Goudsche Courant, vrijdag 21 september 1900

Zaterdag 22 Sepieniber 1900 No 8306 SOste Jaargang mimim mium JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Qmêtrehen Tdefaon A o AtDe Uitgave dezer Courantge ichiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie njaanden ig 1 25 hmóft der post 1 70 Afzonderlijke Nomniors VIJF CENTEN Tele u H M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gnwte lettei s worden l ei kend naar plaatsruimte Inzending van Ailvertentiën tot 1 uw des midd I I I r GotDA 19 September 1900 De ondcrgeteekende heeft de eer by dezo kennis te geven dat hü zgn STALHOUDERIJ heett OVERGEDAAN aan zgn broeder den heer J IDJS O OBIT Beleefd dankzeggend voor het vertrouwen gedurende vele jaren genoten bevoelt hy zjn opvolger ten zeerste aan Hoogachtend O A J DK GOEIJ Café Kestanrant de Gouub VVaukn iP S De OmnibuacHeniit aouda Schoonhoven en Paardenhandel bUJvm voor mijne rekening Gouda 19 8optember 1900 Onder referte aan bovenstaande heeft ondergeteckeude de eer konnis te geven Uy de STALÏÏOUDEHIJ en Omnibusdlcnst Staatsspoor van zSn broeder beeft OVERGENOMEN on deze onder de bestaande b irma zal voortzetten Aanbevelend J m GOEIJ Firma GEBHS BLOM over de REDE OORLOGinZ AERIKA Op MAANDAG 24 dezer des av ten 8 ure door den Heer G J D AALDERS b de öroote Zaal der Soc ONS GENOEGEN Botlekade Entree 10 Cents KAARTEN verkrugbaar by do Firma s Swartsenburg Edauw Jongeneol on Kous 1 broek Gereneneerde plaatsen IS cent De opbrengst is na aftrok dor onkosten ten voordeele der gevangen Boorcn Het ComiWi A A 0 VAN A8CH J VAU GALEN E U JONGENBURGER P W KAMPHUIZEN G KEOOK J VA DEB LAAN L C DB LANG A VINGEELING TUiny B Wo d ibali m ii ilo gohoelo weroUl bekenil eii gorotóinil Uiiovertroffon mulilo tegoif iilla Borst Lont Let er Haatzlekten eni Inwendig zoowul d ook mtwtjudig in bijnB ziektegeviiUen uiot goed noTolg I Inaii Ui wcmlon l rys per flacun bJ t 1 ver post t 1 IS TUnry B Wsodenalf 0 beiU een almog o n g e k e n il o g e n e o k r o li l en heilMino otklng M kt meoeUil elke pgnigkc en lernnnollo opernlici gehool oiorliodig Mol do o iilf wenl eoii I4 r oud ooroni eneeslt k eliondctt beenjeiwel on oninn een b jn aa laar kankerlUdeu genezen Hrenfi genezing on ïoniicUting dor pijnen bg wonden oiitotokingon onï Tiin nlterlüi flard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Conlrnul op6l voor Nodorlaud Apolhoker HENKI S il liUS IlokmSAin terdam W r KMn ileiiót i Wtelle men dirert Mu i di chuUeMpotheko ia A TlllKRRÏ in IWndi bul Koklteh eiUireicb Oehcva protpwtns U ontblBilon by hit Ceutrinl Oepöt Sandwi Tokin S ADuterdtu S Kort oTersöcht onwr Prijscourant Ö SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless g ROODE en WITTE PORTWIJNEN jo jj 5 MADERA S droog en zoet 1 f m VERMOUTH U Turin i O £ BODEGA CHAMPAGNE l ï a COGNAC 4 f 1 7 5 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en r 5 SCOTCH WHISKY = M S3 Per Fl Per Ank 45 Fl I i as LISTRAC J es Nto f 27 76 O 5 d CHATEAU VALROSE 0 75 31 g St E8TEPHE 0 85 36 g St EMILION 1894 fa g PAÜILLAC 1893 H oa S 5 I GRAVES Witte Bordeaux 0 80 d4 g S 2 S SAÜTERNE hz liTh a 2 6 ZELTINGER Moezel 0 90 37 60 e O t BOURGOGNE 1 10 7 P 2 W De flesscben zp in de prezen begrepen en worden i 3 ets per stuk ternggenoraen f By elke hoeveelheid verkrygbaar by De flrma T C BEBAS Gouda LOTOf IN DE GOUD8CHE PAAHDKINLOTKIUJ zijn tk 50 Cl per lot verkrijg baar bij A BEIirKMAir Zn HCOFDPRIJZEN Eïituigen met een entweePaardenbespannen Paarden Rundvee enz Levensverzekering