Goudsche Courant, woensdag 26 september 1900

Noa 8300 Woensdag 36 September lOOO SOste Jaargang mimm mmmi JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMB Sa De Uitgtive de er Courant geschiedt dagelijks mét uitaondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN TeletaM i ADVERT ENTIEN worden geplnat t van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar pkiatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des loi FEMSCEE ST00MVEE7EEU ekeuiiseke WusckeriJ TA H oi i e iieimeb 19 KraiêkatU KotterilnmOlbnntwrt door Z M den Komu dar Bclgan Boo kUpM roor iOUUA i HMf A VAN OS Az ii Mei U t oor Iwt itoonwn en t rt i ii lla Umren en DamMgudarobèo alioali alia Kindergoaderan Bpaciala innchting roor het ilooni n van plQ iamanteli rearan bont aas Oordgnao tafelklaeden ani worden naar da nienwite an laatita methode ga arfd Alia goaderen batig geatoomd o gevartu worden oniehadelijk roor de geiondceid rolgeai taal bawarjit E CASSITO TANDARTS Turfmarkt 185 Oouda Mi Spreeksar ran lO tot 4 uur DINHDAOH on ZATKKDAHH van tot O uur behandeling van miiivermogeBdon Op dit uur worden knnsttandaiiparaten tegen verlaagd tariel ferBtrekt Il wordt vertocht op t MEKK te letten iFiT Hirr MiOW VA M RAVEMSWAAY Züf E QORINCHEM I Deie TUBBÊN w orden afgeleverd in Teriegalde pakje van m wt en n A en ttn Ntd ona met vermelding van Nommer en IPrgi voorzien n neTonttaanii Merk volgene Ue Wet gedepo Fnwrd Zich tot de uitvoeruiK n geëerde order aanbevelende 1 BR E BBA ART Vt Cieeii Engelsch t m ar Echt BOEÏIEITBEOOD i oent de K G A SLKGT SIK UWË HAVEN 2 Thiiny Wondtrbalttm fl du Rolieelo wor l l liukonii on Rtirwmil tlHovtfrtniffntl imddel t ii nlU llor Long I f ernaatil ktev ent Itwemlig oWül a m V uitWBudlg lli lujim iille EiektogövaUwn mot goed Bvolg Ban te onden l rOi JKir con 1 1 per port I 1 1 Wo dintlf TUwry i beilt eenaUnog on n o k u d o g n c k r ii l l en lieiUame werkrnn Mnekt taoetel eUe pijiilgko en miï r olli oponlio Kuhiwl o orlj li5 Mat im tM eril u 14 l r oud voor ong ncnll lt cchouden heen fi el unUm oini lm aS laar kankerHidcn itentM Broniit gouMun en emufliling dor pljiiou bg ondon onUUikingen wu van nllerlei en Prt per pot 150 por po tf 1 60 Cenirnnl l i pit voor Nederland i Am lhok T HKSiKI S4IHEK N Rol n t Am ti r l Wiu cl I l II l Miev o B l l I l Bet tM t ooachadelrlutv ee y makWrfeW poeumlitdtl nxK Ue a 1 vooral damie ea KlndtrKho nw rk bd ApptMW van C M llilllir k Ca arlli Baatlhttr 14 Mm letu rxd op naam en fafariekanucfc Trelslsiartiu 20 OctolDer LOTEN IN DE GOLÜSCHE PAAliDi LOTi RW zj n è 50 Cla per lot veikrijgrbaar by A BUIITKMAÏÏ Zn flO ÓFDPBIJZElN Rytuigen met een entwee Paarden bespannen Paarden Buml vcc enz tevensverzekering laatscliappij Goedgekeurd hg Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 JMaatschapi lijk Ka rltaal ƒ 2 000 000 geheel gciilaiiisi VERZEKERD BEDRAG 36 800000 30 September 1899 RESERVE H 196 000 Hluit l liK soorten van voriekeringen op levens en sterltekanaen gegiond De Tarieven zijn volgen de laatste sterltctafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan hot HOOFDBUREAU te Dordrecht en de Bl TKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam b den