Goudsche Courant, donderdag 27 september 1900

regaerlng te worden gesteld tol zyn meerderjarigheid is yorworpen doop hot Hol van Cassatie en het heet nu dat do Fransclio rogocring geweigerd heeft den jongen uit te leveren na alsluiting van een verdrag Yolgens hetwellt minderjarigen ook nitgeloverd zouden kunnen worden ÖmTBCULAIIB Op alle werven te Hamburg is eergisteren t werk hervat en te Leipzig ign de boekbinders weer an den arbeid getogen terWfll de schippers der sleepbooton van Bremen Mindon en Hameln nu loonsverhooging vrage on tegen den eersten October by nietin illiging dreigen met staking TutBchen Cuxhaven en Helgoland hebben ovqr eep afstand van 65 kilometer welgeslaagde proeven plaats goronden met de telegraSe zonder draad OOSTESBUK HONOAKira Do ahah van PerziS is eergisteren van Wee uen naar Budapest vertrokken Sebvib Ter gelegenheid v n den verjaardag der koningjB zvjn alle bij het aanslagproces betrokken geweest zijnden iliet uitzondering van den getuige der kroon Krfesowitz begenadigd land bedroeg zy niet meer dan 4705 of 1 4 pCt in de laatste 10 jaren te zamon maar in dit opzicht staat deze provincie alleen Daarentegen steeg de bevolking in ZuidHolland met byna 200 000 of 20 6 pCt in NoordHolland met 16 7 pCt in Overgsel met 15 S in Drente met 14 4 in Utrecht met 13 5 pCt Beneden bet gemiddelde bleven Gelderland met 10 6 Limburg met 10 2 Groningen met 9 6 Zeeland mot 8 6 en NoordBrabant met 8 4 pCt Het Hoofdbestuur van den Volksbond Vereeniging tegen Drankmisbruik heeft zich tot de Tweede Kamer gewend met een adres waarin het verklaart met belangstelling de indiening te hebben begroet van het Ontwerp tot herziening der Drankwet waarin het een aantal beginselen vindt neergelegd welker verwezeniyking de Vereeniging sedert een reeks van jaren tracht te bevorderen Het Hoofdbestuur verzoekt de Kamer het Ontwerp zooveel mogeiyk gewgzigd in den geest eener bji het adres gevoegde brochure getiteld t e aanhangige Drankwetsherziening en ouderteekend door e6n zevental drankbestryders van verschillende richting aan te nemen BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL V W B UB H A m B R Zitting van Dinsdag 25 September De Müdpter van Buitenlandsche zaken bericht de deelneming betuiging der Kamer met den aanslag op deu Koning van Italië aan de Italiarausche regeering te hebben overgebracht Bii bet debat over het adres van ant woord op da troonrede werd de algemeene strekking dadelp goedgekeurd en gaf het teit dat de eerste mautregel in het belang der arbeidere nl de Ongevallenwet is afgestuit op den onwil der Eerste Kamer den heer Schap aanleiding om te protesteeren tegen die beslissing en aan te dringen op afschaffing dier Kamer Nadat de voorzitter den spreker herinnerd had aau het gebruik om de Eerste Kamer als politiek lichaam buiten spel te laten stelde de heer Schaper voor de Ongevallenwet e noemeii oniler de gewichtige ontwerpen waaraan deïÈamor haar beste krachten zal besteden en tevens de hoop uit te sproken dat die krachten door de beslissing der Eerste Kamer niet vruchteloos mogen worden aangewend De hoeren Fokker en Kerdijk achtten hot amendement tot speciale vermelding der Ongevallenwet overbodig De hoer Heldt zag er niets prejndiceerend in Dit geJeelte werd verworpen met 41 tegen U stemmen het tweede gedeelte gericht tegen de Eerste Kamer met 68 tegen 1 stem