Goudsche Courant, zaterdag 29 september 1900

J w ni B 0 l D A UVRIOB r Tlaaiam ttmia 6 90 tM 7 46 l ie 9 07 9 B9 10 14 10 6 19 06 19 37 9 16 8 19 4 89 t 6l 710 S iS 10 8 U 7 Ündinr 1 81 ll U J 8 91 1 lO St Wiiwd 1 48 8 88 11 94 9 40 il t9 e u 7 88 8 48 11 01 Utrwkt 8 08 7 04 8 18 8 19 9 89 10 14 lb 49 11 47 19 89 1 09 8 09 3 4S 1 01 6 80 7 00 7 14 6 l 89 11 44 Directe SpoorwegverMndlDgeii met GOUDA Zooierdleist 1900 AaDgevaDgeD 1 Mei TUd vaa firennwlcb aoTlDiL KOTTlEDilHTieB v n 7 16 8 91 8 88 9 11 9 19 M f I 1 60 61 9 Ce 9 88 9 40 ir 8 64 gut 8 09 9 08 9 17 10 86 10 1 11 S9 19 1 11 98 19 68 1 97 T 9 96 8 81 3 49 4 89 4 64 6 99 8 16 7 98 7 4 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 19 10 40 11 47 6 01 94 j I 10 19 I 6 U r p 8 81 I 10 80 f 6 18 Kun 8 41 J v 10 87 y 9 48 8 18 4 08 i 97 6 4 8 86 7 47 8 07 8 0 8 6 9 SS 10 80 10 41 6 10 8 46 r f V 6 90 rvr v u a u t 1 1 10 1 17 1 9e AUmil ea 9 Umm Bxtn b b taUn f Hf iu trtiaen h Zosdig Muadaj aa piaadag MadugMha nto biljettes T oi i 8e kl Tarkrijgliaai tagaa akolsa naebtpr a B QolUadMhe Spaar l Ritn lapplamaat bawyi EOWÏEDAlI QOtJPi i na 9 46 IM 68 H 68 10 18 lljl 11 46 19 10 10 9 ft 1Q 8S r If 11 8919 08 19 81 1 81 7 88 6 11 4 08 4 84 I 4 44 4 11 l ni l Oe 4 09 4 94 6 07 1 4 t lUaaa U aa la Uaaaa aitra batalaa naaltatiat ap laa laap kaa aiat nkaia waidga B Balludnlia ipoar t falra tapplemWbainii aa Ja Qompataia dar Wi aaa Ut 7 8 7 48 S 4 8 04 9 00 9 89 10 08 10 84 OOODA OEN B A A 6 tae feria 10 18 10 69 11 89 19 18 11 98 19 68 1 68 9 98 8 46 4 19 4 60 1 86 5 49 6 18 7 99 11 11 1 10 6 09 I I t 11 99 1 91 8 18 11 88 1 M f if 9 48 10 98 10 46 11 41 19 09 U 46 19 61 1 40 9 99 9 61 4 16 4 41 6 8 6 66 11 48 7 7 1 01 8 l 7 17 9 18 9 18 10 18 10 98 10 48 1139 8 J8 V 10 0 S 8 94 10 17 11 88 K 10 89 8 48 8 5 4t 16 19 10 84 10 e 10 14 11 11 i1 VOm 1 88 e 04 7 09 7 16 7 89 8 81 8 11 9 03 9 44 10 11 U 6 11 86 18 08 1 80 9 40 8 D 4 00 4 904 80 1 9 t 99 7 4 7 11 8 ♦ BMg 6 88 1 d l 1 86 4 88 6 98 tanil Zag 1 19 i 5 10 89 I IO 4 80 3 InMk Hc 8 08 10 48 9 01 S Ol S 14 9mtt 8 14 e 81 7 98 7 49 8 07 9 08 F 9 91 9 80 lO U 10 14 11 16 19 08 18 84 9 19 8 09 8 97 4 87 4 47 i li 1 4 7 01 8 09 I IS 8 e O U U A A MMTtBDAX Jrlla aana louda S9 8 11 8 83 98 10 9110 19 19 08 1 99 9 48 8 98 4 O 48 6 16 8 48 9 11 lO i 10 37 10 11 11 07 AmiLW 8 01 8 68 9 11 10 10 ll OB 19 48 13 67 9 09 S S 4 11 4 67 6 S6 8 449 3610 3 l OS 11 47 K OO inutO 8 14 IS 9 37 10 96 11 941 08 1 10 9 94 8 96 4 80 6 1 1 60 9 J I E 11 16 19 19 1 V itiat O Si 7 16 7 19 8 9 18 9 81 11 16 19J7 19 1 9 10 8 10 S S4 4 4 8 91 7 09 1 10 9 94 9 61 Inu W 1 84 e 47 7 80 8 18 8 4S 80 V 46 11 10 19 41 1 06 9 11 S IS 8 49 1 m S 3S 7 96 8 91 9 40 in 0 Imiila 7 0 7 31 8 18 0 07 9 19 10 18 10 8119 11 1 981 69 8 88 4 18 4 S4 1 47 7 64 S 09 9 19 10 97 11 98 Ulrwkt 8 18 ti 7 47 8 1 9 90 10 10 10 11 11 88 19 09 1 60 3 08 8 90 4 08 4 4 1 39 6 SS 7 00 7 68 9 00 9 3S 10 06 10 4e oanlai 1 07 8 4 8 0 7 10 88 11 66 19 971 4 rt 7 94 9 11 07 Oud 6 99 68 8 17 lO A H Bl 3 i 9 94 Onda M I M 8 80 9 14 9 i 10 64 11 97 19 11 19 61 9 99 3 40 8 66 i i I IO U 7 94 7 49 98 9 49 10 97 U 8 11 88 gen dat Frankrijk de oproermakers zoo krachtig ondersteunde P Neen Frankrijk handelde sit eigenbelang het wilde ztjn grenzen nitbreiden Dat bleek ten dnidelfjkBte gedurende de onderhandelingen van 1830 en 31 nit de oischen en voorstellen der Franscbe gevolmachtigden waarvan er 6en TaHeyrond