Goudsche Courant, donderdag 20 september 1900

ülrecte SpoorwcgverbtndtngeD met GOUDA Zomerdlenst 1900 Aaogevaogeo 1 Nel T id van Greeowlch OCDA aOTTlaDAUTige tmt B d 10 58 ll iV 11 18 11 18 11 58 1 17 115 8 85 3 41 4 89 4 E4 5 91 8 15 7 18 7 41 8 14 8 17 9 88 9 14 10 09 10 11 10 40 11 47 11 08 1 f 5 01 t t U J 10 19 l IO M 5 11 f 8 81 10 80 11 10 1 17 5 18 8 41 J 10 ST 11 10 11 84 11 44 1 80 1 4 S 5 4 08 5 17 5 4 6 8 7 47 8 07 r 8 i0 8 5 9 11 10 80 10 45 11 18 ir f f V 1 58 ir M n 6 10 f r ir V t 8 45 r f v ir 11 tl v f ir V 06 f 0 f5 10 ir r ir r v rif f t 11 45 7 88 8 11 S S8 9 11 9 19 9 88 9 87 10 85 8 40 9 8B 9 40 10 11 I 10 08 AUme U n U Umm Bitra b beteln ƒ Op duo trtlnta iv a Zotid UMndtR en Oturlkg Muiugwlw ntoarbiliatUa roor de Sa kl TSrkrggbur teg a ankelen moktpr i B Hollutdaahe Spaar l Bttra atpplanuBt kawjjo SOVBA Tiaa nrai 11 45 1 56 11 58 1 04 t 10 18 11 81 11 45 11 10 88 1 84 i 4S lO ia 48 10 88 f l 8 r 1 08 11 8119 08 11 811 11 109 1 41 08 7 88 5 15 7 8 7 49 1 84 8 04 9 00 9 89 10 08 10 14 I U d AUaaa la aa la klaaaa aztn batilaa a Fiaaltetiaf op daa laop kia alat garakaad wodan M Ballaadaaka apoor L Extra aapplenaatbairya aa da Coapagiüa dor Wagmu LiU eOUOA 1 KN HAAOaiaa raraa 10 19 10 8911 81 11 18 U ia 11 51 1 58 1 18 8 45 4 19 4 60 6 86 S 49 11 11 1 10 8 01 8 99 9 17 9 58 8 18 8 14 Ja ♦ S 88 E 8 48 8 t 41 IM Qouda 7 1 8 87 8 41 9 0 9 18 10 00 ZaTenh Moaro 7 18 8 58 f 8oataniiaai Zag 7 9 01 Voorburg 7 58 9 14 a Hagk 7 81 9 08 9 19 9 87 9 48 10 18 1 10 1 66 4 15 4 45 slUn 5 81 8 04 7 01 7 15 7 8 8 86 8 65 9 08 1 44 10 1111 15 11 85 11 08 1 80 1 40 8 00 4 00 4 10 4 0 5 91 81 7 41 7 56 5 18 9 4810 15 ▼ ooïburg 6 81 j 10 17 1 88 4 88 18 9 49 Zoalann Zeg 5 51 10 81 1 50 4 60 43 10 08 Zaveali Ho 8 08 10 48 1 01 5 1 8 54 lO H Onuda 8 14 8 11 7 18 7 41 8 07 1 08 F 9 88 9 80 10 11 10 64 11 65 11 08 11 84 1 11 8 09 8 17 4 17 4 47 5 11 6 4 7 05 8 09 8 98 8 46 I0 1S 10 61 fi HaiaaalkaMa aUaaa la aa la Uaaaa aiM Malia e O II l A A UNTISDAH alaa aicaa 9U 1 a s9 8 11 8 8 9 18 10 15 lO il 11 08 1 111 48 8 18 4 O 1 48 8 16 8 48 9 51 0 19 10 87 10 66 11 07 AouLW 8 01 8 58 9 19 10 10 11 09 11 48 11 67 1 09 8 88 15 4 17 5 86 6 44 9 8510 8 1 0511 47 9 00 inuLC 8 l 9 18 9 87 1016 11 111081 10 1 14 8 15 4 80111 5 50 9 1 8 10 10 11 18 11 01 11 15 Ol OA li VKKGH 1 riaaTaria Uouda 1 10 8 84 7 46 8 18 9 07 8 89 10 14 10 59 11 00 18 87 1 16 3 11 4 81 6 68 8 81 7 10 9 18 Oudew 5 86 11 18 1 81 5 Woerd 6 48 8 18 11 14 1 40 8 11 8 11 7 88 8 48 QttMkl 8 08 7 04 8 18 8 61 9 89 10 14 10 49 11 47 11 81 1 09 8 08 S 4S 6 04 8 80 7 00 7 54 r 69 KrnM i 8 81 7 15 MO 8 18 9 18 9 1111 18 11 17 11 501 80a S IO 8 84 4 4 8 81 7 09 8 1 0 9 14 9 61 Aan W 5 84 8 47 1 80 8 11 8 41 9 80 v 46 11 80 11 41 1 06 1 41 1 19 8 49 5 0 88 7 16 8 16 40 lO Ol r la 7 10 7 81 8 18 9 07 9 19 1 18 10 84 11 61118 1 118 11 4 18 4 84 6 47 7 14 8 01 9 11 10 17 11 18 JlraeM 18 68 r 47 8 41 9 10 10 10 10 15 11 88 11 01 1 60 8 08 8 80 4 ia 4 45 6 89 8 31 r OO I 63 9 00 8 31 tO U5 10 48 Woanle 6 07 41 8 09 9 87 10 88 11 55 11 17 4 14 7 14 9 8 11 07 Oadaw 1 81 18 8 17 10 41 19 88 1 88 9 84 UMda 1 48 7 01 7 14 8 80 9 14 8 66 10 64 11 87 18 11 18 81 8J8 1 40 8 55 4 48 5 80 8 18 7 14 7 49 ia 8 41 18 07 10 88 11 18 Woordigde gemeente ran Franluük welke niet meer dan 17 inwoners telt de bnrgemeeetar van Lyon alï de Toornaamste itad van Frankrijk de bnrgemeester van MarsiUy sur Yonne die 92 jaar telt en de jongite bnrgemeeeter van Frankrijk die nog niet bekent is lioewel men er reeda drie kent van 25 jaar DiirrscHLASD De Dnitache papierlabrikanten tracbton stemming te maken voor de verliooging van invoerrecbten op papier niet zoozeer ter keering van een geweldige concurrentie uit bet buitenland in 1899 werden er slocbts 1000 centenaars nitgevoerd tegenover een uitvoer van 250 000 centenaars docb om de papierprijzen nog boogcr te kunnen