De paragrafen betreffende de Chineescho en Zuid Afrikaanscbe gebeurtenissen zijn zonder discussie goedgekeurd Bij de flnancieele paragraat spraken de heeron Kolkman en Vermeulen het vertrouwen uit met het oog op het vastknoopen der ZomerdleDSt 1900 Aaogevangen 1 Méi Tyd vao GreBowlcli üirccte SpoorwegverMndlngeo met GülDA 7 85 8 81 8 88 9fl 9 19 fs 9 67 10 86 10 56 u r 18 18 19 83 18 58 1 87 8 86 3 85 8 8 4 39 4 64 5 88 U 7 6 7 48 ïl ïs ilo i ü l d U 0 1 17 5 18 i 9 83 9 40 5 10 i8 lo 56 U lüo l 84 19 44 l 6 i 8 46 8 69 03 6 87 5 4 6 86 7 47 8 07 9 03 ll l 8 ll 5 = 6 Ul n op d tr 1 d nde e O d eg de eeh r o Ml W l U d h Sp 8 ple i 7 1 06 AU i 8 kl CU 5 U1 F Utie d l p n iet d B Hollead gg ppl d W LI 6 18 7 89 8 01 8 89 9 17 9 63 8 18 8 84 on g C 46 7 Ï7 8 43 S ÖM 1M9 O O U 1 A A MKrUROAH liim vena I loiiiU 6 9 8 11 8 89 9 83 10 86 lO H 13 08 1 83 8 46 8 88 4 O 48 5 15 8 48 9 51 0 l9 10 37 10 55 11 07 imtt W 8 01 8 58 9 10 10 11 01 13 48 18 67 8 09 S 8 4 16 4 6J 6 S6 6 44 9 8510 3 1 05 11 47 i 0 lAmitC 8 Ib 9 19 9 37 10 86 11 84108 1 10 8 84 8 86 4 0 8 13 6 60 9 3 10 60 11 16 13 08 18 15 De Nouveaut é s in CAPES en RI GE MAI TELS zVjn in ruime keuze voorhanden lm t 0 6 8i 7 16 1 69 8 6 9 18 9 81 11 16 l 9t l l 8 80 3 10 8 34 4 4 6 81 7 09 8 10 9 84 9 61 1 A mt W 5 84 47 7 80 8 18 8 41 9 80 46 11 80 18 4 1 06 9 11 1 8S 3 49 6 01 36 7 26 8 35 9 40 10 06 l u l 7 0 7 31 S 18 9 07 9 89 10 18 10 31 1 61 1 86 1 6 SS 4 18 4 84 6 47 7 64 8 09 9 18 10 17 11 88 leerplichtwet aan de noodzakelijkheid der middelenverstrekking dat de regeéring zal nakomen haar toezei giag met betrekking tot de subsidieering van het bözonder onderwgs door wetswijziging De Minister van Financiën bevestigt de pertinente regeeribgstoezegging Een wgziging der schoolwet in dien geest wordt voorbereid De heer Kolkman betuigt hiermede zp tevredenheid Het geheole adres wordt goedgekeurd met 68 tegen 1 stem Tegen alleen de heer Schaper Het adres zal de Koningin worden aangeboden door de commissie van redactie en de hoeren Michiels Oonrad en Harte van tecklenburg De Kamer herkoos de aftredende leden der huishoudelijke en stenografische commissie De Kamer is uiteengegaan tot heden U uur ter regeling der werkzaamheden De extra trein waarmede H H M M de Koninginnen 29 dezer met het Staataspoor van s öravenhage naar tLoo zullen gaan vertrekt s morgens 9 10 öroenwiohtijd uit de residentie om ten 11 25 te t Loo paleis aan te komen Gemeng de Berichten WiJ hebben gisteren de uitkomsten van de laatst gehouden volkstelling medegede eld wat de bevolking van het Rgk aangaat Ter vergelijking laten wy bier de cijfers volgen van de 8 volkstellingen die in ons land deze eeuw hebben plaats gehad Mannen Vrouwen Totaal 1 Jan 1830 1 278 046 1 330 441 2 613 487 id 1840 1 401 004 1 459 555 2 860 559 19 Nov 1849 1 498 811 1 558 068 3 066 879 31 Dec 1869 1 629 035 1 680 093 3 309 128 1 Dec 1869 1 764 118 1 815 411 3 679 529 31 Dec 1879 1 983 164 2 029 529 4 012 693 id 1889 2 228 487 2 282 928 4 511 415 id 1899 2 520 167 2 583 274 5 103 431 De bevolking is dus in 70 jaren nagenoeg verdubbeld Met volkomen juistheid is dat echter niet na te gaan omdat by de tellingen niet altijd dezolde methode is gevolgd wat natuurlijk ook op het maken van vergelijkingen tusschen de cijfers storend werkt Afgezien van deze verschillen bljjkt dat in de laatste 10 jaren de