Goudsche Courant, zaterdag 15 september 1900

Zaterdag 15 September lOOÓ 39s e Jaargang i o 8300 gom COURAfT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telersaii Ko f S ADVERTENTIEN worden geplaatst van1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon ii De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 ii anco dêr post 1 70 Alzonderiijke Nommers VT IF CENTEN BERICH T VAW INZET BE Bouffmsworac en LAtlDERIJEN op Randenburg te Reeuwijk en op Zuidwijk te Boskoop op 12 SEPTEMBER j l geveild staan In bod als volgt Perc 1 WONING met 3 H i2 A 17 C WEILAND op t 6800 Perc 2 Een AKKBK groot 12 A 49 C op 250 Perc B HOOILAND groot 97 A 59 C op 1800 verhoogd met 100 Perc 4 WEILAND groot 1 H 8 A 19 C op 2250 verhoogd met 260 Perc 6 WEILAND grèot BI A 37 C op IBOO Perc 6 HOOILAND groot 78 A 50 C op 2460 verhoogd met 150 Perc 7 WEILAND groot 1 H 4 A 60 C op 4000 Perc 8 BEEM grootl7A 32C op 10 De combinatie en alslag dor perceelen hoeft plaats op WOENSDAO 19 8BPTBIUBEH 1900 des morgens to 11 uren in het Kolflohuis van C BLONK te Beeuwilk Nadere inlichtingen en notitiën geeft Notaris G tl POETÜIJN DKOOGLEEVEK te Oouda ten wiens kantore verhoogingen worden aangenomen tegen genot van Ï0 der verhoogsommen GeljroedersSTEElTSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbeilles Jardinieres Bouquetten enz QRAF en FEESTKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanlei en onderhoud van Tuinen Alloen verkoop voor GOUDA en Omstreken van lNSECTB f CID B Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelon water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en f inten L 0 50 V L 0 80 L 1 1 50 5 L 1 7 TELEPH No 114 TE HüOR AANGEBODEN tegen 1 October 1900 een pracMig Pakhuis gelegen te Gouda aan den Turlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 EENIBIEPOTTASTBEB Hen worat verzouht op t HGHK t letten DIT HET MAOiZUN TA V M HAVENSWAAY ZONEN GORINOHBM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vtjj twee n een half en een Ned ons met vermeldinu van Nommer en Pry8 TooTzien van nevenstaanrl Merk volgens de Wet gedepo Fneerd Zich tot de uitvoeriot van g eerde orders aanbevelende 4 BREEBAART LZ G roote crooxraa c5L STALEN BALKEN H E OVING Jr ROTTEBÜAM Kantoor GELÜEilSGHE KADE 31 33 Plan C Stai plplaatsen BI E HAVI O Z Feljenoord w fi i r w 0 r Oene th algemeen wibevolcn Met EereDlploma en Goud Bekroonde l ailno l orrïÉ llA de mee lkrachtige en versterkendeKIMA WUN tegeniwakt mna L ai owel tij kmdercn aK volwassenen gebrek a D eetliwt slechte M i i a i i i nf irpsamhcfl koorti eii hare cevolE i Ê PRAEPARATEN VAN pHaTértering zenuwbooldpïjn ter veraterklng na ziekte of kraambed koorti en hare gevolgen OinNA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Krltiachen letftyd enz Vcrknigbaar in flacons A f 1 90 en 1 f IL aI jC rk po fi voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor dagelijkschgeb sik 1 V I V gygy 1 kinderen zwakken en klierachttge gestellen er aan te bevelen Als geneeskrachtige drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook Toor xaigelingcn en kleine kinderen Pn S erbu8 A M Kgr ƒ 1 70 4 Kgr 0 90 ft ïé Kgr 0 60 Chemlach M AlIrcuilrAr Speciaal voor Kindervoeding in busMo i Kgr 0 90 f wivere iTlCIK Uin Cr Kgr ƒ 0 6Q H Kgr ƒ 0 25 AcitlttlSI r iofafAÜP n Hel ronken eener halve Cigarette i voldoende ter b trii 4 E fiSHliiia V lj giCUCII ing van de hevigste aanvaUen van Asthma c In M f aoo ie Ó ÖÓ en iB BÖ 2 Tamarindf Rnnhntm pruit puroatief