Goudsche Courant, maandag 17 september 1900

Dinsdag 18 September 1000 JNo 8302 30ste Jaargang co 3 VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD mimm coüram I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken P6 H n M m ZMTA O AZI Jlsr VAisr Tapijten Gordijnstoffen Tafelkleeden Behangselpapieren enz enz Birma B DE JO G Aanbevelend Telefoon NA Alf ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon A o fit De Uitgave dezer CourantgeschiedJ tdagel ijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco der post 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Gouda Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 1 QCTOBEp 1900 s morgens elf uren in het Koffiehnis Harmonie aan de Markt Uen orerstaan ran den te Haastrecht gerèstigden Notaris tak Nr 1 Een gnnstig gelagen goed onderhouden Wli KELHUIS met afionderlflke opgang hebbende BOVENWONING aan den Langen Tiendeweg te Gouda wölt D Nrs 50 en 50a Kadaster Sectie C Nr 1081 groot 87 Centiaren Het Huia van vele gemakken voorzien bevat beneden Winkel 3 Kamers en Keaken en boven 3 Kamers Kenken en twee Zolders Het perceel heeft een gang naar t water van het Plantsoen De bonedonwoning is bS de week verhuurd aan den heer B L KAASTROP voor i 3 2B De bovenwoning is te aanvaarden 2 Januari 1901 Nr 2 Een ruim PAKHUIS met een perceel GROND aan de Geuzenstraat te Gouda wgk L Nr 37 Kadaster Sectie C Nr 2418 gedeeltelijk groot voor t geheel 92 Centiaren To aanvaarden b de betaling der kooppenningen En Nr 3 Een op goeden stand gelogen goed onderhouden en van vele gemakken voorzien WOONHUIS aan de Tnrtaarkt te Gouda w k H Nr 36 Kadaster Sectie B Nr 598 groot 31 Centiaren Te aanvaarden bö de betaling der kooppenningen De perceelen zjjn de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren te bezichtigen en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd STDIMS2SEF en SULTANE m aan SCHIL FEHS gesneden en dit met warm water in een overdekten pot tot eon pap opgelost is niet alleen beter doch ouk VEELi UOBUKOOPEH dan elke andere zachte zeep ZACflTE ZIEP zoo gemaakt kast slechts k ï et ier pond Gebruikt ook Stuiverszeeppoeder of Sultanezeeppoeder Ze zjjn de kwaliteit in aanmerking nemende goedkooper dan elk ander fabrikaat Sluiting der 7de premieverdeeling Januari a s Bewaart Uw strookjes iGoudsche Melkinrichting geves tigd TURFSIN GEL Volle Zoete l4k 7 cis iièr Lller Geroomde 3 Room Karnemelk 3 Gepas eurlseer ie Melk 10 LUerfle cli Gepasteuriseerde Rooiiiboicr 70 k G Bekroond met den len pr js op de tentoonstelllnir van de afd Gouda en Omstreken van de Hollandsclie Haitsehappy van Landbouw Keukenboter 65 Goudsche Kaas 15 40 L Leldsche 20 1 Hoomkaasjes 40 soEBEOOF m mm ie unneneaal Magazijn xDE TüEkO UST ONTVANGEN een groote sorteering BLAÏÏW CHEVIOT JON EKSBROEKEIT met en zonder LIJFJE Flanellen en Cheviot Blousen en Kieljurken LAAGSTE PRIJZEN k CONTANT G H KORTE Co Markt A 133 Korte Tiende weg D 2 cM JÜÉ fo Minent4Ü 9 Kort overziclit onzer Frijscouraat id SHERRIES Pale en Gold Dry van af I 16 50 per 12 fless g ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 = 2 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 60 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 2 b COGNAC k f 1 75 f 2 25 f 2 75 i 3 26 f 3 75 en 5 £ SCOTCH WHISKY 2 25 S 2 § Per Fl Per Ank 45 Fl I ff C M LISTRAC f U 65 Nto f 27 75 g £ 3 CHATEAU VALROSE 0 75 31 2 St ESTEPHE 0 85 36 g Z St EMILION 1894 1 f S g PAUILLAC 1893 1 25 58 giH g S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S 2 2 S SAüTERNE 1 42 SgiS P S ZELTINGER Moezel 0 90 87 60 f EJ D rï BOURGOGNE 1 10 47 P a De flesschen zijn in de prijzen begrepen en worden 4 3 ets per atuk teruggenomen Bjj elke hoeveelheid verkrijgbaar