bevolking is vermeerderd met 592 000 of 13 1 pCt In de zes vorige perioden was de staging 9 4 7 8 2 8 2 12 2 en 12 4 pCt waarbij valt op te merken dat de telling van 1849 reeds op 19 Nov plaats had dus 6 weken vroeger dan de andore wat op het lage cijfer van 7 pCt niet zonder invloed is geweest Evenzoo in 1869 toen zy op 1 Doe geschiedde De sterke vermeerdering van 12 8 pCt die tueschen 1869 en 1889 voorkwam is dus in het laatste 10 jarig tydperk nog overtroffen Uit de jaariyksche statistiek weten wy dat dit niet is toe te schryveii aan naar verhouding meer geboorten in de 10 laatste jaren van 33 tot 32 per 1000 inwoners gedaald maar aan de geringere sterfte gedaald van 20 tot 17 zoodat het overschot belangrijk is gestegen 13 tot 16 De vestiging hier te lande bedroeg echter minder dan het vertrek De vermeerdering is in de verschillende provinciën zeer ongelijk geweest In Fries Gisterenmorgen tegen half elf is naar de middageditie van het Hbld meldt op den O Z Achterburgwal by de Spinbnissteeg te Amsterdam een familiedrama afgespeeld Op een gegeven oogenblik hoorde men daar op de gracht een aantal schoten vallen en zag men een man door de Spinhuissteeg hard wegloopen door een agent met getrokken sabel achtervolgd Hg werd op den Kloveniersburgwal gegrepen en naar het hoofdbureau gebracht Ondertusschen waren daar nog binnengedragen een man en vrouw door revolverschoten gewond die dadelyk per brancard naar het Binnen Gasthnis werden vervoerd Wat was geschied Een bootwerker wonende aan den Haarlemmerdyk en genaamd Christiaan Fymand had zich willen wreken op zyn vrouw Maria Lobbe die naar hy verklaarde reeds gernimen tyd op te intiemen voet stond met een neef Christiaan Blinderman Zyn leven was zeide hy door dien omgang van beiden reeds lang vergald en hy had besloten beiden te dooden Hen uu op den O Z Achterburgwal ontmoetende had hy de schoten gelost uit de revolver die hy geladen by zich droeg Het is gebleken dat de neef levensgevanrlyk in hoofd en arm is gewond de vrouw is niet erg getroffen De hoofd commissaris van politie de heer Franken op de gracht ging eerst het praatje dat op hem geschoten was stelde zelf een onderzoek in terwyl de dader later naar het sectie burean St Pietershal werd gebracht De justitie van het gebeurde dadelyk in kennis gesteld nam verder in den loop van den dag de in deze noodige verhooren af Nader verneemt men S 88 B 40 8 50 8 57 9 C6 QosdB M ordriclit MieawerVerk 0 pell aatterduD H RotterdamD P Rotterdam B 5 6 7 11 door 7 18 7 88 7 86 6 86 7 44 KOTTEKDiM 9 46 9 OU O A Tiee Teri 18 18 63 18 10 1 66 8 04 36 i4 i 45 S 48 t OS 4 31 4 4 44 1 3 4 61 8 03 6 1 9 09 8 4i 06 4 I9 4 4 5 07 Botterdam Beurs Rotterdam D F Botterdam U Oapelle Nieuwerkerk HoordriMht Qonda 7 48 8 8 3J 10 16 10 6 10 88 10 48 10 4 11 31 11 t6 7 8 9 18 9 47 6 80 6 07 6 41 5 61 6 04 6 10 6 8 4 4 4 6 6 01 6 11 5 17 11 6 WM 9 S1 1 81 7 3 7 4 8 34 8 Ö4 97oO 9 89 10 08 10 84 In het gasthuis zyn uit de wonden van den neef twee kogels verwyderd men vermoedt dat de vrouw twee kogels in den rug heeft die echter nog niet zyn weggenomen H A 8 i tem 4 19 4 60 6 85 fi 49 5 08 6 18 6 87 4 46 6 89 6 66 6 16 GOU D A UE 10 19 10 69 11 88 13 16 18 86 18 68 1 58 8 33 8 46 11 11 1 10 11 88 1 81 11 86 l S 10 46 11 41 18 08 18 46 18 56 1 40 1 80 8 55 4 16 9 43 10 88 w 1 18 9 43 10 86 lO OS 1 Ooudt 7 16 8 87 8 41 9 0 