Goudsche Courant, dinsdag 18 september 1900

wege de Rotterdamsehe wielrennersvereemging is gisteren niet doorgegaan Naar men ons mededeelt zal biJ Zondag 23 dezer gehouden worden meer werktuigen voor eigenlijken landbouw Daarentegen eenige weinige van de nieuwste toeatellen voor de zuivelbereiding De belangrijke ontwikkeling van deze laatste in Denemarken zou oerder een zeer talrpe inzending hebben doen verwachten van het talrijke bijna volmaakte materieel voor de zuivelbereiding dat tegenwoordig door eenige Deensche fabrikanten dezer werktuigen vervaardigd wordt Er zijn te Parijs verschillende modellen van pasteuriseermachines te bestudeeren die uitmunten door eenvoud soliditeit en gomakkelijke behandeling Zij kunnen gebruikt worden om room maar ook om melk te pastenriseeren Zooals bekend is heeft juist het pasteuriseeren van den room in Frankrp nog maar zoo weinig in gebrnik maar in de Noorsche landen en vooral in Denemarken tegenwoordig algemeen toegepast nitstekend gunstige gevolgen gehad op de qualiteit der boter De professoren van de Kopenhaagsche Academie bevelen het allen dan ook sterk aan De toepassing van het pasteuriseeren is daarenboven onmisbaar als men met reincultnron wil werken bij het ranzurun van den room en dit precies rationeel wil toepasten Men kan gerust beweren dat juist het pasteuriseeren een der hoofdoorzaken is geworden van de scherpe concurrentie die ouze Fransche boter tegenwoordig in de Deensene boter vooral op de Engelsche markt die vroeger onze beste afnemer was ondervindt Bij de pasteuriseermachines moeten wij ook de melkontroomers noemen en verschillende toestellen om het gehalte der melk toondezoeken Ook zond Denemarken een groot aantal planteekeningen van Zuivelfabrieken en veestallen deze laatste inzending had echter voel talrijker kunnen zijn Nederland is ook voor de zuivelbereiding een belangrijk en vruchtbaar land maar toch heeft het daarvan niets tentoongesteld dan producten en emballagemiddelen voor boter en kaas De Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland met zijn 45 leden die voor deze gelegenheid samenwerkte met de Friesche Meatschappij tot export van boter en kaas kondeE en moesten veel meer gedaan hebben De geëxposeerde emballage is zeer zorgvuldig vervaardigd voor het stoombootvervoer over Harlingen hebben zij booten met verkoelmachines en voor het transport naaf Belgié en Frankrijkj koelwaggons op de spoorliJnen Er ziJn echter volstrekt geen werktuigen en geen planteekeningen van fabrieken tentoongesteld men zoekt die op de tentoonstelling te vergeefs Wel zijn er in deze afdeeling eenige toestellen voor ryst cnituur de bereidingen dezer laatste zijn zeer interessant Wij moeten ook het materiaal opmerken voor suikerrietfabrieken en voor die tot bereiding van suiker uit beetwortelen dat door 2 Hollandsche fabrikanten geéiposeerd is Een daarvan heelt 3000 arbeiders aan het werk en men heeft ons veel goeds van dit fabrikaat verteld dat zeer zorgvuldig algewerkt ia on zeer scherp in België en Nederland en in de koloniën concurreert met dergelijke machines in Fransche en Duitsche fabriejien vervaardigd Uit Amsterdam meldt men In het offlcieele politierapport lezen wiJ het volgende Twee agenten der bereden politie werden gisteren te ongeveer halfnegen op de Stadhouderskade aangesproken door een heer die hun mededeelde dat hjj op genoemde kade van uit een boom met steenen was geworpen De agenten begaven zich naar den aangewezen boom en zagen dat daarin twee jongens geklommen waren Aan hnnne aanmaningen om uit den boom te