Goudsche Courant, woensdag 26 september 1900

V Uirecte Spoorwegverblndlogen met üOUDA Zomtjrcllegst 1900 Aaogevaiigeo 1 Mei TUd vaa Greenvtcli 8 88 8 40 8 80 8 87 9 06 9 88 9 40 10 18 eOUDi ROTTÜRDiMrii TU B i 11 39 18 18 18 98 18 6 1 1 87 8 86 3 86 3 48 4 39 4 64 8 88 6 16 7 86 7 48 8 14 8 17 S 83 9 14 10 09 10 18 10 40 11 47 1 I 6 01 84 jj 10 19 t 9 18 9 19 9 83 9 87 1 10 i lJ 1 86 f 5 11 9 V w w ff 6 18 t n it 8 46 S it 4 03 8 87 6 4 8 36 7 47 8 07 ir ff 6 10 ff f ff ff ff ff ff ff6 80ff ff ffff ff AllMn Ie on Bei kluee £ Iztn bgbeUlen g Op dele Ijeinen lyn Zeadag Uundag en Diudig adugioho retombiljatten voor de 8e kl rerkrggbutf tegen enkelen Traektpryi 3 HollaadHlie Spoor L Bitra nppleaunt bewiji EOTTXEDAM SOVBl riee rern 9 46 t f ff ff 19 48 9 8 ff ff 18 68 9 18 9 47 ff 10 16 11 81 11 48 18 10 7 88 7 4S 8 39 a 6 41 11 88 19 06 18 81 1 81 7 89 7 49 8 84 8 04 9 00 9 89 10 08 10 34 d Alleen Ie en 8e Uaaae eitni betalen e Paonltatiaf op den loop kan niet gerekend worden H Hollnndaeke ipoor l Extra aapplementbewtja ran de Compagnie der Wagona iti eOODA DEN HAAeriae reran 10 19 10 69 11 88 18 16 18 86 18 68 1 83 8 88 8 46 4 19 4 60 6 86 £ 49 6 18 7 89 11 11 ff 1 10 ff ff ff ff 6 09 ff 11 19 1 91 ff ff ff ff 6 18 ff ff 11 86 ff ff l 6 ff ff ff 6 87 ff ff ff ff 10 48 11 4119 08 18 46 19 66 1 40 8 90 9 66 4 16 4 48 6 318 68 6 16 6 46 7 57 8 01 8 99 9 17 9 6S 8 18 8 94 8 88 E B 8 43 8 6I= 44 11 19 0 4 00 4 10 4 80 6 39 6 98 7 41 7 56 S 18 9 48 10 86 4 86 i iS 9 49 4 60 6 43 10 08 6 01 6 84 10 14 j 1 87 4 87 4 47 8 18 8 4 7 06 8 09 8 93 8 46 10 35 10 61 O O U U A A UHTERDaU i m eena aU U 6 9 8 U 8 88 9 38 10 96 10 69 13 08 1 38 9 46 8 88 4 O 4 48 6 16 8 48 9 61 I0 i9 10 37 10 86 11 07 Amat W 8 01 8 88 9 111 10 10 11 09 18 48 13 67 3 09 3 86 4 18 4 87 6 36 6 449 3610 35 1 03 11 47 19 00 A mat C 8 1 9 18 9 81 10 96 11 94 1 03 1 10 9 841 98 4 30 6 13 6 80 9 S 1 50 11 16 18 03 13 15 aHage 8 89 04 7 08 7 16 7 39 8 86 8 88 9 03 9 44 10 1111 98 11 86 19 06 1 30 3 40 3 Voorburg 8 88 j 10 17 l Zoolerm Zeg 6 69 = 10 39 1 80 ZeTOtth Mo 08 i 10 48 9 01 Onnda 6 14 81 7 98 7 49 8 07 9 08 F 9 98 9 80 10 1110 64 11 66 19 08 18 34 9 19 8 09 3 lO Harmonikatnin alleen Ie en Se klaaaa eitH betalen 0 O l S A 11 VR K C B t riee vein 6 34 7 48 8 16 9 0T 9 89 10 14 10 69 18 00 13 87 3 16 S 13 4 88 11 16 8 88 8 98 11 34 3 40 3 89 7 04 8 18 8 83 9 89 10 14 10 49 11 47 18 39 1 00 8 08 3 45 6 04 6 11 6 30 7 00 ilut C 6 8J 7 16 7 69 8 16 9 18 9 81 11 16 13 87 13 60 9 10 8 10 8 34 4 45 31 7 09 8 10 9 34 9 81 Imai W 6 84 6 47 7 30 8 18 8 45 9 80 u 48 11 80 13 43 1 06 3 41 3 39 3 49 8 011 6 86 7 96 8 38 9 40 10 06 Houda 7 80 7 81 8 18 9 07 9 99 10 18 10 3t 13 61 1 3 1 83 8 98 4 18 4 84 8 47 7 84 8 09 9 13 10 37 11 3S Te Utrecht is het eerste natuurkundige examen afgelegd door den heer C E Volker i 53 7 00 7 88 9 00 7 84 9 18 9 84 84 7 41 8 3 9 41 10 07 10 18 11 38 18 6 63 7 47 8 1 9 30 10 10 10 86 11 88 13 03 1 60 3 08 8 80 4 01 4 48 6 89 6 6 07 6 41 8 09 9 37 10 38 11 86 13 87 4 9S 6 33 6 63 8 17 10 41 11 86 4 83 8 43 7 08 7 14 8 30 9 14 9 66 10 64 11 37 13 11 13 61 3 38 8 40 3 86 4 46 5 80 13 7 Bij Kon Besl zijn benoemd bij het personeel der militaire administratie van bat leger in NederlandschIndië tot tweedeluitenant kwartiermeestei G B H Kits yan Heynin digen die in ie verdediging van het land voorzien en tot vernieuwing van liet spoorwegmaterieel leiden zonder zich nochthans de verontwaardiging en verwijten op den hals te halen der belastingbetalend en die op een billijker en meer aidoende regeling der belastingen aandringen Maar wij zeiden het kabinet schijnt zich nog al sterk te gevoelen Verspreide