Goudsche Courant, vrijdag 21 september 1900

No 8305 Vrijdag 21 Sepiember 1000 39s e Jaargang mmm coürmt MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefaon S9 Do Uitgave dezer Courantg escbiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco der post 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefmn K t ADVERTENTIEN worden grplaatst van 1 5 reg els i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettei s worilen berekend naar plaatsruimte fn ending van Advertentiën tot l uur de midd De Nouveauté sj CAPES en Kh UE MA TKLS z n in ruime keuze Toorhandcn D SAM80M ADVKRTI NTIKI i Bg Tonnis der ArrondissementB Bechtbank te Botterdam dd 29 Juni 1900 is het hnwelijk beitaande tusschen ASTOSBIXA ApUIAXA YAH LOON en WILBBLMVS BAADSBS beiden wonende te Botterdam outbouOea verklaara loer eehtteheUlug met al de wettel ke geTolgon daarvan Do Procureur der ei chereB Mil N W HABMENS B dam 18 Sept 1900 öouDA 19 September 1900 De ondorgeteekendo lieoft do eer bi deze kennis te geven dat hfj zlJn STALHOUDERIJ heett OVEBÖEDAAN aan zijn broeder don heer T ZDS ChOSXT Beleefd dankzoggend voor liet vertrouwen gedurende velo jaren genoten beveelt hiJ zijn opvolger ten zeerste aan Hoogachtend C A J DK GOEIJ Calé Eestaurant bk Goubes Waiies VM De Omnlbu Ueniit Ooutla Schoonhoven en FaardenhamlH Mijven voor mijne rekening Gouda 19 September 1900 Onder referte aan bovenstaande heelt ondergeteekottdo de oer kennis te geven STALHOUDEHIJ üii Omnlbusdlcnst Staatsspoor van zvjn brooder hooft OVEKÖENOMEN en deze onder de bestaande Firma zal voortzetten Aanbevelend J w GOEIJ Firma GEBES BLOM BUBÖEMEESTEE en WETHOQDEBS van GOUDA zullen den 9 OCTOBER 1900 des namiddags ten half twee ure in het Baaduuib aldaar b enkele inschrgving aanbesteden h Het vergrooten der Hoofdere Burgerschool door bijbouwing van twee bencdcnen twee bovenlokalen met Gymnnstiekschooi en eene woning voor den Coneiergc Het leveren van 800 M Zand op de Alyemeene begraafplaats Bestek sub 1 is tovorkrügen togoni 1 50 torwyi do teekeningen moeten worden overgenomen Inlichtingen worden gegeven door den GemeenteBouwmeester BUEGEESDIJK E CASsno ÏANDAUrs Turfmarkt 1 5 Gouda Spreeknur van 10 tot 4 uur DINSDAGS en ÜATKRDAÖS van 8 tot O uur behandeling van minvermogenden Op dit uur worden knnsttaiidupparaten tegen verlaagd tarief verstrekt Indien gy niel wilt hoesten gebraikt de llerwega bekroonde en wereldberoemde Ikperior Druiven Borsthonig Extract MehaDibe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloeni van H VAW SCHAIK Co Den llaag HoDevOTcicrs SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN c Co B Melianthe u liet Iwit middel der wereld Co 8 Melianthe genei Kmkboeit Co H Mell ntlle geneeat Koovel oud aU jong Co 8 Melianthe aag m geen huisgeziQ oatbreken Co B Melianthe staat toertdarend onder Scheikundig toezicht Co 8 Melianthe helpt onherroepelijk Co 8 Melianthe s bekroond met Eerediplonu a Co b Melianthe n btkroond met Goud b Co g Melianthe bokroond met Zdver Co 8 Melianthe venjftbaar in flaootu Tsn 40 CU toe $ e ft bjj Krrn WOLFF Jt Co WesthaTtn 198 flouda D MIMBIBS Kleiweg E 100 Gouda K H ïA MILD Veental B 126 te aouda A BOÜMAN Moordrih Ta TORKKN Boikoop B T WIJK Oudtwalrr j M KOLKMAN Waddinmtn a ROLIiMAN Bodtarmtn PINK9B Mntierkert a d IJ tl W J TA DAM Haattrehlen A N tahZKSSEN Sehoonhov Voor Maaglijders AAN allen die zich door het vatten van koude of overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielgk te verteeren te warme of te koude spgzen of door onregelmatige levenswgze een maaglgden als Uaaglintarrh Maagkramp Maagkramp MaiigpUnen moeleI lljke iipU vertering of verêlijming op den hals gehaald hebben zij hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffeljtke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zjjn Het is éCuBsrt UrioR soRa ruiéonmjn Deze Kruidenwgn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wgn gemaakt en versterkt do spijsverteerings organen van den menscli zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwgn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed I Door het op juisten tgd gebruiken van Krnidenwgn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dns niet talmen er alzoo te doen Symptomen als hoofdpön oprispen zunr in de maag opzetting lilisselükhoid met braken die b chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen 7 avet v o i onaangename gevolgen daarvan als I oï Wppillg benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien wordin door KBUIÜENWI IN dikwgia snel genezen KRUIDENWIJN holt verstopping op bevordert de spgsvertering en verwgdert door een zachten stoelgang onbrnikbaro stoffen uit maag en darmen Schraal bleek uitzietl bloedarmoede verval van krachten zgu meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming on een ziekelgke toestand van de lever Bg gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KEUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spgsvertering prikkeR de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde I zenuwen tot rnst en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke atteeten en dankbetuigingen bewijxen dit KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen 4F1 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Ondewater Schoonhoven BodeI graven Woerden Allen Aarlanderveen Voorburg Leiden Botterdam Gravenhage enz alsook in allo grooto en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Voor namaak wordt gewaarschuwd IVen verlange uilslailend MT llubcrl lllrich SCtle KriliduilWiJn I Mijn Kruidenwgn is geen geheimmiddel zijn bostanddeelen zijn Malagawijn i5Ü 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Hoodo wgn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd Aiiti§epllsclie Tandpoeder en Antlseptlsch Moiidtliicluur van B CAaSÜTO landarts te OouOa OVERAL VBHKRIJQBAAtt Patent H StoUen m mill mi uicunriiini PürMiu Der tn é Brfalg FatmtH Hmolten lu taf SBURUHI iruBim m xM m teartMoem llat dkmut fm fff Uuumd nrmlntUtfclMrfOHH aloUmi w M a Hmt Mr i MkMr OMudlmttf m MM ntttt flm n tm nl Ui m t l aw ali a U Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda REliE over de OOELOGinZeAFBIKA Op MAANDAG 2i dezer des av ten S ure door den Heer G 1 O AALDERS In de Oroote Zaal der Soc ONS GENOEGEN Boelekade Bntrée 10 Cente KAARTEN verkrijgbaar bij de Firma s Swartsenburg Edauw Jongeneel en Kousbroek Oereterveerde plaatsen HS cents De opbrengst is na aftrek der onkoitenten voordeele der gevangen Boeren liet Comité A A C VAK ASCH J VAH GALEN B ü JONGENBÜBGEB P W KAMPHUIZEN G KBOOK J VAS DKR LAAN L C DB LANG l A VINGEBLING Stoelenmatter Keizerstraat beveelt zich beleefdelijk aan tot het Matten van Stoelen TE HUÜB AANGEBODEN tegen 1 October 1900 een prachtig Pakhuis gelegen te Gouda aan den Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Gebroeders STEENSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en i r Grafdécoraties Corbeilles Jardinieres Doiiquellün fni GRAF en F£E5TKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleg eii oiidirhoiidvaD Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en OUftreken van JSSBCTBN CIItBU Dood alle Insecten Door bgvoeging van 40 doelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vrnchW bloemen en planten V Liter f 0 50 L 10 80 1 L f 1 50 6 L f 7 TELEPH No 114 Geen Ëngelsch maar Echt BOEUEUBHOOD t cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 f JTAW RON Korte Groenendaal I 202 203 GOUDA UZKKWARKN EREKDSCHiPPEN HVIsaOUD AKTIKELEN FORNUIZEN i Itreukbanden M ii POIKB OÜUK ftCHIEDAMMEK GENEVEE Xerk NlOBtTÖAP ii VMltrijgbuur büi PEETER8 Jz KI hewgi vu Mbtheid i OMhet en kurk ittada TOOI Ken T n den nuia der FinM P HOPPTÜ Oonda Dmk van A BBINKMAN 4 Zn KA ViVlvVG£FliVG iKRlCHriNGEN WELKE GBVAAR SCHADE OF HIKDÏR KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van qOUDA Gezien art 8 der HINDERWE T Doen te weten Dat zi vergunning hebben verleend aan De firma H Zwartjes Co en hare rechtverkrijgenden tot het plaatsen van een gasmotorin hare pottenbakken gelegen in de Drapierstecgachter de perceelen wijk Ü Nos 273 en 274 kadastraal bekend Sectie D No 8pi A Jonker en zijne rechtverkrijgenden tothet plaatsen van een gasmotor in het perceel aan den Turtsingel wijk P No 135 kadastraal bekend jSectie E No 154a Gouda den i September 1900 Burgemeester en Wethouderb voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Invoer van Melkkoeien in België De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter kennis van belanghebbenden dat met ingang van 15 September igoo de invoer van Melkkoeien langs de Clinge station en dor verboden zal zijn en het douanekantoor Maesoijck den isten en isden van iedere maand voor dien invoer opengesteld suil zijn op de navolgende uren van 1 April tot 30 September van 5 tot 3 uur en van I October tot 31 Maart van 2 tot 4 uur Gouda den 19 September 1900 Óe Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bullenlanüscli Overzicht De Daily Telegraph bevat den inhoud van de offlcioele proclamatie welke door de Regeering der Zaid Airikaanache Republiek werd uitgegeven te Komatipoort op 11 September Daar de hooge leeftijd van Z H den President het voor hem onmogelijk maakt de commando s te volgen en daar de Uitvoerende Raad overtuigd is dat de vroegere diensten van Z H nog steeds gebruikt kannen worden in het belang van het land en de natie is besloten dat de Uitvoerende Raad Z H een afwezigheid toestaat voor een tijdperk van zes maanden ten einde Earopa te bezoeken met het doel om onze zaak daar te behartigen en ik Schalk Burger zal zïjn plaats innemen in overeenstemming met de wet V De Ehgelsche bladen wpen allen lange FÊ VILLËfÖX füLiirsaiiii Coneri had besloten om zoodra de knaap den tnanoelijken leeltqd zoude bereiken hem zijn misbruik van vertrouwen te bekennen hem te openbaren waartoe het § eld gebezigd was geworden zijne vcrgifieoi at te smeeken en zoo noodig de straf voor zijn frauduleuse daad te ondergaan Doch zoo lang er nog eeni geld dispombel was stelde hij zijn voornemen uit Hoewel de jongeling geen sympathie gevoelde voor de hervormingsplannen en het jagen naar vrijheid van z nen oom geloofde hij toch ten volle aan zi ne eerlijkheid zich overtuigd houdende dat hem ttb hij den bepaalden leettijd zoude bereiken een schitterend vermogen zou ten deel vallen Daarom verspilde hij zeer veel geld tot Ceneri eindelijk inzag dat de beschikbare fondsen niet langer toereikend waren Zoo lang hij nog geld in handen had om aan Anthony s aanvragen te voldoen ver hoof hij den on eluksdag zijner bekentenis Het id e dat Macari met mijne medewerking wilde trachten ten uitvoer te brengen om namelijk een beroep te doen op de Italiaansche f geering om teruggave van een deel der verschaAe bedragen was door hem ontworpen maar om het ten uitvoer te brengen was het onvermijdelijk om zijn neef van I artikelen aan de ontbinding Kn niet allen zjn ingenomen met het vooruitzicht dat Joe Chamberlain opnïenw voor zes jaren met de hoogste macht zal worden bekleed Want feitelijk is niet lord Salisbury