Goudsche Courant, zaterdag 22 september 1900

a t H I0TTIBD4II S0III4 ti nm x 1 KotMrdua B un M i t t 0 41 Ml l ll ff ff ii ff IO M Rott rd m D P ff 1 01 i il li ll 1 04 ff ff a ff MI ff ff Lil 10J4 Jtutlerdtm tl 4 41 1 10 01 1 11 1 41 l t I U MI lO K lUI 11 41 11 10 Jll M4 1 41 1 41 4 01 4 14 1 11 l l 7 01 7 19 Ml f I M ff ff OapalU 4 11 1 41 t t J f l Klnwwkerk 1 01 I ll t 10 iloordr kl Ml 1 04 i t ï I r 4 44 ff l lt t p 4a ff ff 1 4 11 ff 1 41 i t Ml l i r ff I0 0t ff lolda l lt 1 10 I II l n 1 4 l tl I M 00 MO 10 01 10 14 10 4 11 11 II OS 11 81 I ll 1 01 l 4t M 4 1 4 14 1 07 i 4 7 01 7 11 I IO 1 41 9 47 10 0 lO U UjOI i kUmt la a la klaaaa CA Mala a KmIMW o i la la ba M lanbM watl a Biltalaéa ar X IiM a vla a lknija n la 0 an i la Wvu Uta SOUDl DIN BlASfiM lam Ooad I ll 1 11 1 41 l 0 1 10 00 10 1 10 1 U ll 11 11 U ll U ll l lt Ml 1 41 4 11 4 10 I II 41 1 11 7 t 1 01 1 1 1 17 ll il 10 18 10 11 10 41 1U9 t Teak UMio I II I ll ff U ll ff I 1 10 i Ot ff ff ff 10 01 goainiHW ZMt 1 9 Ui ff U tl 1 11 ff i U ff 1 14 E 10 11 Teorinut I it 14 ll t4 l tl ff 1 17 i H 4 1 11 0I lt 1 11 1 41 10 11 10 41 11 41 11 01 ll 4l f Ml e 10 r t 4 7 t7 1 41 l SIV 4 10 1 10 14 tO 10 14 U U 11 17 de b i c1iikkiDgen met welwillenSbeid zoiileD oodenocbt worden om aldnsi zlJn gcÜragnliJD Tast te stellen loo rechtvaardig mogciyk Na een langdurige gedachtenwisscling werd door de vergadering een motie Koedgekeard waarin kennis wordt genomen van de verklaringen van den mlniiter en waarin de lioop wordt te kennen gegeTenj dat de sebeldiirechterlgke aitipruak zoo spoedig mogelijk Talie en zonder verw nitgevoerd irooge wordes Door liet bnrean van den Parjjicien gemeenteraad ia de prelect van politie aitgenoodigd om wel ter beis4ikkin van de borgemeeiitera en de penningmeesters der liefdadigboidibaroani van de twintig arrondisncmenten van Parijs te willen stellen een bedrag van 200 000 trancs om ip den drieen twintigsten dezer namens de stad Parijs verdeeld te worden aan de Hospitalen en d beboeltigen Het beet nn weer dat de czaar teragkomende op zijn oorspronkelijk liealnit tAcU nogniiar Parijs zon kommen tydcns do Tentoonstelling en wel ia gezelscbap van keizer Wilbelm die bü daartoe even te Berlijn zon gaam atlialen Keizer Wilhelm zon lan s dezen weg der wereld opnieuw willen toonen hoe uiterst vredPigezind bü is en boe t tusschen hem en don oppermacbtigen bebeerscber aller Biwcben alles kook on ei is terwijl bovendien bet gevaar voor nationalistische manifestatioK tegen zön persoon in zoo verheven gezelschap vrijwel algcwend zou wezen 1 Gemeente tal door den voondttar van dien raad dr J A Gorth van Wgk een dankwoord gericht worden tot H H M M de Koninginnen Ontvangen een groote collectie Secnsche Qlace HaAds oe en M voor DAMES en HEËRËN A VAN os z Md Tailleur Kleiweg K 73 GOUDA lelepk m Xe ai Beurs van Amsterdam 91 tt II i4t UU 4117 01 9 710 1917 94 7 1000 4771 11 1111 488S 117 i tikl 7 1841 1110 41 1888 41 1091 18 17 71 1870 I4 0 9 SI98 ft 0 1111 3 4 8018 88 79 8117 list IMS 6117 1 4171 67 llll 7 ft07 1488 4110 II 181S IMt llll 1 41 llll 9011 M iniii 7498 10414 II ini7l 41 10901 1KI iinis 1918 11111 093 llllO 8188 11480 91 mil llll II 91 88 8811 irio 8980 11 1I 9011 II 9 8EPT ïflr SlDlaLiBD Usri Sti W S V 11 dito dito dHc t 91 dilo dito dilo S 91 Ho OH Gouai 1111 914 lOO lTALii IoKkru mg 1111 11 I ta Ootnn OU in papier 1118 I 9 i dito in ilTullII I ll FoiTuau Obl met eoupon I dito ticket S i4V KlttulD Obl Binnenl 1194 4V II dito OeMOk 1110 4 9I duo bij Bothi 118 4 9i i dilo bil Hop 1889 90 4 9t dilo in goud lean 1888 