wgen ver topping Aam belen Migratne Conge8tleaetc vooralookalslaMnt n bewijicïTde Tamarinde öonoons van KRAEPF LIEN HOLM belangrijke diensten dur de vorm voor het kind begeerlijk en de smaak aangenaam ia Prijs per doosje 0 90 en 0 60 Q ltm2 l1f PaciSnAC algemeen erkend als het BESTE huismiddel JtfUHIrtl V I aSIIIICa j Hoest Verkoudheid en Kealp jn het is snd en verzachtend middel by uitnemendheid iiiültiitend i l tnidrinUCDUnDUn b n mgratne Conge8tle8etc vooralookalslaxans TOOT kinderen bewijicn de famisrinde Ëonbons van KRAEPF LIEN HOLM beUngnjke diensten ieen lymoploMenu cu ïc w i HJl □ fleschjes verkrijgbaar Pnjn ƒ 0 20 per flcschjc ih f aeparatên pom KRAEPELIEN ac HOLH te Zslet m m altt w m poh tUgtMtltn waurop da naatm an MandiatJkaftiMe an yarkragbfuir bij éa muattt B fomm Apotlukeri an Vrogitten JM KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST hikkm TrelslciXL 2D OctoToox LOTEM IN DE GotüscHK P4aiidi nloti iuj zijn è O Cta per lot verkrijg baar bij A BEINKMAU Zn HOOFDPRIJZEN Eijtiiigen met een entweePaardenbespannen Voedings Eiwit 1 Kilo o heen v v ol v li nj 1 f P if ïïf tS S eiBren ïroLOU wordt In liet llcl im onm clileljrk ïLSJÏïS toSSoe mv kraeMon tra tevolce BO el l y Iteïond l by leken m t jf i gg toenevosild worien onder durr den f t nSjL pry lan ïropon kM iedereen het loh T6t ob ffe Qeneraal AgajiteB voor Nederland en Kolonlai Boest eii H vim der Iieyé otterdam Paarden Rundvee en Levensverzekering laatscliappij DORÜKEGIIT Gtoedgekenrd bij Kon besl van 10 Nov 187S No 21 MaatSChapp lUk k apitaal ƒ 2 00 0 000 geheel jeplaalsl VEKZEKERD BEDRAG 36 800 000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit AI E E soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven ïjn volgens de laatste sterftetalels berekend Inlichtingen te bekomen Toor Nederland aan het HOOEDBÜREAD te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam btj den Hoofd Geen Engelsch Eclit BOEREFBROOD A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Bet Qoudscli Verlicliting Uagaöjn De Avondster Dubbele Buurt Heeft steeds voorraden der nienwste GAÖORNAMENTRN Muurarmen en Bureaulampen Ruime sorteering GASBALLONS en verder alle benoodigdheden voor Gasgloeilicht enz enz KOÜS IES van 50 3 20 15 c nts GLAZEN 20 15 10 8 Aanbevelend M M VAN LOON Tel No 117 Gasfitter j ► 1 w SS Paln Êxpellei I utl juiir tdtdUiiiid M lut ninaMad moa üuÜUndt ininijTuil UfnrBd tefW BltiiuttML JMt t TBfamdl t nu M te iyS l l dal y ook to imMfta L llnkttei bdaiuHtoiaotlukni Te Imttardu W VMh 06bu TM T m Suiders t H Htg fc iMtta inH pry8 stelt een g Wie werkelp te hebben laat zich lotograleeren in de Votografttehe Hunêmrichttng S TTUJDIO ran P iV D WAALS Fl SINGEL 661 E CASSITO TANDARTS Turfmarkt 186 Gouda Soreeknnr van t tot uur DINSDAGS en ZATERDAGS van tot 10 uur kotteloome behandeling Op dit uur worden kunsttandapparaten tegen verlaagd tariel verstrekt a Q P f ir SOHIfiDAMMEB Uerh I IG HTO AP M PEE RS Jz IÏ B AUbewü TBie iWl idil eliet en kurk leed tooj Buitenlaodscli Overzicht De Daily Mail verneemt uit Lourengo Marques dd 12 dezer In president Kruger s gevolg zijn Piet Grobler onderstaatssecretaris van buitehlandsche zaken en Marais anditeur generaal Deze laatste heeft al zgn boekon en klerken meegebracht Eeitz is niet b j het gezelschap Olflcieel wordt medegedeeld dat president Kruger zes maanden verlof heeft om den 29en dezer naar Enropa te gaan en voor interventie te werken Schalk Burger is naar het heet tot waarnemend president