Goudsche Courant, maandag 17 september 1900

Directe S Oorwegverblndlngen net tivUDA Zomerdleist 1900 AaoKevaDgeo 1 Nel TUd vai tireeowicb 1 1 t L eOUD A aOTTIBDAHriaa it H i Owda 7 11 7 M 8 1 8 S 9 19 9 19 9 88 9 7 10 8 10 ll 9 19 1S 19 98 19 1 7 9 i M 8 49 4 89 4 4 99 I K 7 98 7 41 14 8 17 8 11 9 14 10 09 10 19 10 40 11 47 Kaordraaht door 7 18 8 40 11 08 1 r t Ol 8 94 J 10 19 8 8 Z 10 80 KiauwwVark 7 98 0 j 11 18 1 10 3 11 OaptUt 7 81 8 7 11 90 1 17 13 8 41 J 10 87 KottardlB H 0 917 44 9 00 9 88 9 40 10 18 10 18 11 99 11 0 19 84 19 44 1 98 9 4 8 8 4 08 97 41 8 30 7 47 8 07 r 9 0 8 9 8S 10 30 10 48 U 8 BottardamD F 8 4 U lt 1 8 10 8 4 11 49 Bottardam B 8 09 9 08 10 08 ll l 08 10 ll 4l ia H0TTKB0AK SOtI A Tin Tata X 1 Kottardun Batin 7 S8 i 9 48 i t t 19 4 1 i t u 9 19 10 i RottarduB D F 7 0 i 9 8 19 3 9 04 8 97 9 48 10J4 Bottardam U 4 41 10 i D7 1 11 7 41 8 89 9 18 9 47 7 0 7 9 8 91 Sr 9 38 Ctpalla 4 1 41 d 1 t U4 4 44 8 89 Niauwarkark 01 S l i i 10 88 l I i 4 1 8 48 Moordraaht 11 8 04 i f i ir 10 48 r 9 03 r f 01 8 8 9 8 10 08 aoida 17 10 8 8 7 89 7 49 8 34 8 04 9 00 9 89 10 08 10 94 10 49 11 9 If Ot 19 811 91 I 09 9 4S f nO 4 0 4 94 07 4 7 09 7 i 8 90 8 49 9 47 10 09 lO U il OI i AUm Ik 9a Um itn Ixtdu t TMillaUfl o lu loop ku nltt anbiil vndan A BdlindMke ipwr X Mn lopplemnHMwiji Compigu in Wigou Liti eODDA DEN UAAeTiaa Tim Ooildl 7 1 8 37 8 410 09 9 1110 00 10 10 10 9 11 89 19 18 19 98 19 8 1 8 9J8 8 4 4 19 4 0 9 49 8 18 7 19 018 99 9 17 9 3 9 8 10 18 10 98 10 43 11 S3 ZaTaali Mo Ki 7 98 8 8 11 11 1 10 08 8 18 10 08 8oatarmim Zeg 7 8 9 01 f 11 19 1 91 13 t 8 14 10 17 Vwrbarg 7 13 9 14 11 38 l ll 97 8 88 C F 10 9 i k Hain 7 9 03 9 19 9 87 9 48 10 98 10 4111 41 19 09 19 4 ll K 1 40 1 90 4 1 4 4 39 1 M 7 7 8 48 8 44 10 19 10 84 10 8 10 4 11 11 11 67 0 ISA U l KIOH 1 fl T a 10 9 19 00 11 87 I K 3 19 4 91 3 8 80 7 10 a i 10 87 11 18 1 81 1 10 1 11 14 1 40 S 9 0 11 7 88 8 43 11 01 11 47 11 39 1 09 3 08 8 41 04 8 30 7 00 7 54 9 I1 8I Ondergeteekende deelt bj deze het geachte publiek van Gouda en omstreken mede dat hij zjjne STALHOÜDKRIJ heeft uUgebreia en in staat is alle verlangde orders uit t voeren Aanbevelend F GHRISTENSEN Telefoonnummer 8ü Stolwijkersluis Tevens zijn de HH OOSTERLING Hoogstraat en PEETERS Wijdstraat bereid orders te telefoneeren OPENBARE VRIJWILLIGE VERüOOPIi C wegens sterfg eval De Notaris J J A MONTIJS te Gouda zal op Maandag It aepletnber 1900 v m 11 uur in het Koffiehuis van den heer A Timmer te Hekendorp publiek verkoopen Perc 1 Een LANDBOUWERSHUiS c a door 2 gezinnen bewoond met ERF Tuingroud Boomgaard met ongeveer 50 Vruchtboomen te Goejanverwellesluis gemeente Hekendorp a d Wiericke en nabij den IJsel Een der binnenmuren van het huis is geheel bedekt met geglazuurde tegeltjes te zamen vormende 2 bijbelsche voorstellingen dragende het jaartal 1640 en bovendien een schoorsteenstuk voorstellende de rechtspraak Tan Salomo Perc 2 Een perceel Tuingroud en Boomgaard OTeneens met ongoïeer 60 Vruchtboomen gelegen aan de dorpsstraat te Hekendorp uitmuntend geschikt