Goudsche Courant, donderdag 13 september 1900

V 9 87 4 34 85 6 89 7 0 7 9 8 11 4 44 8D f 4 51 6 46 V 5 M 6 1 5 07 5 41 7 I8 7 96 l tO 8 4 Directe SpoórwegverMndlngen met GOlDA Zomerdleost 1900 AaBKevaogen I Mel TUd yai Greenwich 6 8 7 11 7 88 8 tl S 8S 1 ig S8 67 10 81 10 56 11 l lt ll iS l t8 1 17 5 8 85 S ll 4 89 4 4 5 18 l lt 7 16 7 48 8 14 8 17 88 14 10 0 10 1 10 40 11 47 door 7 18 40 I 11 08 1 5 01 I4 J 10 1 7 18 8 50 11 18 1 1 10 5 11 8 81 £ 10 80 7 88 8 7 ll iO 1 17 5 18 1 41 J 10 87 6 15 7 44 I C 83 40 10 18 10 56 11 19 11 10 11 84 1 4 1 88 8 46 3 56 4 03 5 87 5 4 6 86 7 47 8 07 8 O 8 6 9 SS 10 30 10 41 11 16 8 54 I 11 16 l 8 5 10 8 4 11 S 8 09 9 03 10 08 U X V06 f 5 80 11 45 Op in GOUDA rid nm 1 1 8 li lO BOTTEIDAH 9 48 9 8 10 18 11 81 11 5 10 86 10 38 10 4810 94 V 4 R 1 88 11 6 t 0 B lUii li b oor 7 89 7 4 8 84 8 04 7oO 9 89 10 08 L Elli liippl iii itb wi Tu d Catap g u d r W io UU illm 1 1 1 kluM itn batalu lHiiltati f Of lu loop ku nirt gmkal wordni QOUBA UEN HJASjd 10 19 10 9 11 8 U 16 l 6 18 8 1 58 8 46 4 19 4 i 88 11 11 l l I 11 i i 11 86 t tl 6 10 48 11 41 1 0 18 46 18 6 1 40 80 55 j4 15 9 6 10 18 10 98 10 48 11 10 08 10 17 10 99 10 84 lO tO 10 4 U U 11 57 01 8 9 9 17 9 8 8 18 j 8 84 88 E 8 43 8 i V 41 l 19 9 16 10 00 9 48 10 8 OOUD A A 4 S T K R D A M jlim VMTM iou l 6 19 8 11 8 8 1S 10 85 10 59 K OI 1 98 46 8 4 4 48 5 15 8 48 9 61 0 9 10 81 10 65 11 07 Amit W 8 01 8 58 9 10 10 11 09 18 48 19 511 09 8 86 4 15 4 57 5 8 6 44 0 8510 81 1 08 11 47 11 00 miLC 8 IV V 13 9 87 10 85 11 14 1 08 1 10 8 84 8 85 4 80 8 11 5 50 9 48 10 50 11 16 19 0 11 15 5 8 04 08 15 98 1 8 559 03 44 10 1111 98 11 35 1 C 1 80 O 3 0 4 M 0 4 0 5 9 7 n 8 M lO j VooSarg S 33 ÏSm Z 1 0 0 10 08 Zoet m ï g t Z Z 9 01 S l 6 6 10 U lnmi io 6 08 Innda 6 14 6 11 7 88 7 4 8 07 9 08 F 9 O 80 lO U 10 4 11 55 1 Ifi HunositaMi dln U m U Uiit otn battln 18 84 i8 8 09 8 97 4 J7 4 47 S l 8 4 7 06 8 09 8 S8 8 45 10 86 10 64 lOl DA ll t RHCH I viwni 10 89 19 00 l 87 8 15 1 11 16 11 94 O 11 47 19 8 U09 8 08 8 4 5 04 4 8 t 8l 6 8 80 6 84 7 48 8 18 9 07 9 89 10 14 88 48 8 88 6 08 I H 8 18 8 8 6 82 7 U 6 S 6 9 18 81 11 18 U 97 l t0 10 1 10 8 84 4 4i 6 81 7 09 8 10 9 94 9 61 Ikaa W 5 34 47 7 80 8 18 8 41 9 80 46 11 80 18 4 1 0 8 41 a 3 49 6 0 I 6 38 7 85 8 S 40 ln 08 loud 7 iO 7 31 8 18 9 07 9 89 1 18 10 8418 11 16 1 6 8 3 4 18 4 84 47 7 4 8 09 9 1 10 17 ll 9 89 10 14 10 49 6 18 8 8 7 47 8 1 9 90 10 10 10 5 11 88 1 0 1 61 3 08 8 20 4 U 4 48 5 8 Ji 7 00 7 63 9 00 9 87 10 83 10 41 9 74 9 7 m4 11 77 Uai 1 1 3 40 8 85 4 46 5 80 6 18 7 84 7 4 8 86 4 10 07 10 11 Hamburg met bestemming naar Scbotland verlaten Met aartshertog Franz B erdinand van Oostenrgk haeft de keizer eergisteren de raanoenvres bijgewoond b i Greiöenhagen en Langenbagen BINNENLAND Btj Iconinklgk besluit is bepaald dat de tegenwoordige zitting van de Staten Generaal zal worden geslotei op Zaterdag 15 September des namiddags te drie aren De minister van binnenlandsctie zaken wordt gemachtigd zich op dat tijdstip te begeven naar de vergadering der StatenGeneraal ten einde in eene vereenigde vergadering der beide Kamers de zitting in Hr Ms naam te sluiten Naar aanleining van berichten in sommige Nederlandsche nieuwsbladen hebben zich volgens mededeeling van den consul generaal te Kaapstad Nederlanders naar Zuid Afrika begeven om aldaar een werkkring te vinden Genoemde consulgeneraal heeit