in een bus fFordt vtrvolgd