gekozen Er zjjn bjj pr jident Kruger teekenen van geestelijke overspanning De Daily News verneemt uit Lourengo Marques President Kruger is door twee doktoren onderzocht De Times vernoemt nit Lorenzo Marques De bizondere trein van president Kruger reed het station niet binnen maar werd op een zyspoor geleid dichtbg het huis van den heer Pott consul generaal van de Z A Republiek Malherbe thesaurier generaal werd gisterenavond verwacht De Daily Telegraph verneemt nit Lourengo Marques dd 12 dezer Het huis van consul Pott wordt door de politie buitengewoon bewaakt De gouverneur heeft president Kruger gisterenochtend een formeel bezoek gebracht Mot diep medelpen geven Dnitsche bladen hun overtuiging te kennen dat ook Kruger met zijn reis naar Europa bfl de mogendheden niets zal uitwerken De radicale Berliner Zeitung zegt b v dat wel onder het volk de deelneming voor hem en de Boeren opnieuw zal opvlammen maar dat de praktische politiek die lederen staat noodzaakt allereerst zijn eigen belangen te behartigen zich daardoor niet uit haar vaste baan zal laten brengen De Vossische Zeitnng is van oordeel dat in de wijze waarop Engelsche bladen over Kruger s terugtocht spreken weinig te vinden is van de gezindheid die een edelmoedig volk moest betoonen jegens een dapperen tegenstander die voor ziJn hoogste goederen strijd Misschien heelt de zwaarbeproefdo man toen hij zijn vaderland verliet gedacht aan het lot dat de Engelsche jingo s hem jachten te bereiden als een zeldzaam dier dreigden zij den ouden man in een kooi naar Londen te brengen om hem ïit te leveren aan den spot en hoon van het gepeupel Wat de Engelschen ook mogen zeggen Kruger verlaat niet onteerd zijn geboortegrond en FEVMLLEIOJV 43 De kapitein trok de schouders op en lachte goedhartig iHij behoeft niet hongerig te zijn Hij ontvangt de rantsoenen die door het gouvernement als voldoende worden geacht Maar dan kan men toch wel honger hebben Indien dit het geval is zie ik niet in hoe ik u beletten kan om natuurlijk voor u zelve wijn en voedsel te laten halen Ik dankte hem en rond onmiddellijk mijn gids om den besten wijn en een flink stuk gebraden vlecsch te gaan koopen Wanneer een heer in Rusland wijn verlangt dan brengt men hem altijd champagne of iets wat daarop gelijkt zoogenaamde wijn van de Don Mijn boodschapper keerde spoedig terug met een flesch wijn een groot stuk koud gebraden vleesch en een wit brood Zoodra het op de ruwe tafel geplaatst was bracht een reusachtig soldaat mijn verwachten gast binnen Ik zette een stoel voor Ceneri gereed waarop hij zich uitgeput liet neervallen Terwijl hij dit deed hoorde ik het gerinkel van de ijzers aan zijne beenen Daarop gelastte ik mijn tolk ons alleen te laten De soldaat die ongetwijfeld zijne instructies ontvangen had salueerde mij en volgde geen smaad kan doen vergeten wat hiJ voor zijn vaderland is geweest De National Zeituug denkt dat Krnger in Europa zelf wel niet meer zal uitrichten dan het driemanschap Ook zegt men al lang dat hij aan ernstige nierkwaal lijdt zoodat hij onder do vermoeienissen van een reis naar Europa nog te minder voor zijn vaderland zou kunnen doen Al beteekent zijn reis ook niet dat de tegenstand van de Boeren nit is zij is toch het einde van een verdediging met de hoop op goeden uitslag en dus het einde van den Zuid Afrikaanschen oorlog Misschien is Kruger weggegaan om aan iemand die minder in alles betrokken is geweest te onderhandelingen met Engeland over te laten maar dat