opvoeren dan nn reeds door groeten trusts bereikt is en om te voorkomen dat bet consortium van uitgevers onlangs gevormd aanzienlijke voorraden tegen bebooriyke prijzen zon laten komen uit het buitenland Itauk De bertig der Abmzzen is gisteren te Napels aan bet station ontvangen door koning Victor Emmanuel den hertog van Uenoa den minister van marine den minister van openbare werken en tal van bnrgelijke en militaire autoriteiten terwijl de dichte menigte onderweg van bet station naar het paleis geestdriftig manilesteerde De hertog meent biJ z n volgende reis met Nansen de Noordpool te kunnen bereiken door middel van sleden waardoor bü de szoe zou kannen overtrekken die zich uitstrekt op meer dan 85 graden noorderbreedte BINNENLAND STATEN ÜENERAAL Vereenigde vergadering van Dinsdag 18 September Op de gewone wjjie naar de Tweede Kamer geleid en daar plechtig ontvangen hield de Koningin de volgende troonrede Mijne Hteren Het is Mij aangenaam bij bet begin van dit zittingjaar U bijeen te zien tot hervatting Uwer werkzaambedeu Zü zullen ook ditmaal belangrijk zyn want vele gewichtige wetsontwerpen zgn aanhangig Tot deze behoort de voorgedragen Ongevallenwet die in talrijke en dringende beboolten moet voorzien Ik doe een beroep op Uwe medewerking om haar binnon korten tijd tut stand te kannen brengen In de vriendschappelijke betrokkingen met de Bnitenlandsche Mogendheden kwam geene verandering De binnonlandsche onlusten van ernstiften aard die in China ziJn uitgebroken hebben echter in het verkeer met dat RiJk stremming veroorzaakt Ooadi 8 81 7 11 Mttordreoht door 7 18 NTisuwnlnk 7 18 Oapalla 7 81 RotlardsB M t l8 7 44 RotterdimD F Eotterdam B ir 8 80 8 87 9 08 8 84 8 09 9 08 BAttardam B un Rotterdim D F JLotterdam M Oapella Kiauwarkark Moordraekt o da 7 05 1 18 4 41 4 81 5 01 5 11 8 17 5 10 07 5 41 5 51 8 04 10 18 D6 tor Vrodesconlerentie gesloten verdragen ziJn thans door bijna al de Mogendheden bekrachtigd Ik hoop dat het eerlang hier te vestigon Internationaal Dareau van het Hof van Arbitrage aan zijne bestemming zal voldoen door bevorderlijk te ziJn aan het niet hoog genoeg te schatten belang der vreedzame oplossing van geschillen tnsschen de Volken Twee betreorenswaardige gebeurteniasen de oorlog in Zuid Alrika en de onlnsten in China maakten het wenscheiyk dat de Zeemacht zich in de aangrenzende wateren vertoonde ten einde aan landgeoooten zoodanige hnlp of bescherming te rerleenen als noodig zoa blaken Dank zij de ruimere opbrengst van verschillende middelen is de Anancieele toestand gunstig te noemen Versterking der inkomsten blijft echter onmisbaar tot dekking van nieawe uitgaven allereerst in verband met de wet op den leerplicht Gunstig is evenzeer de toestand der Indische geldmiddelen Het is Mg mogelgk U verschillende voorstellen te doen waardoor naar Ik vertrouw de zedelgke en stoffelijke ontwikkeling van Indië krachtig zal worden bevorderd Onder het waakzaam oog van de bezetting en het eskader verbetert de toestand in Noordelijk Hnmatra geleidelijk al moet bijwijlen de kracht onzer wapenen zich nog doen gevoelen Van de gewichtige wetten die in staat van voorbereiding z n zullen die op het arbeidscontract tot betere voorziening omtrent het armwezen en tot Staatsexploitatie van steenkolenmijnen in Limburg U weldra bereiken Mogen Uwe beraadslagingen Mijne Hteren vruchtbaar zijn en Uwe i ver en toewijding onder öods zegen veel goeds doen tot stand komen voor het Vaderland en zyne Koloniën Ik verklaar do gewone Zitting der Staten Qeneraal te zijn geopend T ir K B It B U M m B H Zitting van 18 September De heer Jansen aanvaardt als oudste in jaren bet voorloopig voorzitterschap met een korte rede en stelt aan de orde de nominatie voor president dor Kamer De uitslag is aldus Eerste candidaat Mr Oleicbman met 71 van de 78 stemmen tweede candidaat Mr Voegen met 44 van de 80 St derde