Goudsche Courant, maandag 24 september 1900

Veuve Clicquot de Toussicourt Aanbevelend SLOTËMAKER é Co llUiM 11 M Uil i ilMMlE Laan van Meerdervoort 104 s Gravenhage Driejarige voorbereidende Cursus voor jong ens van ± 1 J 1 jiiar ïweejfirig e Cursiis voor Handel en Adiuinistiatie Spreekuren DINSDAGS en DONDERDAGS van 2 4 uur Proêiieetu verstrekt gaarne de Directeur F TI öTRA Anll§eplische Tandpoeder en Antlsentiseli Mdiidtliictiiiir van K VAaSVTO Tandartn te Gpudu ovbbal vereruqbaa r Agent vdor Nederland G I 78SELSTIJN Blanwstraat Gouda tOoedkoopBte en sollodal adres vo r Vervocfr van Inboedel Zoowfll binnen ali hniten de RUd rant getlnten wat pim A RAVES lTBUN Bleekèrssingel 287 AlUt word tegen Iraneport eehade emekerd Op bet internationale congres Tan bet tranaportvezen eergiater t Parus ia twsloten geen internationalen l ond te vormen elk land moet Mot de gebrnikeljjke beleeldbeden is bet zesde internationale Kpoorwegcongres eergister te Pary geopend in tegenwoordigheid van den minister van openbare werken President werd de heer l icard commisaaris goneraal der Tentoonstelling en socretarif generaal de boofdingonieur Weissenbrach nit België DoiTSCJHLiai Wel is in een te l eipzig gebonden vergadering van boekbindersgczellen beslaten bet vergelijk der scbeidsrecbterlgke commissie aan te nemen en Maandag a s allerwegen weer aan t werk te gaan doch te Uorluri scbynt men lang niet voldaan over hot minimura loon on daar is een voortduring vnn de staking waarschynltjk Er staken nu 1200 personen BINNENLAND In antwoord op een vraag om inlichtingen door den minister van bnitenlandscbe zaken op verzoek van den voorzitter van het Noderlandscbe Roode Kruis aan den Nodorlandsclion consul te Lonrencjo Marqncs gedaan betroKende de positie en het personeel dor Noderlandscbe ambalaucos in ZnidAlrika ia bot volgende tclcgraflsch bericht dd 20 September bg genoemden voorzitter ontvangen Uac Leod ii hier met do ambulances trein en voorraden zusters Beynen on Scbrouders en de zusters Smit keeren per Herzog terug Mac Lood met de zusters Metelorkamp en Schipper wachten dr Lingbeek s komst te IjOuren o Marques at drs Bierena Janssen Pameyor de verplegers Leonard Bowier en leltos zgn nog bij do Booroncommando s verbinding per post en telegraal met Transvaal is verbroken Zuster Hovonhovon te Koraatipoort zal boogstwaarscbijniyk zich spoedig by dr Mac Lood aansluiten Staak verschepingen De Herzog zal volgens het vaarplan vornloedeiyk ii dezer de Delagoabaai verlaten De zusters Goonen van Stocknm Stollers en Drayton Lee moeten zich alsnog met dr Biereni m bU de Boerenoommando s bevinden Het jaarverslag der Haatschappy van Weldadigheid uugobracht in de Algemeene Vergadering den 8n Juni j l te Amsterdam gehouden heeft thans het licht gezien Wy wonachen tin veler handen opdat er meer belangstelling komo voor oen instelling die nog te weinig door oon groot deel van het Nadorlandsctae volk wordt gekend In het byzonder zyn van belang de resultaten door opvoeding en ouderwgs in de Maatsobappy van Weldadigheid verkregen Zal de Maatschappü aan