Goudsche Courant, vrijdag 14 september 1900

L 1 f f f 9 11 f w lo se 1 6 17 K M 10 84 4 34 16 7 06 7 69 8 11 t 9 86 0 V 4 44 6 89 9 48 4 51 6 48 9 8 5 01 8 66 10 08 6 07 411 7 01 7 18 8 10 8 41 9 47 10 09 lO U ll Ot Wagou Uta 8 01 8 S9 9 17 9 58 9 56 10 18 10 13 10 48 n M 8 18 10 08 8 14 10 17 S 88 E 10 19 8 43 B S6I 4I 1M9 10 84 10 46 10 64 U ll ll ft7 0 l D A U 1 R 0 B r tiae taraa 6 10 6 34 7 46 8 16 9 07 9 8 10 14 10 5 11 00 11 87 1 15 S ll 4 81 ii 68 8 30 7 10 9 S6 10 37 11 07 Oudaw 6 86 11 16 1 81 M5 10 51 Waard 6 48 8 S8 11 14 1 40 S il 6 11 7 33 8 43 11 01 Uliaaht 6 03 7 04 18 8 61 9 89 10 14 10 49 11 47 U 31 1 09 8 08 3 4S 04 80 7 00 7 54 JS l 81 11 44 Ulraokt 6 18 61 7 47 8 41 9 10 10 10 10 5 11 88 11 01 1 60 8 08 8 10 4 01 4 48 39 6 63 7 00 7 8 9 00 9 86 10 06 10 4 1 Woarilea 6 07 6 4 8 09 9 87 10 38 11 65 11 17 4 1 i 7 14 9 8 11 07 5 11 6 8 8 17 10 41 1 86 4 83 9 94 1 Gouda M 9 08 J M 8 80 O U 9 6 10 64 ll 7 U ll H 1 Mei 10960 J 9040 Jili 10499 Augustus 14186 September U322 October 17077 November 18627 December 20033 Totaal 182582 Het totale verbruik was dus 9483 M minder dan over 1898 toen het 192065 bedroeg Ontvang en een g roote collectie Dee sche ai cé Handschoenen voor DAMES en HEEREN A VA os z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA f eleffft oaw a ai Beurs van Amsterdam Slotkra IV 98 98 N dito 6 60 i f 7 o Mindere dito e 35 4 6 50 Afwijkende s 4 6 Polder 7 ƒ 7 5 Rogge nieuwe Zeeuwsche 5 50 i 5 8o Polder 5 i 5 35 Buitenlandsche per 70 kilo Gerst nieuwe Winter 4 50 4 4 90 Zomer 4 5 i 4 75 Cbevnllier 5 5 4 5i75 Haver per heet 2 00 4 5 f 7 Hennep zaad Inlandsche iljo 4 u Buitenlandsche 6 4 6 50 Kaoanezaad 7 5 4 8 25 Koolzaad 4 Erwten Kookerwten 4 Niet küokende 4 Buitenlandi hè voererwten per 80 K I0 6 40 4 6 50 Boonei Brumeboonen 10 4 ƒ 50 Witte boouen f r i i Paardeboonen f h f Ilmvebdonen 4 Mais per 100 Jiilo Bonte Amerikaansche 5 70 4 ƒ c 80 Cmquantine 7 75 4 8 Odessa 6 60 4 6 80 Karweizaad per 50 Kilo ƒ 4 f Veemarkt Melkvee red aanvoer handel en prezen vlug Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 10 4 ajl ct per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel vlug 18 i 30 ct per half K G Magore Biggen goede aanvoer handel vrijwel i oo 4 1 50 per week vette Schapen goede aanvoer handel vrijwel 18 4 24 Lammeren goede aanvoer handel vrijwel 14 4 ƒ 30 Nuchtere Kalveren eeniije aanvoer handel vlug 7 4 10 Graskalverengoede aanvoer handel vlug 32 4 ƒ 60 Fokkalveren ƒ 8 4 16 Kaas aangevoerd 87 partijen handel vlug ie kwal 30 4 31 ade kwal j6 J 1 iere 32 Noord Hollandsche 4 ƒ Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter t ao 4 1 40 Weiboter f 1 00 4 1 10 SEPT VltoB NlD au D Cit Ned W 8 9 81Va dilo dito dllc 3 93Ü dim dito dito 8 93 HoilOA übl Goiiill 1881 98 4 1001 iTALia loaohrjTing 1861 81 5 88 OoaiM Obl m papier 1868 5 83 dito in ïil erl8S8 6 83 FoaTUOii Olil mot mpon 8 dilo tiokul 8 14 i BuaLAKD Obl Binnonl 1894 4 66 dito GeoouB 1880 4 961 duo bij Eolhi 1889 4 96 dito bü Hop 1889 90 4 96 dilo in goud leeu 1883 6 dito dito dito 1884 6 lOl a Hpaiiik Forpel aobuld 1981 4 I 67 Ara Hnwtheekb paudbr 4 OuU Mii derVorit nl aand 851 Gr Hypolbeekb paodbr 41 101 Nedarlandsche bank aand j 204 Nad Handelmaataoh dito 154V4 N W k Pao Hyp b pandbr 3 96 Bott Ujrpotbeekb pandbr 4 l ütr Hypotheekb dilo 41 OoariHit Ooat Hong bank aand 118 Bd l Hypotheekbank pandb 6 iftl AiaRiKi Equt hypoth pandb 4 90 Max L G Pr Lien oert 6 101 Van Holl JJ Spoonr Mij aand 114it J Mi tot Eip 81 Spw aand 10 l I Ndd Ilid Spoorvegm aand j 184 1 Ned Znid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 TiUlSmorwl 