Goudsche Courant, dinsdag 25 september 1900

Mei TUd van Greenwich Zomerdlensi 1900 AaoKevangen 1 U 88 1 87 5 8 88 8 48 4 89 4 S4 S l 8 16 J I8 7 4 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 18 10 40 11 47 1 01 f 4 3 in LIO 5 8 11 t t I IT 8 18 8 41 1 88 9 48 8 18 4 08 6 17 8 4 6 88 7 47 8 07 1 68 6 10 1 46 Directe 8 MM rwegverblDdliigen wet iulÜA 19 9 88 9 87 10 88 40 8 80 d 08 88 40 10 18 ff 8 84 ff ff ir ff 11 10 ff f ff ff 8 09 9 08 ff ff ff 10 08 ff 11 86 ff 08 ff 10 bilMalas Of im tnlaan ifjii Zaiila Iüwila n Oiiilaf aacU cnka nloarblljittaii Hor ia a U Talkrg Siar tapa aa kala maHjin B lUUaiuUaliB Spaar l Bslra i ilaan t a a a Q TTilIDAM SODPi tiaa faraa J ff n IChTtilIDAH 9 4 ff ff 9 8 ff ff Ifcl U l u U 6 48 il U OS Hallaaliiha afoar l Kltta üH l lba i i a da Cami agnla ia Wapl UU ÖÖTl u t l i N 18 18 U l U M V 1 1 ♦ 7 8t 7 49 8 84 8 04 97oO 9 89 10 08 lllaa Ja a UaalB ait balata haalMial f a lauf la 8 ataa4 arto 8 01 8 19 9 17 8 i8 7 16 8 87 8 419 0 9 18 lO OO 10 19 lO KO 11 81 7 1 8 87 8 41 9 0J 9 1 iu 0 i io ri t Osud Emth Uom aatUmmrUt Vearinug t UMfc iHan 6 81 8 04 7 08 7 16 7 89 8 85 8 68 9 08 9 44 10 1111 18 11 86 11 08 1 80 1 40 8 Voorburg 8 10 17 1 88 lo t m Zl 6 81 i i = 10 88 1 60 r 4 80 8 43 10 08 E T oh Mo 8 08 10 48 1 01 5 01 8 84 8 14 SI 7 18 7 411 01 0 F 9 18 9 80 10 1110 64 11 66 18 0818 841 118 09 8 17 4 17 4 47 6 111 4 7 01 8 09 t iS 8 46 lO lS 0 64 BaraaiikaMia allaaa la aa la Uaaaa aika S O U U 1 imTERDlH laa arna la 319 8 a 8 SS 9 38 10 1 lO E 11 08 1 18 1 48 1 18 4 O I 4 48 6 16 8 48 9 61 I0 l9 10 81 10 66 11 07 lAmit W 8 01 8 61 9 i 10 10 11 09 11 48 ll 1 09 8 86 4 1 I 4 67 6 86 44 S610 S 1 0811 4711 11 m LC 8 1 943 9JI 10 1811 14 1081 10 1 14 8 114 80 613 80 9 8 10 60 11 18 11 01 11 16 4 00 4 10 4 80 6 1 8 1 7 41 7 58 8 18 9 48 10 16 4 88 6 H 9 4 O l St O VKIUH I ilaamat 10 6 U OO 11 81 1 16 S ll 4 81 8 88 11 18 I Sl 11 14 1 40 S S 9 81 10 14 10 49 11 47 11 81 1 09 8 01 5 45 6 04 8 84 J 4 8 1 I M 10 14 Vmat C 8 82 7 16 1 8 8 189 189 8111 1618 17 11 611 10 S IO 8 84 4 41 8 81 1 09 8 10 1 84 9 1 AauW 6 84 8 47 1 80 8 18 8 4i 9 80 48 11 80 11 41 1 08 1 41 8 11 8 49 6 01 8 88 1 6 I6 11 40 le O ida 7 0 7 81 8 18 07 8 10 18 10 8U 1 1 8 1 61 8 88 4 18 4 84 8 41 1 84 8 0 ll 10 11 11 18 Q 8 18 8 81 7 47 t ï 9 10 10 10 lO t 11 88 litOt 1 8 08 8 10 4 08 4 48 6 8 8 81 7 00 i 8S 9 00 1 88 18 06 10 48 6 07 8 44 8 0 81 10 88 x U 66 11 11 4 1 1 14 l Il 11 07 1 11 6 18 8 11 10 41 1 M 4 88 B 84 8 41 1 08 7J4 8 80 U Il 10 84 U t 11 11 1I 81 8J8 840 ajl 4 48 i t 18 7 84 1 41 I8 9 41 10 01 nog meer alkeer van Kngeland inboezem n i het te voorzien dat velen linnner een nchnilplaatK zollen zoeken in I nitadiiandii kolonie van ZnidWest Alrika Herliaalde malen is die landstreek door Boeren bezocht geworden en verklaard te zijn ge chlkt voor de cnlturos die z drijven en ook reeds herhaalde nialen is vau Dnitschc zjjde de mogelijkheid van zulk een Boeren trok bedacht geworden Van de zijdo van deskundigen U er op gewezen dat liet weinig bevolkte Duitschc gebied niet andere kan dan zich geluk wenschen met een vermeerdering van het aantal inwoners door do vestiging van eerlijke ordelievende zü het dan eenigszins itglhooldigo Inndbonwcrsfamilién die getoond hebben in welk een bctrekkolgk korten ti d zij in staat waren len volkomen woest en aanvankelijk vrij onherbergzaam land in productie te brengen Hoogstwaarschijnlijk gaat de Kóbiischo voort zal dan ook de Duitschc koloniale Kegeering eventueele emigranten uit de Duerenrepnblieken welwillend ontvangen en zullen die emigranten zich