Goudsche Courant, donderdag 13 september 1900

Donderdag 13 September 1000 No 8298 39ste Jaargang W I L LU JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelrliKMi Ui De tJitgave dezer Courantgrscliied t dageüjts inet uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco der post 1 70 Alzonderlijke Nomraers VI IF CEISTEN TelcfooN n t $ A J3 V E K T K N T I E N worilen geplaatst van 1 5 rcgels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen irootc letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd adverti nth Mevrouw Schim van der Loeff WESTHAVEN 190 VBAAOT ttigm 1 November een Tweede Meid niet beneden de twintig jaar die goed kan strijken en met de waach omgaan Zonder goede getnigen onnoodig zich aan te melden Golsroeclers STEEITSM A Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbellles Jardinieres BouqueUen enz GRAF ea FEESTKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN 4anleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van JNSMCTENCIOBB Dood alle Insecten Door bövoeging van 40 deelen water vorkrygt men een voor insecten doodend vocht Onschadelp voor vruchten bloemen on planten V Utet l 0 50 h i O BO 1 L 1 50 5 L f 7 TELEPH No lU TE HUUE AANGEBODEN togen 1 October 1900 een prachtig Paklmis gelegen te Oonda aan den Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Geen Ëngelsch maar EcM BOEHEI BIIOOD M2 cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Tlüanj s WoBitïboleïB iu do geUeole wereld bokend eu geroemd Onovortrolfeii iiiiddol tegen fiUü It o r 8 K L o II IC Leve rMaaffziekteii enz luwondi zoowel oIb ook intweiiili in bijnu i Ue ziektegevalion met good Kovolg iiiftii te wouden l rÜ8 perflacuii t 1 per post i l lö Thiirry 9 Wo ders U bezit een aUnog ongekende guneeakruclit m lïeilzitrae werking Maakt meestal elke pijnlijke on gevaarvolle operatie geheel overbodij Met deze Kalf werd oen 14 aar oud vüor oii i eiiee8Ïi h ffehuudeil beeiliCCZWel en onlanus een bijna SA aar kankeriyden ic ïuezeu Urenut genezing en verzachting der pijnen bij wouden ontstekingen enz vau allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIEKIU SANIïERS llokin 8 Amsterdam Wur geen depAi ia beBtelle men dirixt anii dieSchatzeii othekt des A THIKRRY in I regradii ImI llohitscli J OeiterrBicli Qeheve proBpeotua te ontbiedoa b het Ceatraftl Utpöt bandera Kokin B A miterdam 5 H Q O g er w PaiH Expeller dei vsr dm T rtrottw i JC n lette epUt tftbriektmerk Ankti a de mseat tpotheken Te AmaterdJun bn IJlotli C 9 é ban Ttn TnyU n Swkders f ti tfl Jtttrtnin 1 Dtfttg jftKt ardt dit middal m t VWTUMnd suocea ftli i JBitiUnid inwTVTUg Httgswaid tuttD BbetuDAtiafc 3idi t Twi 0Qdh d pijn in dm iTSTjun ra ds Bit Iw1 4 41 0 LOTEN IN DE GOLÜSCHE P4ARI3i iNLOTI llIJ zijn a AO Cl per lot verkrijgbaar bij A BEmKMAN 8u Zn HOOFDPRIJZEIS Ejjtuigen met een entweePaardenbespannen ïg©5 Vitêllo i gns ur Derüanaina Dan Ratuurbotcr JlanbeDOlen door d K00k$Cl 0kl1 Uitsluitend yerlcrijgbaar verpakt in onze beleende Gartens 3 per Carton van 1 2 Kilogram ZOMERPRIJS v h Jaar 1900 KT UONSTSRTUBS OF AANVUAAO GRATia TERKHUaBAAIl onLi2 m nfw n vfrm WÊÊKKÊÊHÊÊKÊKKKKtgÊ Duor Ueneeah algemeen eunbevokn ïfniTTTr ï lTI Mei Cere Olploma en Ooud Bekrt o d PRAEPARATEN VAN Ql 11 n 1 1 9 rrt oVt a de miiest krachtige en vcraterkende KINA WIJN tegcntwaktc Uilia Xi V IIC mowel Uij kinderen nï volwitósenen gebrek aar eetlust slechte spijsvertering zenuw hoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen QUINA LAROCHE FERRUGINEPX in het bijzonder tegen Blocdgebrek Bleekzucht kwalen van Kritlschen leeftijd enz VetkriJnbaar m flacons t f 1 90 en 1 F ï Irf l f Jl CSk f voed2aam versterkend aangenaam van smaak voor dagelijksch geb nik L l IVCI V a W vooral voor