laatsctiappij üoivöivecht Goedgekeurd by Kon besl van 10 N ov 1873 No 21 latscliappdUk K apitaal 2 00 0 000 g W fplaisO VERZEKERD BEDRAG 36 800 000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Simt AlitiK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zjn volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bfl den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en bfl de Agenten in alle plaatse n van Nederland Standaard Hypotheekbank MaalschappelUk kapitaal EENMILLIOEN GULDEN Dti Uu a Mt H H C CASWMM JS ia B Dl EBBT Iin Do Bank verstrekt op zeer biliyke voorwaarden geld op eertte hifpotlteek en geeft onder controle van het ytgemeeu samInMraUe eHTruHkanloor Z Hot rdam 4 en V PSmUBniKWBK u Coupons 1 Januari en 1 Juli verkrygbaar Correspondenten voor Gouda de Heeren M J OGIEE Co Gebrü Stollwerck s Chocolade en Cacao DBimaflge door de niouivgfe uitviodingcn ip ma hinaal gebied verbeterd ltórleatl on uitahiitond gebruik van ji € en fiiii t rondi toffoi mndoerei cd verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao mm anbevsi nswaardig fabrikiat üMiwiionng beantwoordende au iai inbond d r lesp Btilntteq Dt Hrma bonaalde il toreTcts als HofleTeraMcler 44 Eere Dlploma 8 gouden enz Medailles een bew n nitmnntend ja febrikaat Keedi 1874 hrerf de Accadomio national de Paris Sou von d Mnion une H 4 He ê jremiire l we n omwldér a vot iMaMita ftibrloatloo de OhoooUt bonbon variM to to bbrikut is verkrügbaar bij V H Ccnfitear Banketbakkers en OmejMlvwteeonwoordiger Toor S derl i d idiu Hattenledt Hii Éi il iii Kalveratraat 101 Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 1 OCTOBER 1900 s morgens Ht uren in het Koffiehuis Harmonie aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris VAS Nr 1 Een gunstig gelegen goed oa derhouden WI ÜËLHUIS met afzonderiyke opgang hebbende BOVENWONING aan den Langen Tiendeweg te Gouda wyk D Nrs 50 en 50a Ka ter Sectie C Nr 1081 groot 87 Centiaren Het Hnis van vele gemakken voorzien bevat beneden Winkel 3 Kamers en Keuken en boven 3 Kamers Keuken en twee Zolders Het perceel heelt een uitgang naar t water van het Plantsoen De benedenwoning is by de week verhuurd aan den heer B L RAASTROP voor f 3 25 De bovenwoning is te aanvaarden 2 Januari 1901 Nr 2 Een ruim PAKHUIS met een perceel GROND aan de Geuzenstraat te Gouda wyk L Nr 37 Kadaster Sectie C Nr 2416 gedeelteiyk groot voor t geheel 92 Centiaren Te aanvaarden by de betaling der kooppenningen Nr 3 Een op goeden stand gelegen goed onderhouden en van vele gemakken WOOITHUIS aan de Turfmarkt te Gouda wyk H Nr 36 Kadaster Sectie B Nr 598 groot 31 Centiaren Te aanvaarden bö de betaling der kooppenningen En Nr 4 Een HIIIIS en EHW aan de Speldemakerssteeg te Gouda Wyk G Nr 39 kadaster Sectie C Nr 1743 groot 23 Centiaren Verhuurd by de week voor f 1 De perceelen zyn de laatste 3 werkdage vóór den verkoopdag van 10 tot 3 nren te bezichtigen en op dieu dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd GeliroedersSTEEISMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoratles Corbeilles Jardinieres Bonquetlen fiw GRAF en FIESTERANSEH Groote voorraad KAMERPLANTEN ianleg eo onderhoud vao Tolben Alleen verkoop voor GOUDA en Onjstreken van JSaECIBNCIDBB Dood alle Insecten Door by voeging van 40 deelen water verkrSgt men een voor insecten doodend vocht Onschadeiyk voor vruchten bloemen en planten V Liter f 0 50 I L f 0 80 1 L f 1 50 5 L f 7 TELEPH No 114 E tASsno TANDARTS Turfmarkt 185 Gouda Spreekuur van W tot 4 uur DINSDAGS