Berichten Fkaskbuk Hoewel er Zaterdag van eiken bezoeker op de Tentoonstelling nA tien nnr in den morgen tot de sluiting vier tickets werden gevraagd kwamen er toch behalve de bargemeesters en andere aatoriteiten die vrij entree hadden nog 190 586 bezoekers met tickets ol wel 29 S 473 in het geheel en Vrijdag 341 123 terwijl het eorgipteren bü ptachtig herfstweer en beerleken zonneschijn weer enorm geanimeerd was van den vroegen morgen at een der mooiste dagen van de geheele Tentoonstelling Op het internationale congres van metaalbewerkers te Parijs is besloten te Sheffield het secretariaat van den internationalen bond te vestigenen voortaan een congres te honden om de drie jaar terwgl aangenomen werd een voorstel van Ëngelsche zijde op grond waarvan alle natiën wederkeerig naar elkaar zuUen afvaardigen gedelegeerden ter kennisneming van de wijze van werken ten einde aldns de technische vaardigheid en bekwaamheid der metaalbewerkers te verhoogen Ter gelegenheid van het burgemeestersbanket heelt president Lonbet in 166 gevallen vröschelding van straf verleend waarbij niet mulder dan dertig bladen van alle richting en klenr profltoèren SPlNJIi Maarschalk Martinez Campos die in de Spaansche geschiedenis der laatste dertig jaar een groote rol heeft gespoeld is eergistermorgen na kortstondige ziekte op zesen zestigjarigen leeftp overleden Bij den eersten opstand op Cnba was Campos oppetbevelhebber der Spaansohe troepen hij was herhaaldelijk minister van oorlog en steeds fungeerde hij als raadgever van de koningin regentes Alleen nit Cornnna trekken 4500 personen naar Cuba en een 1600 wachten op inscheping een en ander in verhang metden economis6hen toestand SïBVlE ♦ j Koningin Nathalie heeft aan de presidente der vronwenvereeniging te Belgradifïoen weten dat zij niets meer wil weten van haar zoon koning Alexander eii dat zij nimmer meer en voet zal zetten op Servischen bodem BiyNENLAKD Ooud 8 88 7 11 Sfoordreolit door 7 18 Xieawerkerk 7 88 Onpelle r 86 Botterdim H 6 86 7 44 Rotterdam h h Botterdam £ 8 84 8 09 9 03 Botterdam Beure Rotterdam D P Rotterdam U Oapelle Kieuwerkerk Moordreoht Gouda 7 01 7 88 4 41 4 68 8 01 6 11 6 17 6 071 41 ff ff 6 04 ff 6 10 6 88 eouda 7 16 8 37 8 41 9 09 9 16 ZeTenh Uoero 7 18 8 88 8oaterme vZeg 7 89 9 08 iVoorburg 7 68 9 14 a Hage 7 88 9 08 9 19 9 37 9 43 10 88 Uoud 8 30 Oudaw 6 86 Wswd 6 48 Utrwht 08 Utreeht Woerden Oudav O oud Men schrijtt aan de K E Ct Het pantserschip Gelderland zon onmiddeliyk de reis naar Lonrencjo Marques vervolgen zoodra de commandant zich in het bezit gesteld had van de noodige meekaarten wegens de veranderde bestemming van bet schip welke kaarsen uit deuj ard der zaak ntet aan boord voorhanden waren en waarvan men zich vermocdel k te Aden kon voorzien Men mefdt nit Den Haag De Znid Afrikaansche deputatie is naar Brussel vertrokken waar de heer Fischer veertien dagen zal verblijven De hoeren Wesbels Wolmarans en de Bruijn znllen hedenavond hier terngkeeren De Nederl Automobielclnb heeft naar bericht wordt in haar laatste vergadering besloten met het oog op de ophanden zijnde indiening van eene wet op het antomobilisme eenige antomobielen beschikbaar te stellen voor de leden der Staten Generaal opdat dezen zich persoonlp op de hoogte zullen kunnen stellen van do behandeling dezer rijtuigen en met kennis van zaken het wetsontwerp zullen kunnen behandelen Sedert het jongste verblijf van H M de Koningin in de residentie heelt men knnnen waarnemen dat wanneer H M tegenwoordig zonder gevolj ooals op de dagelijksche tochten door de stad rydt terzijde en onmiddellijk naast het portiar van tjct rijtuig een rijknecht te paard g i