Goudsche Courant, zaterdag 15 september 1900

No 8301 Maandag 17 September 1900 39ste Jaargang 60ÜD8CHE mum ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telernnn ti Ht De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is I ÜB franco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefiinii 3I i A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 regels ft 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden liorokond naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd OpeaTiare Verkooping te tiOUDA op MAANDAG 1 OCTOBER 1900 8 morgens elf urmi in het KoJflehnis Harmonia aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris tan Nr 1 Ken gmuüg gelegen goed onderbonden WI RELHUIS met afionderlïke opgang hebbende BOVENWONING aan den Langen ïiendeweg te Gonda vp D Nrs 60 en 50a Kadaster Sectie C Nr 1081 groot 87 Centiaren Het Hnis van vele gemakken voorzien bevat beneden Winkel 3 Kamers en Kenken en boven 3 Kamers Kenken en twee Zolders Het perceel heeft een gang naar t water van het Plantsoen De benedenwoning Is bij de week verhuurd aan den heer B h EAASTROP voor l 3 25 De bovenwoning is te aanvaarden 2 Ja Buari 1901 Nr 2 Een rnim PAKHUIS met een perceel GKOND aan de Geuzenstraat te Gouda wqk h Nr 37 Kadaster Sectie C Nr 2416 gedeeltelp groot voor t geheel 92 Centiaren Te aanvaarden bü de betaling der kooppenningen En Nr 3 Een op goeden stond gelogen goed onderhouden en van vele gemakken voorzien WOONHUIS aan de Turfmarkt te Gouda wi k H Nr 36 Kadaster Sectie B Nr 698 groot 31 Centiaren Te aanvaarden bü de betaling der kooppenningen De perooelen zijn de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren te bezichtigen en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd Gebroeders STEENSMA Bloemist en GO UDA Salon Kamer en i Grafdecoraties Corbeilles Jardinieres Bouqnetlen eni GRAP en FEESTKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleg eo onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van jySBCTENCIDBR Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkriigt men oen voor insecten doodend vocM Onschadelijk voor vruchtep bloemen en planten V Liter 10 60 V L 10 80 i L 1 1 60 6 L f 7 TELEPH No 114 FEANSCHE STOOMVERVERIJ Bil eheiiilsclie Wnsscberlj TAN H OPPE IIEIMER tU KruMaile BoUertlatn Qebrevetaord door Z M den KonuiK der Belgen Hoofdd p t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en Terren tbu 11 Heeren en Uameigarderoben aleooli alle Kindereoederen Speciale inrichting voor het tnom o van nluchemanteli veeren bont enz Q rdnnen Utelkleeden eni worden wm di nienwete en laatate method e rfd Alle ffoe leren hetz geetoomd of Kevert worden onfche lelp voor de gezondrei volgen hcw rkt Standaard Hypotheekbank Maalschappelük Kapitaal EE M1LLI0E GÜLÜEN mivAimu K H H C CASTBMP UK sa B DS aSOT I n De Bank verstrekt op zeer billijke voorwaarden geld op eertte hypotheek en geeft onder controle van het Jl e t SamtuMralte enTrMtkanloor Te Hott rdaZ en f J JE uU Coupons 1 Jannari en 1 Juli verkrögbaar Correspondenten voor Gouda ie Heeren M J OGIER Co LOTEN IN DE GOUDSCHE PAAHDEINLOTERIJ zijn a 50 Cl per lot verkrijgbaar bij A BEmKMAN Zn HOOFDPRIJZEN Eiituigen met een entwee Paarden bespannen PaardcB Buiidvec enx KENNISGEVING A Bluyssen Zonen HEltKN a TBItnAC eindigt de uitgifte van aandeelen in onze ISe PREMIËNVERLOTING De uitslag zal zoo spoedig mogel k worden bekend gemaakt AANSIAASDBS MAANUAO begint de nitgitte van aandeelen