Goudsche Courant, donderdag 20 september 1900

I o 8304 Donderdag 20 September 1900 30s e Jaargang 18818 1 998 I 190 8 I 19810 19480 19188 19786 19Ï78 1 986 10005 88 88 10117 80190 80868 80480 97 10668 80986 mmm c ürmt jyieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken e te 6 Q O u O 99 e Kort oronslobt onzer Fnjseoarant SHERRIES Pale en Gold Diy van J l 16 50 per 12 flessr S s tl o 8 e n o c = s s 12 12 flescta Teleloou 1l H ADVERT E NTIEN worden geplaatst vnn 1 5 regels i 50 Centen iedere legel meer 10 Centen Groote lettels worden bereken naar plaatsruimte In ending van Advertentien tot 1 uur des midil Telefaim u M De Jitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per dne maanden is 1 35 franco dei post 1 70 Aizonderhjke Nommers VT IF CENTEN lit itoi 81 ig i 18 18788 18 08 It Ut 8 87 4 18988 16805 as tm 417 ts i 11610 14086 17067 11 MK n 8911 11846 77 H SS Mi tl etll8 IH II188 14109 7387 1108 oa aan ti8 It 89 1UI4 t4 81U 88 88 i 14888 97 HO 8881 81 Ï719 lit74 14148 178 88 8878 7031 S4 11800 U899 89 i oi 8its IS aaoa u 11140 uaai 18 408 64 94 80 41 41 98 4188 7841 9977 11481 16144 61 Itna 4784 7818 10078 88 15816 97 iaa8 iiii4 4810170 88 19 17780 1718 8188 7948 1 1811 18 54 17815 44 8401 8008 88 1 70 11488 88 16 8888 9 4 188S4 15 49 17988 08 8784 8510884 7 15914 18108 1884 aOlS 8118 10980 77 67 11507 8 80 8811008 18069 18010 48 Burgerlijke Stand QEiBOBEN 15 8e$t PlennB Adriana oaden A de Bratn en A Kaars Johanna ouders D van Vflot en J van der Bas Petronalla ondari 6 Kerkbol en C de GruijI 16 Florii onders S Tak en G Mes 17 Gerrit oKdersG Dabbelman en M Doom Jagnigje onders J Mokkeastoru en AHal OVEBLEDEH IT Sept A J J LnftboB 21 laar ADVERTENTIEIN ÏE HUUft AAfJGEBODEK tegen 1 October 1900 een prachtig Fakluüs gelegen te Gouda aan den Tnrlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 QeljroedersSTEEirSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Vi Grafdecoraties Corbellli Jirdtoières Owiquelleo eoi QRAP en F££StERANSEN Groote voorraad KAMEEPLANTBN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van IJlSMVXMy CIUEB Dood alle Insecten Door bdvoeging van 40 deolen water ver krdgt men een voor insecten doodend vocht Onschadeluk TOor vruchten bloemen en planten Wtor fü5ü V L O i T8LEPH No 114 EEmSErOTTAHTlEË Hen wordt veriocht op t MEtth te letten OIT H T MaOUUN Ti M RAVËNSWAAYZülVE OORINOHEU Dme THEEËN worden afgelewrd in veriBgelde pakjes van c H i l m en AaJ en etn Ned om met vermeldind van Nonjmer m IPrns voorzien van uevenataani llderk Tolg n de Wet gadepo Fneerd Zich tot d mtvoerin tan ge tenle orders aanbevelend 4 BREEBAART LZ u do goheelo worolil bekoni l on Igoroumd Onovortrotfoo mlddol tugon U rBt lonf te r aatxi kten eal Inwendig lïoowol ooi nitwemlit in bijn Mt doktogevijloii mat pod iisvoli l an to wondon l rl S tCr OH th LJ t 1 iwr post t 111 TUMty i WooJM alf b Ht eon ulKioK u g o k e u d o g o n o c k r o o h t en liollmrao working Munkt inoo t l Ike pljnUjko lU gevwvullo oponitw goholl i orbixlig Mot Lewlf wenl oeï 14 Jaar n voor oil e iil k liuTr kaBkerllwèn eneien Brenut genemBPeu torUoitmg der pflnon b j wouden onUtokIngon euï sn nllorlel ard PrU per pot i 150 per post f 180 OantrMl Dopêt voor Nodorliuni Anollioker BEIVKl MNBtBS Rokm 8 A u lord m X B d P lt i WUII ta a r t on d ich u i lh k aL th BUI1ï I l t r li W Bokit i IO lem eli Jli UiiS 4BUati B 16 18 160 176 5 2 25 KOODE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en oet VERMOUTH U Tnnn BODEGA CHAMPAGNE t S V b o COGNAC 4 f 1 75 f 2 26 I 2 76 I 3 25 J 3 75 en SCOTCH WHISKY Per n Per Ank 45 Fl I g l I 27 75 31 8642 5884 42 84 4237 50 47 a65 Ntu 075 086 1 126 080 1 090110 LISTEAC CHATEAU VALROSE S St ESTEPHE J J St hMILION 1894 TR 9 PAUILLAC 1893 la Ba o o u 2 GRAVES