Hoofd en de Irovmciale InBpccteurh i n H de Agenten in alle plaatsen van Nederland j i fi n p i mi ifi Dour ti n eah Igcmcen u nb utMi Mart EcreUl omii en Oouit BthraCDtic PRAEPARATEN VAN i I Uino aTUCIIC n t x 1 1 k iidtrcti ill ulwaM ncn gebrckaar eelluat alechu pilnenerlni lenuwbool dpljn t versttrltlng na Jlekle of kraambed koorll n hare etvolemOUINALAROCHE fiRRUOIKEUX m h l bijmmkr leficn Bloedjebrak Blaekiucht kwalen van Krnlechen laeftUd en V grtn l jr iii flai i n 1 90 in l Pilral Qfanvoediaam veralerkend aangenaainvnnnna k voordaselljkKherti nik I 1 KCI V aCaU yf o ül f T kinderen zwakken on küeracbtlge geetellen uer aan te bc reien AU aneeaklachdt e drank l ii nooml jen l r apljaverterlnaaorfanen en dlarrMt ook i w v K n 1 Kt i 70 a 4 l l r O 0 HKki O ÖO l uHen A S Kgr 0 90 roor luitjclinucn en Vleine kiiule ChcfDlteh MoltrCilSlrfSkf Speciaal vtxir Kindervoeding niiverc lVlCiK omiVCr K r 0 50 Kt O Ac i Ua MA Srvttfl aféon Uci r kcn uner hahe t itfarette l voldoende ter bMtnjAStnma C Igareueil 1 ic hevlgnte nvaUen van Aithnu etc In loonies ft y Ö 80 1 ARÖ T M aa nr1a RnnVutnc FRUIT PUROATIEF tegen Veratopplog latnarinaC DOnOOnb belen Mrsralne Con£ 8tle ett TOon lo kal Uiana voor Vlndcren l cwi n r lr l ama daar de Yonn voor hil Vimi b eerlUk c dt irlede Bonliona v n KKAM FI II N llOl M l elani n ke diensten srlUk en d t Miitak aangenaam i l nlH per don tey 0 00 en 0 60 m Hoej Verkoudheid en Keelpijn h lUmoploMena en veruchlend middüT MJ uitnemendheid uUiluucnd in icnjes ve SalmiakPastnies f f een ilUmoplOMenil en veruchlciKj n KRAEPEUEN k HOLM te ZeUt fn atltn foortUn ram 1 9 frMparalirm ram KRAEPELIEN HOLM Hofleverancierè ZEIST MiJki □ flcMhjM verkrijubaar J njs ƒ O aO pT llexhje liMli ii gy niet wilt hoesten gebrnifl de allerwege bekroonde eo wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract ménhi uit Ie Kotfinklüke Stoomtabriek De Honingbloeni vati X VA1 SCHAlH COe OenlIaaer llollcïOTmrs SOHAIK SCHAIK SOHAIK SOHAIK SOHAIK SOHAIK SCHAIK SOHAIK SOHAIK SOHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Van VAN Oo 8 Mellanthe i li t lioalo middel dor wereld Co S Mellantha genooat KmkUooat Co s MeHtothe gonoeat iwiwel oud nl Jüug Co 8 Mellantbe maft in geen hungozm ontbroken CO b Ittellanthe t at oortiluroucf onder Scheikundig toewhl Co S MoUanthe idlp onherroepelijk Oo 8 Mollaulhe i liekroond p t Eareiliploma a Co B Meliailthe bekroond met oud Co 8 Molianthe bekroond mol ZiWer Co 8 Hellanthe i vonjgbaar in flaoona van 40 rti rooit en fl f h irma WOLt F Jt Co Weathalen 198 Gouda It BBiJüS KlciwagE I0O Ooutia B B VAl MILD Veer Ul B 126 te ourfa k BOD MAN Uoordrtkt J Th TOBKBN Bn toop B V WI IK OudxKilfr M KOLKMAN WaddiMmn H BOLLMAN Bodtgravm PLNKSE Nitumrkrrk ad Uut W J VA DAM Haoêlreeht A N vinZESSEN SeAoonAorSa It BOK De lionder tan deio Bon wenscht te ontvangen 1 9S t Hd van GfFeó r latte an0n9fS9zitity9n bevattende 30 Kaarten èi U Franco per post f 44 Gebroeders STEEUSMA Bloemisten GOUDA WSA Salon Kamer en fc Grafdecoraties orbeilles Jardioières BoiiquellfB fyi GRAF en F££STZRA11SEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleg eo oodrrboud vao Toinei Alleen verkoop voor GOUDA en Omitreta