candidaat Michiels van Verdnijnen mot 70 van de 82 stemmen ySfia meldt nit Den Haag De Hofstad bood als gewoooiyk op den dag der plechtige opening van de Kaufers der Statendeneraal een lovendigen aanblik nog verhoogd door een standvastigen zonneglans Velen uit de provincie en vooral nit de omliggende gemeenten waren met versobillende extraen gewone treinen de H U S M deed 14 baitengewone treinen loopen reeds in de vroege ochtenduren herwaarts gekomen on zochten met de duizenden sta4genooten wien het kijken op Statenver gadering niet licht verveelt de gunstigste standplaatsen langs den door den stoet te volgen weg Uit de meeste huizen aan die straten wapperden de vaderlandschs driekleur lo ta U u ii tt KOrrBKOAH 9 45 9 58 7 45 t S9 a 9 18 9 47 11 91 1 11 11 88 1 16 10 4111 41 11 01 11 46 11 65 1 40 Een plaatsje tegenover het paleis of zoo dicht mogelijk in de nabgheid van de Koninklijke woning was uit den aard de zaak het meest gezocht D jlr genieten do kijkInstigon ook het neusje van den zalm want daar wordt de stoet opgesteld En het is altijd een gezellig uurtje dat aanrukken van de troepen met muziek die of de eerewacht aan het Paleis vormen of de stoet verge zellen Voorts bet aapriJden van de verschillende leden der Hofhouding generaals ordonnance offlcieren van H M allen in bun schitterende ambtsgewaden en uniformen Het was dan ook geen wonder dat reeds ten ongeveer 9 uur in den ochtend velen zich daar bevonden en een voorloopig plaatsje uitkozen En langzamerhand sloten zich van het paleis tot middenpunt honderden aan en schaarden zicb in dubbele rjjen langs den weg dien de stoet zou nemen En toen precies ten 1 ure Hare Majesteiten jn het staatsierijtuig stegen onder het gebalder van het geschut steeg het eerste gejuich op nit velen tegenover het Paleis en plantte het zich voort langs de rijen tot op het Binnenhof Hare Majesteiten beantwoordden de zich sterk uitende volksgenegenbeid met minzame buigingen H M de Koningin veelmaals ook met een bandgroet En die herbaalde zicb bg terugkeer van onze Koninginnen naar bet paleis langs den Vijverberg enz Het was een groote geestdrift De weg dien Hare Majesteiten volgden was voor het grootste gedeelte afgezet door grenadiers en jagers terwi l op sommige plaatsen detachementen bnzaren dienst deden overigens door politieagenten die in navolging van hetgeen te Amsterdam bij dergeIgke gelegenheden sedert eenigen tgd geschiedt gedeeltelijk naar den stoet gedeeltelijk naar het publiek gekeerd stonden De orde werd gedurende de plechtigheid uitstekend gehandhaafd en was geen oogenblik verbroken De eerewacht aan bet paleis was betrokken door het Ie bataljon met vaandel van het regiment grenadiers en jagers stond onder bevel van Init kolonel jhr Van der Goos on die op bet Binnenhof door een bataljon jagers onder commando van kapitein Pastor Op den hoek van den Langen Vgverberg stond het muziekkorps van de veld artillerie opgesteld dat bg nadering van het koninklijk rijtuig het Wilhelmus blies hetwelk trouwens door alle muziekkorpsen die opgesteld stonden ter plaatse waar Hare Majesteiten passeerden werd aangeheven Op het voorplein van het Mauritshuis stonden bonderde weeskinderen van verschillende gezindten Met groot gejuich en gewuif begroetten zg de Vorstinnen Toen Hare Majesteiten ten Paleize waren teruggekeerd vertoonden zg zich gedurende enkele oogenblikken aan het pabliek achter oen der vensters van de bovencorridor Ken bartolgk gejuich werd door de opeengepakte menigte aangeheven De opkomst van de Kamerleden was groot en tusschen de schitterende uniformen werden dr Schaepman en dr Nolens in bet geestelijk gewaad de boeren Heldt Ketelaar Nolting Klerk en Marcband in rok opgemerkt Alle ministers leden van den Baad van State en andere door het program aangewezenen namen plaats en kwart over een gingen de vleugeldeuren open en stapten met