Witte BordeaniJS SAUTbRNE O ZELIINGER Moezel BOURGOGNE Do fiesBChen z n in do prijzen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen B elke hoeveelheid verkr gbaar bo De flriua T CREBAI Couda LOTEN IN DE GOUÜSCHE PAARDENLOTERIJ zijn a SO Cl per lot veikrijgbaai bij A BUmKMAN Zn HÜOFDPRIJZEN Eij tuigen met een entwee Paarden l espannen Paarden Bi indvee enae Standaard Hypotheekbank Waalschappciük Kapitaal EEN MILLIOEX ülLI E SKHtwtra Ut B B C CAWBW ïJS n B Dl BS T lm De Bank verstrekt op zoer bill ke voorwaarden geld op eerate hypotheek en geeft onder contrWc van het memten tdminUtratU en IrMtkantoor 7e on rf en 4V I FJltUHnimt MiX uit Coupons 1 Jannan en 1 Jnli verkr gbaar Corrcspundenton voor Gouda de Heeren M J OGIER Go Indien gy niet uilt hoestea gebruikt de llorwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract Méamhe mt de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloeni van H 1 VA SCBAIH CO Den Haagr HoOewranciers aCHAIK SCHAIK 8CHAIK SCHAIK SOHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK aCHAlK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co a Melianthe liet lioelo mlddol dor wereld Co B Mellanthe geuooet Kmkhoosl Co 8 MoliftnthO goneost zwwol oud nU jong Co B Mellanthe m g lo geen humgoz n ontbroUn Se Co 8 Mellanthe tMt voorldoroml onder Sclieikundig tOollflit Co a Mellanthe kolpt onlierroopolijk JE Co 8 Mellanthe i bekroond mot erediploma S Co 8 Mellanthe bekroond mot Goud Co S Mellanthe bekroond met Zilver Co 8 Mellanthe i vdrijjUaai m flaoon van 40 Cl $ rOCtê en fM ïuma WOLFF Co WeathavMi 198 Jouda D iABiJÏS Kleiweg E 100 Gouda E H VA MILD V r Ul B 126 te Oouda A BüOMAN Moordreh i Th TOBEBN Bo k op B V WIJK Oudeitalrr M KOLKMAN Waddtiunem a BOLLMAN Bodegrtrmt P1NK8B Niemerkeria d IJ el W I VA DAM Haatirehtett A N VAüZBSdBN SchoonKot SjgSs Patent H Stollen mintiit lnBi8trlli uuHUtli luiiiurru UbIi nr mm ritmuti Warnuitff Drr inWM Brfotg mtut VaiMit H mMrm Êermteo M nttf l MMirn wtHDIn K KmeMalimumtfn ftUHe Utn uuft aWMr aiiMra aul mAorfm H WoUoi mr m mi lamC Ar M Mm Iket uMutiiii mum teueHiUt f t Un t tun l imfUtll Openbaar Onderwijs To lit ng van Leerlmgen op de HeittliB sckoleo en op den Cursus voor VolvtisseBti De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAGER ONDEEWUS alhier maakt bekend dat de iDScbrIJvlBg van LeerilDgen die met den len October 1900 op de boven genoemde scholen plaatsing verlangen ge scbieden zal m de achoollokalen Op DINSDAG 25 SEPTEMBER 1900 Voor verdere bizonderheden wordt ver wezen naar de aanpliücbiljetten Namens de Commissio De Seerelane R MOERKERK Goroi 18 Ceptember 1900 Openbare Verkooping to GOUDA op MAANDAG 1 OCk y TOBER 1900 3 mor i ÊBMS m E uren in het WtUlBÊÊBBf Koffiehuis Harmonie aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht geveatigden Notaris TAB Kr 1 Een gnnstig gelegen goed onderhouden Wli liËLHUlS met afzonderlijke opgang hebbende BOVENWONING aan den Langen Tiendeweg te Gouda wgk D Nrs 60 en 0a Kadaster Sectie C Nr 1081 groot 87 Centiaren Het Huis van vele gemakken voorzien bevat beneden Wmkel 3 Kamers en Kbuken en boven 3 Kamers Keuken en twee Zolders Het perceel heelt een uitgang naar t water van het Plantsoen De benedenwoning is bg de week verhnurd aan den beer B L BAASfSOP voor t 3 25 De bovenwoning is te aanvaarden 3 Januari 1901 Nr 2 Een ruim PAKHUIS met een perceel QEOND aan de Geuienstraat te Gouda Wdk L Nr 37 Kadaster Sectie C Nr 241fi gedeeltelgk groot voor t geheel 92 Centiaren Te aanvaarden by de betabng der kooppenningen Ni 3 Een op goeden stand gelegen goed onderhouden en van vele gemakken voorzien WOONHUIS aan do Turfmarkt te Gonda wjk H Nr 36 Kadaster Sectie B Nr 598 groot 31 Centiaren Te aanvaarden b de betalmg dOr kooppenningen En Nr 4 Een HIJIS en ERF aan