Goudsche Courant, vrijdag 28 september 1900

X WEGENS VERBOUWING No 831S Zaterdag SO September 1000 30ste Jaargang fiOUDSODE COURAfT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IITVERKOOP Ttlefooii Rp St ADVERTENTIE worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groove letters worden berekend naar plaatsruimte r Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco der post L70 Aizonderlijke Nommers VIJF CENTEN Tan alle Toorradige goederen tegen Teel yerminderde prijzen in hef Tapijt ïagazijn yan H Firma B DE JONG € ie 1iiren le t n lI verkoop vrorileii géén lütalen op xleht KZOiüDEW Goada CfebroeiersSTEElTSMAi Bloemisten GOUDA Salon Kamer en j Grafdecoraties Corbeilles Jardinieres BouqueUen enz GRAP en FSESTKRANSSN Groot voorraad KAMERPLANTEN Aanleg en kderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA Èn OmstrckeB van jmSECTEn ClDEW Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkrijgt moB oen voor insecten doodend vorlit Onschadeliik voor vruchten bloomen enplanten Liter i 0 60 L i Ü 80 1 £ f l m 5 L i 7 TELEPH No lÜ TE HUUK AANOEBODEN tegen 1 October 1900 een prachtig Palsliuis gelegen te 6ouda aan den Turfsingcl Te bevragen Lante Tiendeweg D 29 Xleuw oiioTcrtroften ï rof Dr Lienors welbekomi AUcoB echt met FebrieksinerV tot voortdarende radicale en ïokere genezing van alle zelts de meest hardnekkige senuwalekien vooral ontstaan door afdwaliugeo op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleelzacht Benauwdheid Hoofdpfln Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte spijsvertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz uitvoerige prospectussen Irgipor fie oh l l H 8 S dubbel HobpIi Oenlml Depêl M tth v d VeRto Zaltliommol Dipöta M Oléban C o ttotterdam 1 Happel s üravenbnge I Halmmana riejong J Czn Rotlonlura Wellf Co fiouda rn bii allo drogisten FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ BK elictiiisobe Wassclierij VA H OPPEiMMKIHEU 19 Kruiêltaile Botterdam aobrevoteord duor Z M den Koninu der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Oamesgarderoben alsook allo Kindergoederen Speciale inrichting voor het stüiirn n van pluohe mantels veeren bont enz Gordflnen talelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goedoren hetzi gestoomd of tevertii worden ouschsdelijk voor de gczimdreid volirens staal bewerkt Zijt Gij Doof II v tl u vui DOOFHEID ol HAROHOONIfiHEID ïljx nu feïtumi floor Hino müini iillviijJii b 1 iIvm iIü m ii iki iiiiiif Kii i iuti fijii Qegods In dq ooren houdf dlrncl lluKLlnijlt t w Hfïviili fii flHr U kiim cti ran m iJ muii I Kich fiiKt M til niilv is eij ii tiriiH k r n Or ItHhonV Aui nl IiisMliitc mi U S tlió Aio ri IC A 0 IMj Voor Maaglijders 1 AN allen flie zich door Set vatten van koade of overlading van de l ni ag door liet gebruik van slechte raoeiftlp te vorteeren te warme of to koude epyzcïi ui door onregelmatige lovenswijzc oen maaglyden als Wwgkattirrh Mnafllf imp Mnnnkriimi ItTauijpIJiien mDeie1 It ke niiljsverteriny of er H ntptig op den hals gehaald hebbon z i j biernjede oen goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke wer kingen r eds sedert vele jaren bewezeit z jn Het is cICuBert tlrioH 9oRe kruidenwijn i Deze Kruidenwijn is uit voorlreffelpe genoeskrafhtig bevondene kruiden met goeilen wgn gemaakt en versterkt d sjnjs i vcrtoerings organen van den raenscli aonder een laxeermiddel te zgn Kruidenwijn geneest storingen in da bloedvaten zuivert het blood van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tp gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er alzoo te doen Symptotoen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting missolflkbeid met braken die bij chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen XXot ct wminiV onaangename gevolgen daarvan als V crBlUppiUg benauwdheid koliekpjjnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verwijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen 1 Schraal bleek uitzien bldedaimoede verval van krachten zyn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorniing en een ziekelijke toestand van de lever Bij gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsverterinf prikkelt de stofwisseling bespoedigt do bloedvoiming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen betuijxen dit I KRUIDENWIJN ia te verkrijgen in flesschen k Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bode j graven Woerden Alfon Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de I provincie Noord Holland en geheel Nederland in do Apotheken Voor namaak wordt gewaarschuwd tit I Men verlanqe iislniiciiii SW Hubert llirlch sclie Kruidenwijn Mijn Kruidenwjjn is geen geheimmiddol zjjn bostanddeelen zijn Malagaw n 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wjjn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel angs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bostanddeelen worden vermengd k Siets iGltart IroneiiUitt uaöoücl Der groene Erfolg i HB i atmtt H Stollen m n en hst Anf u lu r sohlodênen tttëriMoaen Hachahmwtt en gegtaën Mui Kaufe dahtr ainara utetii êcharfeii H Stoli u nur ton uns dtnot odtr In lolohtn éliMltMdlunien limtn uo$ rPlêkÈt wk Mb nattlwiéJ auagatiiugi t PreUliMtm and ZeuffulMe irêtk Mtf fruw Warnung ohuucawkal £ J s Patent H Stollen jleen Eiiirelseh Echt BOEEEITBROOD tSt cent de R O A SLEGT NIEUWE HAVEN TUnt Wo darbal8 m u do eUeelö woreUl bokend en oroemil Oiiovertroffo niitldel togeu nik it u r s t li O II g L e i e r U a a C Z 1 e k t e II enz Inwendig zoowel n B ook ultwondig in bijna lie ziektegaviillon met goed gevolg II an te wenden l rU $ per flftCOfl t l per post t 1 ia Thierry s Woadersalf h zit een iiUnog ongekende gonoeskraclit en lieilzftme werking Maakt raeestid elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel oïerbodiff Met deze snif werd een 14 juar oud VQor onti eiieesU k irehüUden lieeilicezwet en onlane een bijna ggjaar kankertydeii genezen Brenst genezing ett verzachting dor pijnen bij wonden ontatekingen enz van ftÜerlei aard Prijs per pot f 150 per post f i eo Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIRNIII SlSiOEUS Kokin 8 Amsterdam Wrat gien ilepöt ia bestclle men direct aan dieSchutienapotheko des A IHIKKKY in Pwgwan bel Rohitach Oesttmich Gelieve iroBpectua te ontbieilen bij het CentiBBt DQpdt biadera l okln 8 Amsterdam Paitt £xpcllcr o a o D ztig jan vordt dit middd met ramtamd saooes lil pQiiBtili Qd iDKnqivuie wngswMid tacas BheamfttUk floht VarEoadhéd pijn dan TartroawsQ ap liat bbiiakimetk Aakari Ad 1 36 T6o an 60 0 4 11 in da meeita uoÜLsksQ Te Ajnatardam bn ülotk C3é ban van XayU ao Saoders K cAssno TANÜAllTS Turfmarkt 185 Gouda Spreekuur van 10 tot 4 uur DINSDAGS en ZATEEDAÖS van tot to uur behandeling van minvermogenden Op dit uur worden kunsttandapparaten tegen verlaagd tarief verstrekt P O IKK OODK SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bijt PEETER8 Jz A 18 bewijs ran echtheid ii oaohet en kurk stoeds vooi tiea van den naam dar Firma P HOPPE Drnk van A BRINKMAN Zn Uitsluitend 70cr de Abonné s van dit blai Tegen inwisseling van de Bon voorkomende op de vierde pagina van dit nummer kan men aan ons Bureau tegen betaling van 3S ceuU de prachtig uitgevoerde ATLAS VAN NEDEELAND EN ZIJNE BEZITTINGEN bevattende 30 Kaarten bekomen Deze Atlas bewerkt onder toezicht van verschillende Hooiden van Scholen is voorzien van een register van plaatsnamen die op de kaartjes voorkomen terwijl de afstanden der hooldplaatsen in kilometers zijn aangegeven Bij toezending van vijf en veertig cent wordt de Atlas franco per post toegezonden Bultenlaodsch Overzlclit Het laatste bedrijf is nog niet ten einde In Engeland moge in verkiezings redevoeringen betoogd worden dat de oorlog uit is in Afrika moeten de 220 000 Engelschen nog voortdurend strijden tegen de Boeren die volstrekt nog niet van plan zijn om er het bijltje bij neer te leggen De Boorenhooldmacht zoo wordt nit Pretoria het hoofdkwartier van lord Boberts gemeld trekt onder Schalk Burger en generaal Viljoen samen ten oosten van Pietersbnrg Pietersburg ligt ten Noorden van Lijdenburg en het punt waar de Boeren zich samentrekken en dus waarschijnl k gelegen in het Zontpangebergte het deel van bet land dat als centraal reduit