t Vroeger reed de stalboambto als voorrijder het Koninklijk rijtuig voornit Bij uitgang mot gevolg voor offtcieele bezoeken rijdt een ordonnance olficier naast het rijtuig Met ingang van 1 Jan a é is bepaald dat de nationaliteitsbewijzen ten beboeve van naar het buitenland vertrekkende of aldaar vertoevende Nederlanders voor eens zullen worden afgegeven zoodat in het vervolg de jaarlijksche hernieuwing van afgegeven bewijzen van Nederlandschap niet meer zal geschieden Er zijn aan de Transvaalsche poatadministratie brieven en andere stukken VOor Pretoria in April Mei en Juni 1 1 uit Nederland verzonden terugontvangen welke niet door haar kondon worden terecht gebracht Zij die brieven of andere stukken naar Pretoria hebben verzonden kunnen tot den 15 October e k aan de postkantoren inlichting ontvangen of zich onder de teruggezondene door hen verzonden brieven of stukken bevinden Deze zullen worden teruggegeven of desverlangd zonder betaling van port over Engeland naar hunne bestemming verzonden worden Voor het onderstaande werd opnamo vefzocht Zil die hoezeer geen leden van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken den eersten dag der algemeene vergadering op 28 September a s te Leiden te houden wenschen bg te wonen kunnen zich daartoe wenden tot den heer P Muller Hoogewoerd 82 te Leiden Op dien eersten dag zal gesproken worden 10 36 10 66 11 03 11 18 11 80 10 S6 11 9911 16 11 88 11 60 18 84 18 44 10 08 10 16 10 96 10 88 10 43 10 49 Over de opneming van drankzaohtigen ook tegen hun wil in asyls en herstellingsoorden van medisch standpunt beschouwd door dr W P Ruysch Adviseur voor de medische en veterinaire politie aan het Dep v Binnenl Zaken te s Gravenhage en vervolgens door prof G Telgersma hoogleeraar in de psychiatrie aan do Rflksnniversiteit te Leiden Over de opneming van drankzuchtigen ook tegen hnn wil in asyls en herstellingsoorden van rechtskundig standpunt beschouwd door mr J W Belinfante advocaat en procureur te s Gravenhage terwijl het onderwerp Wat verstaat men onder drankbestrijding door wettelijka maatregelen zal worden ingeleid door mr M van Regteren Altena van Amsterdam Gemengde Berichten Het parket van de rechtbank te IJredais gistermorgen weder te Tilburg gearchiveerd ton einde oog eens een uitgebreid oijderzoek en opmeting der verschillende plaatsen die met den moord in betrekking staan in te stellen De hoeren waren voorzien van plattegronden een bewp dat met groote nanwkenrigheid het onderzoek gedaan wordt Dbl V Nbr Men meldt uit Brakel Gisterochtend half vier werden de bewoners van het gewoonlijk zoo rustige Brakel door de brandklok uit hun slaap gewekt Een begin van brand ontstaan in een kleine arbeiderswonng nam spoedig zoo in hevigheid toe dat aan blusschen geen denken was De belendende gebouwen stonden weldra in lichte laaie De brandweer was hoewel het optreden alleszins flink is te noemen niet in staat den voortgang van den brand te stuiten Geen wonder daar de meeste woningen nog rieten daken hebben In korten tiJd ongeveer 2i uur stonden 21 woningen in brand De meeste woningen en inboedels waren verzekerd doch laag Aan redden viel niet te denken De voortgang van het vuur was zoo hevig dat de slachtoffers niet in staat waren de meest noodige behoeften te redden Zoo vertelde mij een man dat hij alles zelfs een vrg aanzienljke som gelds in den steek had moeten laten Het gemeentearchief is gered Van de gebouwen die zich te midden van den brand bevonden zjjn alleen hot gemeentehuis de dokterswoning en een particulier huis gered De oorzaak van den brand is onbekend Men meldt uit den Haag Volgens telegrafisch bericht is er den 19 dezer een