niet schrooq de te zeggen De Belgen zgn onwaardig onalhankeljk te wexen Palmerston s letters W 173 Belgen Begrijpt gij nu hoe ongepast in onzen tijdvan aaneensluiting der n tiSn en verbroedering der volken die betoogingen op de Martelaarsplaats zijn Wi zoeken niet de voltrokken leiten te veranderen Wö schikken ons in de bestaands omstandigheden vooral sedert hier voor de overwonnene van 1830 de taal die wij met onze Noorderbroeders gemeen hebhen bet nnr sloeg van gelgkheid die onmisbare aanvulling van een vrijheid even groot als zij genieten met wie wü jvenschen in broederschap te léven Ter gelegenheid der kroningsieesten werden de Belgen in Nederland op de hartelgkBte wgze onthaald en behandeld daar luidt het algemeen Oude veeten ziJD vergeten En W wier harten even warm kloppen als do hunne voor onze wederzijdbche broeders in ZuidAfrika zouden minder doen Waarom dan een pgnlijk verleden oprakelen 1 Daarom roepen wy den schepen der stad Brassel toe öeel niet langer aan onze schooljeugd het anarchistisch voorbeeld van miskenning der wet Welk niet door het verheerlijken van een Btraatoproer door binnenlandsche vijanden oa bnitenlandsche baatzncht aangestookt bij ons gedachten op waarvan de toepassing hoogst nadeelig kan z n voor het bestaan onzer nationale instellingen j Bedel niet langer der schooljeugd haar geringe spaarpenningen at om ze te doen medeWerken aan een betooging onrechtstreeks tegen een broedervolk gericht Gebraik liever het geld dat g thans aan misplaatste betoogingen verkwist om de arme schoolkinderen in den winter warmere kleederen of wat meer voedsel te versehaUen Oeel haar vooral voor degelijk en volledig onderwijB in de aan beiden volken gemeene Nederlandsche taal en in de geschiedenis de gelegenheid te lezen en oa te denken over doze spreuken Alle volkon itjn broeders Het Vaderland is nooit te groot Verspreide Berichten FïXHKBUK Ondanks het minder gunstige weder te Par s Dinsdag is de Tehtoonstelling dien dag toch nog bezocht door 269 355 personen Ooad 6 69 7 11 Slaoidnokt iva SI 18Siaawtrkark 7 98 OapaUa 7 86 Botterdui M e 96 7 44 KotterdAmD F j Eotterd m B r v Bottwdu B un Rottetdkal D F Aottwdim M Ol ellft Kieawttkark Moordreokt T Ol 4 49 4 69 1 01 1 11 6 17 6 80 8 1 7 1 41 6 61 04 10 98 1 98 Gouda 7 16 8 87 8 41 9 0 9 18 10 00 XeTenli Moflio 7 98 8 68 t t s 8o t mDMr aieg 7 89 0 0 i VoOrbutg 7 18 9 14 i tbgt 7 68 9 0S 9 19 9 87 De geruchten volgens welke InitenantkOlonel Ficqnart naar Rome zou gaan alsmilitair attaché van Frankrp wordenweerlegd door de indeeling van Pioquartbij een regiment in het noorden des lands De wi zigingen in de militaire schoolvan SaintCyr welke geheel en al onderden invloed van de geestelpheid stond wat gebleken is bij de Dreytnszaak toen het Pransche ottcierscorps telkens weer uiting gaf aan z n vooringenomenheid tegen de republikeinsche instellingen zgn wèl radicaal Niet alleen zijn een aintal leeraren biJ verschillende regimenten ingedeeld dooh ook heeft de minister van oorlog besloten dat de leeraren en instructeurs voortaan door hem moeten benoei d i orden en niet meer zooals tot dnsver door de legerinspecteurs Dat de minister van oorlog door de indeeling van 2 majoors 10 kapiteins en 10 Initenants werkelijk doel heeft getroffen bljjkt wel uit de vriendelijke opmerkingvan de Echo do Paris dat generaal Andcé het meest direct werktuig is dervrijmetselaars ZwiTSEKLiHD De nieuwe proefneming