Goudsche Courant, vrijdag 21 september 1900

gedaan over de vraag of er uitzicht bestaat op de voorziening in den nood van Europa door Amerikaansche kolen Vele Amerikanen beantwoorden de vraag bevestigend ook voorname staatslieden als Channcy Depew die onlangs van een reis naar Europa is teruggekeerd De Amerikanen honden hnn kolen ook voor de beste die er zgn Toch moet men zoo voorzichtig zyn de berichten omtrent reeds gedane uitvoeren niet voor zuivere waarheid aan te nemen In t eind van Augustus wist de Londenscbe Daily Mail te verbalen dat te New Castle orders waren ontvangen om 70 000 ton kolen uit Amerika naar de Middellandacbe Zee te vervoeren By onderzoek echter in Amerika heeft men niet kunnen ontdekken waar de levering van die lading geschied wasjzoodat zeer aan de waarheid wordt getwyfeld 1 714 17983 71 18104 15845 18388 69 18840 16044 1 700 47 18881 1618 8908 8151 19014 18381 19115 85 19108 16 87 19 18911 19400 76 198J7 17871 30458 171 4 80815 58 80788 66 63 17397 10814 17343 80903 1 511 13 17705 97 Geiyk men weet is onlangs opgericht eene Vereeniging tot verzorging van gebrekkige en mismaakte kinderen in Nederland die zich ten doel stelt het verplegen opvoeden ontwikkelen en behandelen van benevens het geven van onderwgs aan gebrekkige en mismaakte kinderen in Nederland Zg tracht dit doel te bereiken door het opnemen van gebrekkige en mismaakte kinderen in uitsluitend hiervoor ingerichte huizen Het eerste daarvan zal te Arnhem opgericht worden een geschikt huis is daartoe door het bestuur van het diaconessenhnis aldaar afgestaan en twee znstersjzyn naar Duitschland gezonden om zich in deze bgzondere verpleging te bekwamen Uit Madioen ontving de Loc eenscbryven bewerende dat de inlandsche bevolking aldaar in gisting was en de Europeanen voor ongeregeldheden vreezen De Loc vermoedt dat het nog wel zal losloopen In Jannari toen de verhouding tusschen den resident en den regent op zg n gespannenst was vreesde men tegen Javaansch nieuwjaar insgelgks voor een uitbarsting men nam op landeiyke ondernemingen zelfs voorzorgsmaatregelen maar er is hoegenaamd niets oogeregelds geschied Nu het bericht is afgekomen van des regents eervol ontslag is nieuwe emotie en sensatie zeer natunriyk maar dat er werkeiyk iets kwaads broeit is niet waarschgnlgk Do bevolking gaf tot nog toé geen biyii zich voor de zaak van Bruto di Ningrat erg warm te maken In de Deli Ct van 18 Augu tnsleest men Naar wg van betrouwbare zgde vernamen is de fermenteerscbuur op Glpegoer met ca twee derden van den oogst door brand verwoest Indien men bg zulk een onheil van geluk mag spreken kan gereleveerd worden dat de tabak reeds geheel binnen was zoodat bet gebeurde geen stoornis in bet werk veroorzaakt De verbrande tabak was verzekerd By dezen schnurbrand moet helaas weer aan kwaadwilligheid gedacht worden In den parrit die naar het bosch loopt en op mansdiepte is aangelegd vond de controleur duidelgk de sporen van korte voetstappen die naar de schuur voerden en lange dito s als van een man die wegloopt deze voerden naar het bosch terug Dlreete SpMrwegverblndlngen tiolJüA ZomurdleiBSt 1900 AangevangeD 1 Mei TUd van jreenwicfe I L 0OUD 8 7 11 7 85 8 81 8 88 9 18 9 19 9 88 9 7 10 8 10 11 39 18 1S 8 40 11 08 I f 8 0 J t 11 18 8 87 11 M 9 08 9 88 9 40 10 18 10 8 11 8 11 0 18 84 11 41 r 8 4 tut 11 18 Ir f it 8 09 9 08 10 08 11 8 SOTTXSDAMviiM Ttru E i 11 98 18 8 1 17 1 15 8 S 8 11 4 89 4 B4 11 l 7 98 7 48 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 18 10 40 U 47 1 t 5 01 t 14 J 10 19 1 10 S 5 11 8 8t 10 80 1 17 18 8 41 0 87 f 1 88 i 1 48 3 8 4 08 87 5 4 8 88 7 47 8 07 