Goudsche Courant, donderdag 13 september 1900

39ste Jaargang Vrijtlag 14 September 1900 No 8S99 JAl BON Korte Groenendaal I 202 203 GOUDA IJ7 i ilW4IIK UEIIEEII SCIItfl K N HüTSIiUUn tltTIKELEN F JKN UIZ b N i ItroukbaiuliMi mimm coirmt Dlieuws en Advertentieblad Wor Gouda en TE HUUR AANGEBODEN tegen 1 October 1900 een prachtig Pakliuis gelegen te Gouda aan den Tnrfsingcl Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Ttl fsnn No At ADVERT ENTTEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oo e letters worderf berekend naar plaatsruimte Inzending van i dvertentiën tot 1 uur des midd Telefoon u M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 Iranco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VI IF CEISTEN TMLLEWEME S en Rokken werksters kunnen tegen goed salaris voor vast geplaatst worden op het ATKLIER van D SAMSOM Gebroeders STEENSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en 9 Grafdecoraties Corbeilles Jardinieres Bouqaelle em GRAF ea FEESTKRANSEN Groote voorraad KAMEEPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor ÖOBDA en Omstreken van JXSECIBJf CIOUlK Dood alle Insecten Door byvoeging van 40 deelen water verkrijgt men oen voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vrnchten bloemen en planten Liter f 0 50 V h iü bÜ 1 L f 1 50 6 L f 7 TELEPH No 114 K CASSl TO TANÜAltTS Tarfmai ktlSb Gouda Spreeknnr van 10 tot 4 nnr DINSDAGS en ZATERDAGS van O tot 10 unr koateUtome behandeling Op dit unr worden knnsltandapparaten tegen verlaagd tariel verstrekt Geea Eiigelscli m ar Echt BOEEENBHOOD tX eent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 gek bktkb adres voor alle soorten SCHOENWEBK dan kl NoonlbraknLsch Schoen en LaarzenniagMijii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegstoeg OPRUIMING van verschillende soorten Ümbevelend C SMITS Alle repar tién en aangemeten werk Een SIEL Eijwiel is onvermijdeiyk leen HTKUH en AfC V Ii9 O P K IX H Op den weg aijn ie Yankee Style Uiówielen het HM K Ij P o a in het Kampioenhchap van Nederland late prijs bij het verbeteren van het se nnr record 167 K M verbeterd met 25 K M enz enz Filirikiinl van BIJWIELBÜ en IIOTORCÏCLES B A JANSEN s Bosch Leverancier der Cainbler Automobielen e a Agent voor GOUDA J C DERVITKU Vraag daar ook naar het klassieke merk THE 8PABKBR00K Indien gij niet wilt hoesteii gebruikt de llerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract Meiiauiiui mt d Koninklijke Stoomfabriek De Honingblooui van II 1 VAm SCIIAIIi Co I enllaa r ii iv r uiws VAN SCHAIK Co s Mellanthe hut beste middel der wereld 7 AN SCHAIE Co s Mellanthe geueelt Kiukioest f VAN SCHAIK Co s Meliantbe Reneest mo l oud al jong VAN SCHAIK Sc Co s Mellanthe mug m geen hmsgeim ontbreken VAN SCHAIK Co s Meliantbe staat voortdurend onder ScUeikuudlg toe iolil VAN SCHAIK Co s Mellanthe Mpl onherroepelijk VAN SCHAIK Co s Mellanthe bekroond met Eerediplorau s VAN SCHAIK Co 8 Mellanthe bekroond met Goud VAN SCHAIK Co 8 Mel anthe m bekroond met Zilver VAN SOH llK co s Mellanthe is venjgbaar in nacons van o Ci tOClt en bg r Vimn WOLFf d Co J Tn TORKBN fl M KOLKMAN Waddinxvee H ROLLMAN Bodegraven PINK3B Nieumrkerk a d 1 1 el W J TAS DAM Haattr rhten A N ïaTOESSEN Schoonim We stharen 198 louda B v WIJK Oudmni I MiK JiJÜS Kleiweg E 100 Gouda B H VA MlLl Veerstal B 126 te ilouda A BOUMAN Moordriht G roote oorxaacL STALEN