en ZATERDAGS Tan tot 10 uur behandeling van minvermogenden Op dit Bur worden knnsttandapparaten tegen verlaagd tarief verstrekt Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Uitshitend vo r de Abonné s I nn dit blad Togen inwisseling van de Bon voorkomende op de vierde pagina van dit nummer kan men aan ons Bureau iegen betaling van 33 eeutt de prachtig uitgevoerde ATLAS VAN NEDERLAND EN ZIJNE BEZITTINGEN bevattende 30 Kaarten bekomen Deze Atlas bewerkt onder toezicht van verschillende Hoofden van Scholen is voorzien van een register van plaatsnamen dio op de kaartjes voorkomen terwyi de afstanden der hoofdplaatsen in kilometers zyn aangegeven By toezending van etjf eu veertig cent wordt de Atlas franco per post toegezonden KËL i lSGEVl G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis vau de Ingezetenen dat het i Suppl KOHIER der plaatselijke directe belasting naai het inkomen in deze Gemeente voof het diena aar 1900 door Gedeputmrde Staten van Ztiid Koiland goedgekeurd in alschrilt gedurende Vijf Maanden voor een ieder ter leting is nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan den Gemeente Ontvanger Gouda ao September 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS t De Secretaris BROUWER Uuitenlaodscb Overzlcbl De Britsche verliezen in den oorlog in Zuid Afrika bedroegen tot 16 September 40 075 officieren en manschappen waarvan 17 77 officieren Do lyst van invatieden die naar Engeland zyn ternggezonden telt alleen 1239 officieren en 28 199 man waarvan 178 yn overleden 781 zyn afgekeurd voor den dienst en 917 nog in de hospitalen in Engeland zyn Sedert de laatste opgave tot 8 Sept is de Igst met 230 man vergroot Lord Roberts seinde Dinsdag om 8 50 nm uit Nelspruit Stephenson s brigade heeft gisteren zonder FEVILLETOX Teneinde iijne vele politieke vrienden op elk uur van den dsg en dikwijls ook bij nacht te kunnen ontvangen huurde Ceneri voor een korten termen een gemeubeld huis Pauline s teleurstelhng was zeer groot toen zij Mg dat een der eerste bezoekers Macari was van wien zij gedacht had thans in Engeland ontslagen te zijn Zijn tegenwoordigheid was zóó onmisbaar voor Ceneri dat hij zijn intrek bij hen nam m Horace street En daar de oude Tereaa de dienstbode van den doctor hen vergezelde en ook daar zqne huishouding waarnam was de verandering voor Pauline al zeer ongelukkig Macari vervolgde het meisje nog steeds zonder gevolg met zijne liefde Ten laatste vormde hij byna tot wanhoop gebracht het dwa plan om naren broeder als werktuig te gebruiken Hij kende de onbegrensde liefde van PauKne voor Anthony en dacht dat zij diens wensch niet wude wccrstaiven Hij was wel een bizonder vriend van den jongen num maar daar hij hem eens een dienst had bewezen achtte hij zich gerechtigd hem om een wederdienst te ferioeken En daar hij wist dat beide broeder en zuster niets racer beiaten aarzelde hij des te mmder om daartoe over t gun tegenstand Nelsprnit bezet De Boeren hadden hier voor hun terngtocht vcrBcheijlen munitiewagens verbrand twee ervan hoorden tot ons veldgeschut Pole Carew is met de gardebrigade 6 4 KM ten O van ii a Zyn bereden voetvolk word korten tyS door een troep vyanden opgehouden deze trokken ten slotte terug French trekt in O richting Pole Carew hoopt morgen te Kaapmuiden te zyn Hy heeft een munitiewagen vermeesterd en eenige gevangenen gemaakt Een züner verkenners is gewond Wy zyn nu in telegrafische verbinding met Bnller en kunnen hem van hier levensmiddelen zenden een voel gemakkeiyker