is in gereedheid gebracht In dat onbegaanbare rotsachtige terrein waar alleen een Boer den weg weet te vinden is zooals AlrikaandeiB ons verzekerden jaren lang een groote voorraad patronen geweren ammunitie voor bet geschut en levensmiddelen böeengebracht verborgen in verschillende plaatsen die alleen aan enkele leiders bekend ziJn In die woeste bergstreek sluiten zich thans de overgebleven strgders voor de onafhankelijkheid van de Zuidafrikaansche Bepnbliek op daar zullen zij voor het laatst den Engelschen het hoofd bieden En van daar nit zullen zij den kleinen oorlog voortzetten en Engeland dwingen een aanzienlijke troepenmacht in de geannexeerde provincies te onderhouden FEVILLETOX 55 Zij nam ze zonder aaueüng aan en hief haar groote donkere oogen tot mij op Wat kostte het mij veel moeite om haar niet aan mijn hart te drukken iPauline kent ge mij Zij sloeg hare oogen neder iPriscilla heeft leer dikwi van u gesproken Zij zeide mij dat gij mijn vriend zijt en dab ik tot gij tenigkwaamt tevreden moest wezen en niets mocht vragen Maar herinnert gij u mij niet Ik verbeelde mq dat gij mij nu gewis zoudt kennen Zij zuchtte i i heb u in droomen vreemdsoortige droomen geilen Terwijl zij dit zeide overtoog een hooge blos haar beeldschoon gelaat Zeg mij eens wat gij droomdet f vroeg ik Dat kan ik niet Ik ben lang en zwaar ziek geweest Ik heb veel alles wat met mij gebeurd is vergeten 2al ik het u dan zeggen F Than3 niet thans niet riep zij op smeekenden toom wacht en alles zal mij wel weder voor den geeat komen Waren die droOmen waarvan zi sprak slechts de worstelingen van haar terugkecrend geheugen Deed die schitterende ring aan haren vinger haar vaag veronderstellen wat er was voorgevallen P Ja ik wilde wachten en hopen I Lord Boberts geeft een nauwkeurige opgaaf van hetgeen generaal Pole Carew bij Komatipoort gevonden heeft Het waren een Long Tom on een Creusot beide beschadigd terwijl vermoed werd dat er nóg een beschadigd kanon daar moest zijn Verder driehonderd geweren en dertig kisten met ammunitie voor kleinere wapens veertig projectielen voor de Long Tom en 130 kisten met andere kogels Een tandradmachine werd voorts aangetroffen die den Engelschen zeer nuttig zou zijn tusschen Waterval Boïott en Waterval Onder Hamilton was nog gelukkiger Hfl vondaan de Krokodilrivier niet minder dan 13 kanonnen maar de meeste vernield helaas en daaronder waren enkele door de Engelschen vroeger verloren stukken Tevens werder ook een groote hoeveelheid overblijfselenvan wagens gevonden en waarschijnlijk vannog enkele kanonnen Zelfs Kitchener bericht dat aan het Malclane Station aan de Selati ljn een opeenhooping van rollend materieel was en dat aangezien de brug over de Krokodilrivier van déze Ign onbeschadigd was er geen moeilijkheid bestond om den voorraad weg te voeren De waarde van de locomotieven die de Engelschen te Baberton hebben gevonden wordt op wel 500 000 pond aterling geschat Geven we tenslotte een brok nit het telegram van don Daily Telegraph correspondent De man woonde den intocht der Engelschen in Komati poort biJ Qeen schot seint hj werd gevuurd en men zag onderweg geen enkelen Boer Overal zag men echter teekenen van svi ands vernielzucht bruggen waren gedynamiteerd pakhuizen gebouwen en woningen geplunderd en verbrand evenals al de eigendommen van den spoorweg Al de voorname stations waren rookende puinhoopen o a Kaapmuiden Hectorspruit en Komatipoort Bij de laatste plaats waren de Boeren over een ontzaglijke uitgestrektheid aan het vernielen en verwoesten geweest Honderden wagon en rijtuigen zyn verbrand met alle mogelijke voorraden kleederen schietvoorraad voer mondkost suiker koffie rijst meel en schr fgerei Duizenden tonnen stonden nog in vlam Generaal Pole Carew heeft zich meester gemaakt van honderden locomotieven De geheole Selatispoor staat gewoonweg volgepropt met rollend materieel 0p miJRi weg van Baberton zag ik te Hectorspruit enkele gebarsten kanonnen en vernielde pakhuizen van de Boeren Bg het Wy wandelden tezamen terug terwijl Pnscilla ons op eenigen afstaöd volgde Pauline scheen mijn gezelschap zeer natuurlijk te vinden Als