voor BOUWTERREIN Het geheel ia groot 35 Aren 28 centiaren Te aanvaarden bij de betaling dor kooppenningen op 15 October 1900 Te bezichtigen den laatstea Maandag en Dinsdag v66r de verkooping Broeder biJ biljetten en nadere inlichtingen bij Notar is MONTI IN voornoemd In de AVOUDSTEE Dubbele Ituurt Zijn in ruime keuze voorradig Geiser Gastoestel en Kookapparaten Bhsefs en cFenfeintjes Sas en Petroleum Sloeiliclit artikelen enz enz Alles togen concurreorende prijzen Aanbevelend M M VAi LÜON Tel No 117 GebroedersSTEENSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Cwbellles lar llBière s BoiiquetleD enz QRAF ea F£ESTERANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van INSBCTBJf CrnEB Dood alle Insecten Door hjvocging van 40 deelon water verkrijgt men oen voor insecten doodend vocht Onschadeliik voor vruchten bloemen on planten Liter 1 0 50 V L i 0 80 1 L 1 1 50 5 L I 7 TELEPH No 114 Tjjendeweg 59 Bericht do ontvangst der nieuwe modellen Petroleumlampen en Ganglantaarns Specialiteit vin l nOin vernikkeld Brittannia METAAL CRISTAL met NICKEL MESSEN LEPELS VORKEN etc DE SCHILDER heeft bekend dat het VEEWASCHMIDDEL Tan professor AncHiHtiDBS het eenigste middel is dat afdoend helpt als paarden koeien geiten honden katten enz lijdende zijn aan schurft ol andere huidziekten ol last hebben van insecten Flacons met gebruiksaanwijzing 4Mt en O cent by i W m Kleiweg No 2 Gonda IfeOfA PD 1KB ODD E SCHIEDAMMEH TRIPLE SEC GROFNF jHAHTREUSE BENEDICTINE ABSINTE SUISSE MARASCHINO mSH jWHISKIJ KIRSCH WASSER Aanbevelend Firma C LOUEENS ENEVEE Merk f NIGHTCAP Verkrggbaar bij i M PEETERS Jz N B Kit bewijs vftn echtheirl ii oaohet en kurk steeds voor tien ran den naam dar Firms P HOPPE GEE BETER adres voor alle soorten SCHOENWERK dan ket Noonlbraliaiilscli Scboen en Laarzeninagazijn Ï Mw K E 30 tegenover de Kleiwegstoog OPRUIMING van verschillende soorten SCUOKXITKHK Aanbevelend Q SMTfa Alle reparatiën en aangemeten werk Wtl Wio werkelijk prlJs stelt een RECIELIJIH te hebben laat zich fotografeeren in de Votografiaehe HmnêUnriehUng STTJIDJO ra P v i WAALl Fl SINGEL 661 Zij Gij Doof ï auDOOFHEin ri n aHua 81 04 7 01 7 1 7 31 8 a j8 8 9 08 44 10 11 ll K ll 8 1I 0 1 80 9 40 8 00 4 00 4 90 4 80 99 8 99 7 41 7 8 18 9 4310 9 1 e O D U A A U T I B D A M ItIm VoorUg g 3J V l JÏ lioad M9 8 11 8 85 0 93 10 10 19 0 1 9 9 418 98 4 O Zoatara ï g 19 10 8 1 0 4 0 8 43 10 03 4 48 1 8 48 9 1 10 19 10 87 10 11 07 ZaTeah Mo 8 08 10 43 9 01 nl 4 10 14 UmaLW 8 01 s 8 91 10 10 11 09 19 48 1 7 O 8 88 4 1 Gouda 8 14 S1 7 98 7 49 07 9 08 P 9 U 9 30 10 11 10 84 n 19 03 19 84 9 19 3 09 8 7 4 97 4 47 19 4 7 0 09 93 8 4 I0 10 41 4 7 88 8 449 8 10 8 i 1 0811 47 00 Ifi H m ibtnl Um 1 a 9 Una uta kataU ÜLmat C 81 1 9 S7 10 m i1 9 1 03 i lO 943 9 4 30 1 11 at Mren houd dirnot TcltllK Ollk rtt 1ll 1 10 I8 10 O 11 18 18 08 19 14 J Nallo Ave UHM Uoida i 0 84 T 4 8 13 9 07 S 10 14 Ondaw 81 Woard 1 43 8 38 Utraaht 03 7 04 8 18 9 39 10 14 10 49 Viaal a 8 89 7 1 7 9 9 18 9 81 11 18 1 9 17 ll 1 10 8 10 3 34 4 41 8 91 7 09 10 9 94 9 1 