met graaf Von Zeppelin s bestuurbaar luchtschip is opnieuw raislnkt door het breken van èenigs onderdoelen De schade hoewel niet ernstig heeft de proef opnieuw een veertien dagen doeu uitstellen Italië Waarschijnlijk zal reeds Zondag a s het vervolg op de paueeligko encycliek Reram Novarum verschijnen waarin de grenzen zullen worden vastgesteld van het doel en streven der Christelijke democratie voornamelijk ten behoeve van Italié België en Frankrjk waar de meest i vorigen in de actie weleens te ver gaan naar het oordeel ten Vaticane BINNENLAND De rapporten der jongste algemeone volkstelling die tot heden zijn openbaar gemaakt hebben nog niet veel meer geloerd oordeelt De Tijd dan wat bekend was nitdejaarlijksche opgaven van de gemeentelijke statistiekon omtrent den loop der bevolkinig Dat het aantal Nederlanders in 70 jaar is verdubbeld dat de percontsgewijze toeneming der bevolking steeds klimt en gestegen is tot 13 1 procent niettegenstaande de emigatie grooter is dan de immigratie dat de groots steden nog grooter worden en sommige zooals Rotterdam s Qravenhage Haarlem Amsterdam en Leiden haar bevolking in 80 jaar rosp met 58 32 27 en 24 procent hebben zien vermeerderen en dat de hoofdstad in vergelijking met vroeger in aantrekkingkracht up de bnitenlai begint te verminderen men wist dit aUts uit de jaarcijfers van den burgerlijken stand Wat evenwel de laatste Volkstelling heeft geleerd is dat haar waarde zelve begint te verminderen Ofwel dat de burgerlijke stand geen betrouwbaar gegeven meer is voor het verschaffen van correcte cijfers Hoe zon bet anders mogelyk z n d t te Amsterdam do uitkomst der telling op 1 Jan tasschen de Volkstelling en de offlciyele registers een ïersohil aanwijst van bijna 13 000 zielen nl 12 708 Eén van beiden t 6f de bevolkingsregisters met hun totaalcijfer van 523 518 zielen zgn foutief Ofwel de volkstellers met hun uitkomst van 510 850 zielen hebben op iederèn 100 ongeveer 2J ziel overgeslagen X 9 88 11 08 11 18 11 90 U 9 11 60 19 84 11 44 10 i 11 16 11 96 10 08 7 4t 8 89 V U t 9 47 In dit laatste geval zou de vraag mogen gedaan worden waartoe dient dan de ge hfel rompslomp P W atteti helaas waar dat in den Oüwejaarsn ehtvele menschen niet precies weten waar ze zijn maar dat er alleen te Amsterdam 13 000 zielen zoover weg zouden wezen dat zj een paar weken later nog niet weten te zeggen waar zij gezeten hebben is oordeelt De Tijd ten slotte toch moeilijk aan te nemen Alle afdeelingen van de Tweede Kamer zjn Woensdag reeds gereed gekomen met het onderzoek der Indische begrooting Mocht besloten worden de ongevallenwet en de kieswet voor openbare beraadslaging aan de orde te stellen dan is het plan de Kamer van 9 October tot het laatst dier maand bjjeen te honden en daarna tot in do tweede helft of tot de derde week van November uiteen te gaan om zich na afloop van dit reces aan den begrootingsarbeid voor Indié en Nedpriand te wijden Gemeng de Berichten Een knecht van een spekslager te Amsterdam sneed zich gistermorgen toen hiJ een snijmachine bediende twee toppen van z n vingers af Hö liep naar een apotheker aan don Nieuwendijk die hem vroeg Waar heb je de toppen gelaten Die leggen by m n baas was het antwoord Haal ze eerst werd hem gezegd Toendit was geschied werd de patiënt naar hetgasthuis gezonden waar hem hulp werdverleend Een van de toppen ia gehechtkunnen worden aan den anderen vinger kondit niet