komen gaven de knapen geen gevolg waarom een der agenten zich onder den boom posteerde terwtjl de andere zich naar het pesthuis Hemonylaan begaf om assistentie Toen eerstbedoelde agent onder den boom stond is hij door de jongens voortdurend met steenen geworpen Door inmiddels toegeschoten agenten en een brigadier zjjn de jongens met behulp van een ladder uit den boom gehaald en naar bet politiebureau aan de Ferdinand Bolstraat geleid Bij het overbrengen ontstond een groote oploop van ongeveer 6 A 700 personen die alle pogingen in het werk stelden de straatschenders te ontzetten hetgeen hun zou gelukt ziJn indien door bereden politie die menigte niet uit elkaar was gedreven Een der bereden agenten is bij deze gelegeuheid door onbekende personen met steenen geworpen Het ircus Arena te Amsterdam waarRenz en Schumann hun triomlen vierden waar de dubbeltjes concerten zoo grootsucces hadden heelt zijn tyd gehad Deslooper is bezig er zyn schendende hand aante slaan De koepel is reeds van het dakverdwenen binnen korten tgd zal er nietsmeer over zjjn Hbl Door t uitsnijden eener glasruit en t ver breken der binnenluiken heelt men zich toegang weten te verschallen tot het postkantoor te Haarlemmermeer en uit eene lade ontvreemd 1 300 aan zilver benevens een groot aantal postzegels van 5 en 2i cent Voor de betrekking van bodeconcierge by het Hoogheemraadschap van Rynland waaraan verbonden een jaarwedde van 1 600 vry woning enz hebben zich tot dnsver aangemeld pi m 480 candidaten waaronder een aantal onderwyzers alle mogelöke wijzen hebben willen vemiijden zeik door het voorstel om de geschillen aan een hof van arbitrage te onderwerpen wordt steeds voortgezet met schending van alle rechteii en oorlogsgebruiken door beschaafde natiën aangenomen Proclamatie op proclamatie van Engelsche zijde wordt bg monde van zijn Eersten Minister uitgevaardigd ÖrootBrittanjc verklaarde mede bjj monde van zi n Eersten Minister geen uitbreiding van grondgebied te verlangen IJdel woord gesproken om te worden geschonden Üok do annexatie der Zuid Afrikaansche Republiek is geproclameerd Tot onderwerping kan en zal ze niet dienen evenmin als zulks maanden geleden het geval was met den Oranje Vrijstaat Het machtig Groot Grittanje weet het biJ ervaring Maar dat is ook de principieele bestemming niet De proclamatie is uitgevaardigd om den oorlog op onmeuschelijke wijze te kunnen voortzetten strijdig met alle beginselen van internationaal recht De Britsche bevelhebberi wenschen de reeds zoo geteist rte bevolking dor Zuid Afrikaansche RegjiMieken vroeger als oorlogvoerende partij erkend thans als rebellen te behandelen ze zonder mededoogen te vervolgen totdat de matte strijders uitgeput ter neder zinken Dat is het doel der Proclamatie Met Gods hulp zal het niet worden bereikt Do Burgers der Republieken zullen den strijd volhouden zoolang er eenige kracht in hen blijft Hebben zj zich hun behoud van vrijheid en vaderland niet waardig betoond Zal de wereld toelaten dat zij worden nedergeveld De reeds lang erkende beginselen om het bloedvergieten en de gruwelen van den oorlog te voorkomen zijn nog niet lang geleden formeel door de Mogendheden gehuldigd Tot heden toe ziJn die Mogendheden niet tusschenbeide gekomen Hoe smartelijk deze gedragslijn voor ons en ons volk moge geweest ziJn ziJ was misschien verklaarbaar zoolang het gold een regelmatigen oorlog Maar zal hot woord tot herstel van den vrede rtimmer worden gesproken f Ook thans niet nn Groot Brittanje door zjne theoretische annexaties alle beginselen van het Volkenrecht