van jifaBCTBy croEie Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkrjgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelak voor vruchten bloemen en planten LHer 10 50 L 0 80 1 L f 1 50 5 L I 7 TELEPH No 114 P O IKK ODDK GEIEVEE Merk NIGHTCAP 9 SCHÏRDAMMEK P E ETERS Jz AU bowya rao eehtheid il cachet en kurk ataeda vooih len van den naam dor Pinai P HOPPE Hiir Wie werkelijk prijs stelt een IKUKI IJH te hebben laat zich lotografocren in de Votogrnfiteke HuuêtlHrichltmg STTJTDIO Tan Pa V D l¥4 tLIS Fl SINGEL 661 Wie ker j il do Kehte Elktil Cucao to mfangoiv leuauiongesteld en oa vale oruoCnoniingen in dou handel gekomen oinlu det num des aitvinders Dr Michdellu vervaardigd ap de beate LLaohines iu hot wereldberoemde étabblisaement van 6ebr £ SloUwerok te Eenlen elacbe J r n2lcl2a€HV Bikel Caclo in Tierktnton busaen De Eikel Oacau is m t melk gekookt eena aangename gezunda drank voor Ai niykaoh gabruik em i 2 thealepab vaa poeder voor eei kop Chocolate AJa goneeskracttige drank bij gerval ran diarrbee alecota met water te gebruiken Verkrygbaar bij de voomufflite E 1 Apotheken au Vt Ka V fi proeftin le TTM c è 0 i 0 35 Onetaalvartegenwoordiger voor Nedor Juliug Mattenklodi AmntM am Ealveistraat 103 Ikleow oBovertraOen 1 Prof Dr Liebers weliiekond luiOWSBACHT UIzik AUaen eeht met FIbriakamerk tot voortdurende radicale en lekere genezing van alle wlf de meest hardnekkige nuwMiektea vooral ootataan diwr gig atdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleeh lücht Benauwdheid Hooldpjn Migraine Sartkloppin MaagpSn lachte pijavertering Onvermogen Impoteni PoUntione enz Uitvoerige proepectnasen 1 11 feaoh fl 1 S 8 dubbele oldl lOn n 1 ilop8t Mattb d Yogte Zaltlioiimal Ill p l M Cliban it Co BoUerdam t Happel Grarenhage I almraani do Jong J C o Bolterda W S Co Oouda n bü alle drogisten Ooaila Dmk vu A BIUN£HAt Z Uitsluitend voor de Abo né s van dit blad Tegen iswUseling van de Boa voor komende op de vierde pagina van dit tinmmer kon men aan ons Bnrean tegen betaling van iS eeutê de prachtig uitgevoerde ATLAS VAN NEDERLAND EN ZIJNE BEZITTINGEN bevattende 30 Kaarten bekomen Deze Atlas bewerkt onder toezicht vao verschillende Hooiden van Scholen is voorzien van een register van plaatsnamen die op de kaartjes voorkomen terwgl de afstanden der hoofdplaatsen in kilometers zijn aangegeven Bü toezending van efff em veertig eeM $ wordt de Atlas franco per post toegezonden Bultenlanüscli Overzicht ii Oorlogsnienws is er geen ander dan de bezetting van Komatiepoort door de EngclBchen ontmoetten geen tegenstand zegt het telegram van de Daily Mail en de Boeren vlnchtten d grens over Dit telegram is van den 23en maar Vrydagavond vonden wq in de bladen reeds een telegram waarin de ontraiming van Komatiepoort vermeld was en Bobejts zelf heeft daarover den 19en al geseind Er zün nog geen nadere bijzonderheden bekend geworden over het vernielen van do Long Toms of een Long Tom en van andere kanonnen door de Boeren zelf Roberts vermeldde dat in bovenbedoeld telegram van den 19on WiJ vermoeden dns dat hij het maar van hooren zeggen had evenals de ontraiming van Komatiepoort Dat de Boeren een of meer zware stukken geschut