Goudsche Courant, vrijdag 28 september 1900

No 8311 Yrijdag 88 September 1906 39ste Jaargan mmm DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I Telefoon Ko At A D V E RTEN TIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd releliioii u N9 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN Gouda Druk van A BRINKMAN Zn GemeuMleerde Kamers op ne tten ütanS ÏB HUUE GEVRAAOl Fr brieven A J HENDRIKSE oos een Ëiigelsch EcM BOEEEITBIIOOD f eem le KM A SLEGï NIEUWE HAVEN 2 E CASSITO ÏANÜAIirs Turfmarkt 185 Grouda Spreekunr van lO tot 4 uur DINSDAGS en ZATERDAGS van O tot O nur behandeling van minvermogenden wSCHIF DAM3lEIi Op dit uur worden kunsttandapparaten tegen verlaagd tariel verstrekt iVJ PEETKRS Jz A la liowija van öoiitlnifil cactitiL en kurk etet ds vui i zien van den naam lur Ki fn p HOPr EENISDEFOTTMTHEE Nrii wordt veizoclit op t MKUK telett üi ÜIT HKT MaGVZIJN VAN RAVENSWAAYZONE GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van m twee en een kalf en een Ned ons niet vermelding van Nommer ei Pr s voorzien van novenataanr Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoenu i van f e eerde ordera aanbevelende 4 BUEEBAAUT L Gebroeders STEElSrSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en w Grafdecoraties jurbeilles lardhiiéres toiiquellen cm GRAF en F£ESTKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleid en oiidtrlKiiid van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van lSSÈ JTBli Cll ER Dood alle Inseettn Door bijvoeging van 40 deelen walor verkrijgt inon een voor insecten doodend voclit Onschadelijk voor vrachten bloemen en planten Liter f 0 60 g L i ü 0 i 1 L l 1 5Ü 6 L f 7 TEL EFH No 114 FRANSCEE STOOMVERVERIJ cheiuisobe Wasscheri TAN H OPi EKIlElMEK 19 KruUkade Botterdam OfibraretM i i dorr Z M den Koning der Elelgen Hoofddepót voor GOUDA de Ileur VAN OS Specialiteit voor het stoonien eu verven tun alle Ueeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoe ereu Speciale inrichting voor het toom n van pluche mantels veeren bont euf Gordgnen tafelkleeden enr worden iiiiar do nienwst en laatste methode gevorld Alle goederen hetzij geatflomd o geverfd worden onachadelgk voor de gesondneid volgena itul bewerkt Indien gij iiit wilt Ikh sJoj gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior MiYen Borsthonig Extract mAv r M tut de Koninklijke Stoomiabrit k De Honingbluein van II 1 VA I l CII iH Co i enlluair l4vnmrs VAN SCHAIK Go s Meliantao i het beste middel der wereld VAN SCHATE Go s Melittnthe geneert Kiukkoest Van SCHAIK CO S Melièntüe Beneost zoowol oud sis jong VAN SCHAIE Co S Melianthe m g in joen hun jeAn ontbreken VAN SGHAlK CO a Jtteliautbe ataut voortdurend ouder Scheikundig toezicht VAN SCHAIK Oo S ItteliantllO helpt onherroepelijk VAN SCHAIE Co S MeliaDtbe i bekroond met Eerediploma a VAN SCHAIK Co B Meliautlle i hekroond met öoud VAN SCHAIK Co 8 Msljanthe is beb ooud met 2U er VAN 6CHA1K Co S Melianthe is venjubusr in flacons J Th torken Boékoop B V WIJK Ottdmaifr M KOLKMAN WaddinxMe ü ROLLMAN Bodegraven PINKSE Nimwerkerk a d IJsel W 1 Till DAM Haaitrecht A N visZESSEN Schoonhoven van éO Ctê 70CU eu ft h l irma WOLIPF £ Co Westhaven 198 Gouda IJ MIMBIES Kleiweg E 100 i Gouda E H VAM MILD Veerstal B 126 te Oouda A BODMAN Moordreht G roote rroorraacL STALENBALKEN H E OVIING Jr llOTTi BöAM Kantoor GELDEHSCHE RADE 31 33 Plan C SlapHplaalsen BI HAVE 0 Z Eeljcnoord jwifnwwww miwyH i t i ifW fPii Wtt u t Li it ma tl tjot i fii Tui i i e QuinS l 3rOChC meest kracIitlo e e versterkende kina wijn tcKeniwakte ziKiwcl Ini kinderen uK vulwasbcneii gebrek aar eetlust slechte spijsvertering zenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambefj koorts en hare gevoljjen QUINA LAROCHE KERRUGINEUX