kinderen zwakken en klierachtlge geatellen zeer aan te be Paarden Rundvee enae vooral voor kinderen zwakken en klierachtlge geatellen zi Icn aL geneeskrachtige drank U stoornissen Uli spijsverterin 8organen en dlarrhee ook voor ïuigelmgen en kleine kinderen l nM ürbusa K l 1 70 a i Kgr O OO i M Kgr ƒ 0 50 Chemisch lU AllrcilStrAf Speciaal voor Kindervoeding in bussen è Kgr O OO zuivere JTlCIIVOUllVCl gr f 0 50 V Kt r 0 25 4 Aci lltnSI f i ï5ll P H l n rooken eener haUe Cigarette is voldoende ter beatrij lOlllIllU V l q 1 diCII j j ya 1e hevigste aanvallen vnn Asthma etc In doosjes 0 80 en 0 60 Tamarinde Rnnhnn fruit purgatief tegen verstopping Aam 1 gnigi IIIUC IJ JUm lIO beien Migraine Congesties etc vooral ookaUlaxans voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KR XEI KLTEN it HOLM belanjjnjkc diensten daar de vorm voor het kind begeerlijk en de sma ak aangenaam is l njs per dooi e 0 90 en ƒ O ÖO Qalmiol DocéSllfaiC ak emeen erkend als het BESTE huismiddel OaHH q K l aallllCP i Hoest Verkoudheid en Keelpijn het is een sl moplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in HJl □ fleschjes verkrijgbaar Fnjs ƒ 0 2 0 per flevcl ijc f ra paraten ran KRAEPELIEN HOLM te V T Z JJ verkrijgbaar bij de meul KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST y iy Uquetten waarnp An naatn en handtet kenhig atpotAaJtert en VrogitUn Gebrü StoUwerck s f Chocolade en Cac 0 Iteimati omit üo iiiciiwsleiiiitvinilingen oj nitwnir aal goiiica verbeterde fal rle tlP on uitsluitend gcibruik vul l yne o i flin to jiMihlatcii t i garwuli erei 1 verbruiker vnn Stollv erck s Chccoiadö en Cacao ovn flanbe ojeüsw iHr ip i l nkii it ra tnuay bcunt ji rdi Ie i r Acn inhoud Jor resp Ktikfttleu nuA bi iialde 87 nrcvots als IVorie vefaiiclar 44 Ecf ülploma s gouden eir Medailles eea bnwijn uitraantei d l j i fabrü mt Ur ls ISU Mlireif de Acra emio rntiunal de Paris NouB Tous dóoonaouR uue llI A t4ne d or pvi mi re clavHe en conaidóratlon ae votro exQolïento ft brloation de Ohooolat bonbons ijariefl eto eto SWIwirok t tilrikaiit is vwkrijgbaar bij JI H Conliiiours Banketbakkers ens enz Roneraalïortogenwoordigor voor ï ederhuid Julius Matteimlodt Anaterdam Kalvcistraat 10 VitlI HITJIZElIST tQoedkoopsteensoUedst adres voor ¥ eri oer van Inboedel oowelbinuen ala buiten de aiad met gesloten w etis bii A ORAVES l ErjN Bleekerssing d 287 A le teordt tegen Trannpori iiehmle verzekerd Een SIEL Eijwiel is onvermüdeiyk een HV K HU en fi f C r f Ij9 0 I K M Op den weg zijn de Yankee Style Ssijwielen het iV li Ij o a iu het Kampioenschap van Nederland Istc prp bij bet verbeteren van bet zes unr record 1 57 K M verbeterd met 25 K M enz enz Férikant vaD KIJWIËLG eu MUTOKCYCLK B A JANSEN s Bosch Leverancier der Caiubler Autoiiiobleleu e a Agent voor GOUDA J C DM R VIT Eli Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBEOÜK E CASSlïO TANÜAUTfti TurfrnarktlSB üouda SpVeeknur van fO tot 4 nnr DINSDAGS en ZATERDAGS van O tot to nar koaleUtoae behandeling Op dit unr worden knnsttandapparaten teg n verlaagd tariel verstrekt EENIGBEMMTEEE Kleit wordt verzocht op t nEUK telettoit UIT HET MaOVZIJN VAW M RAVKNSWAAYZONFA QORINCHEM Düze THEEËN worden afgele É verd in verzegelde pakjes van m twee en een imlf en een Ned ofii met vermelding van Nommer eii Pr B voorzien van nevenstoant Merk volgenB le Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoerini van geeerde orders aanbevelende 1 RREKBAART LZ Wfff Wie werkelijk p r y s stelt een llEdEMOlK to hebben laat zich totografeeren in de Voloffrafltche HttuUInrtcHHnil STTJIDIO MB V WAALS Fl SINGEL 661 FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ tliciiiiM lii Wassclicrij H OPL E HËIAIER W KrniHi tide Bottiirilain Gebreyetacrd