iLma W 84 47 7 80 8 18 8 45 9 80 48 11 80 11 41 1 08 1 41 8 9I 8 49 01 8 38 7 l 8 9 0 40 111 08 Liiiila 7 Ü0 7 31 8 18 9 07 0 99 11 18 10 84 19 11 98 1 81 8 83 4 18 4 84 47 7 4 8 09 9 11 10 17 11 98 tGoedkoopste en aoliedgt adres voor Vervoer Van Inboedel oowel binnen als buiten de t d met geiloten wageut A aRAVESTEIJN Bleekerssin el 287 AUea umrOt tegen Tratuport nehade vemekerd Otraokt 18 81 7 47 8 41 9 10 10 10 10 11 88 11 01 1 80 3 08 8 10 4 09 4 48 89 8 83 7 00 7 8 9 00 9 3S 10 0 10 48 WoanlMl 8 07 0 44 8 0 87 10 88 ll 19 17 4 7 94 9 11 07 Ondaw 18 8 83 8 17 10 41 H 88 4 83 9 84 Giuda 8 48 7 08 1M 8J0 9 14 9 8 10 4 11 97 11 11 18 81 1 88 9 40 8 4 48 1 90 8 13 7 14 7 49 9 41 10 07 10 88 11 93 bB eerapiüa tu de tentoonsteUing te Pargs waaraan de aUervoomaamste racers Tan Europa zoo niet yan de wereld deelnamen i dat onze landgenoot Megers als overwinner nit de finale is gekomen Dat is Toor den Hollander zeker een enorm saccës en al hadden de Pargzenaars ook graag hnn man Jacquelin zien winnen na den Franschman gunden zy zeker aan den Boer het lielst de eer en den prijs Tan niet minder dan fr 15000 Na de series waarvan W j den nitslag hebben meegedeeld werden de demi flnales gereden Daarin kwaaien uit lo demi finale Jacqnelin Fr Bixio It Mac Farland Amer gewonnen door Jacqnelin 2e demi finale Meters Ned Protin Bolg Bonrillon Fr gewonnen door Hejjers 3e demi finale Huber Dnitsch Cooper Am van der Born Belg gewonnen door Cooper De winners Tan deze demi flnales kwamen nn nit in de finale waarvan de nitslag is 1 Meters 2 Cooper 4 lengte achter 3 Jacqnelüi Dat onze consnlaire ambtenaren in den vreemde ook door middel van de dagbladpers de Nederlandsche producten bekend maken verdient zeker toejniching Zoo lezen wij in NouToUiste dn Nord et du Pas de Calais een te Rijssel Lille verschijnend blad een waardeerend artikel over de coüperatieve vervaardiging van boter en kaas in Friesland zoo wij ons niet bedriegen van de band van onzen consnl te Rijssel den heer Ledien Dnpaix die zich de belangen van onze boter importeurs in Frnnkryk steeds mot groote toewijding aantrekt De Regeering stelt er blijkbaar prijs op dat de Tweede Kamer zeer spoedig na de opening der nieuwe zitting meewerkt om de gestrande Ongevallenwet weder vlot te maken Zij heett het voorloopig verslag dat een maand geleden over het gewijzigd ontwerp is uitgebracht thans beantwoord zoodat de voordracht rijp is om in openbare vergadering te worden behandeld De Begeering voert gewichtige gronden aan tot nadere toelichting van haar poging om na het votum der Eerste Kamer het onderwerp nogmaals aanhangig te maken met uitzicht Of de medewerking van de meerderheid in beide Kamers Het hoofddoel de verzekering tegen ongelukken in bepaalde bedrijven biyit diarbij gehandhaafd en wel zA6 dat ook bij de toelating Tan Terzekering door den werkgeTor TOor eigen risico de werkman voldoende zekerheid heelt dat de wettelijke verzorging hem niet zal ontgaan Hoogst waarschijnlijk zal de Kamer over weinige weken de voordracht h behandeling nemen en