Goudsche Courant, woensdag 19 september 1900

staande regeling reeds bestaan Dat degenen die meer ipkom n hebbin dan voet npodz keiyk levensonderhoud vereischl wordt ook iets bydragen in de gemeentelasten is niet meer dan billijk iJat door de voorgedragen regeling in sommige gemeenten het aantal raadskiezers vrii aanmerkelgk zal vermeerderen is ook zonder nader onderzoek zoor aannemelijk De opmerking dat de gemeenteraden den hoofdeIgken omslag ontzetteljk zon knnnen inricb4 i dat zoo ga l als alle personen die bet kiesrecht niet aan art 1 kunnen ontleenen dat recht niet deelachtig worden ia een bezwaar flat ook bljkbaar op een misverstand berust Dat er strgd zon bestaan tnsschen den aanhef van art 1 der kieswet en bot slot van art 80 der Grondwet kan de Minister niet toestemmen Hg heeft geen termen kannen vinden om te schrappen den eisch dat de aanslag voor de grondbelasting minstens f 1 moet bedragen De Minister vreest niet dat wijziging met betrekking tot de spaarbankkiezers tot kiezerstoelt op groote schaal aanleiding zal geven Dat bet kosteloos verstrekken van genoesmiddelen in den regel als onderstand is te besebouwen moet reeds uit hoofde van de thans vigeercnde wetsbepalinhen worden ontkend j Uitvoerig wederlegt de Minister de bezwaren die zgn aangevoerd omtrent de misbruiken die gepleegd zouden kunnen worden bg aangifte voor kiezer en hg wgst er op dat onware aangifte vooreerst strafbaar is De stemtyd van U uur v m tot 8 u n m it in verhoading met den bestaanden tgd van 8 tot 5 uur en is voorgesteld üi bet belang van de werklieden Algeheele verandering van de Wgze waarop net stemmen thans geschiedt acht de Minister voorbauds niet aan te prgzen De commissie van Voorbereiding voor de wetsontwerpen betreffende de ouderlgke macht enz was gisterenmiddag te 2 uren in bet Gebouw der Eerste Kamer bgeengekomen onder leiding van baren voorzitt mt H J Kist De veldbataljons van het 4e reg infanterie uit Delft Leiden en Haarlem zgn naar het kamp bg Laren vertrokken tot het honden van gezameniyke oefeningen onder leiding van kolonel W B J Duycker Het voorstel der juweliers is door Diamantbewerkers te Amsterdam aangenomen met ilSe tegen 467 stemmen 67 stemmen waren in blanco uitgebracht en 4 stemmen waren van onwaarde Met deze beslissing is de staking alfe geëindigd te beschouwen Heden moeten echter de werklieden in de roosjesbranche nog een afzonderlijke stemming houden Gemengde Berichten Men meldt uit den Haag Aan den persoon die eenigen tgd geleden is aangebonden en sedert in arrest gehouden in verband met den moord op den knaap Van Wezel is de sluiting der instructie beteekend zoodat dezer dagen een beslissing Zomerdteist 1900 AansevangeD 1 Mei XUd vai Greeowicli OTTIKDlKTiai iim ff i 11 18 11 1 11 1 18 lt 8 41 4 8 4 4 8 11 I U 7 18 7 41 8 11 8 17 8 U 14 10 09 10 11 10 4 f f 1 01 t I 1 14 4 lO ll f 8 11 1 14 UM B IS 8 41 10 17 1 48 8 88 4 08 8 97 8 418 38 7 47 8 07 8 iO 6 9 11 10 80 10 48 11 11 S IO I 8 41 11 41 10 11 48 eoVD A U SI 11 11 10 10 11 01 11 18 11 10 11 19 110 a 1 17 f i n 1 JI o 11 10 11 14 11 44 4Un l klMM liM ktjInUlii $ Of iim toinm ija Zwin UtuiMj M Din4 aimuk nlomHliitan m t i Se M T lirii b M te liel mdtiirjii ff BuUmJinh 8po r l liln miitlnn l wai 90V 1 tie lOTTIlDtK 104 t 4S 10 84 9 81 f 8 18 llJl U 4I 11 10 10 11 10 18 10 8 10 41 10 49 ii nii o ll Sl i ii 9 89 10 08 10 14 lUee 1 e I Une eib l Kd l ai liet lui 1 ku let ff k 4 rt B g lltt4wll I 1 1 HJe lW ii i Ci ii to Weg Ufa OODti bïN B4 48rt em 10 