di or Z M don Konma der Belgen Hootddepöt voor GOUDA Je Heer A VAN OS Az Speoittliteit voor het stoomen en verven van lie Heeren en Damoagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet stoom o v o pluche manteU veeren bont ens Gordgnen tafelkleeden eni worden uaar d nieuwste en laatste raóthode geverfd Alle goederen hetig gestoomd of gevartü worden onsohsdelp voor de gewndneid volgens staal bewerkt Zenuw en Maagflijders wordt nit overtuiging als een werkelijke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel Zijt Gij Doof il1i3 FiDvalbu van DOOFHEID of HARDHOOfllGKEID iiijii im Ctnaatbaar iloor oma Iliml st intvindltiix ln liulvu il K t ii nalkn ilonr tuiioren njti Gegons in ite ooren houdi diraol Op BeKclirijlt Ihv kuvuI nrnicr ojkin i n niml t Dr Unlfon n Auntl IiiHlltute 606 La Salie A e CHICAfJO IfX Gonda Drak van A BEINKMAN 2d Uiiltcnlandsch Overzlchl Uit oen tologram van Roberta van gisteren waarin bizonderheden worden gegeven over Bailor s bewegingen hiykt dat lloborts z n hoofdkwartier van Bellast naar Pretoria beeft verplaatst De bladen bevatten een telegram uit Pietermaritzbnrg dd 9 dezer naar luid waarvan de Boeren de spoorwegbrug ten Z van het station Kliprivier ten Z van Johannesburg vernield en daar een trein bemachtigd hebben Generaal Baden Powell is benoemd tot hoold van de Transvaalsche politie Twee Ministers van het Engelsche Kabinet hebben Zaterdag te Londen openbare redevoeringen gehouden waarin zjl over do komende algemeene verkiezing spraken Sir Matthew White Eidloy zei dat de algemeene verkioang niet lang kon uitblijvon hoewel h j van het juiste tpstip niets meer wist dan zijn toehoorders Hij wist alleen dat de verkiezing zou plaats hebben 6ór de oerstkomeiido zitting van het Parlement Lord Goarge Hamilton maakte do opmerking dat in deze eeuw nog geen Parlement bet langer dan zes jaar uitgehouden had en dus kon men wel verwachten dat binnen een jaar een verkiezing zou plaats hebben Wanneer kon hy echter niet zeggen Sedert 1880 beweerde hfl was veel van den rgkdom en de intelligentie van het platteland overgegaan tot de unionisten In den naderenden strijd moet de regeering hot winnen maar ze zal meer te doen hebben dan te winnen alleen indien zij de ernstigste zaak van de laatste helft dezer eeuw wil oplossen den vrede in Znid Atrika te herstellen Daarvoor zou het geheele volk noodzakelijk eensgezind moeten z jn In een intervieaw heeft de Chineesche gezant te Londen op warmen toon de vermelde beschuldigingen gelogenstraft door den correspondent der Times te Peking uitgesproken dat de gezant do Engelsche regeering tpens het beleg der legation te Peking bedotte met onechte keizerlpe edicten De gezant hield vol dat de aanvallers op do legation Boksers waren zij werden geholpen door Chineesche soldaten maar dezen waren zelven in opstand tegen de keizerlijke regeering De gezanten herhaalde nadrukkelijk dat hij steeds gestreefd heeft naar minnelijke vereffening van de internationale geschillen met China FEVILLEIOX 41 Gevangenissen die er twee honderd konden bevatten moesten meestal tot rustplaats dienen voor minstens tweemaal zooveel ongelukkigen Men verhaalde mij dat als het ijs uit de rivieren was en de tocht daardoor noodzakelijk vertraagd moest worden de tooneelen in deze gevangenissen of depots alle beschrijving te boven gingen Dat mannen vrouwen en meisjes opeengepakt werden in vertrekken die met den ellendigbten stank gevuld waren terwijl er vergiftige dampen uit den grond opstegen De stertte was dan ook somwijlen vreeselijk De folteringen van den marsch waren niets in vergelijking met de verschrikkingen van de zoogenaamde rust En in een dier Ostroga zou ik Ceneri moeten vinden Wij kwamen verscheiden troepen