1887 89 A Bobl 8 Zuid Ilal apwmij A H obl 8 PoLKK Waraohau Weonen aand Bun Gr Kaaa Spv Hg obl 4 Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kurak Oh Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AMauu Cent Pao Sp Mij obl 51 lUV Ohio North W pr C r aand dilodiloWin 8t Peter obl 7 141Vi Denrer fc Bio Gr Spm eert T a 61 811 W VERSCHEIDENHEID De heer du Plessis een lid van de AIrikaander depntatio die in Engeland werkt heeft den Londenschen correspondent van het Hbl het een en ander van zün werk verteld Hü was zeer tevreden en meende dat de opine in Engeland vooral in de provincies sterk aan tomkeeren is Ten slotte vroeg de krantenman wat er was van de mogelükheid dat de ammunitie der Boeren opraakte Kük eens was daarop het antwoord en de heer dn Plessis hield zün hand een paar duim boven de tafel de vingers een weinig uitgespreid als u zich voorstelt dat de tafel de vlakte is waarin Pretoria enz ligt dan is de rug müner hand het hooge berg en tafelland dat bona loodrecht uit de vlakte oprüst en in welks voorzüde allorverschrikkelükste kloven zün alle gevuld met bosschen zoo dicht en woest en ondoordringbaar als men t zich maar voor kunt stellen De bodem van die kloven en het land daarvoor is ongezond onvruchtbaar terrein doch hoog op de bergen is het gezond men vindt er prachtig weideveld dus uitstekend voor vee on paarden Van t begin af aan is het plan geweest in die bergen eigenlük den strüd te strüden al wat tot nu toe gebeurd is is maar voorloopig werk geweest En nu is er voor gezorgd dat al die bergen in dat hoogland vol ammunitie zitten zoodat telkens als ze terng moeten trokken de Boeren tot op t laatst nieuwen voorraad vinden Tot nu toe is er met uitzondering van Cronjé s overgaan nog niet veel gebeurd dat groote zorg over den afloop kan buren en het verbaast mü niets dat de brieven nit Transvaal naar Holland steeds vol moed blyven Burgerlijke Stand GEBOREN 13 Sept Francina ouders P Tempelman en L Bennis OVERLEDEN 13 W J Steenkamer 10 m GEHUWD 12 B van Loon en J Koeman H Spee en M J den Edel C de Visser en M H Serton J Scheflel en J D Gezelle Beeuwijk GEBOREN Gerard Arie onders G K Boon en F van der StaaJ ADVERTEMTIKN 1861 100 6 I 65 161 98 lOO Vl 100 Directe SiioorwegverUndlngen met GOUDA Zumerdlenst 1900 AaDgevaogeo 1 Mei TUd vai Greeovlcli SODDi EOTTIBbAllTin r u i 11 29 11 18 11 98 19 53 1 17 1 15 8 85 8 48 4 89 4 54 5 11 6 16 7 16 7 41 8 14 8 17 8 8 9 14 10 09 10 11 10 40 11 47 t f 5 01 8 14 10 19 8 81 10 80 9 I 9 11 9 19 lUinoia Central obl in goud 4 105 Loaisr icNaBbTilliOen T aaDd 74 Mexico N 8pw Mij lehyp o e 104 Mi KanaaBr 4pGt pre aand 37 N Tork Onlaeio Weat aand i 15i i Fenn dto Ohio oblig 6 j Oregon Calif Ie hyp in gond S 99i 8t Panl Minn fc Hanit obl On Fae Hooflnn ob ig 6 481 dito dito Line Ooi Ie hyp 0 5 Cayioa Oan Soulh Chert r aand 6 81 Van 0 Ballw Na lo h d o O Amalerd Omnibas Mij aand 160 Botlerd TrBmwe MaatB aand 110 Nbd 8tad Amaterdam aand 1 108 Stad Botterdam aand 3 108 BlIAII 8tadAntwerpen 188717 99 Stad Braaael 1886 1 100 HoKS TheiB8Begul raoBelaeh 4 II71 Oomn etaataleonig 1660 117 K E Ooit B Cr 1880 3 101 Bpaxn Stad Madrid 8 1868 841 NlD Ver Bez Arb 8poeL eert 1 1 10 1 17 1 16 7 y i i 9 88 9 40 11 50 11 84 18 44 1 16 1 46 8 56 4 03 6 17 6 4 6 36 7 47 8 07 1 68 10 0e 6 10 Allwa Is ea 9 kluae fixbra byb Ul a g Op duo tniatta itjn Zoadag Siuadajt n Diaidag MndaigKlw ntoorbtlirttw Toor da 80 verkiügbaar tegeu ealralsB rraelttpr B 3 HaUandaahe Spoar L Bitn aipplamaKt WwJla SOTTIKDIX OOIIDA liM nm 7 88 T tS 8 8 9 13 9 47 7 8 7 49 8 84 8 04 9 00 9 89 10 08 10 14 i AUaaa la an la Uaaia axtn