liever vrijwillig onderwerpen aan besluiten cb bepalingen door hun komst in het leven te roepen dan het dwangjuk te verduren dat Kngeland hun oplegt Het vraagstuk van de verdediging der Uuitiche Koloniën is in den laatsten tyd meermalen aan de orde geweest en bet zal zeker de jonge Ocrmaansche nederzetting in ZnidWeat Atrika ten goede komen wanneer xnike strijdbare mansrhappcn al de Hoeren ziJn macht komen versterken Het uitzetten van vreemdelingen uit ZuidAlrika biytt voortduren en daaronder bevinden zich ook vele Duitschers De wijze waarup dat uitzetten plaats vond en vooral het vervoer der uitgewezenen heelt algemeen n alom kluchten doen rpzen I Volgens een schrijven in dato 2 1 Augustus aan de KlSln Zoit hebbon die kluchten althans ten gevolge gehad dat de Hooge iinimissuris der Kaapkolonie Sir Alfred Milner aan de verschillende consuls buloold heelt bjj het liegcrbdBtuur te zullen aandringen op het gebruiken van eenige égnrds tegen lieden die de siachtollers zjju van omstandiglieden waaraan ziJ dikwijls geen ol weinig sclmld hebben Er moet dan ook in di laatste tüdon in de wiJie van vervoer iionige verbetering hebben plaats gevonden wat evenwol niet wegneemt dat het altyd nog zeer veel te weusuhen overlaat S8 fl 7 88 8 81 8 88 7 11 door 7 18 7 88 7 8 6 8 7 44 Ooada VionlrMlit Hlmwnkerk OapalU aollHda M ftottudunD F BoUetdMn B MIan la n 8a kliMa btia Kottetdun Bturs Rotterdaiii D F loUerdtm M OipelU NIeuwwkwk Uoordneht Boada 1JI6 1 88 6 80 8 01 6 41 ff 8 61 ff 8 04 ff 8 10 8 88 4 48 4 88 8 01 6 11 8 1t Oi d 6 10 6 8 t 48 8 08 Unit Uadew WoMd UtiMkt Utneht 8 18 8 18 8 l 7 04 VBtschUlonda Kngolsoho Ministers hebben hun vcrkiezingsmnnilesten uitgevaardigd Die yan Hallour on Chamberlain spreken de krachtigste taal on wekken daarom de gfootsto ergernis De lieer Hallour lierinncrt aan de verkiezingen van lH9f om te dooii uitkomen dat toen do meerderheid een oppositie heelt overwonnen die Homo Kule voor Ierland vernietiging van het buis der Dords on opholflng dor Staatskerk in Wulea wilde Op die manier het doende vüurkomeii also dat alles bet eerste werk dor zegevierende liberalen zou ziJn speculeert hy niet onhandig op den alschuw van den gemiddelden Ëngelschraan van zulk een omverwerping der eerwaardige constitutie waaronder Kngcland groot is geworden humbcrlain roemt hiernevens in de vele goode dingen die do Uegeering spyt overstelpende buitenlaiidscho zorgen in de binnenlandsrbc wetgeving ten bate der werklieden heelt gedaan in tegen Ulling met hon voorganger Hg somt daarby eenige titels van wetten op waarvan Ie inhoud volgens liberale meening al byzonder to kort schoot tegenover de meest matige eischen Maar natuurlgk is het hooldpuiit waarop ly neerkomen dat aan de oppositie niet kon worden toevertrouwd de regeling der Znid Alrikaansche aangelegenheden in verband vaarmede zö ook de urgentie oener legerhervorming op den voorgrond brengen Ten aanzien dezer laatste vraag zegt Chamberlain dat een reorganisatie al de eischen van den nieuwen tgd noodzakeiyk biyken te maken alleen met goed gevolg kan ondernomen worden door een gouvernement dat krachtig gesteund wordt door de publieke opinie en door een Parlement dat een duideiyk maidaat van de kiezers heeft gekregeu Hallour intusschen scbynt dez liervorming wat te willen verschuiven met de opmerking dat aan een vruchtbare studie van t vraagstuk eerst kan worden begonnen na terugkeer va i Roberts en zgn wakkere troepen aan welke natnuriyk uitbundige lot wordt toegezwaaid De f hineesche quaeslie is nog onveranderd Welke houding de mogendheden zullen aanneraeu