tii ht t l ij iider tetjcu Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Kritischen leeftijd enz Ve knigba r ui flacons i ƒ 1 90 en l p ï l f C pa f voedzaam versterkend aaogenadm v an smaak voor dagehjksch geb uik M aiwi y ayaxj kinderen zwakken en kllerachtlge gestejlen zeer aan te be itu Alb geneeskrachtige drank bij stoomiasen hüv spijsverteringsorganen en diarrhée ook Pnil rhuaaH K r 1 70 i Kër 0 9Q è Kgr 0 50 voor zuigelingen en klenie kinclereri Pi i EJpeciaal voor Kindervoeding in husBcn Kgr ƒ 0 90 Kf r ƒ 0 50 Kgi 0 25 Acfhtna C iCfS f f Hf n Iletr ToWcncencrlnlvc igarette is voldoende ter bestrU 1 loinina i arcucii 1 hevigste ctnvar l RAEPARATEN VAN doosjes A 0 80 en 0 50 Asthma etc lln TamaHnHl RonhnnC fruit PURGATIEF tc en verstopping Aam IrtlilarillUC IJUIimJU beien Migraine Congestiesetc vooralookalslaxans voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KRAEPELIEN HOLMbe anj njke diensten f daar de vorm voor het kmd bcgeeriyk en de m anU aangenaam is l rijs per dootje 0 90 en 0 BO altniillr I uCUIIaQ alt einei n erVend ah iict BESTE huismiddel ao t UI J b i Hoest Verkoudheid en Keelpgn het is f e frarparalr pan KRAEPELIEN IIOLM te Zeist ti n uilen roorsi n van êliqufllin waarop de nmim en kaïnilceKen ni en pei inji ltuar hij lU meesis ikraerk bipolhelen en üiogitten KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST jj y u een slljmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uiUluUend m HR D fleschjes verkrijgbaar Pii s 0 20 pei llesüijc I iiillseplisclie Taiidpocdei en itiiti§epll6 ii MoiKltlneliiiir van K VASSUTO TatulnrU te Gou4n OVEKAL VERKRIJGBAAR Laan van Meerdervoort 104 s Gravenhage IJriejarijj c voorbereidende Cursus voor jongens van ± 13 16 jaar Tweejarif e Cursus voor Handel en Administratie Spreekuren DINSDAGS en DONDKRDAGS van 2 4 uur Jfi ospectus verstrekt gaarne do Directeur F TI IMÖTRA Standaard Hypotheekbank Haaiscliappelljk kapitaal E E Vil L E I O E Ü U L ü E N DifBeleMBS Mt H I 0 CASWHKJK jn B BB SIÖT Iia Dn Bank verstrekt op zeer billijke ïoorwaarden elü op eertle hypotheek m goell onder controle van het Itiiemeen ÊitmiiltttruHe eu Trittlltantoor Ie Itolleraum 4 en I H liUHIliil Kl uit Coupons 1 Januarion 1 Jnli Correspondenten voor Gonda de Heeren M J OGIER Co imnnirimftii JTAIl ROMD Korte Groenendaal I 202 203 GOUDA u i iiW Ri uEiiEEiisciuppKK IILISIiOUU AKTIKIXKA FORNUIZENwm itroukbandcii m TE HUUR AANGEBODEN tegen 1 October 1900 een prachtig Pakliuis gelegen te Gouda aan den Tnrfsingel ïe bevraaan Lange Tieudeweg D 29 HF Wie werkelijk prijs stelt een te hebben laat zich iotograleeren in de f otoi rafltche tiuuttlnricMtnii STTJIDZO m P V D WAALIS FI SINGEL 6G1 TMsny s Wondsrbalsim ii ilo L eheelü worelil bokond en Oruemd Onovörtroffuu middol tef eii lila Borst IjOKjr l eï r H U U K Z t f k t e II eiU ïnu oudi uowol u s ook uitweiidig in bijna Ue ziüktegüvallou mot goed evolg min to wenden ry per flaeoil i l per post 1 1 15 Thidipy a Wo dersftlf bezit eon alsnog o ti k e k e n d e g e ii e o s k r ii o li t en iiüil ame WBrkins Mankt meestal olke pijuHjke on gevaarvolle operatie p eheel o orbodia Met dcKo zalf vrerd een 14 jAor oud vüor óiiiceiioesIi k arehOlldeil beeUICezwel en onlanüa een bijna aa jaar kaukerlijdeii iieuezeii l reui t ironeKing en verzachting der p jneii bij wondoii oiitstokingon enz vau allerlei aard Prüs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centpnal Dopöt voor Nodorlaod Apotheker IIEKKI SlMtGILS Kokm 9 Auisturiiiun Waar gten depot ia besteüe meu direct aan die oHutZËHapotkeke tea A THIERHY in Pregrad bei llohitach Oosterroieh Gelieve proapectus te ootbieHen b bet Centraal OapOt hkttdriit okiii 8 4m t rdam m Wie zeker zyn mi Eclite ElKOl CaC O te ontTangen