de Speldemakerssteeg te Gouda Wjjk G Nr 39 kadaster Sectie C Nr 1748 groot 23 Centiaren Verhuurd b de week voor f 1 De peroeelen zgn de laatste 3 werkdagen v66r den verkoopdag van 10 tot 8 aren te bezichtigen en qp dien dag vaa 9 tot 11 uren Nadere inhchtingen geeft Notans KOEMAN voornoemd Borstbonbona gefcblioaerd n t vuenviirift van i 4 Eoo ümveisiteita Prol Öehau Hofca J Dr Hariess Bonn hebben 8edert 50 Jarea ab vemchtend middel tegen boedH l beeeckheid en aandoening der adeBan itil dnuun uitatoekHide dwnaten bewesaaj B i ipoedigo aMssehng van wanMl ec koude lucht ia t bgiondëi anibevtleniri J watdig een boabou Ie gehmiken Verpakking Oeele pakjea 1 36 oeot Mom verkriJglMtf Gouda t mk van A BRINKMAN Zn Bultenlandscb Overzichl Het bericht waarin gemeld werd dat pre sideut Kruger gevangen gebonden werd m het paleis van den gonvernenr van Louronijo Marques bleek naar officieel bericht uit Lissabon ongegrond te zgn Het was met het voornemen van de Portogeescbe Regeering den onden president daar te hou den ol hem uit te leveren De Eegeering te Lissabon heeft olflcieel medegedeeld dat zg hem slechtb wilde beletten op neutraal gebied den strgd tegen Engeland verder te besturen De gouverneur van Lonrenijo Marques beeft den last ontvangen om Kmger in geen enkel opzicht te bemoeileken bg de uitvoering van zgn plan om naar Enropa te vertrekken en om alle maatregelen te ne men die strekken kunnen om de veiligheid en de eerbiedige behandeling van den onden president te verzekeren Bovendien heeft de gouverneur ook nog last gekregen om toe te zien dat de President werkelgk naar Europa vertrekt Hierdoor heeft de Portugeesche regeering haar bevoegdheid weder overschreden Zg heeft recht te beletten dat Kruger gedurende zgn verblgf te Lourengo Marqnes iets doet wat de neutraliteit van Portugal zou kannen schenden Maar zg heeft geen recbt iets te bepalen omtrent het doel van zgn reis als hg het Portugeesche gebied wil verlaten Bovendien kunnen de belangen van Portugal iu bet miust niet geschaad worden indien Kroger voornemens zon zgn naar Amerika of naar Azië te vertrekken Vreest men wel licht in Londen dat de aankomst van pre sideut Kmger in de Vereenigde Staten zulk een invloed hebben zou op het Amerikaansche volk dat de zaak der Boeren er door in een ander stadinm komen zon Het plan van president Kruger schgnt echter te zgn behalve Nederland en België ook 1 rankrgk en Rusland te bezoeken en te pogen de regeeringen dezer landen tot in terventie te bewegen De correspondent der Daily Telegraph te Lonren o Marqnes is ei m geslaagd den Pottugoeschon gonverneur te bewegen hem verlof te geven president Kruger te zien De correspondent sprak echter alleen met Berdell chef van de Transvaalsche politie Ofschoon Kruger tegenwoordig was mengde hg zich niet m het gesprek maar hg had Berdell verzocht den interviewer te woord te staan De correspondent vroeg eerst naar Kruger s gezondheid Goed antwoordde Berdell de president l jdt alleen aan zgn oogen FEVILLEIOX 47 Ongetwijfeld lou zij in dewn rouw over haar vaderland volhard hebben indien de lietde niet m het spel ware gekomen Een Engelbchraan met name March zag het schoone Itahaanschc meisje won haar hart huwde haar en voerde haar in tnomt naar zijn geboorteland Ceneri vergaf zijn zuster haren afval nimmer geheel en al maar de vooruitzichten die door dit huwelyk voor zijn zuster geopend werden waren zóó gunstig dat hij zich er niet met kracht tegen verzette March was zeer rijk Hij was de eenige zoon van een rijken reeder waaruit zich het feit verklaart dat Pauline voor zoover Cencri wist geen familie betrekkingen van vaders zijde bezat Gedurende verscheidene jaren leefde de jonge echtgenoot volmaakt gelukkig met zijn schoone rrouw Twee kinderen een zoon en een dochter