Goudsche Courant, vrijdag 28 september 1900

Directe SpoorwegverblndtageD met UOlJDi Komerdieast 190 AangevaogeD 1 Mei r TUd van Grwnwicti OVD ROTTXIDAUTKi lut B i 11 9 18 18 11 88 11 S8 1 97 115 8 85 S 4I 4 S9 4 E4 88 8 18 S 1 41 8 14 8 17 8 83 9 14 10 09 10 11 8 01 8 14 jj 10 1 18 9 19 1 1 1 0 1 17 1 16 9 88 8 40 I 9 86 7 47 8 07 AUeiia Ie en Se klUM Bxïn bi bftalen 9 Op d u trunaa sya Zoad gA Oiiu V Modugithe Htearbüjelitaii voor Se 9e ki Terkrüf t ur tegen aakelen rnokt TÜ S HolUadMha Spoer L Bitra npplemeat lninji SGXtOt Tiea inH 19 li 58 11 81 11 48 18 10 ÏQTTBKD4H a 9 4 9 58 9 47 lOa 10 98 lO S f K 10 48 f 10 08 10 84 10 49 11 81 lr O 18 V1 1 11 7 t 5 t 7 i 7 4C 8 84 8 04 9 00 8 d AUesa lil en 1 Uaite nfra WUlra e TaoüUtiai ny 4 a Iwp kan alat gvNksBd wocdfln U HoUandioll pwr l Extra lopplaineatbawiia Ba d Compagnie der Wafmu late BOOni b£lN11 A46riae vetai 9 16 10 06 10 19 10 69 11 81 18 1 18 16 18 68 1 88 1 88 8 48 4 18 4 60 86 U ll I IO I Ml I1 M r 1 11 5 18 11 86 l t 6 S7 10 84 10 48 11 4118 08 11 48 11 5 1 40 8 88 8 58 4 18 4 45 5 8 5 58 8 01 8 9 11 17 9 8 8 8 18 s 8 84 V 8 f t 8 15 46 7 57 J 48 8 S a Uage 5 81 6 04 7 08 7 15 7 8 85 8 88 9 0S 44 10 11 11 18 11 88 IS VS 1 30 1 40 3 0 4 00 4 10 4 80 i M 8 7 41 7 88 8 Voorburg 6 88 ï j 10 17 1 8 4 86 18 Zoeteim Zeg 6 61 J 10 81 r l 8 4 0 6 3 eV6nh Mo 6 08 10 48 3 D1 S Ol 6 84 Hnuda 8 14 11 7 88 7 41 8 07 9 08 F U 9 80 10 11 10 54 11 51 18 08 18 84 1 11 S 09 8 87 4 ST 4 47 1 8 4 7 9 8 09 8 8 8 d Hannonikatrein ellaan Ie en 8 kliaia extia katalen GOUD 4 4 H S T B R D 4 M lelee eem t tl 8 11 8 81 938 10 85 10 S9 It Oi 1 12 4 3 18 4 4 48 5 16 8 48 9 81 0 19 10 87 10 56 11 07 8 01 8 58 9 I 10 U ll O 18 48 18 71 018 86 4 16 4 6T 38 44 9 8 10 8 1 0SU47 Ü OO 8 1 9 18 9 S7 10 88 11 84 1 08 1 1 8 84 S tS 4 80 6 1 80 9 8 10 O 11 16 18 08 11 1 CO l Q A IM RXC a 1 vltinna i 9 10 14 10 59 18 00 18 87 8 15 8 8 4 81 6 58 6 8 7 10 S U 11 18 8 88 7 IS 11 14 1 40 8 9 8 U 7 88 8 43 59 32 15 69 S 6 9 18 9 81 11 18 1 87 11 0 8 0 8 10 8 84 4 4 8 81 7 99 10 9 14 9 81 6 84 6 47 7 80 8 18 8 4 8 80 45 11 80 18 48 1 06 9 41 8 8 4S 5 011 6 36 7 96 8 15 9 40 H O 7 SO 7 M 8 18 9 07 9 9 l t 18 10 8111 11 16 8 98 4 16 4 84 8 47 7 54 8 09 9 1 10 17 11 38 f 8 08 7 04 S 18 8 88 9 89 10 14 10 4 11 47 11 18 1 09 8 08 8 4 8 04 6 8Q I f 7 4 18 6 88 7 47 8 41 9 80 10 10 10 88 11 38 li Oi 1 60 8 08 9 80 4 03 4 48 S 3 6 53 7 00 S3 I 0 1 36 6 07 6 44 8 09 9 87 10 88 11 86 ll lj 4 Si 7 11 9 8 88 6 68 8 17 10 41 1 86 4 83 9 84 f 8 48 7 08 7 84 8 80 0 14 9 86 10 84 11 87 11 11 11 81 1 8 40 8 6 4 46 i i 6 18 T I4 7 4i 96 9 48 10 07 10 8 U 3 Verspreide Beriohtcn F1U 11ÏKIJK De Tentoonstelling ia Masndag beiocht door 299 279 portonen terwjjl do tickets ttonden op 30 i 36 centimes Eergisteren was het evenwel in de Fransche hoojdstad echt Novemberweer kil en vochtig en men kreeg er een voorproelje van wat er van de pracht en praal op het tentoonatellingsterrein zon worden indien men het denkl icold tot handhaving van al het moois den winter over wilde ten uitvoer hrengen Een ekere kapitein Frachebois die zich had laten niodevoereii tot dadel khoden tegenover ee reservist uit Sens is door den minister van oorlog gestraft met dertig dagen provoost terwijl hu bovendien zal verplaatst worden Eergisteravond is de president der Republiek naar Montëlimar vertrokken vanwaar hij zich uaar Uarsannes zal begeven om enkele dagen door te brengen bü zyn moeder die aidaar woont Te Lyon z l op i November e k het gedenkteeken worden onthuld ter eere van president