Goudsche Courant, zaterdag 22 september 1900

No 8307 Maandag 24 September 1000 30ste Jaargang mimm coimot DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relefona M De Uitgave desser Cotirant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco der post 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN Telefaan M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel niwr 10 Centen Gtoote letters worden berekend naar plaatsruimte hi sending van Advertentiën tot 1 uur des midd Gouda 19 September 1900 De ondergeteekende heelt de eer bj dei kennis te geven dat b zijn STALHOUDERIJ heett OVEBGKDAAN aan zjjn broeder den 3 I5B Ca OEIJ Beleeid dankzeggend voor bet vertronwes godarende vele jaren genoten beveelt b zjjn opvolger ten zeerste aan Hoogachtend C A J DK GOEÜ Cal Kestanrant be Goldi Wioün P S De OmnibutdUmtt Gouda Sehoontumen en Puard nhatulel MJven voor mijne rekening J 80110A 19 September 19flo Onder referte aan bovenataando heelt ondergeteekeide de eer kennis te geven hjj de STALHOUDERIJ en Oonibusdienst tStantsspuor van zjjn broeder heelt OVKRÖENüMEN en deze onder de bestaande Firma zal voortxetten Aanbevelend J nB GCfeïJ ïHrma OEBKS BLOM GelsroedersSTEEHSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbelllds Jardinieres HoiKjiicdi n m ORikF en F£ESTERANSEN Gtooto voorraad KAMEKl I ANTEN ianleg eo onderhoud vauTulaen Alleen verkoop voor UOIIDA en Orastrekon va iSHScrjBifcruBU Dood alle Insecten Itoor bijvoeging vau 40 deolen watBr verkry l men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vrttchten bloemen on planten Liter 1 0 50i V 1 L 1 1 50 i 5 L I 1 TELEPU No lli FEMSCHE STOOMVERVEEIJ BH eheinisck WusciieriJ vm H OPi E ilËlIllEH ty Krutthailr ICotterdam QabnvetM rd dooi L tt den Kouuik dar Belgen Boofddepftt voor JOU DA de Heer A VAN 08 z I woialiteit voor h t itooroen en verven lau alle Uwren n DamMgarderobeu alsook alle Kindergoederen Speeiale inrichting voor bet itoom o van plaoba nMotels veeren bont os QofdfHPialelkleeden n worden naar dt nianwste en laatste methode geverld Alle goederen hetsg gestoomd of geverlilworden onschsdel k voor de geiondreidvolgaas staal bewerkt i TE HUUR AANUEBODEN tegen 1 October 1900 een praclitig Fakliuis I gelegen te üoada aan deii L nribingel Te bevragen Lange Tiendow g D 29 J P Wie werkelijk prijs stelt oeb MBCIB L MK te hebben laat zich fotograleeren in de STTJTDIO t na V V D WAALfil Fl SINOKL fitil Tl Wlf Ken Sigarentabrikant VRAAGT te Oouni TK HVIJM een VTLIIHELiHIJlS op ilrukken ttand Fr Br met opg al van baarprgs aanvaarding en situatie onder lett J Jf a h Alg Adv Bnr W MEEBKOTTER Amsterdam Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de sltvrwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiven Borstlioiiig Extract fieiia ii uit de Koninklijke Stoomiabriek De Honing bloem van H il VAM SCHAIÜ Co Uen Haa Hollemicien VAN 8CHAIK Oo S Meliantbe u hut bmte middel der wereld VAN 8CHAIK ft Co l Mellanthe geneoit KmkhoeBt VAN 8CHAIK ft Co a MelUntbe geaeest zoowel and U joni VAN SCBAIK Co B Meliantbe mug m Reen hulsgeiin ontbrelceii VAN SCBAIK ft Co l Meliantbe ilut aorblurand onder Sebeikimilil to iclil VAN SCHAIK Co B Keliantbe helpt anluiroepeluk VAN SCHAIK ft Co 8 Meliantbe iMkroond m t Eerediploma s