weg dan van Machadodorp Ongeveor dertig Boeren hebben zich te Spitskop aan hem overgegeven Hy meldt dat do meerderheid van die hem tegenstand hebben geboden huurlingen en Kaapsche rebellen zyn Methuen nioldt dat Douglas den 12en bg Lichtcnburg in aanraking kwam met een troop van den vyand Hy bemachtigde 39 gevangenen 10 wagens en eenige schapen en ossen Zgn verliezen waren luit R 1 White van het 6e Rykswoudloopers zwaar gewond en gevangen een man van het regiment was bezweken aan wonden bg diezelfde gelegenheid bekomen Hildyard seint uit Utrecht dat den 15en en afdeoling van het 13e bnzaren 16 K M ten W van Utrecht patrooljeerende door een paar vrouwen genoodigd werd op oen hoovo waarboven do witte vlag woei De patroelje kreeg melk en brood maar toon zy weggingen werd er op hen geschoten De hoeve die hoorde aan een Yonter voldkornet van Utrecht den leider van do aanvallen op den spoorbrug in den laatsten tyd is verwoest Een dergoiyko verraderiyke daad is een paar dagen geleden by den Commandonek gebeurd waarby een man van Paget s Horse gedood werd Do Duitsche regeering heeft aan alle bg de Chineesche quaestie belanghebbende mogendheden door haar gezanten doen raededeelen dat zy de bestraffing van alle schuldigen in China zonder aanzien des persoons dringend eischt Het BerI Tageblatt zegt dat dit voorstel van Duitschland volstrekt geen verwondering wekken zal Het is eén feit dat Duitschland door den loop der gebeurtenissen in China tegen zyn zin en in tegenstelling met de grootte van zyn economische belangen in de eerste ry der verbonden mogendheden is Hij bracht Anthony dus een bezoek en deelde hem zijn verzoek mede Anthony die een trotsch en verwaand persoon schijnt te zijn geweest lachte eenvoudig over zijne onbeschaamcmeid en gelastte hem te vertrekken Arme jongen boe weinig wist hij wat deze la ch hem kosten zou Misschien was het tengevolge eener zinspeling die Macari maakte toen hij zich in ontembare woede verwijderde dat Anthony s oogen geopend werden voor het gevaar waarin zijn vermogen verkeerde doch hoe dit zij bij schreet onmiddel lijk aan xijnen oom en drong op oogenbhkkelijke regeling aan In geval van eenig uitstel zou hg een notaris raadplegen en zoo noodig eene vervolging tegen den voogd instellen Het oogenblik dat Cenerï zoo lang gevreesd had was dus gekomen maar nu zou de bekentenis in plaats zooals hij zich had voorgenomen vrijwillig door hem geven te worden hem ontwrongen worden Hy wist met of hy door de Italiaansche of Engelscbe wet verantwoordelijk zoude worden gesteld maar hij was er zeker van dat Anthony terstond de noodige stappen zoude doen xn hem te doen gevangen nemen Dit laatste zon de geheele oadorneming waarmede htj zich thans onledig hield te gronde richten Tqt eiken prijs moest Anthony Ma ch voor eentgen t d tot zwijgen worden gebracht Hij verzekerde mij met de geloofwaardigheid van een sterrendc dat hij zelfs niet gedacht had aan de vreesclijke middelen die dit teweegbrachten Z i plan was om ithofiy met behulp jner vrienden en ondergeschikten naar het buitenland te vervoeren en atm eenige maanden ia een geplaatst Duitschland is door den moord op zjjn gezant in zgn eer het zwaarst beleedigd geworden Die misdaad legt Duitschland te hoogor verplichtingen op daar naar de verklaring van ooggetuigen geen twyfel bestaat of de moord van den Dnitschen gezant is geschied op last van de machthebbers te Peking en met brutale geraffineerdheid is voorbereid Daardoor heeft Duitschland met zyn moreele aanspraken