Cajjpot e wel dicht by de plek waar ha is termoord Het bestaat nit een marmeren standbeeld van 31 4 meter hoogte leunende tegen een zuil van 18 meter en versierd met den gallischen haan en een gevleugelden genius ïegen het voetstuk staan vier beelden de treurende stad Lyon en leeaw een Franschman ea een fins de beide laatsten met schilden waarop Toulon en gCronitadt is te lezen DlIITSCIlUjfD Te Zawadzki in het district Groot Streütz zijn tengevolge van het gebrnik van vergiftig paddestoelen de vrouw van den landeigenaar Bnrzik alsmede haar moedor on haar dochter overleden BINNENLAND STATEN GENEliAAL T Hr K K If B U M ia B a Zitting Van Woensdag 26 September Bealotw werd Dinsdag 2 October in de aMeelingen t onderzoeken ta van eonvoodige wetsontwerpen en daarna de Stsatsbegrooting voor 19Ö1 Tegenover het voorstel van den ïoorzit ter om ook nog de verhooging deMttafmebegrooting ter versterking van het marinematerieel te onderzoeken steld ie heer Kerdük voor dit ontwerp nog iet te behandelen bü gebrek tan tijd tot gezette overweging van dit met het delensjeplan samenhangend ontwerp Het uitstel werd bestreden door de heeren Mackay en Verhey Verworpen met 42 tegen 26 stammen Woensdag om 11 uur vergadering tot regeling der werl zaambedan voor de openbare rflWng De voorzitter is voornemens vbor te stellen de Ongevallenwet en 4o Kieswet na het sectieonderzoek te behandelen S 8B 8 40 8 80 8 87 Ooadt s 5 58 7 H MoordreAt door 7 18 Kieuwerkelt 7 16 Oapelle 7 88 aottardun H 85 7 44 BotterdamD F Rotterdam B v 8 84 8 08 8 09 Botterduu Beun f a Rotterdsm D F H f Rotterdam U 4 48 5 80 07 Capella 4 51 8 41 Nieuwerkerk UI 6 H 1 Uoordnioht 5 11 8 04 Ooada 8 17 10 8 18 I OS Gouda 7 16 8 87 8 41 9 05 ZeTeQh Moeio 7 88 8 8 r SootomieerZog 7 8 8 01 Voorburg 7 88 9 14 Hag 7 58 9 08 19 9 87 9 48 w 8 10 84 7 48 8 1 9 07 6 88 iooda üudew Woerd 6 48 L tTWht Uireoht Wntinlen Oiifiev G ida Naar ti vernamen kdnnen ïiedeil 4fl noo dige zeekaarten aan hoord van do Gelderland te Aden verwacht worden zoodat het schip vermoedelijk Vrijdag van daar zijn bestemming zal volgeh Omtreipt de plaats van uankomst in pnropa kan niteraard nog niets bekend nijn zoolang do commandant de besüssing daiiromtrent van pr üdent Krngnr niet vernomen heeft Het college van öedep Staten v in ZuidHolland zal ingcvalgo genomen besluite bestaan uit twee afdeelingBn ol commission De werkzaamheden dier afdeelulgen ïijnals volgt Afdoeling A Provinciale en pl a selüke financiën oudorWijs Inndlouw armwozou jacht en ïisjcherij reclamM belastingen voor zoover do behandeling doilvaft aan Gedeputeerde Staten is opgedragai toepassiing derwet tot regeling van SeB kleinhandel insterkedrjvnk en tot beteuBtling van Openbare dronkenschap n ziJn opgei ragen len wegen water litje nyverheid fev ns stiandvon fivaji afdeel rg A koop mr van Aldeeling B Geoieentei ken voor zoover die niet aan afdeeling kerkelijke zaken wnterstaa sAaps aangelegenheden militie en schutterijen be deriien Benoemd zjin tot leden de heeren mr ö J Go Weel en mr A C CrGna de longh ideeling B de heeren nir P X F Blpssl mr C J E graaf van BylaiJÉI On P j Evers J W 1 Be Tweedy Kamir dm Statea Goneraal heeft drte witsontwerpenlpnlvangen tSt herziening van liet Ie e er 3e bf ok van het wetboek vanSstrafrecht 1 GéWjeng de Berichten Gisteillnitènd is trein 188 ian VHert genboBch na r Utroch t in botsing gokdmcn met den lofaaltroin 793 van l trecht naar Zeist Driebergen De botsijig had plaat tij dB Jeremibrug bj Utrecht D locomjitiet van den eeaen trein is op den tender