vernield hebben om te beletten dat zü in handen van de Engëlschen vielen is overigens aannemelijk genoeg maar het zou wel van belang z jn daar wat meer van te weten Dit Lonrengo Martnes komen van Reuter en Central News nog een paar telegrammen waaraan wij weinig waarde hechten De vrouwen en kinderen van Se Boeren werden daar Zaterdag verwacht Portageesche vlaggen zün op verschillende punten van de grensgeplaataifom de Boeren te waarschuwen toch wilden de Boeren die de grens overtrokkken hun wapens behouden en vandaar botsingen met de Portugeezen FE VILLETODf MWkMO ilillia 5 Hij had opgehooden met spreken en Mt met op de borst getonken hoold terwijl zijne oo en op den grond gevestigd waren Een vernietigd ellendig hopeloos weten j zóó geh ken dat men hem geen verwijt durfde doen Ik sloeg hem zwijgend gade Plotseling vroeg hij Kunt gU geene ve tschuldiging voor m vmden Mr Vaughan Geene antwoordde ik my dunkt dat er weinig verschil bestaat tusschen u on uwe medepUch stond op Denkt gij dat Pauline zal herstellen Ik denk ik hoop dat ik haar b hmJdc tehuiskomst m welstand zal weervinden Dan moet gij haar verhalen in welken uwstand rii mij gevonden hebt misschien zal het haar gelukkiger maken al zy weet dat Anthony s dood mij indirect daartoe gebracht heeft Ik boog toestemmend b j deze droevige opdraidit Nu moet ik heengaan zcide h haÏTereod zich met moeite naar de deur voortslepende Mtettegenstaande zijne zonden kon ik het rampMÜig weien niet loódcr een wpard laten vertreucen waarbij verscheiden mannen gewond zouden zijn Men vreest dat er nog meer gevochten zal worden de Portngeezen ziJn nagenoeg machteloos zoo lang er geen versterkingen op de grens aangekomen zün Intusschen zou reeds al de beschikbarePortugeesche artillerie naar de grens gezonden zijn De berichten uit China doen zien dat de Dnitsche regeering door haar voorstellen de vingtr op de wonde plek heeft gelegd Uit Sjanghai wordt geseind dat prins Tsjing Donderdag moet verklaard hebbon Vredesonderhandelingen z n onmogelijk wanneer de voorstellen van Duitschlaad en Engeland worden aangenomen en de eisch gesteld dat de hoogstgeplaatste personen in het Kyk als misdadigers zuUen worden gestraft En een Laffau telegram meldt dat de Keizer en de Keizerin weigeren illen de uitlevering toe te staati van prins Toean en andere leiders der Boxers die tot het koizerIgk gealachffcehooren of eenig vaorstel betreffende hanne bestraffing ig overweging te nemen Hieruit leidt men af dat de invloed der Boxers in de omgeving van tfo keizerinweduwe toeneemt De Voss Ztg zegt Prins Tsjing schijnt in de meening te vorkeoren dat de Duitschej voorstellen tegen de Keizerin zijn gericht Hoewel de schuld der Keizerin aan de moorden buiten eenigen twijfel staat is dit toch niet de bedoeling Zelfs de Dnitsche regeering zal wel een oogje toedrukkon als het blijkt dat het aanblijven van keizerin TsoeHsi aan de regeering in het belang is van het herstel en van het behond der orde Dat Rusland als de beschermer en de verdediger van de Keizerin zou optreden wordt door de Voss Ztg ontkend op grond van onderstaande mededeeling die de Politische Correspondenz uit Petersburg ontving Rusland heeft volstrekt geen