BALKEN H K OVING Jr ROTTKHÜAM kantoor GKLDEHSCHE RADE 31 33 Plan C Stapplidaalsen BINNENHAVEN 0 l Feljenoord eii Autiseptlsclie Tandpoeder Aiitl§epli§ch Moiidtinctiiiir van E CASSVTO Tandarts te Gouda OVJBRAIi VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat oad a pr lHBF MP lHP HP Mil B Trelc3s=iXLg 20 Octoloer LOTEN IN DE GouüscHE P4ari i nloti rij zijn a 50 cl per lot verkrijgbaar hij A BUINKMAIT Zn HCOFDPRIJZEM Eijtuigen met een entwee Paardentepannen PaardeB Biiii dvce enz LevensYerzekeriiig laatscliappij Goedgekeurd by K on besl van 10 N ov 1873 No 21 ia st lia ii lijk KapHaal O OOa gelwl fM VERZEKERD BEDRAG ƒ 36 800 000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit A1 I K soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zjjn volgens de laatste sterltetalels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BUKANTOBEN te Amsterdam en te Rotterdam bfl den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en bij de Agenten in alle plaatsen van Nederland Laan van MeerdervoOiPt 1Q4 s Gravenhage Dvieiarigte voorbereidende Cursus voor jongens van ± 13 10 jaar ïweei drige Cursus voor Handel en Administratie Spreekuren DINSDAGS en DONDERDAGS van 2 4 uur Pro i ec uii verstrekt gaarne de Director TT TM TRA ADYEETEÏfTIffl in alirTóuranten worden aangenomen door het Adverlenlle Biireaii van A itilIXKMA ZOON te GOUDA Klenw oiiotertroOeii Prof Dr Liebors welbekend iBHUW EKACaT lLIZlB lllHn echt met Fabrielumnrk tot voortdurende radicale en lekere geuezing van alle zelfs de meest hardnekkige zenuw ziekten Tooral ontstaan door afdwaUngsü op jeugdigen leeftijd Uit Totale genezing van etke swakte Bleo licht Benauwdheid Hoofdpan Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spgsvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Toerige prospectoBsen Trijipcr Jesch fl 1 ft i tl S j dubliBl jftewli fl 6V ntrmlI ep6t Matth v d Vocto Zaltbommni Depots M Oléban C o llotterdtim F Happol a Grft enhago ï 1 ftlmniaüs do Jmiji 1 Czii Uottordam Wolff 8t Co flouda I II bil aUe drogistefi StoUwerek sclie Borsfö Gibons gefebriceerd na mu hitft van den I too UnivoibiUÖ l uf Jeli ii Hofrad 1 Dr Harlp ss B n bebbcn sedert 50 jaren als verzachtend av W e egen hoesten beeschbeid en aandoening dor ademingsorganen uitstockende dieosten bewezen Bij spoedigo afwiHseUng van wanne l er koude luclit s t bijzonder miiibovelens1 wardig een bonbon te gebruiken Verpakking ifleele pakjes 35 eent fiiom verkrijdbaar TMeny s Wosdatbalsno n do fjeheele wereld l elcond en geroemd Onovertrolfen imddöl tegen alle U u r t L O It IC Leve rH a a i z i r k t e 11 enz InwoiuUg zoowel als ook uitwendig in bijna Ue ziektegevallen met goed gevuig aan te wenden PrUs ter flaCUli 1 1 per post t i 15 TMtrry 3 Wondersalf bezit een alsnog ougekende genoeBkracht en heilzame werking Maakt raeeatnl elke pynlyke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met de e zalf werd een 14 Jaar oud vttor oiijfeueesli k irehOUdeil beeilffeZWCl en onlanas gen byna S3 jaar kaokerlUdeii tceiiezeu Urenat gone mg en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard PrijB per pot f l BO per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotliek r IIEI RI SiSiÜERS Kokm 8 Amatordam Wmt geen depot is beBtcllemeii direct aan die iehutienapotlieke des A I HIKRRY lu Pregrads bel ohitsoh OMterreicli Oeiiïve prospectus te ontbieileu bij het Centraal