VAN SCHAIK Co 8 Hellautbe ii bekroond met Goud VAN SCHAIK ft Co 8 Meliantbe U bekroond met üiUer VAN SCHAIK ft Co l Meliantbe n vergiibssr in nscons vBü 40 CU lOCU em fi bö Kirroa WOLVF Co i Tb TOBKBN B w wp Westhaven 198 Gmda B ï WUK Oudmatrr ü JH ii Bi Kleiweg E 100 M KOLKMAN Waddiiuiveé Ooudo a ItOLLUAN Bodtgravm E H Vi MILÜ Veerstal PIN KijE NUumrkerk a d IJhI B 126 te Gimia W J v DAM HoMlrethl A BOUMAN Moordftkt A N VAsZESdEN Schoonhovm I C MsWii l£cnMttn ant ul n T Hel esif OI 4oMtt en Oowl Bokr soiii e PRAePARATEN VAN M mmm n w i na l afQnllg ie mee krachtige en versterkende KINA W JN xvgtn cwakte 7 ïoowtl lnj kinderen uK volwassenen gebrek aD eetlust elechte piieverterlng enuwhoordpHn ter riterking na ïlekte of kraambed koorta en hare gevolgen QUINAXaROCHE PERRUGINEIUX III het bijiuudcr tegen Bloedgcbrek Bleekxucbt kwalen van Kritltchen teeftijd enz VerknjKbaar m Hacon a f 1 00 eu 1 F j p 0 flrt voedxaam vcreterkend aatigtnaam van imoftk voordAgelijkfchgeb ulk t T tl zwakken n kllerachtige jeftellen leer aan te be velen AIn genccakrachHKe drank 1 itoornisoen lier spljsverterlngsorcaoen en dUrrbéi ook voor iui ehn eii n kleine kmaercn rni r l ua a y Kt r yl 70 r Kgr 0 90 i Kgr O ÖO i Melksuiker tf gTV aw ÏT ó 5M wk o A iVlttia C ICfnrC ff f t1 looVen een r tialve riBaiette b volJ tdc ter btttrijAithma etc In doot l Gft i 0 80 I Tamarinde Ilonhnn fruit purqatiep le en wrttoppin Aam belen Mljralne Coneeetleaeic jonral kaSlaMna voor kinderen bewijun rte Tamarinde Bonbone vbd KKAH FLIENt IOI MlelantniikedicnMen daar de vorm voor bet kind begeeri yk cnde innak aangenaam ir Pnji pei dooije 0 90 en ƒ 0 60 Q ltYlSalr PflC4S1lAC a1 eineen erkend aU het BINTE huiimiddel Hoeet Verkoudheid en KeelpHo bet ii ijB een mmoplotaenil en vertachtend middel by uitnemendheid uitiluitend m H I Q fletchjes verkrijgbaar Prij O SO l ei fleKJije f VriupmaUn wam KKAEPEUKN ft HOLM U ZeUt BÜm alUm p orMitm ram tUfmttüm tmat p dt maam em kamAttBktfUmf m rtrkr ghaar iO mnult Ipotktkmrt N Uroffithm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Chxoote rrooxraad STALEN BALKEN H K QVING Jr ROTTERDAM Kantoor GFXDËKSGHE KAUP 31 33 Plan O Stapfiplaatsen BI I M1AVF i Z Feljenoord Standaard Hypotheekbank MaatschappelUk Kapitaal EËI MILLIOËN GULDEN Umttaira Kt B B C CASTUSIJS ia B Dl BIST lm De Bank verstrekt op zeer billüke voorwaarden geM op eer te h fpotkeek 4 en geeft onder controle van liet 4igem0en MémhttÊtratte en Vnutkanloor te Hotterdam 4 en 4V Ut SHUIIHiKrKlIl uit Coupons 1 Jannari en 1 Jnli verkrijgbaar Corroapondenten voor onda de Heeren M J OGIER Co De header van dexe Bon venscht te ontvangen 19 Jltlaa van iSUItèarlani m zifno tSexiHingtn bevattende 30 Kaartan k l ak Franco per post 1 a as lttwii i M M M i a iii t a ii ai i ai iji ii i i ai i a ii i i i i i ti a iiai Openbaar Ondeinfdjs Toelating nu LecrliiigeB op de lierkalinp scbtleo es op den Cursus voor Volnassuea De C0MMI8SIK van TOEZICHT op bat LAGEE ONDERWIJS aljiier maakt bekend dat de Inscbrijviog van LeerllDgen die met den len October 1900 op de bovengenoemde scbolen plaatsing verlangen geschieden zal in de schoollokaleB op DIN8DA0 2 5 SEPTEMBER 1900 Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Seerttaris E MOERKERK GoüDi 18 