ernstig ongeluk gebeurd op de petrolenmterreinen van het Moesi Hir syndicaat Palembang In bron no 9 die aangeboord wordt is tengevolge van ontzettenden aandrang van gas en olie een hevige ontploffing geweest waarbij 13 werklieden het leven verloren Den 4den October zal voor de rechtbank te Utrecht behandeld worden de geruchtmakende moordzaak van de oude dame B door een jongmensch S vermoord Negentien getuigen zijn gedagvaard Uit Amsterdam meldt men I 1 68 ff 1 68 ff 8 04 ff 1 S6 8 94 lAi 46 ff 1 58 ff i OS 8 09 9 4S 1 06 3 48 4 03 4 34 4 44 4 81 8 01 6 07 4 119 t 84 7 10 7 38 7 33 7 84 10 87 10 68 11 01 11 88 8 43 f 69 11 44 9 36 10 06 10 40 11 07 Op het verzoek om tussohenkomst door de grondwerkers aan de Kamer van Arbeid voor de bouwbedrijven te Amsterdam naar aanleiding van hnn vraag om loonsverhoo ging heeft het bestuur dier Kamer met eenige patroons vergaderd Het is op die vergadering echter niet gelukt de patroons er toe te brengen in onderhandeling te treden met de werklieden ze namen zelfs eece zeer beleedigende houding tegenover het bestuur aan Aangezien evenwel de patroons die de eigenlijke groote grondwerken uitvoeren slechts door één persoon vertegenwoordigd waren die wel voor loonsverhooging was heeft de Kamer beslaten eerst nog eene bijeenkomst te hebben met deze patroons alvorens verder op de zaak iu te gaan Deze bijeenkomst zal Vrijdag plaats hebben De Zutphensche Courant zegt dat bij kt reconvalescentenafdeeling der koloniale reserve te Zutphen in den laatsten tp allerlei verwikkelingen hebben plaats gehad die het gevolg ziJn van de neiging van een der mindere militairen om in sommige bladen allerlei onzinnige klachten te pnblioeeren over beweerde misstanden bij de koloniale reserve en over behandelingen den schrijver of anderen aangedaan Ook in een te Zutphen verspreid pamflet werd op beleedigende en leugenachtige wijze over het korps te Zutphen geschreven Naar aanleiding daarvan is een korporaal der kol reserve verdacht de schrijver van deze pamfletten te zijn in verhoor genomen en werd beslag op zijne papieren en correspondentie gelegd Het onderzoek gaf evenwel tot dusverre geen aanleiding de zaak voor den krijgsraad te brengen De bedoelde korporaal was reeds eenmaal voor een dergelijk feit disciplinair gestraft De verdachte heeft tegen den officier die zijne papieren in beslag had doen nemen deswege een klacht bij den officier van justitie durven indienen waarop geen acht werd geslagen In verband met deze voorvallen heeft de vorige week evenwel iets plaats gehad dat de verontwaardiging van het geheele korps en van all weidenkenden daarbuiten heeft opgewekt Van een sergeant nl die in de bedoelde zaak naar men meende rapport tegen den korporaal had opgemaakt zijn des nachts onder begunstiging van de duisternis alle kleedingstukken stuk gesneden Het ergste van het geval is echter dat de dader zich in het donker in den persoon heeft vergist De sergeant wiens goed vernield is was niet degene die het rapport had opgemaakt Door de gemeentepolitie te Asssn is aangehouden een persoon die ia Jannarl ontvlucht is uit de Eijkswerkinrichting te Veenhuizen De man is thans derwaarts opgezonden Zijn signalement zooals dat in het Politieblad is opgenomen doet denken aan een blanken Indiaan Hendrik Raspe stamboeknnmmer 7054 d geb te Winschoten 26 April 1859 polderwerker lang 1 725 meter kleur linkeroog aureool middelmLtig blauw stralend omtrek donkerblauw baar en baard donkerbruin weinig kleur draagt ringen in de ooren 8 8 1 ff ff 10 30 8 41 J ff ff 10 8T 8 ig 8 66 9 38 10 80 10 46 11 48 11 46 f ff 1 86 9 46 V M X 9 18 7 06 7 89 8 91 88 6 89 6 46 6 66 7 01 9 86 9 46 ff 