zal de nitslag dan in beide Kamen zoodanig zijn dat de belangrijke regeling haar beslag zal krijgen De extra trein waarmede HH MM de Koninginnen op 17 dezer naar de residentie terugkeeren zal ten 10 30 van Baarn vertrekken Bij deze gelegenheid zullen HH MM TOor de eerste maal gebruik maken Tan het door de Ned Centraalspoorwegmaatschappij nieuw gebouwde salonrijtnig Gemengde Berichten In De Natuur in komt een warm gesclireTen artikel voor van den heer P Tennissen die het voor onze geTederde Trienden opneemt Het staat als een paal boTOn water zegt de schrijver dat straatjongens groote en kleine hnn handen van de gevleugelde tweevoeters moeten afhouden en dat nestjes uithalen eieren verzamelen enz niet te pas komen Dan moeten de vogelaars met knippen lijmstokken blaaspijpen en ander gereedschap nuttiger en moreeier werk zoeken Verder moeten de heeren jagers niet zooveel vogels naar beneden doen tuimelen alleen omdat deze vogels dezefde ueigmgen hebben als de jagers Men moest den vogels eens wat vrg spel laten Er is nu al zooveel jaren gemoord laat de dieren eens op hun verhaal komen misschien leeren de moordenaars dan hun snood liefhebberij vak wel wat af Laat de dieren eens op adem komen ze zijn werkelijk afgejaagd en de angst voor den mensch is wellicht ligt erfelijk geworden Wjl willen niet verbloemen dat van tijd tot tijd sommige vogels lastig worden voor den oogst en begrijpen goed dat ze dan met hot geweer moeten verdreven worden Maar dit zijn uitzonderingen en slechts op bepaalde tijden van t jaar moeten wj scherp optreden De schr Ter liet van het met afbeeldingen verduidelijkt opstel een 1000 tal overdrukken maken en zendt kosteloos een exemplaar aan hen die aanTraag doen Onderwijzers aan Kweek en Normaalscholen Tiuden hierin wellicht gelegenheid hun leerlingen op vogelbescherming te wijzen Voor de schoolbibliotheken worden eveneens gaarne eenige exemplaren aangeboden Het adres van den heer Tennissen is Tilannsstraat 82 Amsterdam Het hospitaal kerkschip De Hoop heeftwederom zee gekozen Van 24 Aug tot 11 Sept Talt niets bijzonders te melden De vloot gaat langzamerhand om de Zuid zoodat de volgende haven voor De Hoopörimsby zal zijn op 23 dezer De laatstedagen van Augustus had men 65 en 56 nogal ruw weder piet wind uit het Noorden Van begin September tot 11 dezer had pengoed weer en weinig wind Aan boord vanhet schip was alles wel Hbl STADSNIEUWS f GOUDA 15 September 190O De nieuwe cursus aan de Rijks h hnrgerschool telt Termoedelijk 148 leerlln en OTer de klassen Terdeeld als volgt lé Klasse 34 leerlingen waarTan 2niMBjes gesplitst in twee afdeelingen 2e klasse 36 leerlingen 7 meisjes in 2 afd 3e kl 26 6 meisjes 4e klasse 31 5 meisjes in 2 afd 5e kl 21 3 meisjes totaal 125 jongens en 23 meisjes Donderdag hield de vereeniging Providentia alhier hare driemaandelüksclie algemeens vergadering In het 3e kwartaal 26e boekjaar was ont vangen f 943 84 en uitgegeTWi f 921 63 alzoo een batig saldo Tan f 22 21 Het geheele kapitaal der voreeniging bedroeg f 684 881 en in de reserve kas 1 598 