tesanifngesteld eo ns v e pru enüiigen tn den handel gekomen oodeï d ii naam dea uitvindt Dr Miohaelis vervau gd op de beste machines in het wereldbercemde étabblisseDMnt van Qebr Stollverok te Sealen ftl$che J r n2icl2aeIlV Bikel Cacao in vierkanten busaeia Deza Xikel Caoao i met melk gekookt eeuA aangename gezonde drank vtNv dag lijk£li gebruik een è 3 theelqeli rtn t pcedei voor een kop CJiooolate AU geneeskraobtige drank bij gerd tu diarrhée sleohta met water te gebruiken Terkiijgbiu bij de vooniioati H 1 Apotbeksrs eos Vt Ko ï irmftnijwi f 1 80 o ó 9Ö öTO SS OeneratlTertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amnterdam Kalveistraat 103 f res voor alle soorten SCHOENWBRK dan Nooréraliaiiiiicb Uoen en Liurzenniaiiazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPRUIMING van verschillende soorten SCUOEmlrKHK Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Uitsluitend voor de Abonné s van dit blad Tegen inwisseling van de Bon voorkomende op de vierde pagina van dit nummer kan men aan ons Bureau tegen betaling van 3S eenti de prachtig uitgevoerde ATLAS VAN NEDERLAND EN ZIJNE BEZITTINGEN bevattende 30 Kaarten bekomen Deze Atlas bewerkt onder toezicht van verschillende Hoofden van Scholen is voorzien van een register van plaatsnamen die op de kaartjes voorkomen terwijl de alstanden der hoofdplaatsen in kilometers zijn aangegeven Bij toezendipg van cfff eu veertig centa wordt de Atlas franco per post toegezonden fii isGËVi i Inrichtingen welke gevaar schade of HINDER KUNNEN VBttOORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der HINDERWET Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van de Gebroeders J L en M A Vermeij te Gouda om vergunning tot het plaatsen van een heeteluchtoven in de pcrceelen gelegen in de Lange Noodgodsteeg Wijk B No oi Kadastraal bekend Sectie C No i io Daf op Dinsdag den 9 October 1900 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op dö Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 25 September 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlaiiilsch Overzlchta Roberts seinde gisteren uit Pretoria lan Hamilton heeft in de Krokodilrivier dertien kanonnen gevonden meest vernield waaronder enkele die de Engelschen verloren hadden en ook veel overblijfselen van wagens en waarschijnlijk van nog andere kanonnen FEVILLETOX 54 Zou zij zich mijner herinneren i Op welke wiju zouden wij elkander ontmoeten Zou zij eindelijk leeren mij liet te hebben Was mijn leed ten einde of zou het nu juist beginnen Dit waren vragen die alleen beantwoord konden worden als ik Engeland zoude bereiken Eindelijk dan het vaderland Hoe bezielend om weder onder eigen landgenooten te staan en niets dan de eigen moedertaal om zich heen te hooren Ik ben gebruind door wind en zon mijn baard is zeer lang geworden eenige mijner kennissen herkennen mij nauwelijks bij mijne aankomst te Londen Met mijn tegenwoordig uiterlijk kon ik niet verwachten eenige herlnnermg omtrent mijn persoon bij Pauline op te wekken Met behulp van een scheermes en een nieuw costuum geleek ik spoedig weer mijzelf en toen begat ik mij zfclfa zonder Priscilla van mijn komst te verwittigen op reis naar het westen om te zien wat het lot mij beschoren had Wat beteekent een reis door Engeland wanneer iemand pas zulk een tocht als ik gemaakt had achter den rug heeft En toch schenen mij deze onbeduidende honderd en vijftig mijten even lang toe als voor een maand geleden duizend De laatste paar mijlen moest ik per omnibus afleggen Burleigh de correspondent van de Daily Telegraph die Builor s leger vergezelt heeft Lourenco Marques over Komatipoort bereikt waar hy met de eerste Engelsch verkenners aankwam Onderweg zagen ze nergens een Boer en losten geen schot maar wel