tegenover do Dnitscbe voorstellen is nog niot beslist Men gelooft volgens eea telegram uit Washington dat de Regeoring der Vereenigdo Htaten nog niet besloten lieelt die voorstellen to verwerpen wel is zy er niot voor muar zy wil eerst door een nota aan de mogendheden waarin zy het standpunt van Amerika in deze quaeslie uiteenzet pogen de sympathie der mogendheden te wekken voor de Inmiddels poogt de Chineesche Regeering de mogendheden te bewegen de onderhandelingen aan te vangen voordat de voorwaarden die door de Regeeringen gesteld zgn vervuld zün Uit Washington wordt gemeld dat Woeting lang de Chineesche gezant aan het departement van buitenlandsche zaken een telegram overhandigde van do ondorkoniiigon der uidoiyke provincies waarin aan de Hcgcoring der V S wordt verzocht liaar ambtenaren in China last te geven de vredesonderhandelingen aan te vangen Do gezant sluit zich natuuriyk by dat verzoek aan en poogt de Uegeering dor V S over to halen de onderbandolingen maar te beginnen dan tallen de overige mogendheden wel volgen De overige berichten uit hina meiden dat do onderkoningen van Woe tsjang en Nan king verklaard hebben voor do orde en rust in hun gebied on voor de veiligheid der vreomdelingon in te staan indien verder geen troopen der verbonden mogendheden aan wal worden gebracht De Keizerin moet naar de Daily Mail veriieomt naar vrede verlangen en bereid zgii afstand to doen van het gezUU ten gunste des Keizers Do 1 imes meldt dat de Kusaische gezant do heer on Giers voorloopig niot uit Peking naar Tientsin zal vertrekken V Ken later telegram uit Washington meldt het volgende 10 88 11 08 U 18 U 0 11 89 11 80 11 84 11 44 10 18 11 1 9 18 8 47 7 4 8 89 n S U 18 1 Het departement van buitenlandsche zaken publiceert de nota s gericht tot Duitschland Rusland en China met betrekking tot de hondmg der Vereenigde Staten in de Chineesche qnacstie In antwoord op Dnitichlands nota zegt de regerring van Mc Kinlej dat ook zy gelooft dat de bestraffing van de daders der gruwelen noodzakeiyk is om een tierhaling te voorkomen maar zg is van oordeel dat geen stralmiddelen zoo aldoend zollen werken als ontzetting nit de ambten en bcstralfing door de keizeriyke overheid zelf en hot komt den Vereenigde Ktaten niet meer dan biliyk voor aan China de gelegenheid te bieden zichzelf aldns te rehabiliteeren De raerikaanscho Uegeering is echter geneigd de bestraffing te beschouwen als een voorwaarde waarover eerst afdoend onderhandeld kan worden by de eindregeling In het antwoord aan l hina worden Li Hung Tsjang en prins Tsjing aU gevolmachtigden aangenomen en verklaart de regeoring te Washington dat zy den heer Conger zal machtigen om zich met hen in betrekking te stellen Aan Rusland antwoordt de Vmerikaansche regeering dat zy op dit uogenblik niet voornemens is haar gezantschap uit Peking terug te trekken Verspreide Uericluon 1 FuiSKKUK De Tentoonstelling is Donderdag bezocht door 28 2 736 personen Het sehynt dat de heer Cébauval de iiationalistiscde president van den Pargschen gemeenteraad niot zoo heel scrupulons is wat de dubbeltjes aangaat van de stad Pargs Gebleken is nameiyk dat hg tot het burgemeostersbanket der stad Pargs alleen had uitgenoodigd burgemeesters van plaatsen vau meer dan itHXI zielen doch dat bij een nitzonderini heelt gemaakt voor de maires in het departement Var die hg allen inviteerde op het maal betaald door de belastingpenningen der Pargzenaars en wel omdat hy dreigt naar den zetel van den vertegenwoordiger van Var den heer Cluseret Wegens dadolijkheden op hun superieuren zgn twee soldaten