Ceptember 1900 Nieav aovertroSen I A 1 Frof Dr Lioben welbebnd I Mliuinr xBAcaT uiziB I BI Allacn aeht met FabriekMuerk IJt tot voortdtiTeiide r licale ea teken genezing van alie eoH de meeat hardnekkige xenuw I iekte n vooral ootataan door afdwalingen op jeugdigen leeHiJd Totale geneiing tan elke zwiüite Bleoh I xücht Benauwdheid Hoofdpgn I Migraine Hartklopping Uaagpga I slechte spQUvertering OnTermogen I fmpotens Pollntione ens Uit roerige proipeotoieen njapcr fleeoh fl 1 fi i fl Siy dubbala fl6ic li I fl V I Centranl DepÖt Matth v d VeRte ZaUbomni Oepdta M Cléban fc Co Hotterdaoi r liappel s Gravenhage I alnini i ds Jon J üf □ BoUarilin Wolff k Co Gouda n biï alle drogisten TlittR7 i Wosdirbaliim n do gelieele worulil bekuntl en geroemd OnovertrofTeu middel tegen iilla U o r i t L n t L e r e rHaagilektea eai Inwendig zoowel ai ook uitwendig in tiijni ille eiektegevallen met good nevolg uin te wenden Prys per Haeaa I 1 per post 1 l IS TUnrj i Woadinalf bezit een alsnog onRekande geaeeakraoUl en hellzamo working Maakt maeatai elke pyolijka en grovaarvollu operatie noheol orerbodig Het deze zalf werd een H jur OUd TOOr OBg neetdl k rehoodeii beengezwel eu ontatiKs eon b na SB Iftar kHnkeriydeii genezen Brengt geneKing en onaeHtin t der pijnen by wonden onUtekingen eru ran ailerloi oktA PrtiB per j ot f 1 60 per post f l eo Centraal Depflt voüt Nederland Apotheker HENRI HlNDERH Rokin 8 Amitenlam Ww gMn dcpdt i beitcllb men direct un Jfe SchntuDipotliak du A THIEHBY iq Pngntdi bel BohiUch OMUrrticlk 0 lUv proipeetut U oalbinJaB bij Ut Ü Dtrul D p6t Saxtoi Vokin B A utïvdtai E CASSITO TANDARTS Turfmarkt 185 Gouda Spreeknnr van lO tot 4 ïnr DINSDAGS en ZATERDAGS van tot M uur behandeling van minvermogenden Op dit unr worden knnsttandapparaten tegen verlaagd tariel verstrekt SS 5 iPaiH Expel ërl 1 DKÜzJurwHdtdUnid l laianwnd iMta Bh waa l kaai lat W ita 1 Bv H MkiD l 1 1 4avwt Ajut r a ll T t vm roawm ditwuri B T6e a WealtHil JL lM l km btk ai l Bu an U11hIhm4 Zenuw en Maaglijders wordt ait overtnigiog ala een wtrkelgka halp in dea nood het boek aanbevolen Na ontvangat van adres per briefkaart aoidt d t boekje nanoo per poet toegetondeo door BLOKFOBL S Boekb a ltbonunel OoDda Dnik van A BBIMEHAN Zn Nationale Militie KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat het Register van Inachrijving met de Atphabetische Naamlijst van hen die in dit jaar ia deze getneente voor de MILITIE zijn ingeM lu evea van deo 34DSeptem ber 1900 tot en met deti 30 October daaraanvolgende de Zondag uitgezonderd vau des voormiddags 10 tot des namiddags i ure op de Secretarie der gemeente voor de t elaoghebbenden ter lezing is nedergeicgd en dat tegen Register en Lijst bezwaar kaa worden mgebracht bij den Commissaris der Koningin in deze Provincie door middel van een met de noodige bew sstukken gestaafd verzoekschrift op ongezegeld papier onderteekend door hem die het bezwaar inbrengt welk verzoekschnft vóór of op den jn October 1900 moet worden ingeleverd bij den Burgemeester dezer gemeente Gouda den san September 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuUenlandsch Overzicht Volgens Central News heeft de Britscho Hegeering aan lord Roberts verlol gegeven om binnen ma auand nit Zaid Alilka