werden uit hun echt geboren Toen de K on twaalf en de dochter tien jaren oud waren stierf de vader De weduwe die slechts weinig vriendschap in Engeland gesloten had en dat land slechts ter wille van haren echtgenoot had lief gekregen keerde terstond naar haar geboorte grond terug Zij werd met vreugde door de oude vrienden ontvangen en als fabelachtig rijk be chouwd Baar ecbtgeooot had haar tot zijn vol Toen vroeg do correspondent Heeft de president Roberts proclamatie gelezen en gaat hg eerstdaags naar Europa Berdell beantwoordde de eerite vraag bevestigend maar verklaarde de laatste met stellig te kunnen beantwoorden want er is in niets beslist De president heeft Transvaal voor onbepaalden tgd verlaten mogelgk keert hg na zes maanden terug als hg naar Europa gaat De correspondent vroeg voorts of de president zgn ontslag had genomen Neen ant woordde Berdell nadrukkelgk Sch ilk Burger vervangt Kruger tgdans zgn afwezigheid Toen vroeg de correspondent BIgven de Boeren hoop houden f Waarom zetten zg anders den strgd voort Wg blgven tot den laatsten droppel bloed voor onzen geboorte grond vochten antwoordde Berdell want andera gaan wg naar Ceylon of St Helena Daarom moeten wg blgven hopen en strgden Over Roberts proclamatie te dmcuteeren heeft geen nnt want het heele stuk is ave rechts Roberts is nog niet klaar met de Boeren te velde De correspondent hernam Er is eerlgk gevochten niet waar Roberts streed met eerlgken strgd Berdell antwoordde Jawel raaar er zgn dingen gebeurd die het Engel sche leger met tot eer strekken Welke dingen f vroeg de correspondent Berdell haalde eenige dingen aan o a dat Kaffers Boerenvrouwen en kinderen heb ben gedood terwgl zg aangevoerd werden door Engslsche officieren Welke bewgzen hebt gg vroeg de corres pendent Berdell antwoordde Wg hebbe i beèedigde Boerenvorklaringen dio wg moeten aannemen Dan heeft Roberts vrouwen en kinderen uit Pretoria weggozonden Dat was een grof onrecht De correspondent zeide Dat is oorlogs recbt bovendien noopte gebrek aan voedsel Roberts zoo te handelen Berdell zoide dat hg giooten eerbied had voor Eoberts per boonlgk maar Eoberts officieren deden veel ongeoorloofds Berdell verklaarde voorts het beter te vinden met verder over de zaak te spreken maar het staat vast zeide hg dat Eoberts proclamatie berust op een mis vatting De toekomst zal bewgzen dat de Boeren allesbehalve geslagen zgn De En gelschen kunnen de Boeren misschien verslaan maar ten onder brengen nooit Berdell lo genstrafte dat Schalk Burger te LourenQo Marques Kruger had trachten te spreken Overigens wilde Krnger voor het oogonblik liever geen meonmg uitspreken over Zuid Afrika s toekomst Ten slotte vroeg de correspondent ver gnnning Krnger de hand te drukken een strekte en éém t erfgename benoemd In het bezit van zulk een fortuin waarover zij de volledigste beschikking had werd Mrs March door elkeen geéerd en met de meeste voorkomend heid behandeld Zij had tot i haren toekotnstigen echtgenoot leerde kennen haren broeder boven alles ter we reld bemmd Zij be zat zijn patrtotisme sympa thiseerde met zijne plannen en luisterde gretig naar de Bamenzweringen die hij steeds met haar besprak Hij was eenige jaren ouder dan ij en op het tijdstip van haren terugkeer naar Italië zag ZIJ hem als een oogenschijnlijk rustig zwaararbeidend en slecht beloond geneesheer weder Eerst toen hij er zeker van was dat haar hart haar vaderland niet verloochend hadj het Ceneri haar merken dat onder zijn prozaïsch uiterlijk een der meest toegewijde en krachtige geesten schuilde van allen die zich voor de bevrijding van Itahe wilden opofferen En zij bewonderde p vergoodde hem deswegcns Ook zij was bereid om alles op het altaar des vaderlands ten offer te brengen Wat ZIJ verricht zoude hebben