yan den andirei geloopen Beide loeomofljven zyn ontspoord Naar wg vernemen 1 er vijf gewonden nml drie van het personeel machinist stoker an conducteur en twee reizigers Tengevolge van de botsing hadden andere tHine veel vertfaging j Uit Arasterdam meldt me Een houten hulpgebonw aan de NassauIcade bij de Patgioterstraat waarin tüdtilyk de tweede hoogere burgerschool met S jarigen cursus was gevestigd is gisterenmiddag omstreeks 4 uur door baldadigheid der straatjeugd in de asch gelegd De jongens hadden op straat tegen den bouten mnnr der school een VBurtje aangestookt ten gevolge waarvan het geboaw spoedig over zijn gansche lengte in vlam stond Aangezien de leerlingen Woensdagsmiddags vrijaf hebben was er gelukkig iiiemand ia de school op hot oogenblik van het uitbrekeil van den brand Men melde nit Amsterdam 10 8 11 0 11 1 11 10 11 89 9 S8 9 57 10 85 f S M l 10 6 U 18 11 11 50 18 94 18 44 7 43 9 18 De toestand van de beide personen op wie eergisteren te Amsterdam geschoten fs is vfy gnnstig pet is de politie tn JLeidjchendam gelukt de apoken te pakker te krj gen die telken ruiten ingooiden en bran dbricven schreven Merkwaardig dat een horlogemaker bij wien ook voortdurend een bombardement met stjenen plaats had daaraan au ijeU dapper nü geholpen bipt te hebben Men meldt uit Tinl D patroons hebben de klompenmakers 17 cent aange1 od en met afschaffing van vrije koffie en spaanders Hedenavond wordt een beslissimj genomen In de Alpen zjjn dit jaar l4 ongelukkonvoorgekomen grootendeels gevolgen van rdekeloosheid IMo ongelukken kostten aan 53 personen het ftven onder welke 3 vrouwen en 10 gidsft De meesten van de In tijd geredde persnnen zullen levenslang verminkf blu ven Vin degenen die den doodvodden wordt dëj nationaliteit aldus opgeg en 17 Duitsohets 16 Oostenrijkers 16 Zreitsers 4 Engetsche of Amerikanen en 1 NtWerlander Di8 eeland wordt geschreven VoSr twintig jaar wordjop de Schelda éle eersts stoomboot gqbruiktabu de kunstmatige oe to Pteelt m lilgeineen ï ord de klaehtigi boord dat bet gebruik i n ongmitiyenl ivloed zou zija op de oeiterb nlt i wejèi het voortdntend opwoolera vajj Iflkenz uitkomst heeft bewezea At ik invloed ongunstig was Intnsscheniis de flcbteruit doar andere oorJakeu ge iipen en viin hon de sedert inVebruik tei aakte stobml t n De ciersts boot De Oélter is dit Mar Duitschland verkdohilj iZatefeag wëW üe korstoontboof Vborw trts vap De Zeenw8o ie Oesterput Vofko it Vorige jarjir waren bp 4e Ojistcr Solield in hfet goheel f ne en staamvaar iiigen i dl nst 7 T f Te AUenatein keeft eé voigadering plaat gehad i an de variisenigmg £ drukkers eikrantenuitgevers nit OoSt ei WestPruisen Zj nam eenstemmig het besluit mpt 1 Januari 1901 do abonn mentspr jien te verJ hoogen omdat de papierprigzieii met iO totu 45 pCt zp gestegen en het niauwe post tarief daurdef is f Gestolen effecten In de internationale dievenbende ie gestolen en dientengovolgo buiten omloop gestelde effecten aan den man zoekt te brengoo heeft weer ee s geprobeerd in Bre a haren slag te slaan Eergisteren kwam by d o kassiersflrma Van Miorlo een juffrouw uit Antwerpen mateflscten ViUe de Ps i is om d ze te er ilveren luist met deze soort papieren W4S evenwel de lirma in Maart eveneens bedrogen geworden zoodat men dadelijk kwaad vermoeden kreeg Er werd geïnformeerd en het bleek inderdaad dat de stukken afkonutig waren vau eon grooten diefstal indertp te Rouaai gepleegd De ifestoleunummers z n toen feuiten omloop gesteld irappés d opposition èn derhalve waardeloosgeworden 8 