Goudsche Courant, donderdag 27 september 1900

1 Donderdag 27 September 1900 30ste Ja rgan i f 83t0 lU I II I IL II 11 lil U l I S CS te o © b 9 JSietiwS e Adperl ntiehlad voor Gouda n Omstreken TelefoDii a St ADV IITENTIEN worden geplaatst van I 1 1 egels a W Centen lukrp regel me sr 10 Centen Gioote letteis worden herek n naai plaatsiuimte Z i ♦ Inzending v n Advertentien tot 1 uur des midd kiion M u 9 U Do tlitgave diezer CouKSnitgeschiedt dagelijks I niet uitzoiideïing van Zon en Feesfdageij j Oo prijs per due maanden is Ï 2 tonco dee tl g post 1 0 Afzoriderlyke JVomirtfrs VT F CENTfeN Buiteiiliind ch Overzlcbi HANDEL in BRAIVDSTOFFFJ BOGEN Hooikade In lossing eene lading SUnSEAGHELSOLEN Aaubevclond JT DE Ü01 TER TE HBUB AANGEBODEN tegen 1 October 1900 een prachtig Pakhuis gelegen te Gouda aan den Turisingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 GekoedersSTEENSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en it Grafdecoraties Gorbeilles Jardinieres Bouqnetten enz GRAF en FEESTKRANSEN Gröote voorraad KAMERPLANTEN ianleK en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van INSIICTBN CinJBB Dood alle Insecten Door bvivoegmg van 40 deelen water ver kr gt men een voor insecten doodend vocht Onschadelflk voor vruchten bloemen on planten Liter 1 O 50 i L i O 80 IL 1 160 5 L 17 TELEPH No 114 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ RN chemlsck Wasscherlj H OPl EIVHËIMER 19 Kruiskade Uotterdam debrevet td door Z M den Koning det Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Hoer A VAN OS Az öpsoialiteit voor het toornen en verven ïaii alle Ueeren en Dnmeagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale innohting voor het stoonj n Bn plnchemantels veeren bont ena GotdBnen tafelkleeden eni worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzi gestoomd of geverla m worden onschsdel k voor de gezondQeid volgen taal bewerkt GEEIM BETER adres vooralle soorten SCHOENWERK dan kl üoorèrabanteh Schoen en laarzenmagaiijii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegstoog OPRUIMING van verschillende ajiorten SCHOKMtTKHH Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk f TUiny B Woadtrbftlttm n de geheole worekl bekend en I geroemd Onovertrotfon middel togen alle Borst L o n gr L e f e r I Maagziekten enz Inwendig W Qowel als ook uitwendig m liijnn uUe zioktegevallen mot goed ccvolg nan to wenden Frys per flacon TUeny s We dtn lf 1 1 per post t 1 IS u 1 1 eeZeZwlr eu onl n s eon byon WLr SkerlSdenTeoezen Brengt gene ng en l LSg dor p nen wonden ontetek ngen on nn nlleriel nnrd 1 n Prijs per pot f 150 per post f 160 Centmnl Depot voor Nederland S t w £b h u t io p ts na liokmS mittraun 9 99 n sr 9 o e co n 9 Kort OTOrzicht onïer Prtjsoourant van al I 16 0 per lÖ flei 8 SHERRIES Pale en Gold k DryROODE en WITTE PORTWIJNENMADERA S droog en zoet VERMOUTH lo Tunn BODEGA CHAMPAGNE COGNAC i 1 1 76 f 2 25 I 2 76 J 3 SCOTCH WHISKY 15 18 160 176 5 2 25 12 12 flesch 1 8 76 en H r 1 1 T 1 Per Fl Per Ank 45 Fl I u 66 ïto 1 27 76 e LISTBAC J CHATEAU VALKOSE 5 St ESTEPHE 1 St EMILION 1894 PAUILLAC 1893 0 76 31 0 85 36 1 42 125 53 GRAVES Witte BordeaBxJ 080 34 i j 2 9 s O zÊlTINGER Moezel 0 90 L l 37 60 BOURGOGNE 110 j 47 De flesschcn z n in de prezen begrepen en worden il 3 ets ppr stuk teruggenomen Bfl elke hoeveelheid verkrjgbaar b De firma T C BEBAS Gouda Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van kqnde ol overlading van d maag door het gebruik van slechte moeielyk te verteeren te wari iof te koude spjzen ol door onregelmatige lovenswgze een maagludeials Manghatarrh Itaagkramp Maagkramp Maa pljnen moe Hike