deftigen tred de hooge bof waardigheidsbekleeders binnen als voorbode van de Koningin 4 84 4 44 4 51 5 5 07 4 09 4 14 0 18 7 89 5 01 5 18 5 17 5 89 5 55 10 87 11 07 10 51 11 01 Ir 81 11 44 Hare Majesteit was in eea crème satijnen kleed waarover het lint van grootmeesteres der Orde van den Nederl Leeuw en droeg een hoedje met witte veer H M do KoninginMoeder droeg een lilakleed met wit kanten overkleed Bij het binnentreden groetten de Vorstinnen links en rechts de eerbitdig opgerezen Kamerleden Terstond plaats nemende las de Koningin op zeer eenvoudige wgze de korte rede voor zondere bijzondere toonschakeeren Slechts toen de woorden betreurenswaardige gebeurtenissen en Znid Afrika werden uitgesproken scheen de stem een lichte trillüig niet té kunnen onderdrukken De voorlezing duurde slechts enkele minuten Toen de Koningin en haar moeder oprezen gereed om buigende voor den voorzitter heen te gaan weerklonk een luid Leve de Koningin I door don beer Van dor Borcb aangeheven en terstond herhaald en door een Leve de Koningin Moeder I gevolgd Daarna meende de heer De Ram nog een hip hip hip hoera te moeten aanheffen dat ook herhaald werd Vijf minuten vóAr balftwee bad de Koningin het gebouw weer verlaten na minzaam met de leden der commissie eenigo woorden te hebben gewisseld De lo luit van het O I leger C J Asselbergs die als militair attaché den oorlog in ZuidAfrika gedeeltelgk meegemaakt en daar geruimen tgd ernstig ziek gelegen heeft is thans na een voorspoedige reis te söra venhage teruggekeerd Vanwege het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem zullen dezen winter weder wandeltentoonstellingen worden georganiseerd die in verschillende plaatsen van ons land zullen circuloeren Voor dit doel worden twee verzamelingen ter beschikking gesteld De eene omvat de studiën en werkstukken der leerliugon van de School voor Kunstnijverheid die op de Wereldtentoonstelling in Pargs werden geëxposeerd on aldaar de gouden medaille behaalden de andere omvat plaatwerken nit de Boekerij en voorwerpen uit het Museum betrekking hebbende op de decoratieve kunst en de bewerking der metalen de boutbewerking de pottebakkeri kunst de textiele kunst de kunst der boekversiering eu verdere afdeelingen die mot de kunstambachten in verband staan Voor vereenigingen en inrichtingen van onderwijs worden deze verzamelingen kosteloos ter beschikking gesteld In plaatsen waar een departement van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Ngverbeid gevestigd is zal men met den Secretaris van genoemd Departement in overleg moeten treden Voor verdere inlichtingen kubnen belangstellenden zich wenden tot den Heer E ven Saher Directeur van het Museum en School voor Kunstnijverheid te Haarlem Cremengde Bericht en Uit Amsterdam meldt men De vergadering van diamantbewerkers in do roosje branche welker getal tusschen 1400 en 1500 bedraagt besloot gisteren den arbeid niet te hervatten vóórdat de fabriekseigenaron de fabrieken hebbon geopend io n 9 48 10 84 9 11 17 7 05 7 89 8 11 S 19 7 05 7 89 8 11 S sa 8 vt 9 48 4 8 68 8 58 1 10 08 r 7 01 7 18 a tO 8 41 9 47 10 09 lO U 11 05 10 18 10 18 10 43 1149 9 5 10 08 10 17 10 19 10 84 10 18 10 64 11 11 11 57 Op den spoorbrug tusschen overweg Zeebnrgerdgk en station Muidenpoort te Amsterdam is gisterenochtend het zwaar verminkte lijk van een ongeveer 27 jarigen man gevonden Gisterenochtend werd naast de schuit waarop hjj behoorde uit de Binnenhaven te Schiedam het Igk opgehaald van J K scbippersknecht wonende te Naaldwgk üit Amsterdam meldt men De Amsterdamsche luweliersvoreeniging maakte gister per advertentie bekend dat bet voorstel der vereeniging door de werkliedenorganisaties is aangenomen dat do eiscben door den A N D B bg scbrgven van 1 Augustus gesteld zi n ingetrokken en dat dientengevolge de werkstaking als geëindigd is te beschouwen Edoch de werklieden