thans in een schrijven aan het departement van buitenlandsche zaken medegedeeld dat hg ten ernstigste het publiek in Nederland moet waarschuwen tegeuemigratie naar Zuid Afrika daar deze vooreerst niet aan te bevelen is Met de Bepublieken bestaat geen communicatie en slechts aan enkele personen wordt op speciaal verzoek vergunning verleend naar den OranjeVrgstaat te reizen waar honderden menschen zonder werk zijn terwijl voorloopig geen verbetering in dien toestand te verwachten is Voor den tydelgken wedstrgd van zuivelproducten op het terrein te Vincennes van de PariJBche Wereldtentoonstelling zullen boteren kaassoorten ingezonden worden door U inivelberoiders uit de volgende plaatsen van ons land Edam Steenwgkerwold Deltshaven Oosthuizon Bodegraven Akkrum Assendellt Spanga Leeuwarden Terwolde Markelo Purmerend Wijhe en Zaandg k Bü de Staatsspoorwegen zijn thans postwagens in dienst gesteld die van boven hun licht ontvangen waarbij zeer veel aandacht is geschonken aan een goede ventilatie De bekrompen onoogelgke postrgtuigen zullen langzamerhand geheel verdwijnen Men schrgft uit Apeldoorn dat H H M M de Koningin en de Koningin Moeder in hetlaatst dezer maand het paleis Het Loo zullenbetrekken D Een der leden van den Gemeenteraad te Diemen de heer A Vedder werd verleden jaar als zoodanig herkozen Nu werd echter dit Eaadslid aangetast door een ziekte die hem ongeschikt maakt om eenigen lichamoIgken arbeid te verrichten zelfs kan de zieke z n handteekening niet stellen Ooud Mtoidrooht ineawwkerk OtpeUe Rottardtm M RottsrdunD P Boltndtm D Küm 1 0 Uu Bib SotterduQ Beun iLotteidun D F Kotterdam H Otpella HUuwnkerk Itoordreekt Soada 1 0 1 8 5 0 07 t 4l 5 61 6 64 8 10 6 88 4 4 4 6 5 01 11 5 17 Goud 7 16 8 37 8 41 9 03 ïnenh MMto 7 88 8 8 SwteniKWZiig 7 89 9 0 Voorburg 7 8 9 14 Haga 7 8 9 08 9 19 9 87 8 09 8 17 07 6 41 5 6 83 4 7 08 7 4 8 80 Nu is door B en W aan Gedep Staten verzocht hen te machtigen een verkiezing voor een raadszetel uit te schrgven doch van dit college werd bericht ontvangen dat het onbevoegd is een zoodanig besluit te nemen Zoodat de heer Vedder lid van den Baad zal moeten bljjvcn tot zjjn zittingstyd verstreken is terwyl het toch te wachten is dat de ziekte hem in den eersten tjjd zeker verhinderen zal de zittingen btj te wonen Bö den uitgever W Hilarlus Wzn te Almelo is nu reeds twee maanden na het verschijnen van den eersten drnk een tweede verbeterde druk ter perse van het werkje Dr Anna Fisscher Dttckelmann Het Seksueele leven der Vrouw Gemeng de Berichten Men meldt uit Terneuzen Ken 3tal Gentenaars eergisteren met een giek van Antwerpen alhier aangekomen begonnen de waaghalzerij om met dat ranke bootje gistermiddag uit te varen met het oogmerk Vlissingen te bereiken Zg wilden langs het Walcherscbe kanaal naar Dordrecht en Rotterdam roeien Zg hadden buiten de haven aanstonds veel last van het onstuimige water en ondervonden dat ze het doel van hun tocht niet konden bereiken Door don golfslag eener naar Antwerpen stoomende boot sloeg het vaartuigje om en raakten de waaghalzen te water Twee banner worden opgovischt door oen dadolgk van het stoomschip uitgezette sloep de derde door een nit de haven tor hulp vertrokken sloep die daarop ook do twee andereu overnam en hier aan wal bracht Eergisteravond bevond zich een spoorwegarbeider tusschen Ësschen en Kozendaal in een hachelijke positie Van beide zijden