mpt voeten treedt en zich hierdoor vrijen jweg zoekt te banen tot uitoefening van geweid en zoo mogelijk tot algeh ele vernietiging van een vrij volksbestaan f In naam der Gerechtigheid in naam derHumaniteit doen wij een beroep op alle volken die met ons sympathiseeren om ons nogin dit uitorse kritieke oogenblik bij te stsan om ons vaderland te redden Wij stellen ons vertrouwen op God idat Onze stem niet onverhoord zal blijven BINNENLAND Men seint nit den Haag Naar wfl vernemen lieelt Harer Majesteits regeering aan den Nederlandschen ronsoltc Lonrenijo Marqnes getelegrafeerd om president Krnger aan te bieden hem aan boord Tan een NederUndscli oorlogseehip naar Nederland over te brengen Het antwoord van president Krnger wordt ingewacht De noodige maatregen t n genomen zoodat een Nederlandsohe oorlogsbodem binnen 5 6 dagen na aanneming van bot aanbod te Loorengo Marques kan zp De heer Van Konten eu de Kieswet Het Handelsblad komt op tegen mr Van Houten jongsten Staatkundigen brief met name tegen het betoog van den heer Van Houten dat mr Borgesins niet had moeten trachten de kieswet in den geeet van den ontwerper te herzien Ben w t is geen kunstproduct dat men ongemoeid behoort te laten als een doek van Rembrandt Z j is een regeling van levensbetrekkingen zg is geen persuoniyk eigendom aB d B ODtwerper maar een nationaal eigendom ten gebruiko voor de natie Zjj moet daarom voor dat gebruik geschikt worden getnaakt en gehouden en zoo dikwjls veranderd als een goed gebruik medebrengt Dat rechtvaardigt de poging van den minister Borgesins om de kieswet in den geest van den ontwerper te herzien en beter diens gedachte te verwezenlijken Het is echter voor het Hbld een teleurstelling geweest dat de e herziening niet in ruimeren zin werd ontworpen Het Hbld zelf heelt een maand geleden een ruimer artikel geformuleerd waarover mr Van Houten zich niet uitlaat Wellicht echter meent het blad heeft het een zydelingsch antwoord te zoeken in de verklaring van mr Van Houten dat het noodzakelijk was de keuteekencn zó6 te stellen dat hun aanwezigheid voor de administratie gemakkelijk is na te gaan en dat op de werking der gezamenlijke kenteekenen niet op den invloed van elk afzonderlijk moet gelet worden De gebruikeiyke plechtige sluiting van het zittingjaar in de troonzaal van het Binnenhol onder voorzitterschap van den president der Eerste Kamer onderscheidde zich van vorige dergeiyke byeenkomsten alleen hierdoor dat aan de tafel van het bureau de heer Zillesen de hoogere plaats van griffier der vereenigde vergadering innam en zija opvolger als com miesgriffier van de Eerste Kamer in zgu staatsiekostuum debuteerde De volgende afgevaardigden waren by de sluitingsrede tegenwoordig Pynacker Hordyk Godin de Beaufort Röell Van Wyck leden der Eerste C J E van Bylandt Heldt Groen van Waarder Lieftinck Van Kempen leden der Tweede Kamer O Gemengde Berichten Het Hbld meent echter dat men tegen wat meer moeite niet mag opzien waar het betreft een zoo gewiehtig belang als de ruime deelneming van de burgers aan het staatkundig leven en het acht het buitendien een verkeerde leer dat de snelheid van kenteekenen de verplichting nitsluit van elk er van zoo nauwkeurig mogelijk te formnleeren Het blad acht het een zeer gewaagde stelling dat degOen die aan het eene kenteeken omdat het onvoldoende is omschreven niet beantwoordt allicht aan een ander kenteeken zal voldoen en anders niet waard is kiezer te worden Het komt ofts belangrijk voor uit een Fransch landbonwtijdschrift eenige mededeelingen over te nemen over Denemarken