in de roosjes branche hebben gister besloten van hunnen kant de staking nog voort te zetten en de fabriekseigenaren willen de slijpergen eerst weder openen als ook de roosjeswerkers den arbeid hervatten Nader meldt men nog De fabriekseigenaren hebben in eene gisteravond gehouden vergadering besloten de fabrieken te heropenen en uit bun midden eene commissie te benoemen welke trachten zal de werkgevers en de werklieden der roosjes branche tot elkander te brengen De vorige week beeft de firma J TenBos te Almelo aan twee harer arbeiders metacht dagen bet werk opgezegd zonder opgaaf van de redenen die haar daartoe geleid hadden De arbeiders stelden de besturen der arbeidersvereenigingen met hét aangezegde ontslag in kennis Deze verzochtendaarop een onderhond met de firma TenBos ten einde de redenen voor dit ontslagte mogen vernemen Het antwoord dat defirma toen op de vraag der Besturen gaf was verre van bevredigend Naar men zegt deelde de firma mede dat ontslag was aangezegd omdat die werklieden geen mannenvan karakter waren De zaak is thansdoor de arbeidersvereenigingen aanhangiggemaakt bg de Kamer van Arbeid voor detextielnijverheid V In De Economist van September vinden wjj een kort opstel van mr H W Methorst over Het alcoholverbruik in Nederland Dit opstel is ongeveer gelgk aan do overdracht door den schrijver afgevaardigde der regeering en van de centrale commissie voor de statistiek op bet lüe internationale hygiënischdemograjihiscb congres te Pargs gehouden van 10 tot 17 Aug op dit congres gehouden In dit artikel wordt ten eerste bet alcoholverbruik zoowel van sterken drank als van wijn en bier nagegaan de maatregelen tegen het alooholisrae genomen genoemd en de invlood van die maatregelen op het gebruik gesproken Die maatregelen accijns en drankwet kennen wg de beer Methorst wijst verder op andere invloeden als de sport de ontboudingsbeweging den arbeid van het Leger des Heils de vrouwenbeweging het geheele jpéveil social Hjj constateert echter dat de invloed van de offlcieele maatregelen niet is na te gaan Op zjjn graphische voorstelling van bet verbruik van alcohol zien wy dit plotseling sterk dalen in 1847 zelfs tot 6 liter per hoofd der bevolking waarom Daarna stijgt hef weer totdat in 1856 opnieuw een bijna even sterke daling zich vertoont weer zonder dat men de reden kan nagaan Het grootste verbruik is sedert bereikt in 1877 bvjna 10 liter maar sedert is in het algemeen een daling ingetreden tot iets meer dan 8 liter in 1899 Ook het wijnverbmik is in het algemeen dalend en wel vrij geregeld sedert 77 de daling is echter veel geringer Het bierverbruik zien vrij daarentegen met groote sprongen stjjgen tegen enkele vrij sterke dalingen staan groote stijgingen over in 1899 gebruikte Nederland per hoofd der bevolking 32 liter bier Deze graphische voorstelling vooral verdient de aandacht van allen die belang stellen hl het drankvraagstuk In het postkantoor van een spoorwegstation was een Bnssische dame die baar familie in Hamburg bezocht had bezig een briefkaart te schrijven en had baar reistasch die o a voor 80OO mark aan Duitsch en Russisch geld en papier bevatte naast zich op den lessenaar gelegd Twee beeren kwamen naar denzelfden lessenaar en toen de dame gereed was met de brietkrart waren de hoeren verdwenen en ook de tascb Vermoedelijk door hen gestolen want een beambte die toevallig naar den lessenaar gekeken bad herinnerde zich dat hjj de beeren niet had zien schrijven Terstond waren allerwegen politieagenten uitgezonden maar gisteren waren noch de beide hoeren noch de taach opgespoord De bestolene moest geld nit Hamburg laten komen om baar reis te kunnen voortzetten Aan de Rgka Munt te Utrecht die sedert enige weken na een gemimen tijd van stilstand weer aan het werk is is men op bet oogenblik bezig met het aanmnnten van gnldensstukken die het jaartal van het Kroningsjaar 