10 10 191141 11 18 11 H 1141 1 18 141 1 40 1 11 II l l 1 01 11 11 I 1 1 f i 1141 t 141 Ê I I f l l ll M 1 M t 8 18 10 4111 41 11 01 11 41 11 88 1 40 1 10 l ll 4 11 441 l ll 8 IS 18 4 7 87 8 48 8 19 9 17 I tl 9 88 10 11 1041 10 41 tl4l M 10 08 i 10 17 E E 10 l l t 4 10 19 10 84 10 8 10 14 11 11 ll l e O V U 4 4 HaTtXDlU ia nm S I 11 848 9 18 10 1110 8111 01 l ll 1 41 1 II 4 4 41 8 16 1 41 141 Hut 1 81 8 04 7 01 7 18 7 19 8 88 141 I M 1 44 10 1111 11 11 11 ll OO I M 1 40 1 00 4 00 4 11 4 10 8 11 8 11 7 4M I 8 18 9 41 lO tSl Voorburg II ï 10 17 l ll 4 11 II 9 49 lMitm ltg l ll 10 11 1 10 4 80 43 10 01 I Mllll Mo 8 08 10 41 141 i Ol 84 10 14 Ofloi 14 e Sl 7 11 7 411 07 9 01 F Ml 9 80 10 111044 11 11 11 01 ll M 1 11 1 OI 1 17 4 17 447 IH 4 7 01 1 00 l ll 1 41 10 15 10 84 il IhmraltaM Uen 1 h UiM n U PI 1 C U I h nm 11 17 1 11 8 11 4 11 l ll 40 7 10 l ll 10 17 1 91 7 18 10 18 1 40 l lf 11 741 8 41 1141 1 0 1 01 4S 1 04 MO 7 00 7 14 M 1 I1 o COl 10 14 10 8 11 00 1U 11 14 10 49 11 47 11 11 Vm t C 41 7 11 7 8 11 41 U ll 11 17 1MI1 W 1 10 144 4 41 l ll 7 09 8 10 9 14 941 4 U W 1 14 847 740 8 18 8 41 9 10 41 11 10 1141 l I tl 1 18 1 49 8 01 8 9 7 18 8 11 9 40 10 01 d 7 0 7 81 1 18 9 07 9 19 10 18 lO lt 11 11141 I M t4l 4 11 4 14147 7 14 1 09 11 10 17 11 11 l ll 41 747 1 11 9 10 10 1b 1041 11 11 11 01 1 10 1 01 I IO 4 01 4 41 149 1 11 7 00 7 11 9 00 l ll 10 08 10 41 1 44 8 0 9 17 lO W 11 18 11 17 4 IS 7 14 i 11 07 147 l ll O II 8 17 10 4 U4I 4 11 41 741 7 14 140 1 14 l ll 10 14 1147 11 11 1141 l ll 140 I II 4 4 MO t ll 744 7 41 1 14 1 41 10 07 ll M U4i den algemeenen sti enten bond te BndaPeit ip het tot pBistig igehfeWheden geltomen 4e antisemieten en de anticle Tlealeii onder de tndeerende jonplilljscbap gin en elkander te Igl met liet gebmikelgko resoUaat ettelulM bebloede Hoppen en eofiige ltest ti 8 B NlqENLA ND In ipe Memorie Tan AntwUbrd tègt de Minister BorgesiuB o a d t zgn ontwerp tot wtjziging der Kie degteni teftetfethniscbe herziening geenszin overschrijdt Betv st moe wci den dat deze wetsvoordracht aan art 80 der Grondwet een andere oitvoering zou gevon dan in de wet van lfift6 ia nedergolegd In dit wetsontwerp is npg geen t 6gin t en om hot aantal kiezert zoover oit te breiden aU ip de bestaande oniKtandigheden mogelijk is Veel grootor uitbreiding zon mogeiyk ziJn wanneer men er niet tegenop zag om de in de wet van 1896 opgenomen grondslagen door andere te vervangen maar door een dergelijk voorstel zon de regeering zijn gegum buiten bet kader van sus tacboiacba berziening zolts al wordt het woord tochnisch in zeer ruimen zin qpgevat Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen in het Voorl Versl zegt de Minister dat hy zich steeds verklaard heeft tegen bet leggen van een band tnsschen kiesrecht en aanslag in de belastingen en dat hij das wist toon hy in dit ministerie plaats nam dat op dit nnt zgn wenscben niet in vervnlling zonden kunnen komen Voor die verantwoordelijkheid deinsde biJ niet tong omdat bij de ovcrtniging had dat onder het nieawe kiesrecht hoe gebrekkig ook belangrijke bervormingen zonden z n tot stand te brengen on in die overtuiging is de Minister nog geenszins geschokt Tegenover de leden die de meonlng verdedigen dat moer ingrijpende wgzigingen badden bebooren te worden voorgoatóld ook zonder kiesrecht als politiek vraagstuk aan de orde te stellen verklaart de Minister van sene andere meening te zijn Door andere kenteekenen te tellen in plaats van de bestaande zon de kieswet geheel van aarden