02 alzoo te zamen f 1232 90 Het ledental vermeerderde met 9 en verminderde met 8 en bedroeg aan het einde van het kwartaal 533 Men had veel loopende zieken en aan kraamgelden was f 195 uitgegeven zijnde f 65 meer dan de raming naar vroegere staten BiJ de openingsToorstelIing van het nieuwe tooneelgezelschap onder directie van den heer van Eysden te Rotterdam is ook het Bestuur van de Sociëteit Ons Genoegen uitgenoodigd Nederl Opera te Rotterdam Woensdag 19 Sept a s Cleopatra met medewerking van Mevr Madier Gelegenheid tot plaatsbespreking en het nemen van Couponboekjes heden Zaterdagavond 15 Sept van 8 9 uur in het Café Schaakbord Beroepen bij de Christelijk Gereformeerde kerk alhier ds G Klumper te AarlanderToen c a Haastrecht Dinsdag zon een inwoner nitGouda hier komen Tisschen Hij was op defiets doch toen hij dicht biJ het Tischwaterwas kon hij zijn Taart niet stuiten en reedde sloot in Zichzelf redden kon hij onmomogeiyk en eenigen töd daarna werd hij eerstdoor anderen opgemerkt De beide dienstboden Ti p den landbouwer t VI haaldenhem meer dood dan leTend op den kant Zij deden dadelijk alles wat maar mogelijkwas en na een geruimen tijd werden deloTensgeesten opgewekt S Ct Kbimpen a d IJsskl Geslaagd te sGra venhage voor het Notarieel staatsexamen de heer N J Hoeflake alhier KaïHPEH A D Lbk Den eersten Dinsdag in September van het jaar 1875 namen de heeren M Bogaert Bz en P v d Hoog voor de eerste maal zitting als leden van den gemeenteraad alhier Tot heden dus gedurende een tijdperk van 25 jaren zfjn beide heeren onafgebroken lid gebloTen De heer M Boogaort vervult tevens gedurende een reeks van jaren de betrekking van Wethouder Moge het beiden heeren nog eene reeks van jaren gegeven zijn door herhaalde hernieuwing van bon mandaat mede te werken aan het heil ran Krimpens burgerij Oddbwatee Op de alhier gehouden landbottwtentoonstelling hebben de volgende bekroningen plaats gehad Hengsten van 3 tot 5 jaar Iste prp f 15 aan A v d Breggen te Waddingsveen voor Prins Brunio 2de en 3de prjs niet aangevoerd 11 07 11 44 Paarden van 3 jaar 1ste prijs f 15 aan P Leeflang Nieuwerkerk a d Toor een donkerebruine bmin 2de prijs f 5 aan A V d Breggen Waddingsveen voor Quirine bruine merrie 3de prgs f 2 aan J Spek snijder Rozendaal gem Haastrecht voor een bruine merrie Paarden Tan 2 Jaar 1ste prfls f 10 aan A T d Breggen WaddingSTeen Toor Rocane 2de prijs f 5 aan J Lekkerkerk Linschoten Toor een roode schimmel 3de prjs f 2 aan A v d Breggen Waddingsveen voor Rossette zwarte merrie Paarden van 1 jaar 1ste prijs f 10 aan C Vendrig Willeskop Toor een Tos merrie 2de prijs f 5 aan J B Wesselink Woerden voor een zwarte merrie 3de prgs f 2 aan A t d Breggen WaddingSTeen Toor Simson bruinen min PinkTaarzen geb in 1899 2 stuks 1ste prjs f 10 aan J Treijers Meem voor zwartbent 2de prijs f 5 aan L de Vries Jzn Gouda zwartbond 3de prij f 2 aan G van Dam Hekendorp voor zwartbonten vaalbont Ooilammeren 4 stnks Iste prjjs i 6 aan P BreedSk Waddingsveen 2de prjs f 3 aan J H Maller Haastrecht 3de prgs f 1 aan D