epifavertering of vertllaming op den hals gehaald hebben zi I hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voürtl eüeluke wer 1 kingen reeds sedert vele jaren bewezen zgn Het is t Xu6sri llrioE soRs ruièensaijn i Wf Dezo Kruidenwgn is nit voortreffelgke geneeskraojitig bovon dene kruiden met goeden Wfln gemaakt en versterjtt de spvia verteenngs organen van den mensch zonder een lax i rmiddel to zgn Kruidenwfln geneest storingen m de bloedvate vzuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen em werkt be vorderend op de vorming van gezond bloed I Door het op juisten t jd gebruiken van Kruidenwyn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus met talmen er alzoo te doen Symptomen als hoofdptin oprispen znnr in de maag opzetting misselokheid met braken die M chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwflls na eemge malen drinken genezen X avcf iTlTlimo eo de onaangename gevolgen daarvan als V tSratUlipiUg benauwdheid koliekpflnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIIN dikw ls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de sposvertering en ver wgdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen Schraal bleek mtzien bloedarmoede verval van krachten zgn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloed vorming en een ziekelflke toestand van de lever Bg gebrek aan eetlust evenals herhaalde hooldpgnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelBke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spjsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrldke attesten en dankbetuigingen bewljxen dit 1 Wj p KRUIDENWIJN 18 te verkregen in flesschen 4 Fl 1 60 en 2 m de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorborg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie Noord Holland en geheel Nederland ui de Apotheken Voor namaak wordt gewaarschuwd Uen verlanqe uiisluiienii 3V Hubert Ullrich sche Kruidenwijn M n Kruidenwdn is geen geheimmiddel z n bestanddeelen z n Milag i wfln 460 0 Wflngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessen sap 160 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anfls alantswortel Atoerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd ADYEUTMTlEïf in alle Couranten worden aangenomen dooi het AdverteiKle Bureaii van A BHI RMA ZOON te OOUDA B De houder van deze Bon wenscht te ontvangen 1 ex Jlttaa van tsfteóerlanó en zijne Sezittincjen bevattende 30 Kaarten 1 SS Franco per post f 044 E CASSITTO TANDAUTb l irf markt IRB Oouda Spreekuur van 10 tot 4 unr DINSDAGS en ZATERDAGS van tot 10 nur behandeling van minvermogenden Up dit uur worden knnsitaiVdappitlilUen te en verlaagd tariel verstrakt In de AVOHBSTEE Dubbele Buurt Zgn m ruime keaz voorradig BADARTIRELEm Geiser Gastpestel en V Kookapparaten moseta en o ontemtjes Gal ei Petroleum Gloeiiickt t Ifiikelen eaz ènz l AUes tjften coucurreertade pi J zéiP I Manbef elend f j M It V4 LOON Tel No 07 I j Cjleen E igeb EcMP30EEElTèEd S V 12 cent He KM n i A SLEGT Ï NIEUWE HAVEN 28 11 PaiH Expeiler D tif jMi t Utnii4 U rtT m d all v ummit fawifrai 5Sadi t y3will ii Wa Saadeial imii W II tlBH 9UUJIX W U vu uv Borstbonbous ge lmoeerd ua vuurtUirift van dtn 1 kon Üniveisitaits Prof Gehm Hofrad 1 Dr Harlest Bonn hebbeu l 8edert 50 jaren als verjachtend middel tegen hoesten 1 beeechheid en aandoening der ademingsorganen mtsteekende diensten bewezen I Bij spoedige afwisseling van wana I en koude lucht is t by onder aanbevelen 1 wardig een bonbon te gebruiken I Verpakking Geele pakjes 25 cent I Alom verkrijgbaar Kieuw onovwtroBen t Prof Dr Liebors welbekend t5RVVSSACST BLIX Ull n eoht M t