kwamen treinen aan die hij niet kon ontloopen Dank zij zijn tegenwoordigheid van geest liet hij zich tusschen de rails vallen en werd door zijn collega s bewusteloos doch overigens ongedeerd opgenomen Gister vervulde de man weder zgn dienst Uit Tilburg meldt men dat eergisterochtendper trein van Breda is overgebracht dekoster van laterdael ten einde te wordengeconfronteerd met den gepensioneerden brievenbesteller Jongbloed die zooals men weetals getuige is opgetreden Tijd Men meldt uit Amsterdam Op aanwgzing van den directeur der postergen alhier is in de woning van een brievenbesteller die verdacht werd van wederrechtelgke toeeigening van postzegels en diverse poststukken door de politie eene huiszoeking ingesteld met het gevolg dat bij hem gevonden werden postzegels boekwerken enz waaromtrent de verdachte geen voldoende herkomst kon opgeven Hg is in voorloopige bewaring genomen De drie ontvlnchtte jongens van het gesticht do Kruisberg te Doetinchem zijn gisterenavond laat door bewaarders van het gesticht in de nabg gelegen bosschen teruggevonden 9 18 47 1 48 89 10 48 4 4 33 11 55 18 87 HJ Hoeveel menschen er bg den groeten wervelstorm in Toïas omgekomen zijn is nog niet bij toenadering te zeggen De opgaven verschillen van 600 tot 3000 te Galveston alleen in andere plaatsen moet trouwens het verlies van menschenlevens veel geringer geweest zgn De orkaan veroorzaakte op de kust bg Galveston een vloedgolf die alle bruggen tusschen het eilandje waarop Galveston ligt en het vasteland vernielde de telegraaf en telefoonpalen beschadigde en ontzaglijk veel schade aanrichtte De huizen aan de kade met alles wat daar op stond ziJn nagenoeg weggevaagd en alle stoombooten op het strand gezet De storm bereikte Galveston om vgf uur Zaterdagavond eerst tegen middernacht verminderde hg in kracht Een huis van drie verdiepingen werd omgeworpen en verscheiden personen waaronder aanzienlijke ingezetenen van de stad kwamen daarbg om het leven De heole stad stond onder water Een man die bg Virginia Point stond zag 150 Igken drgven Onder hen die te Galveston gedood zgn bevinden zich Charles Kellner een bekend agent van een groote Engelsche katoenflrma en S G Spencer agent van de Elder Dempster stoomvaartmaatschappg Op Pelikaan eiland zit een Engelsch stoomschip aan den grond De schade aan de stad Houlston toegebracht wordt op een millioen dollars begroot Alvin 300 KM ten noorden van Galveston is bgna geheel verwoest ook hier zgn veel menschen omgekomen Porth Arthur staat vier voet onder water De steden Cypress Hockley Waller en Hempsted zijn erg geteisterd Het is nog niet mogelijk de gemeenschap te heropenen met Galveston en de nadeelen van dien toestand worden te meer gevoeld omdat de uitvoer van katoen over Galveston zoo belangrijk is De zee bood gisterennamiddag te Scheveningen een machtig schouwspel hoog als zg opgezweept door een krachtigen noordwestenwind op de kust stond De badkoetsjes en badstoeleiTtBoesten dicht naar de duinen worden opgetrokken Teger de pijlers van het wandelhoofd bereikte het water een buitengewone hoogte en de golven braken met bruisend geweld tegen de palen Bij het b estunr der 3 October te Leiden dat daartoe Zaterdagavond zitting hield hebben zich aangemeld pi ra 3060 vrouwen om in aanmerking te komen op gemelden dag voor een nitkeering van haring en wittebrood en ruim 2850 mannen voor bier en tabak