zagen ze de groote verwoestingen die de Boeren hadden aangericht bruggen die zo met dynamiet in de lucht hadden laten springen erven en huizingen die ze hadden verwoest en alle spoorwegstations in asch gelegd ook de Kaapmniden Hektorspruit en Komatipoort Rondom deze plaats was veel vernield honderden spoorwagens en goederentonnen waren verbrand alsmede hoepen kieeren schietvoorraad enz Toen Burleigh voorbijreed stonden nog allerwegen rensachtige voorraden in vlam maar veel tenten van de Boeren stonden nog overeind terwijl bagage uniformen en meubelen in t rond verspreid lagen Veel dingen die de Boeren niet hadden verbrand hadden zij in de rivier geworpen By Barberton zoowel als biJ Komatipoort vischton de Engelsche soldaten naderjiand blikjes met levensmiddelen op De correspondent zegt dat de Portugeezen hem ie Reesano Garcia waar hij heenwandelde welwillend ontvingen HiJ noemt de nederlaag van de Boeren volledig en volgens hem fcuimen thans twintigduizend man Roberts werk voltooien iets wat zes maanden vroeger had kunnen geschieden als bekwame olflcieren Roberts ter zjjde hadden gestaan in staat om de werkelpe kracht van de Boeren te ramen eu te breken Kleine beweeglijke Engelsche korpsen zegt hiJ moeten thans h land afloopen om het land te zuiveren van de overblijvende benden Boeren die nergens sterker zijn dan vijftienhonderd man en weinig geschut en schietvoorraad hebben French trekt in Barberton een voldoende bezetting achterlatende naar Steynsdotp om het land op do grens van Swazieland te zuiveren Andere Engelsche legertjes zullen de Boeren onder Ben Viljoen en Steyn pogen te beletten naar de Lebombobergen en Pietersburg te trekken Alle vrijwilligers en koloniale korpsen kunnen thans naar Burleigh s oordeel veilig ontbonden worden en huiswaarts keeren De mogendheden liggen weer overhoop en nn is niet het Russische paciflcatieplan maar het Duitsche bestrafflngsvoorstel er do oorzaak van Amerika weigerde op eenig avontuur uit te gaan het wil liefst zjjn handen zoo spoedig mogelijk nit het Chineesche wespennest terugtrekken De verkiezingen worden voorbereid en Mo Kinley wil aan zijn tegenstanders elke gelegenheid ontnemen om hem en hoewel wij door vier vlugge paarden getrokken werden was het mij of elke mijlpaal in Siberië stond Doch ten laatste was ook deze reis volbracht en mijn bagage in het kantoor der omnibus achterlatende begaf ik mij met kloppend hart naar het mij door PriscUla opgegeven adres Het was een stil afgelegen klein gebouw met houtgewas omgeven en een tuintje met late zomerbloeraen gevuld er voor Terwijl ik wachtte tot de deur geopend werd had iïc den tijd te erkennen dat Priscilla een lieflijk plekje had uitgekozen Ik vroeg naar Mrs Drew Zij was niet thuis was voor een poos geleden roet de jonge lady uitgegaan en zou niet voor den avond tehuis komen Ik verwijderde mij en ging op weg om hen te zoeken Het was wel vroeg in den herfst maar toch was alles nog groen frisch eh fraai De hemel was wolkeloos en ik ademde een zachten balsamieken geur in Ik bleef even stilataan alvorens ik besloot in welke richting ik mijne wandeling zou voortzetten Vér beneden mij lag het kleine visschersdorp doorsneden door den zachtkabbelenden stroom die door de vallei liep en kalm haren weg naar zee vervolgde Aan beide zijden vertoonden zich in de verte hooge torens en daarachter weilanden en met houtgewas bedekte heuvels en recht vóór mij strekte zich in de verte de kalme groene zee uit Het schouwspel was schoon genoeg doch ik wendde mij er van af Ik verlangde immers naar niets dan Pauline Het kwam mTj voor dat op zulk een dag het schaduwrijke woud en de vlietende stroom een on om zijn imperialistische neigingen afbreuk te doen Dat do Unie deze bonding zou aannemen