van het vierde bataljon door don krggsraad te Tunis tor dood veroordeeld De in verband met de niodedeeliug dat de regeering het internationale workliodencongres der revolutionnairen had toegestaan naar het voikshuis in het Qoartter du Temple vonden de gokomencn de deur gesloten en politiemannen ter bewaking DlITSC Hl iSlI 1 66 1 04 ff 1 88 1 94 i 46 48 l l S ff 1 4i M 11 46 11 68 0 4 08 4 84 4 44 4 61 6 ni 6 t 7 11 10 4 ri9 1 14 11 81 1 11 H 1 6 aa nm 4 1 4 60 6 18 8 01 i t 8 18 7 19 1 ll Oli 8 8 10 81 lO li 11 01 11 81 SI 710 7 86 7 88 J OO 7 64 S 48 r i 8 11 8 80 11 4 In den namiddag van Donderdag werd in een vergadering der stakende werlarbeiders te Hamburg besioton met groote meerderheid den arbeid te hervatten in een avondvergadering werd deze stemming ongeldig verklaard on gisteren in den voormiddag werd er weer eon vergadering gehouden waarin het afdeelingsbesluit tot arbeidshorvalting by stemming ongeldig word verklaard terwgl later dat besluit zelf met groote meerderheid werd bekrachtigd onder aanvaarding van de patroonsvoorstellen Eind goed al goed Zoodra mevrouw Von Ketteler de gemaUn van den Duitschen gezant te Peking te Tientsin was aangekomen richtte de keizer tot haar een telegram van deelneming en troost met bet getuigenis dat ook het Duitsche volk treurde over den wreeden dood van den gezant OOSTESEUK Er loopen te Weenen geruchten aangaande een aanstaand hnwelgk tusschen gravin Louise Toaffe de dochter van den vroegeren minister president en den joodschen dokter Jacob Feldmann waartoe de gemalin van den troonopvolger gravin Chotek de gravin zou geraden hebben Keizer Frans Joaeph heeft den burgemeester van Weenen Lueger heel goed ontvangen toen deze hem een gelukweasch met zgn zeventigsten verjaari ag kwam aanbieden BINNENLAND De minister van waterstaat heeft zju antwoord aan de Tweede Kamer ingezonden op het afdeelingsverslag nopens het wetsontwerp houdende toekenning van eenige bevoegdbed aan de besturen van waterschappen veenschappen en veenpolders ingediend den 9 November van jaar 1898 Dit antwoord is vergezeld van een nota behelzende verschillend wgzigingen grootendeels van redactioneelen aard De Minister betoogt dat het gebied waarbinnen door het bestuur van een waterschap reenschap of veenpolitie eene van de in deze wet gegeven bevoegdbeden uitgeoefend kan worden voor elke instelling en bgkans voor elke bevoegdheid verschillend kan zyn en biyken moet nit het reglement en deinrich ting der instelling Het punt behoort rechtstreeks tot de organisatie der instellingen welke grondwettig by de S taten behoort Een uitbreiding wordt voorgesteld van de bevoegdheid der besturen in zake bet oproepen tot het tydeiyk doen van persoonlgke diensten tot bewaking en verdediging van watcrkeeringen hy dreigend gevaar of tot hulp in geval van doorbraak Gemengde Berichten Te Leiden bestaat oen verordening op het wielrgden met wier naleving tot voor eonigen tyd nogal zeemanschap werd gebrnikt voornameiyk wat het rgden op de kleine stemtjes trottoir betreft Het aanrgden in de vorige week van een bejaarde dame die niet zeer goed ter been was heeft echter aanleiding gegeven dat de strafbepalingen der verordening plotseling in al haar gestrengheid worden toegepast Niet minder toch dan rnira 200 bekouringen hebben dientengevolge in de laatste dagen plaats gehad Onder de bekeurden bevinden zich tal van studenten professoren doctoren de gemeentesocretttris de directeur van de Leidscbe gemeentewerken en de burgemeester van Rotterdam 10 19 10 80 10 8J 8 t0 8 8 9 85 10 80 10 46 U 11 11 46 ff lO K 9 48 10 