9 63 I 10 03 I t 7 l 8 80 8 48 9 47 10 09 lO U 11 08 10 18 0 88 10 43 11 89 9 6 10 08 10 17 10 38 10 34 10 46 10 64 11 11 11 67 Op den linker middenvinger een halve ring getatoueerd Tusschen wijsvinger en duim van de linkerhand getatoueerd een anker en een ster waaraan een halve armband verbonden Op den linkerbenedenarm ge tatoneerd een heer met een dame waarboven een hoorn en waaronder Aaltje Mars Tusschen wijsvinger en duim van de rechterhand getatoueerd een anker symbool Geloof Hoop en Liefde en een ster Op den rechter benedenarm getatoueerd drie sabels 2 vlaggen met een kroon 2 ankers een hart met de letters H E er in 2 dolken waarboven een kroon en daarnaast een vrouwenhoofd Een blinde man wordt door ziJn geleider de Haagsche Rechtzaal bmnengeleid De man is winkelier en bedient hoewel hij hoegenaamd niets kan zien de klanten van sigaren Op een middag komt een kooper om een dubbeltje van de acht en legt een stukje geld in grootte en vorm overeenkomende met een kwartje op de toonbank De winkelier geeft acht sigaren betast het geldstnkjS en weigert geld terug te geven omdat hij voelt een Belgisch 10 centimesstuk in de hand te hebben Wil de man geld terug hebben dan kan hg dit bij de politie komen halen Het geldstukje werd in beslag genomen en de man die het had uitgegeven vervolgd Ter terechtzitting nam de Rechtbank de proef hoever het vermogen van den blinden winkelier ging om voelende geldstukken van elkaar te onderscheiden en valsch geld te onderkennen De proef slaagde verrassend Een kwart gulden uit de portemonnaie van den subst griffier wist de winkelier o a onmiddellijk te herkennen als een kwartje naast een ander geldstukje van gelijke grootte Belgisch geld en Hollandsch geld van gelpen omvang sorteerde hij zonder aarzeling Voor den man die getracht had het valsche kwarte te wisselen werd ontslag van rechtsvervolging geeischt omdat volgens het O M door een leemte in de wet geen termen zijn om hem in het onderhavige geval te straffen Juist om die leemte te doen uitkomen was de vervolging geschiedt Een 18 jarige jonge dame wier verschijning ons wordt geschilderd als een nieuwe Carmen is in haar woonplaats Hope Centre Mame in Amerika opgetreden als vrouweIjko politiekeredenaar om de candidatuur van Bryan voor den presidentszotel te steunen Ze maakte zoo n indruk op haar toehoorders dat het democratische comitié haar per J elegraaf heeft aangezocht een reis door de onzekere Staten te ondernemen Geheel zelfstandig is de 18 jarige nog niet want ze wordt voor eventueele kwade tongen vergezeld door haar moeder Men schrijft uit Drente aan t Nieuws In Mei jl hebben w melding gemaakt van een onbekende ziekte onder de paarden in het oosten dezer provincie o a te Zweeloo welke ziekte eenige overeenkomst vertoonde met droes zonder in alle opzichten daaraan geljk te zjjn Het kwaad scheen besmettelijk te zijn maar vertoonde zich uitsluitend bg merriën In de jongste vergadering der afdeeling Groningen Drenthe van de Maatschappij t b der Veeartsenijknnde kwam dit onderwerp ter sprake naar aanleiding van waarnemingen door den heer A van Leeuwen distriotsveearts te Groningen Daaruit bleek dat over geheel Drenthe gedurende het afgeloopen voorjaar goedaardige droes heerschte Er werd echter dit jaar iets waargenomen dat zoo geheel afweek van het gewone beloop van goedaardigen of kwaden droes dat het van groot belang is de houders van merriepaarden er op te wijzen Wat toch was het geval Vele merriën welke in behandeling kwamen wegens het optreden van harde zwellingen in verschillende gedeelten van het lichaam waren in hevige mate ziek en vermagerden in weinige dagen sterk Opmerkelg k was