Goudsche Courant, maandag 24 september 1900

Wegens verbolwl FIMAIE imERKOOP a CONTANT van alle voorradige goederen tegen veel verminderde prijzen in het Taipyt ïïagazijn van Firma B ÓE JONG Gedurende den Uilverkoop worden een i§talen op zlciit GKZO DEIV Dinsdag 35 September 1900 30ste Jaargang No 8308 mmm courant ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelcfMn o M De Uitgave dezer Courantgenchiedt dagelyks toet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 trance der post ƒ 1 70 l Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Tel f n Xe Ut ADVEHTENTIEN worden geplaatst vaiL 1 5 regels n 50 Centtn iedere regel meer 10 Centen Groote lettere worden berekendnaar plaatshiimte Inzending van Advertentie tot 1 ttur de mldii Openljare Vorkooping Ie GOUI op MAANDAG 1 0 h M TOltKK 1900 BDior jMB B P f iirmt in bet ftaftHI SH KulflehnU Haniiouiu uan de Markt ton overstaan van den te HnBBtroclit gevcutigden Notari J K OE2v£ 3Nr VAR Nr 1 Een gtiostig gelegen goed ondorlioaden Wli KIXHIJlS met aliondorUjkc opgang hebbende BOVENWONING aan den Langen Tiondeweg te Goud wlJk I Nrs 60 en 50a Kadaster Sectie C Nr t081 groot 87 Centiaren Hot Huls van vele gemakken voorzien bevat benoden Winkel 3 Kamera en Keuken en boven 3 Kamers Kouken en tweo Zolder Het perceel boeit oen uitgang naar t water van hot Plantsoen De benedenwouing is bü de week verhuord ann den heer B I BAASTKOP voor t 3 25 De bovenwoning is te aanvaarden 2 Januari 1901 Nr 2 Ken ruim PAKHUIS mot een perceel GHOND aan do Geuïonstraat to Gond wyit L Nr 37 Kadaster Sectie C Nr 2410 godceltolijk groot voor t geheel 92 Centiaren Te aanvaarden bö do betaling der koop panningen Nr D Ken op goeden stand gelogen goed ondorhoudpn en van vele gomakki n voorzlMi WOOUHÜIS aan de Thrinmrkt te Geudn w jk II Nr 3 Kadaster Sectie B Nr 98 groot M Centiaren Te aanvaarden bö de betaling der kooppenningen Kn Nr 4 Een HUra en KRV aan d SpeldemakerBSteeg to Gouda Wjjk O Nr 39 kadaster Hoclio O Nr 1743 groot 88 Centiaton Verhuurd bü do week voor t 1 Oo porceolen z in do laatste 3 werkdagen t66r den vorkoopdag van 10 tot 3 uren te Ijejiclitigen en op dion dag vuu 9 tot U uren Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd f Sits Tif ndeweg 59 LEVERT Gloeilicht Kousjes i 13 ets PlllM QUALITKIT it ttt ets a ex 3Co a ei3©s 4 M ets Voor Ic verkiezing van EEN LID van de Kamer van Koophandel en Fabrieken op Dln§dag 2S ISepleilllier 10611 in de plaats van wijlen den Heer A O VER ZUL wordt dringend aanbevolen de Heer Het stembureau houdt zitting op het Raadhuis van 1 tot 4 uur Goudsche Melkinrichting geves tigd TURFSIN GEL VoIIk Zoete lelk 7 ets ier Liter Jeroomde 3 Itoom Karnemelk 3 Jcpasteurlscerde Melk Ih LUerfle cli ii pastciiriseerde lloüiiibüier 70 1 K tJ Bekroond met den Icn prijs op de trntonnstrlllnr van dr afd Uouda en Unistreken van de llollandiiclie NuaischappU vau l anilbouw keukenbotci 65 Güuilsche Kaas 15 40 L Leldsche 20 I HoomkaasJi S 4o Rijwielen Rijwielen Wegens vergevorderd saizoen tiilOOTB OfBViniBIJ van alle nog In voorraad zijnde ItIJWIELeül togen veel verminderde Prijzen RIJWIELEN van t 115 voor f 100 etii enz met soliedo garantie J C DE RUITER Bwérywielherslellw ie Kliis korte Tiendew lOÖÖi 1 111 1 11 I S Kort ovenilolit onser PrijBCourant U SHERRIES Pale en Gold Dry van af I 1 50 por 12 floas g KOODE en WITTE PORTWIJNEN S MADERA S droog en zoet 1 m VERMOUTH la Turin S a BODEGA CHAMPAGNE J o h COGNAC A t 1 75 I 2 25 I 2 75 f 8 25 8 75 Ml E T g 8qiM H WHISKY 2 25 = 2 8 Per Fl P r Ank 45 VI ar a S USTRAC I 0 65 Nto 127 75 O SS nu iikiTVAiiosE l 0 75 31 I 2 St ESTEPHE 0 85 g St