Teil vorigen jare bedroegen die cijfers 3126 en 2917 Aan een brief nit Atjeh van iemand die goed op de hoogte en zeer bezadigd in zgn oordeel is ontleent de Telegraaf het volgende 1 8 04 f 38 9 84 1 45 46 1 8 8 113 09 8 4 06 S 48 4 08 4 tl9 84 18 31 1 81 i 49 6 18 7 8 i OI i ia l 7 f i ti 8 1 6 46 7 17 4 48 8 S6 10 87 11 07 10 51 8 43 11 01 h 5 1 8 11 441 710 i 5 7 33 7 B4 v m t C 6 11 6 30 9 36 10 0 10 46 8 11 07 9 84 De oorlog op Atjeh is toch eigenlijk een weinig aantrekkelijke zaak Hg bestaat tegenwoordig vodr het meerendeel uit het oplichten van familieleden of vrouwen van vijandelijke hoofden pressie uitoefenen op de kampongs welke tusschen twee vuren geplaatst dikwijls zeer begrijpelijk niet geheel volgens onzen wensch handelen Verder het lastige om steeds correct op te treden tegenover eene olking welke het eene oogenblik neutralen misschien vrienden het volgende oogenblik vijanden ziJn terwijl men zeer goed kan begrijpen dat de eenvoudige Atjeher welke nooit anders dan last of schade van ons heeft ondervonden een gloeienden hekel aan ons heeft De eenige oplossing is dan ook zeker een zooveel mogelgk bespoedigend einde Den laatsten tgd sphijnen we echter van het einde verder verwijderd dan onmiddellgk na de Pedir expeditie overal weer verhoogde actie en algemeen klachten over het oververmoeid zgn van oiub soldaten Dr Wollermann Hannover beschrijft in de Deutsche raed Wochenschr no 35 een staaltje van kwakzalverij in het groot die merkwaardig is doordat een bankier een arts en een scheikundige tot haar welslagen hun verschillende talenten ten beste hebben gegeven In Berlijn Leipzigstr 26 en een aantal audere steden worden Heilinstitute dar Vitafergeselscbaft opgericht en aanplakbiljetten verkondigen tan het in onze dageu zoo ontwikkelde publiek dat de scheikunde er in geslaagd is een stof te bereiden waarin de zoo onontbeerlijke zuurstof op onschadelijke wijze voor onze gezondheid werkzaam kan zgn nl m gnesinmsuperoiyd en dat door het gebruik van die stof alle ziekten maar voornamelijk de zoogenaamde ongeneesIgke zooals diabetes tuberculose lupus enz kuunen genezen Zaterdag is te Konitz het proces tegen Israclski begonnen De stad verkeerde in groote opgewondenheid en het gedrang voor de deuren van het gerechtsgebouw was ontzettend De aanklacht luidde dat Israelski den 13enApril Goeden Vrijdag het hoofd van eenin Konitz vermoorden gymnasiast Winter hadweggeruimd met het oogmerk de ontdekkingvan den dader of de daders te beletten enzich daardoor schuldig had gemaakt aanbegunstiging van of hulp bg den moord Devoornaamste getuige de hoofdbode van derechtbank beweerde diat hij Israelski op denbewttsten dag met ee zak op den rug voorbijhet gerechtsgebouw pad zien komen en naarde schietbaan zien kaan in wier nabgheidtwee dagen later hei hoofd gevonden werd Toen Israelski teruncwam zeide de bodeverder was de zak lieg De beklaagde ontkende op dien dag m een zak geloopen tehebben De officier van jusVitie eischte vijf jaar gevangenisstraf wegens begunstiging maar de rechtbank sprak Israelski vrij De Tel ontving een protest ter plaatsing onderteekerid door 95 Nederlanders 23 Dnitschers 10 Amerikanen en 46 Italianen Zi komen op tegen de wgze waarop het Engelsche gouvernement ben uit Transvaal verwgderd heeft In de eerste plaats komen ze er tegen op dat velen zouder eenige waarschuwing met achterlating van al wat zij