het pad steil of hobbelig werd reikte zij mij hare handen toe alsot ik haar rechtmatige steun was Toch sprak zij gedurende langen tijd geen woord Waar zijt gij van daan gekomen r vroeg zij ten laatste Van een lange lange reis wel duizenden mijlen ver Ja als ik uw gelaat zag waart gij altijd op reis Vondt gij wat gij zocht vroeg zij opgewonden Ja ik vond de waarheid Ik weet thans alles Zeg mij waar hij is Waar wje is Anthony mijn eenig geUeide broeder de knaap dien zij gedood hebben Waar is zijn graf Naast dat zijner moeder God dank Nu zal ik in staat zijn daar voorhem te bidden Zij sprak hoewel opgewonden zeer verstandig maar het bevreemdde mij datzij niet om gerechtigheid vroeg voor de moordenaars Verlangt gij dat hij op zijn moordenaars gewroken worde Wraak Welk nut kan die hebben Hij zal mij er niet door worden teruggegeven Het is reeds lang geleden Wanneer weet iV niet maar thans schijnt het mij vele jaren geleden te zijn God zal hem zeker reeds gewroken hebben Dat heett Hij en in groote mate Eén stierf station Krokodilrivier zag men letterlijk morgen gronds die bedekt waren met vernielde IcBnon ammnnitie wagens lemoonen dynamiet slaghoedjes en oorlogsvoorraden van allen mogeljken aard Toen ik door Komatipoort ging zag ik naast brandende voorraden honderden tonnen ammunitie en alle soorten van belzen buskruit on andere ontplofbare stoffu bommen met de lont er aan voor de pompons en allerlei andere stukken totzesd mskanonnen toe gebroken geweren en Ttrmeld geschut De vgand had vele tenten laten staan De Boeren hadden groote hoeveelheden plunje ea bagage achtergelaten Koffers huisraad proviand en kleeron slingerden in alle richtingen In de rotsige bedding van een onstuimigon Bciuimeuden stroom lagen nog grootere hoeveelheden voorraden schietvoorraad geweren kanonnen en voedingsmiddelen De Frankfurter Zeitnng spreekt van het mislukken der Duitsche nota Dienaangaande kau verschil van meening bestaan want de antwoorden der mogendheden zijn nog niet voldoende bekend maar heel gunstig ziet het er voorTDnitschland niet nit OostenrijkHon garje en Italië hebben onvoorwaardelijk toegestemd Frankrijk zegt de Frankfurter stemt toe maar beeft bezwaren ten aanzien vfti de uitlevering der schuldigen Busland en Japan vallen Dnitschland slechts biJ voor zooveel het onderzoek naar de schuldigen betreft terwijl Amerika het geheele voorstel heeft verworpen Engeland heeft nog niet schriftelijk geantwoord maar Lord Salisbury moet in een gesprek met Hatzfeldt zoo goed als geweigerd hebben Dnitschland kan dus slechts rekenen op de hulp van twee met haar verbonden staten die beide slechts weinig troepen naar China gezonden hebben Daaruit behoeft intasschen nUl te volgen dat Duitschland werkeloos zal blijven Integendeel de kans is groot dat nnWaldersee in China aangekomen is hij ook wat wil doen De maarschalk moet zich thans te Takoe bevinden waar hü met den nieuwetf Duitschon gezant dr Mumm ven SchwarzSnBtein zal overleggen De Morning Post weet te vertellen dat Duitschland nu dadelp een ultimatum zal richten tot de Chineesche regeering met den eisch vof hoofdschuldigen nit te leveren Wordt daaraan niet voldaan dan zal het China den oorlog verklaren de forten by Woesoeng bezetten en zich meester maken van de provincie Kiang soe ton noorden van den benedenloop der Jang tse Hoe de Morning Post zooveel van Duitschland s plannen krankzinnig ïn de gevangenis een ander ib in ketens geklonken en moet slaven arbeid vernch ten alleen de derde is nog ongestraft Vroeger of later zal ook zijn stral komen Wie 13 het V Macari Toen ik dezen naam noemde huiverde zij en zweeg Op het oogenblik echter toen wij de woning bereikten waar zij logeerden zeide zij op zachten smeekenden toon ZuU ge mij naar Itahti op zijn graf brengen Ik beloofde het vol vreugde over het verschijnsel dat zij dit verzoek juist tot mij richtte Zij moest zich meer hennneren dan zt zelve durfde te bekennen Ik wit daarheen gaan voegde zij er bij en de plaats bezoeken en dan zullen wij nimmer weder over het verleden spreken Wij stonden nu voor het tuinhek Ik nam hare hand in de mijne Pauline sprak ik tracht u