Zaveali Moera 7 8 8 63 SoelarmeeirZeg 7 89 9 0 Voorburg 7 68 9 14 Hage 7 68 9 08 9 19 9 37 40 3 00 4 00 4 80 4 S0 5 28 6 83 7 41 7 56 Hage 6 3 6 04 7 08 7 16 7 89 8 85 8 65 9 03 9 44 10 11 U S6 11 36 18 06 1 1 Voorburg 6 3 J 10 17 1 86 4 86 SS Zoel tm ïog 6 6 10 88 1 50 4 60 6 43 5 111 1 54 10 11 önudl 6 14 6 11 7 8 7 48 8 07 9 08 P 9 8 9 30 10 11 lÖ èi 11 66 18 03 18 34 l8 8 09 8 87 7 t 47 5 1 6 4 7 08 8 09 8 93 8 46 10 85 10 61 i HmnoaitaiNiii ellieil Ie eo 8 ütft t fc Ul l O l D A ll r K E G H I l eru 10 69 13 00 18 37 8 16 8 1 4 8 5 58 89 710 7 36 7 33 7 54 ZoTOBh Mo 6 08 10 48 S Ol 10 87 ll 07 10 51 11 01 11 33 11 44 6 10 6 85 5 S 6 03 Uoada Oudow Woerd Utiaeht 6 34 7 46 8 16 9 07 9 8 10 14 8 33 3 40 8 118 11 16 11 84 11 47 6 11 6 80 7 00 S i 3 4i 5 04 18 32 1 0 10 14 10 49 8 88 7 04 8 18 8 5 9 89 18 63 7 47 8 41 9 30 10 10 10 66 11 38 18 08 1 6 3 08 8 0 4 13 1 48 6 39 6 5 i 7 00 63 9 00 8S 10 06 10 4 6 Ulieekt Woenlen Oudew G da 6 07 6 11 8 0 9 87 10 83 11 66 18 37 4 S 7 34 9 8 11 07 6 88 68 8 17 10 41 1 85 l SS 9S4 4 7 08 7 84 8 80 9 14 9 66 10 54 11 17 l ll 1 61 3 t l tO li 1 16 9 i 1 8 7 34 7 41 86 48 10 07 10 88 11 33 Hoewel de kwetsuren niet levensgevaarlgk schynen laat de toestand der gewondeu nog geen verhoor toe üit Hazerswonde b richt men aan het Leidsch Dbl Een heer die per spoor in de richting Woerden Leiden reisde bedacht onderweg dat hy te Hazerswoude ook nog eenige zaken te doen had en stapte aan het station H Koudekerk uit den trein Onmiddellyk snelt hy naar den bagagewagen en vraagt den dienstdoenden conducteur om zyn flets Neen mynheer u hebt dat rywiel voor Leiden aangegeven en daar kunt u t krygen Wel na nog mooier als ik toch te Hazerswoude verkies uit te stappen dan Dat ioet niets ter zake u krygt uw flets niet De heer had onder deze wioordenwisseling zyn stalen ros dat hy om den hoek zag staan vastgegrepen maar de conducteur toonde dat hy op dit hem byzonder eigen terrein geen informaliteiten duldde en liet het vehikel niet ontglippen ü krygt hem niet Ik moet hem hebben snauwen ze elkander toe en rukken beiden aan de flets Daar fluit de locomotief de trein zet zich in beweging en de bagage conducteur geholpen door zyn kameraad die tot h t laatste oogenblik gewacht had om in den trein te springen hyscht den reiziger van het perron in den bagagewagen en dwingt hem zoo de reis naar Leiden mede te maken Wat er gedurende het laatste gedeelte van het traject tusschen die drie is voorgevallen zal misschien nooit geboekstaafd worden maar een andere vraag is Wie had het recht Een deskundige op het perron aanwezig verklaarde dat de bagage conducteur zyn bevoegdheid in alle opzichten te buiten was gegaan De hoeren Dykstr patroon voorzitter en J J van der Steeg arbeider voorzitter van de Kamer van Arbeid te Leeuwarden hebben den heer Driessens directeur der cartonfabriek aldaar eergisteren een bezoek gebracht nadat de tnsschenkomst der Kamer was verzocht door den f ahrieksarbeider Hylkema De Kamer van Arbeid hoopte haren verzoenenden invloed te kunnen doen gelden doch bet was reeds te laat De heer Driessens verklaarde het te betreuren dat de zaak niet eerder iu deze richting was geleid geworden dan had men misschien niet voor hut teit gestaan dat de open plaatsen door werklieden van elders zouden zyn ingenomen Van grieven had men hem nooit iu kennis gesteld tegen vereeniging