11 18 5 17 4 1 4 3 8 03 1 88 J O 10 5 10 6 S 04 j8e 1 14 48 1 8 1 08 1 o M 4S 1 48 t OI 4 84 4 4 4 51 5 l l 07 1 I 4 l 4 84 4 6 18 7 8 18 4810 4 i ii j z 10 i l 45 0 8S10 5t Amet W AlI18t C 10 87 11 07 lO SS 11 01 l Sl 11 44 VJoel Ima W 10 06 10 48 H 11 07 f I U U Intnsschen was de politie gevvaarwuwd e werd de jufironw die hoewel iji België wonende van Hollandsche afkemst bleek te uijn aan het station gearresteerd Zij is naar het hnis van bewaring overgebraoht Oi schijnt dat de BredascUe politie metdeae anhonding een goede vangst heeftgedaan l Noordpooltooijjen kunnen zeer winstgevend ijln Fridtjof Nansen die vroeger slerhts 2000 kronen tls conservator ve diende Heeft met dagblad iirtijfelen voordrachten en werken over den pooltocht zooveel bijepugegaard d t hg gerust de tqek mst tegemoet kan aan Ook de hertog der Abruzzen xal lej een flinke som met zjjn Noordpoolreis veijdienen Nu reeds moet eijsn liOndenSche flrma hem voor het nitgevorskBcht van zijn werk de som van 800 000 shilling geboden hebbon Van de ongeveer II poolreizen die inde laatste 10 jaren ondernimen werden zgn er slechts tweej die tot de ensationeele tochten kunnen gerekend worden nam l k die van Jansen en die van den hertog der Abruzzen Het eigen postkantoor dat Engeland in Saloniki heeft geopead kost Jen Engelschengezant in Turkije voel last Men had gehoopt dat met al do vriendschapsbetuigingen diebij gelegenheid van des snltans jubilee gewisseld waren de concessies wat vlotterzouden gaan doch de Tnrksche regeeringliet het openen van beddteld jpostkantoorslechts onder protest teel Sedert dien konden de beambten of sleclits werken onder voortdurende beschsrming an de consulTatswacht eon toestand die e en kostbaaf alsonhoudbaar wis f eeti protest vaj d ngezant beloofdf de Sultan 1 eerst zijnlbeitte zullen dc nl doch heefl er nu op la volgen idat hi het Voorthbstian vaniRpostkantoor niet kan ioelat n duar heilbrnikt waalt I als mjl lel éa oproerigjschriften tS verspreicmit j t I 7 i V 1 8 Da vroejf op straatófindi persouënl raiZaterdagmorgen te Bffssel fetuigen va ei aangrijpend tooneel Een rouw in roikfgekllied de oogen vol traien en biddoiffl kroop op de kniefin voort M doet een bedevaart zeiden de meelijdepde voorbijgangers Deze ongelukkig e vernamen wa hadin kortan tp drie kinderen verloren enbaar vierde ligt op sterven Zij hadlMe ge lofte algal d op de k 6n te kruipM v li de St Kmispoort tot éot de Sintter Goelen Qod biddende haar laatste kind te la tenbehouden VorfrokkeaJSom 4 uur is zij om8V4 uur op de plaat harer bestemmingaanijekomen ïSn voor Int linfen dezer moeder ontblootten zelfs de onverachilligstenhet hoofd Hbl v Antw r 10 48 11 47 8 8 4 Z l 4l X 10 17 8 t0 8 M a SS 10 80 10 48 1M 4t tl 11 1 t 11 48 X 9 18 9 4i 10 84 ej7 f 05 I 59 8St 9 88 9 46 i 58 a 10 0 r 7 W 8D 8 41 9 47 l6 09 lO Ia U IS 8 19 6 81 8 46 St 7 18 10 18 10 48 ll 9 iO S4 U ll Ub 9 56 10 18 W 08 10 17 10 19 10 84 10 46 E 41 1 19 Een groote diefstal is de vorige week te Bêrliia gepleegd Eon bewoner Van do millionnairsbuurt bij don Thiergarten bemerkte s morgens dat des nachts i zju studeerkamer dieven gewooït waren en vermiste liit aön gesloten brandkast voor 80 000 m k aan effecten en 3 miUioen aan deposito be wijzon Het alat wfis geheel gaai en ook goon enkele deur toonde poren van braak De diefstal moet dus zjjn gepteagd mat val scbe sleutels en door personen di s met het buis bekend ware n Eeo vroegere huisknecht on een portier nit de buurt zjn als daders bl medeplichtigen aangehouden dofh ontkennen alle