W van Bensekom Hekendorp Zeugen met biggen Iste prgs f 16 aan A Schoonderwoerd Haastrecht 2de prgs f 7 50 aan J Maagen Papekop 3de prjjs f 2 50 aan Joh van Zoest Reeuwijk Zoetemelksche kaas Mei 1900 3 stuks Tan 4 8 KG Iste prijs f 15 aan C J Lekkerkerker Haastrecht 2de prijs f 10 aan J Leeuwenhoek id 3de prijs f 2 aan J Boer Snelrewaard Welbeter in potje vap minstens 5 KG Iste prijs f 5 aan J Leeuwenhoek Haastrecht 2de prgs f 2 50 aan T Straver Snelrewaard 3de prgs f 1 aan J Brouwer de Koning Haastrecht Kippen Minorca s 1 haan en 2 hennen Iste prijs f 2 50 aan N J van Wijk Gouda 2de prijs getuigschrift aan denzelfde Toom eenden 1 waard en 6 eenden Iste prgs f 2 50 aan t hoendejpark en kongnenfokkeri Het Vertrouwen voor finweel 2de prïjs getuigschrift aan N J vanWgk Gouda i5BCILi AavdCË Een en twintig jaren Hjdens De Heer Smit telegraafwachter woning no 17 spoorlijn te Naaldwgk meldt ons ik ben thans 21 jaar getrouwd en al dien tijd is mijne vrouw sukkelende geweest steeds een Termoeiend goToel in de boenen hoofdpijn lusteloos enz U kunt wel begrijpen dat als men zgne dagelgksche bezigheden heeft eh men de moeder des huizes terneergeslagen Tindt het ICTon Toor een werkman alles behalTe aangenaam is Juff Smit TolgdDH portret wondervoUe genezingen besloot ik ze voor ETenwel na het Tele lezen Tan zooTele haar toch ook eens die Pink Pillen van Dr Williams te laten komen en werkelijk van lieTerlede werd zg beter heeft meer eetlust is opgeruimder van natuur zg is geheel de zelfde niet meer indien wg zulks voor 21 jaren geweten hadden wat een zegen zoude zulks geweest zijn Thans ga ik met moed de toekomst nog te gemoet maakt het een ieder bekend op datzij niet zoo lang als mgne echtgenoote lijden üwe wondervoUe pillen hebben de vreugde in mijn huis gebracht Prgs f 1 75 de doos i 9 per 6 doozen Verkrggbaar bjj Ssabiijé Steiger 27 Rotterdam hoofddepothouder voor Nederland en apotheken Franco toezendingtegen postwissel Ook echt verkrijgbaar TOor Gouda en omstreken bS Wolff en Co West Haven 198 Zeer werkdadig voor bloedarmoede rheumatiek zenuwpijn neurasthenie heupjicht verlamming ataxie locomotrice zenuwziekte Uierziekte enz enz Zjj hergeven schoone kleuren en handelen in alle gevallen van verzwakking bg de vrouw en hebben op den man eene werkdadige werking tegen alle ziekten Teroorzaakt door OTerdreven arbeid en buitensporigheden Wacht V evtnvtl voor de namaakHh verschaft u de echte Pink PüUn alteen bij den HeerSnahilU te Rotterdam of hij de depothoudere die onder de attesten in de couranten zijn aangegeven Alle andere personen verkoonen gotilkoopere zoogenaamde Pink PilUtt zulks ie slechts om het publiek te bedriegen Onze verslaggever vernam op verschillende plaatsen in Nedcrïana hoe de personen er mgeloopen zijn en hoegenaamd niet de minste uitvterking dezer nagemaakte Pink Pillen ondervonden hidden onnoodag te zeggen dat deze personen spoedig met het gebruik der echte Pink Pillen weder zijn begonnen Het namaaksel der Pink Pillen heeft nog nooit iemand qenezen Beurs van Amsterdam Slotkrs 81 