8 dito dito dito 1884 i 101 BrJLlui Perpet Kkuld 1881 4 871 ToMiu Qepr Oon leen 1890 4 91 Oec loeninft wrie 1 I lf Oee leenin HrieO l jZoioiFl Rp oblg 11915 MMl0O Ob uit Sok 1190 10 Tuantu Obl 4 onbep 1881 84 iVVniaDUl Obligetten ll9i S 900 BonitUAIl 8t l lwu 1894 8 91 Nl N Afr HudelK auiL 99 Arendab Tab Ug CertiSeMen ISl DeliHutKhappy dito 418 Arn Hypotkeekb pandbr 4 0 lt Uii derVoratenl und li ar H rpotheekb i ndbr 4 l 101 Nederludanha buk und I lOt Ned HandelnaaUeb dito 114 N W k Pao H p b pandbr 1 5 Eott Hjpothaekb pandbr 4i ütr Hjpotheekb dito 4 Oonma OmI Uook bank aand 118 airiL Hypothmkbank paudb I llOVa Auuu Kqut hrpotk paniib 4 90 Mnw L O Pr Litn eert 1 SlD HoU U apoor Mü aMd 114i i Mi totBipl ï 8l 8p aand 10 1 Ked Ind Spoorwegm aand I 114 Ked Zuid Afr Spm aand 8 III dito dito dito ll l duo i lOO ulSpoori l 1187 89 A SobU II Znid lt l Spwmii AH obl 8 il POLFN Waraok tt WeeaenMnd lll a Buu Or Kuia apv M j obl 4 T Ualliaobe dito aand Paatowa dito aand ft Iwang Dombr dito und 8 99 KuraïOh Aloir Bp kap opl 4 100 dito dito oblig 4 100 Akuiiu Cent Pao 8p l i olil I 1 UV Chic fc North W pl O t aand dilo dito Win 81 Peter obl 7 141 Denver It Rio Or 8pm eert ta 81 UlinoiaVentral obl in toad 4 105 LouiiT liNaalirilHOert r und 74 Maiico N Spir Mi lehvp o 8 104 Uiu Kanaa T 4pCt pret und 17 N Tork Ontuio k Weet aand tl Penn dto Okie oblii 8 I Dragon Galif Ie kjrp in good I 99 8t Paul Minn k lianit obl Dn Pu Hoofiün obig I 4I dito Silo Line Ooi Ie kjrp 0 8 OiXAUa Can 8oulb OUrt r und Il Tn O Hall k Na Ie k d e o Analerd Omnibua Hij und 110 Botterd tramwBK HutiLund 110 Hid StMl Amaterdam aand I 101 8tul Uotterdam und 8 108 l lu il SUd Antwerpen 1187 17 Stad Brnaael 1188 i 100 Uova TheiuRogullrOiiieliob 4 117 Ooeraaa Staauleenia 1180 ft 117 K K Oo t B ür IIIOI 101 Irun Stad Madrid I 1181 I41 117 SlD V r Bat Ar i Spoel oor SMkn 11 91 91 iI BINNENLAND STATEN GENEUAAL BEHSTE KAMEH Zitting van 20 September Het Adres van antwoord op do troonrede is aangenomen na een zeer belangrijk debat Oc beer Fransen van do Potte Troeg inlichtingen over do houding dor regoering in iiako Transvaal en China Wat heelt de regeering grdaan by gevangenneming van leden der Nederl Ambulance en met welk resultaat y Wat heelt zij gedaan bij de uitzetting der ambtenaren der ZuidalrikaanschO poorwegmij en andere Nederlanders F Wat was do aanleiding van het aanbod om een oorlogschip aan president Kmger aan te bieden V Ten aanzien van China vroeg bij waarom drie scbcpon waren gezonden en Indië aldus was ontbloot en welke instructies de diviiiecommandant had Do Minister De Beanlort olschoon onvoorbereid antwoordde dut terstond na do gevangenneming bij Kngeland naar do reden was gevraagd en toon deze uitblcel daarop is aangedrongen het antwoord was dat de doctoren licb schuldig hadden gemaakt aan hot nioonemcu van rompromittoorende briovon Toen bleek dat Dr Koster oon rapport bestemd had voor onzen consul te Kaapstad dat door de Kngelsche antoritoiton niet word overgegeven is daarop onzerzijds aangedrongen en nu heelt de Minister bericht gekre gen dat het rapport aan den consul is gegeven en binnenkort in beiit van den mlniitur kan zijn De Minister wijst op do bijzondere positie i y Directe S rwegverblndtogen met GOUDA ZomerdleBSt 1900 AanKevaDgeD 1 Mei TUd v a Greeiwlcli noUDt I0TT11B1 Ut1m b 10 11 U li ll 11 11 11 11 1 17 1 11 Mi I ll 4 11 4 14 t ll 1 11 7 11 7 41 f I t t i ll t ll Il O ll 1 17 MO MO j Ml 01 IS 1 40 Omdt I M 7 11 I ll 1 11 ItondiMkl dooi 7 11 Mieawnkirk T llSaprilt 7 11 toHardua M Il 7 44 EotteriUtnD P i S I4 