in onze i4e PREMIËNVERLOTING Voor deze verloting bestemden wü niet minder dan 300 prachtige Spiegels Zooals bekend worden aandeelen in onze verloting en GRATIS uitgereikt aan koopers van onze Natuurboter Mengboter üeensche Mélange Margarineboter Koffie Thee Kaas en Bjeren in onze in de provincie ZuidHolland gevestigde eigen winkels waarvan te GOUDA WIJdstraat 100 A BLUYSSEN ZONEN FABRIEKEN TE ASTEN EIGEN STOOMKOFFIEBRANDERIJ VeMlaen in t bUxonder de aandacht op ome aUerAJnitegegarandeerd uiv e NATVUHBO fBR A P P ME 6HOTEIt extra ïjn 1 i SO Gt p pond DEBSSCHE UÈLAN6B ter vervanging van UfOCt p anderI Natuurboter half pond Alles met Cadeaux I Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract mmH uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H 1 VAl S€HAlli €o Den HaagrJ VAN SCHAIK CO S Mellanthe ii het besto miadel der wereld VAN aCHAIK CO B Mellanthe geüooit Kinkhoont VAN 8CHAIK CO S MeliiOtlie geneeit zoowel oud Ble jong lil igilïl I 8S i SIKI Sto Wer iri toezioU ïl lElül I SS I X r tt3 eredlpW VAN SCHAIK Go s Meilanthe il b krooo 1 mei Goud VAN SCHAIK Co B Mellanthe i bekroond met Zilver VAN SCHAIK C0 8 Mellanthe i ver b w m flaoon van 40 CU TO€U en ft hg firma WOLFF Co Westhaven 198 Gmda D M1BBIB8 Kleiweg E 100 Oouda E H ViM MILD Veenital B 126 te Oouda A BOD MAN Moordrih J Th TOBKBN Bottnop B V WIJK Oudmiairr M KOLKMAN Waddinxvem H ROLLMAN Bedegrmm P1NK8E NimwirUrk a d IJ tl W J Viï DAM Haattrthttn A N vinZESSEN Sehoonhov OFENEASE WSmi bij inschrijving van Eene voor enkele jaren geheel nieuw gebouwde Bouwmans woning met 2 Schuren 2 Ber gen en verdere Getimmerten Tuin Boomgaard Erf Weien Hooiland gunstig staande en liggende aan en bij elkander in den Polder RUIGE WEIDE gemeente LA NGERÜIGEWEIDE te zamen groot ruim vijf en twintig Hectaren Waarop gemiddeld 27 koelen worden gehouden De verhuring geschiedt voor jateï ingaando voor de Landerijen op 1 December 1900 en voor de Woning c a op 1 Mei 1900 De inschrijvers moeten voorzien zijn van twee bekende en erkend soliede borgen of andere voldoende zekerheid aanbieden ten genoege van den verhuurder De inachrtjeings biljetten moeten op zegel gesteld en gesloten worden ingeleverd ten kantore van den Notaris J J A UÜNTIJJV aan den Kleiweg E 21 te Gouda waar de voorwaarden ter lezing liggen v66r Donderdag 4 October 1900 emiddagu 1 uur op welk tijdstip de opening in tegenwoordigheid der aanwezige gegadigden zal plaats hebben Nadere informatiën zjjn te bekomen bij den Notaris MONTIJN voornoemd en bij den eigenaarbewoner J G BOER die de woning op lederen werkdag van 9 12 uur ter bezichtiging stel t te huur AANGEBODEN tegen 1 October 1900 een praclitig Pakhuis gelegen te Gonda aan den Turfsingel Te bevragen Lange Tien deweg D 29 ThisRf WoBdubslitm in do geheelo wereld bekend en geroemd Onoïertroïen middel tegen alle Uorst Long leverMaagziekten enz Inwendig I zoowel sIb ook uitwendig in bijna alle zioktegevallen met goed gevolg laan te wenden PrUs per flaCOB t 1 per post t I IS Thieir a Wondenalf bezit een aUnog o n g e k e n d e g ene e k ra e h t on heitome werking Maakt meeeta elke p jnl ko en eeïaarvolle operatie gehee o erbodig Met d e lf werd een U ir ou4 voor OBgeBeeSll rehOUden lieengezwel en onlanus een bijna XU laar kanherlUden genezen Bren t genezing en torzaoMing der pijnen bij wonden onUtekmgen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Dop6t voor Nederland Apotheker HENKI S4 IÜEBS B kin 8 AmAdum