tiepöt baaiiters l otna 8 Amiterdatn FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ cheiiiischi Wasscberij VAS II O l E lirJIIIEil 19 Krviii f p Rotte rdam iebrevet r door Z M den Koning der Belgen Boofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en verven van alle Hoeren en Damasgardoroben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het toom n n plnobemantels veeren bont eni Qordgnen tafelkleeden enr worden naar da nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetijj gestoomd of geverfd worden onschadeljk voor de geiondheid volgen taal bewerkt Gouda Druk van A BRINKMAN Zn ifiulteniaDdsch Overzicht President Kruger en verscheiden Transvaalsche ambtenaren bevinden zich te Lonrenijo Marques ten huize van consul Pott Men zegt dat zjj den 24en met de Herzog naar Europa zullen vertrekken Waarsch nlijk gaat de oude man zelf naar Europa om de mogendheden tot interventie te bewegen Een telegram van Lord Roberts afgezonden uit Pretoria den lOen September on 7 20 nm luidt in zgn geheel Gisterenmiddag is Bnller s leger weer met mijn hoofdkwartier in telegrafische verbinding gebracht Hij gaf toen verslag van deit aanval op den heuvel boven Lpenbnrg op den 7en dezer Hij meldt dat die stelling kracbtig door den vijand bezet gehouden ongeveer 1800 Eng voet boven Lijdenburg uitstak en de weg er heen een pad was dat bijna over de geheele lengte aan het vuur blootgesteld lag De drie bataljons die aanvielen de Devons de Koninklijke Ieren en de Koninklijke Schotten gingen onderweg met een front van ongeveer 10 K M en kwamen gaandeweg bij het naderen van den top dichter by elkaar Bulier zegt dat groote lol toekomt aan de generaals Walter Kitchener en Smith Dorrien voor bnn nitmnntende leiding Dan gewaagt bü van den mist die ongelukkiglgk de troepen omhulde en hen beroofde van het voordeel waarvoor zij zoo hard gewerkt hadden Ik ben voegt hiJ erbij n Hamilton ten diepste verplicht voor de hulp die hj mij verleend heeft Gisteren trok Bulier verder en bezette den Mauchberg De vjjand bood sterken tegenstand maar werd verdreven door het Ie Kings Royal Rifle Corps gestennd door gesohutvuur Hij zegt dat de weg onbeschrijflijk slecht was Geen verliezen worden vermeld Toen Buller seinde trok hij naar Spitskop op In Henry s actie van gisteren ten Z van Waterval Onder werden er geen verliezen onder de manschappen geleden alleen een paar paarden werden gedood De Boereu leden zware verliezen Onze troepen begroeven twintig van hun dooden eenervan was O Hara een van de lersohe brigade Een colonne onder kolonel Brandley die bet district in was gegaan om bestraffing op te leggen voor de vernieling van de brug bij het station Kliprivier heeft eenige gevangenen 26 paarden 465 runderen en 1560 schapen medegebracbt FBVILIETOK 4 fVolg mij zei Varlamoff een langen trek aan lijn cigarette doende Ik gehoorzaamde en toen ik op den drempel stond had ik moeite om niet flatiw te vallen Te oordeelen naar den stank die mjj tegensloeg kon deze deur even goed de toe mg zijn tot een kelder gevuld roet allerlei in ontbinding verkeerende lijken en azen Terwijl een dikke zwoele luchtstroom langs u ging kon men voelen dat zij doodelijk vergiftigd was Ik herstelde mij zoo oed mogelijk en volgde mijn geleider in de duistere ruimte terwijl de deur achter ons dichtviel Indien ik in staat ware ryax hetgeen ik daar aanschouwde toen mijne oogen