ballingen voorbij die hun lot tegemoet gingen Ivan zeide mij dat de meesten geketend waren Dat zou ik niet hebben opgemerkt daar de ijzers omdebec nen zijn bevestigd en onder de broekspijpen gedragen worden Arme rampzalige wezens mijn hart brak terwijl ik hen aanschouwde i Hoe misdadig zij ook mochten wezen kon ik hen toch nimmer de aalmoes weigeren waarom zij vroegen Zoo ver ik zien kon werden zij niet wreed door de soldaten en otficieren behandeld maar wel Woe ting iang heeft een telegram ontvangen van Li hoeng tsjang gedateerd 27 Aug een keizerlgk edict behelzend waarin de Keizer hem opdraagt onmiddellijk zich naar Poking te begeven ten einde daar met prins Tsjing samen te werken voor de vredesonderhandelingen en eene vereffening van alle oorlogsmoeilijkheden Li hoeng tsjang dringt naar aanleiding daarvan er op aan dat de mogendheden samenwerken om aan hem de noodige bescherming te verleenen ter vergemakkelijking van zjjne reis Li zal waarschijnlijk onverwijld Sjanghai verlaten om over zee naar Peking te gaan Aan Sir Robert Hart is verzocht voor die reis eene stoomboot te verschaffen Uit Tokio wordt 8 dezer aan de Times geseind Japan heeft op het voorstel om Peking te ontruimen geantwoord dat het geen bezwaar heeft tegen het terugroepen van zijn gezant en het nemen van andere maatregelen die door de mogendheden worden aanbevolen En daar verder geographische ligging van Japan het in staat stelt spoedig militaire maatregelen te nemen zal het er gaarne in toestemmen een deel zijner troepen die overbodig worden geacht terug te roepon Het Chineesche hof bevindt zich niet te Signan noch te Tai joean noch te Jehol maar te Hauen hwa op slechts 130KM tennoodwB tan van Peking Ziedaar het laatste nieuws dat nit Japan komt waar men gelegenheid heeft boter dan in Europa over de Chineesche toestanden ingelicht te zjjn Het is nu nog de vraag of do Keizer en de Regentes daar sedert hun vlucht uit Peking vertoefd hebben of pas in den laatsten tijd naar don omtrek van de hoofdstad teruggekeerd zijn de vroegere opgaven over de tijdelijke residentie van het hof zullen vermoedelijk alleen ten doel gohad hebben mogelijke vervolgers van de w J8 te brengen Voor de opvatting dat de keizerlijke familie on de onverzoenlijke partij altijd in de buurt van Peking gebleven zijn pleit wel deze omstandigheid dat men van Hsuen hwa in een zeer bergachtige streek gelegen gemakkelijk do vrijwel ontoegankelijke streek in het noordwesten bereiken kan Generaal Janagoesji seindo den Ssten uit Peking dat prins Tsjing den Ion te Tsjingho vlak by Peking ten N W verwacht werd van waar de Japanners hem naar Peking zouden begeleiden De prins schijnt dus vrywillig althans op last van de Regentes naar Peking te gaan on hjj moet volmacht hebben als vredesonderhandelaar vernam ik de verschrikkelijkste verhilen omtrent hun lijden onder het opzicht van onmenschelijke opzichters en commandanten Een dag of tien nadat ik Tobolsk had verlaten begon ik aan elke ostrog navraag te doen of de troep van kapitein Varlamoff reeds voorbij was ot wanneer ik kon verw ichten hem in te halen Oe antwoorden die ik op de laatste vraag ontving kwamen overeen met die van den gouverneur overjil noemde men Irkutsk ot daaromtrent Dag aah dag bevond ik dat wij snel op den troep wonnen en toen wij ten laatste in de groote fra aie stad Irkutsk aankwamen berekende ik met juistheid dat ik bijna het einde van mijn reis bereikt had Daar vernam ik dat kapitein Varlamoff nog niet was aangekomen Ter plaats waar ik het laatst geïnformeerd had was mij gezegd dat liij er een dag te voren was doorgetrokken bij gevolg was het zeker dat wij hem niet hadden opgemerkt Dus was het beste wat my te doen stond zijn aankomst te Irkutsk af Ie wachten Het