98 93 9 SEPT 1 ïrkrs 98 1 lOOV 86 8S i 88 7l 6 l 6 l 101 67 99 l I8A I 10 S4V 00 j 91 99V 681 48S 65V 109 904 IS4V 9i 83 l Hisnumi Uwt Nad W S IV 81 idito dito dllc 8 98 dito dito dito 8 UoKlua Ubl Goudl 1881 93 4 Italu InsohrgTiDg 1868 81 OoaTaHR Obl in papier 1866 dito ia iilTerl868 PoHUSAL Obl met coupon S dito ticket 8 57 90 99V I 10 924 9S8V 1 0 S 66 161V BoauKD Obl Binnenl 1894 4 dito OeooDB 1680 4 dito bij Botha 1869 4 dito bü Hop 1889 90 4 dito io goud laflQ 1688 6 dito dito dito 1884 aFAHjB Ferpet aobuld 1881 4 TOXEIU Oepr ConT leeu 1890 4 Gac leaning aaria D Oee leanin serie G ZuiD Ars Bp r oblg 189S h Uliloo Ob jit Seli 1890 6 ViNEEUiLA Obl 4 onbep 1881 VHaTUDAH Obligatien 1898 3 BoTTluiAll Stad leen 1894 3 Nio N Afr Handelir und Arendab Tab Mij Certifiaaten DeliMaataobappji dito Arn Hfpotheekb psndbr 4V Calt Mij der Voratenl aaod a Or Hypotbeekb pandbr 4Vi Nedertandarhe bank aand 1 Ned Uandelmaataoh dito N Vr k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypothoekb dito 4 OoaTma Ooit Hong bank aand 1 198 BlBL Hypotheekbank pandb 1101 AuuiA Equt hypoth pandb 4 98 loofi 100 114V iTiv 9 10 74 104 87 161 Haiir L Q Fr Lieu eert 6 Km HoU St Paul Minn k ManiL obl D n Fao Hoof lijn obig 6 48Vi dito dito Lino Col le hyp O 160 110 108 108 91 11 100 117V U7V 101 841 OiiiADA Can South 01iert i aand 3 Vix 0 Ballw fc Na lo h d 0 0 Amaterd Oinnibua Mjj aand 8 7 Ontvangeen een groote collectie Desnsche Glacé Hands Müen voor DAMES en HEEREN VAN OS Az Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA B u r K e r 1 j k e Stand GEBOREN 13 Sept Cornelia Catharina ouders J P van Velzen en C ter Horst Cornelia ouders P Laurier en G van der Wal 14 Agatha Clasina ouders M van Galen en B Bulk Leendert ouders M J Hersche en H Zorg O VERLEDEN 14 Sept G van den Berg 68 j ONDERTROUWD 14 Sept h Bakker te Alblasserdani en 6 Vermg J A F J Beaumont en C van Vliet S Meijer en M Leeflang De Nouveau té s in CAPES en iuj i N ti ls zjjn in ruime keuze voorhanden AD ïïitTl Tii iN VOOR DADELIJK EEN flinke Dienstbode GEVRAAGD kunnende wasschen en strijken Loon 100 GId Voorzien van goede getuigen Mej T GORSELEN Abattoir Rotterdam TAILLEWESKSTEfiS en Rokkeiiwerksters kunnen tegen g oed salaris voor vast geplaatst worden op het ATELIER van D SAMSOW EHaBANKETBAKKERSr GEVRAAGD voor dadelijk of met 1 Oct een tweede Bediende goed kunnende St Nicolaas snijden en een LEEIILiINe Adres J A VERHOEFF GOUDA Hoogstraat TE HUUR AANGEBODEN tegen 1 October 1900 een prachtig Paklmis gelegen te Gouda aan den Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Telephoonnet Gouda Gereedgekomen aansluiting tn Tel No 119 Vroedt P de in Brandstoöen Tnrlslngel P 179 120 Noothoven van Goor J M Kleiweg 90 111 Vingerling A Stoomkrijtmaalderi Turlsingel P 120 5 ra Paitt £xpell r Dwtif jui wtrdt dit midll M t TWtiaund neoai dal var 8aa Tattnnwan Mm latte p kat ahfiakaBait iilur A8 1J6 78c aa60o 4al ia danaaataapethakao Te inatarlaa W maO Oéb D vaM TojO m Saadera f mi ti€i JtlBta tiik JULVMoudh 4 pis hl imi n wn1rBC SOS M ba r piaaNa