84 8 11 ff ff T 7 69 8 11 9 88 ff 9 48 ff 1 68 ff lo o 7 18 8 10 41 9 47 10 09 10 16 11 06 6 18 8 89 8 48 M 7 01 9 88 10 18 10 88 10 48 11 8 10 08 10 17 10 19 10 84 10 10 64 ll U 11 67 Naar wordt medegedeeld zijn al de nog niet bebouwde terreinen te Scheveningen van de bonwmaatscbappy Duin nwe gelegen tusschen den Nieuwen Badweg den Parkweg en in de onmiddeliyke nabgheid van bet Kurhaus en van het station der electrische spoor Rotterdam Scheveningen verkocht aan eene Rotterdamsche combinatie aan het hooM waarvan slaat de heer F J Oprel bouwkundige thans te s Oravenhage woonachtig Een drietal reizigers heeft deze week te Keulen eenige onaangename uren doorgebracht zy hadden met anderen een der torens van den Dom beklommen en bemerkten toen zg wilden nederdalen tot hun schrik dat de deur gesloten was Door een vergissing had de geleider niet bemerkt dat het drietal nog boven was Eerst trachtten zy met zakdoeken de aandacht der voorbggangers te trekken doch te vergeefs Toen kwamen zy op den inval een peer die een hunner by zich had uit te hollen en met een briefje er in op straat te werpen Dit gelukte Een koetsier zag de peer liggen raapte haar op en vond aldus het briefje zoodat ten slotte de opgeslotenen hnu verheven standplaats konden verlaten Be dirigent van de middagconcerten van het Philharmouisch Orkest in de Kurzaal te Scheveningen de heer B Brener zal eenige malen zgne plaats afstaan aan don heer Emil Jahrow stedelgk muziekdirecteur te Forst De bedoeling hiermede schgnt te zyn dien heer een proef te doen afleggen in verband met eventueele plannen tot samenstelling van een Kurkapel te Scheveningen wclko geheel afgeacheiden van de philharmonie eene plaats bg het Zeebad zou bekleeden en mocht artoe worden overgegaan ook op den Pier Muziekuitvoeringen zou geven Drie maanden geleden was er in zeker dorp in het zuiden van Duitschland kermis en in een der tentjes stond een man die portretten van de drie keizers Wilhelm I Frederik III en Wilhelm II verkocht Hg prees zgn waar aan pools by kermisreizigers gebruikeiyk is en deed dat ongeveer aldus Hier ziet gy de fraaie en welgelgkende portretten van keizer Wilhelm I keizer Frederik III en keizer Wilhelm II Wilhelm I zal eeuwig in do herinnering van alle Duitschers voortleven omdat hg eens het beroemde woord sprak Ik heb geen tgd om my te vervelen Keizer Frederik s jneest bekend gezegde is Leer Igden zonder klagen en wat onzen tegenwoordigen geëerbiedigden keizer koning en heer aangaat deze heeft tot devies Gnsta pak de koffers Dit gevleugelde woord deed natuurlgk dadeiyk de ronde en bereikte even natanrlgk het oor der politie Het gevolg was dat de vermetelde kermisreiziger met zyn portretten werd aangehouden hg stond wegens majesteitscheunis ten aanzien van keizer Wilhelm en keizerin Augusta terecht en werd veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf Onmiddellgk nadat zgn straf om was hervatte by zyn bezigheid maar zgn redevoering heeft een kleine wgziging ondergaan En wat onzen tegenwoordigen geèerbiedigden keizer koning en heer aangaat hg heeft natuurlgk ook een devies maar wat dat is mag ik n niet zeggen I En dan brult de geheele verzamelde menigte lachend Ousta pak de koffers I STADSNIEUWS GOUDA 24 September 1900 Onze stadgenoot de heer Spaanderman heeft als directeur van Excelcior in den Haag de zangkoren geleid by gelegenheid van de plechtijfheid in de Regentessekerk Naar de verslagen der Haagsche bladen te oordeelen voldeed het koor uitmuntend en maakte bet gezang diepen indruk De heer Mr J K van Weel komt vopr op het alphabetisch drietal