speet mij geenszins dat ik eenige dagen van mijne vermoeienissen zou kunnen uitrusten maar bijna elk uur zond ik iemand om te informeeren of de gevangenen waren aangekomen Nog vuriger dan ik er naar verlangd had mijn einddoel te bereiken verlangde ik nu om mij weder westwaarts te wenden en de terugreis aan te nemen Ik had sedert ik St Petersburg verlaten had geen tijding van buis ontvangen Op mijn weg huiswaarts hoopte ik dus ergens een brie te vinden De verkiezing voor gouverneur van den staat Maine die weder als een voorbode voor de November verkiezingen in de V S wordt aan zien heeft opnieuw den republikeinen de overwinning bezorgd In 1898 werden by de gouverneursverkie zingiuitgebracht op den democratischen candidatt 29 496 steramen en op den republikeinichen 54 266 zoodat de meerderheid dor repnblikeinscbe party toen 24 769 stemmen bedroeg By de presidentsverkiezing in 1896 bedroeg de republikeinsche meerderheid voor Mc Kinley 45 777 stemmen by de gonver noursverkiezing in 1896 was de republikeinsche meerderheid 38 377 stemmen Thans zou naar nit New York wordt gemeld de Republikeinsche party een meerderheid hebben behaald van 31 000 stemmen of rnim 6000 meer dan in 1898 President Mc Kinley heeft offtcioel de candidatuur van de Republikeinsche party aanvaard in een schrjven waarin hy een breedvoerige uiteenzetting geeft van de staatkunde der Re geering Merkwaardig zjn daarin natuuriyk voor het oogenblik de mededeeling van den President over China Do president zegt daarin dat de Voroenigde Staten zich in China strikt zullen houden aan het opgemaakte program Amerika is dankbaar aan de soldaten zeelieden en officieren die met d e Jappere troepen van andere volksii en rasseh zich hebben vereenigd voor de heilige zending waarvan het resultaat door de wereld met vreugde is begroet Dat is nu wel niet veel over deze gewichtigste vraag van den dag en wat de president zogt is niet heel holder ook zegt de VosB Ztg Doch wanneer Amerika zich zooals de president zegt strikt wil houden aan het program dan kan het geen vrede hebben met de voorstellen tot ontruiming van Peking want dan kan het zyn taak in China niet als geëindigd beschouwen De gemeenschappeiyke nota van 9 Juli noemt daarbg ook het horstellen en bewaren dör orde en het instellen van een wettige Regeering Het zou van belang geweest zyn zoo president Mc Kinley zich in zyn schry ven eens had uitgelaten over de wgzo waarop dit deel van het Amerikaansche program in China al worden uitgevoerd Verspreide Berichten Fbankkijk De Tentoonstelling Zondag de negende Soptember houdt het record de Tentoonstelling is op den U8en dag 67 dagen vó6r de sluiting be Nadat ik twee dagen te Irkutsk had doorgebracht ontving ik eindelijk het welkom bericht dat kapitein Vnrlamoff om vier uur in den namiddag zijn gevangenen in de ostrog gebracht had Ik stond van de eettafel op en begaf mij in allerijl naar de gevangenis Een man in burgerkleeding die verzocht om tot een Rusiischen kapitein die zooeven van een langen marsch was aangekomen te worden toegelaten scheen iets al te bespottel jks voor de schiUlwachten Hun ruwe gelaatstrekken zetten zich tot ecu spotachtigen grijnslach toen zij Ivan vroegen of Vadertje plotseling gek geworden was Het kostte mij veel overredingskracht en een flink drinkgeld alvorens mij werd toegestaan het hek binnen te gaan en ik in de tegenwoordigheul van hunnen kapitein gebracht werd Deze was een jong krijgsman met edel en krachtig voorkomen die mij onaangenaam getroffen aanstaarde toen ik hein kwam storen want daar ik op aanraden van anderen de Russische kleederdracht had aangenomen kon hij aan niets bemerken dat ik geen burger was wien de eerste de beste solda at mocht uitlachen Het was aardig om