is waarlijk geen reden voor spotterngen van de Engelsche bladen Het eind als het er is zal toch het slot zijn van een verpletterend treurspel vol heldenmoed en rampen De Berliner Noueste Nachrichten zegt De Engelsche pers to nt zich een groot volk onwaardig door een man van vijten zeventig jaar schimredenen toe te werpen instede van den grijpen tegenstander den eerbied te bewijzen dien hij verdient all de ziel van een dapperen tegenstand tegen een tienvoudige overmacht en om zijn buitengewone staatsmanswerkzaamheid Engeland zou zijn eigen belang het beste dienen met alle beleediging van den eorwaardigen man die jarenlang bet hoofd van de Boeren is gej weest te vermijden Krnger wordt in de gansche beschaafde wereld oprecht geëerd en elke smaad die hem persoonlijk wordt aangedaan zal opnieuw de openbare meening tegen Engeland en zijn politiek van geweld diep verontwaardigd maken Engeland moet trouwens nog niet erop bouwen dat het geheel gewonnen spel heeft de oorlog in ZuidAfrika heeft al zoo Vaak verrassingen gebaard De Börsen Conrrier is het met dit laatste niet eens en roept uit Het wild is neergeveld I Transvaal ligt bloedend en uitgeput op den grond Maar als Engeland voor de vraag wordt gesteld of het de zaak nog eens zou willen ondernemen zou het in stilte misschien ontkennend antwoorden De overwonnenen behouden den roem zich als leeumen een jaarlang te hebben verdedigd tegen een twintigvoudige overmacht Als een met roem overwonnene gaat president Kruger in ballingschap en als idapperste der dapperen is generaal Botha bezweken nadat hiJ zijn vaderland voet voor voet heeft verdedigd Het zal voor hem geen schande zijn als hij zich nu overgeeft zoomin als er eenige blaam op Kruger valt nn hij zonder leger en vaderland in den vreemde een toevluchts zijn vQorbeeld De deur viel achter hen dicht en Ceneri en ik waren alleen Hij was eenigszins van zijne verbaxing bekomen en toen hij my aankeek las ik een nieuwsgierige hoopvolle uitdrukking op zijn gelaat Hoe rampzalig drenkeling hij ook was greep hij zich toch aan den stroohalm van mijne onverwachte verschijning vast denkende dat die zijne vrijheid kon bewerken Wellicht belette hem deze hoop mij het eerst toe te spreken Ik heb een eindeloos langen weg afgelegd om u te zien Dr Ceneri begon ik Indien die weg u lang is toegeschenen wat moet hij dan voor mij geweest zijn Gij kunt ten minste tot vryheid en geluk terukkeeren Hij sprak op den rustigen toon der wanhoop Ik had niet kunnen verhinderen dat mijn woorden koel en mijn stem toornig klonken Indien mijn komst eenige Hoop in zijn hart had doen ontwaken dan werd die door mijn gansche voorkomen vernietigd Hij begreep onmiddellijk dat ik de reis niet in zijn belang ondernomen had 0f ik tot mijn geluk terug kan keeren of niet hangt geheel af van hetgeen gij mij zult mededeelen Gij kunt u gewis voorstellen dat het geen onbelangrijke aangelegenheid is die m j zoo ver heelt weggevoerd om u gedurende eenige minuten te spreken Hij keek my nieuwsgierig doch niet achterdochtig aan Ik kon hem geen last veroorzaken voor hem had de buitenwereld opgehouden te bestaan Indien ik hem van vijftig moorden beschuldigde en ze allen kon bewijzen zou zijn lot er niet erger door worden Hij was uit de maat oord voor zijn laatste dagen gaat zoeken De Eeichsbote vreest dat de Engelschen ajs ze Krnger in volle zee op een schip vinden eeu gewelddadigheid zullen begaan V Ondanks de overdreven nadeelige berichten die door de Engelsche pers