Roltardam B 1 00 0 1 1 01 3 1 11 1 17 f f f I U 1 41 I K 4 01 1 17 1 4 M 7 47 1 07 1 11 1 10 IJ 04 tl 10 f ff ffff 10 01 aU a 11 Uhh btn küWlilM 6p lm Man liia taiif Haulic n Dlu4 duiHlu nloarUllaUn nn 4a la kl Tarbij ba lefaa aitalai nadttpüa B UalUitteha Span L S tn nprUaaM Wwii De Nouveauté s in CAPES en RKGË MA TELH liJn in ruime kenze voorhanden D SAMSOM GA Staats loteriJ fte IClaue Trekkbg ran Donderdag 10 September No 14118 1 000 No 1018 8188 7111 IU4I es 10891 ieder ƒ 1000 No Ilftft 8010 en IM9i ieder 400 No 4 8 1S014 17 1 on H88S ieder ƒ tOO No S7 0 4831 8191 9110 Ui 3 14 78 en lllti iedai 100 Prüan Vu 7 171 1 00 4811 ill 9170 lllll 14114 IIIS 170 I i 8110 7 ai 47 Uil 90 11 44tS 1901 M IIOIO 480l 7 400 tl 4811 71il 14 HOM 14 It 110 1 w Hagt l lt 1 04 1 OI I U I t I II I II 9 01 t 44 10 11 u ll 11 11 It M l tO 1 40 1 00 4 00 4 10 4 10 t il Ml 7 41 Voorburg 1 11 J 10 11 I M 4 11 I ll tortuin Zig I ll 1 lO tl 1 10 4 10 4J üiVWh Mo 1 01 10 41 1 01 I OI 14 a U 1 14 Ml 7 111 411 01 9 01 F O tl tO 1 1110 14 U ll 11 01 11 14 I ll t O Ml 4 41 I U 1 4 I OI 1 0 HaffsnOsInta alba la a t klaai aife katalaa II 0 4S10 II 60DDl lll TtI04ll iaa ma di 1 1 i U 1 18 M 10 10 19 11 01 l tl t 4 Ml 4 10 01 4 49 I U 1 41 Ml lO i 10 11 10 11 11 07 T AMtW 1 01 I ll 10 10 ll O 11 41 11 17 1 0 Ml 4 1 4110 15 10 14 l lj Ml 1 449 1110 11 1 0111 4711 00 iuLa I II 1S I7 10 11 141 011 10 1 14 t ll 4 10 III T I IO U 10 JO U ll 11 01 11 1 O VU l U 1 1 1 C H ilM an i I IO I t4 1 41 hll 9 01 M 10 14 l i 11 lt S1 I U 9 11 4 11 I ll l tl 7 10 11 10 t St ill UJ4 1 40 I ll 1 11 7 11 1 11 1 41 Oidair Voard trfembi kmu C tl I ll 7 19 l l U t tl 11 44 t lO 1 14 4 4i I ll 7 0 I IO t l4 k lkm 1l l U 47 7 10 I ll 145 9 10 v 41 U tO IMt iM I II 1 01 7 04 Ut l lt l l 10 14 10 4 11 47 IMI l O I OI 1 4 1 1 04 MO 7 00 7 S4 I v 9i i au OiA o V V m n X 8v lS 4 t ti 1 18 1 4 I OS a St 7 111 11 9 40 10 01 I IO 1 tl 1 11 0 01 lO lS 10 14 4 11 4 ti 1 411 14 1 09 9 1t 10 11 U tt Ulnckt tni II 1 47 l l I IO 10 10 Wowlm 1 07 1 4 1 0 t i7 lO tt lUii 11 17 4 l 7 14 1 1Oud I tt Il 1 11 1041 U tl t ai 9 14 GMda Ml t t 1M I t0 t U Mi lO U UJI U U IMl Ml MO 1 11 4 41 MO Ut 1J4 1 41 Ml van bet Boode Kruis en hoopt dat de Nederlandsche doctoren zich geen onvoorzichtigheid zullen t verwijten hebben Ten aanzien der uitzetting van de Nederlanders constateert de minister dat elke regeering vrij is in de uitzetting alleen kan chadevergoeding gevraagd worden indien de itzetUng onnoodig verzwaard is voor de betrokkenen Alle gevallen onderzoekt de minister hij zal Kngeland aankondigen dat bg een nota zal zenden om schadevergoeding te vragen en later een staat opzenden Do uitzending van een oorlogschip voor president Kroger is geschied nadat gebleken is dat hü om gezondheidsredenen naar Kuropa gaat Wat China aangaat het zenden van meer schepen bleek door de omstandigheden geboden De regeering beeft instructies gegeven om niet aan de l ijgsvcrrichtingen deel te nemen tcnzg dat voor do belangen der Nederl onderdanen gewettigd werd De hoer Van de Putte nu bevredigd dankte voor de inlormatie den Minister ried hij bijzondere voorzichtigheid aan HQ zon zelll geen verwijt hebben gemaakt als de Gelderland was doorgereisd naar Indië Hiertegen kwam de heer Van Asch van Wp op ontkennende dat hiJ bet aanbod der regeering zon zijn toegegeven aan een volkswaan maar aan een zeer goede uiting van een volksWensch üok h i dankte de regeering De minister constateerde nog dat nadat bet aanbod aan presidi nt Kmger was gedaan hy hiervan aan Kngeland mededecling bad gedaan dat