1898 met den nieuwe beeldenaar en de nieawe kroon op bet wapen dragen VerBsedelijk zal nog eea vüftal weken met het aaumanten van guldens worden voortgegaan daarna zal met bet aanmnnten van halvecenten worden begonnen N K C Van een harer correspondenten ontving de Zntph Ct t volgende scbrgven Ter illustratie van den tegenwoordigen volksgeest iu Frankrgk kan t volgende dienen dat ongetwijfeld den ouden Staatspresident zal bemoedigon en een bigk geeft van de sympathiebetuigingen die hem te wachten staan bg een eventueel bezoek aan de groote zusterrepubliek bekend als de bakermat der vrijheid Èen mijner kennissen de wereldtentoonstelling te Parijs en terzelfder tgd de verschillende tempels roor knust en vermaak aldaar bezoekende verhaalt van een concertgeboa r waar o m volksliedereu werden gezongen terwijl tegelijkertijd daarbij beelden werden vertoond van de rogeerende personen of van de jonkvrouwei symbeliseerende bet land waarvan bet volkslied werd voorgedragen Amerika Italië Oostenrijk België Japan Rusland werden allen met meer of minder sympathie begroet de Germania werd met luide Vive s de Brittannia met k bas en tue tne ontvangen Onze Hollander deukende dat znn kleine landje zooals vaak geschiedt woervergeten zonde worden wilde reeds heengaan toen eensklaps de tonen van het oude Wilhelmns zich statig en vol deden booren en de Nederlandsche Maagd verscheen de driekleur fier in de linkerhand eu de rechter beschermend uitgestrekt over een paar Transvaalsche boertjes die het rood wit blanw groen dundook dapper omhoog hielden Het was geen applaudisseeren wat toen geboord werd t was een storm een orkaan die losbarstte bet donderde brulde door do zaal van vive la Hollande vive la belle reine vivent les Boers afgewisseld door gezwaai met hoeden en stokken terwijl de Nederlansche en Transvaalsche volksliederen uit volle borst werden meegezongen neen meegebruld en drie vier malen werd gebisseerd Nooit zoo verhaalt onze ooggetuige heb ik zoo iets bijgewoond en bet gevoel dat mij op dut oogenblik beheerschte is met geen pen te beschrijven Een paar Ëngelscben die ook in de zaal waren maakten dat ze weg kwamen toen ze opnieuw i bas les Anglais vernamen Voor Nederlanders die zaken willen doen in Frankrgk is bet thans een gnnstigen tgd Hollandsche artikelen worden overal gevraagd en bil voorkeur gekocht Een Luikenaar met twee dames die Zondagmorgen door Meersen L kwam met een automobiel liot zijn machine door de tol rennen zonder tolgeld te betalen De tolgaarder lette op zgii terugkomst Ook toen wilde bij bet kunstje volvoeren De tolgaarder stak een stoel nit de chanifeur wilde er langs wat evenwel mislukte zoodat de automobiel kantelde met bet ongelukkig gevolg dat de drie personen vooral de dames zich erg bezeerden Na het verschuldigde tolgeld te hebben voldaan vertrok sinjeur den tolbouder bedreigingen en verwenschingen naar het hoofd slingerende STADSNIEUWS GOUDA 19 September 1900 Naar wg vernemen viert een onzer stadgonooten de beer J D de Bock beden het gouden jabilé zijner werkzaamheid ten kantore van de Directie de beeren Montijn der Nederlandsche Brandwaarborg Maatschappij voor Boerende Goederen enkel van Landbouwers en Veehouders onderling Het ontbrak den jubilaris niet aan blijken van belangstelling Programma der muziekuitvoering in de tent in het plantsoen door het muziekkorps der d d schutterij onder directie van den heer J O Arentz op Donderdag 20 September 1900 des avonds ten 74 are 1 Marscb Uuter dem doppel Adler J P Wagner Onverture La feé des eaux J Hemmerlé Walzer Eola C Faast Fantasie Ia fille dn Regiment Donnizetti Polka Caroline O Wolf Ouverture üue nuit d été U Tack Walzer Au Sud 0 Faust Potpourri No 4 Benaud De gister gehouden Unie Collecte voor de school met den bg bel heeft alhier opgebracht de som van f 195 28 ZiJ die door onvoorziene omstandigheden mochten