hare scboone roeping kunnen beantwoorden dan is bet boog ttoodig dat volon zich bereid verklaren do kleine contributie van 1 2 60 per jaar by te dragen De N E Ot heeft opgemerkt dot vyftien afgevaardigden der Tweedo Kamer dooi welke oorzaken ook in bet atgoloopen jaar niet éénmaal bet woord gevoerd hebben 24 leden h en voor hun beschouwingen by verschld fet gelegenbeden niet langerdan een bjHnnr noodig gehad en in hetgeheel hebbm 57 leden éf niet óf korterdan een uur in het zittiiigjaar gesproken Daarentegen hebben gebruikt de boeren Knypor li 0 kolommen Troelstra 153 Lohman 142 van Kol 189 te zamen 624 kolommen van de Handelingen dor Tweede Kamer iedere kolom eischt 5 minuten spreken Dit betoekent indien men wU aannemen dat van de 3732 kolommen dor Handelingen pver 1899 1900 slechts de helft wordt gevuld door de beraadslaging dat de genoemde vier afgevaardigden ruim eenderde van den tjd yoor zicb in beslag genomen hebben welk rerhoudingscyier door de to genspraak die bun betoogen beliben uitgelokt slechts een deel van den daarmede ge moeiden tijd vertegenwoordigt Op aanzioniyke afstanden volgen dan Pgn aojel met 84 Schaper met 79 B okker met 62 Smeenge met 61 van der Zwaag en JR Waal Maletyt ieder met 69 Tydeman met 51 van Kamebeek met 48 Ketelaar net 47 Veegena met 44 kolommen Van 40 tot 30 kolommen volden Staalman van Oilse Verhey de Visser Mackay en Pyttersen Van beneden M tot 20 Kerdgk Baetert van de Velde Hcldt Loeff Schaapman Mees Vermeulen Roessingh Hartogb Drucker en Rink Van beneden 20 tot 12 kolommen de Klerk Harte van Kaalte Uoekoop de Beaufort Pgnacker Kerf Willige van Aacb van Wjjck K Nolens en van Viymen Uit onze cyfers biykt dan zegt het blad dat voor meer dan de helft van de leden onzer Vertegonwoordiging de vermaning tot zolfbehcersching in t geheel geen zin beeft Gemengrde Berichten Ëenige lezers hebben aan het blad de Fiets gevraagd eens de aandacht te wiileli vestigen op den onaangenamen toestand waarin men kan komen te verkeeren als men per flets of automobiel van Den Haag naar Leiden gaat Men is dan ongeveer verplicht de brog te pasaeeron die Haagsche Schouw heeft Dit grondgebied nu is particnLer eigendom en de gelukkige bezitter een economicns van don eersten rang Hg weet zjn grond zoo productief te maken als geen enkel landheer En dit door toepassing van een heel eenvoudig middeltje Wil men over de brug komen in de letteriyke beteekenis van het woord dan moet men dit ook doen in den overdracbtoiyken zin Met groote onpartydigheid scheert deze briigheer voetgangers rytuigpassagiera wielryders en automobilisten over één kam d w z hg heft van allen een kleine schatting Hierbg dient erkend dat voetgangers er bet billgkst aan toe zyn De brngbeor is zelf ontvanger der belastingen on alweer dient erkend dat hg dit ambt beoefent met groote laat ons zeggen vrijnemighoid is hy in een royale bui dal is hg voor een vader die met vrouw en kinderen uit wandelen gaat met een dubbeltje tevreden Maar keert diezelfde vader terng en hooit de brngheer in dien tusschentgd iets van styging der kolenprgzen of van