strekking verandoren Kennis van leeen en scbryven is ook e n positiel kentceken maar Wie zon nu in rnst willen beweren dat men door dat kenteeken in de wet neer te scbrgven met schrapping van de kenteekenen die volgens de beitaande regeling geacht worden waarborg te geven van welstand en geschiktheid slechts technische en geen principieele wyzigingen zou aanbrengen P Wat betreft de verhouding in de tabel tnsschen de c ifiit van huishuren en inkom ton ook hier zijn bij gemis van gegevens de cijfers vr willekeurig tokoiten Over de nota van don heer Van Qilse zal do Minister niet in discussie treden omdat hy daarvan geen practich resultaat voorziet De Uinist r kan niet toogaveu dat de wüziging van het kiesrecht voor de gemeenteraden bedenkeiyke gevolgen zou hebben Het gevaar dat gemeentebesturen opzottolgk velen zullen aanslai tt in de gemeentebolastingen ton einde daardoor het aantal kiezers voor den gemeenteraad te vormoerdoren zou voor zoover niet denkbeeldig ook volgens do be Directe SpoorwegverMndlngeD met GOUDA doidi I tl 7 11 1M t ll Moordnobt door 7 11 i Snnwwltak D 7 18 OmUt i H Rofttidimlt 8 11 7 U RetterdimD F 1 14 Bottsrdam B t 8 00 0 0 8 40 I IO 0 i üi 11 1 11 11 i ia 1 1 tM MI iMi 10 18 1 11 40 Kotteidun D F i SottenUm K 4 41 OualU 4 81 Nirawwkark 8 01 MootdiMlt 1 11 Soadt 8 1T 9 It 4f Oondl l 8 17 8 41 9 09 9 11 10 00 Zannh Moerc 7 11 8 18 SMtemaw Zw 7 81 9 01 f Veorbiug 7 11 9 14 Hagfc 7 11 9 01 9 19 947 10 18 41 W 741 1 1 147 Ml 140 44 141 8 41 1 08 7 04 Uoudeu Oldaw Woerd UtTMki l ll II 141 l ll 11 14 mrMkt Wunla Oudiw OHia 10 01 te wrwacbtea is of de zaak al dan niet verVezen wordt naar Ie openbare terechtzitting van de arrond rechtbank te Rotterdam Men meldt nit Tiel Aan de stakende klompenmakers is gisteren door het Arbeidssecretariaat bot volle loon uitgekeerd Besloten werd de staking vol te honden Een der grootste patroons de heer H v Uitert zou besloten ziju aan de eischen der gezellen toe te geven en Dinsdag te beginnen Indien dit waar blgkt zal de staking spoedig eindigen j i Men meldt uit Zwolle Ongeveer acht dagen geleden ontstond er in eeoe herberg hiei ter stede een kleine twist tnsschen twee personen Zekere v d V zou zijn tegenstander enkele woorden toegevoegd hebben die deze laatste z6o kwaad opgevat schjjnt te hebben dat bg v d V nog dienzeUden avond opwachtte en hem mishandelde Deze feiten zouden allicht in het vergeetboek geraakt zgn ware bet niet dat genoemde v d V thans ongeveer acht dagen na bovengenoemd geval is overleden en naar men verondersteld tengevolge van een verwonding aan het hoofd bg gezegde mishandeling verkregen Uit Zaandam meldt men Gistermorgen zonden de werklieden van den heer Adr Honig te Koog a d Zaan volgens overeenkomst den arbeid weer hebben hervat in de stoomolieslagery t Hart on in de windoliemolens onder deze gemeente Men boort echter verluiden dat weer nieuwe grieven het loon rakende van den kant der werklieden zgn te berde gebracht Zeker is het dat althans gister nog niet is gewerkt De beer C Bon moet zich niet verder als arbiter met de quaestie willen inlaten Aan de Rgks Munt te Utrecht die sedert eenige weken na een geruimen tgd van stilstand weer aan het werk is is men op het oogenblik bezig met het aanmnntenvan guldensitnkkon d e bet jaartal van bet Kronlngsjaar 1898 met den nieuwen beeldenaar en de nieuwe kroon op bet wapen dragen Vermoedelgk zal nog een vgftal weken pet het aanmnnten van guldens worden voortgegaan daarna zal met hut aanmunten van halve