maar moest nog eene gedeeltelijkeamputatie plaats hebben TeL Men meldt nit Leiden Eene overtalrijke menigte is op de been op Breêstraat en in de omliggende buurten Qolukkig draagt de zware regen er toe hg om het publiek nog al te verspreiden Joelende ploegen veelal kwajongens schimpliederen zingende of juister nitbrnllende op het lietsrtjden en het heden gevallen besluit in den gemeenteraad tot oprichting van een abattoir trekken langs de straten De toegangen tot de woning van den burgemeester aan den Nieuwen Bijn zijn alle afgezet en in de zijstraten staat alle verkeer stil Naar men zegt is ter voorziening in eventueele ernstige ongeregeldheden de cavalerie gereqnireerd Gelukkig heeft de mihtaire macht tot lOt nnr nog niet handelend behoeven op te treden Woensdagavond te half negen ongeveer is zooals wij reeds meldden nabf Utrecht een ernstig spoorwegongolnk gebeurd üit inlichtingen van personen die kort na de ramp ter plaatse kwamen ontleent het Hbl de volgende byzonderheden De Jeremiabrng ondergaat eenige herstellingen Daarom z jn de treinen genoodzaakt een eind ver over enkel spoor te loepen Alle inen uitgaande treinen in de richting Bokstol en Arnhem moeten dat enkel spoor volgen 1 68 oe 1 86 9 04 M 9 14 48 1 59 9 4S 1 46 8 48 18 9 4810 16 9 49 10 08 lO U 46 10 9110 61 Woensdagavond toen de trein Bokstel in aantocht was kwam van de andere zgde een locaaltroip voor Zeist Driobergen bestemd en op den wissel botsten de locomotieven tegen elkaar of liever ze raakten elkaar lam zyd De botsing was zeer hevig Ver in den omtrek wend de slag gehooi d In een oogenblik was de weg bezaaid met omgevallen wagens waaronder ook de beide locomotieven Een 3e klasae waggon van den locaaltrein is geba l vernield AlleeU een paar achterste wagens bleven staan Gewond zgn J Penscher machinist J Dekker stoker D J van Kuijck hoofdconductenr ernstige hoofdvond waarsohgniyk hersenschndding Van de reizigers zyn gewond De Heer wonende te Vechten en G d reede schip per te Bnnnik Vermelding verdient dat sommige reizigers in den locaaltrein het ongeluk zagen aankomen en er nit gesprongen zm uit is verklaarbaar als men weet dat de weg aldaar een bocht maakt en zg den Bokstelschen trein konden zien De justitie was spoedig ter plaatse on leidde zelf door flambouwen voorgelicht het onderzoek of onder in de wagens nog menschen iVaren Ook was het mogelijk nog met den machinist van den Bokstelschen tréln te spreken Deze moet verklaard hebben dat het eerste sein veilig stond het tweede onveilig Door dit laatste is hy gereden Hy zou zich dus aan onoplettendheid hebben schuldig gemaakt Ons werd echter verzekerd dat hg minder schuldig is dan oppervlakkigIgkt warende seinen in orde geweest dan had eerst een groen licht moeten vertoond worden waardoor de machinist wist dat hg langzaam moest verder gaan om dan op een tweede sein dat onveilig aangaf te stoppen Vindt de machinist het eerste sein als veilig aangegeven dan kan het tweede dat op 1000 U verder geplaatst is niet onveilig staan Het ongeval zou veel ernstiger zijn geweest indien de eerste 3e klas wagen van den locaaltrein bezet ware geweest Zgwas gesloten en is voor een groot gedeelte verbrgzeld voor en achter ingedrukt De tweede wagen is ook beschadigd en de machine van de locaal vernield en vertelt dat de machinist door het onveilig sein gereden is Men is den geheelen nacht bezig geweest met opruimen der wagens door