daling dor elloclen vernomen dan eischt hg meerdere dubbeltjes Fietsryders moeten betalenhet bedrag dat de goede man gelieft te bepalen En automobilisten V Laatst was er een die een kwartje wel wat veel vond Zoo vin je een kwartje te veel V zei de brugheer Dan kost bet nu een pop En als je je lang bedenkt zal ik je verzoeken een rgksdaalder neer te leggen Dit alle nu heeft zgn grappige zgde èaar toch ook h og wel een anderen kant Men heeft naar v vernemen den brngbeor willen overreden de gouden kip te slachten Maar zelfs een bod van f 8Ö U00 wa den man te min Wol een bewys dat de Haagsche Schouw oen standje ia dat boe eer hoe Uever moet worden opgedoekt zegt de Fiets Woensdag kwam onze bekende wielrenner Malthieu Cordang te Rotterdam aan Hg vertelde dat het hem niet bgzonder wa meegeloopon bg den strgd om den Bold ordien hy ten slotte toch nog mocht behalen zooals men weet want zgn HoUandscbe gangmaking stond zeer by de Fransche ten achter terwyi bg op een paar splinternieuwe hom geheel onbekende machines moest rgden Toen Hurot het echter opgaf werd diens Fransche gangmaking onmiddeliyk voor onzen landgenoot gebuurd zoodat Cordang toen in betere conditie kwam De val die de onvervaarde wielrenner deed een half uur v6or bet einde van den kampstryd verwondde hem bet rechterbeen de recbterelleboog en de linkerband die nog niet genezen is Overigens gevoelt hy zich volkomen gezond Tgdons den wedstrgd verorberde hy een 60tal eieren behalve de noodige bouilloit port enz Zgn buitengewoon taaie constitutie maakt hom volgeus sportmoxnen bgna onvorwinbaar in een 24 nren wedstrgd doch hy scbynt by kleine storingen spoedig ontmoedigd te zyn Noch geen 24 uren Waren na den wedstrgd van den Bol d or verloopen ot Cordang kreeg een invitatie om tegen Chase uit te komen in oen 100 K M race te Borlgn Hy was bereid docb een vriend bioldi hem er van te og Nu gaat Cordang naar Blerick zgn woonplaats en zal dit jaar niet meer uitkomen Eergisternamiddag nerd de S arige zwerver J Bitter gegageerd Ooaliidisch militair in oen woilanlP aan dVWaranda te Schiedam dood gevonden fifi igk werd naar het drenkehngeuhuisje overgebracht Uit Den Haag meldt mes In de jonaste vergadering van do Coöp Broodbakkerg en Verbruiksvereeniging de Hoop alhier is besloten lo in de bakkerg niet weder don nachtdienst ia te voeren maar den dagarbeid t bestendigen 2o op verschillende plaatsen in de stad fiUalen te stichten van de afdeeling krniSeiüetawaran Men scbryft nit Haarlem De candidaat notaris Van W die volgens de Opr H C voortvluchtig zou zgn met een groot bedrag van veilinggeld was werkzaam bg den notaris Willems Volgens bg dezen ingewonnen inlichtingen is de kas van het kantoor volkomen in orde en is de candidaat alleen daarom ontslagen omdat hy niet geschikt was voor zyn werk Hy heeft zich toen naar zyn familie begeven Hg was pas drie maanden bg den heer W werkzaam en niet van hier In verband met de misdaad te Tilburg schrglt net Dagblad van Noord Brabant t Kan niet anders of bg bet groote publiek moet zoo langzamerhand de meening gevestigd zyn dat welhaast