centen worden begonnen Men meldt uit Amsterdam De directie van de Nederlandsche ZuidAfrik Spoorweg Maatschappg verzekert hoegenaamd geen berichten ontvangen te bobben betreffende het overnemen van hare spoorwegen in Zuid Afrika door de Engelscbe militaire autoriteit en hecht geen geloof aan Reuters bericht zooals dat in de bladen is medegedeeld bet zou trouwens oumogeiyk zgn Men meldt nit den Haag t 8 41 f 1 1 04 1 18 1 14 1 48 41 l lt f r 1 48 1 00 11 88 4 oii 4 84 4 44 4 81 8 01 8 07 11 17 9 14 De Zuid Afrikaansche deputatie ontkent stellig de bewering van Lord Reberts dat president Kmger de lloerenzaak afvallig zou zyn geworden door op de vlucht te gaan De president heeft zich slechts buitenlands begeven in opdracht van den Uitvoerenden Raad die krachtens besluit van den Volksraad in de zittiag va 1899 verseU lende ver strekkende bevoegdheden Iieeft gekregen waartoe 0 a behoort die om den president voor een ol ander doel machtiging te geven zich naar t bnitenlstd te begeven Voor de Haagsche rechtbank is oM getuige verschenen in een zaakje van eene eenvoudige mishandeling Snbstituut offlcier van justiti SqUieer de president ik wilde in nog Wel etui precies van dezen getuige weten boe de slag is toegebracht President Ga uw gang meneer de officier Substitunt otflcier Getuige wgs me nu eens precies hoe en waar de slag is gogevou Getuige een forsch gebouwd man meoneide dat hy op het gelaat van den ambtenaar van het openbaar ministerie de casus positio moet aangeven heft de hand op an is in twee stappen bg den officier die min of meer verschrikt een weinig terngWgk t met de woorden Neen wys bet maar op uw eigen gezicht aan Men seint uit Nymegen aan De Tyd Gisteren ontving de heer De Favereau minister van buitenlandsche zaken te Brussel bet volgend telegram van den Belgischen gezant te Peking Ik heb treurig nieuws Mgr Hamer en twee zyner mede missionarissen de Belgen Heirmans en Mallet zgn vermoord Mgr Hamer was geboren te Ngmegen 21 Aug 1840 werd priester gewyd 10 Aug 1864 en vertrok in 1865 met nog drie missionarissen naar China In 1879 yiari hij aldaar tot bisschop benoemd Sedert 1889 verbleef hg in West Mongolie Voor den reiziger die in don ayond van 30 Juni een medereiziger nabg Delft wonende te Rotterdam in een coupé Ie klasse van de Holl IJz Spootw Maats een sl f in het gelaat gaf na een kleine woordenwilseling tnsschen twee andere reizigers waarin de persoon die geslagen werd zich niet eens gemengd had vorderde het O M by de Haagsche rechtbank gisteren f 50 boete of 20 dagen De beklaagde verklaarde geen enkel motief te hebben gehad voor zgn onbehooriyk gedrag waarover hy veel spyt had en waarvoor hy dan ook reeds den voj genden dag zgne verontschuldiging had aangeboden STADSNIEUWS GOUDA 18 September 1900 Vermeldden wg reeds in ons vorig nummer den uitslag van den Korpswedstrijd thans kunnen wy den geheelen verderen uitslag mededeelen In de zaal Kunstmin werd gisteren eOa concert gegeven dat was aangeboden aiM de Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht door den waarnemenden commandant der dd Schntterg Nadat een vijftal nnmmers zeer verdien steiyk waren uitgevoerd had de keuze der prgzen plaats l 4 l aai 47 7 l 749 Ml I 19 Ml 1 11 t OI i 4 f w i 7 K 1 10 8 411 47 lO bl i ID K 11 01 De waarn Commandant der dd Schnttery de heer A van Reedt Dortland nam daarna het woord en deelde mede dat aan hem de rereerende taak w opgedragen de plflzen aan de overwinnaars uit te reiken in de oarste plaats deelde hg