indien men het van haar hadde geèischt is onmogelijk te zeggen maar het lijdt geen twijfel of zij zoti haar eigen fortuin en die barer kinderen vrijwillig voor de goede zaak hebben afgestaan Docli daar zg stierf lang vóór dat de vrucht tot rijpheid was gekomen stelde ZIJ een z6ó onbegrensd vertrouwen in haren broeder dat al wat zij bezat aan hem als eenige voogd harer kinderen werd toevertrouwd In hare laatste © ogenblikken moest hij haar echter belo ven 4at zoowel de knaap ali het meuge hunne liever niet antwoordde Berdell De correspondent geelt van het niterlgk van Kruger de volgende schildering De grgsaard zat met den bril op m een hoek van de Kamer do beenen over elkaar in een leuningstoel Hg was gekleed lu het zwart Zgn lange witte baard omigstto een block f erimpeld gelaat waarop neerslachtigheid en elenrstellmg te lezen was Van het ooilogsterrein weinig nieuws In het westen van Transvaal wordt volgens een eukel bericht de guerilla met succes voortgezet In den rug der Engelscben gaat het mooi Maar aan hun front met name wat het Oosten der 1 runsvaal betreft zgn de Boeren minder gelukkig Men weet dat Irench Barberton heeft bezet Door bet innemen van deze stad die buiteugewoon gunstig gelegen was hebben de Boeren ook ten zniden van den spoorweg hun steunpunt verloren zooals de afdeelmgen dio zich ten noorden daarvan bevinden door het innemen van Lgdonburg en de Spitskop haar basis zgn kwgtgeraakt Waarom de Boeren hier en elders geen stand hebben gehouden we weten hot mot Verdeeldheid zwakte desertie wat raag er de oorzaak van zgn f Waterval Onder b v is van nature een buitengewoon sterke stel ling met om te trekken en door de voor el kaar staande bergen waartusschen de spoor ziokslingert voor het Engelsche geschut schier onntntastbaar Ben duizend man had den vi and daar kunnen tegenhooden En toch werd ze zonder strgd ontruimd Verderop IS Pole Carew door een eng dal getrokken en geen schot werd op hem eiost De ruite rg van French is de bergen ten westen van Barberton overgekomen zonder dat men hem ernstig die moeilgke wegon betwist heeft Is het waar dat de Boeren met meer willen stand houden en zou Botha daarom en met om redenen van gezondheid het opperbevel hebben neergelegd President Steyn zou er volgens de Daily lelegrapb slechts ook met moeite in geslaagd ztjn de orde te herstellen te Nelspruit en te Kroko dilpoort waar de Boeren bg het hoeren van Krngers vertrek aan het plunderen zgn ge slagen on weigerden langer te vechten Vil joen had eerst vergeefs getracht ben weer te verzamelen De Daily Graphic zegt dat de mogend beden Li lioeng tsjang erkend hebben aid vredesonderhandelaar en vormoedelgk ook pnns Isjing Bepaald is dat een behoorlgke centrale regeering in China gevestigd moet worden dat volledige voldoening verschaft opvoeding m 1 ngeland zouden ontvangen Na haren dood bleven de weezen dus geheel aan de zorg van den voogd overgelaten Hij gehoorzaamde haren laatsten wil Anthony en Pauline werden naar Engelsche scholen gezon den maar daar ziJ geene vrienden In het ge boorteland huns vaders bezaten brachten zij de vacanties in luhe door Daardoor groeiden zij zoowel als Engclschen en als Italianen op Ceneri beheerde hun vermogen met de meeste zorg en nauwgezetheid Ik twijfel m dit opzicht geen oogenblik aan zijne eerlijkheid Maar toen brak het zoo lang gehoopte oogen blik aan De groote siag moest gewaagd worden Ceneri die zich tot nu toe buiten alle onbedui dende samenzweringen gehouden had gevoelde nu of nooit al wat in zijn vermogen was voor zijn vaderland te moeten doen Hij wist dat garibaldi bestemd was om de bevrijder van zijn verdrukt land te worden De eerste rassche schrede was gedaan en met succes bekroond Het oogenblik en de aanvoerder waren goed gekozen liij dm zenden