vtn aanbeveling voor Kantonrechter te Hilversum Als nieuwe studenten aan het seminarie der Remoustrantsche broedoijchap zgn aangenomen de heeren J li Oldeman en P Tan Reedt Dortland Dei heer N van Schouwenburg candidaat te Oitevenhaga is beroepen naar De Meem gem Vlenten Voor de docenten bg de Rgks hoogere burgerscholen wordt een betere regeling in t leven geroepen waartoe op de beferooting Toor B Z verhooging van j 60 000 wordt aangevraagd Wegwedstrijd Rotterdam Utrecht en tafkg Het zgn elven reden zy om 10 uur 20 min gtstermorgen af van calé Rozenburg aan den OnAtDdïk te Bstterdam Uet ging om het kampioenschap van Sotterdam dat de Rotterdamsche Rennersvereenigiug liet verrgden Het waren de volgende rgders Richrath L I P Knoops H Croon W Hoos P Schriek M H Simmerraan U M Verhoeven 1 Verhoeff J ükon C vaikDgk on F von Burg allen Rotterdamsche amateurs Sedert 8 Juni 1895 was een dergelgke wedstrgd toenmaals nitgaande van de vereeniging T h o r hier niet gebonden Met het weder trof men het bgzonder er woei een Iriscb briesje met uitzondering van hier en daar een slecht gedeelte waren de wegen ook in goeden staat De deelnemers gingen met flinke vaart af ruim van gangmaking voorzien Voor de gemeente Uonda was een uitstekende bepaling gemaakt ledore deelnemer moest daar afstappen een bewgs van zgn tyd in ontvangst nomen en langzaam door Gouda boentrekken Na verloop van 5 minuten kon hg aan het eind der gemeente weder barder rgden op een bepaald Foin als hy zgn bewgs had ingeleverd De heer J Verhoeff bleek een kranig rjfder hy bereikte het eerst het keerpunt in Utrecht ongeveer 1 K M buiten de gemeente en kwam hier aan de eindstrciop even voor de Ceintuur vry frisch als eerste aan in 3 uur 35 min Cordang deed er destgd 3 uur 3G min over maar toen was de afstand ook enkele kilometers greater De prgs bestond uit een kampioeiissjerpf met een groote verguld zilveren medaille Den 2den prgs behaalde H M Verhoeven in i uur 49 min 99 sec den 3on prys 1 Okon in 4 uur 5 min 51 sec don 4en prys P Schriek in 4 uur 12 min 2 8ec ien5en prgs H Croon in 4 uur 13 min 28 sec Kegelclub ALLE NKGKN te OÜDA Door genoemde kegelclub waren ter gelegenheid van hot drie jarig bestaan Nationale Wedstrgden uitgeschreven van 2 23 September die gisterenavond ten 5 uur eindigden Ten 8 uur bad op de bovenzaal van de Harmonie do prgsuitdeeliiig plaats alvorens daartoe overte gaan nam de Voorzitter de heer P van der Waals het woord n constateerde dat de wedstrgd geslaagd ivas door de medewerking van kegelanrsters en kegelaars hg dankte die daarvoor harteiyk de juryleden dj comité leden en de leden van Alle Negen werden door hein hnrteiyk bedankt voor hetgeen zy hadden gedaan om den wedstrgd te doen slagen hg hoopte dat Ue Negen dien steun steeds ion mogen behouden Daarop vroeg de heer A C don Hertog secretaris der regelings commissie het woord en dankte namens da leden der rêgelingscomraissie en de leden van die club den Voorzitter voor hetgeen hg in hot kortstondig tydsbestek voor de club had gedaan Daarop werd tof de uitreiking der prgzon overgegaan en werd de club die in de korpswedstrgd hot hoogste aantal punten behaalde door den voorzitter toegesproken en geluk gewenscht met het behaalde succes Den uitslag van den korpswedstryd hebbeb wg in een opzer vorige nummers opgenomen zoodat wy die achterwege kunnen laten Do voorzitter van Maipo dankte daarop den voorzitter van Alle Negen voor de hartelgke woorden tot liem gericht hg hoopte dat Alle Negen moge biyven groeien en bloeien Eere wedstryd voor de clubs die pryzen hebben behaald in