mede dat Burgerplicht zeer erkentelgk is voor de vele belangstelling die zg ondervond hy wenschte openlgk dank te betuigen aan H M Koningin Wilhelmina voor het schenken van een zilveren Medaille ook H M de Ko gjnginMoeder die mede een zilveren Medaille sckonk dankte ky en stelde voor een driewerf dat zy leven te uiten de geheele zaal daverde van de bravo s en de fanfares Spreker dankte voorts den garnizoenscommandant voor bet afstaan van het scbietterrein het Gemeentebestuur voor de benoodigdbeden op het terrein de regelingsComraissie de baankommandantei de Muziek en in het algemeen allen die hebben bggedragen om den wedstrgd te doen slagen zoo doo het schenken van prgzen als anderszms Nadat de korps medailles waren uitgereikt nam de luit adj M M Eyssell het woord en dankte het bestuur van Burgerplicht dat zy dezen korpswedstrgd had uitgeschreven de militairen hadden zich knnnen meten met de burgers die de schietsport ook op uitstekende wijze ten nntte maakte want onder de burgers waren zeer vele knappe schutters bg hoopte dat Burgerplicht moge blgve groeien en bloeien onder het kranige bestuur De Commandant der dd Schnttery deelde nog mede dat voor de draagmedailles diewaren uitgereikt aan den sergeant Groenendaal mede de sergeant majoor der dd schnttery J 1 P den Boer 57 puntenbad en de sergeant majoor Hazebroek van bet garnizoen eveneens bb punten bad Het laatste schot besliste zoodat sergeant Groenendaal de gelukkige was De uitslag was aldus EöraPersoneele Wedstryd vo r d Korpsscbutters l8te prgs Theepot met Comfoor C W J Natzyi met 53 p 3de p gs Plateel Vazen Serg Maj Hazebroek met 53 p 3de prijs Wandelstok korp Visser met 52 p 4de prys Taartconpe Serg Groeoendaal met 51 p 5de prgs Sigaren Serg van leperen met 51 p Deze pryzen waren aangekocht door de Vereeniging Burgerplicht Leden Burgerplicht Ie kl 1ste prgs Salonlamp aangeb door Burgerplicht behaald door A Dortland met 57 p 2de prgs Salontafeltje door id behaald door H van Wgngaarden met 55 p 3de prgs etui met lepeltjes aangeboden door den heer A Dortland Jr behaald door J vatf Os met 55 p 4de prtj Barometer aangeb door Burgerplicli behaald door J P Mul met 55 p 5e prgs Salontafeltje aangeboden door den EdelAchtb heer R L Martens behaald door J J P den Boer met 54 p 6e prgs twee kannen aangeb door de vereeniging Koningin Wilhelmina behaald L Bisschop met 52 p 7o prgs Parapluie aangeb door eenige leden behaald door P J Biezenaar met 51 p 8e prys Wandversiering aangeboden door den heer J J Prins van Doesburg beh door W Sliedrocht met 81 p 9e prys Inktatel aangeboden door den heer H van Wgngaarden behaald door J Schenk met 50 p 10e prys Klok aangeboden door eenige leden behaald door Th Binnendgk met 50 p He prys 2 vazen aangeboden door de firma Estié en Co behaald door A J Lafebet met 48 p 12e prys 2 vazen aangeboden door den heer P J Biezenaar behaald door A v Reedt Dortland met 47 p 13e prya Stel plateel aangeboden door den heer J van Os behaald door N S Polak met 46 p 14e prys llieeblad aangeboden door d g heer A van Reedt DorUand behaald door A L J Breebaart met 44 p 15e prtji 2 Vaasjes aangeboden door den heer J Schenk behaald door A van Kersen met 43 p 16e prgs Eookstel aangeboden door den heep A J Lafeber behaald door H Ggzeny net 43 p 170 pryi AVekker aangeboden door den heer F Peereboom behaald door C M van Wgngaarden met 40 p 18 prgs portret Koningin aangeboden door den beer J van Oye behaald door tt £ gssen met 36 p Leden Burgerplicht 2e klasse W prgs 2 