stroomden de vrijwilligers naar het tooneel des oorlogij maar de algemecne kreet was tOeld geld ld I Cela voor wapens en ammunitie g ld voor oorlogsmateriaal voeding en kleeding geld voor omkoopmg kortom i geld voor alles Zij die de zenuwen van den krijg in werking hielden zouden de ware bewijders van hun vaderhind zijnl Waarom zou hij aarzelen i Indien zgne zuster leefde zou zij met vreugde al wat zij bezat zeH moet worden voor de aanvallen op de lega ties en hot vermoorden van vreomdelingen Over de vraag waar de vredesonderhandehngen gevoerd znllen worden beraadslaagt men nog De mogendheden hi bben zich nog met beziggehouden mot de kwestie van de scbadeloobstolliugen Waldersee is te Hongkong met deSacbse aangekomen De Norddentsche Allgemeino Zoitnng meldt Aan de gezanten te Londen Par js St Petersburg Eome Washington on Weenen en aan het gezantschap te Tokio is per telegraal een londschr jven gezonden onderteekend BUlow behelzend dat de regeering voor het aanknoopen van diplomatieke onderhandelingen met de hmoesche regeering als voorwaarde stelt het nitleveron van do personen die gebleken zün de eerste eigenl ke aan stichters tot de schending van het volkenrecht bg de te Peking bedreven misdaden te wezen De regeering stolt aan de betrokken Kabinetten voor hun vertegenwoordigers te Peking op te dragen de aanw zing te eischen van de bedoelde Chinoesche leiders aangaande wier schuld wat de aanstichting tot of het bedrgven van de euveldaden betreft geea twgfcl mogeltik is Veispreide Berichten Feaskkijk De tentoonstelling is Zondag b prachtig weder bezocht door niet minder dan 504 586 personen die hun tickets hadden te betalen met 0 i 35 centimes terwgl de vervoermiddelen als daar zdn rgtuigen trama omnibussen booten en spoor lang met kon den voldoen aan de behoefte Het antwoord van den minister van handel op de klachten dor tentoonstellings concessionarissen zal eerst heden worden gegeven zoodat de ontevredenen hdn samenkomst tot het treffen van nadere maatregelen eerst heden zullen houden of misschien later nog Zooals men weet heeft de minister het beginsel van scbeldsgerecht erkend doch wilde hg wat de den scheidsrechters te verloenon volraacbten aangiig nog eens kalm nadenken Van het antwoord des ministère zal het afhangen of een groot aantal zoo met alle restaurants kiosken en uitspunniEgsgelegenhedeu zullen gesloten worden Aan de eere tafel op bet bnrgeuieestersbanket zullen plaats nemen naast den president der republiek de burgemeester van Tartes Uaudran do kleinste vertegen haar leven gegeven hebben Waren hare kinde ren niet óók Italianen Vrijheid lachte om eene nietigheid als misbruik van hertrouwen Op eenige duizenden ponden na offerde hij het geheele vermogen der kinderen WMr slechts geldgebrek heerschte werden duizenden verschaft Later werden hem eeretitels en aanzienlijke staatsbetrekkingen aangeboden voor d u groote hoewel geheime diensten Het geeft mij een be teren dunk van den man dat hij elke belooning standvastig van de hand wees Het kan z n dat zgn geweten hem zeide dat hij zich zelven met beroofd had Doch hoe dit zij hij bleef de armf doctor Cenen en brak met zijne oude aanvoer ders en vrienden toen hij zag dat Italië een ICo nmkrgk en geen Republiek mocht wezen Zooals ik zeide had hg eenige duizenden pon den over gehouden De knaap en het meisje groeiden op en hun oom bedacht dat zelfs zijn patriotisme hem veroorloofde genoeg achter te houden teneinde hunne opvoeding te voltooien en in bun onderhoud te voorzien Pauline beloofde zulk eene schoonheid te zullen worden dat hij zich om hare toekomst geenszins bezorgd maakte Wat haar betrof zou een njk echtgenoot alles weder terecht brengen Maar met Anthony die een wild stgfhooldig jongeling was was het eed geheel ander geval