Wiet t SJSf b h 0 r Ji ü p l S udm l okin 8 Amaterdam Een SKEL Eijwiel weg zijn de Yankee Style Hijwielen het üXBIjH T o a in iet Kampioenschap van Nederland 1ste Pni bfl verbeteren van het zes uurrecdrd 15 K M verbeterd met 25 K M enz enz FabrikaDt van Umim en iOTflRCÏClBS B A JANSEN s Bosch Leverancier der Cambler f tanarr Kas1ir fe THE SPARKBBOOK Het Ixm oMclMilelytate en makkdylou po oilAlel vkx BetrM Il de Al lir Mr v n 0 JJJj ill B t 8tr I Mjn tolt I0 G HdSr r Druk van A BRINKMANTZu RE i ISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS deiGemeente Gouda Gezien Artikel 182 der Gemeentewet Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat het uitvoerig en beredeneerd Verslag van den toestand der Gemeente in i8gg ter Phatselijke Secretarie in druk verkrijgbaar is tegen betaling van één gulden Gouda den i4en September 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Biiltenlanüsch Overzicht Velgeus een bericht uit Pekin uit gewoonlflk betrouwbare bron heeft prins Tsjing de onderhandelingen met de mogendheden geopend en zijn de volgende voorstellen in overweging Ie Erkenning van Tientsin met de Chineesche stad incluis als onzijdige haven 2e Mantsjoerije met het schiereiland Hiao Tong Liao Toeng te beschouwen als bnflerstaat Se Vergunning aan de mogendheden om garnizoenen te houden in de handelshavens waar zulks noodig is voor het beschermen der vreemdelingen 4e Ter dood veroordeeling van de leiders der Bokserbeweging Intusschen hebbm de vreemde troepen ta Peking in den Jaatsten tjjd nogal eens last van de Boksers die volgens een bericlit van Lalfan van 29 Augustus zells Toeng tsjou de havenstad van Peking aan de Pei ho onveilig gemaakt hebben en de telegraaf tusscben Toeng tsjou en Matoe hebben doorgesneden Vluchtelingen uit de omliggende dorpen vertellen te Peking dat de geheele streek wemelt van benden kwaadwilligen Er wordt ook nog gevochten Den 5en seinde Renter s correspondent te Peking dat een afdeeling Amerikaansche ruiterij die tot dekking van een veetransport uitgezonden was in een tempel bij Sja ho 300 Chineesche soldaten had overvallen Er werden er 30 gedood en 125 geweren buitgemaakt Maar daarentegen hadden niet ver ten zuiden van Peking 500 Boksers twee compagnieën Russen aangevallen die daar bij het herstellen van den spoorweg dienst deden De Boksers konden pas verjaagd worden toen de Russen versterking hadden gekregen en twee Russen werden gewond De Russische cavalerie zette vervolgens de aanvallers na die in de korenvelden de wijk genomen hadden en doodde er een groot FEVILLEIOX m 44 Ik schudde mijn hoofd ilk zou al wat in mijn vermogen is willen doen om uw lot te verzachten maar ik kom met een zelfzuchtig motief om u eenigo vragen te doen die gij alleen in staat zijt te beantwoorden Vraag mij gij hebt mij een uur verademing in mijne ellende verschaft ik ben u daar dankbaar voor Zult ge mij eerlijk antwoorden tWaarom niet Ik heb niets te vreezen niets te winnen niets te hopen Omstandigheden kunnen den mensch tot onwaarheid dwingen maar een man aU ik heeft daar geen behoefd aan Welnu de eerste vraag die ik te doen heb is wie en wat is die Macari Ceneri sprong overeind De naam van Macari scheen hem tot de werkelijkheid terug te brengen Thans zag hij er niet meer uit als een atgeleefd man Zijn 3tem klonk verschrikkelijk toen hij riep £ en verrader 1 een verrader Alleen zijnent cge zou het mij gelukt zijn te ontkomen zoo hij hier in uw plaats