verklaarde dankbaar voor de modcdceling te zgn en niet voornemens in de reisplannen van president Krngerzichte mengen De heer van de Putte was nu geheel voldaan Het adres zal aan de Koningin door eon commissie worden aangeboden Bij do behandeling van bet wetsontwerp betrellcnde de belasting op de progressie in de gemeenten hadden de hoeren Pynacker Hordijk Biiell en Oeertsema bezwaar voor te stemmen wegens s Ministers uitlegging betrellende de bevoegdheid der Kroon tot vernietiging van gemeenteverordeningen die de ingezc enoB onrechtvaardig zonden drukken al gn de wettelijke grtonzen lormeel opgevolgd Nadat de minister het moreel recht tot vernietiging ten slotte had erkend mits behoedzaam gebruikt waren hunne bezwaren gevallen waarna het ontwerp werd aangenomen met 37 togor 2 stommen Tegen waren de heeren Van den Biesen en Rutgers De Kamer ging op reces T mr B B I m u JÊ im B Kt Zitting van 2U September Nadat do tijdelijke voorzitter do lieer lanssen den opnieuw benoemden president den heer Jleichman golukgewenscht had met z ne benoeming aanvaardde de laatste het voorzitterschap met een rede waarin hg zich in de voortduroudo welwillendheid der leden aanbevelende wees op den gewichtigen arbeid die der Kamer wacht en die hooge eischen aan hare krachten zal stellen Hg hoopte dat zjj veel tot stand zal helpen brengen 11 01 R ll 11 10 u ll U IO 11 14 11 44 10 11 U ll U ll Op zijn voorstel is besloten de règeerin te verzoeken de deelneming der Kamer te betuigen in de verschrikkelijke gebeurtenis die in Italië het volk en het vonitenbuis in rouw heeft gedompeld Het ontwerpadres van antwoord op de troonrede wordt ingebracht en onverwijld in de aldeelingen onderzocht De vergadering werd geschorst tot 4nur wanneer de staatsbegrooting aangeboden werd De redevoering van den Minister van Finanoies bg de aanbieding der Staatsbegrooting van 1901 begint met de mededceling dat dé sterke toeneming van onderscheiden middelen niet alleen heelt aangebonden zelts de verwachtingen overtrol tengevolge van de veel gunstiger uitkomsten der jongstverloopen dienstjaren Het tekort over 1898 oorspronkelijk geraamd op 1 Gunstiger nog zgn de vermoedelijke uitkomsten van het dienstjaar 1899 In plaats van het tekort oorspronkelijk berekend op 1 5 741 087 64 zal nu de middelen 7 millioen boven de raming opbrachten zal nu een overschot zijn te stellen op 1 910 000 Over de jaren 1892 1899 is er een tekort geweest van 1 8 619 805 60 Betrellende hot dienstjaar 1900 wordt mede gedeeld dat de middelen ook in dit jaar veel meer dan de raming zullen opbrengen reeds in do eerste 8 maanden 8 12 der raming met 1 3 80O 00O te bovengaan en ook de directe belastingen en hot winstaandeel in de Ned Bank eon ruimere opbrengst doen verwachten De aanzienlijke verhooging der begrootingen voornamelijk ruim Ij millioen voor geweren zal echter verhinderen dat bet jaar 1900 oven gunstig is als 1899 Voor 1901 zijn de middelen geraamd op 1149 472 18000 de uitg op 1154 765492 71 zoodat t tekort geraamd is op 15 283 212 71 j Trekt men 1 3 357 860 00 voor spoorwegen en Maasmond van bet tekort al zoo blglt 1 1 925 452 over die echter vermoedelijk bespaard zullen worden De uitgaven overtrollen die van hot loopende jaar met 1 3 201 032 27 waartegenover echter grootendeels vermeerdering van daarmede samenhangende middielcn sta l Naar de gewone regels opgemaakt sluit de begrooting zella iets beter dan die van 1900 daar niet op ruim 3 millioen maar slechts op 1 1928000 aan besparingen is gerekend Met het oog evenwel op de jongste ondervindingen mag niet langer