baUlaa Fa altotiaf op dan loop kan niat gorakand wordan B HollaadaDka apoor L Üxtn anpplemanlbaw a aa de Compagoü dar Wagoni IiUa Veertigjarige KehtKereenigtng van J OUDERKERK VS A W TEEÜW Gouda U September 1900 Kattensingel 139 90DDA DBN U A fi riaa varaa 9 16 10 00 10 19 10 19 11 81 11 16 11 16 11 5 1 58 1 18 8 46 4 10 4 60 5 15 49 8 18 7 19 11 11 1 10 f 8 01 11 11 1 11 13 11 86 1 85 I 7 f 9 48 10 18 10 46 11 41 11 01 11 46 11 66 1 40 1 10 1 56 4 15 4 45 5 81 5 66 6 15 6 46 7 67 S5 De Nouveauté s in CAPES en kii gc ma ti ls zün in ruime keuze voorhanden P SAMSOM MAR TBBBtCHTfiM e O U 11 A A H 1 T C a D A Tiaa aan ioada 8 19 8 11 8 SS 9 98 10 15 10 59 11 08 1 111 48 9 98 4 O 48 5 15 8 48 9 61 10 19 10 37 10 66 11 07 nuLW 8 01 8 68 9 19 lO tO 11 09 19 48 11 7 1 09 S 8 4 15 4 57 6 S5 6 449 3610 8 1 1 0811 47 II OO matO 8 19 9 18 9 87 10 95 11 14 1 08 1 10 1 14 3 16 4 80 111 O 9 8 10 50 11 18 19 01 11 15 HaM 6 81 8 04 7 01 7 16 7 39 8 86 8 65 9 03 9 44 10 11 11 16 11 85 11 06 1 80 8 40 8 00 4 00 4 10 4 80 5 11 6 11 7 41 7 S5 8 18 9 48 10 16 Voorburg 6 88 l d l l ♦ ZoetMm Z g 6 51 i l 1 60 4 60 6 43 10 03 Z Telih Mo 6 08 10 48 1 01 5 01 6 64 10 14 Oouda 6 14 1 7 18 7 41 07 9 08 f 9 11 9 80 10 11 10 54 11 5 11 03 11 84 1 11 8 09 8 17 4 17 4 47 11 5 4 7 0 8 09 8 13 8 46 I0 8S 10 64 af Hamonikatnin atlaan la en la klaaae extn ketalen Heden overleed na een langdurig doch geduldig lüden mjn innig geliefde Echtgenoot de Heer Pieler Cordis van der leulen in den ouderdom van ruim 76 jaren Wed P C vAs DEK MEÜLEN Saurbbbk sGravenhago 11 September 1900 Regentesselaan 171 Bezoeken knnnen niet worden afgewacht C 8 3 7 15 7 59 l t 9 13 9 31 11 18 11 17 11 0 1 80 8 10 3 34 4 4i 11 7 09 8 10 9 14 9 1 W 84 6 47 7 30 8 13 8 41 9 80 9 48 11 30 11 41 1 06 1 4 S tt 3 4 5 00 36 7 16 8 16 9 40 10 06 l fO 7 31 8 18 9 07 9 19 10 18 10 34 11 11 16 1 611 81 4 16 4 34 47 7 64 8 09 ll 10 17 11 18 QOUda 13 Sept igoo Granen met bevredigenden aanvoer en goede vraag tot zeer vaste prijzen Tarwe Jarige Zeeuwsche 7 50 k 7 80 BINISTENLAND Naar men verzekert zal de in den laatsten tfld aangekondigde pensionneering en bevordering van opper hoofd en verdere ojflcieren der landmaclit vooreerst niet afkomen t Kan wel de eerste lielft van October worden Dinsdagmiddag defileerden ruim 1500 manschappen van het 5o reg infanterie nit Amersfoort met ammunitie en Koode Kruiswagens voor Hare Majesteit op Soestd jk De Koningin zelf was te paard gezeten en sloeg aan het begin der Konmgslaan het indrukwekkend militair sohonwpel gade Na afloop marcheerden de manschappen verder naar Baarn waar h lt werd gehouden en op den Brink door de stafmuzick een concert werd gegeven De leden van de Tweede Kamer zgn bijeengeroepen tegen Dinsdag 18 September des middags te 3 uren Bij Koninklijk besluit van 11 September 1900 No 33 zijn benoemd met ingang op 2 October 1900 lo tot luitenant generaal do generaalmajoor der infanterie van het leger in Nederlandsch Indië J B van Heutsz civiel en militair gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden 2o tot luitenant generaal commandantvan het leger en chef van het departementvan oorlog in Nederlandsch Indië de generaal majoor der infanterie van liet voormeldeleger H C P de Brnyn St Ct Gemengde Berichten In de laatste dagen zign vanwege het Geneeskundig Bestuur doeltreffende maatregelen genomen ten einde voorbereid te zijn op alle eventualiteiten met het oog op hetheerchen van de pest te Glasgow De bestaande barakken aan den Hoek van Holland zullen binnen enkele dagen ingericht zijn om voor het geval de opneming van lijders noodig is dienst te