8 10 8 8 9 8i 10 80 10 4 11 88 1 8 5 10 8 48 11 41 t r 06 fDvSlOv t 9 n n n n w t 11 48 k AIImb 1 an Se kluw Exta k beUlen f Op du tnln i u Zoa8 HundftK n Dinklag MudugHha ntoartiiliatUa T or d S kl Terkrygbttr teg ii a kel mohtpriji S BolUnduli Spoar L Sitra lappUomt bewiji 90VBA Tiaa ip 18 11 81 11 41 11 10 1 38 9 14 i 45 3 4810 88 f w 4e I IA aa 1 ïB 1 58 I F I OS 11 58 18 08 18 81 l Sl 8 09 8 41 1 08 4 09 4 14 HoUaadaaka apoor L Bztra aapplattaatbaw a aaa da Oonpagua dar 11 8 04 J 17 8 10 8 88 7 8 7 49 8 84 8 04 9 00 9 89 10 08 10 84 n 8a Uiiaa aitrt baUlaa FtaiüUtiaf op d B laap kia slat gmkasd wordan nODDA DEN HAAerlaa vani Qoada 7 18 8 87 8 41 9 03 9 18 10 00 10 1 10 9 11 88 11 18 18 18 11 8 1 8 1 18 8 48 4 19 4 0 5 85 1 49 8 18 7 1 8 01 8 t9 17 ï TeBh Moero 7 18 8 8 11 11 1 10 01 8 18 SotenMM Zag 7 8 9 01 U ll t 1 11 i 818 8 14 a Voorburg 7 8 9 14 11 88 l H 8 17 a 8 88 E a Haga 7 8 9 08 9 19 9 87 9 48 10 8 10 41 11 41 11 01 11 48 1S 1 40 8 10 i 4 1 4 45 88 8 5 8 15 8 48 7 57 8 48 8 8 4 4 t aHaga 1 81 8 04 7 01 7 15 7 8 8 85 i 8 03 44 10 1111 88 U St lt O 1 80 1 40 8 00 4 00 4 10 4 80 11 8 81 7 41 7 55 8 18 48 10 15 Voorburg 8 88 10 17 1 88 4 88 S 18 9 4 Zo tam Z g 8 1 Itl ll 1 0 4 80 8 48 10 08 ZaTOnh Mo 8 08 10 48 1 01 6 I1 8 4 lO U Omida 8 14 8 11 7 18 7 48 1 07 9 03 F 9 81 9 30 10 11 10 4 U 11 08 11 84 1 11 8 0 8 87 4 17 4 47 11 4 7 0 8 0 8 18 8 4 i0 15 10 6 M HanuaUtabab aUaaa la aa la Uaaaa aika katalaa 0 0 l O A U PEIOHI liaanrat 10 9 11 00 11 87 1 18 3 18 4 31 8 8 8 80 7 10 11 18 1 88 7 18 11 84 1 40 8 1 8 11 7 88 11 47 11 81 1 0 8 08 8 41 04 8 80 7 00 7 4 10 8 84 7 48 8 18 07 10 14 8 48 88 8 08 7 04 8 18 8 1 8 10 14 10 49 Utiaokt 8 18 l 7 47 8 41 9 80 10 10 10 l 11 88 18 08 1 0 8 08 8 80 4 1 4 48 4 8 81 7 00 7 58 00 8S 10 05 10 48 Woorle 6 07 8 4 8 0 t W 10 t8 11 66 11 17 4 7 14 i 11 07 Oadaw 6 11 6 68 8 17 10 41 H 86 4 38 14 Oiuda 6 41 7 08 7 14 8J0 9 14 9 66 10 84 11 M liai 11 61 8J8 3 40 8 5 4 48 1 111 8 1 7J4 7 41 M 4t 10 07 10 18 UJS Verboden wegene dringend gevaar voor de openbare veiligheid Op den sociaal democratischen partijdag te Mainz beeit de Bgksdagalgevaardigde Singer een langdnrige redevoering gebonden over de algemcepe politiek en een motie ter giaping van de annexatie van Transvaal en Oranje Vrjjstaat bU Engeland werd met algemeene stemmen aangenomen Dè tegenover China in Dnitschlaud gevolgde IHiek werd beslist veroordeeld en aangenomen werd een besluit tot het bonden van protestmeetiugs BINNENLAND Naar wy vernemen is bjj onze Regeering telegraphiscb antwoord ontvangen van den Nederlandscheo consul te Lorengo Marqaez mededeelende dat president Krugcr het hem namens de Nederl Kegeering gedane aanbod om met een Nederlandscb oorlogsschip naar ons land te komen aanneemt Ubld By Kon Besl is tot voorzitter van de Tweede Kamer dor Staten Generaal voor het tijdperk der tegenwoordige zitting benoemd Zijne Excellentie mr 1 ö öleichman Minister van Staat lid dier Kamer BltjkenB een by de directie der Nederlandscbe ZuidAfrikaansche SpoorwogMaat Bctaappü ingekomen telegram van den consulgeneraal der Nederlanden te Kaapstad is op 15 September j l wederom een stoomschip de A rnndel üastle van Kaapstad naar Vlissingen vertrokken met een aantal gcëmployeerden der Maatsc jappg met vrouwen on kindereu te zamen ongeveer 200 personen aan boord Ook nu weder zyn de namen der terugkeerenden niet by de directie bekend Biykens mededeeling van het hoofdbestuur der posterjen znllen brieven on andere stukken voor de Znidalrikaansche Bepubliek beginnOEde 28 September e k des Vrijdags over Engeland en Kaapstad naai du bestemming worden