van arbeiders onderUng waö hij niet gekant mits het niet ware onder leiding van personen die elk middel aangrepen om voor hunne politieke of sociale beginselen propaganda te maken Hy betreurde het mede dat hy de hoeren Troelstra e a had ontvangen en wel hierom Er was afgesproken dat hy de beeren een opgave zou doen toekomen waarop de namen waren vermeld van hen die hy onder geen voorwaarde weer aan de fabriek wenschte te zien Zonder die opgave at te wachten was men optimistisch genoeg om hier tft rekenen op een klein getal b v drie 4 vier namen en achtte men zich gerechtigd om te verklaren dat allen met uitsluitiug van een 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 lO U 10 40 1 84 10 1 8 81 Z 10 80 8 41 10 ST 8 0 8 66 9 SS 10 80 10 46 8 46 It g K K K 11 48 11 46 11 47 9 18 6 87 7 06 7 69 8 81 9 46 I0 S6 10 S4 6 39 6 3 6 46 5 86 9 36 9 46 9 58 9 66 10 18 10 88 10 43 10 08 10 17 10 89 10 84 10 10 64 11 11 5 41 7 03 7 86 8 80 8 48 9 47 10 09 tO U 11 06 11 67 paar werklieden zouden worden aangenomen De heer Driesens had echter 26 namen op de lyst Dit getal sloeg alle illusies den bodem in j men had evenwel zyne opgaat niet afgewacht Thans had hij reeds een honderd zestig arbeiders voor vast aangenomen Deze tvegzenden gaat niet aan Zoolang echter het getal werklieden nog niet is aangevuld is de heer Driessens niet ongenegen om hen die zich daartoe aanmelden aan te nemen aan zich de beoordeeling houdende als ze al dan niet behooren tot de onvoorwaardelyk uitgoslotenen Tusschen 90 en 100 plaatsen zyn nog niet bezet Leeuw Ct Een bewoner van den Singel te Amsterdafh zag Zondagnacht dicht by zyn woning een beschonken persoon waggelend aau deu walkant loopen Vreezende dat do man in het water zou vallen greep hy hem vast waarop de dronkaard wyzende op een tweede die in het water lag tegen hem zei stil meneer hy weet het nog niet dat ie in t water zit anders zou ie wel schreeuwen Met behnlp van d on schipper van een tjalk en een politie agent werd toen de drenkeling gered waarna beide personen In arrest werden gebracht Per brancard werd Maandag naar het gwueenteziekenhnis te s öravenhage gebracht een koopman uit Leeuwarden die in een hotel te s Hage herhaaldelyk door toevallen werd getroöen Iu het ziekenhuis werd de dood geconstateerd In t bezit van deu man werden pillen gevonden hfgegevsn door een apotheker in zyn woonplaats die door de politie in beslag zyn genomen In den mond der Schelde en aan de Noordzeekust zijn de zeehonden zoo talryk en daardoor zoo ongewoon brutaal dat ze op eu naast het badterrein te Vlissingen de waterlyn tot op niet meer dan vier vyf pas naderen ofschoon er nog verscheidene personen baden en nog veel meer op het strand langs het water wandelen De Arnemuidsohe visschers klagen zeer over het nadeel dat deze zeehonden aan hun bedryt toebrengen Een onlangs overleden ryke zonderling do graat van Einsiedeln had een verzameling aangelegd van kousenbanden van koninginnen en prinsessen uit det Pruisische koningshuis Er zyn in die verzameling kousenbanden van keizerin Frederik keizerin Augusta de Grieksche kroonprinses de prinses van Sehaumburg Lippe enz s Graven ertgenamen schonken de collectie aan bet Koninklyk Museum te Berlijn STDSNIEUWS GOUDA 26 September 1900 Heden had in het gebouw der Tnsschenschool eene feestelyke plechtigheid plaats Daar toch werd het zeker