EMMON 1894 r 1 42 S g PAl ILLAC 1893 f g S 2 GRAVES Witte Bordenul 0 80 34 8 2 O a SACTERNE 1 S g O ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 SZS X BOURGOGNE 1 10 47 P 8 g De flesschen ijn in de prijaen begrepen en worden i3 ct per stuk ternggenomen j B j elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De firma T CREBAfil Gouda PalH Expeiler Dutic jtu vordt dit middel Het wrasMod laooei ak pqnstiUmd mirpiTiiig ungwnd tigw tük Jich t V rtond Mi4 p is dm Dit U HUBlÜd dMotdu im TtrtroawMi Mm Ittt p M titecknurk Aaktr Ad l 3Ö 7fie 60e d fl u da iiMit ipothakan T AjUBtflrdiuD bu tHotlL deban vu TnyU o Sftodnrti Gebroeders STEENSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbeilles Jitrdinières Bouquelten rni QRAF en F£ESTERANS£N Uroote voorraad KAMERPLANTEN Aaiilei en oiidirliond vao Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van lliHECTEN CinEB Dood alle Insecten Hoor bflvoeging van 40 doelen water vorkrygt men een voor insecten doodend vocbt Onscliadeli k voor vruchten bloemon on planten V Liter I 0 50 i L 0 80 1 L 1 1 50 5 L f 7 TELBPH No 114 g u 1 likillEiibirUlltliltiiI 0 c 1 0 0 U n H My rJ J I lF 5r 0 Ml 1 0 E3 u 1 0 1 VM 0 1 ZUIVKR WOUttN B a 1 lONDIRKLEKDilia CD S 1 rAMMKMTWJMMf s D 1 i H Ij in De Nieawe linkel 1 Jl 1 MARKT A 6 l 1 0 C 4 B BASTZl GEe f Ondergeteokende deelt bjj deze het geachte publiek van Gouda on omstreken mode dat hij ztjno STALHOUDERIJ heett ulIgebreU on in staat is alle verangdo orders ni ta voeren Aanbevelend F CHRISTENSEN Teleloonnummer 85 Stolwijkeijluis Tevens z n d HH OOSTERUNÖ Hoogstraat PBffiTERS Wjdstraat es KROM Markt bereid orders te telefoneeren Qoida Drnk van A BBtNKHAN Zn Uitsluitend 7o r de Abonné s nn dit blad Tegort inwisseling van de Bon voorkomende op de vierde pagina van dit nummer kan mon aan ons Bureau tegen betaling van 3S eentê de prachtig uitgevoerde ATLAB VAN NEDERLAND EN ZIJNE BEZTTTINöëN bevattende 30 Kaarten Eekomen Deze Atlas bewerkt onder toezicht van TOrschillende Hoofden van Scholen ia voorlien van een register van plaatsnamen die p de kaartjes voorkomen terwtjl do afstanden der hoofdplaatsen in kilometers z jn aangegeven By toezending van v ff en veerttg eti t wordt de Atlas franco per post toegezonden De meuwe zitting De afgeloopoD week ia gekenmerkt geweest door de gebruikelgke formaliteiten en plichtplegingen die aan het begin van MD nieuw parlementair jaar verbonden zijn De gewoonte brengt sedert jaren mee dat de zitting onzer Kamers die volgens de grondwet slechts enkele dagen behoeft te duren hst geheele jaar in beslag neemt Maar er moet dan toch een ofBcieel einde zijn Zaterdags wordt dus de zitting plechtig door een minister gesloten namens do Koningin en Dinsdag op den grondwettigen dag in Soptember opent H M zelf de nieuwe zitting Zoo is de gang van zaken ook dit jaar geweest en niets bijzonders viel er voor De parlementaire periode spoedt ten einde en niemand FEVILLETOX 50 Terzelfder tijd was het Hcbaam van den armeo jongelmg op een betf uitgestrekt en alles aangewend watf een natuurlijken dood kon doen veronderstellen Cenen zei mg wel niet op welke wgic hij het verkregen had doch hij kwam in het betit van een vistim repertum omtrent den dood Daarop werd aan een ondernemer van begrafeniasen opgedragen een doodkist te zenden en den volgenden avond een lijk te komen kUten Het lichaam werd in tegenwoordigheid van Cenen in de kist gelegd en het gemis aan plichtplegingen verontschuldigd door de omitandigheid dat het naar het buitpnknd vervoerd moeit worden om daar te worden begraven De lijjcbeiorger was wel eeoigszins verwonderd maar daar hq