verzonden tonzU op bet adres nltdrukkeiyk aangewezen is Verzending via Lorenzo Mnrquez gewonscht Indien op 23 2i dezer nog brieven of andere stnkken mochten aanwezig zyn waarop geene aanwgzing tot verzending via Engeland voorkomt zullen deze nog op die dagen nog via Lorenco Marqnez worden verzonden Gremengde Berichten Uit den Haag wordt gemeldt Bg het vullen is een ballon waarmedu de luchtreiziger L Antenne aan den Pari llelweg zon opstijgen in brand geraakt Be vnlling zou plaats hebben door middel van warme Incht waartoe oen bak gevuld met spiritus was aangestoken en een der vlammen sehynt het papier waarvan de ballon vervaardigd waa te hebben aangestoken Oo d Uoordreeht door 7 16 Nieuvnlrgik 1 88 Capella 7 88 Sottiirdui H 8 18 7 44 BotlerdimD F Eotterdam B v r T I8 SottenUm B un RollerdMn D P Sotterdun M Oapellt Kiauwerkerk lloordlmlit oida 4 Allan la r 1 08 80 8 07 7 18 1 41 1 I8 04 4 48 4 1 01 11 fouda Ondew Woard UtraakI De kleeren van een twaalljarig jongetje A V T dat dicht by het vuur stond raakten in brand waardoor bet kind hevige brandwanden kreeg en in het Ziekenhuis moest worden opgenomen De agent Schou ten die vry van dienst wms en tot de toeschonwers behoorde greep bet kind en t gelukte hem de brandende kleeren te blusscben Hy bekwam daarbü echter brandwonden aan de banden en moest zich in het Ziekenhuis laten verbinden en zal voorloopig zgn dienst niet knnnen doen De toestand van het jongetje is niet levensgevaariyk Mocht het behouden bljven dan IS het te danken aan het moedige en menschlievende optreden van agent Schouten Men seint uit Amsterdam Gitteravond omstreeks half twaaU is de hulp der brandweer ingeroepen voor een zwaren oitslaanden brand in de Van Dapperstraat Een voorbyganger bad vuur gezien in de uitstalkast van don mannfacturier Korlaar die zyn winkel in de vereenigde onderstukken van de twee perceelen 45 en 47 heeft gevestigd De winkel was een hall uur te voren door het personeel en den patroon veriaten en gesloten Toen de brandweer met overvloedig materieel ter plaatse verscheen had het vuur zich reeds met verbazende snelheid verspreid door de beide perceelen tot op de zolders toe De bewoners der bovenverdiepingen zjn allen bytgds gewaarschuwd en konden zich das zy t met achterlating van al hun goed redden De brandweer had tot half oen werk on beperkte den brand tot de beide genoemde perceelen De schade welke do mannfacturier heeft geleden is door assurantie gedekt en ook de bovenbewoners badden zich voor zooveel wy konden ervaren verzekerd Er was veel volks op de boen Men meldt uit Haarlem Voor een vyftal weken werd door de politie de door den Raad onbewoonbaar verklaarde woning van den melkboer Qieske ontruimd De aanleiding der onbewoonbaarverklaring was slecht drinkwater Dadelgk nA de opruiming koos G eieren voor zyn geld Hy liet dninwater aanbrengen gat toestemming de slecht water gevende pomp te vernielen en kreeg toen w fder toestemming het perceel te betrekken Opgestookt door slechte raadgevers liet hy do pomp weder in orde brengen en gebruikte hy het water alsof er niets gebenrd was B en W verklaarden daarover geïnterpelleerd in de raadszitting daaraan alleen dan iets te kunnen doen als ook het onderzoek zon uitmaken dat het water uit die pomp scbadeiyk was voor de gezondlieid en tkeiyk publiceeren zy nu ter waarschuwing v bet publiek het resultaat van hel onderaoek waarby bleek dat bet water hoogst schadoiyke bestanddeelen bevat De melkboer zal nn wel aan bet kortste lyntje trekken BOmitDlX 8 4 9 8 7 48 8 8 9 18 9 47 1 10 88 10 48 10 49 Er is te Egmond a Z een vacature voor onderwyzor In de onderwysbladon