aan de dofte schemering gewoon waren te beschrijven zou dit toch geen geloof vinden De kerker was ruim maar naar het aantal gevangenen had hij minstens drie maal grooter moeten ztjn Hij was opgepropt met ellendige wezens Zij stonden zaten en li n op den grond Mannen van eiken leeftijd en naar het scheen van alle nationaliteiten Menschen op wier gelaat de laagste hartstochten gegrift stonden zaten in dichte troepen bijeen gehurkt en velen waren aan het twisten vloeken en verwenschen Door nieuwsgierigheid gedreven naderden zij ons zoo ver zij durfden terwijl s on in hunne vreemde tongvallen Hildyard meldt dat zijn troepen gisteren Griedhorsos bereikt en lichten tegenstand ontmoet hebben uit de richting Utrecht Twee man werden gedood twee officieren namen genoemd en een mindere licht gewond Met Li Hoeng Tsjang is thans ook Prins Tsjing door den Keizer aangewezen als gevolmachtigd vredesonderhandelaar met dezelfde volmacht als in 1860 aan Kung werd gegeven Prins Tsjing is reeds vroeger genoemd als een der mannen van wien men geloofde dat hij geneigd was tot hervormingen en niet behoorde tot de Chineesche nationalisten de vreemdenhatende paleiskliek Dat de ondernandelingen tusschen de gezanten en de gevolmachtigden der Chineesche regeering reeds zouden zijn begonnen acht de Times onmogelök Het schijnt naar het blad zegt dan ook minstens voor harig als de Fransche pers nu reeds juicht over het gelukken van het plan om de poli tieke actie te beginnen voordat graaf Waldersee zal zijn aangekomen en daardoor diens komst tot een sinecure te maken De Times kan niet aannemen dat Mac Donald of de Britsche Regeering of eenige andere mogendheidj onderhandelingen zot aanknoopen met fSjing of met Li Hoengi Tsjang of met eenigen anderen Chineeschon mandargn zoolang China iiiet een bevredigenden grondslag voor die onderhandelingen heelt aangenomen De voortdurend aan den dag komende gebeurtenissen en omstandigheden maken het steeds dnidel ker dat geen goede en duurzame oplossing kan worden verwacht zoolang de Keizerin het gezag behoudt dat ziJ zich onrechtmatig heeft toegeëigend De Pekingsche correspondent van de Times aarzelt niet over haar het schuldig uit te spreken Hij beweert dat de Keizerin eil prins Toeae het plan opmaakten om de gezanten te vermoorden dat zij bevel gaven tot den aanval op de legaties en dat zij de aanvallen op de Christenen Bn d vreemde troepen heeft bevolen Met znlk eei Touw of met hare gevolmachtigden te ond lxmdelen acht de Times onmogelijk voor mo gendheden die zich christelijk ol beschaafd noemen Het Journal desDèbats brengt een onverwachte tijding Het ministerie zou zijn ontslag nemen vóórdat de kamers weder bijeenkomen en hen tot heengaan dwingen Verschillende ministers moeten met dit plan erg op hebhen Deze regeering zoo rede beschimpten en bespotten Ik bevond mij in een hel een hel door menschen voor hun medemenschen geschapen De eenige zaak waaraan ik denken kon was Waarom snellen deze wezens niet naar buiten overmeesteren de bewakers en ontvluchten uit deien poel van moorddadige ellende Ik richtte werkelijk deze vraag tot Varlamoft Zoolang zij op marsch zijn tracht lij nimmer te ontsnappen zeide hij dat is een fftml van eer onder hen Indien er een ontvlucht worden de overigen met meer gestrengheid behandeld Loopen er nooit eenigen weg ijawel velen ondernemen dit als zij naar de mijnen gebracht