bü Aiitlseptlselie Taiidpoeder eA Antlsepliseli Alondtiactuur van M CAaSOTO Tandarts te Gouda OVéRAL VËRKRUaBAAB Agent voor Nuderland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda De flrma T CREBAIS Gouda BERICH T VAN INZET IE EODWUSWONINB en op Randenburg te Reeuwijk op Zuidwijk te Boskoop op 12 SEPTEMBER j l geveild staan in bod als volgt Perc 1 WONING met 3 H 42 A 17 O WEILAND op f 6800 Perc 2 Een AKKEH groot 12 A 49 C op 250 Perc 3 HOOILAND groot 97 A 59 C op 1800 2250 250 verhoogd met 100 Perc 4 WEILAND groot 1 H 8 A 19 0 op verhoogd met Perc 5 WEILAND groot 51 A 1300 37 C op Perc 6 HOOILAND groot 78 A 60 C op 2450 verhoogd met 150 Perc 7 WEILAND groot 1 H 4 A 60 C op 00 Perc 8 BERM groot 17 A 32 C op 10 De combinatie en afslag der perceelen heeft plaats op WOENSDAG 19 SEPTEMBEIi 1900 des morgens te 11 uren in het Koffiehuis van C BLONK te Beeuwilk Nadere inlichtingen en notitiën geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVEB te Oouila ten wiens kantore werftooflt ffeii worden aangenomen tegen genot van 10 j der verhoogsommen Q O G ö o O B m f + 4 fD P iikallEi kfrttèlihiitii ZUIVER WOULUI ONDIRKLEEDIHO rAIMHMTWJAJUlri rkrllBbur in De Diieawe Winkel MARKT A 66 C L B H M Heeft altijd nieuwe vormen Is het i uimst gesorteerd Noteert de laagste prijzen Bezit Conformateur om hoeden passend voor het hoofd te maken Prijsen uitsluitend i contant Druk van A BRINKMAN m Buitenlandscl Overzicht w Dë Exchange Telegraph Company meldde Zaterdag De districtsgouvemeur die Portugal te Louren o Marques vertegenwoordigt heeft uit Lissabon een telegram ontvangen om president Kruger als hü de volgende week van Portageesch gebied naar Europa mocht willen gaan niet de minste hindernis in den weg te leggen De regeering te Lissabon geeft echter last dat den heer Kruger zoolang hjj een vluchteling op Portugeesch gebied is niet toegelaten mag worden in aanraking te komen of verhandelingen te hebben met eenigen burgerlijken of militairen Transyaalschen ambtenaar De gouverneur heeft ook last gekregen den heer Kruger te zeggen dat deze gedragslijn van de Portugeesche regeering noodzakelijk is om mooiliikbeden met de regeering van Groot Britanje te voorkomen Is deze voorstelling van zaken juist endaar heeft zij allen schijn van dun is dehouding van Portngal tegenover presidentKruger correct Omtrent de krijgsgebenrtenissen zijn de berichten schaarsch De Boeren trekken thans geheel van den spoorweg terug naar het gebergte in het Noorden DeEngelsche opperbevelhebber verwacht dat hg heden tot Komatipoort zal kunnen oprukken waardoor de gemeenschap tusschen Transvaal en Delagoabaai zal worden verbroken Hij vermoedt dat de spoorwegbrug over de Komati wel verwoest zal ziJn French heeft Barberton bezet en rukt van daar uit naar het Oosten op Bnller heeft den Spitskop bezet die door Botha s troepen verlaten was Dat de snelle opmarsch van Bnller de Boeren verrast heeft bl jkt wel uit de omstandigheid datzu biJ hun terngtocht een grooten voorraad riJst koffie suiker en andere levensmiddelen benevens 300 kisten met ammunitie moesten achterlaten Opmerkelijk is het evenwel dat Botha opnieuw kans gezien heeft zjjn zwaar geschut in veiligheid te brengen zoodat BuUer nog steeds geen enkel kanon der Boeren vermeesterd heeft Wat er te denken is van het bericht dat Botha het opperbevel zou neerleggen en vervangen zou worden door Ben Viljoen is nog niet duidelijk De Daily Mail zegt dat Botha donr het verregaand lafhartige gedrag zijner Boeren tot dit besluit gekomen is Lord Roberts seint dat Botha om gezondheidsredenen aftreedt En de Times FEVILLETOX 45 Ik waa toornig en sprak ook als zoodanig Ceneri schoof onrustig op lyn stoel heen en weer Indien ik naar wraak