is een oproeping gedaan voor een onderwyzer op een salaris van f 6 0 Tal van sollicitanten hebben zich aangemeld en wachten den uitslag van bun sollicitatie af Misschien zullen ze nog lang wachten want wat is geschiedf In de laatst gehouden raadsvergadering werd op voorstel van het raadslid v Hall eenvoudig bepaald dat het salaris geen f 650 maar f 600 zon zijn en eerst na een jaar verbiyf op I 650 ra gebracht worden Dit voorstel werd staande de vergadering gedaan en terstond aangenomen Alzoo een feiteiyke verlaging van bet salaris Het zal de vraag zyn of zy die zich aangemeld hebben op f 650 nu op f 600 hnn sollicitatie zullen handhaven Het personeel der openbare school zag in dit besluit groot gevaar voor eenige stabiliteit in de traktementen en beeft dan ook een adres gericht aan Gedeputeerde Staten van NoordHolland met verzoek genoemd raadsbesluit niet goed te keuren Ook het hoofdbestuur van den Bond van Nederlandsche onderwjzers zal zich met deze zaak bemoeien De helft van bet park der TuUeries te Parqs wordt thans ingenomen door de reusachtige zalen waar president Loubet Zaterdag over de 20 000 burgemeesters van Fransche gemeenten het tweede ontbyt aanbiedt Er zyn daartoe twee gebouwen neergezet Het langste loopt evenwydig met de Rue de Bivoli en strekt zich van de Oranjerie een der weinige overgebleven gebouwen in den tuin aan den kant van de Place de la Concorde uit tot een eind voorby den kleinen vyver Aan dien kant staat de eeretafel voor den president de ministers enz Daar zullen ook de oudste en de jongste burgemeesters zoo wat ouderdom als wat aanstelling betreft plaats nemen Veertig ryen elk van 9 tafels komen in die zaal waaraan nog een uitbonw naar den kleinen yver toe is verbonden waar 6 ryen elk van 6 tafels zich bevinden Deze ruimte is echter te klein gebleken zoodat een tweede zaal ia verrezen evenwydig met de eerste maar iets korter daar zg 31 ryen elk van 10 tafels bevat Deze zaal ligt tusschen de beide vyvers in De beide zalen zgn gescheiden door de middenlaneo van het park Elf keukens zgn ingericht tot het j ereed maken der gerechten voor de 606 tafels elk geflankeerd door oen wgnkelder By het passeeren van de Zierikzeesche haven zag de kapitein der sleepboot Xantippe III uit Dordrecht dat een pleizierjacbt waarin zes personen zaten plotseling door een hevig uitschot van wind werd omvergeworpen Ommiddeliyk deed de kapitein den steven wenden en de roeiboot uitzetten bemand met twee flinke personen die er in slaagden al de schipbreukelingen van een anders wissen dood te redden en aanboord van de visschschuit 0 D No 6 over te zetten Hoewel positief bewy s dat de brand aan het Damrak gevolg is geweest van brandstichting nog niet is geleverd is toch het gevolg van het gerechteiyk onderzoek geweest dat L by wien de brand woeddej voorloopig ter beschikking van do justitie is gesteld Volgens de Tel zyn in het lokaal dat door de politie wordt bewaakt eenige met petroleum gedrenkte doeken gevonden en zou Oen buarmau van Ii hebben verklaard dat hy dezen eenige minuten vóórdat de brand uitbrak door de ramen van de tappers naar binnen beeft zien kyken I 10 18 9 48 10 84 9 88 9 48 8 10 03 10 0 tO U ll Ot De New Yórksche correspondent van het Berl T heeft belangryke mededeelingen 11 45 11 8 1 1 04 I 0 11 4 08 8 19 8 8 i 8 48 8 8 7 01 4 34 4 44 4 51 01 07 8 17 7 D 7 89 8 1 L 48 Wagoai LUi 7 18 8 10 8 41 9 47 9 8 10 08 10 17 10 1 10 84 E l l 10 18 10 18 10 48 11 19 10 18 10 54 U ll 11 81 6 O U U A A IIÜTIIDAM iiaa nfaa loi la 8 19 8 11 8 83 9 38 10 15 lO S 11 08 1 111 48 8 18 4 4 48 8 15 8 48 t 81 10 19 10 87 10 88 11 07 AmiLVr 8 01 8 