Fttaiekimerk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige zenuwKiekten vooral ontstaan door ummmt afdwalingen op jeugdigen leeitgd Totale genezing van elke zwakte Bleeb i ioht Benauwdheid Hoofdpgn J Migraine Hartklopping Maagpyn I slecht spgsvertenug Onvermogen 1 Impotenz PoUutione enz üit1 voenge prospectussen Irnjaper Seuh 1 1 B fl 3V dubbele flesch OentmlDep6t Matth i d Vegte Zaltbommel 1 D pOln M Oléban Si Co Eotterdam l Happel i Gratenkage I 1 atmniBDa de Jong J Osn Botterdam Wriff h Go rtouda n bh alle drogisten Gouda Dmk van A BRINKMAN Zp iteeds gaan e Eageladie bladen voort a eiiïnd etóe van denWorlog inZunJka iU te bazn pen M iat iBobert jVv fag o PAtoria is arkge leni wordt icdó bescheuwk als a zeker en dat d6 rl og nu a i w mt al zjn dat Bullei S steak v dor fal mdotn 11e bleien tzM intuAheii fvenoptiDe groote h opowJjie allermitet loven Bag niet jaan M em van den jg wn dat iwekt df g o A V ertttsing der o uBganen iet Mht fan bat ofgaanj Itijgelache dempofttefl Heynoltó News lehe volk I doen ge reeds gpjkendum log l cenen nifirifat mtis als lord Roberts a schrift alsof sigdhs maar de dogclflv de lange Iflsten deistraffen izun berichten Ij Hg nqemt alles kleine schefmutsehngen ejp gaat bt Izwflgejid voorbu dat er m de eerste week vin deze maand 8 tifeiiien door de Boeren genomen zyn en dat op het oogenblk zelf waarop hu volgeas het Jingoblad deDaily Mail verplicht was 4 of 5 steden van iden yigelöfden Oiaiije Vrystaat te ontruimeltDe volliSB van bet vasteland van Eurojalaten zich m Ik geval i et bedriegen hoor döze proclaraatifis en aniihechtmgon op pj piör Want geen enkele natie heeft tot nt toe denVnjstaat en de Z Afrikaaneohe tEepnbliekerkend als mgelyfd bg het Britscbc groi geWeti ïjoid Robwts heeft een piï awe proclamatie uitgevaardigd teneinde elksn tw fel aan hun verder lot weg te nejneii bg de Burgers die zich vrywillig overgaven Daarin staat dat z zullen worden gevaafsn gezet in de kampemtntOB b j Bloemfontein en niet naar Cej Ion gazomlan Bezitten zo vee dan zal dat van hen worden gekocht of enkelen van ben die daartoe door de beveifosreiide officieren wor den nitgezocht zullen het onder hun toezi tit op het veld mogen weiden De Standard verwacht van deze proclama tie dat zj zal budVagen tet het voorgoed dooveu van de smeulende puinboo en van da oorlog De correspondent in Pretoria van hetzelfde blad wil ons Mlfs doen geloo ven dat er geen vooruitjicht oji verdere operaties bestiat President Steyn voert het bevel over den eenigen georganiseerden troep Boeren en die is zeer klein m het tï jfer Met dat al kan Roberts toch nog niet weg De FEVILLEIOX 53 Hoe weimg hij het ook verdiende stemde mijn hart met zyn weosch m maar toen ilt hem beschouwde hield ik mij overtuigd dat er weinig kans bestond dat hi zelfb één aar mip arbeid zou kunnen doorstaan De deur werd geopend en de kapitein keek nu met onmiskenbaar ongeduld naar bmnen Daar ik geen aanleiding had om het onderhoud te rekken zeide ik hem dat ik na een oogenbhk tot zijn dienst zou zijb Hij knikte toestemmend en trok zich weder terug ïlndien er nog iets meer is dat ik voor u doen kan deel het mij dan mede zeide ik mij tot Coneri wendende 1 Niets Doch ja wicht één zaak Macan de ellendehng zal vroeg oi laat óók zijn deel krijgen Ik heb geleden dat zal ook hy Als dte tyd zal komen wilt ge het mij dan berichten f Het moge wel bezwaarhjk zijn en ik heb het recht met u om een gunst te verdoeken Maar gij hebt invloed en zoudt het ray kunnen doen mededeelen Indien ik flan nog met dood ben zal het my gelukkiger maken Zonder mijn antwoord af te wachten liep hij haastig naar de deur en werd door den schild