njkelijk beloond werd zweeg hij Na verloop van twee dagen was door middel der vatsché verklaring aa alle formaliteiten voldaan en bevonden de drie mannen rich in rouwgewaad met het lijk van hun ilachtoffer op reis naar ItaliC Hr rees niet de minste verdenking tegen hen en zij brachten de kist naar de stad waar Anthon a moeder overleden was en begroeven den xoon aan de lijde der moeder met £ ijn naam en den datum van zijn overljiden op zqn gnbteeiL Toen achttn xü zich reilig Toor dkDoa behalre voor nooit hoorden den toon van weemoed waarmede de volzin omtrent China en Z Afrika word gezegd enz Maar niets vermocht het publiek te pakken de ware belangstelling bleef uit Natuurlijk omdat er eigenlijk niets belangrijks te verhandelen viel De troonrede was buitengewoon sober ook in beloften en mocht dat zijn want de Regeering heeft gezorgd voor oen borg werk waar de Kamers dit jaar met den besten wil niet zullen kunnen doorheen worstelen terwijl het parlement althans de Tweede Kamer reeds in de verte het doodsklokje boort luiden Men is dus aan den gang gegaan zonder veel omhaal van woorden De verkiezing van een voorzitter in de Tweede Kamer liep vlot van stapel en ongetwijfeld verdient de heer Gloichman de cor vaV telkens zonder strijd te worden herkozen Bjj is het type van een waardig onpartijdig leider eener politieke vergadering die by alle partijen evenzeer geacht is De indiening der begrooting door den minister van Financiën bracht ook al geen verrassingen De gunstige toestand der geldmiddelen was bekend en ook zijn plan om desalniettemin door herziening der handelstarieven nieuwe inkomsten te scheppen omdat de leerplicht en andere sociale oervormingen steeds meer geld zullen kosten De heer Pierson drukte dit uit in een bijzondere formule de Regeering moet steeda bedacht zijn dat de middelen stijgen in verhouding tot de toeneming der bevolking Overigens zijn er geen nieuwe lasten in t verschiet maar daartegenover geen ingrijpende hervormingsplannen De Eerste Kamer kon dadelijk verga deren onder zijn ouden voorzitter die reeds vroeger door de Koningin was benoemd en zette zich onmiddellijk aan de beantwoording der troonrede met een adres van antwoord Het debat daarover geheel buiten het adres omgaande was zeer belangrijk doordien de heer Van de Putte de buitenlandsche zaken China en de Transvaal ter sprake bracht De minister De Beaufort vond daardoor gelegenheid zich te verdedigen tegen de aanvallen waaraan hij sedert lang in de pers blootstond Zijn teleid het zenden van oorlogsschepen naar do Chineesohe wateren PauUnc Doch ook voor haar behoefden zij niet te vree zen Toen iij ten laatste uit hare bezwijming ontwaakte kon zelfs Teresa zien dat er iets verschrikkelyka met haar gebeurd was Zij sprak geen woord over het tooneel waarvan iij getuige was geweest en opperde geen enkele vraag Het verleden was voor haar verdwenen Volgens are ontvangen instructies bracht Teresa haar zofr spoedig mogelijk naar Cenen en toen zij in Itahe aankwam zag hij dit Macari ii misdaad den broeder van het leven de zuster van het verstand beroofd krad Er werd geen enkele navraag naar Anthony Marcttgedaan Cenen gelastte een geheim agent om zich m het bezit te stellen van zijn weinige persf lijke bezittingen in zijn woning en den eigenaar te berichten dat hij gestorven en naar Itali£f vervoerd was om naast zijn moeder begra ven te worden Eenige vnenden betreurden een poos den vroolijken kameraad en daarmede nam de zaak een inde De blinde man van wien nieta meer vernomen was geworden zou wel zoo verstandig zijn om te zwijgen Gedurende vele maanden bleef Pauline m denzelfden