geiocht had dan had ik die thans vóór mij Op dezeil gebroken en vernietigden man te staren moest het meest wraakzuchtige hart bevredigd hebben Ik voor my dorstte met naar wraak Zijn voorkomen wide mij dat hij de waarheid sprak toen hij loochende dat Pauline ooit een minnaar had gehad Mijne Pauline was onschuldig en rein als een engel Maar ik moest weten wie de man geweest was wiens dood haar zoo lang van hare rede had beroofd Ceneri staarde mij zenuwachtig aan Giste hij wat ik hem te vragen had Zeg mij sprak ik den naam van den jongehng die doorMacari te Londen rermpord werd m tegenwoordigheid van Pauline en ook om welke reden hij vermoord werd Zijn gehut werd asch grauw Hij scheen te beiwijken en viel achterover in zijn stoel als een hulpeloos lichaam zonder de kracht om te spreken of zich te bewegen ja zelfs zonder het vermogen om zijne oogen van mijn gelaat af te wenden Zeg het mij herhaalde ik doch neen wacht meent dat het plan in verband staat met Botha s besluit om te onderhandelen dat door zijn ondorbevelhebbers niet wordt goedgekeurd Inmiddels geven de Boeren den strijd nog niet op Verschillende berichten doen zien dat op de plaatsen waar zoo pas Buller de Boeren verjoeg kleine guerilla bendeu trachten de Kngelschen te benadeelen Zoo werd tusschen Machadodorp en Lijdenburg een afdeeling genietroepen aangevallen die de telegrafische verbinding wilde herstellen Een eskorte van het 19e regiment Huzaren wordt vermist Bovendien maakten de Boeren een telograafwagen buit waarin BuUer s correspondentie vervoerd werd Li Engeland meent men ondanks dit alles dat de oorlog weldra zal geëindigd zijn De vredesproclamatie wordt voorbereid als effectstuk voor de algemeene Parlomentsverkiezingen En de Boeren die dan de wapenen niet hebben neergelegd zullen als buiten de wet gestelden worden behandeld De laatste telegrammen lulden aldus De Nederlandsch Znid Afrikaansche Spoorwegmaatschappij is officieel door de militaire overheid overgenomen Generaal Macdonald heeft den 13en tusschen Winburg en de Vetrivier een Boerenmacht onderschept van 700 800 man met 3 kanonnen H maakte 33 wagens buit 170 trekossen 66 000 patronen en een groote hoeveelheid proviand Drie wagens zijn door de Boeren verbrand om te verhinderen dat deze werden buit gemaakt De verwarde zelfs tegenstrijdige berichten over China die Europa bereiken maken het moeilijk over den toestand in het verre Oosten te schrijven laat staan te oordeelon Wat precies te gelooven van de ontvangst van Rnslands voorstel tot ontruiming valt niet te zeggen nog minder weet men omtrent de vredesonderhandelingen in de berichten waarover de keizer prins Ching Li HangTchang een rol spelen zonder datmenbegrijpt waar het heengaat We kunnen nu wel aannemen dat Frankrijk Japan en de Vereenigde Staten Buslands voorbeeld zullen volgen en hun troepen uit Peking terug zullen trekken zoodra Rusland daarmee begint Dnitschland schijnt Ruslands plannen volstrekt niet te willon tegenwerken maar het wil in Peking een Duitsch garnizoen laten minstens tot graaf Waldersee in de stad is Volgens sommige berichten zjjn de mogendheden het eens over het internationale leger dat men in China zou laten tot de vrede geheel hersteld is ik zal u het tooneel weder voor den geest brengen en dan zult gij zien dat ik volledig ben ingelicht Hier is de tafel daar staat Macan m gebogen houding over den jongeling dien hij doorstoken heeft daar zijt gij en achter u staat een man met een litteeken over zijn wang In het achtervertrek aan de piano zit Pauline Zij zingt doch als de vermoorde ter aarde stort houdt haar gezang op Is de beschrijving goed Ik had met nadruk gesproken en de noodige gebaren bij mijne woorden gevoegd Ceneri had elke beweging