worden aangenomen dat de gewone nitgaven 3 millioen beneden de toegestane zuUen blgven Daarbg zjjn de nitgaven vóór den Maasmond en de spoorwegen niet ten Volle ala buitengewone tebeschouwen Dat de abnormaal sterke toeneming van de middelen in den laatsten tijd zal bestendigd blijven daarop valt niet te reienen 1 111 11 071 io t7 i ss 11 01 11 jt t U Kt tl 1 1 1 U IIM If Oi 10 4 11 01 hooA Toeneming der middelen op beperkter schaal is echter redelijkerwgs te verwachten daarop zon men zich kunnen verlaten tot verbetering van den stand der begrooting Ware het niet dat nieuwe nitgaven ten dsele verband bondende met eene reeds aangenomen wet aanstaande zgn En dat dit zoo is zijn nieuwe inkomsten onmisbaar En zij moeten dezellde eigenschap hebben als de nieuwe uitgaven nl die van geregeld aan te groeien tnet hot cgler dor bevolking r is gerekend dat na de albetaling der 15 millioen gulden schatkittbiljetten aas bet einde van bet jaar met het oog op groote kasbehoeften in t begin van bet jaw weder zeker bedrag aan vlottende schuld öideliik zal moeten worden uitgegeven Doch als d Nedertandsche en Indische middelen opleveren wat verwacht kan worden behoeft dat bedrag niet groot te zjn De commissie uit de Eerste Kamer zon hedenvoormiddag om ell uur het adres van antwoord aan H M de Koningin aanbieden Naar wg rememen wordt aan het ministerie van binnenlandsche zaken een plan ontworpen tot verandering der bestaande scbool arrondissementen met het oog op Ie aanstaande invoering der wet op den leerplicht Aan de inspecteurs is gevraagd hun oordeel uit te spreken Vermoedelijk zullen de arrondissementen worden verkleind in de groote steden meer schoolopzieners komen en de abonnementsgelden dezer ambtenaren worden verhoogd Hare Majesteiten de Koningin en de Ko ninginMoeder zullen 29 September naar het Loo vertrekken Hare Majesteiten zijn voomemeni don Ssten October zich naar Kiinig in Hessen te begeven ton einde aldaar een bezoek te brengen aan de erlgravin von Erbach Scbönberg geboren prinses Elisabeth van Waldeck Pyrmont Voorlaarsbemestlns A steeds hebben we er op aangedrongen neemt een proel met kunstmest en oordeelt dan zeil over het resultaat natuurlijk alle bgkomende omstandi iheden in aeht nemende steeds hebben we ook beweerd gebruikt Kalimest en Pbosphormest in bet najaar en strooit Chilisalpeter uit in het voorjaar en we herhalen dien raad Toch mag men er niet uit besluiten dat de twee eerstgenoemde meststoHen niet in het voorjaar gebruikt mogen worden Wat kalimest aangaat gebruike men dan de zuivere zouten d z de kalizouten di bevryd zgn van de chloorverbindingtrf b v patentkali zwavelzure kali magnesia enz Slakkenmeel gaat niet in het voorjaar boort men wel eens beweren en we antwoorden slakkenmeel gaat wel in het voorjaar Wel zal de werking niet zoo sterk zgn als wanneer we het in t najaar gebruiken niet zoo intensiel doch de gunstige resultaten zullen niet achterwege blijven getuige een proel genomen in 1899 door den Heer R Bakker te Sellingen met haver De kunstmest werd aangewend In t voorjaar zooals hieronder bjgkt Perceel I Bemesting per H A den U Maart 300 K G patent kali 400 K G slakkenmeel laOO K U kalk 29 AprU 100 K G Chili welke opleverde per H A 1625 K G stroo 22 5 H L haver een ïoivere winst gevende van 1 38 50 tegen het volgende perceel Perceel II 1500 K ö kalkbemesting per H A welke opleverde 200 K G stroo en 2 H L haver 1 14 l n I ll 1 14 10 09 10 11 10 40 IMI 1 14 ff ff lO lt ff 1 11 i ff ff 10 10 ff 1 41 J ff ff 10 11 1 l tO l MS 10 10 10 41 U K 1 41 ff ff ff 11 11 11 41 De