eenige teit in de annalen van het ouderwys herdacht dat de heer J D Emeis Ie onderwyzer aan die school vóór zestig jaar zyne onderwyzersloopbaan begon Het lokaal waarin hy werkzaam is was keurig versierd terwyl de Keizerstraat met vlaggentooi prykte De jubilaris met zyne echtgenoote werden per rytnig afgehaald en na aanbieding van bonquetten door het Hoofd der school ia harteiyke bewoordingen toegesproken üit naam der kinderen bood hy Meester Emeis een traaien barometer en eene theetafel aan en namens het geheele personeel dier school een prachtigen stoel Zichtbaar geroerd dankte de jnbUaris voor de sympathie welke hy steeds viSi de zyde der kinderen en van het personeel had ondervonden en hy herhaalde wat hy reeds voor tien jaren zeide toen hy zyne vyttigjarige loopbaan herdacht dat hy altyd met en voor de school had geleefd Niet minder dankte hy het Hoofd der school voor de waardeering welke hy van hem had ondervonden en hy zeide dat het hem smartte toen hy vernam dat het Hoofd om redenen die te billyken zyn overplaatsing naar school No 4 had verzocht Korten tyd daarna kwam de Burgemeester dezer gemeente den jubilaris verblyden met de heuglyke tyding dat het H M behaagd hal den heer Emeis de gouden draagmedaille van de Oranje Nassau orde toe te kennen De Inspecteur van het L O en de Arron dissementsBchoolopziener kwamen nn den gelukkigen grysaard complimenteeren de eerste sprak hem en de familie hartelijk toe terwyl d tweede als voorzitter van de vereeniging van onderwyzers in t Arrondissement Gouda den jubilaris namens een aantal leden eene keurige salon en eene boekentafel met een album met inscriptie bevattende de namen der gevers aanbood Nu verscheen de Wethouder van Onderwijs met eenige leden der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys te Gouda De heer J M Noothoven van Goor en de Wd Vooriitter van de Commissie van Toezicht op het L O de heer Henneqnin richt ten daarna het woord tot den jubilaris en weuBchten hem met dit zeldzame feest geluk De heer Emeis bedankte daarna de verschillende autoriteiten voor de waardeering die hy op dezen feestdag vai hen mocht ondervinden By het intreden der school en by het overhandigen der geschenken werden door de kinderen den jubilaris toepasselyke liederen toegezongen en menigmaal werd een Lang leve meester Emeis aangeheven Daarna werden de leerlingen op eenige versnaperingen onthaald en dankbaar keerden de kleinen huiswaarts In eene gisterenavond gehouden vergadering van de IJsclub werd de rekening en verantwoording goedgekeurd en tot bestuursleden herbenoemd de hh J Zwart Pz en C G Spit Heden morgen ten ongeveer 12 uur had de losse remmer A Donk uit Rotterdam de onvoorzichtigheid terwyi de trein in beweging ging daarop te springen hy gleed onderuit on zyn linkervoet geraakte onder een der wielen zoodat hy aan de tooneu werd verwond De schietvereeniging Koningin Wilhelmina te Gouda zal op Zondag 30 September 1900 een Huishoudeiyke Schietwedstryd houden op het Schietterrein aan den Eotterdamschen Dyk De wedstryd zal bestaan uit A Personeele Wedstrijd voor hh leden der schietvereeniging Koningin Wilhelmina B Wedstryd op vrye baan tegen betalingvan t 0 25 voor elke serie van 3 schoten C Wedstryd met Cylindergeweer tegenbetaling van t 0 25 voor elke serie van 5 schoten D Wedstryd met Buks tegen betalingvan t 0 25 voor elke serie van 