worden Maar het doet hun geen goed Zij zijn genoodzaakt op hunnen tocht de steden aan te doen anders zouden zij verhongeren Zoodoende worden zij altijd gevat en weder teruggezonden Ik wierp een onderzoekenden blik op alle geïichten in het rond om den eenen dien ik zocht uit te vinden Er werden op fluisterenden toon allerlei op en aanmerkingen gemaakt doch de tegenwoordigheid van Varlamoff beschutte mij tegen beleedigingen Nadat ik verscheiden groepen zonder het gewenschte gevolg onderzocht had waagde ik het een rondte door de gevangenis te maken Langs den met allerlei onbeschrijfelijk vuü bedekten muur liep een soort verhevenheid waarop mannen in allerlei houdingen lagen uitgestrekt Daar dit nog de gemakkelijkste zitplaats was zaten er overal meengedoken gestalten op elkander Seeren zij is geconstitueerd voor een bepaald jmschreven doel en dat is thans bereikt t Zaak is geëindigd de Republiek is tegen aanvallen beveiligd en de tentoonstelIng is nu zoo goed als afgeloopen Waarvoor zou na het ministerie nog lauèer aanblijven f Te meer omdat de regeopng door thans af te treden het land een goeden dienst zal bewijzen en zich zeU lit allerlei moeilijkheden halen Tnllooze interpellatién dreigen reeds en het laat zicli anzien dat In het nieuwe ministerie znllen geene leden van de tegenwoordige regeering en iSên tie termijn van het beleefd verzoek oM gunstig antwoord van de uitnoodiging der Fransche Regeering voor het groote feest der burgemeesters is ten einde en men kan rekenen op 19 64i gasten hetgeen moer is dan de helft der uitgenoodigden Dit resultaat overtreft alle verwachtingen De gemeenteraad van Parijs die terzelfder tijd als gastheer optreedt heeft de invitaties op bescheidener schaal rondgezonden en behoefde niet op dnizendtallen gasten te rekenen Het cijfer van 400 die do uitnoodiging van den Parijschen gemeenteraad aannamen valt echter zeer tegen en de Temps trekt uit een en ander het gevolg dat de regeering een overwinning heeft behaald over het nationalisme Verspreide Berichten Fbaskbuk Het blijft met het bezoek aan de Tenponstelling een mooi gangetje gaan eerjisteren Maandag kwamen er weer 319 228 gedrongen In den hoek zag ik een raan achter ergeleund zitten die geheel uitgeput scheen te ijn Zijn hoofd was op de borst gezonken en ijne oogen waren gesloten Er was iets in zijn fOorkomen dat mij op bizondere wijze trof Ik laderde hem en waagde het mijn hand op zijn Behouder te leggen Hij opende zijne vermoeide oogen en hief zijn droevig gelaat omhoog Het was Manuel Ceneri HOOFDSTUK XII De naam van den Man Hij beschouwde mij met een uitdrukking in zijn oogen die plotseling van wanhoop In verbazing verkeerde Hij scheen niet zeker te zijn of hij een geest ot een mensch voor zich had Hij rees als verbijsterd overeind en plaatste zich vlak voor mij terwijl zijn ellendige medegevangenen zich nieuwsgierig ora ons heen verdrongen Mr Vaughan 1 Hierl In Siberië riep hij als iemand die zijn eigen oogen niet gelooft Ik ben van Engeland gekomen om u te zien Dit ia de gevangene dien ik zoek zeide ik mij tot den officier wendende die uït alle macht naast mij stond te dampen Het verheugt mij dat gij hem gevqnden hebt sprak hij beleefd hoe eerder wij nu hieruit gaan hoe beter want de lucht is hoogst gevaarlijk Ik keek met verbazing naar den vloeiend Fransch sprekenden kapitein tot welke gemoedstemming iemand in staat moest