bodem bestond uit nieuw ontgonnen heide Bij een tamelgke bemesting op zand een zuiver overschot van 1 38 50 in verge Igkitg met onbemeat land wat dunkt n landbouwers is bet geen nime rente voor eenuitgave van nog geen vgltig gulden aanmest die tevens is algelost B Gemengde Berichten Omtrent het ipoorwegangeink eergisteren op de spoorweglijn Luik Maastricht gebeurd meldt men oit Maastricht nader Toen de trein no 390 het station Oronsleld naderde wUde vrouw Jansen die als baanwachteres dienst deed de sluitboomnederlaten tot welk einde aj zich op den overweg begat Zy had niet gezien dat haar kind een jongetje van 5 jaren haar was gevolgd Haar poging om het kind te redden waarbg ook haar man die reconvalescent was haar wilde helpen kostte aan alle drie het leven daar zij dflor den trein werden overreden Het kind heelt nog een uur na het ongeval geloeid Er blijven twee nog jeugdige kinderen achter In verband met de misdaad te Tilburg schrijlt bet Dagblad van Noord Brabant t Kan niet anders ol bij het groote publiek moet zoo langzamerhand de meening gevestigd zgn dat welhaast genoegzame getuigenissen en aanwijzingen verkregen zgn om de beide verdachten te ontmaskeren En toch hoezeer vergist men zich Dezer dagen waren we in de gelegenheid iemand die zeer goed ingelicht moet zijn debckentenis te ontlokken dat inderdaad nog slechts zeer weinig licht in deze duistere tragedie is ontstoken Zells de verklaringen van het dienstmeisje welke met zoo groote ingenomenheid door het publiek zün ontvangen moeten betrekkelijk weinig waarde hebben althans zijn ze zeer in waarde overschat zoowel door de dagbladpers als door bet volk Dat sommige andere getuigenissen door bare verklaringen onhoudbaar zouden worden moet maar al te waar zgn Overigens werd ons met beslistheid verzekerd dat het overgroot gedeelte van de vertelsels opgedischt in de verschillende bladen absoluut onwaar zijn en vaak aanleiding gegeven hebben tot groote moeilijkheden voor de justitie Zoo b v zou moeten tegengesproken worden het bericht dat de ichilder twee nnr voor dat de ongelukkige kleine gevonden was aan vrouwen verklaard zou hebben dat het lijkje in de gewelven van de kerk verborgen was Wat aangaat de beide verdachten hardnekkig blgven zjj hun onschuld volhouden En al geloolt men de moroele convientie te mogen hebben dat een van de twee de schuldige is tooh zal bet zoolang de zaken staan als thans nog gernimen tijd duren alvorens de zaak tor openbare terechtzitting welke dan vermoedel k niet zooals men algemeen geloolt met gesloten deoren zou behandeld worden zal verwezen worden Ook werd ons verzekerd dat tolken d ge de justitie wordt lastig gevallen door en bladen worden volgescbrevea met getuigenissen van menseben die verzekeren er iets van te weten doch dat er wanneer de ondervraging geschiedt al bitter weinig nieuws ten minste betrouwbaar nieuws te voorschijn komt Onze berichtgever deeldo ons nog eenige andere bijzonderheden mede die echter nog niet voor publiceering geschikt zijn nu het onderzoek nog hangende is Men meldt uit Maassluis Het stoomschip General Dodds van Dakarnaar Rotterdam sedert Zaterdag in observatie gehouden wegens verdachte ziektegevallen van gele koorts is gisterochtend naarden Hoek van Holland opgestoomd ten eindede zieken over te brengen naar de ziekenbarakken Het schip zal wordan ontsmet om vervolgens naar Eotterdam op te stoomeu Eenigen van de stakende klompenmakers te Tiel hebben zich vereanigd om voor ge zamenlüke rekening te werken Daar de betaling der geleverde waar k contant geschiedt en het gereedschap