genoegzame getuigenissen c n aanwgzingen verkregen zgn om de beide verdachten te ontmaskeren En toch hoezeer vergist men zich Dezer dagen waren we in de gelegenheid iemand die zeer goed ingelicht moet zgn de bekentenis te ontlokken dat inderdaad nog slechts zeer weinig licht in deze duistere tragedie is ontstoken Wat aangaat de beide verdachten zelve hardnekkig biyven zg hun onschuld volhouden En al gelooft men de moreele convietie te mogen bobben dat een van de twee de schuldige i s toch zal het zoolang de zaken staan als thans nog gernimen tyd duren alvorens de zaak tor openbare terechtzitting welke dan vcrmoedelgk niet zooals men algemeen gelooft met gesloten deuren zou behandeld worden zal verwezen worden Wg deelden onlangs mede dat oen katholiek werkman to Amsterdam zich als lid der 8 D A P had laten inachryven om zooals hg zelf erkende de sociaal democraten te kunnen bespionneeren Daarvoor is hem ook van de zgde zgner partggenooton weinig gcnoogen ten deel gevallen Twee katholieke vereenigingen hebben hem n l dientengevolge als lid geroyeerd De Instructie tegen Salaon die den aanslag op don Sjah heeft gepleegd is gesloten De geneosheeren verklaren hem ten vollo veraatwoordelgk voor zgn daden Hy zal dus terechtstaan wegens poging tot moord mot voorbedachten rade misdrgf waar de doodstraf op staat STADSNIEUWS GOUDA 22 September 1900 Naar wy vernemen is de levering van gloeilichtkonsjes voor de St Janskerk opgedragen aan den heer N S Polak Resnltaat van hot bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudscho Watcr loidingMaatscbappy Datum 18 Sept 900 Oorsprong Kraan Kantoor Aantal teldagon 3 kiemen per gram 15 vervloeiende kiemen O soorten 2 ziektekiemen goone Opmerkingen uitstekend w g Dr H J vis t HOFF Nod Opera te Rotterdam Woensdag 26 Sep a 8 Ringoletto medewerking Albers Gelegenheid tot plaatsbespreking en het nemen van Couponboekjes Zondag 23 Sopt s morgens van 11 12 uur in bet café Schaakbord De plaatapryzen zyn f 0 50 verhoogd De adelborst 1ste klasao 0 0 Kayser dienende aan boord van Mr Ms pantserdekschip Zeeland wardt met 24 dozer op nonactiviteit gesteld Stct Polsbroek Maandagavond schoot een boerenvrouw terwgl ze zich op de stoep bevond voorover in een diepe sloot Op bet hilpgeroep van baar kinderen kwamen ds meid en de knecht opdagen die de hevig verschriltte drenkelinge ophetdrogobrachten NiBCWERKKEii d IJsei Maaudag avoud trad in het café De Zwaan van den heer G van Reeuwyk op de heer P van der Smit een der vele verwgderden uit Transvaal Ongeveer een honderd personen volden de zaal De heer van in Smit sprak over Trahsvaal en den Trausvaalsch Engelkchen oorlog Tevené werd de gelegenheid aangeboden tot het vragen van inlichtmgen waarvan een paar aanwezigen gebruik maakten BEHa ABintcHT In de Donderdag gehouden huiaboudeiyke vergadering dor vereeniging Winterleiingen werd de rekeningover het afgeloopen dienstjaar vastgestelden in het bestuur herkozen deheeren J P Mahlstode Sr als vice voorz en D Oskam Ujk secr terwgl in de plaats van den heer HLstumphuis die bedankt had tot vq z it H werd