toestand Teresa verpleegde haar en leefde met haar te Turijn tot op den tijd dat ik hen voor het eerst bij de San Giovanni zag Ceneri die gee vaste woonplaats had zag het mei e slecbts zelden Zijn tegenwoordigheid wekte wei niet de minste herinnering in haren geest op doch hij kon den aanblik van haar ongeTuk niet verdragen Zij herinnerde hem te zeer aan 4at wat hij zoo gaarne wenadite te en de Delagoa baai werd gemotiveerd en verdedigd op eene wijze die do Kamer en zeker ook do meerderheid van het volk bevtedigde Het aanbod vooral van een stoomschip aan Paul Kruger voor zjjn reis naar Europa maakte een goeden indruk ook al maande de heer Van dé Putte tot groote omzichtigheid Inderdaad wij kunnen ons niet de weelde van een fantastische gevoelspolitiek verooiloven maar wat de minister deed en de wyz waarop hij het gedaan heeft wettigen d verwachting dat de Regeering in deze uiting geven zal aan de gevoelens der natie zonder de veiligheid van dan Staat in gevaar te brengen Aldus had onze senaat de primeur van eene gedachtewisseling over de quaesties van den dag De Kamer moet nog over het adres beraadslagen en visoht dus eenigszins achter het net De komende begrootingsdiscussiön zullen trouwens gelegenheid genoeg geven om over regeeringsbeleid en de wenschen der partijen het noodige lioht te verspreiden En dan is er nog maar een betrekkelijk korte tijd over om vruchtbaar te arbeiden Het laatste j iar wner parlementaire periode is wel zooals d Standaard zegt het jaar dat de Kamer het hardst te werken heeft maar hot is ook het kortste daar spoedig de verkiezingskoorts de leden bevangt en ze voor den arbeid ongeschikt maakt Niet zonder reden zal menig lid der Kamer nu betreuren dat er niet meer is afgeleverd maar de meesten zullen de fout zoeken bjj hun buurman en niet in eigen boezeiS Dr Kuyper b v is blijkkaar vergeten hoe hij de totstandkoming van sommige wetten op allerlei wjjzen heeft tegengewerkt en zoekt de fout hoofdzakelijk by do Regeering die slechte ontwerpen leverde en bij de groep Troelstra die zoo aan breedsprakigheid leed Qoddank hg en de antirevolutionairen zijn niet als oen van deze Toch gevoelt ook hij dat afdoening van zaken wenschelijk is Voor expresse bestelling komen natuurlijk in de eerste plaats in aanmerking de Kieswet de Drankwet de Ongevallenwet en de Legerorganisatie De Kieswet moet nog in 1900 van stapel of ze werkt voor de stembus van 1901 niet meer De Ongevallenwet wordt een Tantalus plagerij vergeten a schoen ich nmmier gcluVkig te gevoelen in Italië op kinderlijke wijze verlangde haar hart naar Engeland terug Eindelijk had hij er in toegestemd dat Teresa met haar naar Londen zou vertrekken en was op dien bewuste dag juist naar Turijn gekomen om alles fïaaromtrent met Teresa te regelen Macari die zelfs met haar s broeders bloed bezoedeld haap eenigszins alh zijn eigendom bleef l estcHoiHvei vergezelde hem Hij had er onophoudelijlf bij Ceneri op aiingedrongen hem toe te staan haar te huwen zells in ten toestand nn zij zich bevond hij aA zetts gedreigd haar met geweld te ontvoeren en gezworen dat zij de zijnc zoude worden Hoeslecht Cenen oolf was wa hij voor zulk een schanddaad teruggedeinsd daarom zond hij haar naar Engeland waar zij voor Matan bevedigd was i aarop volgde mijn aanzoek welks inwil hgtng haar voor goed hoewel te mijnen koate aan de moordenaarshanden van Mac in zoude ontrukken Vandaar de overhaaste voltrekking van ons hu weiijk welke verbintenis hij zelfs thani nog recht vaardigde door te beweren dat indieu het meisje aan iemand gehecht zoude worden n er gentvgenheid bij haar kbn worden opgewekt ook haar