sohnld Daar terstond van de nummers der öecten bericht werd rondgezonden kunnen de dieven van hetgestolene geen voordeel hebben Van de effecten ju reeds eèn bedrag van 6000 mark in een spoorwegwaggon teruggevonden Spoorweggrieven Mr P Bloemarts te Breda chrifft in de N E Ct Maandag reisde ik met den trein H S M die des avonds 8 n 6 Ï pit öorinchem moet vertrekken naar Dordrecht waar die trein te 8 34 moet aankomen en aanslaiting heeft aan den 19 minuten lator 8 53 uit iDordrecht naar Breda vertrekkenden trein der d S Toïn de trjin É S M met 18 k 19 minriten vertraging te Dordrecl aankwam was djB trein naar Breda l ji daar nogniet vfertrokken Nauwelijks eahter had ikjnet den meest mog lijken spied don uit Gorinohem komendifn trein vefflaten en mu onverwijld gewend tot een derjeortiers metde vraag langs wekten weg ik Jen langs het tweedy perron goreadstaanden trein naarBreda moest bereiken of ik hoorde de belhot afrijdsignaal voor iden trejÈnaar Bredageven en lag dien onhiddell daarop vertrokken Ik moest dienthngOTOlgo te Dordrecht overnachteji li Van een der dienstdoende tnefs der S S ontving ik tot bescheid ds trein na fDpodik wacht niet op de aanslming DJiarik niet kan aannemen dat die ambtenaareen aardigheid ten beste heeft gillen geven door me iets mee te deelen waf ik op datoogenblik evengoed zag als hij zelf kan ikaan die mededeeltng g en andere boteekenishechten dan deze het is ons verboden den trein zij het ook slechtmaén minuut tojidoen wachten 1 Is dit ïoo dan vr a ik of aergelijke instructie die aan bet reueud publiek groot ongerief en schade berokkent niet aii cen nohtfelooze en daarom oijgehqtrde plagcrj mag worden gebrandmeirkt Ik schreef noodeloos immers wanneer men in aanmerking ueemt dat bedoelde latitste ttein naar Breda noch te Zwaluwe noch te Breda noch te Tilbnr Boxtel of E ndhpvcn hot eindpunt eenige aanslniIftihg h eft te halen en dat ile laatste snel ttein naar Eoosendaal eerst 24 minuten later van f ordTOeht vertrekt dan is het niet mogelijk te bevroeden welk bezwaar tegen dergelijke geringe rtraging in het vertrek van Dordrecht zon kunnen bestaan Omtrent de aanhonding van W P oesterhandelaar te Goes verneemt men dat diens arrestatie die onverwachts te lerseke gebeurde in verband staat met verschillende feiten welke aan het licht zijn gekoraon nadat hij in staat van faillissement verkljiard is Onder meer wordt P verdacht gelden verduisterd te hebben uit een nalatenschap waaruit op bom de verpH chtiog rustte een mianndelijksche ajtkeering te verleenen aan b testament aangewezen personen Het garncht wil dat in de zaak P ook nog andere personen betrokken zgn naar wier handelingen eveneens een onderzoek wordt ingesteld Arfte Engelsche soj aten I Een correspondent van hot agentschap Paris Noavelles die het leger van genera l Duller heelt vergewld beschrijft de gesteldheid der Britsche troepen en de moeilijkheden waarmede zij gedurende den opmarsch naar let Oosten der Z A Eepubliek te kampen hadden H schriift uit Twijfelaar dus nog voordat de eigenlijke moeiljkheden begonnen o a het volgende Al deze trekken zijn heel hard voor de infanterie De cavaleristen hebhen het gemakkelvk teaar de arme infanterie krygt blaren en wonden aan de voeten en velen hunner moeten bil d en marsch achterblijven en komen eerst des avonds bet bivak binnenhinken Gisteren zag ik een armen kerel die geen Bchoeoen meer bad De troepen marchearen zwijgend M t de oogen steeds naar den bodem gericht zy linken den indruk van een eeuwigen Igkstoet ioo diep treurig is de