met klimrnende aandacht gevolgd Toen ik de veronderstelde zitplaats van Pauline aanwees wierp hij een snellen angstigen blik in de richting als verwachtte hij haar te zullen zien binnentreden Hij deed geen enkele poging om de nauwkeurigheid mijner voorstelling te loochenen Ik wachtte tot hij zich hersteld zoude hebben Hij zag er uit als een geest Hij snakte naar adem Een oogenblik vreesde ik hem op de plaats te zien dood blijven Ik schonk een glas wijn in hij nam het met bevende handen aan en dronk het m één teug ledig 2Seg mij zijn naam herhaalde ik zeg mij wat hij met Pauline te maken had f Toen herkreeg hy zyn stem Waarom komt gij hierheen om mij dit te vragen Pauline zou het u hebben kunnen zeggen Zij moet gewis hersteld zijn anders zoudt gij dit niet vernomen hebben Zij heeft mij niets gezegd Gij vergist u Zy moet het u verhaald hebben Geen ander sterveling zag de misdaad den moord want een nroord was het De groote mogendheden Rusland Dnitschland Engeland Japan en Frankrijk zonden ieder een troepenmacht van 10 000 man in China laten en de mogendheden die niet zoo direct met de Chineesche crisis te maken hebbon zooals Italiè en Oosteiirijk Hongarije strijdmachten van 4 A 6000 man De Vereenigde Staten zouden al hun troepen terugtrekken die dan naar de Philippijnen zouden gaan waar manschappen worden gereed gehouden om zoo noodig te hulp te komen jAls deze schikking volgens de waarheid is bewijst zjj tenminste dat de mogendheden zich ijverig bezighouden mot het regelen van den toestand die na het teekenen der voorloopige vredestractaten onmiddellijk zal intreden Hoe Engeland over Rnsland s voorstel denkt blijkt wel uit den toon der Londensche blading die in dit opzicht heel w t zachter is geworden verscheidene hunner verwerpen het Russische voorstel niet meer als geheel onmogelijk Zij zeggen dat men er over handelen kan als de vredesonderhandelingen begonnen ziJn Nog een kleine stap en Engeland neemt het voorstel evenals Dnitschland aan op voorWaarde dat een klein internationaal garnizoen jn Peking blijft Vijftienhonderd Duitachera waaronder veldbnterjjen onder generaal Von Hoepfner vertrokken Maandag naar het Zuiden Het eigenlpe doel van den tocht wordt verzwegen Beweerd wordt echter dat het doel van de expeditie is Sianghsiang te nemen aan de Paoting Foe spoorlijn waar naar verondersteld wordt vele Boxers verzameld ziJn Linevitch kondigde aan dat hiJ bevel had gekregen een deel der Russische troepen uit Peking terug te trekken Verspreide Berichten Fbankeijk De tentoonstelling is Donderdag bezocht door 284 302 personen en men heeft nu een optelling gemaakt van de bezoekers der vorige maanden met dit resultaat Vau den vijftienden April tot den eersten Mei 1879871 voor Mei 4679847 voor Juni 7207018 bezoekers voor Juli met zgn warme dagen 694695 bezoekers i voor Augustus met zün vacanties in binnen en buitenland 7981035 bezoekers en voor September weet men t natnnrig nog niet doch Donderdag had men tocü reeds 4380902 bezoekers genoteerd zoodat deze maand waarschijnlijk het record Er waa behalve de daders nog een ander persoon tegenwoordig Genen deinsde ontzet fM hteruit en keek mij doordringend aan Ja er was toevaUig nog een ander Een man die wel hooren doch niet zien kon Een man om wiens leven ik smeekte alsof het het mijne was iDan dank ik u dat gij mij gered hebt Gtj dankt mij daarvoor WaarocPzoudt gij my daar dank voor verschuldigd zgn ilndien gg toen iemands leven hebt gered dan was het het mijne want ik was die man Gy die man I Hij beschouwde mijn gelaat met de grootste opmerkzaamheid Ja thans komen mij uwe trekken weder voor den geest Het verwonderde mij alttjd dat uw gelaat mij zoo bekend scheen Ja thans begrijp ik het ik ben