bezaten en sommigen zelfs zonder dat zij van vrouw en kinderen afscheid konden nemen als de grootste misdadigers werden weggevoerd Dan komen zg op tegen de otIs per spoor van Pretoria naar East London die bgna zonder uitzondering plaats had in open waggons of veewagens waarin nog niet eens altijd voldoende ruimte was i 9 18 io 9 46 10 14 9 36 r 9 46 9 3 10 08 1 8 En eindelijk geldt het protest de schandelijke behandeling aan boord van het trans portschip Manhattan no 81 waarvan wg 3 reeds een en andor meedeelden Men meldt nit Deventer De onzekerheid waarin men verkeerde omtrent het lot van het 16 jarige meisje dat sedert Zaterdag werd vermiet is opgeheven Gisterochtend heeft men haar Igk in den IJssel drgvende gevonden Mevr Reitz echtgenoote van den staatssecretaris der Zuid Afrik Republiek heeft zich metterwoon te Loosduinen gevestigd STADSNIEUWS GOUDA 12 September 1900 De gewone jaarljjkscbe Unie collecte voor de scholen met den bgbel zal alhier ü V Dinsdag 18 September langs de huizen worden gehouden Bg dvgehouden kolfwedstrijd te Haarlem behaalde de heer N S Polak alhier met 110 punten de tweede personeele prgs zgnde een groote bronzen medaille uitgeloofd door H M de Koningin Moeder De tweede serie van den korp ikolfwodstrgd te Haarlem is afgeloopen De stand is nu Keer niet Haarlem 251 Over de helft N Niedorp 249 Zaanstreek 246 Op de maat te Zuid Scharwonde 238 Sta vast Scbelliukhout 223 Haarlem 209 Recht door Alkmaar 204 Prins van Oranje Goes 202 Boskoop 202 Krommenie 195 Bolsward 185 Gouda 177 De vier eenen Spanbroek 160 Schiedam 147 hoogste pesoneel in twee series J E van Eden N Niedorp 99 Programma der muziekuitvoering in de tent in het plantsoen door het muziekcorps der dd Schutterij onder directie van den heer J G Arentz op Donderdag 13 September 1900 des avonds ton 7i ure Marsch Donna Juanita T Stippé Ouverture Cecilia D Snoeck Walzor Donx Mystères Renaud Fantasie Les fleurs des Bois W v Perck Ouverture L Union fait la force L Canioez Walzer Les Myrthes J Strauss Fantasie Auf der Alpen Theod Hoch Le père la Victoiro L Canne WoEEDEN Beroepen bg de Christeli k Gereformeerde Kerk alhier de heer J L Jaspers Sr cand te Voorburg BEKo AiinACHT Met het weggraven van den bovengrond van het land in Benedenberg in te richten als ijsbaan maakt men goede vorderingen Enkele perceelen zgn reeds blank water en geven al eenig denk beeld welke groote oppervlakte water zal verkregen worden Het geheel plm 250 meter lang en ruim 30 meter breed belooft een der prachtigste ijsbanen uit den omtrek te zuilen worden Stolwijk In de huishoudelijke vergadering der z gvereeniging Eensgezindheid Vrgdag j l ehouden bracht in de eerste plaats de Secr verslag uit over het afgeloopen vereenigingsjaar Toen werd door den penningmeester rekening en verantwoording gedaan uit di ns millioenenspeech bleek dat er zoo al niet een groot dan toch een batig saldo van enkele guldens aanwezig was Ten slotte werden de aftredende bestuursleden de hoeren H A Westbroek P van Wijnen C J Schilt F Kaptein en 1 Burger met bgna algemeene stemmen herkozen t OuDKWATER Donderdag morgen vergaderde in t hotel Konings de af deeling Oudewater en Omstreken van den Boerenbond Voor een zeer talrijk publiek trad als spreker op de heer C T J Brands inspecteur der coöperatieve vereeniging van Raiffeisenbanken en landbouw vereenigingen Centrale Bank te Utrecht met het doel