en Nederland te Parijs Denemarken stelt weinige landbouwwerktuigen ten toon eenige eenvoudige ploegen van het Duitsche type eene paardenhak een kleine zaaimachine een knnstmeststrooier en oen graansorteermachine alle solide gebouwd maar zonder eigenaardigheid niet Wat hot Hbld het meeste verwondert is dat de vader van het stelsel zich tegen een betere verzorging van zijn kind verzet De deputatie der Zuid Afrikaansche RepDblieken bestaande uit de hoeren Fischer AVessels en Wolmarans publiceeren hetvol De wegwedstrijd Rotterdam Utrecht van ikon werd opgedrongen en Uiezjop i douwg maar zuimoi jiKoiia iui6 v 1 i l I Jl I JL 1 llUL l III L l I Ll IJIJ i 1 1 11 J 1 J I J l 1 l nL miLLM 1 11 I HÜ IMmte Spoorwegverbindingen met JOUDA Zonierdlenst 1900 AangevangeD 1 Nel Tijd vai Greeowick I O 4 84 6 8 8 16 T 86 7 4 8 14 8 17 8 88 U 10 0 10 18 10 4 De oorlog die aan do Zuid Afrikaansche Republieken werd opgedrongen en die ziJ op 5Cle Spoorwegverbindingen met uuuua £ ouieruioBEii iwww aaufs uue uii i v ƒ l OOUDl KOTTIBDAMtIm nru B i 6 8 7 11 7 86 8 81 a l 19 88 67 10 86 10 66 ll ï 18 18 l i8 18 68 1 J7 8 86 8 86 8 48 4 89 4 64 6 8 16 7 8 7 4 8 14 8 17 8 88 U 10 0 10 18 10 40 11 47 Ooud Mooidreoht KlottwerVerl OapaUa Bollndui H RotteriuiD P Rollsrdam B doot 7 18 B 40 11 08 1 f t 6 01 8 84 J 10 1 7 88 8 60 j M 11 18 1 10 M 6 11 8 81 10 80 i 7 86 8 67 = 11 80 1 17 6 18 8 41 J 10 8J 86 7 44 O Ce 9 88 9 40 10 18 10 6 11 89 11 60 18 84 18 44 1 88 8 46 8 B6 4 08 6 87 6 41 8 88 7 47 8 07 r 8 10 8 66 9 8S 10 80 10 46 M 8 64 ll U 1 68 6 10 8 46 11 4 t 8 09 03 10 118 11 86 06 6 80 11 46 Mmm Eitr bgkatalio f Op dui tniiuii 1 1 Zonlv Uuild n Olnilig ulugnl ntoi bili tt n nx d In kl Tiibugbui tegen okilu rrulitiiriii B Hslluaulu Spoar l Eitn niiplamnit towiji 4 B KOTTEKDAK SOVDA tin nm 1 Ir 7 88 9 46 18 46 1 66 9 18 10 88 Eottwdam Baan Rottsrdui Tiy f I Bottonlain M 4 48 Ouell 4 8 Kftuwerkerk 8 01 Moordrecht 6 11 Boada 6 f 1 06 I 9 68 68 8 04 6 87 46 10 84 4 48 6 80 6 07 1 88 7 48 8 8 9 18 9 47 10 16 11 81 11 46 18 10 86 8 84 i 4S S 48 4 08 4 84 6 86 6 89 7 06 7 89 8 t J 6 80 6 07 6 41 6 61 6 04 6 10 6J8 4 8 6 41 10 86 48 4 44 6 89 9 48 6 01 6 61 10 88 1 8 4 61 8 46 68 6 11 6 04 I J t 10 48 8 08 r 6 ni 8 86 10 08 r 7 S 7 4 8 84 8 04 9 00 9 8 10 08 10 84 TtenltaUft op iu loep ku niat gmknd wadn lt 10 00 B lluidMk poor 1 Bilr nppbamlb tn it C i p g l dn W r UU t hm 1 8 Ume itm ttUln flOUDA DEN H A A 6 1 0 TOWfc 10 19 10 69 11 88 18 16 18 86 18 68 1 68 8 88 8 46 4 1 4 60 6 6 8 4 11 88 Ml f J 48 10 88 10 46 rMil 08 18 46 18 66 MO 8 80 8 66 4 1 4 46 6 8 6 66 6 18 7 8 9 6 10 18 10 88 10 48 11 89 10 08 10 17 10 89 10 84 10 i 10 64 11 11 11 61 8 01 8 88 9 17 6S 8 18 8 4 i S 88 E 8 48 8 6l 4t 1 19 Q m $ r M 8 87 8 41 03 ZeTeah Moero 7 88 8 68 BoatermeorZag 7 8t 9 08 Voorburg 7 68 9 14 Htga 7 68 9 08 19 9 87 6 16 6 46 7 67 w H ga 6 8 6 04 7 08 7 16 7 89 8788 y 8 66 9 03 9 44 10 1111 86 11 86 18 08 1 80 8 40 8 00 4 00 4 80 4 J0 6 S 6 88 7 41 7 8 18 48 10 86 O O JI r A A H s T B D A M i yoolBurg 6 88 g l l 1 86 4 86 6 88 M L j 6 H9 8 U 8 8S 9 88 10 8610 6 18 081 88 8 48 8 88 4 O Zo l m Z g 8 6 i S J 48 6 16 8 48 61 10 19 10J7 10 66 11 07 Zefanh Mo 6 08 10 48 J Ol 6 ltl 6 84 10 14 w g OI 8 68 9 81 10 10 1109 18 48 18 87 1 0 8 88 4 16 8oud 8 14 1 7 88 7 48 B 07 9 08 P 9 98 9 80 10 1110 64 11 66 18 08 18 84 8 18 8 09 8 87 4 87 4 47 6 18 6 4 7 06 8 09 8 8 46 10 85 10 64 5 44 j 10 J 1 0811 47 1 00 i Hm ltat b ril 1 8 VMm M Wri A m t n 8 1 9 1S 9 87 10 86 ll 4 1 08 i lO b 84 8 86 4 80 6 U 6 60 8 810 0 ïia i8 08 18 U 9 