geneesheer zijn uwe oogen niet geope reerd Ja met het beste gevolg f Dan kunt gij thans goed zien maar destijds t Ik kon m niet vergissen gij waart blind en zaagt niets V fflk zag niets doch hoorde alles En nu heeft Pauline u verhaald wat er gebeurd IS Pauline heeft er nooit van gesproken Ceneri stond op en begon weder opgewonden in het vertrek heen en weer te loopen terwijl bg elke beweging die hij maakte z n ketenen rammelden Ik wist het prevelde hij in het Itali aansch ik wist het wel zulk een misdaad kan niet verborgen blijveib M Mn IIWt zal slaan Tot toen waren er in het geheel 33075624 bezoekers geweest evenveel als in 1889 tijdens den ganschen duur zoodat alles wat er na dien komt netto winst isl Vrijdag ziJn een 250 Engolsche journalisten een bezoek komen brengen aan de Tentoonstelling Te Toulon evenals te Marseille zijn de autoriteiten volkomen geslaagd in de afwending van een broodnood als een gevolg der bakkerswerkstakingen Er is overvloed en de prijzen blijven stationair terwijl men nu te Nizza ook al aan tageeren gaat Gelukkig hebben de patroons besloten geen brood meer te bakken voor buiten de stad en nu is het weer kalm Een zestigtal concessionarissen ter Tentoonstelling beleggen een algemeene vergadering van exposanten om den minister vwi handel een voorstel te doen tot benoeming van een scbeidsgerecht tor oplossing van de moeilijkhedett met de hoofdadministratie Gaat de minister er niet op in of bereiken de lui hun doel niet langs dezen weg dan zullen ze Woensdagmorgen hun uitstallingen onherroepelijk sluiten De hoofdleider der Tentoonstelling Pidard hoeft Vrijdag een ernstige beraadslaging gehouden met zijn raadslieden aan bet bewind en na langdurig overleg is besloten geen scheidsrechter te benoemen tot vaststelling ran de som in mindering te brengen op do verschuldigde bedragen der geïnteresseerden f Beloii Sipido wordt maar niet met rust gelaten het heet nu weer dat er ifear den kleinen dwaas gezocht wordt in Zwitserland waarby de procureur van den Bond zijn medewerking verleent aan de Belgische regeering Het heet evenwel dat de jeugdige bedrijver van don aanslag op den prins van Wales reeds lang niet meer in Zwitserland is I ÖEOOT BnlTTiirKIB Wel heeft de directie der Great Eastern Railway een aantal wenschen van haar beambten ingewilligd wat betere vcrdeoling van tijd en ruimer loon aangaat doch hot syndicaat der geëmployeerden wil alles of niets en voornamelijk de machinisten willen hooger loon zij verdienen nu f 32 50 per week en willen dat daar vijf gulden zal bijkomen Daarop wendde hij zich tot mjj Zeg mij op welke wijze ij dit aewaar geworden zijt Teresa zou eerder sterven lïan dat zij iets zoude zeggen Petroff IS zooals ik u straks xeide krankzinnig gestorven Uit zijn laatste woorden leidde ik af dat Petroff de derde man was dien ik gezien had de medegevange die Macari beschuldigd had Was het dan Macari die moordenaar en verrader Neen dat zou mijn doel verijdeld hebben Zeg mij hoe gij het te weten zijt gekomen Ik zou het u wel willen zeggen maar ik veronderstel dat gij me niet zoudt gelooven Of ik u sal gelooven nep hij buiten zich zelve flik zou alles betreffende dien nacht gelooven hij is geen oogenbhk uit mijn gedachten geweest Mr Vaughan de waarheid heeft zich in de gevangenis aan mij geopenbaard Ik ben niet we gens een staatkundig vergrijp tot dit leven gedoemd Mijn vonnis is Godes wraak wegens de da waarvan gij getuige waart Het was duidclijTt dat Ceneri niet zulk een verhard bo doener waa ali Macari Hij l ezat ten minste een geweten Kovendien daar htj bijgeloovig scheen te zijn zou hij mij misschien gelooven als ik hem verhaalde op welke wijze ik deze nauwkeurige wetenschap verkregen had f Vit or dt vtrvolgd