kunnen doen In de nabijheid van Maassluis zal een drg vende ontsmettingsinrichting gestationeerd worden De inspecteur van t Geneeskundig Staatstoezicht in Znid Holland de heer Menno Huisinga is in de laatste dagen herhaaldelijk in de plaatsen aan den Maasmond geweest en onder ziJn persoonlijke leiding worden de voorbereidingsmaatregelen uitgevoerd Men meldt nit Leeuwarden I 8 88 8 40 6 50 8 67 9 06 Qoud 6 58 7 U JloordnaU door 7 18 inrawerketk 7 18 Oapalla 7 85 Kotterdui H 6 16 7 44 BotterdftmD F j Eotterdam B 8 64 8 09 9 03 BottertUm Beun Rotterdam S F Rotterdam U Capelle Kiauwerkerk Moordrecht Boada 7 05 7 18 6 80 8 07 5 41 6 51 04 6 10 6 18 4 41 4 51 6 01 5 11 5 17 Gouda 7 16 8 87 8 41 9 03 Zerenk Moero 7 98 8 53 BoatemiMrZeg 7 8 9 01 Voorburg 7 8 9 14 a Haga 7 68 9 03 9 19 9 37 Eergisteravond zijn er naar aanleiding van de aankomst van ruim twintig arbeiders per Groninger trein voor de strookartonfabriek alhier weder herhaaldelijk opstootjes geweest Ook later was het zeer woelig een groote volksmenigte trok door de stad liederen zingende en voorafgegaan door twee leiders der stakmg den Groninger Eimers en den Botterdammer Honnef Later versperde deze menigte het station totdat z j door de politie naar alle kanten is verspreid Gister was alles weder rustig Eergisteravond is er brand geweest in de turfschuur der kartonfabriefc De brand is met de spuit der fabriek geblnscht Gisternacht is In het station te Breda de koetsier van den postwagen v d W die behulpzaam was bü het lossen der brievenzakken door een locomotief gegrepen en gedood V d W laat ee e vrouw met zeven kinderen achter i Naar men uit Tilburg meldt is het bericht van De Tijd omtrent de overbrenging van den koster naar Tilburg om aldaar met den oudbriovenbesteller Jongbloeds geconfronteerd te worden onjuist Wel liep Maandag den geheelen dag dit gerucht door de stad en lokte honderden menschen naar het station en de kerk doch het was een loos gerucht De klok uit den toren te Harmeien welke bij den brand stukgevallen is heeft in publieke veiling de som opgebracht van f 1150 Deze klok werd volgens het opschrift in het jaar 1603 vervaardigd waarschijnlijk door Henrich Staesson en had een gewicht van 1500 K G Vóór den verkoop werden voor hetR ksmnseum afdrukken in klei en gips genomen van opschriften en ornamenten welke zich op die klok bevonden Nu langzamerhand uitvoeriger berichten omtrent de ramp in Texas bekend worden kan men zich een indruk al is het slechts een Aanwen indruk maken van den ontzettenden omvang van het ongeluk en van de reuzenkracht die de orkaan heeft ontwikkeld om zooveel onheil en ellende in slechts enkele uren over een landstreek te brengen De storm legde een iMgen weg af en ziJn sporen liet hj over een lengte van 1000 Eng mijl achter doch al verwoestte hij dorpen en oogsten zijn optreden was overal kinderspel in vergelijking met de vernieling die hy over Galveston bracht Nog vinden wij geen betrouwbare opgaven van raenschenlevens die te betreuren zijn of schade in kapitaal nit te drukken Aan de suiker plantages meent men dat voor driemUlioen dollars schade is toegebracht en in Galveston aan onroerend goed voor 15 mill dollar De stad had zeer fraaie graan elevators die veel bijdroegen tot haar scheepvaartverkeer ziJ zijn ook weggewaaid alsof het kaartenhuizen waren Het getal grootere stoomschepen dat schipbreuk heeft geleden ie acht Verhalen van ooggetuigen die de ramp ontkomen zijn geven vreeselgke 1 ijzonderheden Steenen huizen waarin ihen de vlucht nam omdat men meende daar veilig te wezen stortten in en verpletterden hoopen menschen een wilde zee