5 schoten De wedstryd zal aanvangen dos morgens ten 9 uur en eindigen des avonds ten 6 uur pauze van 1 2 uur Beroepen by de Ned Hervormde Kerkte Gouderak toez ds 1 A van Boven te OudBeyerland Haastrecht Beroepen by de Jereformeerde Kerk te Grypskerke Zeel ds J F Jonkers alhier NiBOWEKKBRK u d IJsEL Vrydagavoud hield de Afdeoling Nieuwerkerk a d IJsel Capolle a d IJsel en Omstreken van de Hollandsche Maatschappy van Landbouw een vergadering in het Café De Zwaan van den heer G van Reeuwyk ten einde een nieuw bestuur te kiezen De vergadering was bezocht door 49 leden Na het lezen der notulen die onveranderd werden goedgekeurd deed de Secretaris mededeeling van een paar ingekomen stukken die voor kennisgeving werden aangenomen Daarna ging men over tot de verkiezing van Bestuursleden Tot Voorzitter werd herkozen de heer A C Koolmees tot Secretaris Penningmeester de heer A J Fyan tot gewone bestuursleden werden herkozen de heeren M Voute K Prenyl en W Verbnrg Az en gekozen de heer A van der Dussen Alle gekozenen verklaarden de bonoeming aan te nemen By de gewone rondvraag werden nog verschillende zaken den landbouw betreffende besproken waarna de vergadering door den Voorzitter werd gesloten Rechtszaken Door de arrondissements rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende vonnissen gewezen J V E 28 jaar T v E 20 jaar en G V B 29 jaar arbeiders te jaarsveld wegens geweldpleging tegen den onbezoldigd Rijksveldwachter J M Elenbaas de Ie en 2e tot 6 maanden gevangenisstraf De derde is vrygesproken 364 Staats loterij 5s lUasse Trekking van Dioadag 86 September No 13088 26000 No 1306 ƒ 2000 No Ii7f6 1000 No 3834 9381 11837 14030 7490 en 17818 ieder 400 No 1671 4142 14460 16998 16808 17008 en 19917 ieder 20 No 586 7976 10488 11906 en 19975 ieder 100 Pryian van 70 11 2106 4418 7111 10174 13060 168i3 18167 SS 58 94 70 10 154 138S0 31 77 834 2600 4688 86 10422 13332 16936 U343 336 28 69 7845 87 58 80 64 402 70 4661 7338 10606 13469 16018 66 42 88 76 65 12 65 51 82 630 2776 4702 81 39 18635 16136 8728 86 886S 48S9 87 lli755 48 98 18868 26 68 96 7669 7 13707 16206 64 634 77 4974 75 10806 U858 39 18966 61 91 6183 7633 10981 77 76 19048 896 8917 6 7799 63 18971 7 1 S1 93i 3088 6632 7806 87 14162 16418 19683 1 6 8307 50 7963 11246 14866 16647 19759 68 28 67f7 86 63 H381 82 80 1242 38 4 8023 11664 64 16 15 1982 1843 n 5881 56 95 14139 18 2 83 68 63 5906 8168 11704 14880 80 1999 1418 66 14 8478 21 14910 63 200 0 29 3 81 082 8696 13008 150H 17201 2010 42 8 01 6 23 9078 39 37 36 9 1680 10 6134 9122 48 15126 38 20268 1628 37 l 59 99 69 63 90 0 SI 66 80 9834 86 15207 17487 20106 43 3956 6560 9407 12157 16360 89 20421 51 64 72 60 12430 15415 17590 8061S 69 40 6 S3tf 9613 46 16663 1770 46 68 4164 R9 98 156 6 17900 88 1838 68 92 9 84 12790 16Ï 9 IkOIO 20639 72 98 7025 91 1282 10 18118 78 1 19 4331 9 10001 12924 15812 to 20987 81 64 7103 42 Ontvangeen een g voote collectie Beensclie Glacé Handschoeneu voor DAMES en HEEREN VAN S Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA lelepliouu Ho HÊ Iteurs vau Ainslonlain NiurkM 93 93 24 SEPT I Vrhrs NlDMUNi Cerl Ned W S Vi 81 dito dito dltc 9311 1 dito dito dilo 3 93 H0K81 Obl Gouill 1881 98 4 lOOV lTAl lE Iiisdirjïmg 186281 88 88 OoaTIllE Obl in papier 1868 8311 dito in zilver 1888 831 POMUGAL OW met coupon 24 i dito ticket 24 i Binnenl 1894 41 dilo Geoona 