een nfdeeling dipr bank alhier op te richten Besloten werd de afdeeling op te richten en om de daad met het woord te vereenigen traden velen staande de vergadering als lid toe Verder was aan de orde het openen der ingekomen biljetten voor de levering van lijnkoeken Ingcichreven als volgt L Vliegenhart Delft f 11 90 4 10 94 H A van Liefland Oudewater f 11 80 L Vliegenhart Dordrecht geheim H Streek Winterswgk f 9 98 M Slingerland Stolwijkersluis f 11 85 Van Hengel Lensveld Doesburg geheim Joh A van Straaten Berg Ambacht f 10 70 Noury v d Lande Deventer f 11 25 Burhorther oliefabriek Amsterdam geheim J C Verheul Oudewater f 11 25 en W H van Wgck Millingen f 10 37 Over de gunning zal later worden beslist Rechtszaken Voor de Arrondisaements Rechtbank te Rotterdam hadden zich gisteren o a te verantwoorden J V E 28 jaar T v E 20 jaar en G V B 29 jaar allen arbeider te Jaarsveld In den avond van 5 Mei stonden beklaagden met vele anderen op de brug te Jaarsveld toen aldaar passeerde de onbezoldigde rgksveldwachter J M Eleubaas E was destijds in politiedienst surveilleerende Op het dorp was het dien avond zeer woelig Zóó hadden zg E niet in het oog of met vereende krachten hebben o a beklaagden hem mishandeld door hem opzettelijk en met geweld aan te grijpen en te slaan tengevolge waarvan hij aan hoofd en hals is gewond geworden Beklaagden ontkenden Het O M wees er op dat het misdrijf waaraan beklaagden zich schuldig hebben gemaakt een zeer ernstig karakter draagt Zooals toch bekend is is de toestand van den veldwachter E te Jaarsveld onhoudbaar daar deze den len beklaagde een bekend strooper reeds meermalen heeft geverbaliseerd wat wraak en verbittering heeft veroorzaakt Ton einde moord en doodslag te voorkomen is veroordeeling gevraagd van de gebroeders v E ieder tot een jaar gevangenisstraf met last tot hnnne onmiddellgke inhechtenisneming v B tot vier maanden gevangenisstraf Na schorsing wees de rechtbank het verzoek tot inhechtenisneming van de hand daartoe in dezen stand van het geding geen termen aanwezig vindende A V 32 jaar visscher te Bergambacht is beklaagd van in het begin van Augustus van het vorig jaar aldaar twee aaUuikente hebben weggenomen die toebehoorden aan J Burger Hij ontkende dit echter bewerende zo gekocht te hebben van andere visschers die als getuigen gehoord dit tegenspraken Eisch tegen beklaagde die reeds vroeger is veroordeeld 6 maanden gevangenisstraf Uitspraak over 8 dagen Posteryen en Telegraphie Post en telegraafkantoor te Wateringen Jaarwedde f 1300 en vrije woning Pensioensgrondslag f 1600 Borgtocht f 2100 reöel Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninklijk besluit van 21 Maart 1894 No 17 de lelegaaafnmbtenaren voor deze directie den voorrang Sollicitaties in te zenden vóór 30 Sept a s Benoemd 1 Sept Tot direoteur van het telegraafkantoor te Deventer de commies der telegraphie 1ste klasse J B A Warmelink tijdelgk belast met het beheer aldaar tot bnreclambtenaar der posterijen en telegraphie 3de klasse ter herstellingswerkplaats der telegraphie te s Oravenhage A F van Gestel Herbenoemd 1 Sept De eervol ontslagen commies der postergen 3 le klasse J W Krol met bepaling dat hij in de ranglijst van de commiezen der posterijen 3de klasse zal plaats nemen onmiddellgk na den commies C D Brakke Verplaatst 1 Sept De klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse D C Edelman