stond Zwak als ik ben zou ik kracht genoeg vinden mij aan zijn keel te hangen tot ik zijn laagkartigen adem uit zijn verr ö3u lichaam gewrongen had I aantal ook den aanvoerder Natuurlijk zijn zulke berichten voor de Duitschers en de Engelschen koren op den molen maar kleinigheden zooals deze zullen de Russen toch wel niet beletten hun oorspronkelflk plan tot ontruiming van Peking ten uitvoer tejeggon zoodra hun dat mogelijk is De Times verneemt uit Peking Het besluit van Rusland om zijn gezantschap te Peking in te trekken en er alleen een militair bewind achter te laten zal vermoedelijk ten gevolge hebben dat ook de overige mogendheden dat doen en dezen winter hun troepen te Peking laten De Russische generaal heelt bekend gemaakt dat 15 000 Russen te Peking zullen overwinteren Duitschers evenveel de Japansche generaal 22 000 Japanners de Engelsche generaal heeft niets gemeld omdat hij geen instructies heeft De correspondent meldt ook dat er een Russisch Duitsche overeenkomst is betreffende de verdeeling van China Rusland zou Noord China krijgen on Duitschland MiddenChina het Jangtsegebied inbegrepen Een verdeeling van China lijkt inderdaad onvermijdelijk Een telegram van Roberts nit Machadodorp van 13 dezer meldt BuUer seint dat zijn troepen zich voorgoed gevestigd hebben op den Spitskop waar hö 300 000 pond voorraad van de Boeren vond hoofdzakelijk rijst suiker kofHe benevens 300 kisten met ammunitie Een genie trein onder luitenant Meyrick met een escorte van 19 huzaren bezig aan het herstel van de telegraaf tusscben Machadodorp en Lijdenburg is aangevallen dicht biJ de plaats waar de weg de Krokodilrivier kruist Meyrick en een korporaal werden licht gewond Alle geniesoldaten zijn naar het naaste kamp teruggekeerd maar van het escorte is niets vernomen Hart heeft den Hen Potchefstroom weder bezet de Boeren werden verrast Botha heeft wegens ziekte het opperbevel moeten overdragen aan Viljoon Een proclamatie van Lord Roberts houdt het volgende in Kruger is de Portugeosche grens over en heeft formeel het presidentschap neergelegd Zijn afval desertion van de zaak der Boeren moet de burgers overtuigen dat het noodeloos is den strijd voort te zetten De burgers moeten nu weten dat er geen tusschenkomst van een groote Hij liep met gebalde vuisten het vertrek op en neer Tracht kalm te blijven Dr Ceneri zeide ik lik heb mets uitstaande met zijne samenzweringen en staatkundig verraad Wie is hij f Welke is zgne familie Is zijn ware naam Macari iDe enkele naam waarbij ik hem ooit gekend heb Zijn vader was een Italiaansch renegaat die zijn zoon naar Engeland zond uit vree dat zijn kostbaar bloed voor de bevrijding van zijn vaderland mocht vloeien ïk leerde hem als jongeling kennen en maakte hem tot een der onzen Zijn bedrevenheid in uwe taal was ons van groot nut en ja eens streed hij als een man Waarom werd hij een verrader Waiwtoe dienen uwe vragen V tHij ia bij mij geweest en beweert Pauline s broeder te zijn Toen Ceneri deze woorden vernam was zijn gelaat alleen reeds voldoende om logen no i uit mijn geest te bannen Mijn hart herleefde toen ik bedacht dat no a even makkelijk zou worden weerlegd Maar toen ik daarnaar vroeg wachtte mij een verschrikkelijke onthulling Pauline s broeder stamelde Ceneri haar broeder zij heeft er geen Terwijl hij dit zeide kwam er een zeer vreemdsoortige trek over zijn gelaat waarvan ik de be doeling niet kon raden Hij zegt dat hij Anthony March haar