den korpswedstrgd Do 1ste prys een zilv èren lauwerkrans werd behaald door llnknow te Rotterdam met 170 p 2de prgs verguld zilver eereteeken door Ewaldi te Utrecht met 155 p 3de prgs zilver medaille door Entre Nons te Amsterdam met 153 p 4de prijs zilver medaille door Vlieirende Hollander te Haarlem met 148 p 5de prgs zilver medaille door Prost te Rotterdam met 143 p tide prgs door Maipo te Rotterdam met 143 p 7de prgs Houd Plank te Gouda met 1 30 p 8ste prys Harmonie te Gouda met 126 p Kampioen Wodstryd Massief groot gouden medaille F van Eysden te Rotterdam met 99 p Troastprgs C H Schouten den Haag met 97 p Consoiatieprys van 4er Zee Arasterdammet 89 p Negenprijs van Eysden Rotterdam Achtenprgs van der Wilk Leiden Zevenprys C i urrer Gouda Peraoneele Wodstryd Jac Wenmakers Rotterdam 45 A J Schgndel Schoonhoven 44 Thuring Amsterdam 46 V d Willik Leiden 43 MuUer Rotterdam 43 Polak Rotterdam 43 Furrer Gouda 42 W J Steenland Gouda 41 Schreben Utrecht 41 J van Romen Gouda 1 41 i Schumas Rotterdam 41 Leenderhof LeiJen 41 A van den Brink RotterdaWiidl Befkening Rotterdam 41 Boelhonwer dSn ÉMg 41 P T d Waal Gouda 41 N A van der Ree Souda 40 en A C den Hertog Gouda 40 p Serieprijs 1ste prgs Muller Rotterdam met 121 2de prgs 1 van Romen Gonda met 119 3de prjs Thuring Amsterdam met 115 p Negenprys in den personeelen wedslrjjd P van der Waals met 4 negens F van Wyk aclitoiiprgs met 7 achten Muller Rotterdam zevenprijs met 9 zevens Een bus siroopwafelen voor do club dje op 10 September het Iioogste aantal puuten behaalde word behaald door Maipo te Rotterdam Dames Wedstrgd De volgende dames behaalden prgzon D Woudenberg Wolff Vergeer Pape Zegers den Hertog Eoruing ianders Simon A Woudenborg M de Groot 1 van dor Ree Idenburg on van dor Waals Vrgo Baan Wedstrgd H Vugk met 50 Mertens met 49 Hel mors met 49 F Manu met 49 C Simon 49 J van Romen 49 C Furrer 4H P v d Waals 47 de Letter 47 G Spil 47 A C den Hertog 47 van der Werten 47 van den Brink 47 N van der Wouden 47 G Alblas 47 Pasque 47 1 Zwart 47 Braat 47 Bellefrooi 47 N A van der Ree 47 Thuring 47 P lager 46 Hillo 46 en Polak 45 p Tusschon liet nitreiken der prgzen werd er nog nienigen toespraak tot de winn gl jhonden cu deze laatsten antwoorden aj i By elke medaiHo was een prachtig diplointvgevoegd die do r de firma Smulders Co in den Haag geleverd zgn Nog langen tyd bleef men gezellig in bet clublokaal bgeen Ueui K van iiisler laiii Vrhrs Niotkrs IV 81 3 l DS i 93 1001 l 8811 l il 6 961 6 l 101 61 S1 3 i i l 10 34 900 91 6 11 436 851 101 104 1641 9 188 HO 90 19 114 10 114 1351 1001 66 65 1 1 91 98 loon i 100 1147 141 61 105 74 104 87 161 8 l 9 1 w F 180 n 110 108 10 vuil 100 117 111V 101 fl 88 11 SKFI I NlDiabiSn Cert N l W 8 l i dito litu lltc 3 ilito ilito dito S HoNSil Olil iJouill 1881 98 4 iTAUl Insciir jaiiig 1881 11 8 OoiTiMa Old m papier 1888 6 dito in rivor 1818 6 Himionl 1894 41 dito Qeoiina 1880 4 dito biiRcilh 189 4 dito bij Hop 1189 aO 4 dito in gouil leon ISdS 8 dito dito dito 1884 5 Sr Hjl Perpot achulil 1891 hI TuKKliJ flepr üoov loon IflfiH loc li eoiog irio O j Oeo loenin MrieO ZmnAuRp ff obig 189 6 i M Hoo Ob I it Soh 18 0 VlHKZUiLA Ohl 4 onlttip 1881 V lTl DAil Ohligilien 18116 3 RorriEOiM Slad laou 1894 3 NlD N Afr Haniia af aand Ar6ndBh rab Hii lorlificalon DeliMaatacbappij dito Am Hvpothaekb pandbr 4 Cull My rier Voratonl aaad a Or llypolheollb pandbr 4Vf Kedorlaodiche bank und Ked Haodalmaalioli dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Rott Ujr iolhi okb paortlr i Utr Hvpothwkb dito 4Vi GovriNR Ooat Hong bank aand Rmi