steeds over den oorlog worden verspreid en die bestemd zijn om iu Enropa den indruk te wekken dat het eind van den strijd nabg is blijven de Afrikaanders uit de beide Republieken moed houden en gelooven zij dat de uitslag van den strp ten slotte ten gunste der Boeren zal keereu Buller moge voortrukken in het onherbergzame Lydenburgsche district de taktiek der Boeren om het Engelsche leger te beletten een flinken slag te leveren om de soldaten te vermoeien en af te matten zonder dat de lang verwachte en lang aangekondigde groote overwinning wordt behaald wordt zelfs door do Westm Gazette demoraliseerend voor de Engelsche troepen genodmd Telkens duikt weer het gerucht op dat Botha onderhandelt over de overgave maar telkens blijkt dit gerucht uit de lacht gegrepen te ziJn En de andere geruchten die door Engelsche bladen verspreid worden ziJn al even onbetrouwbaar Botha en De Wet zouden nagverig op elkander zijn en daarom zon De Wet laar den Vrystaat zijn teruggekeerd om daar op eigen gelegenheid dè guerilla voort te zetten Dat De Wet naar don Vrijstaat is getrokken is zeer waarschynlijk maar hy deed dit om Fourie te helpen die in de buurt van Ladybrand voortdurend den Engelschen verliezen toebrengt Bn Botha denkt niet aan overgave Hy heeft in het moeiljke en voor vreemde troepen bgna onbegaanbare terrein benoorden en beoosten Lydenburg een macht van 4000 tot 10 000 mau by zich en een groot aantal kanonnen waardoor hy in staat is Bailor s voortrukken zeer te bemoeileken En daar komt iia nog bjj dat Buller in zgn haast om Botha s macht achterna te zetten somtyds zonder artillerie zit zooals na de bezetting van Mauchberg toen do Gordons de Boeren op 8000 yards voor zich zagen doch door gebrek aan artillerie hen niet kondon deren De ernst van den toestand in China neemt met den dag toe De Times bevat een lang telegram van dr Morrisson zgn correspondent te Poking die seint dat Rnslands plan tot ontruiming van Peking in het geheel niet in overeen schappij gebannen vernietigd niets kon hem meer ter harte gaan behalve een weinig meer of minder lichamelijk ongemak Ik hi iverde als ik aan zijn vonnis dacht en ondanks my zelve werd mijn hart met deernis gevuld Ik heb zeer veel belangrijks met u te bespreken doch laat mi u éérst wat tVïjn en voedsel geven lik dank u zeide hij op bijna onderdanigen toon gij zoudt nauwelijks kunnen gelooven Mr Vaughan dat een man tot zulk een staat kan worden gebracht dat hij zich nauwelijks bedwmgen kan bij de aanschouwing van bekoorlijke spiji en drank Nadat ik het inwendige van de ostrog gezien had kon ik alles gelooven Ik ontkurkte de flesch en zette die voor hem neer Terwijl hij at en dronk had ik alle gelegenheid om hem aandacli tig gade te slaan Zijn lijden had hem verschrikkelijk veranderd Elke trek was gescherpt elke zijner leden was vermagerd hij geleek minstens tien jaren verouderd Hij droeg de gewone kleeding der Russische boeren en dece hing aan flarden langs zijn U chaam Zijn voeten in de overblijfsels van wollen lappen gewikkeld waren op verscheiden plaatsen door aijn armzalig schoeisel zichtbaar De lange vermoeiende marschen stonden als het ware op zijn gansche voorkomen aangeteekend Ik had hem echter nimmer als een sterk man beschouwd en terwijl ik hem zoo voor my zag dacht ik dat voor welk soort arbeid hij ook bestemd was het Russisch Gouvernement weinig voordeel van hem zou trekken want de verschijnselen toonden aan stemming is met Ruslands houding Voortdurend worden meer