recht op een eerste plaats onder de mogendheden in China verkregen Dit recht is ook door do benoeming van graaf Waldersee tot opperbevelhebber der verbonden troepen in China door do mogendheden openlyk erkend Het Journal do St Pétersbourg noemde dit uitdrukkeiyk den grondslag voor het Russische voorstel tot benoeming van den Duitschen veldmaarschalk Geeft mon dit moreele recht van Duitschland toe dan kan men niet ontkennen dat bet op diplomatiek gebied het rscht van initiatief heett En de circulaire der Duitsche regeering kan door iedere mogendheid worden aangenomen zonder argwaan o nvoudig als hot natunriyke gevolg van de byzondero moreele positie dio Duitschland inneemt Zoomin tegen den vorm als tegen den inhoud der circulaire zegt hot blad vorder kan men bezwaar hebben Want er worden slechts moreele eiscUon gesteld van een schadelaoKitglling wordt niet gesproks Daaruit biykt daidoiyk dat Duitschland aan de pecuniaire zfldo der quaestie veel minder gewicht hecht dan aan de uitlevering en bestraffing der hoofdschuldigen Dit is volkomen in overeenstemming zegt het Tageblatt met de houding die ook de andere mogendheden tot nog toe hebben aangenomen Duitschland wil geen massen hinricktung van stroomannen waar men in China zoo van houdt maar het wil door het forum der gezanten te Peking de hoofdschuldigen aangewezen en deze in het algemeen belang streng gestraft zien Vrü algemeen wordt dit standpont van Duitschland door de openbare meening m de verscheidene landen als volkomen tuist gekenmerkt De Franscbe pers prgst den gematigden toon van de nota en constateert mot voldoenmg dat eindoljk oen gezonden grondslag voor de onderhandelingen is gevonden Deze Duitsche nota brengt nethode in de behandeling der zaken De Uatin zegt dot deze ondubbelzinnige eiseh aan alle praatjes van Li Hoeng Tsjang een einde maakt Wy weten niet welke ontvangst deze nota by de internationale diplomatie zal hebben maar zg heeft ontegenzeggelgk de verdienste de onderhandelingen krankzmnigen gesticht te doen opnemen Hoewel Ceneri dit niet bekende twijfel ik met of de jon gehng zou zyn vrijheid hebben moeten koopen voor de belofte het misbruik van vertrouwen van zijn voo d te vergeven Hacari die op wraak zinde wegens de hem aangedane beleedigmg was bereid wanneer die ook van hem gevorderd mocht worden zijne hulp bij de uitvoering van dit plan te verleenen Petroff de man met het litteeken over zijn gelaat was des doctor s lichaam en ziel Teresa de oude dienstbode zou op het bevel haars meesten elke denkbare misdaad bedreren hebben De eei te zaak was nu om Anthony er toe te bewegen op een geschikt uur naar Horacestreet te komen Ceneri maakte zijnc toebereldseleo gai de noodige instructies aan zijne bondgenooten en schreef toen aan zijn neet om hem dien avond te komen bezo en en zijne ophelderingen te vernemen Wellicht wantrouwde Anthony zijn oom en diens omgeving meer dan verwacht werd Hoe dit zij hij wees de uitnoodiging af en stelde voor dat zijn voogd tot hem zoude komen Daarop werd Pauline tot onschuldig werktuig gebezigd om haren broeder naar het noodlottig huis te lokken Ceneri antwoordde san Anthony dat het hem tanttlijk onverschillig was waariMe samen komst zou pUats vinden dooh stelde Wtar eenige dagen uit Toen deelde hij aan Paulme mede dat zijne bezigheden hem dien avond zeer laat van huts zouden houden en dit een gunstige gelegenheid voor haar ifoa om e üe uren ongestoord met haren broeder door t p ngen Doch dui ook hy Afitbony wenichte te ipreuo moett