58 9 10 10 11 09 11 48 18 7 8 09 8 88 4 15 4 57 6 85 8 449 8510 81 1 08 11 47 11 00 imaUO 8 1 13 9 87 10 85 11 141081 101 848 1 4 80 11 S t8 11 07 10 87 10 51 11 01 11 81 O 9 t8 10 50 11 18 18 08 18 15 S 48 VniLG 8 8i 7 15 7 9 8 18 9 18 81 11 16 11 87 ll 1 10 11 44 8 10 8 81 4 4 8 11 7 09 8 10 9 14 9 1 km If 84 8 47 7 80 8 18 8 45 9 80 v 48 11 80 11 41 1 06 8 41 8 18 8 49 0 8 88 7 15 8 15 40 ln 08 Imda 7 80 7 81 8 18 9 07 9 1 10 18 10 8 11 1118 1 61 8 88 4 18 4 84 6 47 7 4 8 09 9 11 10 17 11 18 En dit geschiedt terwgl de schuren bewaakt worden Het zal dunkt ons in het belang der planters zyn indien zg zehren het toezicht zoo streng mogeiyk doen plaats hebben immers onmogeiyk is bet niet dat men in de toekomst zal ondervinden dat van de zgde der assurantie maatschappgen tegen het verzekeren van tabaksschuron ernstige bezwaren zullen worden geopperd In 1900 zgn volgens de Deli Ct met Nederlandsche maatschappijen 117 322 pakken Sumatra tabak verscheept met de Ocean ss comp 100 318 pakken en met de N Lloyd en Hamb Amerik Linie 44 620 p akken totaal 262 260 pakken De gouverneur van Celebes heeft volgens de Javabode aan de regoering voorgesteld om bet landschap TontaU voor landen mynhouw open te stellen Het O M by het eerste kantongerecht te Rotterdam had in zgn jongste zitting een aantal spoorwegambtenaren te pakken die eenige processenverbaal hadden opgemaakt Het eerste zaakje dat voorkwam was tegen een persoon gericht die volgens den spoorwegbeambte geen geldig plaatabewgs had toen hg plaats nam Hierbg moet men echter in aanmerking nemen dat aan dit station door de controleurs van den Staatsspoor en van den HoUandschen spoorweg door elkander dienst wordt gedaan Het ongeldig verklaarde plaatabewgs was van den HoUandschen spoorweg en de controleur die het ongeldig verklaarde was een beambte van den Staatsspoor Aangezien deze ook niet by den HoUandschen Spoorweg beëdigd was zoo oordeelde het O M had hg geen recht voor de maatschappg te controleeren en veel minder procesverbaal op te maken en requireede bet dus vryspraak WUlen de beiden spoorwegmaatschappgen dus dezen toestand laten voortduren dan zullen zg genoodzaakt zgn hunne ambtenaren wederzgds te beëdigen Een volgende ambtenaar had proces verbaal opgemaakt tegen een vrouw omdat zg naar bg beweerde een kaartje voor buurtverkeer had terwgl de vrouw volhield dat zy een retour voor een maand had Aangezien reeds herhaaldeiyk gebleken was dat ambtenaren van de H IJ S M slecht op de hoogte zgn van de verordeningen en hunne verklaringen in strgd met de waarheid waardoor zg het publiek last berokkenen en zelfs onachnldig voor den strafrechter brengen requireerde het O M ook hier vrgspraak Een derde ambtenaar had weer een ander curiens stukje nitgehaald Een vrouw was binnengekomen zeggende mgn man heeft mgn kaartje Toen de man kwam had hy echter één kaartje waarom de ambtenaar tegen hem procesverbaal opmaakte Het O M wees echter op het curienae in dit geval dat de amtenaar geen proces verbaal opmaakt tegen iemand die geen kaartje heeft maar wel tegen iemand die er wel een heeft en reqnireert dan ook ten derden male vrijspraak Gisteren ia voor het gererhtshof te sQra venhage het hooger beroep behandeld in zake het Witte Huis te Rotterdam contra de flrma Weidlich Schilden Laatstgenoemde flrma had de bovenverdieping van bet Witte Huis benevens bet platte dak gehuurd in het huurcontract kwam de bepaling voor dat de exploitatie van dit platte dak zóó moest geschieden dat zy ten genoegen van de directie van het Witte Huis zou zgn Toen nu op den dag van den intocht van H M de Koningin in Rotterdam de directie