ingesluimerden geest weder langzaam zotide ontwaken Dit was zg het ook met in zijne eigene woordden Generics verhaal Thans wist ik alles wat ik wensichte te weten Wellicht had hij zich in betere kleuren atgeschtlderd dan hij wrkelijk was maar hij had mtj de volledige duutere geschiedenis uit vrye beweging en zonder terugb uomdheid voor onze werklieden zoo ie niet wordt doorgezet Om betere liegerorganisatio roept de eere zoo niet de veiligheid van hot land Aldus de Standaard Wij hopen dat ezpresie bestellinK komen zal Intussobeo te voorzien is dat de tongen loit zullen raken en dat er alag geleverd zal moeten warden bij elk dezer ontwerpen Dat kan geen kwaad mits ten slotto de parlementaire molen niet enkel klappert maar voedzaam meel levert BulteDlündsch Overzicht Het is dnideiyk dat de Boeren van nn af aan kun heil slechts in de gnerilla zullen zoeken Uit Pretoria word Donderdag gemeld dut zy V rmoodol k do zware kanonnen vomioldon maar toch nog kleinere bezitten die gomakkeltjk te hanteoron zijn Reeds uit meerdere boricbten der laatste dagen bleek dat de Boeren bezig z jn hun grof geschut zooals de bekende liong l ouis te verwoesten zoodat het telegram uit Pretoria wel waarheid zal bevatten Wat zoudon de Boeren ook in oen guerilla mot zwaar gesrhut doonV Het zon hen in hun bewegingen zour bolommoren on toch ten slotte den Engelsckoii in handen vallen Mot bot kluino geschut echter zullen de vliegende Bocroucolonnos dio van nn at aan door hot land znllon trokken den Britten nog inonigen doode on gewonde bezorgen want zegt hot bericht uit Pretoria vorder de gnerilla kan nog langen t jd aanboadon en wc gcloovon dit ook nn do Hoeren maar hoi l weinig byna niets meer te hopen hebben noch van do zyde des vtjands noch van die dor iiioge ndliedon Het bovenbedooldo boricht uit Pretoria zegt ton slotte dat alles wiJst op een spoedige beëindiging van den oftlcieelim oorlog By zulke berichten haalt menigeen do snhoudors op Slechts eoB dool van het verblinde EngclBche volk kan door zulke verkiezingspropaganda in een verkeerden waan gebracht worden De KWn Ztg bevat een artikel over het omigrecron der Boeren dIo i iih niot aan Engolands keerschappy zoudon willen onderwerpen Voor do Kngelachen wykendo zyn de Boeren immer meer van bot Kaapland naar het Noorden getrokken on thans nu lord Rohorls draconische mnatregolen hnn c leeld en niettegenstaande de atstJauw waaniicdc hij rat thans voor z rrijersoon vervulde gevocldt ik dat hij de waarheid had gesproken HOOFDSTUK XIV Herinnert zij zich Het werd tijd om een einde uan ons onderhoud te maken Het had rccU art lang geduurd dat de Welwillende kapitein meer dan cena de deur op een kier geo wnd had en met een veelbeteckencnden blik naar binnen had gelteken nU wilde hij zeggen dat er zelf voor eene volmacht als de mijne een grens Iwstond Ik was er niet verlangend naar om het gesprek met den balling ic rekken Het doel mijner lan e rew was Ijereiikt k kende Pauline s geschiedenis De Misdaad was ten volle beleden De man die tegenover mij zat had met ic minste aanspraak op mijn medelijden En al zoude ik ook geneigd ijn cweeiit om hem te helpen dan zouden uuj toch de middelen daartoe imtbroken hebben Waartoe zoude tk dan nog langes toeven En tóch aarzelde ik De gedachte dat mijn opstaan en ïiet geven van het teeken dat mijne bezigheid geèindigd was den gevangene onmiddellijk terug zoude voeren naar den afgrijsclijkenkerker waanltt hij gekoi en was was mij hoogst pijnljjk Elk oogenblik ddt ik hem bij mij kon houden was kostbaar voor hem Nooit zou hij weder het gelaat v geen vriend of kennis lanscboti en I H grdlt vtniolgd