stelselmatig te maken on de mogendheden wakker te schnddcu uit do tot nog toe gebleken besluiteloosheid De BSgaro verklaart de Duitsche eischen fjpor gerechtvaardige represailles tegentegenover de vele misdaden die in Peking onder de welwillende blikken der Chineesche regeering zyn begaan De Engolsche bladen brengen oen nota van lord Salisbury in herinnering waarin eveneens wordt gezegd dat niets do mogendheden zal afbrengen van hun onberroepeiyk voornemen hen die voor de begane misdaden vorantwoordoiyk zgn te straffen Die nota was in volkomen harmonie niet de circulaire der Duitsche regeering en zooals de Standard zegt De houding van Duitschland moet daarom door het Engelscho volk gebiliykt worden Wj mogon onze hand niet van China aftrekken voordat de straf voltrokken is Op denzelfden toon spreken da overige Engolscho Jiladen Het is byna onnoodig ti melden dat de pers in Oostonryk en Italië de zienswyze van Duitschland volkomen goedkeurt eubghaar regeeringen aandringt op aanneming wn Duitschland s voorstel Voor Rusland bestaat vrees De Matin wjst er op dat de Ruasisclio regeering steeds neiging getoond heett zelfs de hoofdschuldigen zacht te behandelen En de Vnreonigde Staten hebben zich ongeneigd betoond het Duitsche voorstel te stennon Zooals door Reuter uit Washington wordt geseind is in een bgeonkomst op het Witte hnis besloten afwyzend te antwoorden op do Duitsche circulaire Verspreide Berieliten j Fkahkkuk De tentoonstelling is Dinsdag bezocht door 253 877 personen van wie er door het plotseling ongunstig geworden weder slechts 8232 des avonds kwamen Door de concessionarissen der tentoonstelling is eergi terenmiddag een samenkomst gehouden ter behandeling van het antwoord van den minister van handel Mlllorand op hun vertoogen of jnistor op bun verzoek tot benoeming van e n scheidsgerecht met imperatief mandaat waaraan partyen zich blindelings zouden moeten onderwerpen Zooals te verwachten was heeft de minister betoogd dat hy daarop niet kon ingaan te minder omdat hot bepaald onwettig zou wezen doch wel wilde hy den klagers beltoven dat de taak der scheidsrechters zooveel mogeiyk vergemakkoiykt zon worden on dat door hem zy hem daar houden tot Ceneri terug zou komen Pauline voldeed daaraan met d grootste blijdschap Kroeder en zuster gingen samen naarden schouwburg en te middernacht bracht hij haar naar HoraceStreet terug Ongetwijfeld verzocht zij hem nog wat bij haar te blyven Daarom moest de schok wegens hetgeen nu volgde nog des te verschrikkelijker voor het meisje geweest zijn Broeder en zuster zaten een poos alleen daaibp verschenen Ceneri met zijn t eide vnenden Anthony scheen door deze ontmoeting onaangenaam getroffen hij bedwong zich echter en groette zijn oom beleefd Macari echter keerde hij den rug toe Het behoorde geenszins tot Ceneri s plan dat er in tegenwoordigheid van Pauline eenig geweld zou worden gepleegd Bïj het verlaten van het huis moest hij gegrejxni en naar den kelder gebracht worden en zijn noodkreten desnoods onmogelijk worden gemaakt Pauline zou don volgenden morgen naar een der vrieniien van haar oom worden ovorgebrachtf en onbekend blijven met de zaak die hem en zijne bondgenooten zoo plotseling naar Itnlit terug riep Pauline xei Ceneri niii dunkt gij xoudt beter doen thans naar uwe kamer te gaan Ik heb met Anthony eenige zaken te bespreken ik wil liever wachten tot Anthony vertrekt antwoordde zij inaar als gij wat te spreken hebt zal ik wel naar de achterkamer achter het scherm gaan J ordt vtrvoi d