correspondent van do Daily pi es bpreekt het beric it togen dat de Loid voornemeas zou zi n den den October naar Engeland terug te gaa H j verwkeft dat drt bêriobt op verkeerde inlichtingen berustte e tot dusver tgoen schikkingen n getroffen voor den terugkeer van tu veldmaarschalk iHie t km Hot feit dat Kitchener nèt ratt Kpberts naw Pjotoria tarugkat rt iaaar p n het front RcUtergehleven is fieoft ook wel tftte beteeli fenen War ni t VenïJIi Pole L iro f en Boller boven hen jnieit kntip genoeg w do troopendp bonden Ji te oomen pord Rosebei heeft eeivfisiinaBst eitgêvaar igd m den vorm van on scUriiven aan kapiil tun Hedworth Lambton vaö fot Power full aflrin 1 0 het Unionistéch nopbi MUsti ache kt met noemt hot wak ffe bewind dat ho üoh liBnnïiereu kan Ho zegt daariit dat het I de beitenlandschc jiangolegonhtdeu behandci heeft op een Wlj e did allo fee schaafde natiën van Engeland moest ver vreomden en dat hot door gebrek aan voor nit ienc8ieid en het ïarwaarloozen van He militaire toebereidseJen het land aan gijoote geTAran heeft tilostgesteld I and Rosebery g t mi kiezers len rsfld t btemmen oft ® 6n eaitdldaM die in tie bin nJiSlandwhe stiatkirado fcngelauda belang ktsichhg en waardig wil handhaven maar tevens welwillend en teg mo tkiamend ign wil voor audefo natiën en die ia Zuid Afrika wil jnedofl erken om welviart ver trouwen on volkomen hajrmouie te gronden lohn Blorley heeft ecu manifest tot Z0u kiezers gericht waarin hu spreekt van de illuawes en teleurstellingosi der laatste twaalf maanden Lor JJurSam heeft thans ho t oogenbfik gunstig geacht om mede te fteekn dat h4 zich volkomen aansluit hg do libeïale partg en aJ deii mannen vereemgeii zich in afkeuring vaa de diden dar regeering die de buitenlaiidsche aaiiig legenheden heeft geleld op een woze waardoor de vreemde natiftii an Engeland lijn vervreemd en die m het hmnenluDd een stoiut van ongeX Usth id ea wantrouwen heeft gswekt Dit 18 het program vau de liberale partg zegt de Westüi Gacette l ngeUi l moet Btaatstiefden hebben dio de kosten berekenen voordat 2g emstigo operaties gaifcii ondorne mee die hun staatkunde helder voor zi fc zien en die niet de oponü re meenmg op wmdea voordat z zelfs nog maar gedacht hebhen over wat zfl voider zullen doen Dit schort zelfa m Unionistische krmgen gevoeld e woiden De miiiistor van marine Goschen trekt nch terug eo scUi fft een l riefj aan fln kiezers te Lomden waarin 14 Iwacht naar de gevangenis terug gebracht ïk l en het reusachtig slcft geopend was bleef hij btaao Vaarwel Mr Vaughan zeide hij indïen vl u kwaad heb eedaan vraag ik u v jj eois Wij zullen elkander nimmer wiemen Zoo ver ik er bij betrekken bee vgfgeef ik u vajn ganscher harte Hij aar7elde een oogenbbk en strekte toen zyn hand mt De deur stond nu open Ik kon de opeenjedrongen atgtöotcnde gemeene tronies zijner medegevangenen zien fk rook weder den af sehuwelijke stank waarin hij zou moeteiTïldemen Fn op een soortgelijke plaats en m zoodanige omgeving was een weiopgevoefl wetenschappelijk man gedoemd zyne laatste levensdagen door te brengen Het was een vreesehjke straf En toch WIS ztj verdiend Hat gevoelde ik toen hij daar raet uitgestrekte hand op den drernjiel stond Uit welk oogpunt men het ook beschouwde was die man toch een moordenaar En hoe l e wogen ik ook was met zijn lot kon ik het met van raij verkrijgen zijn hand te grijpen Mijne weigering moge hardvochtig geweest zijn doch ik kon het met doen 1 Hij zag dit en er kwam een blos van schaamte over zijn gelaat hij liet zijn liootd op de borst zinken en keerde zich om De soldaat greep hem op ruwe wijze bij den arm en duwde hem naar binnen