terug te keeren Dit beslnit is genomen op grund van de rapporten van den opperbevelhebber over den toestand in bet Boerenleger Mochten intnsschen onverwachte gebenrtenissen van omstigen aard voorvallen dan zal de opperbevelhebber blijven totdat het gevaar voorby is De dag van zvjn vertrek wordt aan lord Roberts overgelaten daar hjj nog tal van administratieve zaken heelt te verrichten Lord Kitchener Sir Redvers Bailor en de rest van den stal blijvon in Znid AIrika doch slechts voor korten tgd Er is niets overgebleven vaU het Beerenleger dan eenige stroopende benden Ziedaar het voornaamste teit nit de laatste dépêche van Lord Roberts Dit is de conclnsie waartoe de opperbevelhebber komt na ons eerst gemeld te hebben dat drieduizend Boeren uit elkander z ju gejaagd Deze driednizend Boeren vormden hot Boerenleger Drieduizend Boeren hebben dna de generaals Freneh Bnller Hamilton Stephenson Knox enz ongeveer een maand bezig gebonden En nn hebben z j zich verstrooid Maar wie zegt den opperbevelhebber dat zy zich niet weder op een bepaald pnnt znllen verzamelen Wie zegt den opperbevelhebber FEVILLETOX 50 Dit zeggende ging zy daarheen en zette zich voor de piano waar zij begon te spelen en te zingen Het is thans te laat om over zaken te spreken zei Anthony toen zijne zuster de kamer verliet lUet ware beter deze gelegenheid waar te nemen Ik moet morgen Engeland verlaten sprak ik Anthonjr etté zich dus weer nedor I In dit g val zal ik blijven zeidè faijf maarhet ift onooodigdat er rreemdelin n bij tegenwoordig lijn f Het z D mijne vrienden di 2od noodig de waarheid van hetgeen ik te zeggen heb kunnen bevestigen Ik wil mijne zaken niet behandeld hebben in tegenwoordigheid van zulk een man zei Anthony met verachtelijkên blik Macari aanwijzende De beide mannen spraken op gedempten toon Pauline was niet ver af en geen hunner wenschte haar do Ikm woorden te v ontnuten maar Macari hoorde de opmerking en zw het gebaar Zijne oogen schoten vlammen en hij staarde in voorovergebogen houding naar den jongen March aBet Km wel kmuMn gebtoren x ide hij dat dat onder deze drioduizond Boeron ook de legermacht was die Bnller het leven zoo zuur had gemaakt Van dat alles g e vfoord Er schgnt eon algemeen tnmnlt o Utaan te zyn toen do Boeren tot de hopeloosheid van hun zaak kwamen en alle kanoonsA ook die welke op de Engelschen voroverd waron werden vernield Zes maanden geleden wisten de correspondenten reeds te vertellen dat de Boeren geen hoop meer hadden en nu heelt Lord Roberts eerst deze ervaring opgedaan Een troost biyft t dat de Boeren ondanks den benarden toestand zich niet hebben overgogeven en teruggetrokken zyn wat nog niet wyst op wanhoop De correspondent van de Standard seint lang niet in overeenstemming mot t op de khaki verkiozing berekende tologram van Lord Roberts Zeshonderd Boeren trekken zegt hy in de richting van Pelgrimsrust Do heer Stcyn spoort jong en ond aan om in bet Zniden de gnerilla te beginnen De Boeren trekken van Hectorspruit Noordwaarts Drie commando s een zeer sterk trokken Maandag in de nnbyheid van Spitakop Noordwaarts De indruk dien wy krygon van de voortgezette bespreking van fla circulaire van graal Von Bniow in de bnitenlandsche bladen is deze dat het zeer onvoorzichtig zon zyn