van Amsterdam telegraafkantoor naar Alkmaar telegraafkantoor Sept De surnumerair der posterijen entelegraphie J Campagne van Dordrecht postkantoor naar Nnmegen telegraafkantoor Oct De commies der posterijen 3de klasse J A Feickens van s Hertogenboschnaar Enkhuizen de commiezen der telegraphie 3do klasse L Cahn van Helmond naar Maastricht C Horsman jr van Tilburg naar Amsterdam en M de Zoete van Amsterdam naar Tilburg de kierken dor posterijen en telegraphie 2de klasse H van Nieuwenhnyze van Goes telegraafkantoor J A van Dale van Ras van Gend beiden naar Terzeuzen mej C F van Schelven van Terneuzen naar Goes telegraafkantoor en mej H M A van Diggelen van Amsterdam telegraafkantoor tijdelijk naar Bussum Geplaatst te Bozendaal j 16 Sept De commies der poste ijen 3deklasse J W Krol thans tgdélijk te sSravenhage Eervol ontslagen S 1 Sept De klerk der telegraphie2de klasse mej G W Noteboom en de adsisdent mej G J C Poot beiden met verlof Ontslagen 30 Aug De commies der posterijen 3de klasse J Birckenhauer te Leeuwarden Bij Koninklijk besluit dd 27 Augustus no 9 zijn benoemd tot Ridder in de Orde van den Nederland schen Leeuw F H de Meester Inspecteur der postergen on telegraphie te Amsterdam tot Ridder in de Orde van Oranje Nassan W J Geerling hoofdcommies bij het Hoofdbestuur der posterijen en telegraphie J Theunisse directeur van het telegraafkantoor te Leeuwarden en is toegekend de eere medaille van Oranje Nassan in zilver aan H C Bom adsistent ten spoorwegpostkantora no 1 te Utrecht J L Bronchel hoofdbrievenbesteller en W Hoogewond hoofdtelegrambesteller beiden te Amsterdam in brons aan J B Groenewoud conducteur der brievenmalen 1ste klasse te Wildervank A Straasheym kantoorknecht te Rozendaal J do Soete kantoorknecht te Rotterdam telegraafkantoor W F SoUeveld kantoorknecht te s Gravenhage telegraafkantoor Ontvang en een groote collectie Deensche Qlacé Handschoenen Toor DAMRS en HEEREN VAN OS Z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA lelephom So ai iteiirs van Amsterdam Vrkrs Slotkrs 81 81 99 98 93 s 98 loov 88 SS Vl 88 V s 94 4 65 961 96 101 67 67 99 8 l ld 10 84V 900 91 99 631 43 5 109 ao4V 1641 96 198 z 110 90 89 IK Vll 10 1 984 93 1 10 55 161 8 100 z 100 114V 141V 5 lOS 74 i V 104 87 85 Vi 99 631 160 z 810 108 108 o 99 100 117 m 117 101 34 36 6 SEPT S D i A D Crt Ned W 8 V dilo dito dllc 3 dito dito dito S HoNOAa Ulil Gouill 1881 93 4 lTALls lQ3cbrgrinf 1869 81 5 OoiTlNll Obl ID papierl868 5 dito in z l orl8A8 PoiTDOAi Olit mot coupou 8 dito tiokot 1 RvilAND Obl Binmiil 1894 41 l dito aecoai 1880 4 dito bij Kolhl 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito m goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 BpanJS Ferpet scliuIJ 1681 4 TtnuM Güpr CouT leen 1890 4 6or leenmR aerie D G e lo mn a6rioC ZDiD AraKp v oblg 189 i Uliioo üb ilLSah 1890 6 VlllElDiLA Obl 4 oubep 1881 yviTBauAU Oblig tien 1895 3 UonniJAH Steil leeu 1894 3 NlD N Afr Hindeliv aand ATend b Tab Hg CortiAoaten DeliMaaMohaDpij dito Arn Hypotheekb p ndbr 4V Üult Mü der Vonlenl aand s Gr Hypotheekb paudbr 4l Nederlandsehe bank aand Ned Handelmaatieh dito N W i Pao Hyp h pandbr 3 Bolt Hypotheekb pandlir 4 Utr Hypotheekb dito 4V OoSTBNa Ooat Hong bank aand AlTBL Hypotheekbank paudb 5 Amkuea Kqut hypotb paudb 4 Mixir L G Pr Lion rert 6 VlD Holl IJ 8poorw Mij and Mij tot Bipl 8t Sp aand Nod Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 