1880 98i dito bii Eolha 1889 4 96ll j dito bï Hop 1889 90 4 961 dito in goud leen 1883 6 67 dito dito dito 1884 5 lOl 8PAIIJK Perpot achuld 1881 4 i 571 TUIKIU Oepr Conv leen 1890 4 927 Oec leening aetie D I 3SI gGec leenin eerieO 26 ZoiDApB Ep T oblg 189S 5 1 Itliloo Ob iit Soh 1890 6 10 ViNMUiLA OM 4 onliep 1881 841 YwaTiaDAX Obligation 1895 3 900 4BoTTtlDAK Sted leen 1894 3 91 NlD N Atr lUndela aand 99VjArend h Tnb Mij Oerlificaten 681 DeliMaatsohappij dito j 485 Aro Hypolheekb pandbr 41 CulLMy der Voratenl aand 1 66I aGr Hypoltoekb pandbr 103 Nederlaudache bank aand 204 Ned Handelmaatsoh dito 16 41 1 128 I UOV j 90 291 114 10 1 224 2851 100 56 65 161 97 1 S S z loon 100 114 1 Ml 62 105 74 104V 37 261S l 48 681 160 10 108 lOS 99 11 100 1171 117V 101 341 7 V 361 N W il Pao Hyp b pandb 8 9 Bott Hypotheekb pandhr 4i ütr Hypotbeokb dito 41 OoSTENa Ooat Hong bank aand j K08L Hypotheekbank pandb 5 A HBEIKA Equt hypoth pandb 4 Maiw L O Pr Lien oert 6 Nf D HoU IJ apoorw Mg aand My tot Eip 1 St Spw aand Ned lud Spoorwegm aand Ned Zuid Aft Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lALIB 8poor l 1887 89 A Eobl Sl Zuid Ilal 8p niij A H obl 3 PoLltN Waraohau Weenen aand Boal Gr Kuig ADVKRTKNTlEi Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Echtgenoote Moeder Behuwden Grootmoeder kWK ummm bewibb in den ouderdom van C3 jaar Uit aller naam J COSTER Gouda 2h September 19Ö0 peii bare Verkooping te 60tD4 0 maandag 1 OCTOBER 1900 s morgens ell uren in het Koffiehuis Harmonie aan de Mftrkt ten overstaan van den te 4 aastrecht gevestigden Notaris van Nr 1 Een gunstig gelegen goed onderhouden Wlf KELHUIS met atzondfJtiykc opgang hebbende BOVENWONING aan den Langen Tiendeweg te Gouda wiik D Nrs 50 en 50a Kadaster Sectie C Nr J081 groot 87 Centiaren Het Huis van vele gemakken voorzien bevat beneden Winkel 3 Kamers en Keuken en boren 3 Kamers Keukon on twde Zolders Het p6r eel heeft een uitgang naar t water van het Plantsoen De benedenwoning is by do week verhuurd aan den heer B L RAASTROP voor f 3 25 De bovenwoning is to aanvaarden 2 Januari 1901 Nr 2 Een ruim PAKHUIS met een perceel GROND aan de Geuzenstraat te Gouda wyk L Nr 37 Kadaster Sectie C Nr 2416 gedoeUeiyk groot voor t geheel 92 Centiaren Tc aanv harden by do hetaling der kooppenningen Nr 3 Een op goeden stand gelegen goed onderhouden en van velo gemakken voorzien WOONHUIS aan de Turfmarkt te Gonda wgk H Nr 36 Kadaster Sectie B Nr 598 groot 31 Centiaren Te aanvaarden by de betaling der kooppenningen En Nr 4 Een IIUISl en ERr aan de Speldemakerssteog to Gonda Wyk G Nr 39 kadaster Sectie C Nr 1743 grout 23 Centiaren Verhuurd by de week voor f 1 De perceelen zyn de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren te bezichtigen en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen goaft Notaris KOEMAN voornoemd Pam Expelicr O Cl O Hvtig jaak wordt dit middel mat ymi sa id auooea tk pdiiièlanda fawiiyui annwand tagan Bheimati k Jieh t T rIoiidl i d pi n liaiitcUnI tal TMtaiuwan op hM htoiekamark Ankai A4Al J6 J6o niBOc 4e tal da maeata BpoUsekan Te Ajnatardam bu Tlloth C3éban yan Tayü en Bandera l t migttct rtlalniii Zenuw en iMaaglijders wordt uit overtuiging als een workeiyke hulp m den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart v ordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOBL S Boekb Zaltbommel