het eigendom der knechts is hebben zü slochta een gering crediet noodig Een Nederlander zoo rtelt men logeert ergens in ZwitserlMid in oen hotel waarin ook vele Engelscho gasten zijn De hotelhouder komt bg hem en zegt dat de Ëngelschen gedreigd hebben allen weg te gaan als die Dutchman blijlt De Nederlander moest het den hotelhouder niet kwalijk nemen al die gasten te verliezen niet waar Ën onze landgenoot die den braven hotelhouder niet benadeeien wil on een wjs man is gaat Het is niet lang geleden gebeurd en met wien het gebeurde was de president van da Naderlandscbe Bank Naar men vemeemt lB bmtrent de plaats van beitemming van het oorlogssehip door onze rageering aan President Kmger aangeboden nog nieta vastgesteld Aan Kruger zeil wordt overgelaten het land ta bepalan De commandant van de 0 lderland zal na aankomst van het schip te Lonren o Marques de beslissing van den President daaromtrent hebben te vragen De geraaenteraad van Amsterdam behan delde Woensdag een verzoekschrift vaneen eervol ontslagen politieagent die vroeg om een andere betrekking op de volgende gronden Hij was gedurende 3 jaar een goed po litieman geweest Maar op een zekeren dag kwam toen uit dat h in 1891 een maand gevangenisstral had ondergaan wegensmishandeling Toen word hem te verstaan gegeven dat hij e jvol ontslag moest vragen want zei de burgemeester het is nu eenmaal regel dat niemand politieman kan wezen die met de justitie in aanraking is geweest Toen de man den dienst uit was liad de hooldcommissaris geen bevrgs van goed gedrag willen geven doch wel toegezegd omtrent zgn persoon inlichtingen te willen geven als een patroon die hem in dienst mocht willen nemen die zou vragen Maar zonder een getnigschrilt scheen de man niet aan een betrekking te kunnen komen Het wil ons voorkomen zegt het Hbl dat de heer den Hertog niet geheel en al ongelijk had toen hij zei dat bet niet aannemen van veroordeelden als agsnt niet te ver gedreven moet worden Het is nog heel wat anders ol iemand bv gevonnist werd wegens dielstal dan wegens een indrilt ol tot zellverdediging gepleegde mishandeling en het was zeker sterk den man dio 3 jaar als trouw agent had gediend te ontslaan wegens een licht vonnis tien jaren geloden ondergaan Maar aangenomen dat hij dan als agent niet gebonden kon worden had mem hem allicht in een andere betrekking kunnen plaatsen Het loopt echter met den man misschien nog best al want B on W zullen op hom letten als er een geschikte betrekking voor hem bij de gemeente mocht te vcrgbven zijn Maandagavond gedurende de voorstelling van Serving the Queen in het Alexandra Theatre te Widnes ontstond er brand waarschijnlijk was een stuk docoratiel in aanraking gekomen met een gasvlam Kr waren 1200 menschen in het gebouw toen men door het vallen van een brandend stuk doek on den kreet van brand op het gevaar opmerkzaam werd gemaakt De tooneelspelers sprongen van het tooneel in het orkest en het publiek werd door een paniek aangegrepen Men vocnt naar de uitgangen en wonder boven wonder kwam iedereen op straat terecht en vielen geen ernstige ongelukken te betreuren Het geheelc tooneel brandde uit doch de zaal bloei gespaard De schade beloopt twoo tot drieduizend p st bisteren is het postkantoor te Manchester geheel door brand vernield De telegrafische en telolonische verbinding met Londen is daardoor volkomen gestoord en zal waarschijnlijk eerst over eenige dagen hersteld zijn Telegrammen voor Manchester worden per spoor van Liverpool overgebracht STADSNIEUWS GOUDA 21 September 1900 BJI Koninklijk Besl is herbenoemd