was te voorzien maar vreemd is dat Engeland gelpeu koers uitstuurt Bij een onderhond dat graaf Hatzfeldt de Dnitsche gezant en lord Salisbury eergisteren hadden weigerde de laatste mondeling in te gaan op het voorstel vervat in de Daitsche nota De weigering van den lord was seint Reuter in ongeveef ezelfde bowoordingon vervat als de woigering van de regeering der Veteenigde Staten t Is vreemd vooral na wat in de otflciense pers al zoo ten voordeele van Germanjes voorstel geschreven was Nog pas tornde b v de Standard over de nota van Amerika t welk zachter voorstellen deed omdat dit aan China weer de hoop zou inboezemen dat de mogendheden het onderling oneens zijn Maar misschien moet er iets achter gezocht worden en willen do mogendheden ook Engeland alléén dat Duitschlaud de zaak wat minder kras zal aanpakken Trouwens er is reeds een beetje water in de wiJn gedaan De ofllcieuse Duitsclio pers is komen vertellen dat Ven Bülows nota volstrekt niet tegen de persoon der keizerin weduwe is gericht maar alloen togen haar raadslieden die vorantwoordelqk woijien gesteld Nu als dit do bedoeling is zal Rusland er zich misschien wel mee vereenigen En dan zeilen allicht nog wel andere volgen Reeds vernam de Politische Correspondenz te Weenen die van Russische zaken wel wat afweet dat Rusland waarschijnlijk accoord zal gaan met het Daitsche nader toegelichte voorstel De vertraging zat em niet in bedenkingen daartegen ingebracht maar was te wijten aan het verblp des keizers te Spala en dat in onze eeuw van stoom en electriciteit 1 Frankrijk heeft volgens hetzelfde blad al toestemmend geantwoord maar had alleen de bedenking dat de eisch van uitlevering bij weigering nog wel eens grootere moeilijkheden aan de Chineesche quaeatio kon toevoegen Nu als de mogendheden niet eensgezind zijn kon het nog wel eens tot zulk een weigering komen Is het niet een veelzeggend feit dat volgens de Standard de Chineesche Eegeering openljk de VVestersche machten tart door prins Toean te benoemen jiot Voorzitter van den Keizerlijken Raad en Toeng foe hsiang tot opperbevelhebber van het leger in het Noorden Bovendien komen alle berichten uit China aan de Londensche bladen hierin overeen dat de party van Prins Toean weder geheel van de leiding der zaken meester is en dat dienten weerstaanbare aantrekkelijkheid moesten bezitten daarom doolde ik den stellen heuvel at en wandelde voort langs den oever der rivier Ik volgde omstreeks een mijl haren loop nu eens over met mos bedekte rotsen klauterende en dan weder door kreupelhout dringend tot ik eindelijk op een open vlakte aan den tegenovergestelden oever eene dame zag zitten die zich met teekenen bezig hield Zg zat met den rug naar mij toe gekeerd maar ik kende elke beweging dezer schoone gedaante genoegzaam om onmiddellijk zeker te zijn dat het mijne vrouw was Indien ik nog eenige meerdere zekerheid noodig had behoefde ik slechts een blik te werpen op hare gezellin die naast haar zat en over een boek scheen te dmten Ik zou Priscilla s shawl op een mijl afstand herkend hebben er bestond er slechts één van op de gansche aarde Hoe hard het mij ook viel besloot ik hen mijne tegenwoordigheid niet te laten merken Alvorens ik Pauline wilde ontmoeten moest ik met Priscilla spreken en naar hare inlichtingen rayn te volgen gedragslijn regelen Maar ondanks mijne vastberadenheid zwichtte ik voor de verleiding om meer naderbij te sluipen van de plaats waar ik thans stond kon ik haar gelaat niet zien dua kroop ik voorwaarts door het gras tot ik mij vlak tegenover de schilderes bevond en halt door de glooiing verborgen haar naar hartelust kon gade slaan De blos der gezondheid bedekte haar wang gezondheid sprak uit elke beweging en toen zij zich omweodde om eenige woorden