het dat alleen merriën werden aangetast en nog opmerkelijker dat de aangetaste merriën alle in aanraking waren geweest met enkele in de provincie gestationneerde dekhengsten terwfll bij voortgezet onderzoek werd geconstateerd dat de hengsten hadden geleden aan droes en zelfs tgdens het toelaten van de bedoelde merriën daaraan nog lijdende waren De onderstelling dat deze merriën de besmetting van den hengst meedroegen lag dus voor de hand OËchoon men nu meent de oorzaak van de vreemde ziekte te hebben opgespoord blijft het voorshands nog een onopgeloste vraag waarom de droes zich op tot nu toe niet gekende wijze vertoonde zoodat men hem voor een vreemde onbekende ziekte hield en voorts waarom merriën waarvan sommigen nog niet gedroest hadden niet den gewonen droes kregen Men is in dezen van meening dat de smetstof een ander karakter heeft aangenomen en dientengevolge ook de te voorschg n geroepen VerBchgnselen geheel afweken van de gewone Het optreden van droes in den vorm als bij de hier onderstelde vreemde ziekte schijnt in de veeartsengkundige wereld geheel onbekend te zijn De waargenomen feiten zgn echter van groot bsUng voor de kouders en vooral voor fokkers met merriën om nauwlettend toe te zien en zich vooraf te vergewissen van den gezondheidstoestand waarin de hengst verkeert bij welken zg hun fokdieren toelaten Zooals wij indertijd reeds vermeldden is 4 of 5 jaren geleden in deze provincie ook reeds sprake geweest van een vreerade ziekte onder paarden terwgl ook in de provincie Groningen iets van dien aard werd waargenomen Er werd toen echter minder acht daarop geslagen doch waarschijnlijk is het toon dezelfde kwaal geweest ATJEH Een correspondent te Batavia seint j BiJ het rondgaan met een patrouille in Djeumpa is kapitein Wijer in bet been gewond De correspondent der N R Ct te Batavia seint onder dagteekening van 24 September Bg een nacbtelgken aanval op het bivouak te Dwamboe Kroeng zgn kapitein A J P Kessler en 1 mindere gesneuveld en 2 minderen gewond In overeenstemming met dit telegram wordt nit den Haag gemeld Blgkens aan het departement van koloniën ontvangen bericht is de kapitein der infanterie van het leger in Nederlandsch Indië A J P Kessler gedetacheerd bg de expeditionaire macht in Atjeh overleden aan de gevolgen van bg een ontmoeting met den vijand ontvangen wonden Het Nederlandsch Indische leger heeft in kapitein Kessler een kundig en dapper officier verloren In 1880 ving hg als volon tair te Meester Cornells zgn militaire loopbaan aan Vijf jaren later volgde zg ne benoeming tot tweede luitenant In dien rang en later als le luitenant heeft Kessler deelgenomen aan verschillende gevechten In Mei 1890 kreeg hg in Atjeh een schotwond in het hoofd Nog geen jaar verliep of bg het in stelling liggen te Kandang in de Wester Afdeeling van Borneo werd luitenant Kessler voor de tweede maal gewond en wel door een matten kogel aan de ribben en weder waren er daarna sïechts eenige maanden voorbg gegaan toen hg andermaal bg en gevecht op Atjeh een klewanghouw over hoofd en aangezicht en een steekwonde in het rechterbeen ontving Na een tweejarig verlof in Europa keerde Kessler in 1895 in Indié terug waar hg in 1897 is bevorderd tot kapitein in weiken rang hg thans 87 jaar bud is overleden De overleden officier was gerechtigd tot het dragen van het Eereteeken voor belangrijke krggsverrichtingen met de gesp Atjeh 1873 90 STADSNIEUWS i GOÜDA 25 September 1900 Heden had de verkiezing plaats van een lid voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier ter voorziening in de vacature door hot overlijden van den Heer A A C Verzijl uitgebrachte stemmen 14 van