zijn overgeslagen of niet thuis waren worden beleefd verzocht hunne bijdragen te bezorgen biJ de h b A Dercksen Gouwe 6 of A Brant Lange Tiendeweg 36 Gisterennacht om 12 nnr is aan bet Bolwerk te Rotterdam opgehaald het lijk van den 20jarigen J S wonende in de Viich at eg alhier Een uur te voren was hjj daar in bet water geraakt en verdronken Het lijlc is naar de loods voor drenkelingen in Crooswijk overgebracht De uitslag van dan korpswedstrijd uitgeschreven door de kegelcinb Alle Negen alhier is kegelcinb Maipo Rotterdam Ie korpsprijs 185 p negenprijs 5 treöersprijs 30 consolatie 30 treffers Houd Plank Gouda 2e id 172 p Nooit Gedacht Amaterdam 3e id 159 p Onder Ons Rotterdam 4e id 158 p Prost I Rotterdam 5e id 149 p J Ond Dellshaven Rotterdam ie id 149 p Harmonie Gouda 7e id 148 p De Vliegende Hollander II Haarlem 8e id 146 p G G P Amsterdam 9e id 145 p ATGV Amsterdam 10e id en koekoekprgs 144 p Becbt naar Doel I Rotterdam 16e id 135 p Entre Nous Rotterdam 17e id 135 p Stand personeel 45 panten 6 worpen kampioen 97 p 15 w vrije baan 49 p 6 w Haastbecut Zaterdag j 1 is uit onze gemeente een inwoner vertrokken die zeker door velen met leedeoogen werd nagestaard Het was de waardige geneesheer Dr J C Idenburg die ruim U jaar zijne geneeskundige praktijk bior bad uitgeoefend In dien tgd had hy zich zoowel door zijne kennis als door zg n humaniteit veel vrienden verworveO zoodat gerust kan worden gezegd dat toen wjj vernamen dat zjjn vertrek zoo nabil was velen tranen iu de oogen kwamen En dot dit werkelijk waar was toonden de vele patiënten die hem bij zgn vertrek als bewijs van vriendschap en vereering een prachtig cadeau offreerden waarbij een album met de namen der vriei den Bij bet ontvangen van het geschenk was Dr Idenburg zeer bewogen hg dankte dan ook die velen voor het bewijs van oprechte vriendschap en doelde mede dat h Haastrecht en omstreken nooit zou vergeten En van een ander ingezetene ontving hg een prachtige notenhouten boekenkast Waarom hiJ wegging laten wij in bet midden wiJ echter die hem o zoo gaarne in ons midden badden gehouden wij wenschen hem in zgue nieawe standplaats Delft een gelukkig leven toe wij feliciteeren de patiënten daar want wg verzekeren bun dat zij een geneesheer hebben gekregen met een hart vol liefde en hulpvaardigheid Dat Delft hem op prijs moge stellen is onze innige hartewenscb Sch Ct OcDiaxBRK a d LIsbl Gisternacht is brand ontstaan in een der turfloodsen van de steenfabriek toebehoorendo aan don heer A A v E met het gevolg dat de loods afbnindde en een deel der turf verloren ging De particuliere spuit van den heer A M l ewoes dienst de uitgerukte gemeente brandspuit behoefde geen water te geven Do oorzaak fan den brand is onbekend Loods en turf waren tegen brandschade verzekerd Afloop der Openbare Varkooplng van Onroerende Goederen gehouden den 19 September 1900 door Notaris G C FORTUIJN DEOOGLEEVER Perc 1 Bouwmanswoning wijk A no 11 en perceel Weiland op Bundenberg te Reeuwijk groot 3 hektaren 42 aren 17 centiaren koepor C v d Berg te Boskoop voor f 7400 Perc 2 en 3 Een Akker en een perceelHooiland op Zuidwgk te Boskoop groot 1 bektare 10 aren 8 centiaren k W Vente te Hillegersberg voor f 2185 Perc 4 Een perceel Weiland enz groot 1 hectare 8 aren 19 centiaren op Zuidwijk te Boskoop k J BediJs te Boskoop voor f 2500 Pere 6 Een perceel Wei of Hooiland enz op Zuidwijk te Boskoop groot 61 aren 37 centiaren k M G J van der We en ta Nieuwkoop voor f 1300 Pere 6 en 7 2 perceelen Wei of Hooiland te zamen groot 1 hectare 83 aren 10 centiaren k W Mosman Kzn te Boskoop voor f 7000 Perc No 8 Een berm aan bet Jaagpad te Boskoop groot 17 aren 32 cent koopers Hevronw U 0 van Nispen tot Panaerden ei F Bland van den Berg te Rotterdam voor f 285 VERSCHEIDENHEID De familie is uit de stad Ook de booi die haar terugtocht gedekt heeft met een scheef afgeknipt