te voorspollon dat zy het succes zal hebbon dat men in Duitschland er van verwacht Zeker de Fransche Ëngelsche on Oostenryksche pers heett hot denkbeeld van Keizer Wilhelm om te eischen dat v66r do vredosonderbandelingen beginnou eerst de hooldaanleggars van de te Peking begane misdaden tegen het volkenrecht znllen worden uitgeroeid bgna eenstemmig toegejuicht Maar hier en daar gaan toch ook temmen op die bezwaren maken Zoo vraagt de Berlynsohe correspondent van de Daily News hoe die aanwyzing van de hootdscbnidigen zal geschieden De gezanten te Peking zouden deze volgens de circulaire moeten aanwözen Maar vóór zy daartoe overgaan zegt do correspondent znllen zy zeker eerst eens over leggen met hun regeeringen en daarna alleen de namen noemee welke deze hun znllen veroorloven op te geven Maar als zy het nn daarover niet eens zyn P Als om een der waarscbyniyke hoofdleiders te noemen de een de Keizerin als zoodanig noemt en de ander niet P In principe meent de correspondent kan men niets hebbon tegen Dnitschland s voorstel maar vandaar tot de bestratSug van de werkoiyko schuldigen is gij mi binnen cenige dagen gaarne vrijwillig zult geven wat gij raij voor ecnigen tijd geweigerd hebt Ceneri merkte op dat de rechterhand van den spreker in zijn borstzak stak doch daar dit iijne gewone houding was koesterde hij geen argwaan Anthony verwaardigde zich niet om te antwoorden Hg wendde zich van den man ai met een blik van de diepite verachting waardoor Ma cari woedend werd Alvoretu wij over iets onderhandelen zei de jongeling tot zijn oom tdring ik or op aan dat Pauline van nu at aan onder mijn toezicht worde geplaatst Noch zij noch hare fortuin zullen de prooi worden van zulk een armzaligen Italiaan schcn avonturier als uw vriend is Dit waren zijne laatste woorden Macari deed een stap nader en tonder een oi ander waarschuwend geluid te geven greep hij het lang schitterend staal uit zijn schuilplaats en toen Anthony March opkeek en zïch in zijn stoel achterover wierp om hem ie ontwijken werd de nederwaartsche stoot met al de kracht van dien sterken arm toegebracht en doorboorde de dolk het hart van Anthony March I Juist toen hij ter aaMe stortte zweeg plotMlmg Pauline s gezang en klonk haar angstkreet door het vertrek Zij kon van hare plaats aah de piano zien wat er gebeurd was Is net wel te verwonderen dat het gezicht er van haar van hare zinnen beroofde Macari stond over zijn staditofter gebcwen Ceneri was geheel vesfeijsterd door de misdaad die Op éénmaal al zijn plannen onnoodig maakte De een heele stap Hg ziet dan ook in de nota niet anders dan een oprechte en loyale poging om van de mogendheden de bindende verklaring te krygon dat zy besloten hebben de leider to straüen en den l hineozen te toonen dat du mogendheden hot eens zyn Het is intssschen reeds vrgwel zeker dat zy dat niet yn In Frankrgk zyn sommigen tot het inzicht gekomen dat dezu zet van Duitschland het beginnen der onderhandolingon togonhoa U en dat op die manier Graal Waldorseei op het terrein van den stryd zal zyn aangekomen om ze te leiden Zoo zou dus de zending van graal Waldorsee wel oen beetje van karakter veranderen en een diplomatieke raiiaie wordon ui plaats van een militaire maar Duitschland zal toch zoodoende in