maar minister Chamberlain de eerste ministor do chej van het kabinet De Daily Chronicle zegt LordSalisbury heeft toegegeven zooals hy altoos duet Hy is bezweken foor den drang van den sterken man zooals altdd Dit was onvermijdolvik en Chamberlain is thans do regeerder over den premier en over hot land Zoo staan wiJ dan voor een ontbinding zonder voorbeeld en voor een onrechtvaardige verkiezing En de Star Indien do Tories opnieuw het overzicht krtjgen dan is Chamberlain feiteiyk de premier hoe hjj ook in naam r moge heeten En het is juist deze londerlingo I staatsman wiens onbedachte taal en schreeuwerige vaderlandsliefde in het buitenland het meest verdacht zijn Zg n overwinning zal Europa de overtaiging schenken dat Engeland zich onherroepelijk bekeerd heeft tot een beginsellooze en gevaarlijke internationale staatkunde Zelfs de DailyN6W8 zegt De fouten in Znid Afrika begaan zullen niet strekken kunnen tot dekking van do fouten in Engeland begaan en de dapperheid onzer soldaten zal geen zoenoffer kunnen zgn voor de tekortI komingon van het beheer in het land Elke poging om de verkiezingen te winnen door verdiensten onzer soldaten zal reroordeeling uitlokken De Westm Gazette brengt dit denkbeeld op aardige wyze in beeld in een der geestige teekeningen van ionld De Ministers verschuilen zich achter het vooruitgeschoven beeld van lord Roberts die een vlag draagt met het woord Khaki er op En lord Salisbury zegt Dekt je dan toch geeft je niet bloot Hier wordt de toestand wederTn een enkele Éhets op uitmuntende wjjze weergegeven De verkiezingen moeten nu worden uitge schreven opdat onder den indruk van de overwinningen in Znid Afrika van het vertrek van Kruger en van de geproclameerde annexatie do groote fouten en tekortkomingen die het kabinet in Engeland heeft begaan onopgemerkt zullen blijven De houding die de verschillende mogendheden ten aanzien van de Chineesche regeering aannemen wordt er niet duidelijker op nu het Amerikaansche departement van buitenlandsche zaken dat het eerst met Rusland eens scheen te ziJn om alle troepen uit Peking terng te roepen bekend maakt dat het zich het gebeurde m kennis te stellen omdat het be roep uit diens naam moest geschieden Hoe meer de lang gevreesde dag naderde des te meor deinsde hij er voor terug Hij had Anthony s karakter bestudeerd en hield zich overtuigd dat wanneer hij de waarheid zoude kennen zijn eemge wensch zoude zijn om zich op den oneerlijken voogd te wreken Ceneri zag niets in het verschiet d n de straffende hand der justitie Het schijnt mij toe dat hij tot op dit oogenblik geen misdaad bedreven had die niet op rekening van zijne vaderlandsliefde kon worden gesteld doch thans kreeg het verlangen om zich voor straf te vrijwaren de overhand op hem en besloot hij de gevolgen zijner daad te ontwijken Hij had nimmer groote genegenheid voor de beide kinderen gekoesterd En ongetwijteld waren zij hem in den laataten tyd voorgekomen als onschuldig mishandelde wezens die hem op zekeren dag rekenschap zouden vragen Hij verachtte Anthony wegens zijn vroolijk zorgeloos leven een leven zonder doel of eerzucht en vergeleek dit met het zijne Hij leetde in het eerlijk geloof dat hij een goed werk verrichtte dat zijne geheime plannen en samenzweringen de wereld vrijheid verhaastten In zijne duistere geheimzinnige omgeving was hij een hoogstbelangrijke figuur Indien nij geruïneerd en gevangen gezet werd zou hij een onherstelbare leemte achtfkkten Bezat hij het recht niet om zijn eigen doeleinden in de weegschaal te leggen tegen het nietsbeduidende bestaan van zijn neef f Zöó redeneerde hij en overreedde zich zelve dat hij terwille der menichheid bijna oUes mocht over z