bijzondere voorliefde voor de keizerin Tsoe Hsi De Russische politiek is er slochts tegen dat aan de Chinezen bg wijze van straf een ander staatshoofd wordt gegeven biJ de genade der mogendheden Want Rusland wil voir alles de dnurzaamheid der toestaifden in China verzekeren Daarom zal te Petersburg ernstig beraadslaagd worden over de houding die tegenover de keizerin moet worden aangenomen En al wordt bewezen dat hot noodig is aan de keizerin eiken invloed op de regeering te ontnemen en dat ds invoering van een nieuw regeeringsstelsol goede verwachtingen geeft voor de toekomst en geen moeilijkheden zal veroorzaken bij de uitvoering dan zal de Russische regoering zich geen oogenblik bi haar besliiiten Wacht een oogenbhk zeide ik zeg mij of ik iets doen kan om uw leven eenigszins dragelijker te maken Hij glimlachte droevig Gij zoudt mij een weinig geld kunnen geven Misschien zal ik gelegenheid vinden het te bebouden en mij van tijd tot tijd eenige versnapering kunnen verschaflen Ik gaf hem verscheiden banknoten die hij tusschen zijne lompen verborg Wilt gij meer hebben vroeg ik Hij schudde echter ontkennend met het hoofd Ik verwacht dat ook deze mu ontlU len zullen zijn eer ik ze zal kunnen besteden Maar bestaat er geen micldel om geld bij iemand voor uw gebruik te deponeeren Gij zoudt wat aan den Kapitein ter hand leun nen llen Indien hij een goedhartig en eerlijk man is zal misschien een gedeelte er van in mijn besit komen Maar zelfs is dit zeer twijielachtig Ik beloofde hem dit te doen gevoelende £ it of het in zijn buit zou komen ol met zel£i de poging er toe mij geruster zoude maken Maar wat zal uwe toekomst zijn Waar voert men u heen en hoedanig zal uwe levenswijze wezen Men bren pns regelrecht naar den uitersten uithodc an Siberië naar Nertchinsk Daar zal ik met anderen wordeik achtergelaten om m de mijnen te wetken Wij legden dien ganschen weg te voet en geketend af Wa een verschrikkelijk lot Ceneri glimUchte Na hetgeen tk doorgaan heb is het alsot het Paradijs voor Oiij geopend xal worden Wanneer iemai tegen de Ruisbcbe laten leiden door persoonlijke overwegingen tegenover keizerin Tsoo Hsi Als in dezo uiting de moening der Rnssische Regeering wordt weergegeven zegt de Voss Ztg dan is er geen tw fel mogelgk of Kneland itaat geheel op den grondslag dis door de Dnitsche Regeering in haar nota is aangenomen In Engeland hebben op de ministprieele manifesten thans Campbell Uannorman on air William Harconrt geantwoord Natuurlijk doen zij al han best om het shibboleth doier yorkieüngen zooals het door de Regaering is aangegeven te verworpen on debeteekenis van den strgd eldars te zooken Harconrt herinnert dat in 1895 door Chamberlain verklaard werd dat de tiJd was gekomen om vooral in sociale he rvormingen kracht te zoeken en pat vraagt hij is op t gebied der sociale hervormingen gedaan De vraagstukken die oplossing oischcn en niat opgelost tijn worden door boido liberale leiders genoemd do p isiocnvorzekering de woningquaestie het matigheidsvraagstuk Harcourt oefent voorts critiok uit over hot financieel beleid dat tot belastingvorhooging en vermeerdering van nationale schuld heeft geleid en de gewone uitgaven zelfs