Russische troepen naar Peking gezonden seint dr Morrison den 29 Augustus kwamen 2800 man aan den 30 Augustus weer 1600 De intocht in de verboden stad werd dan ook naar de Times meldt een schitterende triomftocht voor Rusland gevolgd door de andere mogendheden Het keizeriyk paleis is geheel in de macht der Russische troepen en alles toont ten duideiykste dat het overwicht van Rusland steeds toeneemt De geheele wgze van optreden vaa de Russische ambtenaren en de Russische troepen en de overmachtige positie die Rushind thans in Peking inneemt doen het vermoeden ryzcn dat Rusland de bezetting van Peking als oen permanente bezetting besciionwt Do meening wordt nog versterkt door doaankomst van admiraal Alexejef de hoogsteRussische ambtenaar iu Oost Azië die naar gemeld wordt den gehelen winter in Pekingzal biyven ï Rusland is dus naar dt Morrisson meent voornemens zoowat geh enChina te bezetten Het bezette Kin Tsjau eb e zyiyn van den spoorweg naar de Nau Piou mynen waardoor het de rykste kolenmijnen van Noord China onder zgn beheer krggt het bezette Sjan haiKwan het eindpunt van do spoorwegmijn naar Peking on het bezette Mantsjoerye mót zooveel troepen dat niemand het or uit zal kannen verdryven En thans zondt het een overstelpende troepenmacht naar Peking Dr Morrisou beklaagt zich er verder over dat de mogendheden zulk een slappo houding tegenover Uhina aannemen Verspreide Berichten FllANKRIJK De TontoonstoUing is Dinsdag bezocht door 295 991 personen terwgl de tickets zich vrywel handhaven op dezelfde hoogte nameiyk 35 k 40 centimes De slachtoffers van den directeur generaal der Tentoonstelling Picard zooals een aantal concessionarissen en exposanten zich schilderachtig noemen betoogou indien do directeur voet by stok houdt wat hun financieele verplichtingen vis 4 vis zyn persoon aangaat om óók de beide eerste maanden van 15 April tot 16 Juni betaald te kragen aan staangelden hoewel de Tentoonstelling toen nog in staat van wording verkeerde hun zaken en étalages onverwyid te sluiten te eer daar de meesteu voor een ouvermydeiyk bankroet staan De stakende bakkersgezellcn te Marseille dat het niet lang voor hem zoude behoeven te zorgen I ij at hoewel niet gulzig met gretigen eetlust Var den wijn maakte hij slechts 8paf rzaam gebruik Toen hij verzadigd was keek hij om zich heen als zocht hij naar iets Ik giste wat hij wenschte en legde myn sigaren koker en lucifers voor hem Hij dankte mij n begon met smaak te rooken Gedurende een pooi had ik den moed niet om den ongelukkigen man te storen AU hij mij ging verlaten zou hij naar die met mensclielijke wezens gevulde hel moeten terugkeeren Maar de tijd verliep Buiten de deur vernam ik den eentonigen stap van den bchildwacht en hï was mij niet bekend hoelang de kapitein zijn evangene dit verlol zoude toestaan Ceneri leunde achterover in zijn stoel met een droomerigcn blik langzaam en met smaak voortrookende Ik bood hem nog een glas wijn aan doch hij schudde ontkennend met hét hootd en keek mij toen scherp in het gelaat Mr Vaughan zeide hij ja zeker het is Mr Vaughan Maar wie en wat bep ik i Waar bevinden wij ons Is het Londen Geneve of elders Zal ik straks ontwaken en bemerken dat ik het geen ik geleden heb slechts gedroomd heb Ik vrees dat het geen droom is Wij zyn in Siberië En gij zijt niet hierheen gekomen om mij goede tijding te brengen Gij zijt niet een der onzen een vriend dïe mij met gevaar van zijn eigen leven in vrijheid tracht te stellen oriitvervoigd J f