papiertje waarop avweesig en dat zit tegen de ruit dor voordeur Meneer is voor zaken in de stad plotseling ontboden is s nachts half vier tegen de stoep opgeklauterd heeft in een helder oogenblik het sleutelgat ontdekt een half lucifersdoosje verspeeld met bet aansteken van den wind in de gasleiding en zit nu tot rust gekomen met iets angstigs in zijn oogen te overwegen hoe bij den volgenr den dag dat goeie menscb weer wat zal wQs maken Het wordt hem eng te moede Jn bet stille lüüa telkens liet bij venchfikt op en om t ritselt achter ziJn rag acbuin achter hemschijnt iets te bewegen hy herademt t iszijn eigen schaduw kraakt de trap daarniet P Als dat hoofd maar niet zoo klopte I Den adem houdt hg in de oogen spert by open Zgn vingers klemmen zich om denrand der tafel t Stommelt op de stoep Daar is iemand I Iu bree Achter in de gang verlicht door het schijnsel uit de kamer blgft hjj staan het hoofd vooruit Geen verbeelding Naast het avweesig gluren twee oogen hem tegemoet Het klopt hem alleien nog maar aan de slapen Hy kgkt de twee oogen kyken Politie I klinkt bet van de stoep P li tief stottert bet terug Een lint en een kaartworden hem achter de ruit voorgehouden Herademend lacht bg op doet de deur openen maakt kennis met een onzer actiavA stillen die licht ziende in bet onbewoonlMbuis onraad vermoedde De boofdpyn is over Tien minuten later droomt hg van Amsterdam s model poUtie Ontvang en een oote collectie Decnsdie Gflaeé Handschoenen voor DAMES en HEEEEN VAN OS Z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Irtelthoa It o 31 Hours van j mslenliiin HMkn 81 98 98 9 SEPT I Vlkm NiDlELAKD Cart Noil W 8 V II dik dito dtic 8 98 dito dito dito 8 98 HoHOaE Ubl Qouill 1881 98 4 lOOV iTALll InaohrgTing 1881 81 5 88 l OoaTni übl in papiar 18 8 6 88 dito ia iilverl8 8 5 88 PoBTUQAL Obl mot üoapon 8 14V dito ticket 8 S4Vu HiaUNi Obl Binneol 1894 41 81 dito Ooooaa 1880 4 9aV dito bij Bolhi 1889 4 9C V dito bjj Hop 1889 90 4 OO dito In goud laau 1888 dito dito dito 1884 6 101 5 l HrANJB Perpel aohuld 1881 4 57 Tnaliil Gopr OouT loon 1890 4 91 Gao tüoniDg aotiu D H i Gao leaiitn aanaO l i4 ZeiD AFi Itp i obig 1899 5 Maiioo Ub I niLBob 1890 8 10 Vbnkkubla Obl 4 onbau 1881 a4 ynsnaDAH Obligalian 1896 8 900 KoTTBEUAll Slad lceu 1894 8 91 NlD N Afr Haadelaa aand 99V Aiandib Tab Mii Certilliialan 881 Deli Maataehapp dito 486 Am Hypotheekb pandbr 4Va Cult MiJ derVoratofll aaad 05 aOr HypoUiookb pandbr 4 101 Nedarlandiohe baak aand 104 Ned Handelmaalaab dito 15 4 N W k Pao Hyp b pudbr 8 8 Bott Hypolbaekb pandbr 4i Utr Hypothaakb dito 4V OoariNl Ouat Hoog bank aand 118 KDaL Hypotbaakbankpandb 5 110 AUBIKA Equt hypotji pandb 4 90 Maiw L O Fr Lian rart 8 89 ViD Holl U 8pootii My a nd n4 i Hü tot Eipl r 8t Spar aand 10 i Ned lod Spoorwogm aand 914 Nsd Znid Afr Spin aand 186 dilo dito dito 1891 duo 6 100 lAUI Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 55 obl 8 56 FomM Waraobau Weenenaand lOl i Bvai Or Run Baltiaoba dito aand Faatowa dito aaad 6 Iwang Dombr dito aand 6 88 Knrak Olu Aaow 8p kap opl 4 lOO dilo dito oblig 4 100 AuaiiA Cent Fao 8p Hij obl 5 1 UVi Cbie k North W pr C r aand m diloditoWin SI fetor obl 7 141 Denvar li Rto Gr Bpm eert T a 68 78 18V lUinoii Central obl in goad 4 105 LodUt fc NaakalUlOart T aand 74 Uailco N Spw Uij la bvp o 8 104 Ulaa Kan aaT 4pCl pra aand 87 N York Ontaao k Waal aand Il Penn dto Ohio oblig Oregon Calif Ie in in goud 5 99 Bt PaiU Uinn k lianlt obl On Pao Hoof lUn oblg 4a ii dito dito Una Col la kjrp 0 5 w Oaxada Can South Okert r a id 58 a Tn O Rallw k Na lo h d e O Amalerd Omnibua Mij aand 1 O 110 NlD Stad Amaterdam aand I 101 Stad Bollerdam aand 8 101 BlMll Stad Anlwerpon 1887 8 99 Stad Bruaael 1888 8 100 Hcma TlieiiaBeiallraoealaoh 4 117 i OoRin StaauTunig 1880 5 117 E K Ooat B Cr 18808 101 85 Bpt j HUd Madrid 8 1888 841 Nlli V r R I Kw 00 1 r rX