mijner te herinneren Er kwam een zweem van den ouden verbaasden blik in hare oogen zij streek haar andere hand over haar voorhoofd en trad zonder een woord te antwoorden het huisje bmnen HOOFDSTUK XV Van lijden tot verblijden Mijn verhaal spoedt ten einde hoewel ik voor raijn eigen genoegen het eene hoofdstuk na het andere zou kunnen sclwyven om elk voorval van de nu volgende maand in bizonderheden weer te geven maar dit zou een elk behalve mij en mijne te weten is gekomen wordt niet opgehelderd Wij maakten dezer dagen melding van bet opmerkelflk oordeel van Het Laatste Nieuws over de Brusaelscho Septemberfeeiten Hen zendt aan het Vaderland nu een in het Nederlandsch en in het Prnnsch gesteld strooibiljet dat te Brussel is verspreid en waarin gesproken wordt in gelijken geest onder den titel De omwenteling van 1830 is een Staatkundige misdaad De wet van 28 Aug 1880 door gevoelens van verbroedering en verzoening ingegeven hoeft de Septemberfeesten afgeschaft Echter miskent de schepen van openbaar onderwijs der stad Brussel sedert een vijftal jaren den geest dier wet Immers dat doet hü door het inrichten der zoogenaamde bedevaarten van de scbooljengd naar jhet Martelaarsplein Deze zouden ten doel hebben bij het jongere geslacht vaderlandliefde op te wekken Ziehier evenwel wat de geschiedenis ons leert over de vaderlandsliefde van de bewerkers der omwenteling van 1830 Toen de Belgische omwenteling uitbrak bad zij geen nationaal karakter den eersten dag was de oorlogskreet Leve Frankrijk 1 De B ransche kleuren waren het vereenigingsteeken Whithe hl 270 De Frausche geheime genootschappen hadden talrijke vertakkingen in België Nuyens bl 6 Vele duizenden Eranschen bevonden zich te Brussel Bosscha bl 604 Zy pronkten overal met da Fransche kokarde zongen de Marseillaise en de Parisienne en spraken geestdriftig over de toekomst van het jonge Frankryk waarvan de Byn volgens hen de natuuriyke grens was White bl 225 De meeste leiders dor oproermakers waren Pransohen Eogier was van Fransche afkomst de zanger Jenneval drie Belgische bisschoppen De Broglie Fisanie de la Grande en Frangois Joseph waren Franschen De Belgische drukpers was in handen der Franschen De voornaamste dag en weekbladen hadden Franschmans voor hoofdopstellers en dageiyks verschenen zoo te Brussel als elders talrgke Fransche tyd en bchotschrilten Het leger was aangevoerd door Franschen De staf telde 24 Fransche officieren 4 Polen on 4 Belgen Nielton Mellinet Pontécoulant Buzen Evain Chapelié Chazal waren Franschen Weinige Belgen van naam of invloed namen aan bet oproer deel De omwenteling van 1830 was dus vooral oen Fransch werk Was het uit liefde voor de vryheid der Bel vrouw gewis vervelen Indien mijn toestand ook onregelmatig was bood hij mij ten minste menige bekoring Het waa een nieuwe verkecring maiir niet minder liefelijk omdat zij wie het gold reeds in naam mijne wettige vrouw was En dan bij hare buitengewone bchoonheid hare geestesgaven te bewonderen en te weten dat ik op den dag als zij mij hare liefde zoude schenken een voortreffelijke kvensgezellin en gevoelvolle vriendin m haar zoude vinden hoe zou ik raijn Rcluk kunnen beschrijven En toch was dit geluk met twijfel en vrees vermengd Het moge zijn dat ik te weinig zelfvertrouwen bezat doch hoe meer ik bemerkte hoe beminnenswaardig Pauline was dea te meer vroeg ik mij zelven af hoe ik durfde verwachten dat zij mijne liefde zoude beantwoorden Het was waar ik was rijk maar ik hield mij overtuigd dat rijkdom niet in staat was om hare genegenheid te koopen bovendien verbeelde zij zich omdat ik haar niets had medegedeeld betreffende de verspilling van haar vermogen dat zij even rijk was als ik Ik zag met angst het oogenblik tegemoet waarop ik haar met terztjdestelling van het verleden opnieuw zoude moeten vragen om mijne vrouw te worden Van haar antwoord zou immers mijn gansch toekomstig leven afhangen Geen wonder dus dat ik besloot de beslissing op te schorten tdt ik er zeker van zoude zijn dat de uitslag gunstig voor mij zoude wezen Aan den noodigen tijd en de gelegenheid om mij daarvan te overtuigen ontbrak het mij geenszins