China de eersto viool kunnen spelen Als het Duitsche voorstel wordt aangenomen zegt Vallrcy in den Figaro dan valt de slnier weg die de zending van graal Waldersoo nog altyd omhulde en geelt haac het algomeene internationale karakter terng dat zy scheen te liebben verloren Maar Frankryk de Fransche Regeering zal zeker wel het wn htwoord van Rusland krygvn oer het een beslissing neenkt Van de Rnisische bladen hebbon or twee maar minder boteokencnde do circulaire in gnnstigcii UB 4Mpiaken maar dit cegt nog niot hooi veel Een opmerkuiyko boschoawing levert de National Review Naar zyno raeening is do stryd in China voor Rusland jaren te vroeg gekomen en zal alleen Japan or zy by spinnen Voor Rusland en Duitschland heelt de plotseling te voorschgn gekomen eensgezindheid tnsschon Noord Midden on Znid tnsschen hot Oosten en het Westen van het ontzagiyko Chiueesche Ryk een crnstigon invloed zy dreigt Duitschland te beroovon van al wat het na hot bezetten van Kiao Tsjan hoopte en verwachtte Geen volk heelt zich bg de Chineezen meer gehaat gemaakt dan do Dnitschers Haar Japan zal volgens dezen schryyer vtn den nionwen toestand in Oost Azië bolangrgk voordeel trokken Indien liet zyi gedragsign vooruit met zorg bepaald had had de loop der zaken den Japanners nauwlyks gunstiger kannen zyn Slechts zes weken geleden verklaarde Graal Cassini dat Rusland de taak orde te brengen in China niet aan Japan zou kunnen toevertrouwen aangezien het daardoor zgn plaats an Japan zon atstaan en zijn gezag in hot verre Oosten verliezen eenige die ijn tegenwoordigheid van gecst scheen te behouden was Petroff Het was hoogst noodzakelijk dat Pauline tot swijgen werd gebracht Hare kreten souden de omwoners wekken Flij adde dus tot haar terwijl hij een groot wotteu sofakussen over haar hoofd wierp en hield haar met geweld op de sofa neergedrukt Op dit oogenblik deed ik mijn dolzinnige intrede in de kamer blind an hulpeloos maar voor ttfover zij begrepen de wreker Zelfs Macari deinsde bij mijn verschijning achteruit Ceneri kgdc uit zelfverdediging een pistool op mij aan Doch hij begreop het eerst mijn smecken ora genade en redde looals hij mij verder verhaalde mtjn leven Zoodra Macari van zijn verbazing bekomen was drong hij er op aan dat ik het lot van AnthonyMarch zou dcclen Hij hief voor de twee le maalzijn dolk op om ook mij te doorsteken terwiilPetroff die door den nieuwen Uk p dien cfc zaak gekregen had zich genoodzaakt zag om Pauline aan haar lot over te laten raij neergedrukt hield waar ik gevallen was Ceneri sloeg het stïial terzijde en redde mtj lïij onderzocht mijne oogenen bezwoer de waarheid mijner bewering en teveiM dat £ r geen tweede rtlOord zou worden gepleegd V Petroff MXleriteuade dezen wensch en ten laatste gaf Macari toe dat ik op de wijze die den lezer rweda bekend is zou worden onschadelijk gemaakt De ouée dienstbode die nog niets van het trAirspel afwist werd gewekt en uitgezonden om den noodlottigen drank te halen En juist dit is gebeurd zegt do schrgver Het Pauslavisme ziet zich door hot PanHongolisme bedreigd Sinds 1805 hooit Japan geduldig gewacht on gewaakt Het heelt den t hinoeïon zgn besten raad gegeven en zolls hulp aangeboden indien China zich wilde hervormen Hel heeft oen groot aantal