marsch Zelfs delersche soldaten die gewoonlijk zoo vroolvjk zjn houden zioh M Deze oorlog i zonder ean igen roem en izelis zvj die in den aanvang het meest enithousiast waren hebben hun geestdritt verloren In het kamp heerscht algenijeene droefheid het is alsof de engel des dtods bovsn da troepen zweeft Tien dagOn lang zijn onze verbindingen afgesnedeh geweest wij marcheerden vanhet aanbreken van den dag tot den zwartiennacht op onze flantten h den w steedsde Boeren de onzichtbare BWhen Man heeft alles godaan om hen te bewegen een gevecht aan te nemen vergeelscfhe moeite Men zou zeggen dat 4eze soldaten geesten zp dienaar hun wil innnen verschijnen en verdwijnen De achterblgvors die zich des nachts bij oiB v oegea dikwgte lasg n dat da colonne eenige korte uren nst neemt vertellen da zoodra on e acbte hofede uit f gezicht ih zij worden omringd door Roeren die uit den grond schijnen te rozep zoo plotseling ver hijneu ze Als een Engelsche soldaat aanstalten maakt om zich te verdediga wordt hij door een kogel neergeveld In het tegenovergesteldö geval geschiedt hom geen kwaad daar de Boeren zich geen uitgeputte gevangenen op deo hals willen halen De Boeren stellen enkele vragen waarop geantwoord moet worden eomtyds zelfs geven ziJ een armen drommel te drinken on dan verdwijnen ze even snel ah ze gekomen zipi en haten den Engolschan z jn naargcostigen lucht voortietten Uit Haarlem schrijft men aan het N v d D dat binnenkort een nieuw proces verwacht kan worden over de nalatenschap Van Pieterien Elizabeth van dor Hulst die hun zeer aanzienlijk vermogen m 1785 aan hun neef Pioter Toyler to Haarlem nalieten onier voorwaard dat t bü kinderloos overlijden aan den naaste bloedverwant zon komen Zooals men weet zijn er over dat bijzonder groot vermogen onder beheer van Teylers Stichtingen te Haarlem meerBialen processen gevoerd waarbj zelfi vorst Bismarck en reehtsgeleerden viliinnam betrokken waren Sedert is nu gobWken dat Pietcr Elizabeth én Marie van der Hulst Teylers moeder esn jongere half zuster hadden wier nakoBielingen zich na den dood van Teyler die kinderloos overleed in het Dtrochtsche bevonden Maan waarschijnlijk do ol onbekendheid geen werk v an de erfenis hadden gemaakt Thans echter schijnt esue familie v B te Culenbwrg hare recbtstreeksche afstamming van die halve zuster te kunnen bewijzen en is reeds een bekwaam advocaat in de zaak gemengd om do qnaestie tot een spoedig einde te brengen STADSNIEUWS GOUDA 27 September 1900 De Ie luit adj biJ hèt 2e depnt hataljon N Indie do heer A Kruisheer is benoemd tot adjudant van den commandant der infanterie te Magelang Te Zutpben is plotseling overleden de heer E A Remy emeritus predikant aldaar AtPBN a d EiJN Niettegenstaande de ingeaetenen alhier aanhoudend klagen over de meer dan slechte verlichting in de kom dor gemeente en voornamelijk op de stati onslaan komt er maar steeds geen verbetering in dien ollendigon toestand Zou er eerst een ongeluk moeten gebeuren om dö zoo zeer gewenschte eiv boog noodigo verbetering te verkrijgen P Sommigen van de reizigers kwamen eergistoravond weer tot de treurige ontdekking d t de lantaarns aan den stationsweg nog niet waren ontstoken en kwamen daardoor op een minder aangename wijzo in aanraking mot de lantaarnpalen on wanneer men nn weet dat aan beide zijden van dien weg eepe nog al breede sloot loopt dan moet men tocli erkennen dat het meer dan tijd wordt dat het gomeentebe tunr de kosten voor zijne rekening neemt noodzakofijk voor betere verlichting De lantaarns toeb