tot kantonrechter plaatsvervanger in het kanton öottda mr D N Brouwer Jisteren avond ten omstreeks 9 uur geraakte bet 12 jarig meisje van Legerweert al spelende te water in de Korte Akkeren zg werd gelukkig spoedig gered door een bewoner aldaar die er bijsprong e eerite prijs der Oudewatersche verloting z nde een Utrechtsch wagentje bespannen met twee paarden is ten deel gevallen an den Heer J H Muller te Haastrecht Uit Don Haag wordt geschreven Het stellen van den gedenksteen a s Zaterdagnam te drie uren in de Regentessekerk waartoe H M de Koningin Hoeder de nitnoodiging heelt aangenomen en waarbij ook H M de Koningin hoopt tegenwoordig te zijn zal met eenige plechtigheid gepaard gaan Aan het kerkgebouw zal een passende versiering worden gegeven en tot bijwoning van de handeling zgn mede uitgenoodigd de leden van het dienstdoende Huis van Hare Majesteiten de kerkeraad enz Door het zangkoor der vereeniging Excelsior onddr directie van den heer Spaanderman zal gezongen worden uit Valerius Nederlandtsche Jedenckclanck 0 Heer die daer des Hemels tente spreijt Door den voorzitter der bonfcyereoniging dr F van Gheel HIdemeester zal oen toespraak worden gehouden waarna zal plaats hcfbben het teekenen van de oorkonden betrellende den gedenksteen Mtmeni dan kerkeraad der Kad Herv ItlIO 14990 II 11104 11199 18 UMI 18331 UT 44 litso 18 U7U 11731 8t II 18 l l 64 44 11010 19111 111 4 11 19701 11109 171H 1 9 74 llftlS 100 131 S 17111 101 IS iS 8ft 17114 41 IISII 18 108 ISIll itiia 10417 11114 11 48 14118 BI 90 14118 11418 10 8 14411 41 10917 ADVIj KTi i TIKN BlIRöRMEESTÊR en WETHOUDERS van GOUDA zullen den 9 OCTOBER liKXI des namiddags ten hal twee ore in het RiAuuiris aldaar bg enkele inschrijving aan besteden Ie Het vergTooten der Hoog ere BurgerHchool door bijbouwing van twee benedenen twee bovenlokalen met Gyninnstiekschool en eene woning voor den Concierge 2 = Het leveren van 600 M Zand op j de Algemeene begraafplaats Bestek sub 1 is te verkrjjgen tegen 11 50 terwijl do teekeningen moeten worden overgenomen Inlichtingen worden gegeven door den Gemeenta Bonwmooster UUROERMDHK Openbare Verkooping Ie GOUDA op MAANDAG 1 OC k W éL TOBER 1900 s mor r jlfiHS K gens elf uren in het H HSiiSSB Kolflehuis Harmonie aan de Markt ten overstaan van dan te Haaatrucht gevestigden Notaris VAs Nr 1 Een gnnstig gelegen goed onderhouden WH KËLHULS met olzonderiyke opgang hebbende BOVEN WONING aan den Langen Tiendeweg te Gouda wök D Nn 50 en 60a Kadaster Sectie C Nr 1081 groot 87 CenUaron Het Huil van vele gemakkon voorzien bevat beneden Winkel 3 Kamers en Keuken en boven 3 Kamers Keuken en twee Zolders Hot perceel heelt een uitgang naar t water van het Plantsoen De benedenwoning is bij do weak verhuurd aan don heer B L RAASTROP voor 1 3 25 De bovenwoning ii ta aanvaarden 2 lanuari 1901 Nr 2 Een ruim PAKHUIS mot oen perceel GROND aan de Geuzenstraat te Gouda wijk L Nr 37 Kadaster Sectie C Nr 2416 gedeeltelijk groot voor t geheel 92 Centiaren Te aanvaarden by de betaling der kooppenningen Nr 3 Een op goeden stand gelegen goed onderhouden en van vele gemakken voorzien WOONHÏÏIS aan de Turfmarkt te Gouda wyk H Nf 36 Kadaster Secöa B Nr 698 groot 31 Centiaren Te aanvaarden by de betaling der koonpenningen En Nr 4 Em HUIS en EIIF aan de Speldemakerssteeg te Gouda WBk G Nr 3 kadaster Sectie C Nr 1743 groot 23 Centiaren Verhuurd by de week voor 1 1 De perceelen zfn de laatite 3 werkdagen v66r den verkoopdag van 10 tot 3 uren te bezichtigen en op dien dag van 9 tot 11 nreni Nadere inlichtingen geatt Notaris KOEMAN voomooad