buitengewoon heoft doen toenemen zonder veel nut voer het volk Homo Rulo wordt ovon doch leer voorzichtig door Bannerman aangeroerd Hij Verklaart getrouw te bl ven aan de overtniginf dat wil men de opinie in Ierland bevredigo en de Ieren tot trouwe vaderlanders maken een groote mate van zelfbestuur in binnenlandscho aangelegenheden moet worden gegund Hi draagt echter zorg te doen nitkomen dat het moet geschieden onder complete subordination to the Imperial Parliament en dat hü de oplossing van het vraagstuk aan de toekomst wil overlaten Dat van hen niets kon verwacht worden voor de Znid Afrikaansche Republiokon kon vooruit worden nagegaan ISeiden beweren dat in de gegeven omstandigheden geen andere weg dan annexatie overblijft waarbij tl overigens die annexatie zoo wenschen dat administratieve zelfstandigheid zooveel mogelijk wordt gewaarborgd Maar over het draven van de Rogeoring naar den oorlog en over de rampzalige gevolgen van t onvoorbereid ten oorlog trekken wordt de oude critiek geoefend Het de hnide door de Ministers gebracht aan de dapperheid der troepen vereenigen zü zich geheel maar verklaren zij het is niet Hr Ms Reg die zich die hulde mag toceigenen door de dapperheid der troepen is gered wat zg heeft bedorven wet gezondigd heeft dan is zijn eenige hoop dat hij terstond naar Sibené gebonden moge worden Dat staat gelijk aan een overgang uit de hel naar den hemel Ik begrijp u niet Dat zoudt gi Vel indien gij zooaU ik maanden lang vöör dat uwe zaak behandeld en gij ver oordceld werd In de gevangenis had gezucht Indien gij geworpen waart geworden in een cel zonder licht zonder lurht en zonder ruimte om u te bewege Indien gij uwe medegevangenen 10 de naaste cellen in hunne krankzinnigheid hadthooren weeklagen krank zinnwhcid waartoe rij door atgeheele a ondermg en mishandeling ge bracht waren Indien j ü eiken morden by uw ontwaken zoudt gezegd Siebben ook ik zal voor de avond valt van mijne zinnen beroofd zijn Indien men u had laten bevriezen u met roeden geslagen èh uitgehongerd had om u te dwin n uwe vrienden te verraden dan Mr Vaughan zoudt gij met vurig verlangen naar de martelingen van Siberië uitzien Ik zweer u siï vervolgde hij met meer opgewondenheid dan hij tot nu toe had aan ikn dag gelegd dat indien de beschaafde Suten van Kuropa slechts een tiendedeel kenden van de verschrikkingen en moorden m een Russische gevangenis zij zouden zeggen Schuklig of onschuldig zal ge n menschelijk wezcïJ op zulk ecoe wjze gefolterd worden en souden zij ter wille der menschelukheid het geheele vervloekte rijk van de oppervi akte der aa e doen veidwijficn I Maar twmtig jaren in de mijiïen I Bestaat er geen boc om te ontsnappen i éannennan merkt op dat een offer van 40 0Ü0 landjgonooten on 70 millioen pd st is noodig geweest om zoo nietige ropabliekjea moester te worden En ik laat nog daar voegt hil er wijselük aan toe de vorlieien van onze dappere v janden en de maatschap pelpe en politieke gevolgen van don harte toohtelüken haat zoowel in onze eigen kolonies als iu de andere Staten gewekt Dan ook laten zü niet na te doen uitkomon dat de Rogeoring erkent dat de legerurganisatie waarmede zg dezen oorlog ondernomon heelt