aan den bnurder van het platte dak een beperking van het aantal personen dat zich dien dag daar boven mocht bevinden en ook een beperking van den tyd gedurende welken het dak bezocht mocht worden voorschreef meende de hnnrder zich aan die instructies als strgdende met het contract niet te moeten storen Hg werd daarop door de directie in rechte aangesproken tot ontbinding der hnurovereenkomst en schadevergoeding De rechtbank te Eotterdam besliste ovenwel dat de directie van het Witte Huis niet gerechtigd was dergeiyke instructies te geven en ontzegde derhalve den eischer zgne vordering Het vonnis dor rechtbank dat in hooger beroep werd verdedigd door mr Harmens advocaat en procureur te Rotterdam werd thans aangevaUen door mr I M Hymans die van oordeel was dat de woorden is het contract zóo een exploitatie niet sloegen op de soort van exploitatie maar op de wgze van exploitatie Derhalve meende pleiter dat de directie van het Witte Huis allOBzina gerochtigd was dergelgke instructies te geven ala zy gegeven had Do uitspraak in deze zaak is bepaald op 22 November Een buitengewoon hevige brand is eergisteren tengevolge van een ontplofflng van ether uitgebroken in een chemische fabriek te Lyon Het vuur tastte spoedig de kelders van een klooster aan en bedreigt nu een rooto opslagplaats van petroleum Tot dosver wordt de aangerichte schade op H miUioen francs geschat By de ontplofflng zgn eenige werklieden gewond en afschuweIgk verminkt Het toenemen van het aantal pestgevallen te Glasgow heeft aldaar groote verbazing gewekt en men betreurt dat de strenge maatregelen welke nu worden aangekondigd reeds niet zgn genomen zoodra de ziekte zich vertoonde Personen die verdacht worden aan pest lydcnde te ajn worden minstens een week in het hospiCaal in observatie gehouden Zg mogen die inrichting niet verlaten als zy niet verklaren dat zg niet zullen terugkecren naar de huizen die zg vroeger hebben bewoond STADSNIEUWS GOUDA 20 September 1900 In de vergadering van de afd Gouda van het Ned Ond Gen van gisterenavond hield de heer Zwaaneveld een zeer onderhoudende en dnidelgke voordracht over Stenografie Vooral het alphabetisch kortschrift van Groote zette hy helder uiteen Geen wonder dat men hem met aandacht volgde on de Voorz hem hartelgkljbedankte voor hetgeen do heer Z op dit gebied had geleverd Het voorstel van den heer de Vos om een afgevaardigde naar het Congres te Amsterdam te zenden werd afgestemd er waren slechts twee stemmen voor twee blanco en 15 tegen Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben ongeschikt verklaard voor het borgden met motorrgtuigen in do gemeente Waddiiigbveen a den Kerkweg van liet dorp i lostop tot de Gouwe b den brngweg van de Gouwe tot den Middelburgscben weg c den Kleiweg van de gemeente Reeuwgk de Baars tot aan de gemeente Gonda Tolhek en d de Jan Dorrekenskade tusschen den Ringdyk van den Znidplaspolder en de Zuid of Gouwekade MooEDEECHT Gistorcn heeft bg de pubUeke verkooping van Huizen en een partg klompenmakorbhout door den notaris Treurniet alhier de heer de Jong schipper de huizen gekocht voor f 2300 Bg het voorlezen der voorwaarden van verkoop van het bont verklaarde iemand uit het publiek een lid van den Houtbewerkersbond dat zy niet wenschton te koopen by opbod en afslag doch alleen bj afslag Hieraan werd door den verkooper geen gevolg gegeven en volgens de voorwaarden verkocht De party hout werd ondanks het verklaarde toch nog tegen een flinke som verkocht IN O E Z O N D b ¥ Goudsehe Telefoondienst Mynheer de Redacteur I Reeds eenmaal was ik zoo vry voor bovenstaand een plaatsje in uw geacht blad te vragen