dronj door de straten en sleepte gewonden en stervenden mee Boven het donderend geweld van den storm hoorde men de angstkreet van de ontzettende bevolking Men tracht in allerijl hulp te brengen daar velen sterven door onvoldoend drinkwater onderkomen en hulp L 9 88 9 67 10 36 10 56 11 03 11 13 f 11 10 10 18 10 8 11 19 11 16 11 96 9 48 9 3 10 16 11 81 11 46 10 86 I 10 88 11 5819 6 De zaak heeft ten slotte toch haar beslag gekregen Zij hebben Nicolaas v d Klok en Aagje de Jong dezelfden wier handteekeningen zoo fraai naast elkander prijkten op twee voor de glazen van de kiosk op het lanskerkhof te utrecht gehangen kennisgevingen bevattende de redenen waarom hun huweljk niet doorging gistermorgen hun handteekeningen eindeljk op de tronwacten geplaatst onder niet weinig animo van bet publiek Ze verUeten echter om kabaal te vermijden door de achterdeur het stadhuis terwijlde menschen wachtten tot ze r genoegvan hadden ü D Men meldt aan de Tijd De meid van een melkboer hier ter stede Tilburg ontmoette op den dag van den moord het jeugdige slachtoffer te circa half elf Zij kende Maria Kessels Toen het ongelukkige kind haar gegroet had zag zij het eensklaps gaan naar de overzijde naar de deur der kerk De meid zag daar den koster en een man in wiften kiel ZiJ zag het meisje met den koster de kerk ingaan en den man met den witten kiel naar alle waarschijnlijkheid de schilder de deur dichtdoen Toen zij later vernam dat het kind verdwenen was en de koster was gearresteerd beving haar zulk een schrik om in de zaak te worden betrokken dat zij haren dienst verliet en zich bij een boer in de Peel verhuurde Het zwijgen schijnt haar echter te machtig te zijn geworden zoodat ziJ eenige dagen geleden de geschiedenis verhaalde aan den boer bij wien ziJ inwoonde Deze vertelde een en ander in het stationskoffiehuis te Helmond waardoor de kastelein aldaar opmerkzaam geworden de zaak aan de politie mededeelde die daarop genoemde meid in verhoor nam waarin zij bovengemelde verklaring aflegde Ieder zal het gewicht dezer getuigenis inzien en als die waarheid bevat aan de schuld van beide verdachten niet meer te twijfelen zoodat de misdaad die aanvankelfk werd verondersteld door één persoon gepleegd te zijn aan twee personen zou moeten worden ten laste gelegd Zoo is de verklaring afgelegd maar of de getuigenis waarheid bevat kunnen wij natuurlijk niet verzekeren r Over den tragischen dood van dr Schöffer en zijn gids Offer in de ijskloven van den Olperer ten Z O van Innsbruk worden in de Innsbrnoker Nachrichten de volgende bijzonderheden medegedeeld Nadat de lijken der verongelnkten in een gletscherspleet van 24 meter diepte steenhard bevroren gevonden waren werd vastgesteld dat beiden bij hnn gletchertocht een groote onvoorzichtigheid begaan hadden daar ziJ zich op een afstan van elkander van 10 in plaats van 20 Veter met een tonw verbonden badden Daardoor kwam het dat de groote sterke dr Schöffer die 120 kilo woog den mageren Offer bij het gaan over de sneenwbrng in de diepte meesleurde Offer brak armen en beenen dr Schóffer bekwam bij het neerstorten slechts licht letsel aan de knie Schófler beproefde nu tweemaal door de ijskloot naar boven te komen en kwam tot 6 meter beneden den rand maar stortte beide koeren weer naar beneden waarbij hü zijn voeten brak Nu zag hiJ geen redding meer en toen maakte hij diep in het ijs begraven zijn testament 5 11 11 46 18 63 1 5 f 1 04 86 1 14 e 45 46 1 3 1 08 1 00 1 45 1 06 11 10 11 31 l il 4 09 4 14 Inuiti Toen deze bladen van ziJn aanteel enboekje voorgelezen werden liepen den door het weer gebrninden berggidsen de