te zien welke plotselinge verandering de brief van den Gouverneur van Tobolsk bij den kapitein teweegbracht Hij stond onmiddellijk op bood mij met de grootste hoffelijkheid een stoel aan en vroeg mij m het Fransch of ik die taal machtig was Ik beantwoordde deze vraag bevestigend en daar ik zag dat ik Ivan s diensten kon untberen gelastte ik hCm buiten op mij te wachten Varhunofir was er niet toe t betregen over aan zocht door 600 381 personen van wi 103 523 op de by TentoonstoUing te Vincennes terwyi er 12 673 personen kwamen dos morgens vó6r tien uur twee tickets 376 561 tosschen tien uur v m en zes unr n m en 56 684 des avonds na zes uur Met PinksterZondag zyn er 615 700 bezoekers geweest met Pinkster Maandag kwamen er 514 668 met Hemelvaartsdag kwamon er 458 111 en met het Venetiaanscho feest 18 Augustnstns 1 1 428 043 De tickets hielden zich ondanks den enormen overweldigen toevloed op 40 centimes Zoo is dan nn hot gemiddelde bezoek per dag van 1889 reeds overtroffen met dertigduizend En eergister was hot in den vroegen voormiddag op de terreinen al weer uiterstdruk en levendig door de deelnemers aande zes congressen die tegeiykertyd doch iafgescheiden gelukkig 1 hun beraadslagin j gen openden E Salson de dader van den aanslag op den shah is eergisteren opnieuw aan een langdurig verhoor onderworpen Hj be1vestigde zyn vroegere verklaringen en er ikende met voorbedachte rade te hebben gehandeld doch zonder eonige medeplichtige DUITSCIILASD Daor de algemeene staking dor hoek binders te Leipzig als een gevolg van het optreden der werkgevers staan 5000 werklieden in dat vak buiten arbeid Tachtig procent van hot geheele aantal boekbinders te Leipzig zyn door do werkgevers uitgesloten of wil men liever ontslagen omdat zy weigerden de oude loonlast als bindend te erkennen voor do toekomst terwjl vyftien procent het werk vrywillig neerlegden By liet verdere verloop dezer beweging zullen de vrouwen on meisjes den doorslag geven omdat zy het grootste contingent 1 weren tot het vak To Stuttgart hebben de vakgenooten besloten gemoene zaak to maken voor zoover de werkgevers doel uitmaken van den algemeonen patroonsbond terwyi de niotstakers vyt procent afstaan vnn bun loon aan hun stakende kameraden Te Brnnswyk is een door twee duizend belangstellenden bezochte sociaal democratische vergadering ontbonden door depolitie omdat do spreker het RyksdaglidFrohmo herhaaldoiyk commentaar leverdeop het optreden van Duitschland in China Eergisteren heeft de prins van Wales na oen verbiyf van meer dan drie weken gelegenheilen te spreken alvorens er wijn en si garen gebracht wareu en daarna verkl iarde hij zich geheel te mijner beschikking fk deelde hem mijn verlangen mede Eou bizouder onderhoud te hebben met een mijner gevangenen f Zeker deze brief gelast mij u te gelioorzamen Maar welke gevangene Ik noemde hem den waren naam doch hij schudde zijn hoofd Ik ken geen hunner bij dien naam De meeste namen waaronder de staatkundige gevangenen Iwkend staan zijn valsch Als zij mij verlaten wor len zij nominers dus doet hun naam niets ter zake Ik vroeg of het dan Ceneri kou vi en doch hij scliudde opnieuw met het hoofd Ik weet zeker dat de man dien ik zoek zich onder uw geleide bevindt zeide ik doch op welke wijze kan ik hem dan viudeii i Kent gij hein van aangezicht Ja zeer goed ïDan zou het goed zijn dat gij mij volgt en hem onder mijn ougeluklcigen tracht te vindün Steek eerst een andere cigarette op gij zult er behoefle aan hebben Hij ging mij voor en kort daaroji stonden wij voor een zware deur Op zyn bevel verscheen een cipier met een boa reusachtige sleutel gewapend De sloten werden geopend de knarsende grendels teruggescboven en de deur ojieufïeworpen flpvr it vervalgii J