en vertrouw U mij onderstaande regelen ook niet zult weigeren Het betreft n l ket kennisgeven aan de abonné s van nieuwe aansluitingen ToevalUg las is Zaterdagavond een advertentie waarbg 3 nieuwe abonné s worden opgegeven niel te vroeg daar van een dezer my bekend is de telefoon reeds een maand in gebmik is Wat kan het niet licht gebeuren men zoo n advertentie over bet hoofd ziet of zelfs het nnmmer der Couront waarin die voorkomt niet onder de oogen krggt Men loopt dnsaltyd gevaar een incompleete Igst der abonné s te hebben Waarom toch niet evenals vroeger per briefje aan de abonné s van de nieuwe aansluitingen kennisgegeven ook van hen die bedankt hebben Van deze laatsten verneemt men nimmer iets ook niet in de annonces De abbonné s hebben er toch dunkt my recht op offlcieel van een en ander namens het Telefoonbureau in kennis gesteld te worden Ik hoop deze letteren de Directie aanleiding moge geven de goede manier gevolgd bg de ingebruikstelling van de telefoon weder ia toepassing te brengen Naar ik vernomen heb zou met 1 Augustus jl de nachtdienst worden ingevoerd of minstens bet kantoor tot 10 uur avonds geopend zyn Tot heden is dit echter niet het geval Dit zou toch ook zeer ten gerieve der abonné s zgn en aanleiding geven tot mtirdere aansluitingen Dankend voor de plaatsruimte EEN ABONNü 364 Staats loteriJ a IClaaaa Trekking van Wo aadl 19 S9ptflm 4 Ko 888 1000 i Ito 1 111 18114 m 17981 ioder 400 No 9897 17308 en 10831 igder i l V No 1088 117 168 4181 7 80 fl7ta 18708 15418 en 101 1 iedar ƒ 100 Ptijiat 4118 7088 43 8 7t08 4478 19 97 7 17 46S0 7778 4 i7S 90 193 7807 8173 11 5478 nÜ 87 8035 788 814 11 75 8140 77 ei33 Mb i van ƒ 70 87 11 1 n uu m 8870 Ssl 8400 430 1 t 18 3858 iU 1884 8086 901 e 1037 3111 11 O 81 80 81 85 3488 ISO 8830 1058 3703 1755 1 1974 8800 2080 4 lis 2100 1141 11 tg 9 18 133 8 9734 78 34 18897 10094 lSii79 10338 98 10486 14181 10 88 14119 mos O 89 14493 11817 14588 118 3 14184 78 8185 78 V U 17 70 ï 7 6548 19e 788 9373 89SE 9 94 11408 14818 11547 18 11930 14906 18078 1 017 11407 15104 13 69 1 484 13 03 15511 M 88 51 1 610 133 5 75 Ontvangeen een gvoote collectie Dee sche Qlacé Handschoenen voor DAMtM en HEEREN A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Iteurs van Amslerd iin Slotkrs 81V 98 93 9 SEPT I Vrkra Mml A l C rl Nod W 8 1 81 dito dito dltc 8 8 lOOV 88 8 Vll 88 6 961 96V 101 67 dito dito dito 3 llOMSaa ülil Gouill 1381 98 4 ItaliB losohrgTing 1861 81 5 88 Ooani Obl in npiorl86B dito in iilvoil858 PoBTUOAL Obl mot coupon 3 Via dito tiokot 3 auaUKD Obl Binnonl 1894 4 dito Geoona 1880 4 dito bij Rotba 1889 4 dilo blJ Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1683 6 dito dito dito 1884 5 T a SfaiiU ïorpol arkuia 1881 4 TtiBMJJ Öspr Conv loen 1890 4 98 I l l 1 A I 10 84 900 91 99 681 485 Cl loaning Miie D Qeo leooin MrieC iviD Ari Ep V oblg 189 i 5 Mixloo Ob lit 8ob 1890 6 Vmianiu OM 4 onbep 1881 VVaniDui Obligation 1895 8 ttoTTMDAii Sted laou 1894 3 K D N Afr Handelat aand Arandab Tab Mo Ottifioaton Deli Haatulbappü dito l Ar Hvpotheekb paodbr 4 Oult Hij der Vontenl aand a Gr Hjpothookb pandbr 41 lOS Nedarlandaoha baak aand I 104 N W k Pao Hyp b pandbr 8 9 3 Eolt Hyiiolheekb pandbr 4i ütr Hypothookb dito t Ngd HandalmaatHb dito 154 Uoarin Ooat Hong bauk aand 188 RuaL HJrpotbookbank pandb 5 lW 1UB1KA Squt hypoth pandb 4 90 81 IK Vli 101 184 18 1 181 97 Maiw L G fr Litn eert 8 MlD Holt XJ Bpoorir Mij aand Hij tot Eip T 8t Spw aand Ked lod Spoorvegm aand j Ned Zuid Ah 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dllo UUISpoor 1887 89 A Eobl 8 Znid Ital Spwrng A H obl 8 PoliKH WarMbau