tranen over de wangen zoo teeder en roerend neemt dr Schöffer daarin van zjue vrouw en kinderen afscheid Deze bladen in geheele duisternis in de diepe ijsspleet geschreven leggen getuigenis af van de geweldige wilskracht van dezen man die tot het laatste oogenblik niet versaagde Over zijn zeer belangrijk vermogen maakt hi de uoodige beschikkingen en voor het geval dat men n lijk mocht vinden geeft hü zelf bevelen voor het overbrengen van het lijk en voor de begrafenis Zoo levend in het ijs begraven moest dearme man 18 uren lang op de verlossingdoor den dood wachten en terwijl maaktehij zoo lang de vreeselijke koude hettoeUetaanteekeningen Het grootste deel daarvan 18 van privaten aard diep betreurt b hetongeluk van zjn stervenden gids Offer enzegt dat hij tweemaal getracht heeft naarboven te komen maar dat hem nu verderonmogelvjk is redding te beproeven Dichtvoor den mond van den gids en voor zijneigen mond legde hjj al den eetvoorraad opdat z j bjj het ontstaan van de verstijvingtoch iets zonden knnnen bereiken Tweepakjes lucifers die zjj bj zich hadden lagengeheel verbruikt rondom de beide veroneelukten Naar de nauwkeurige opteekeningen van dr Schflffer had de neerstorting plaats op 28 Augustus s ochtends half acht De schatting van de diepte en de breedte van de ijsspleet is geheel juiat in het aanteekenboekje opgeteekend Aan geld had Schöffer 900 Mark en 5 tienguldennoten bij zich en dit teekende hü nauwkeurig aan evenals het getal ringendat hj in zj n portemonnaie had De gletscherspleet is 1 80 meter breed en was droog op de plaats waar beiden zich bevonden men kon duidelijk de door dr Schöffer gehakte treden waarnemen Te Hoorn ziJn een 25 tal personen ongesteld geworden naar men vermoedt tengevolge van het gebruik van voor de gezondheid schadelijk rundvleesch Op 10 November a s wordt er een nationale reciteer wedstrjd gehouden uitgeschreven door de tooneelvereeniging Eensgezindheid te Weesp De wedstrijd zal bestaan uit twee afdeelingen Ernst en Luim Beroepsdeclamators acteurs enz zijn uitgesloten Aan dezen wedstrijd is verbonden een eorewedstrijd voor de twee hoogste prijswinnende declamators Uit een der Flakkeesche gemeenten schrijft men het volgende aan de Zierikzeesche Nieuwsbode 1 J 1 7 8 0 8 68 8 85 10 90 10 45 8 46 ll tl 11 46 11 18 De arbeider Kamerling woont op t grond gebied van Oude Tonge Als ign kinderen daar moeten schoolgaan moeten ze bijna een uur loepen voor een groot gedeelte langs een slechten weg terwijl de school te Nieuwe Tonge in 20 minuten is te bereiken langs een veel beter pad Daar moet echter voor kinderen uit andere gemeenten per week voor iederen leerling 30 cent schoolgeld betaald worden wat voor een arbeider met 3 schoolkinderen ondoenlijk is AUes heeft de man nu aangewend om zijn kinderen voor t gewone schoolgeld dat is 10 et per week te Nienwe Tonge geplaatst te krijgen doch alles zonder resultaat Ten einde raad wend de hg zich tot de Koningin en deze betaalt nu voor 2 kinderen 40 et per week en de arbeider elf 20 cent Het oudste kind van 8 jaar is van school genomen om ook het jongste in da gelegenheid te stellen onderwijs te genieten de man schroomt om ook voor t derde kind bij Hare Majesteit aan te kloppen Schoolverzuim is plichtsverzuim zoo eindigt het bericht in het genoemde blad maar wiJ vragen zegt Het Schoolblad schnilt het hier bij den arbeider of bü de gemeente Oude Tonge f Bü het bovenstaande toekent de Amh Ct aan Als dit de manier zou moeten worden om de uitvoering der Leerplichtwet te verzekeren waar door het gemis van overeenstemming tusschen de besturen van aangrenzende gemeenten