jonge Chinaeien naar zyn prachtige scholea gelokt en hun lesson geleerd dio zg nooit kunnen vergeten zy hebbi n getoond dat hot Odston do beste eigenschappen aan de Westerscho beschaving kan ontleeuen zonder zgn boste Oostersche instellingen hot aartavaderlük stelsel en den eerbied voor hot voorgoslncht te verliezen waarop hot goheolo stelsel van bet Ooste sche familiolcvcn gegrond is Daarom gelooft do schryver dat alles hcendryft naar een Chinoesch Japansck verbond dat Japan opgewassen zal maken tegen Rn land Verspreide Beri litcn B HAHaaui Woensdag werd de Tontoonstelliag b zoeht door 242 101 personen Hot bnroau van den l aryschon gemeonteraai Jn ïooruemoiis op 40 001 plaatsen to doen aanplu kken het besluit om lüXI OUO francs ter beschikking te doen stellen van liefdadige instellingen hoewel deze publicatie van do odelaardige en grootmoedige gevoelens der heeren oigonlgk oen myititlcatie te moer is en de schonking volstrekt niot knii wordon oiigevat als een bowy van de milddadigheid dor nationalistische hoeren Toen in Jnli de organisatie van het nationaal feest werd ter sprako gebracht stelde oen der leden voor een gift van 100 000 francs voor de armen doch ile nationalisten weigerden zg meenden dat de aanwezige fondsen beschikbaar moesten bigven voor den aankoop van lampioni de armen moeten maar wachten I Nu neeft hot feeit van 14 luli meer gekost dan geraamd was en toch oordeolen de nationalisten het noodig ter herwinning van een zokore popolariteit tweohonderddnlzend francs nit te trekken I Het achttiende nationale congres der Fransche arbeidorsparty is oergisteron te Parys geopend onder voorzitterschap van Jules Guesde Het ging er niot weinig heftig toe tegen de ministerieole sociaal democraten die jacht makon op portefeuilles en niet werken aan do voorbertiding der revolutie Nu werd ook Teresa in het complot opKenoinen Hare toewijding voor Cencn zou haar als haar roeester het gebood aan twaatt moorden hebben doen deelnemen Het allereerst moesten zij mij uit den weg ruimen Petroff want Ceneri wilde mij niet aan Macari toevertrouwen ging heen en vond een laat naar stal terugkeerend huunijtuig Voor een zeer ruime Iwlooning stemde de koetsier er in toe hem dit voor amlerhnlf uur af te staan Het wan nog nacht du leverde het geen moeilijkheid op om m er bewusteloos ats tk was in te leggen Petroff reed heen en na mij in een ver al gelegen steeg te hebben neergelegd bracht hij Iwt rijtuig aan den koetsier terug eu voegde zich weder bij zijn gezelle n En nu wat Pauline betrof Haar gekerm was langzamerhand weggestorven en zy lag stil in een op den dood gelijkende verstijving Tot zij Veder tot zich zelve zou komen kon men nietB anders doen dan haar naar hare kamer te bren gen en aan Teresa s zorg toe te vertrouwen Maar het dringendat was op wellu wijze zij zich yan het lichaam van den vermoorde zouden onliloen Allerlei plannen weiden besproken tot dat er ten laatste één werd aangenomen welks stoutmoedigheid het noodzakelijk moest doen gelukken Vroeg in den morgen werd een brief irerzonden naar Anthony s woning die berichtte dat Mr March den voïigen avond ernstig ziek was geworden en zich bij zijn oom bevond I eze maatrt el diende om elke navraag van deze zijde te voorkomen Wordt vtrvolfAj