C niet deugt Zü vinden dit allerminst een reden om de hervorming der legerurganisatie aan deze Rogeoring toe te vortronwon Het Italiaaniche ministerie icbüntiichno vrü sterk te gevoelen Na do hevige crisis die men pas in dat land heoft doorstaan is de kans op oen llboraaloppositie ministorio zeer klein evenzeer als op een strgdlustig ministerie dat opieuw de yVerschrikkingon van hot obstructionismo in het lovon 2uu roepen en algemeene verkiezingen onveringdclük makon Het ministerie van Saracco voldoet aan de eischen van het oogenblik hot schünt i overtuiging te hebben dat de wetten voldowde zün om de orde to handhaven en de bestaande instellingen te beschermtn mits de wetten met strongliuii worden uittovuerd In dat geval kan de kamer zich mot de economische kwesties van het land gaan bezighouden welker oplossing alleen de mat u Italië kan doeil wedorkeeren Men vermoedt echter dat do debatten in de Kamer zeer levendig zullen zÜn De ramp te Jastcl Mtiiloe waar büna een vt stelük persoon omkwam liooft volo protes ten en bekentenissen uitgelokt terwgl de bladen die de spoorwogmaatschappyon verdedigen ten slotte hebben erkend dat men in Italië geen voldoend matoriaal bezit en hot een wonder laag heeten dat dergolgke rampen niet dagelgks voorkomen De nHÜtaire pers bljft hardnekkig beweren dat Italic geen artillerie en geen vloot bezit wat langzamerhand oen algemoone ontstemming en opgewondenheid lieeft veroorzaakt Het is te bogrgpen Honderd niilliocneu zün voor leger en vloot roods uitgegeven on nu wordt verteld dat men geen kanonnen en geen vloot hoeft eo oen spoorwegmatoriaal wahrop niet vertrouwd kan worden Natuurlük zullen dezo en andere onderworpen heel wat drnkto en opgevKindenheid in het parlement teweeg brengen en de positie van het ministerie moeilgk makon waiini or het tenminste van zijn vacantio geen gobrnik heeft gemaakt om wetsontwerpen te vervaar Waarheen zoude ik kunnen antvlM iu en i Kijk op de landkaart en zie waar Nerti hinsk gclcgtnis Indien ik ontsnapte zoude ik eifikel tiisuchen de bergen kunnen rondzwerven tot tk sliert of een der wilde stammen uit den omtrek mij zoude dopden Neen Mr Vaughan eene ontsnapping uit Siberië vindt men slechts in romans Dus zult gil als een slaat moeten arbeiden tot aan uwen dood Ik hoop het niet Ik verzamelde eertijds vele S egevens omtrent Hibensrhe ballmgen en om u e waarheid te zeg n verdroot in de oi jiiUtheid der olgemeene opinie ten perste Thans steunt mij de eenige hoop dat mijn nasiwringen mij de waarheid oantooni n fis de behandeling daar dan met zoo slecht Slecht genoeg omdat men steeds aan de willekeur van een armzaligen tyran is overgelaten Het lijdt geen twijfel dat ik gwlurende een jaar of twee zat moeten zwoegen m de mijnen Indien ik dit overleef iets wat hoogst onwaarschynlijk is zal ik misschien door mij de gunst van den stadhouder te verwerven van het werken in de mijnen ontheven worden en mij zelfs worddb toegestaan in de een of andere lU l te ga n wonen en zelf in mijn levensonderhoud te voorzien Ik heb zeer veel h Mu dat mijn geneeskundige bekwaamheid mij daarbij van groot nut zal kunnen zijn Dokiers lijn zeer tchiüursch in Aziati ah Buslatid Wordt wrwigj