broeder is Anthony March I hijgde Ceneri een dusdanig persoon bestaat niet Maar wat wenschte hij wat waa zijn doel vervolgde hij met koortsach mogendheid kan komen Engeland is besloten den oorlog dien de vorige republikeittsche regeeringen verklaard hebben ten einde te brengen Behalve in een klein gebied door Botha s leger bezet is de oorlog ontaard in ongeregelde en onverantwoordelijke operaties Ik zou in mijn plicht te kort schieten als ik verzuimde elk midde te baat te nemen om aan zoodanig ongategeld krijgsbedrijf een einde te maken D middelen die ik verplicht ben te baat te nemen zjn die welke het oorlogsgebruik voorschrijft zy ziJn verderfelijk voor het lai d en brengen eindeloos lijden over de bnrgers Hoe langer deze genrrilla duurt hoe strenger die middelen toegepast moeten w rden Binnen weinige dagen vermoedelijk a s Maandag zal het tijdstip der ontbinding van het Engelschc Lagerhuis bepaald worden Herbert Gladstone heeft aan een ondervrager van de Daily Chronicle te kennen gegeven dat alle conservatieve vereenigingen in den lande aangemaand waren om zich voor te bereiden op de verkiezingen dat hj over het tpstip van do ontbinding niets naders wist te zeggen maar dat deze naar Sn meening reeds in de eerstvolgende veertien dagen zou geschieden zoodut half Oetober de verkiezingen voorbjj zouden zp Alles hangt zoo betoogde hij van Lord Salisbury af De conservatieven wisten echter zeer goed dat vele liberale candidaten meer moeite zouden doen als do ontbinding werd uitgesteld tot het volgende jaar maar dat dezen thans niet veel kosten wilden maken Daarvan zouden de Tories zeker partij trekken VfT spreide Bericftten FaiJIKEIJK Woensdag is de tentoonstelling bezocht door 284 265 personen Volgens oen offlcieelo publicatie van het algemeene commissariaat der tentoonstelling waren er tot den achtsten September dus Zaterdag 1 1 31 750 910 bezoekers geweest waarvan 27 512 381 met kaartjes terwijl het bezoek aan de tentoonstelling van 1889 heeft bedragen in zijn geheel 28 000 000 tot den zesden November op welken sluitingsdag het aantal bezoekers steeg tot het oaximnm voor toen van 419 000 bezoekers Men rekent zonder al te groot optimisme op een bezoek voor de nog restende 58 dagen van Zaterdag 1 1 af van 250 000 personen per dag tige opgewondenheid iDat ik mij met hem ioude vercenigen voor het indienen van een memorandum aan de lu liaansche regeering in zake de terugbetaling van een gedeelte van het vcrmog jn dat gij besteed hebt Ceneri lachte schamper Thans wordt mij alles duidelijk zeide hij hij verried een samenzwering die een regeering zou hebben om vor ge worpen met het doel om mij uit den wejï te ruimen Dto schurk Waarom niet liever mij alléén gedood Waarom anderen met mij in het verderf gestort Anthony March Mijn God die man is een ellendeling I Zijt gij er wel zeker van dat Macari u verried Zeer zeker Ik werd er van overtuigd toen de man in de cel naast de mijne het op den muur tikte Hij kon het weten Ik begrijp u niet Gevangenen kunnen somwijlen met elkander spreken door middel van het tikken op de muren van hunne cellen De man naast mtj was een der onzen Lang voor dat hij krankzinnig werd door de maandenlange eenzame opsluiting gaf hij mij voortdurend deze woorden te kennen Verraden door Macari En ik geloofde hem Die man was te vertrouwd om zonder bewijs een dusdanige beschuldiging uit te spreken Maar tot nu toe kon ik het doel van het verraad niet gissen Het makkelijkst