tot hare ge gevolge het uitleveren der hoofllschufJlgen waarschijnlijk niet zal plaats vinden De Kölnische Zeitnng wil al deze berichten nog niet golooven omdat ze nit Engelsche bron afkomstig zijn maar zou zich toch niet verwonderen indien ze waar bleken Het talmen dor mogendheden koi den indruk van oneonigheid hobbel gevestigd en zoo zonden de vredesonderhandelingen ongemeen bemoeiiykt worden In de Oostonrgkscho verkiezingen komt in zooverre nog geen licht daar nog niet blokt hoe do Katholieke volksparty en de Polen tegenover de Czechische obstructie positie zullen nomen Maar indirect van betoekenis als versterking der Oostenryksche Regeering is de rede door graaf Apponyi Zondag gehouden te Jasj Bereny De vroegere leidar der oppositie trad hier voor t eerst op als steun der regeeringsparty om te betuigen dat het niet lag op den wog van Hongarye om partij ö trekken van de Obstenryksche verwarringen ten einde zich een zelfstandige positie te verzekeren De overwegende meerderheid in Hongarye begrypt dat het van belang is de Oostenryksch Hongaarsche ponarchie intact te bewaren en al heeft ie Transleitbaansche Rijksholft met de Oostepijksche verkiezingen niet te maken de betuigde trouw aan de eenheid en ondeelbaarheid der monarchie zal haar invloed op de constitntioneele partyen in Oostenryk niet missen Graaf Apponyi zeide onder meer De dingen in Oostenryk kunnen zeer zeker een keer nemen die een revisie van het Vergelijk van 1867 noodzakeiyk maakt De strekking dezer revisie kan geen andere zjn dan grootere zelfstandigheid van Hongarfle doch ook in dit geval zullen wfl naar ik hoop de eendracht met de monarchie in den geest van Deak weten te bewaren Hongarje zon echter een grove lont begaan indien het zonder noodzaak met opzet naar een gelegenheid zou haken om de quaestie van een revisie van het Vergelijk aan de orde te brengen Overal in Enropa zou het pijnlijk aandoen als wy meenende te handelen in het belang onzer zelfstandigheid een biunenlandsche Oostenvykscho crisis zouden uitbreiden tot een crisis der monarchie en ons zelf van bewakers der orde en van de OostenrykschHongaarsche monarchie zonden veranderen in gevaariyke vflanden daarvan Graaf Apponyi gaf daarop zijn vertrouwen te kennen in het programma van den Minis terpresident Szell die door het tot stand brengen de fusie het mogoiyk heeft gemaakt groote binnonlandsohe hervorayngen door te voeren zellin te spreken was er iets in haren blik englimlach dat mijn hart van vreugde deed opspringen De vrouw die ik weervond was èengeöeel ander wezen dan het meisje dat ik verlaten had Plotseling keerde zij zich Iieel om en keek naar den anderen oever Door mijnevreugde overmeesterd had ik mijn schuilplaatsverlaten en onze blikken ontmoetten elkanderover de rivier Zij moest zich mijner in eenig opzicht herinneren Al ware het ook als in een droom moestmijn gelaat haar bekend voorkomen Zij wierphaar penseel on fechetsboek ter zijde en sprongovereind alvorens ik Priscilla s uitroep van verrassing en vreugde vernam Zij stond naar mijte staren alsof zij verwachtte dat ik haar zou toespreken ot tot haar komen terwijl mijn oudedienstbode mij haar welkoml welkom over denstroom toeriep Het was nu te laat om terug te treden Ik vond een doorwaadbare plaats en na verloop van twee minuten was ik aan den anderen oever PauUne bleef onbewegelijk i taan maar Priscilla snelde mij te gemoet en kneep mij bijna de handen af Herinnert zij zich kent zij mj fluisterde ik terwijl ik mijne handen losmaakte en mij naar mijn vrouw begaf Nog niet maar zij al dit spoedig doen daar ben ik zeker van Master Gilb rt Een stille bede slakende dat hare voorzegging bewaarheid mocht worden bereikte ik PauUne en stak haar mijne handen toe fFffnit vervolg i ♦