het getrouw schoolbezoek in stede van bevorderd belemmerd wor jt dan zon Koningin Wühelmina met het geheel of gedeeltelük betalen van schoolgeld van kinderen die het slachtoffer zgn van zulk een gemis van overeenstemming nog heel wat te doen kunnen kragen Ook zullen na deinvoering dier wet niet meer kinderen van 8 jaar van school genomen knnnen worden om een jonger broertje of zusje ook eens een beurt te geven Het geval van Oude Tonge dat met tal van soortgelüke zon kunnen worden vermeerderd zooals o a uit de jaarverslagen der Gemengde Commissie voor Onderwüsbelangen kan biüken stelt echter opnieuw de noodzakelükheid in t licht datbü de aanataaede wüziging der Lager Onderwijswet een wettelük voorschrift wordt in t leven geroepen om er tegen te waken dat het bezwaar der ouders tegen de binnen een afstaud van 4 K M van de woning gelegen school hetwelk hen van de verplichting om hunne kinderen te doen onderwüzen ontheft art 7 4o der Leerplichtwet ooit besta in het hooge schoolgeld onverschillig of dit door de gemeente der inwoning of door eene aangrenzende gemeente wordt opgelegd De Koninginnedag is in het Friesche dorp Makkum op eigenaardige wüze gevierd Door de negen oude Friesche koninginnen die van 436 tot 775 in Friesland hebben geregeerd zün aan de 20 jarige vorstin die receptie hield op een troon bewezen van hulde gebracht De negen vorsten kwamen aanrgden ieder vergezeld van zü n schild en wapendrager Met luider stemme diende dan de heraut ieder vorst aan met den titel Koning van Friesland Daarna werd door de muzikanten gespeeld en door een dameskoor gezongen waarna een défilé plaats had en na dien optocht namen de negen koningen afscheid van de vorstin en brachten haar met mnziek huiswaarts STADSNIEUWS GOUDA 13 September 1900 Door de rechtbank te Botterdam is gister uitgesproken het faillissement J de Vries koopman in groenten te Ammerstol Rechtercommissaris mr K W Brevet curator mr P A Grenp advocaat en procureur te Schoonhoven Giiter is door de Eotterdamsche rechtbank heropend het faillissement van G A Dubbeldam winkelier in mannfactnren te Schoonhoven jegens niet nakoming van het aangeboden accoord Bechter commissaris mr J W Leder curator mr P A Grenp advocaat en procureur te Schoonhoven Naar de Holl bericht is bü de familie van den heer e Kenlemans te Schoonhoven bericht ontvangen dat hü krijgsgevangene was De heer Kenlemans bevond zich bü Prinsloo toen deze met zün commando zich aan de Engelschen overgaf WoBinKN Beroepen bü de Geref Kerk alhier J L Jaspers Sr cand te Voorburg Aan het verslag betreffende de Gasfabriek over 1899 ontleenen wg nog het volgende Stokerg Daar de ovens alle nieuw waren kon ook in het aigeloopen jaar aan de maximaal productie met 4 oven of 32 retorten voldaan worden Gebruikt werden de ovens van blok B terwgl die van blok A in reserve bleven De ovens hadden de volgende dienstdagen Blok A Oven No 1 4 nieuw in reserve Blok B Oven No 1 op 1 Jan 61 gedurende 1889 232 Totaal op 31 December 293 Oven No 2 op 1 Jan O gedurende 1899 292 Totaal 292 op 31 Dec Oven No 3 op 1 Jan O gedurende 1899 335 Totaal 336 Oven No 4 Of 1 Jan O gedirende 1899 158 Totaal 158 Gasberging De gasberging bedroeg in verhouding tot de verkregen maximum etmaal prodnctie 61 pet De bruikbare inhoud der gashouders bleef namelük onveranderd en was 4800 M In verband met de sterke toeneming van het gasdebiet was de bergruimte dus onvoldoende zoodat uitbreiding daarvan dringend noodzakelük is geworden en in 1900 tot staud komt In 1898 bedroeg de gasberging 71 pet van de maximaal productie Hoedanigheid van het gas Volgens de waarnemingen met