worilen op last van h et gemeentebestuur uitgedraaid vóórdat de laatste trein is vertrokken 1 Komt hierin geene verandering dan kunnen ongelukken niet uitblijven I 364 Staats loterij 5e Klaaa © Trekking v N Woejiadug 86 Soptombor No 407S 1000 No 8908 ƒ 400 No 9190 8480 4511 HOS 14170 16484 1 529 on 17516 iedor 80 No 148 146 4711 871 BTW 12406 12518 1J8S1 17764 2014 en 80191 io er l00 PrijzeQ TBD 70 65 8495 5867 7991 101Ü7 12783 14894 18712 lil 9 73 163 8787 5 06 81 8900 98 341 14 563S 19 so 48 31 2 95 46 81E8 7 4 I ie 76 04 84 8514 848 SS 31 5965 1019 8668 6016 m 88 6101 1308 87il 37 74 8048 10884 12814 14988 43 8116 1 828 5 15010 1 974 8 19 44 84 l l S U0S7 30 10416 12974 15127 19100 53 8814 54 18109 16818 17 18 10 99 64 15449 58 75 t4 47 16500 77 96 1 8 0 71 8 1U223 6510 68 97 1 80 19374 864Ï 11064 18308 92 19468 49 87 13576 98 95 97 IU03 ireoi 15 S3 19510 J94 8J 13774 16294 SO 78 8828 4 4016 11498 78 16818 1 U 19 78 6158 47 1160J 18903 15 95 I4i4 898 76 33 4014 6443 46 3t 6 31 69 71 6U 1 89 4134 6749 61 91 56 31 97 81 11700 66 76 198 4 9104 18 93 16425 18 6 28 4010 65 47 94 77 J2 16864 100 1 185 80 SI36 9819 11886 eS 11041 70 74 4 88 714 438 18080 11108 171 0 10817 1901 887 36 058 11149 86 17891 20454 6 94 7300 9718 11293 14862 17480 91 20OI 4611 U 69 11340 14866 64 10606 13 i 7411 81 BO 88 17549 10 17 4840 4 l S16 9 14663 176S 31 ÏIOO 51 84 31 1S4J6 1466S I799Ï 208 6 114 18 34 12666 et 18015 74 30 0 8 7 9 74 12 0 115 9 20723 9 52 J7 1 fonil 127 8 H 6 18276 20894 1813 93 68 40 4 Ontvangen pp u groote poUectie Dsensche vA Hi nisahbenen TOOI DAMRS in HERREN A Vam KS Az Md Tailleur Klèiwüg E 73 GOUDA tteurs van Amsterdam Vtkr tlulkr 81 81 98 98 93 9 5 1001 88 83 88 V 8 m 94 94 i S8 96 r l oi 677 B7V 92 9 lu 10 S4V 900 91 m 99 631 435 651 lOl 204 IStl 9 126 I 110 90 891 l i 0 214 £ 1851 100 56 a 161 wv 98 IM Vll 100 114 141 61 105 76 74 104 87 Vi 96 v 8 58V 160 110 108 10 99 11 100 1 117 wu 10 S4V 357 24 SEPT Vebbhunu Cert Noil W 8 iVi ihto iliio dltc 3 iiio dito litö 3 l£oMOiii üU Goinll I881Ö84iTALIB Iiiaciir j viiiv L Hi S l 5 OoBTRNii Ohl in pHpiarlSflfi 6 dito in 6 tvorlSAS ftl oBruoAL 0 1 met ou ou Sdito tioket S llDsUND Obl llinnenM8e4 4V dito Gt cons IS80 4 dito bijRolhB 188 4 dito liij tlop 168tf 90 4 dito in fotid lesn 1883 ft fito dito ditn 1884 S Spamib Perpot Brlmlfi 1881 4 rusKXij Gepr CouvJeeu 1890 4 Get leeninu teria B i Gec IeoTiin saneC AüidAfh Rp V oblR 18 ï ft Corlifimtoii Doli Maatachappy dito Aru Hypolheekb pandbr 4 CuU M ij dar Voraton annd i b Gr H pot Wkb pandbr 4 s Nodorlaiidsihe banlc and j Nod KrtndeimRAtsób iltto i N W b Pftc liyp U pandbr 3 Rott Hy ioth ek b pundbr 4V Utr Uypotheortb dito 4V OoSTENn OoBtHoDg bank aaOtl KU8L HypotheRkbaAlc pandb B Ambkika Ëqat hypoth pmtdb 4 Maiw L G l r Llm rert B D Holl IJ 9poor My a ird MiJ tot Kxp V 81 Spw aand H L Iiid Bpnorwagm aApd Nfad Zuid Aff SpT aand 1 diio dito ditf 18 1 duo fi txi 1 Spoorwt 1887 S9 A Kolil 8 Zuid Ital SpwoiiJ A H obl S fOLfH Waricliau Wounen aand ÜÜBI Gr Hum Spw Mij obl 4 Valtisfilia dito aan 1 Fastowa dttu aami ö Iwang Doin tr dït i aaud 5 Kurflk üh Azow Sp kap opl 4 dito djtu oblii 4 Aheaika Cont I sif Sp Mij obt Chic k North W pr C v aan i dito dito Win St l eter obl 7 DoiJTer k Sio Gr Spm eert v a UUqqïB Antral obl in K ud 4 Louisv k Na shvilliOert v nami Mexi o N Spw Mi Uhyp o fi Visa K ni A V 4pCt pref sand N York Outafl o W at aand Ponn dto Ohio oblig 6 Oregon Oabf Ie hyp in joud b St Faul Minn k Maoit obt ÜQ Pao Hoof lyn ob ig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O