gekozen de heer F HoytedflMn r ony enbnrg W Rechtsgaken De rechtbank te Dordrecht veroordeelde gister de rgksveldwacbters Eykelenboom en Knoppers wegens meineed tot 2 jaar gevangenisstraf Het O M had hunne vrgspraak gevraag d 364 Staats loterij it lUai Trakkiog tsd Vrijdag 11 September No 7M 100000 No 4114 10 0 No mSI Um en 1 17 ieder 40 No 9SI1 en lS 7t iedet ƒ 00 Na K04 1978 en IStOt iodn ƒ IM iPrijnn tui 70 li3 KM t t gii4 1580 11 8 14811 17171 1 78a 4 9t 31 90 lil U087 17987 3S0 1 4909 70 1 98 11801 94 1184078 97 78 7881 9875 80 1 100 71493 3818 tO 7 94 V9 9 13081 88 181 1 878 61 118 7 1 O 18 8 88 908 8901 841 7707 10075 18105 1 343 18488 84 8 838 9 108 1 13848 5491 1S8T1 1088 3088 818 7875 10840 18411 1 7 1 981 74 8145 47 8083 lOdO 78 15815 19081 1894 8318 88 8808 leOOI 1S8IS 15010 48 1847 8798 8498 110i3 57 84 88 1701 3467 819 8J08 1115 14198 18140 Ullf 1880 8 47 87 11811 14808 80 9 70 8 40 5908 tn 8 71 184 0 19840 9009 99 68 8718 11488 14368 165 88 3778 0 4 8950 87 14400 1S 98 iOlOl 87 8816 78 71 11 89 14 18 18706 80488 8170 38 64 3 9988 11614 14708 18 80 0 li78 4018 6548 9880 43 48 10908 080i 94 4889 87 94 9 81 91 78 9 9480 4888 6734 76 11838 14B7I 171 1 1 9 91 4464 Beurs van Amsterdam SloUiri 81 SEPT I Vrki y SiMaLixi Cn Ned W 8 9i 81 4 dilo dito dllc 8 3ll dito dito dilo 8 98 Ho iait Obl Ooadl 1881 98 4 lOOV iTiLli InMhrgTing 1869 81 6 88 OoniHa Obl in papier 1888 i 8S dito in Eilver 1888 8 81 PoateoAL Obl met coupon 8 I M ll dito tinkel 8 84V SuuufS Obl Binnenl 1894 41 68 87 dito Geoont 1880 4 96 dito bij Bothl 1880 4 96 Vii dilo bü Hop 1889 90 4 96 dilo in gond leen 1888 6 I dito dito dito 1884 I lOl a SrAHjs Perpet loiiuld 1881 4 7V ToaHH Oepr Conr leen 1890 4 99 Qk leenüig eerie D 1 88 u Oeo leonin ierioO iJ ZoiD Ari Hp r obig 1889 5 HllIoo Ob ML Seh 1890 I 10 ViKEioiLA Obl 4 onbep 1881 1 84 VwniaDaii Obligatien 1895 8 900 BoTTiuaH 8t d leeu 1894 8 91 NlD N Aft Handeltr aand Arenii b T b Hü C ertiSoaUn 681 Dali Maauohappg dito 435 Arn Hvpotkeekb pandbr 4 i a V Or Hypolheekb pandbr 4 108 Nsderlandiohe bank aand 804 Ned HandelmaaUoh dito 154 N W fc Pao Hjp b pandbr 8 93 KotU Hypolheekb pandbr 4 188 110 90 891 101 114 8861 100 58 161 97 100 100 IH I iTiv 9 lOS 74 104 87 9 V 81 160 110 108 108 99 11 100 U7 lïpf üto Hypotlieekb dito 4 Ooniiia Ooat Ho g bakk aand ReaL Hypotheekbank paudb 5 AHiaiKa Equt hypoth pandb 4 Haiw L O Pr Lien eert 6 NlD Holl U 8poor r My aand H j tot Sipl T BI Spw aand Ned Ind Spoorwegn aand Ned Zuid Afi Spm aand 6 dilo dito dilo 1891 dito tAUI Spoor 1887 89 A EobUl Zuid Ital 8pwmy A H obl 8 PoLii Wariobau Weenen aand R l Or Ruia 8pir Mü obl 4 Baltiaehe dito aand Faatowa dito aand Ivane Dombr dito aand 5 Knnk Ch Aiow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahiuia Cent Pao Bp UiJ obl 8 Gbio k North W pr C r aand dilo dilo Win 8t Peter obl 7 Denver k Rio Or Spm eert r a Ulinoia Central obl in gond 4 Louiar k NukriUiGert rond Meiico N 8pw Mij Ie l Tp o Uiia Kaniaa t 4pCt praf aand N Tork Ontaaio k Weet aand Fenn dto Ohio obUg Ongon Calif Ie byp in gond 8 8t PanL Minn kltlnit