onwaarde geene geldige 14 Verkozen de heer A W KOES met 12 stemmen Verder hadden de heeren H N Valckenier de Greeve en Jan Zwart ieder 1 stom In de Staatscourant van heden zijn opgenomen de voorloopige uitkomsten van de volkstelling gehouden op 31 Dec 1900 Daaruit blgkt dat de gemeente Gouda telde 22084 inwoners waarvan 10502 mannen en 11582 vrouwen In het volgende lijstje hebben wg enkele omliggende gemeenten opgenomen 2326 2384 4710 318 289 607 2181 2183 4364 901 917 1818 853 867 1720 342 323 665 1061 1060 2121 1247 1217 246 + 1505 1478 2983 1241 1421 2662 1409 1349 27 58 2300 2229 4529 1141 1085 2226 231 219 450 2131 2147 4278 2372 2806 5178 1150 1087 2237 Mannen Vrouwen Totaal Alphen Berkenwonde Boskoop Gouderak Haastrecht Hekendorp Moordrecht Nieuwerkerk a d IJ 1247 Ouderkerk a d IJ Oudewater Eeenwgk Schoonhoven Stol iJk Vlist Waddingsveen Woerden Zevenhuizen De provincie Zuid Holland telde op het genoemde tgdstip 1 144401 inwoners waarvan 552070 mannen en 592331 vrouwen Voor het geheele Rgk waren de cijfers 2 520157 mannen 2 583274 vrouwen totaal 5 103431 inwoners gen en J L Elshout beiden van het 4de regiment Omtrent onzen vroegeren stadgenoot de heer Jan Homsing die bjj een orgel concert in de Vrge gemeente te Amsterdam als bas zanger is opgetreden schrijft de heer van Milhgen in het Handelsblad De heer Hemsing een jong zanger die bg Julras Stookhansen zjjn opleiding genoot en nu als zangleeraar te Wiesbaden werkzaam is toonde door de voordracht van de bekende Aria uit Panlus Gott zei mir Gnadig en vier liederen Wanderer s Nachtlied en Der Kreuzzug van Schubert Die ehre Gottes van Beethoven en Morgenhymne van Henschel dat hg met voel vrucht onder deze voortreffelijke leiding heeft gestudeerd Het schoonste kwamen zgn eigenschappen in Der Kreuzzug on Morgenhymne uit Vooral in de lagere tonen tot b klein octaaf klinkt de stem het schoonst en spreekt het best aan Met goede beheersching van den adem zeer duidelijke uitspraak en een nobele voordracht werden de verschillende nummers door den heer Hemsing gezongen De zorg die de zhnger aan de wgze van zeggen en aan de toonontwikkeling besteedt houden hem nog wel eens te nitslnitend bezig zoodat men soms ijeer den indruk krggt van berekening dan vin warmte en gloed in de voordracht DjBr dit echter het gewone verschijnsel is bij apgers die nog niet zeer dikwijls in het publftk optraden en de heer Hemsing blijkbaar muzikaal is zal hg zeker spoedig grooter vrijheid bg de voordracht in het openbaar leeren verkrijgen Vlibt Dc publieke verpachting van het rietgewas van den Hoogen Boezem heeft f 585 opgebracht terwijl het in 1899 slechts f 404 opbracht Door de bliksem werd gisteren een boom van den landbouwer G do Pater totaal vernield Ontvang en een gi oote collectie Deensche dlacé Handschoenen voor DAMES en HEEREN VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Ko at Beurs van Amsterdam 94 8EFT I Vtkrs iSlotkrs NlOTMiAND Cert Ned W 8 8 81 81 98 98 93 98 8 68 88 94 l dilo dito dllc 3 dito dito dito 3 HoNOA übl Goudl 1881 93 4 iTALll InsobrgTmg 1863 81 6 OosTKNB Obl m papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 FoBTUQAl 01 1 met coupon 8 dito tieliet 3 6 96 101 67V 92 88 i 10 84V 900 91 99 631 435 65 108 904 1541 67 188 IIOV 90 91 114i lO s 284 2861 lOO 66 66 161 8 lOO Vl 100 1141 iTn 88 105 74 104V 37 981 a 861 ttmiAMD Obl Binnenl 1894 41 dito GeconB 1880 4 dito bij Botha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 tiPANJi Perpet aohuld 1881 4 Tu x i Qepr Oon leen 1890 4 Oec leening serie D Ge o leemn serie G ZoiDArs Bp ï oblg 1898 6 Uliioo üb 1 lit aeh 1890 6 V1NEZ17BLA Obl 4 oubep 1881 yvsTSRDAH