S OiMi i Oaiv South Chert T aand Vm C Ttallw Na U h d o O Amiterd Omnibtis Mij aand aott6rd Trnmwe Maatn nd Sbu Stad Amfttüriiaiu aaud 3 Stad Botterdam aand 3 BiLOiE Stad Antworpen 1887 S Stad BruBsel 1886 8 lioKo Theise Rogullr Gi selaoh 4 OotTiNR StaaUleeois 1860 B K K Oost B Cr 1880 3 iip iNJB Stad Madrid 8 1888 V D Vfcr Bez Avb Bpoei aart De Nouveau s UI CAPES en UK iE MA Ti iA ijn in niime kenïe voorbanden D SAMSOiVJ M RaTBERICHTBlS QoUda 37 Sept I9 Granen iteeds in zeer vaste stemming met goede tcDoplual Tarwe Jarige Zeeuw che 7 75 i 8 2 5 Nieuwe dito 6 90 4 7 35 Mmdefe dito 6 50 4 ƒ 6 75 Afwijkende 5 5o4 6 Polder 6 25 ƒ 7 Rflgge nieuwe Zeeuwgche 5 50 il 6 Polder 3 25 i 5 50 Bincenlandstlie er 70 tilo ƒ 4 75 1 5 I0 tie Sfc nisuwe Winter ƒ 4 50 k 4 90 Zomer 4 5 i 4 7S ChevftUier 5ö S 5 75 Haver per heet 2 90 i 3 40 per 100 kUo 6 75 i 7 25 Hennep iad Inland sche ƒ 11 50 A 12 BuitenUndsclie f 6 25 4 ƒ 6 75 Kanariezaad 1 7 25 è 8 35 Koolzaad 4 Erwten Kookcrwten 9 50 a J 10 25 N = küolcende ƒ 4 ƒ Bnilenlandsclie voererwten per 80 Kilo 6 60 4 6 70 Bofanen Bruirieboonen ïo 2s 4 ƒ u Witte boonen 4 Paardeboonen ƒ 4 lluiveboonen 4 Mais per 100 Kil Bonte Ameriltaansché 6 4 § 15 Cinquantme i Odeksa 7 4 7 25rKarweizaad per 50 Kilo T 4 yEKB4 T Melkvc red aanvoer hnndel en jMijzen hoog Vette varkens goede aanvoer h andel vrijwel 10 k 31 ct per half KG Ifiggen voor Engeljin t red aanvoer handel vlug 19 4 21 ct per half K G Magere Biggen goede aonvfcer handel vrijwel 1 00 4 1 40 per week Vette Scha pen red aanvoer handel vrijwel ƒ 18 4 24 Lemmeren goede aanvoer handel vlug 14 4 ƒ 24 Nut hterc Kalvereïi eepme aanvoer handel vlug fT i 10 groiate aanvoer handel matig 30 4 75 l okkafveren 9 4 i5 Kiiaa aangevoerd nS partijen handel matig i kwal y 30 a Bofer weinfg aanVoet hapdel vlug Goeboter 430 1 40 VVeiboter r ïo 4 ƒ 1 20 VKtósOHEIBKNHEID 1 San Saba een stiidje iu Texar van 1000 inwonei is ijodeelteluk verwoest door een iv rs4r ioming vnij do Han Saba rh ie Men vtecst dat een groot aantal personen om liet levi ngeküinen ib De tolegiaafdui dcnzijn vernield on liet vorkoor is gestremd llaandag heelt een cycloon do stad Moiiristown in don Ameriknnnscbe staat Minnesota geteiBtoi d 13 Personen Jn gedood en eeii aantal worden vermist Uit St John op New Foundiand ivord t geseind dat in den laatster storm IM Fransche visschorsvaartuigen zijn verdwenen Bu de jongste overstromingen in BritsrliIndie liebbfn 19 personoii het levon verloren 1 7 Hnrzcii r n ingestort terwijl aan vele anderii groolo schaile is aangericTit Burge rli ke Stand GEBOEK N 25 Sept Piet Kornolis onder F K van Kranen en J A E v an Leeuwen öei rii ondors W Hollfs o £ Ruolofs en M Stegt Willem Hendrik ouders W Bravestoiin en W V C van Willigen ÜVEKLKDEN 24 Sept F L den Hertug b d 1 B Spce 5 m H Voiscimt wed D Biom i7 j A M Bewicr huisvr van J Costtr GS j B Groenendaal 3 j S va Eiik 4 w OEHHWÜ 28 Sept S Meijer en M liCeiTahg iUVKRTI i JTll M Ktidcii wverlocd tot uiizn 1i jif ciroeJlioid onze gtsIicMc Ecliljifi nüot Moeder Belmwd en Oioütiiuwder mk M iR6MiTnA BëWIM UI den ouderdom van 6B jaar Üit allef naam 1 f O STKU GoiDA 2 i Sep ombcr 1900 Heden overleöd zt er üiivcrwaclit de Heer fillE ANTON REHY Emeritus Predikant van de Ncdi il Herv jemoento te Hengelo O in den ondordom van 63 jaren Süinens de Familie H BOET JE KxecuteuT estamentatr ZiTiiBN 2 i Sept 1900 Mévroflw VA OER GAIIÜE OOÖTHAVEN VB A AGT tegen 1 November ene diemstboïh IDEworilt aan staandcii ZATKHDACÜ GE Si OTE DE COMMISSIE