gedeelte van mijn taak waa volbracht Macari s beweerde betrekking tot Pauline was gelogenstraft Maar nu moest ik Door samenwerking tusscben do kleine bakkers de bakkers in de omgeving ende militaire antoriteit wordt Marseille elken dag voorzien van de benoodigde hoeveelheid van IpO OOO kilo brood zouder dat de prys den ofAcieelen taks te boven gaat De patroons zoowel als de werklieden honden voet bü stuk de eersten naar hetheet zelfs met de verwachting dat dewerklai het nog wat zallen volhonden zoodat de stedelijke antoriteiten er toe zouden kannen komen don olticieelen taks opte heffen Te Toulon hebben de bakkersgezellen nu ook gestaakt en met een roode vlag hebben ZQ een toertje door do stad gemaakt terwyl het te Avignon ook al roerig ia Het blgkt dat de als Hollander gedoodverfde Zwitsersche anarchist Walter die te San Sebastian is gearresteerd isaangewezen aan de Spannsche autoriteitendoor den Franschen consul die ziijnerzljds weer kennis had gekregen van s mans aanwezigheid door bemiddeling van de Wrmsche poUtie Dat hy het op president Loubet had voorzien maakt men op uit in z nbezit gevonden krantenuitknipsels betrokking hebbende op de faits et gestes vanLoubet in het byzonder terwijl h j bovendien een dolkmes by zich droeg en een bedrag van vijfhonderd francs een nogalvage aanduiding van schuld BviTSCllhX TXD Bij de aanstaande jachtpartijen vankeizer Wilhelm zal men weer iets geheelnieuws te genieten krjjgen tot meerdereveiligheid van den oppermacbtigon jager zallen als drijvers dienst doen opzettelijkdaartoe uit Berlijn overgekomen politieagenten die dan natuurlijk de tweeledigetaak zallen hebben hot wild voor den keizer saam te drijven en evcntneele boosdoeners of als zoodanig verdachten been te drijven ÖROOT Br ITTANKIB De Daily Mail weet nu te melden dat koningin Victoria niet naar DaitschhvnJ zal gaan om keizerin B rederik te bezoeken iezc laatste zou zelve naar Kngeland komen zoodra haar toestand het zou toelaten BINNENLAND De Eerste Kamer is ter vergadering opgeroepen tegen Dinsdag namiddag half vier De uitslag van de wielerwedstrijden om den indien Ceneri het mij wilde zegKcn vernemen wie het slachtoffer was van die voor jaren gepleegde misdaad en welke de aanleiding wns tot de laaghartige daad Ik moest zien te vernemen dat Macari s verklaring oen ellendige vaJHchc en kwaadwillige logen was anders zou mijn reis mij niet het minst gebnat hebben h het dan wonder dat mijne lippen beefden toen ik trachtte op dat onderwerp te komen En nu Mr Ceneri zeide ik heb ik u een veel gewichtiger vraag te doen Had Pauline een minnaar vóór ik haar huwdef Hij trok zijne wenkbrauwen op Gij zijt gewis niet hierheen gekomen om deze vraag te doen ten einde genezen te worden van een aanval van jaloezie Neen antwoordde ik straks zult gij mijne bedoeling vernemen Doch ntwoord mij eerst Zij had een minnaar want Macari bekende haar te beminnen en iwoer dat zij zijne vrouw zoude worden Maar ik kan met de meeste zekerheid zeggen dat zij nimmer zijne liefde beantwoordde En ook geen ander beminde Met mijn weten niet Maar uwe woorden klinken zeer vreemd Waarom vraagt gy dit Ik moge u slecht behandeld hebben Mr Vautrhan maar behalve die ééne zaak hare geestvermogens was Pauline volkomen waanlig uwe vrouw te zijn Gij weet dat gij mij slecht behandeld hebt Welk recht hadt k i om mij eöne vrouw te laten huwen wier zinnen verstoord waren Dat was eene wreedheid tegen heiden JFordt vini0lg J