Beelden aangeboden door Bui I gerplicht behaald door H A C Brinkr man met 43 p tt prys Coupe aangeboden door leden behaald door J van Oge met 42 p 3 prgs Inktatel aangeboden door den beer 3 J van Bemmel behaald door J Ptalfer met 39 p 4 prgs Tabakspot aangeboden door A Z behoAld door F Peereboom met 36 p 6e prgs 2 Beeldjes aangeb door den heerW Sliedrocht behaald door P van Lnfp B met 30 p Ji Personeel Buks Ie prgs Theetafel aangeboden door Burgerplicht door W Sliedrocht met 96 p 2e pnis Coupe door id door X van Os met 3e prgs Tosch door id door C M van Wgngaarden met 93 p 4e prgs Olie en azgnstel door eenige leden door H van Wyngaarden met 91 p Personeel Cylinder Ie prgs Horloge door Burgerplicht behaald door W Sliedrecht met 56 p 2e prys etui met vorkjes door id door A J Lafeber met 55 p 3e prgs Parapluie door id doof J J P den Boer met 55 p 4e prys 3 Vazen door eenige leden door J P Mul met 55 p 5e prgs Botervlootje door Burgerplicht behaald door L Bisschop met 54 p 6e prgs Beker door ld door A L J Breebaart met 53 p 7e prgs Sigarendoos door id door P J Biezenaar met 53 p Damesbaaii Buks Ie prijs Mevr van der Jagt 2é prgs Mej don Boer 3e prys Mej Biezenaar Zondag 16 September Baan C Ie prys H van Wgngaarden 2e prijs J J P den Boer Baan D Ie prgs A L J Breebaart 2e prgs A van Reedt Dortland Baan E Ie prjs C W J Natzyi 2e prys H van Wgngaarden 3e prys J J P den Boer 4e prgs H Egssen 5e prys M M Egssell Baan F Ie prys H Egssen 2e prys C M van Wgngaarden Baan G Ie prys J P Mul 2e prgs J J P den Boer 3e prji C W 1 Natzyi 4e prgs J van Os 6e pnjs A J Lafeber Maandag 17 September Baan D Ie prys H van Wgngaarden 2e prys J P Mul Baan E Ie prys Th Binnendyk 2e prys H van Wgngaarden 3e prgs 1 P Mul 4e prgs J van Os Baan F Ie prjs L P Mul 2e prys A Dortland Jr Baan G Ie prys J P Mul 2e prgs J J P den Boer 3e prys C J van leperen Rozenprgs H van Wgngaarden met 11 rozen Gelgktgdig met den wedstrgd van Burgerplicht bad het concours plaots voor de Schntterg Personeele Wedstrgd voor Leden der Kader Vereeniging Ie prys Piëdestal aangeboden door bet Bataljon behaald door C W J Natzyi met 50 p 2e prgs Theetafel aangeboden door de Of ficiorenVereeniging door J J P den Boer met 50 p 3e prgs brons tafeltje aangeboden door den Schuttersraad door W K Schnling met 46 p 4e prgs Bloemtafel aangeboden door den Commandant der schnttery door C M van Wgngaarden met 45 p 5e prys Wekkerklok aangeboden door bet Bataljon door W Sliedrocht met 45 p 6e prys Coupe aangeboden door de Kader Vereeniging door G Slootjes met 44 p 7e prgs Consols aangeboden door het Bataljon door J L Vermey met 43 p 8e prys Inktstel aangeboden door het Bataljon door F Peerenboom met 43 p 9e prgs Tafeltje aangeboden door kapt Knuttel door A v Kersen met 43 p 10e prys Parapluiebak aangeboden door het Bataljon door M J Boegheim met 43 p Ue prys Roomstel aangeboden door het Bestnnr KaderVereeniging door G A V Meurs met 42 p 12e prgs Beeldjes aangeboden door den heer H V Wgngaarden door A J v Vliet met 41 p 13e prgs Taartentchotel aangeboden door een lid der Kader Vereeniging door A H V d Kist met 41 p 14e prgs 2 Vaasjes aangeboden door het Bataljog door C A Groenendaal met 40 p 16e prjl Vmchtonvorkjes aangeboden door den heer IJssel de Schepper door J W Brakel met 39 p 16e prgs Tasch aangeboden door eenige leden door L Rietveld met 35 p 17e prgs 2 Vazen aangeboden door een lid van de Kader Vereeniging door J Kopgendraaier met 35 p 18e piijs Wandborden aangeboden door A Z door C