0 1 O A 10 6 18 00 11 16 11 84 11 47 18 8 t iAi til it 6 68 6 8 710 S 8 10 87 8 88 7 85 10 83 8 40 S S 6 11 ll Ol 10 8 08 34 6 04 8 80 7 O0 7 4 69 l a8 11 44 11 07 8 84 T 46 8 16 t 07 S 10 14 6 80 6 86 8 48 8 08 7 04 loidib Oudaw Woard Utnekl UtieaU Woanlen Oudaw Qmda Vm t C 6 83 7 16 7 6 8 16 1S 81 11 1 18 87 18 6 8 50 8 10 8 81 4 41 l 7 0 8 10 9 84 9 61 A 11U W 6 84 6 47 7 80 8 18 8 4S 9 80 s 46 11 80 18 4 1 06 4 8 8 8 4 6 00 6 86 7 B 8 86 9 4010 08 loiul 7 S0 7 81 8 18 07 1 18 10 84 18 81 1 6 1 61 8 88 4 18 4 8 6 47 T 64 8 0 U 10 87 11 88 8 88 8 68 9 8 10 14 10 4 8 18 6 18 8 68 7 47 8 41 S0 10 10 10 81 11 88 18 08 1 60 8 08 8 80 4 09 4 48 6 8 6 8 7 00 7 68 9 00 t 36 10 06 10 46 II 6 07 6 41 8 0 9 87 10 88 11 66 H 7 4 i 7 84 6 88 6 83 8 17 10 41 U 86 4 38 l B 7 08 7 84 8 80 9 14 0 66 10 64 11 87 18 11 11 61 8 88 8 40 8 6S 4 48 80 7 84 9 Ï8 i 11 07 I I 6 18 7 84 7 49 i8 9 4i 10 07 10 18 11 88 Kil in KIS U LAB a 84 8 04 9 00 9 89 10 08 10 84 10 4 11 61 1I 06 18 811 81 2 O 8 4t es 4 n9 1 84 6 07 6 4 7 08 7 86 80 8 48 47 10 0 lO U 11 06 De voorloiing geschiedde echter vooreen volle ook door enkele dames bezette publieke tribune De gereserveerde aan de overzgde telde slechts enkele toehoorders Door de Concert directie de Algemeene Mnziekhandel voorheen Stumpff 4 Koning te Amsterdam worden voor het a 8 winterseizoen de volgende toernee a en Concerten voorbereid In October concerten met Marie van Gelder zangeres het Berliner Vocaal Kwartet en Max van de Sandt pianist In November de Meiniger Hof Kapel onder leiding van Fritz Steinbach Georg en Lillian Henschel het Schlirg Kwartet nit Brussel In December het Hollïndisohe Trio bestaande uit de heeren Van Veen Van Lier en Bos te Beriyn Messchaert en Rontgen In Januari Carl Mayer uit Schwerin Blftser Vereinigung fUr Kammermnsick uit Keulen In Februari Tilly Koenen en Ant Tierie In Maart Franz Ondricek en S Siebling Verder piano avonden met Henriëtte Schelle nit Keulen Raoul Pngne uit Fary Rud Loman uit Londen Dirk Schïfer uit Den Haag Joh de Veer en Joh Wysman uit Amsterdam Onderhandelingen zfln nog aangeknoopt met Jan Kubelik violist het Rosé Kwartet uit Weenen Felix Mottl en mevrouw Mottl Slandhartner Binnenkort verschynt een prospectus waarin nadere byzonderheden Prinses Louise van Cobnrg die aan een verkwistingsmanie lydend in het sanatorium Lindenhof wordt verpleegd heeft schier alle herinneringsvermogen verloren alleen speelt zy nog wat piano zingt en wandelt ly is physiek gezond maar men vreest dat haar geestvermogens nooit herstellen zullen Er is een regeling getroffen om haar schulden voornameiyk aan juweliers enmodisten te zamen over de 4 millioen Mark bedragende te betalen Een tweede cycloon heeft onheil gebracht over de midden staten van Amerika en Nieuw Engeland Er moeten weer schepen vergaan zyn De laatste berichten uit Galveston brengen het getal dooden op 8000 Een duizendtal lyken is verbrand om het uitbreken van epidemieën tegen te gaan Negentig negers die zich hadden schuldig gemaakt aan het uitschndden van dooden zijn gefusilleerd Van de battery artillerie die in het fort San Jacinto gal zyn 20 man omgekomen STADSNIEUWS GOUDA n September 1900 Onder begunstiging van prachtig zomerweder werd gisteren en heden de Schietwedstryd gehouden van wege ds Weerbaarheidsvereeniging Burgerplicht alhier Aan dezen Wedstryd was tevens een korpswedatryd verbonden H M de Koningin loofde een zilveren medaille nit zooals wg reeds hebben medegedeeld en H M de Koningin Moeder zond Zaterdag nog een zilveren Medaille Aan den korpswedstryd namen