Obligatien 1896 8 BoiriltDAH 3tod leeu 1894 3 KlD N Afr Handetav aand ArendBb TAb My Certilioaten DeliMaatacbappü dito Arn Hypotbeekb paudbr 4 Oult lly der Voratenl aand b Gr Hypotbeekb pandbr 4V Nederlandsehe baaK aand Ked HandelmaatBoh dito N W tl Pao Hjp b pandbr 3 Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4V OovTENB Oost Hong bank aand Bdsl Hypotbeekbauk pandb 6 1U BIKA Equt bypoth pandb 4 Uaiir L O Pr Lieu eert 6 ID Holl IJ Spoortr Mij aand j Uy tol Bipl V St Spw aand Ked Ind Spoorvegm aand Ned Zuid kb Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 liin apoorwi 1887 89 A Eobl 8 Zuid IUl 8pwmij A H obl 3 PoLBN Waraohau Weenen aand BU8L Gr Rusa Spw Mjj obl 4 Balti lla dito aand Fastowa dito aand 8 Iwaug Bombr dito aand 6 Kurak Oh Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahibdu Cent Pao Sp Mij obl 8 Chic k North W pr C V aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver h Eio Of 8pm eert T a Illinois Central obl in goud 4 Louiav Sc NashritliOert v nd Mexico N Spw Mij Ie h plii l Hias Kansas t 4pCt pre aJMifl N Toik Ontaaio U Weat Hm Fenn dto Ohio oblig 6 991 6jl 160 810 108 108 99 11 100 1171 117V 101 841 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 8t Paul Minn Manit obl Un Pae Hoof lijn ob ig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O 61 OiKiBA Oan South Chert v aand Vis O Ballw k Na lo h d 0 0 Amslord Omnibus My aand Rottord TramweK Maata aaQd NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 Brlgie Stad Antwerpen 1887 8 Stad Brussel 1386 8 HoNQf TheisB Regulli 8 aelseh 4 O08TBH Staataleenig I860 6 K K Oost B Cr 18803 SpAHJB Stad Madrid 3 1868 NlD Ver Bez Ayb Spoel eert 387 De Nouveauté s in CAPES en Wl E M r Ti LS zijn in ruime keuze voorhanden D SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 25 Sept igoo Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer prij zen waren voor ie kwaliteit 34 2c kwal 32 3e kwaliteit 30 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien Boeil aangevoerd Vette Kalveren goeden aanvoer 10 kwaliteit 28 2de kwaliteit 26 3de kwaliteit 22 cent per half Kilo StieiBn en Gaskalveren goed aanvoerd De handel was voor alles prijthoudcnd Burgerlijke Stand GEBOREN 21 Sopt Gerarda ouders G Jue en E M van den Berg 23 Anthonia Pieternella ouders J de Bruin en A P Voorderhaak Maria Elizabeth ouders N K Keiler en M J Schriek Adriana ouders G Bloot en J Reparon Bastiaan Johannes Dirk ouders D van den Broek en L van den Houten Pieternell ouders A van Leeuwen en A Zorg Nelly ouders J L van Eijk en P van Wingerden 25 Anthony Christiaan ouders M E Grele en C A Snel Cornelis ouders D 1 Starreveld en M C Verboom OVERLEDEN 22 Sept S van Donselaar 4 m H van den Wildonburg 73 j H Cusveller 8 w 23 E Oosterbeek 27 j AliVEKTIJlNTIKN Aan allen die rajj dezer dagen vanhunne belangstelling en vriendschap hipgaven betuig ik door deze mjjn hartelijkendank J D DK BOCK GoüDi 25 September 1900 Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bü het overlijden van mijn gelieldo Echtgenoot PIETER CORNELIS VAN DER MEÖLEN betuig ik mi u innigen dank Wed P C VAN DER MEULEN Sacrueek 8 Geaveniiiqe September 1900 Gemeubileerde Kamers op netten stand TE HUUR GEVRAAGD Fr brieven A J HENDRIKSE Goos leesterknecht Kaarsenfal riek Op een kleine Kaarsenlabriek GEVRAAGD en net Persoon in staat zelfstandig de werkzaamheden op zich te nemen Brieven onder No 24 92 bureau v d blad Telephoonaet Gonda Abonnement 40 per jaar voor per ceelen binnen oen kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalburean Op 15 September 117 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaaraan het Bureau ACHTER DE VISCHMAKKT