Straver met 34 p 19e prys Theebusje aangeboden door eenige leden door P Luypen met 88 p 20e prjs 2 Bloemkelken aangeboden door eenige leden door R N v d Pool met 32 punten 21e prys Thermometer aangeboden door J J V Bemmel door J C Vermeulen met 31 p Zilveren kruis aangeboden door Mr M M Schim van der Loeff voor den schntter die met beanraont en cyllnder geweer het hoogste aantal punten schiet door J J P den Boer in beide serien te zamen 102 p Personeele baan voor leden der KaderVereeniging die niet aan de schieioeleningen deelnemen Ie prys Sigarenkast aangeboden door de Kader Vereeniging door W Kelder met 37 punten 2e pr 9 Jardiniere aangeboden door eenige leden door A Groenendyk met 35 p 3e prgs Thermometer aangeboden door eenige ledofc door W v Hoorn met 25 p 4e prgs Paardjes aangeboden door de KaderVereeniging door S H V d Kraat met 20 punten Schutters die aan de oefeningen deelnemen 1ste prijs schildorgen aangeboden door een Schutter behaald door C Simon met 51 p 2de prgs 2 beeldjes aangeboden door bet Bataljon door A de Mol met 51 p 3de prgs Wandbordjes aangeboden door het Bataljon door G N v Hooff met 43 p 4de prgs Horiogeketting aangeboden door eemge Schutters door J den Hertog met 31 punten Cilinder Baan Ie prys 2 Vazen behaald door W Sliedrocht met 54 p 2e prgs Wandbord door C A Groenendaal met 62 p 3e prgs Paraplniestandaard door J J P den Boer met 52 p 4e prgs blauwe Bloempot door F Poerenboom met 52 p 5e prys 2 Schildergen door J W Brakel met 52 p 6e prgs Krnidenkast door A V Kersen met 52 p 7e prgs Theeblad door J L Vermey met 52 p 8e prys Waterstel door L Rietveld met 51 p 9e prys Suikorvaas door E N v i Pool met 51 p 10e prys 2 Vaasjes door G N v Hooff met 60 p 11e prgs Tabakspot door C W J Natzyi met 50 p 12e prgs Bloempot door J Koppendraaier 13e prys Bloemenmand door A J v Vliet met 49 p 14e prgs Sigarenbak door C Simon met 48 p 15e prjs Wandversiering door G A v Meure met 48 p 16e prys Bloemenvaas door J C Vermeulen met 47 p 176 prys Sigaren door F Mastink met 45 p 18e prys Portretiyst door F Snaterse met 45 p 19e prys Borstelhanger door G Slootjes 20e prgs Portemonnaie door M J Boegheim met 42 p 21e prgs Lepelvaas door A de Mol mot 42 p Deze prgzen waren door de loden onderling aangekocht Ten raadbuize dezer gemeente werd aanbesteed Ie Het afbreken dor bestaande Brugwachtorswonlng bg de Haastrechtscbo brug over de rivier de IJsel Gemeente Gouda en hot daar ter plaatse bonwen van eene nieuwe Brugwachterswoning Ingeschreven werd door C H Wildenburg te Gouda voor f 4589 X Slegt te Stolwgkersluis 4537 X de Jong Wz te Gouda 4444 W A Verbruggen te Waddingsv 4400 P de Jong Jz te Gouda 4245 P Kruyt 4230 20 H J Nederhorst Jr 4181 X J Duöm 4170 Wod D Amesz en Zn 4147 C W den Hoed 3947 W Bokhoven 3877 X K Endenburg te Gouda 3868 2e Het uitvoeren van buitenverfwerken aan Gemeente Gebouwen Voor perceel 1 werd ingeschreven door W van Soest voor f 695 A Jansen voor 595 Voor perceel 2 door W van Soest voor f 235 A Nieuwveld voor 163 A Jansen voor 120 B Brouwer voor 93 Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben ongeschikt verklaard voor het berydén met motorrytnigen in de gemeente Reenwyk alle wegen behalve 8 de Eeewal de Kerkweg de Schinkeldyk RkiIuwuic Alhier had IJmert O Teekens het ongeiyk van den ruim 6 meter boegen moilzolder te vallen op den steenen vloer binnen den molen By onderzoek bleek dat hg het rechterbeen bg den enkel gebroken bad Het scheenbeen stak door het vleesch Nadat de heer X A