Ifjrpolboilkbauk pandb 6j AmalKA P qut hrpoth pandb 4 M lir L i Pr Lira cort 8 ViD Holl lJ Spoorw H j und Mij tot Ripl v St Hpw aand Ned lod Spoorvegm aand Nad Zuid Afr 8pm aand dito dito dito 1891 dito 6 UUI Spoorwl 1887 89 A Bobl Sl Zaid lUl Spumg H obl 8 POI IH WariCihau Wh l BeaL Or Riiaa SifVMii oU 4Baltiacbe dito aand Faatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kulak Ch Alov Sp kap pl 4 dito dito oblig 4 AMniu Gent l ao Bp H obl 6 Chic k North W pr C r aand dito dito Win 8t Potor obl 1 Donvar fc Eio Or 9pn oert ff a IllinoUC itralobl ingond4 Louiav fc KaahrilliCort aand Mexico N Sp Mi la kTp o 8 N York Outaaio fc Weal aaad Penn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif lo bjp in gond 6 at Onfvang en oen groote coIlcofW De onsche Qlacé HaadsclioeBea voor DAMES en HEEREN VAN OS Z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA telephium ¥ Ut Rechtszaken Voor do rechtbank to Rotterdam stonden Zaterdag j l o a de volgende personen terecht H J van Ilunren bevond zich in den laten avond van 25 lani in staat van dronkenschap op den openbaren weg te t ouda Door de agenten van politie J van Katwyk en H Akkerman aangevat om naar het comuii ssaria it overgobracht te worden waren dcie agenten daarin verhinderd door P H 26 jaar vecdryver G 1 do K 17 jaar pakhuisknceht en L 21 janr sjouwer allen te Gouda die v II vasthielden en aan hem rukten en trokken en alzoii tegenweer boden Eiach voor 1 H 4 weken voor t 1 de K en L Z ieder ü weken gi vnngenisslraf Tegen 11 M 31 jaar gondsmid te Schoonhoven die lick ii 17 Iniii in driiiikciischap verzette tegen een gomcente veldwachter werd gcCi cUt 1 15 hoste sub 16 dagen hechtenis De Directeur van hot Post on Telograafkantoor alhier briiigt ter algemoone konnis dat te rekenen van Zondag 30 derer des Zondags slechts t ióne bcstolling zal worden uitgevoerd Deze bestelling zal aanvangen in plaats van om 7 10 om 7 55 spoortyd en zulks met h l doel om daarin nog op te nemen de correspondontie wulke wordt aangebracht mot den trein die ton 7 8 van de richting Ctroclit aankomt In verband met bovenvermelde regeling wordt des Zondags ann het publiek van 12 30 1 30 kosteloos de golegonbeid gegeven om de brieven enz wolko met nader aangekomen puston zgn aangebracht aan het Postkantoor af te halen Gouda 24 September 19flO De Directeur voornoemd M C HENNEyiJIN Veemarkt te Rotterdam MaaAilag 34 Sept i oo j Vette OftSt n en Kï cicn gücdcn artnvoer iryücn waren vtH r ic kwaliteit 34 ac kwal 33 je kwiiliteit o cent per half Kilo Vette Kalveren yoedon aanvner ïokwjihtcil iB aile kwaliteit a6 jiie kwaliteit 33 cent cr half Kilo iï Vette VnrkeriM rcrielijke aanvoer iste kwaliteit 33 I ade kwaliteit 33 3 lc kwaliteit ao cent iwr half Kilo Schupei en Lammeren gocrl aange oerd De hamlfl was in ivet ven prij büu lcnii Stha en en laniuieren inimler in pi ij I e Nouvoaiité H CAPES en IUi a MA TI LS zgn in ruime keuze voorhanden ü SAM80iM aüveiiti otiéï I Ueboren NELLY ouderü J L va EI IK P vak EUK van WreomoyK üoiiiA 23 Sept UHKI Do Hoor en Mevrouw OVERBOSCHUORTnoKK brengen met deze hunnen harteIgkcn dank voor do vele blgkon van belangstelling p 17 September ontvangen I II 1 TE IH l R AANGEBODEN tegen 1 October l IOO een praclitig Pakhuis gotof eii tt iotida uait dun Tartsiiii rcl Tfi bfivrai en Lange Ticndowi I 29 Zijt Gij Doof 77 n t V tl ii v M DOOFHEID nfHlIllDHOORfCHElP tljn rm H lk di i r K r n ij i fl B fii fn 4i Hrfii titvdi dtrael p B8 l rtjlt l w 4 iil ri t iklnK run t vrij wtm Ikiui xieïrniHt woloiK oiik i t m i Imiii K n ii l r Oifciton M Asnil UtitUiili