obl I Dn Fae Hoofiün obig dito dito Uno Col Ie bjrp O OuiaDa Gao 8outb 0kert T aand 1 Vix 0 Xall k Na lo h d e q Amitard Omnibui Hf aand Ontvangen een g roote collectie Deensche Qlarë Handschöenes voor DAMES en HEERËN VAN OS Az Md TaiUeur Kleiweg E 73 GODDA Tel4i M 8 IS 31 Bargerlljke Stand GEBOREN 19 Sept Nelletje ouders J van den Heuvel en P de Reus 20 Johannes ouders J van der Kaa en W van der Neut 21 Maria ouders C A de Jong en C Homes Johannes ouders P G de Jong en J Vreedenburg OVERLEDEN 20 Sept H van den Broek 3 m 21 M de Jong huisvr vai K Schinkel 57 j ONDERTROUWD 21 Sept A Eoiestrat n en Q Zegveld J Sliedrecht on G B Httsken J van der Kleg en T vander Ham Hautreoht GEBOREN Johannes ouders J Rost en E E Boudgk Aaltje ouders den Besten en H Beems Johannes Hendricns Jacobus ouders A Mnnrling en J V Ch van der Star Barend ouders C den Ouden en M Bnrger ONDERTROUWD A van Heiningen te Hekendorp en G Verweg GEHUWD A J Smit te Voorburg én C de Roos A van Heiningen en G Verwej OVERLEDEN G van Zgll 21 j VUst GEBOREN Johannes t emelis ouders J Neleman en J Straver De Nouveautó s CAPES en RKGEXMA TELS zyn in ruime keuze voorbanden Ondertrouwd J SLIEDRECHT G i B HÜSKEN GooDt 21 Sept 1900 D SAMSOM ADVEHÏEiNTlEIN Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van onze lieve Moeder Behuwd en Grootmoeder Mevrouw de Wed E SAUEBBIER Kjujzer betuigen wü onzen bartelgken dank Uit aller naam J F SAÜERBIER Jz Mevrouw OB JOVU Wachtelstraat P 235 vraagt tegen 1 NOVEMBER eene DIENSTBODE voorzien van goede getuigen Kaas Co mmiss ioniiairs Een groot Eiporthiös in Kaas ZOEKT OPKOOPiËRfil volkomen op de hoogte van het inkoopen en kwaliteit voor de omstreken van Utrecht sdewater Kamergk en Uithoorn Aanbiedingen worden ingewacht onder letter B K a d Boekh H A KRAMERS ZOON Rotterdam Telepliooimet Gouda Abonnement I 40 r per jaar voor perceelen binnen een kring vhn K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net ia aangesloten aan het B jks Intercommunaalhnrean Op 16 September 117 verkregen abonnementen Contracten en Ti orwaarden verkrijgbaar aan het Bireaa ACHTER BE VI§CUHABKT H De 8ARNIZ0ENS COMMANDANT te GOUDA zal op MAANDAG den 1 OCTOBER 1900 des middags te twiuU ure ten ignen bureele Varkenmarkt onder nadere goedkenring van den Minister van Oorlog in in het openbaar aanbesteden De levering van ± 350 Beotoliter AAaDAPPBLBN gedurende het tUdvak van 1 November 1800 tot en met 31 Mei 1901 ten beboave van de Soldatnnmenage in het garnizoen te Ooada Gegadigden worden eï op attent gemaakt dat het gewicht per H L aardappelen niet meer op de inscbryvingsbiljetten behoelt voor te komen Verdere inlichtingen betreUende de levering knnnen by den aanbestedor worden ingewonnen QoüDA den 22 September 1900 De Kajiilm OamWMns Commandant voornoemd H G ViH MEURS BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen den 9 OCTOBER 1900 des namiddags ten half ticee ure in bet RiiDHVis aldaar by enkelo inschrgving aanbesteden Ic Het vergTooten der Hoogere Burgerschool door bijbouwing van twee benedenen twee Tbovenlokalen met Gymnastiekschool