n banding of zijn plannen niet kan uitlaten Intusschen is Rusland begonnen zfin troepen uit Peking weg to zenden en de Russische en de Franscbo gezant hebben dte stad reeds verlaten Rusland zal zich zeker niet in de uitvoering van zjjn plannen laten dwingen door do andere mogendheden maar het ziet er wel naar uit of het bij zoo weinig medewerking wat water in zijn wjn zal mengen on een gedeolto van zjn troepen te Poking laten blijven Want het wordt met don dag onmogelijker zich vast te honden aan de opvatting dat do jongste crisis door eenige ook tegen de Chineesche regeeriiig oproerige benden is nitgelokt en dat Rusland of andere natiün dus eigenlijk de Chineesche regeeriug zelve aUchtoffor nog de hand bovon hot hoofd touden moeten houden Het consteramige getuigenis der belegerden en de overal ge Tonden plakkaten zjjn bowijs genoeg voor het tegendeel Ook van den Chineeschen kant kome bewijzen van d medeplichtigheid j ora een zacht woord te gebruiken der hofkliek die door de Regentes goleid wordt Olt dagboeken van Chineezen die door de Ijorth China Herald openbaar gemaakt worw wi moeten maar aannamen dat ze echt zt li zon o a het volgende blijken Don 20en luni dus een paar dagen na A9n moord op v Kvtteler liet de Koizerin I in besluit uitvaardigen dat loeng loe s trooI 01 Peking hinnmrutten da gezaatschappoa vernieldon en de vreemdelingen van Tiöntsin uit de zeo injagen moesten De Keizer kwam toen nog eens tnsschenbeide maar tevergeefs en de komst van Joeng loe s troepen gaf het sein tot voortdurende aanvallen op de legaties Het moorden en plunderen werd nu algemeen en den 22en Juni nam de briefschrijver de wp naar Toeng tsjou Daar vernam hij dat de Keizerin den 22en Joengloo gelast had ook de Koean ping de rogeoringstroepen en het Woe wei leger tot ondersteuning van de Boksers te laten oprukken Van dien dag af voerden de Boksers op hun vaandels het teeken Feng tse d i op keizerlijk bevel zoodat het opschrift luidde 0p keizeriyk bevel Bescherming der ïsing dynastie Vernietiging der vreemdelingen Deze voorstelling komt vrijwel overeen met de verhalen van de belegerde vreemdelingen Verspreide Berichten Frakkruk De Tentoonstelling is Maandag bezocht door 284 102 personen en tot dien dag dus met inbegrip van Zondag 1 1 bedroeg het doen om zich te redden Anthony March had nu den leeftijd van twee entwintig jaren bereikt stelde het volste vertrouwen in zijnen oom leidde een zorgeloos engemakzuchtig leven en had zoolang aan zijneaanvragen werd voldaan niets meer verlangd tothem nu op eenmaal geweigerd werd zijne aangelegenheden te regelen Het is niet met zekerheidte zeggen of zijne achterdocht was gaande gemaakt of niet maar hij had onmiodellijk eenanderen toon aangeslagen en drong er op aan dat zijn fortuin terstond in zijne handen gesteldzoude worden Ceneri wiens plannen hem eenigen tijd naar Engeland riepen stelde hem tevredenmet de verklaring dat hij hem gedurende zijnverblijf te Londen alles zou ophelderen En hetwas ook onvermijdelijk dat die thans gegevenwerd omdat Anthony s laatste verkwistingen hetoverblijfsel van zijns vaders rijkdom bijna totniets hadden gereduceerd I En nu wat Macari s aandeel in de zaak betreft Hij was sedert jaren een nuttig en vertrouwd agent van Ceneri geweest doch hoogst waar 1 schijnlijk niet met diens onbaatzuchtige doeleinden 1 Het schijnt dat hij het samenzweren beschouwde als een vak waar geld bij te verdienen was Het feit dat hij zich op het shigveld door dap perheid onderscheidde kan gevoegelijk op rekening gebracht worden van s mans wreed karakter I Daar hij in alle plannen van Ceneri gemengd I was bevond nij zich zeer veel in diens woning waar die ook tijdelijk mdcht