deel het 6e Bataljon 4e Reg Infanterie het Bataljon der dd Schuttery de kader vereeniging der dd Schntterü de Schietvereeniging Koningin Wilhelmina en de WeerbaarheidsVereeni ging Burgerplicht De afd Gouda van Volksweerbaarheid had bericht gezonden dat zy aan den wedstryd geen deel nam Op de baan van 150 Meter waren drie medailles nitgeloold Eere prjs Medaille van H M de Koningin werd behaald door het 5e Bataljon 4e Regiment Infanterie met 256 p Ie prys verguld zilveren medaille de Weerbaarheids Ver wnigiug Burgerplicht met 222 p 2e prys zilveren Medaille de Kader vereeniging der dd Schuttery met 209 p Op de cylinder baan waren uitgeloofd twee Medailles Eere prys Medaille van H M de Koningin Moeder werd behaald door het 6e Bat 4d6 Eeg Infanterie met 267 p Zilveren Medaille fe Weerbaarheidsver eeniging Burgerplicht met 262 p Voor den hoogsten korpsschutter in beide afdeelingen was een zilveren draagmedaille uitgeloofd In beide wedstryden behaalde de sergeant Groenendaal van het e Bat 4de Reg Inf deze medailles en wel met 55 p op 150 M en met 57 p op cylinder geweer Den geheelen uitslag kunnen wy morgen mededeeïen daar de wedstryd nog voortduurt Aangenomen het beroep hg de Nederl Hervormde Kerk te Gondswaard door den heer J M Coops cand te Hekendorp NiEDWSBKEBK a d IJsiL Het gemeentebestuur alhier heeft besloten een tweede boring te doen plaats hebhen tot het verkrygen van goad drinkwater De eerste bo ring gaf geen goede resultaten daar het verkregen water ongeschikt bleek voor de consumtie Rechtszaken Voor de Arrondiasements Rechtbank te Rotterdam stonden Zaterdag o a terecht Willem Sloof was idioot Men weet wat dit op een dorp als Lekkerkerk beteekent Dageiyks vormt zoo iemand het middelpunt van de plageryon der volwassen dorpsjeugd en is zyn halvekrankzinnig heid van goedaardig karakter dan bevordert men hem tot harlokyn of liever tot nar die uit zyn gebreken munt weet te slaan door het vermaken van wie aan zulk vermaak behoefte hebben Alles wat men van hem verlangde aldus vertelde een der getuigen deed Willem Voor een borrel of een glas bier kleedde hy zich moedornaakt uit en als men zich een andere grap met hem veroorloofde welke ook dan werd zgn instinctieve ontevredenheid met een glas bier In den avond van den 1 Mei had de stumperd de onvoorzichtigheid de herberg van Van Brakel binnen te gaan wellicht hopende dat hy i raison van eenige grimassen een douceurtje op zou loopen Een hond keert ook terug tot zgn meester die hem sloeg Indien hy op een glas bier gehoopt had dan had hg zich niet vergist Een der gasten de 25 jarige J K ïisscher te Lekkerkerk wilde nn ook v or z n vyf centen lol hebben en stelde voor dat Willem op den grond zou gaan liggen en dat hg bekl dan met een lucifer de pluche zou afbranden van een stuk bombazgn waarmede de broek van den idioot was versteld De grap gelukte niet Dan maar wat petroleum gehaald en die over de broek gegoten Bekl wist als de kastelein ten minste by de geheele geschiedenis 100 weinig betrokken was geweest als hg beweerde blgkbaar goed den weg in huis want in een ommezien was het plan verwezenlgkt en zag het voorwerp van de grap zelf niet het minst nieuwsgierig naar het knetterend vlammetje dat naar zgn broekspgp werd gebracht Maar o schrik daar steeg plotseling een hooge vlam op Zoowel bekl als Willem schrokken er van en eerstgenoemde sloeg met zyn pet naar de plek die in brand stond Het hiep niet Gelukkig was de kastelein handig genoeg zgn jas uit te trekken en er over te gooien waardoor de gevolgen van de grap zoo laag mogelgk beperkt