Weenenaand ausL Gr Suaa Spv Mg obl 4 Baltiaobe dito aaod FutOwa dito aaod Iwaog Dombr dito aand 98 Enni Ch Aaow 8p kap opl 4 lOOU dito dito oblig 4 100 A iinnu Cent Pao Sp My obl lUV Oiiie kKorth W pr C r aand diloditoWin 8t Peter obl 7 141 Denver k Aio Gr 8pm eert r a 8 llliaoia Central obl in goud 4 10 LonbnkNaabTilliOert v aand 74 78 Mollco N Spw Mg Ie hTp o 6J 104 I 110 Kio 8tad Amaterdam aand I 108 Stad Botterdam aand 3 108 Blum BtsdAntverpeu 18871 99 Blad Bruaael 1888 li 100 Hoxa TheiuBeoullrOeaelaoli 4 117 Ooann Staataleenii 1860 117 K K OoBt B Cr 1880 8 101 SrAlin Stad Madrid 8 1868 84 ffan Ver Baz AtI Spoel wari 8 1 De Nouveauté s in CAPES en RI GE MA TE LS zgn in mime keuze voorhanden U SAM80M ARKTBKHICHTBM Oouda 30 Sept 1900 Granen Voor goede kwaliteit blijlt steeds kooplust tot hooger pnjien Tarwe Jarige Zeeuwsche 7 70 jt 8 Nieuwe dito 6 85 4 7 10 Mindere dito 6 40 k 6 60 Afwijkende 5 50 k 6 Polder 6 25 4 7 75 Rogge nieuwe Zeeuwsche 5 50 4 sJJo Polder 5 4 5 a5 Buitenlandsche per 70 kdo Gerst nieuwe Winter 4 50 4 90 Zomer4 55 4 4 75Chevallier 5 5 5i75i Haver per heet 2 90 i 3 5O1 per 100 kilo 6 80 4 f 7 10 Hennepzaad Inkndsche 11 50 4 i Buitenlandsche ƒ 6 4 6 50 Kanariezaad 7 a5 4 8 J5 Koolzaad ƒ 4 Erwten Kookerwten 9 50 a 10 50 Niet kookende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 50 4 6 60 Boonen Brmneboonen 10 4 ƒ 11 50 Witte boonen 4 Paardeboonen 4 Duiveboonen ji f Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 5 85 4 6 Cinquantine 4 Odessa 6 70 4 6 85 Karweizaad per 50 Kilo 4 Vbemarict Melkvee goede aanvoer handel en prijzen hoog Vette varkens redel aanvoer handel vlug jo 4 aa ct per half Kü Biggen voor Engeland red aanvoer handel vlug 18 4 30 ct per half K G Magere Biggen goede lanvoer handel vrijwel 1 00 4 1 40 per week Vette Schapen goede aanvoer handel traag 18 4 33 Lammeren rcdel aanvoer handel traag 14 4 18 Nuchtere Kalveren eenige aanvoer handel vlug 6 4 ƒ 10 Graskalveren groote aanvoer handel vlug 30 4 70 Fokkalvcren 9 4 i6 Koa aangevoerd 81 partijen handel vrijwel ie kwal 30 4 sde kwal 36 91 1 zwaardere 31 NoordHollandsche 4 Boter weinig aanvoer handel vlug Goebóler 1 30 4 1 40 Weiboter 1 10 4 1 30 Burgerlijke Stand GEBOREN 18 Sept Antonie ouders A van Ew lc en E Kroeze Hendrilia Johanna ouders J H Wiezer en A Heerkeiii 19 Nelletje ondera J van den Heuvel on P de Reus 20 Prederik Lodewp ouders P don Hertog en H M Mualer OVERLEDEN 18 Sept L O W KuOt 4 m B Spoksnijder vod T de Jong 76 i 19 R J van Balen 11 m GEHUWD 19 Sept N de Waal en J ö J Oskam V van Harten en J G Boelen A J den Boom en M van E jk BeeuwIJlc GEBOREN Maria Adriana ouders J Oskam en T C Oskam Anton Hendrik ouders H Koster en M G de Gans GEHUWD A de Vos en J Verklej ADVERTI T IEIN Gisteren herdacht KAUBL WllSZtlR den dag dat hg 50 Jaax als touwslager is werkzaam geweest bij den Heer 0 vut der KLEIN Kattensingel Uit naam ZIJNER KINDEREN Danse et maintien J nE LANGK Qodipl Dansleeraar Lid v d Ned Dansonderwijzersvereen heelt de oer de geachte Kamillen van Gonda te berichten dat de LBSREOELINO Maandag 1 October s avonds uur in do Sociëteit RÉUNIE zal plaats hebben Allen die aan de lessen deelnemen worden dan verzocht tegenwoordig te z jn Aangilte kan nog dagelijks geschieden bij Mevrouw B FOBMIJNE Crabethstraat TE HUUR AANGEBODEN tegen 1 October 1900 een prachtig Pakhuis gelegen te Gouda aan den Turlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 e V IK X OU Uü t4t fj f D IH OU Ui GEUEYER Mefk N lOHTCA F VerkriJBbur b i PEETERS Iz KU bewiji ran nclitlÉoid ii etehet on kurk iImkIi vnorw iea ru dan Dum ilnr Kinui P HOPPB m SCHIEDAMMER