en eene woning voor den Concierge 2 Het leveren van 600 M Zand op dé Algemeene begraafplaats Bestek sub 1 is te verkrggen tegen f 1 50 terwgl de teekeningen moeten worden overgenomen Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester BURGERSDIJK msm MMiHB hij in chrijving van Eene voor enkele jaren geheel nieuw gebiiuwde Bouwmanswoning met 2 Schuren 2 Bergen en verdere Getimmerten Juin Boomgaard Erf Weien Hooiland gunstig staande en liggende aan en bij elkander in den Polder RUIGEWEIDE emeente LANGEBÜIGEWEIDE te zamen groot ruim v ij f en twintig Hectaren Waarop demiMeld 37 koelen worden gehouden De verhuring geschiedt voor jaren ingaande voor de Landergen op 1 December 1900 en voor de Woning c a op 1 Mei 1900 De jnschrgveri moeton voorzien zyn van twee bekende en erkend soliede borgen ot andere voldoeodf zekerheid aanbieden ten genoege van den verhuurder De ineehrV inaê bUjetten moeten op zegel gesteld en Igesloton worden ingeleverd ten kantore v n den Xotari J J A MOSTIJy at n den Kleiweg E 21 te GoDDi waar db voorwaarden ter lezing liggen v66r Bo derda 4 October 1900 etniddagt 12 uur op welk tydstip de opening in te ftwoordigheid der aanwezige gegadigden zal plaats hebben Nadere inlormatien zgn te bekomen bg den Notaris MONTIJN voornoemd en bg den eigenaarbewoner J G BOER die de woning op iederen werkdag van S 12 nir ter l iichtlging stelt REIVE over de OORLOGiiiZ AFEIKA Op MAANDAG 24 dezer do s uv ten H ure door den Heer G J D AALDERS In de Groote Zaal der Soc ONS GENOEGEN Boelekade Entree 10 CeniH KAARTEN vorkrygbaar bg do Kirma s Swartsenbnrg Edauw Jongcnecl on Konsbroek Oerenerverrde jiUtnlarn Uli renin De opbrengst is na aftrek der onkosten ten voordocle der gevangen Boeren Het Comité A A e V4K ASCH J VAN GALEN R U JONGENBUUÖER P W KAMPHUIZEN G KROOK J Vi DEB LAAN L C DE LANG A VINGERLING S I G A R E N M A G A Z IJ N Korte Tiendoweg s IIARI C kKUIDËN bg WOLffF k Co WESTHAVEN 198 TE HUUR AANGEBODEN tegen 1 October 1900 een praclitig Fakliuis goJogeit te üonda aan don Tarfsingel To bevragen Lange Tiendeweg U 29 lOOFl m IE OOME onmisbaar roor schoolgaaoile kinderen doodt onmiddellgk lovend onrein vorwgdert roos en schilvers on bevorderd de haargroei Elacons met gebruiksaanwyzing I10 3S 40 en ao cent by ba J m OiJE Kleiweg h 2 Goaiia Zoute Palmier s Pra nsclie Wafeltjes lederen ZATERDAG AVOND versch voorhanden J A VRRIIOEFF ConSsettr HOOGSTRAAT In de AVONDSTER Uubbele Huurt Zyp in ruime keuze voorradig BAIIAItTlliELEN Geiser Gastoestel en Kookapparaten ló8ets en € 0tttainfj98 Qas en Petroleum Qloeiliclit artikelen enz enz Alles tegen concnrrcerondo pryzen 1 Aanbevelend M M VA LOON Tel No 117 I I M i I Zijt Gij Doof I1 Hl vulLiu Mi DOOrSEID iirsHBUHOU IfiHSIQ ij i Circilitiir tiMir mi nlm mtiit i l I i K i p I l w cl rljlt Iw ii l ni T I Mn i i l nli in kmi lul iiiut v iilu i l i t I 1lul M n V Dr It l n i iii nl lu iiiii MO In Sttll A P III4 I 11 1 Wio werkciyk p r y s stelt een I IIKCIBLMK te hebben laat zich fotogrufecren in do Votografiteke HuutUnrtehUnu STXJIDIO m I V D WAALfi b l SINGEL 1 t