Schrender arts de eerste heelkundige hulp bod verieend is de patiënt per brancard aaar het ziekenhnii te Gouda vervoerd Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 18 Sept 1900 Vette Oiaen en Koeien goeden aanvoer prij zen waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 32 3e kwaliteit 30 cent per half Kilo Magere Oaaen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd vitte Kalveren gOMbn oiavoer kwaliteit 38 tde kwaliteit i6 jde kwaliteit 13 cent per hal Kilo Stieren en Gaskalveren goed aanvoerd De handel was voor alles prijahondcnd Ontvangen een groote collectie Deensehe Gflocé Handschoenen voor DAMES en HEEREN A VAN OS Az Md TaiUeur Kleiweg E 73 GOUDA Veltmhomi Xo 31 Beurs van Amsterdam 1 Vrkn Slotkn 11 11 5 91 100 88 81 i ia ll l i Vi 1 1 1 6 i y 1011 f 67V 677 a l Zl 1 J 0 10 14 5 a 900 91 99a 81 411 i 101 904 1B41 i lil z UOl 80 M I9 t 114 101 114 188 i lOO II il 111 i V 100 100 m 114V 1411 II 101 74 104 17 9 4IV M 51V 180 110 mm 101 101 9911 100 117 117 Z 101 14V sT 9 SEPT I Vrki Ku uuiiD Uwt Nad W 8 l i ll dilo dito dlic I diio dito dilo t Hoxeal ülil QoaJl 1181 98 4 Italib XaaehruTing 1881 81 6 Ooarin OU in papier 1188 I dito in illrer 1181 I PonuoaL Obl met ooupotr 8 dito tiekal 8 BDauxs Obl Biinaal 1894 4 l dilo Ooeoai 1880 4 dilo bij Botha 1889 4 dito bjj Hop 1819 90 4 diloiggoud lean 1811 dito dito dilo 1884 8 8uiij Farpat Mkuld 1881 4 Tuaaau Gapr Conr leen 1190 4 Oac leening Mile D Oae leaoin aerieO ZuioArt Bp T oblg 1891 8 IIitieO Ob iit Seh 1810 a Vmaautu Obl 4 onbap 1881 vvaTlADiiL Obligatiea 1898 8 BoTTaauH Stad leen 1894 8 NiD K Afr Haadalar aand Aiendab Tab Ui Ceilifioaten Dali Haalaokap y dito Ara HnotkeakKpandbr 4 i Oult MJi dar Voratanl aand a Or Hypotheek II pandbr 4 i Kedarlandtcha baak u nd Ned Haadalmaalaeb dito N W k Fac Hvp b pandbi 8 Katt Hvpolheekb pandbr 4 i Uti Hvpolhaekb dilo 4 i OoniKB Öoat Hoag bank aand BoaL Hjrpolheakbank pandb 8 AvitiKX Bont krpotk pandb 4 lUiw L O Pr Llen aart VlD HoU U apoolw Uy aand Uy tot Eipl T St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aaad Ned Zuid Afr Spm aand dtto dito dito 1891 dito 8 Lll8poarirl 1187 19 A Kobl ai Znid Ital 8pwnikA H obl t FoLSH Waraöhau Waaneo aand BoaL Qr Buta Spw lI j obl 4 BaJtiacbe dito aand ïaatowa dito aand 8 Iwana Donbr dito aaad I Kniak Oh Aaow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AailiiA Cent Faa 8p liy obl I Okie fc North W pr Cr aand dito dito Wia 81 Falar obl J Denver k Bio Or Spm oart r a IllinoiiCaatnIobl ingond4 LoaUr fc NaikvilllCarl vMid Maiii o N Spw Hu lehvp a Uiaa Kanna r 4pOI praf aand N York Ontailo k Weat aand Fenn dto Ohio oblig Oregon CaUf la hjrp In gond I 8t Fanl Hino k Hanlt obl Un Faa Hoof Ifan oblg dito dito Una Col la hyp O 8 OaJlana Oan South Okart r aand Vn O Ballw kNa lah d a 0 Amiteid Omnibui Hij aand Boltard TraniweKHaata aand Hid Stad Amaterdam aand I Stad Boltardam aand f Bsun Stad Antwerpen 1117 Stad Bmaaal 11181 Hom Thalaa Keivlbr Oeaalaeh 4 Ooann Staalalaanig 1I 0 I K K Ooat B Cr 11101 Sp aKn Stad Madrid 8 Uil Han Ver Bai Avb Spoel aart De Nouveauté H in O A P E S r1 en Rli GE IIIA l ï t8 zyn in ruime keuze roorbaodeir D SAM80M 3e4 t staats lotenj ia Kbiaaa Trekking nn Maandag 1 September 0 1814 1714 4178 en 19944 ieder 1000 Na 7417 400 Ho 11841 100 No 1177 4491 0141 1894 lllll 11141 18741 1 S0 18411 II4I an 10418 ieder 100 Früaan van 70 71 1171 1017 8117 11088 18180 180 1 18891 88 lilt II 8441 11170 lllll 10194 11703 lil TO 108 81 1180 11104 lllll 49 V