wezen en dièntengevolge zag hij ook Pauline dikwijls Hij werd reeds op haar verliefd toen zij nog een leer jong I totaal aantal bezoekers 33 998 633 terwijl in 1898 in het geheel de Tentoonstelling bezocht 82 350 297 personen terwijl ion na nog een vijftigtal dagen ongeveer voor den boeg heeft met een gemiddeld bezoek per dag van 300 000 indien het weer niet al te zeer tegonloopt In tegenspraak mot h t beweren van dec president van den Parijschen gemeenteraad den heer G rébaaval dat de regeering het bargemeeutersbanket van den Paruschen gemeenteraad heett tegengewerkt en zelfs ver boden wordt door een Havasnota geconstateerd dat de Selneprofoct die bjl de uitnoodigingen gepasseerd is torwijl zijn undergo schikten nitgenoodigd werden en de profobt van politie den heer Urébanval alleen hebben te kennen gegoven dat hij niet bevoegd was namens don gefaeelen gemeoutoruad uitnoodigingen te lanceoren Zondag a s zal do jlremier Waldeck Rousseau ton zijnen op een lunch ontvangen de 157 burgemeesters van het departement Loire die de nitnoodiging tot het regeeringsbanket op Zaterdag a s hebben aangenomen Nog immer vertoeft kapitein Alfred Dreyfni mot zijn familie in den omtrek van Uqnève waar hij zich heeft neergelaten in do lente van dit jaar töaat wat beter met hom naar het schijnt want bÜ heeft v66r enkele dagen een borgtocht ondernomeii welke nogal vermoeiend en inspannend was en waar hij niets van geweten heeft De bakkorsgezellen te Marseille hebben oergisteren het besluit tot volharding bQ de staking hernieuwd in oen algeraeene vergadering terwijl zij Maandag Inst toonden tol hervatting van het werk Toch gaat het niet meer zoo gansch en al van harte or ziJn tal van ontronwen en er wordt zoo ongeveer weer normaal gewerkt zonder militaire halp DuiTSOHLAHD De rijkakanselier vorst Hohenloho gaat heden of morgen opnieuw naar Baden of Wiesbaden voor een langdurige kour Hy schijnt in Werki bij lijn jongste bezoek ernstige koude te hebben gevat Door de verzoeningscommissie is de werkstaking of wel loonbewoging dor bookbindersgezellen van Dnitschland geëindigd met gedeeltelijke inwilliging der eischen en alle gedwongen of vrijwillige stakers te Berlijn te Leipzig en te Stott tart zullen den arbeid hervatten De politie te Dresden heett een sociaaldemocratische vergadering van werkloozen mei was en beproefde al wat in zijn vermogen was om haar hart te winnen Voor haar was hij zachtaardig en vriendelijk Zij had wel geen reden om hem te wantrouwen doch zij weigerde volstandig hem de liefde waarom hij wierf te schenken Het moet gezegd worden dat hij in dit opzicht zeer standvastig was Maar wanneer hij ook zij het ook van jaar tot jaar zijn aanzoek herhaalde verzekerde Pauline hem steeds dat zijne liefde hopeloos was Ceneri moedigde hem niet aan Hij wenschte hem niet te beleedigen en daar hy zag dat het meisje tegen zijn vleierij bestand was het hij de zaken op hun beloop hopende dat Macart het vruchtelooze zijner pogingen inziende die ten laatste van zelf zoude staken Hij geloofde dat hij Pauline met begeerde wegens het vermogen dat haar te wachten stond Macari wist immers welke groote sommen Ceneri in de schatkist der patriotten gestort had en ongetwijfeld giste hij de lierkomst ervan Pauline bleef op school tot haar achttiende jaar en bracht toen tWee jaren bij haren oom m Itahedoor Het was daar een treurig leven voor hetmeisje en haar hart smachtte naar Engeland Hoewel zij hem slechts zelden ontmoette was xijtoch hartstochtelijk aan haren broeder gehecht enhare vreugde kende dus geene grenzen toen Ceneri haar mededeelde da zijne bezigheden hemvoor een wijl naar Londen riepen en zij hemmocht vergeMlbcn i Wtrdl nrvolg