den Le thebyBunsen photometer en den gaswoger van Lux waren de middencüfers van de lichtsterkte en het specifiek gewicht van het gas gedurende het jaar als volgt Spermaceti Specifiek standaard Kaarsen gewicht in Januari 15 0 480 Februari 15 4 0 479 Maart 15 5 0 481 April 15 25 0 479 Mei 16 0 478 Juni 15 0 470 Jali 15 0 475 Augustus 15 0 477 September 15 0 476 October 15 0 478 November 15 25 0 480 December 15 0 482 Over het geheele jaar gerekend was dus de gemiddelde lichtsterkte in spermacetistandaurd kaarsen uitgedrukt 16 12 en bedroeg het specifiek gewicht gemiddeld 0 470 Over de hoedanigheid van het gas werden wel eens klachten vernomen welke naar het oordeel van den Directenr minder juist waren daar toch in de meeste gevallen aan de kwaliteit der gebruikte gloeikousjes het onvoldoende licht te wgten was Als gegevolg van de scherpe concurrentie en de zeer lage prüzen laten deze kousjes dikwgls veel te wenachen over Bovendien is de regeling of behandeling der gasgloeilichtbranders waarvan de openingen in den brander zoo gemakkelgk door stof of insecten verstopt geraken veelal oorzaak van slecht licht is Is de toevoer van gas naar den brander te groot of te klein dan verkrügt men onvoldoende gloeiing van het kousje waardoor klachten rgzen die door onvoldoende kennis met de ware oorzaak aan de kwaliteit van het gas worden toegeschreven Voldoende gasaanvoer goede regeling van den brander en een goed kousje zegt de Directeur zgn de hoofdvereischten om met den gasgloeilichtbrander een goedkoop en mo oi licht te verkrügen Drukking Van het gas Aangezien bü gebruik van gasgloeilicht eene ruime drukking wenschelgk en noodig is werd deze in het centrum der stad op den controleur in het gebouw Arti Legi geplaatst op 40 millimeter als minimum gesteld Door de vernieuwing van eenige hoofdhuizen hiervoren vermeld kon de drukking aan de fabriek aanvankelgk van 76 tot op 55 millimeter worden gereduceerd Het drukverlies op do Westhaven maakte echter eene drukverhooging van 10 millimeter noodig zoodat de drukking aan de fabriek op 65 millimeter werd gebracht Door de 3 leiding op de Vest langs de Bogen en het Veerstal door te trekken waardoor het Veerstal van de zgde van de Vest gevoed zal worden en de Haven van twee kanten gasaanvoer zal ontvangen stelt men zich voor verbeteringen te brengen in den toevoer naar de Westhaven Straatverlichting Het aantal straatlantaarns dat op 1 Januari 357 bedroeg vermeerderde in den loop van het jaar met 11 zoodat er op het einde van het jaar 368 waren waarvan 326 voorzien van gasgloeilichtbranders Van de 368 lantarens brandden 208 den ganschen nacht door doorbranders terwgl 160 met zonsondergang ontstoken en te middernacht geblnscht werden Voor de straatverlichting wordt nu sedert het aigeloopen jaar op enkele uitzonderingen na gasgloeilicht gebezigd Wederom werden 75 stuks stormvrüe lantaarns aangeschaft De lantarens worden door de aan de fabriek verbonden lantaarnopstekers ontstoken en gebluscht het onderhoud waaronder wordt verstaan het schoonhouden der lantarens en het onderhond van de kousjes der reflectors en het glaswerk is in het openbaar aanbesteed De kosten van een en ander daaronder begrepen die van het bijplaatsen vernieuwen en herstellen van lantarens worden door de Gemeente aan de fabriek gerestitueerd Het voor de straatverlichting benoodigde gas wordt evenals dat voor alle openbare gebouwen en scholen vin de Gemeente alsmede voor het Gast of Ziekenhuis om niet aan de Gemeente geleverd De hoeveelheid voor de straatverlichting gebruikt was in Januari 21786 M Februari 17683 Maart 16480 April 12000 Il