zijn om daar te staan te midden zijaer natuurgenooten en onbewogen dus menschen en gisteren is het alweer heel levendig en druk geweest In een der Parijsohe bladen vinden we een van de gebouwen der Wereldtentoon8t elling reeds te koop aangeboden leverantie na slniting natuurlijk als speelbank casino ol kerkl Tot dusver hebben niet minder dan 19 64é burgemeesters hun deelneming toegezegd aan het banket van de regeering 22 dezer en uit twee departementen en de koloniën verwacht men de opgaven nog zoodat veilig gerekend kan worden op twintig duizend deelnemers in verband met welk overweldigend aantal minister Leygues den heer Bonvard heeft verzocht zijne beschikkingen te nemen tot enorme uitbreiding van de feestzaal in de Tnilerieën Te Marseille hebben 1200 bakkersgezellen den arbeid neergelegd terwijl zo ouverwgld overgingen tot intimidatie der werkgragen te wier bescherming de politie krachtig moest optieden De kolen en houtwerkers onder de sjouwers te Calais zijn gistermorgen een staking begonnen en de bakkers te Toolon willen ook al hooger loon onder bedreiging met solidariteit met de UarseiUanen indien ze hun zin niet krggen Tijdens de legermanoeuvros die eergisteren ziJn aangevangen znllen er proeven wonttmjfBiroKien om uit te maken of het niet wenschelj k zon zijn de batterijen voortaan samen te stellen uit vier in plaats van uit zes stokken in verband diet de enorme snelheid waarmee gevuurd wordt en waardoor groote voorraden ammunitie moeten worden meegevoerd ökoot Brittassik Dr Clarke de achri ver der brieven aan de presidenten Steyn en Kruger welke kortelings door Chamberlain zijn openbaargemaakt alsof de inhoud gelijkstond met landverraad is in het graafschap Majo in Ierland tot candidaat gekozen voor de aanstaande Lagerhuis verkiezingen DmTSOHLiNB Het Armeeverordnungsblatt bevat een rescript waarbii alle zendingen van wapens en oorlogsmateriaal di uitgaan van de Rpsautgriteiten of die bestemd zHn voor de Dnitsche strijdmacht in Oost Azië onder offlcieele erkenning van de gestelde macht kunnen uitgevoerd worden ondanks het verbod van wapenuitvoer naar China danige ellende te aanschouwen en zelfs daarbij kon denken dat hij zijn plicht vervulde Misschien deed hij dit Het kon mogelijk zijn dat de misdaden der gevangenen geen medelijden verdienden Maar ol daar zoo kalm te staan te midden dezer tot dieren verlaagde schepsels Het moge slecht lijken maar mij dunkt dat de bewaarder een nog meer versteend hart moet hebben dan zijne gevangenen Mag ik alleen met hem spreken vroeg ik Zeker daartoe zijt gij gevolmachtigd Ik ben soldaat maar in deze aangelegenheid sta ik onder uwe bevelen Mag ik hem met mij naar de herberg nemen iDat geloot ik niet Ik zal hier wel een kamer voor u vinden Volg mij als t u blieft Hrrr dat frischt op Wij stonden nu buiten de deur der gevangenis en ademden weder frissche lucht in De kapitein eeleidde mij naar een soort kantoor wel opzindelijk en schaarsch gemeubeld maar een Paradijs in vergelijking bvj het tooncel dat wy zooeven verlaten hadden W cht hier j ik zal den gevangene tot u zenden Toen hij op het punt stond mij te verlaten dacht ik aan het ellendig uiterlijk van Ceneri Al ware hij ook de grootste boosdoener ter wereld kon ik toch den wensch niet onderdrukken om iets hoe weinig dan ook ten zijnen gunste te doen Mag ik hem eenig voedsel en drinken geven vroeg ik ITordt wrvolgd