loen wendde hij zich nog eiinmail om en zijne oogen ontmoetten de mijne met eene uitdrukking van wanhoop die mij no § dagen tang voor den geest stond ioo staarde hij nog toen M hn zdgt dat ho te oud wordt voor bet meeilijke en drukke staatkundig leven en oiSi den p art 6tr d De mmistel president Lord Salisbury heeft oen kiesmanJest uitgevaardigd dat door de V tni ijozittG een melancholiek schrg ven Wurdt gonooiiW Do minister president wjat erop hoc verkeerd het is al de kie zers onthouden van stemming Wtut om de Zuid Afrikaanbcho quacstie op c lossen moQ Sji de oveni oniiéncQ zion datderegee ring dhr Koningin over zulk etn parlemen tafre kracht bosckikt dat er geen hoop bc tafit haar van staatkunde te doi n veranderen ioor oortdurenden tegonstand of agf Maat voorts erkent lord Sujisbu y evena ls Ao hertog van i Devonshire dat de Zuidafn leaangcllo qua®Sti met de eonigc is die hi i v rl B iogen moet wwdsi m aaniuurkii g enomen De eerste imnihtw spreekt bi eed Voaing oveur dt uoodzdkclottheid van leger h roarnung an 01 er do ChmeeSeho iiuaebtie ide hertog van Dovonshir optredend om de Unionistische o ndidaten m Bradford een handje te Mpeu haslt zoowat du geheele j ï öhiedenis van Home Rule en het New istle program om ten eiBde aan te toonen Iat de liberale partg fuet m stafit is tre regeerén W kunnen 20 de Htar al dpzo hooge 1ieei en gernst laten praten want ij staan toch buiten de saaie de strgd de eigoulgkc strijü wordt oitgtvoéjiten tnsschon hamhei lam en John Morley den schreeuivurigen hlnflorigen aaravallendeK Jmft dn den bc l wamen bedaarden ontwiktoldan on voor Uitziendaii liberaal lusschoii die twee ae keus hi moeïlok naaf ile Stalr meent Maar toch ial Chambertain sn zgn lingo kliek met groote meerderheid lu het Porie ment terogknefen Dat ik nu eenmaal ie loop der dingeu Ndar aanleiding der Belgische Septajnbei fpebteu 4io weer als naar gewoonte te örussel gevierd worden geeft de heer tioste In Hot Laalete Nieuws do volgemJe out boezemfüg l e tr i J3 ïa foP3ten met do Brabiin onne strgdetS vaa ISJO gemoontabcambten school kinderen jiz zon dos al weer tfgeloopcn 11 dSj grotitsto onverschilligheid dor Brns elsche bevolking De stad zal hieraan alweer 10 of loOOO fr verteerd hebben om het zoogezegde patrjiotisffie ofto verkeerde vaderlandsche gevoelens wal op te waimen Welnu iiergeiifl heeft men bntwaard dan p de Morteiaarsplaats dat er Sep le zware deur achter hem dicht viel en hcHivoor eeiswig aan mijn geiicbt onttrok Ik keerde mij diep getroffen om en verweet mij óat ilf wellicht door mijije laiftste weigermg iijji Schande en straf nog verzwaard h lé Tk zocht den welwillenden kflpUein weder op en ontving ijn woord van eef dat welk bedrag tk ook mocht achterlaten dit ten behoeve van den ballins iQM worden besteed Ik bCeUe hem een nauztenlijke som ter hand en kam alechtb hopen i een gedeelte er van hare bebtciuramg bereikte Daarop ge astte ik inijn aids gnmiddellijk pairden te hé stelle en de tarantats te Joen voorkomen Ik wdde nu zonder éin oogenbhk te verliezen niar Engeland ïiaar PauliDe terug kceren i ♦ Na verloop van ecfi half mir wa afle ï ifereed vaM en ik wij stapt pn m het voertuig da yem schik klapte met ijii z eep de paar den sprongen voorwaarts de schellen rmktlüen vrolijk en voort vlo en wij door d duibternis tïe terugre van d iiicndon mijlen tegemoet Eerat thans nu ik zoo eer brindde van verlanjjen om thuis te koriieö begnep ik ïen onraetelijken ifotand die tuss hen mij en rayne geliefde lag Len kro nmmg van den wej onttrok ree Is bpo dig de spookachtige ostro aan mijn gezicht doch eerst toen wij ree K véle mijlen er van verwijderd waren begon