bleven Toch heeft de ongelukkige nog weken lang last gehad van de brandwonden misschien niet het minst door het opvolgen van den raad zjns vadera de wond met vloedwater te wasschen Later moest toch de hulp van dr Vonk worden ingeroepen Bekl zeide nu ter terechtzitting beschonken geweest te zyn en zich niets meer van het geval te herinneren Ook het geheugen van den kastelein was verwonderiyk verzwakt Toch vond het O M het wettig en overtuigend bewgs geleverd voor deze sehandeiyke en ergerlgke daad en eischte het wegens mishandeling 14 dagen gevangenisstraf Een raar sinjeur bleek de 24 jarige kellner C J H te Rotterdam te zgn Den 14 Januari 1900 toen hg zich te Gouda bevond was hy den winkel van de grootouders van zijn meisje aan de Nieuwe Haven aldaar binnengegaan waar by regelrecht naar achter geloopen was en toen zgn aanstaande aanbehnwdgrootouders een heelen mond TOlI hem wilden tegenhouden had hg grootpapa een stomp op den neus en grootmama een slag in het gelaat gegeven Later had hg zich nog verzet tegen de agopten van politie G Woudenberg en W C Swanink die hem naar het bureau wilden brengen om te kalmeeren y hadden hem altgd zoo geplaagd en gea arsboomd die ouwetjes zeide hg en dan hg was alleen maar den winkel ingegaan om voor de grap een pop te koopen Natuuriyk was hy dronken geweest Eisch voor bekl die meer met de rechtbank in aanraking was geweest 3 maanden gevangenisstraf Lgst van de brieven eb briefkaarten aan het postkantoor alhier gedurende de 1ste helft der maand September 1900 ter post bezorgd welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zgn kunnen worden uitgereikt BRIEVEN Mej A Bezemer Elshout C Vogel öenemuiden I L C Huggens sGravenhage en Verwey Schoonhoven BlflEFKAARTEN L V D H P Mej E Nieken denHaag Hej C P V Putten Haarlem J de Hoog Rotterdam en A Akkersdyk Botttrdem üit het buitenland terug ontvangen F van Kessel Rnhrort v d Wgnberg Kevelaar en P van Egk Hamburg Geweigerd Nieuws V d Dag Amsterdam P Noordhoff Groningen en M Guldemond Kondekerk a d Rgn De Directeur M C HENNEQUIN Ontvangen een groote collectie De nsclie Cflacé Handschoenen voor DAMES en HEEREN VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teleukoim Mo 31 Beurs van Amsterdam Vrkrs 81 S Vl lOO a 88 Vl ia 8v 101 67 ll Aal 10 ♦ Va 00 486 8 108 041 1641 l Sletkra 8IV 8 8811 £ 67 SKPT UlDiaUKD Oart Nad W S 8 dito dito dltc 8 dilo dito dito 8 HoKOii UU Gouül 1881 88 4 iTAULloiohrgTing 1868 81 6 OosTni OU in pipiar 1868 6 dito io tilierl868 6 FoBTUSAL OU met coupon 8 dilo tiakol 3 188 110 90 8 V ♦ l Z 36V r 66 Hl 4 dito Oeconi 1880 4 dito bij Botha 188 4 dito bjj Hop 1889 90 4 dito in goud laan 1888 6 dito dito dito 1884 8 SpAxn Ferpot ichuld 1881 4 Tuiiiu Oept ConT laeu 1890 4 Qao leaning ieïia D Goo leooin BeriaO ZniDAri Bp T oblg 1198 6 Hliloo Ob i nit ach 18 0 6 TlMUDiu OU 4 onbap 1881 V uT SAll OUIgatien 18 6 8 BoTTiBDAH Sted laeu 18 4 8 Nbd N Afr H ndelsr nd Arendib Tsb Uy GertifiMteo DaliMiatichAppij dito Arn Hjpotheekb pandbr 4Vi Cult Hü der Vontenl aand a Gr H potbeekb pandbr 4 tl Nadarlandsoha baak aand Nad HandalmaatHb dito N W k Pao H p b pandbr 8 Botl Hf potbeekb pandbr 4 l Utr Hypotheakb dito 4V OonBKB OottHong bank aand 1 RUSL Hypotheekbank pandb 6 Ahibika Equt hypoth pandb 4 Hakw L O Pr Lien eert 6 Vis HoU U Spoorir Mij aand l My tot Sipl T 8t 8p aand Ned lud Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dilo dito 1891 dito 6 TAUBSpoorwl 1887 8 A EaU 8 8V lOO Vn 100 lUVi iTn 68 106 74 T ♦ 1 1 68 160 110 108 lOS 100 11 117 101 84 y V Zuid Ital Spwmg A H obl 3 