TALII Spoorwl 1887 89 A Sobl 3 Zaid Ital 8p mg A H obl 3 POLKK Waraehau Weenen aand Kun Gr Ruu Sp Mij oU 4 Baltinhe dito aand Faatow dito aaad 5 Iwang Dombr dito aand 5 Knrik Ch Aww Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Akiuia üont Pao 8p Mij obl 5 Ohio k North W pr C v aand dito dito Win 8t Poter obl 7 DonTor fc Bio Gr 8pm eert r a Illinoia Central obl in goud 4 LouUv Il NuhTÜIiOert aand Ifeiico N Spir Hq le hyp o 6 Hus KaniM r 4pCt pref aand N Tork Onlaaio k Weit aand 1 Feuu dto Obio oblig 6 Oregon Calif le hyp in goud 5 St Faal Minn kHanit obl On F Hoof lijn okig 6 dito dito Line Ooi le hyp O 5 OuulDa Can South Ohert T aand V H C Ballw k Na le h d e O Amsterd Omnibui Hij aand Bolterd TramweK Haati aand Hni Btul Amiterdam aand I Stad Rotterdam aand 8 BlMH Stad Antwerpen 1887 J Stad Brunei 1886 87 7 UoKe TbeiH Regulli Se lieh 4 Oom StuUleenig 1860 6 K K Ooit B Or 1880 8 Spahji Stad Madrid 8 1868 K D Ver B x Arb Spoel eert De Nouveauté CAPES en iif ii iA ri Ls zijn in ruim keuze voorhanden O SAMSOM VERSCHEIDENHEID Een wedstrijd tnsachen stoomschepen Dinsdagmorgen jl vertrokken uit New York de stoomschepen Dentschland van de Ham burg Amerikalvjn en Kaiser Wilhelm der Grosse van de Norddeutsche Lloyd het eerste met bestemming naar Plymouth het laatste naar Cherbourg Beide koersen loepen evenwijdig en zijn evenlnng Het ging er om wie van de twee het eerst zgn bestemming zou bereiken De Deutschland vertrok een uur later dan zijn mededinger doch reeds twee dagen later had het de Kaiser Wilhelm ingehaald en bleef het voor Eergisternacht om 12 uur 35 passeerde de Deutschland Kaap Lizard en om half drie arriveerde het schip te Plymouth na een reis van 5 dagen en 8 uren Vroeger had de Doutschland den overtocht gemaakt in 5 dagen 11 nren 40 minuten De Kaiser Wilhelm der Grosse arriveerde 2 uren na de aankomst van zijn concurrent te Plymouth te Cherbourg De Deutschland heeft gevaren met een gemiddelde snelheid van ver over de 23 knoopen terwijl het oen dag had dat het 588 mijlen aflegde De snelste overtocht van Amerika naar Europa was tot dusver gedaan door de £ b r sclio stoomboot Lucania in 5 dagen uren 38 minuten doch de afstand NewVork Qneenstown was 160 mijl korter ADVEKTE TIËIN EB BIEDT ZICH AAN EEN 1 k Dienstbode om dadeiyk in dienst te treden liefst voor Ulelkmetd bekend met boter maken Brieven letter D SIESWERDA s Adver tentieBureau WlJHK I I BURGEMEESTER en WKTH0ÜDER8 van Gouda zullen J lXSD iO ilen 18 SEPTBMKKH 1900 des middags ten half twee ure bü enkele inschrijving op het Raadhuis aanbesteden L Het afbreken der bestilanile Brugwaehterswonin y de Haastreehtsche brugWver de rivier de IJsel Gemeente jouila en het daar ter plaatse bouwen van eene nieuwe Brugwachterswoning 2 Het uitvoeren van buitenverfwerken aan GemeenteGebouwen Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester BURGERSUIJK Het Ooudscli Verlichting Magazijn De Avondster Dubbele Uuurl Heeft steeds voorraden der nieuwste GA SORNAMENTRiN Muurarmen en Bureaulampen Rnime sorteering GASBALLONS en verder alle benoodigdheden voor Gasgloeilicht enz enz KOU S IES van 50 30 20 15 cents GLAZEN 20 15 lÖ 8 Aanbevelend M M VAN LüO Tel No 117 Gasfitter aCtJPj PD IK E O0DE f t HCmTEDAMMEH BENEVEE Jf r f I NlGHTCAjp M PEUTERS h U U AU hewijn vao mcIiHiüuI it cnehet on kurk sttwdn voors ii vau dun iiiiAm iar Kirmi P HOPPR