raijn emoe 1 eenigszui rustiger te worden en eerst verschel ien digt n hter kon ik ook aan iets anders denken din Tan k verschrik kelijke plaits waar ik Cencn gevon leii lia 1 en waarbinnen ik hem nadat inijne ztken met hem waren afgeloopen weder had zien opsluiten temberfeesten plaats hadden Aan geen enkel huis wapperde de driekleur enkel m de straten toegang gevende tot de Martelaarsplaatb heeft ons g meonto bestuur op haar kosten gehuufde driekleurige vlaggen doen hangen Te flrubWl zoowel ajs m liet ganscho land wil m n onde veeton vergelen en den broederband nailfjvir ioehalen tusachan Noord Nederlanders en Bolgen De onbezonnen daad S ie we m 1810 pleeg ken door ons van een broederband af to scheuren dient niet meer herdacht sf herinnerd te worden mtegeodeel men nKiest do vernietigers van het éene groote Netlerl d eenvou iïgweg aan da algemoene vefgetelUeid prgs gevbu Hot doet ons dan ook deugd aan het hart dat ditS opgeschroefde stedelgko feesten een groot iasco gn on wu drukken hierbo don wensoh mt dat tn een eerstvolgende iittmg van dcB Gemeenteraad een einde gesteld worde ain die kinderachtige Septemherfoesten die geen reden van bestaan meer hebben Verspieide Beiichtenl C l t l BANKhlJK bondag kwamen f op de Tentoonstelling 51 8ó02 he ookors üp het station Sipt Parnasse is eergister namiddag oïij pasbagietbtrem raet zooveel tracht op en buifetlilok getoopeti dat dit afbrak en de trein de wachtkanorljmnendrong Een zeventjontal reizigerii werd licht gewond Een tiental Jrajisclio soldaten die bctiokkon zgn geweest by het gfeoamcident waarbo cep gfenspaal op Doitsch gebied naho Honai hOBmeeiiiJ werd terwgl de Duit sche offlciewii door middel van fotograüeën den FranSohec legerSutoriteitoa konden behulpzaaBi zo n hg de ontdekking der ware schuldigen zïn op aanklacht van do Duitbche ambassade to Pargs elk gestraJt met zestig dagen gtstreng krfest President Loubet gaat ita vierdun No vember te Lyon op veizook van den geimeenteraad de inwgding hgwonau w een stavidbecld vbor Caniot wiarbo du pri mier oa de ministers Buudin Milleran on De Lanessan hem ullen vergezellan Belgij Het door dea kleinen bïpidff den plegej van den moordaanslag op don prins van Wa les aangeteekeude beroep t t eti het Daar dit boek geene reibbewhrijving ib w ik de rei iHst iri bijzonderheden weergettn Het we ler bleef bijna onafgej roken gunstif en dei wegen waren iti goeden staat Mijn ongciluld noodjaikte mij om bjna dag en nacht dgof te reifcen Ik spaarde geene fcosten mijn bmtengewoon paspoort verschafte mij verbche i j airde n ijelfü wanneer andere r iiigers genood aaltt waren te wachten In vyf en dertig daj en hielden wij voor het Hcf el ilussia te Nisjnei HoVgoi od stü met de tarantass iti zulk oen beklage ns waard igen staat dat zij waftrschynhjk cen dierwt meer wu kunnen doen Ife gaf hjar mijn gjilt ten gp schenke die haai onv iddellijk tin den waard voor drie rotfbftjs verkocht Op mijne terujjreis naar Irkutsk vond ik te lomsk loboKk Perm en het laat t te St Peters burg eeu brief van PnsLiUa AUe luiden oven giintlig PrihCiUa had zich met haar pleff ltind naar Devonshire begeven Daar ZIJ in deze Undsttcek ijcboren was üCeMe d OU Ie vrouw het grootst vertrouwen lu hare ge onde hgging t bevonden nch op een rustige doeh fraaie buitenpliat met vele water partijen en PnscilK verzekerde mij dat Pauline bloeitk aW en roos en even verstandig was ila Master Oilbeft reive Ueen wonder dat ik nadat ik dit j nede nieuws vernomen had nóg sterker nanr huis verlangde niet alleen om raijne vrouw weer te len maar om hmr zoodanig te zien als nimmer te vore met herf telde i eebtvermogen3 V ordt vervolgdJ