FoLiN Warachau Weenen aand BUBI Gr Run Sp If y obl 4 Baltiscbe dilo aand Faatoara dito aand 6 Iwang Dorabr dito aand 6 Kunk Oh Aiow Sp kap opl 4 dito dito oUig 4 iJKBiu Cent Pao 8p Uy obl 6 Chick North W pr 0 r a id dito dito Win 8t Peter oU 7 Denver k Bio Gr Bpm cart T a Illinoia Central obl in goud 4 LouiiT k NashTilUOert T aand Uexico N Spir Mg Ie hyp o 6J lUaa Kaniaa r 4pGI pref alVu N York Oulaato k Waal aand Fenn dto Ohio oblig Oregon Oalif la hrp üi goud 6 8t Paul Minn kUanit obl Dn Pae Hoofiyn ob ig 8 dito dito Line Col la hyp O 6 Oaiiaba Can South Oherl i aand T O Ballw kNa lch d cO Amiterd Omnibua Uy aand 8 6 De Nouveauté s CAPES en BKGE IIIAI TFXS zyn in mime keuze voorhanden D SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Maandag 17 Sept 1900 Vette Oasen en Koeien goeden aanvoer prij zen waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 33 3e kwaliteit 30 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 38 ade twaliteit i ide kwaliteit aa cent per bil Kilo t Veile Varkens redelijke aanvoer rate kwalitei 3 ide kwaliteit ai 3de kwaliteit 10 cent per lialf Kilo Schapen eo Lammeren goed aangevoerd De handel waa in vet vee pryshoudend Schapen en lamaieren minder in prijs ADVËRTKMTIBN Ondergeteekende deelt by deze het geaehte publiek van Gouda en omstreken medaj dat hy zgne STALHOUDERIJ heeft uitgebreid en in staat is alle verlangde orders uit ta voeren Aanbevelend F CHRiSTENSEN Telefoonnummer 85 Stolwgkerslais Tevens zjn de HH OOSTERLING Hoogstraat en PEETERS Wgdstraat bereid orders te telefoneeren E CASSITO TANDAIITS Turfmarkt 185 Gouda Spreekuur van 10 tot 4 unr DINSDAGS en ZATERDAGS van 9 tot 10 uur koêteloome behandeling Op dit uur worden knnsttandappAraten tegen verlaagd tarief verstrekt Geen Ëng elsch maar Echt BOEREITBIIOOD f cetU de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Thiiny i Wondnbtliim n do i oheeto wereld bekend en geroemd Oiiovortroifen middel tegen alia Borst Long LeverMaagzlekteu eni Inwendig I zoowel ala ook uitwendig in bijna tile üiektegevallen mot goed erolg luiu te wenden PrU per flaeuu 1 1 per post f 1 IS TUnrj i Wondsriolf bezit een alsnog ongekende genoo kraoht en heilzame werking Maakt mooatal elke pijniyke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met dozo zalf werd een U jaar oud Voor ongeneesUlk rehouden beengezwel en onlanai een bijna eg jaar kankerlUden genezen Brengt genezing en verzachting dor pgneu b wonden ontstekingen enz van atlertei aard PrUa par pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Dopdt voor Nederland Apotheker HENRI ÜANDERH Hokin S Amsterdam Wur geen depdt ii WUllii meu a rrat un dl SchatsanapoUiek ia A THIERBÏ In Pregn i bil linhiUch l l iitomicli Oeliev pniipwtm Uoutbieilflli b J b t Catnal llmAtSandM Rokiu 8 1 Wie workeiyk prys stelt een liefiBLiIJK te hebben laat zich lotografeeren in de Fofgrafitehe HtmêtlmrIeUfÊm m P ov D WA tLl Fl SING EL 081 BNM Nieuw onovertroSen 4 Trof Dr I iubers welbekend B IIHDW XBAOBT BLIXIB n Ullm hl nul r brl k niuk mm t TOorldaiïDde radicale en 1 zekere genoiing van He zelia de meeat hardnekkige xenuwniekten vooral ontataan door afdwalingen op jeugdigen leeftjjd genezing van elke zwakte Bleeb Benaawdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Mïagpgn alechte apSavertering Onvermogen Impotenz Pollntione enz Uitvoerige proapeotnaaen Iryapor lleach 1 J J 8 3V dubbele est h Oentnul OepSI Matth v d Vecle Zallliommal üep6U M CKban k Co Rotterdam F Happel s Oratenhage J Halmmans de Jong J Czn Kotterdam MTolir k Co aouda rnbiiaUa drogisten