werklieden van de centrale werkplaats Van de passagiers die in het derde klasse rgtuig van den locaaltrein Utrecht Driebergen zaten welk rgtuig gedeoltelgk werd ingedrukt zyn er zos ernstig gekwetst die na de eerste behandeling onmiddellgk naar het Stedelgk Ziekenhuis werden gebracht In een der wagens van den locaaltrein zat o a de bekende Ütrechtsche bankier Kol die ongedeerd bleef 11 98 II 11 46 a 10 98 9 te 10 84 I 9 19 6 97 7 06 7 69 8 91 9 8 r r 9 48 9 68 10 08 7 98 1 90 8 49 9 47 10 09 8 19 8 4 e se 7 09 lO U 11 06 By bet wegruimen der mine en het helpen der gewonden waren zeer spoedig aanwezig de heeren Huizenga inspecteur der Exploitatie maatschappy en Van Hoorn aectie ingenienr Men meldt uit den Haag Tengevolge van het spoorwegongeink eergisteronavond te Utrecht zyn de Staatsspoortreinen nit die richting met groote vertraging alhier aangekomen De laatste trein met reizigers was eerst te half drie in den afgeloopen nacht binnen Men schryit uit Utrecht Tengevolge van de botsing der twee trei non sneltrein van Hertogenbosch i locaaltrein Zei Drieborgen naby Utrecht is de treinenloop heden nog altgd eenigszins gestoord daar ééne spooriyn geheel versperd is door de defecte waggons en de machine die er op staan Twee wagens zgn voor een groot deel verbryzeld en gelukkig waren In détf eersten er van geene passagiers gezeten Van de idrie beambten die gewond zgn is alleen de conducteur V n Kuyk ernstig gekwetst De machinist en de Btoker bekwamen ook slechts lichte kwetsuren Van de gekwetste passagiers had Or een een buil aan h et hoofd en een andere drie tanden verloren Enkele anderen hadden nietnoe menswaardige kwetsnten bekomen Men seinde gisterenmiddag te kwart voor drien nit Utrecht De sporen zyn weder in orde de dienst is geregeld Te Leidon schynt de politie plotseling een manie té hebben om wielrgders te bekeuren De Kampioen vertelt dat zy er 3 i 400 geverbaliseerd heeft in één week Die arme rechters De misdaden die daartoe aanleiding gaven zet het blad als volgt uiteen Het is verboden in Leiden op de kleine steentjes te rgden Die kleine steentjes vormen een ideaal rgpad dat zeer verleidelgk bpen en bloot aan weerszgden langs de minder fraaie keibestrating in de hoofdstraten ligt Het is te Leiden ook verboden om hg avond zonder licht te rgden Natuurlgk Evenzeer is het te Leiden verboden om op de trottoirs te rgden Niet minder natuurlgk Maar nu kwam het in de laatste dagen in de Sleutelstad by herhaling voor dat brave burgers die nog nimmer iets met de politie qitstaande hadden gehad en tann aanvechtingen om op de kleine steentjes te ryden tot dusver wisten te bedwingen uit eerbied voor de politieverordening tot hun niet geringe verbazing werden aangehouden en geverbaliseerd wegen overtreding van de verordening betreflende de kleine steentjes Het verscherpt oog der wet hadnamebk ten laste van verscheidene fietionde Leidenaars bespeurd dat zg byv bg het omrgden van de hoeken van straten de grens van den ofScieelen rgweg een paar centimeters overschreden Vandaar aanhouding ondervraging bekeuring Vele andere zagen zich aangehouden en in staat van beschuldiging gesteld omdat zg zich hadden vermeten bg avond een rgwiel aan de hand te leiden dat niet voorzien was van een helder lichtgevende en haar licht naar voren nitstralende lantaarn En nog anderen ten slotte werden bekeurd omdat zy voor hun woning afgestapt hot rywiel aan de hand over het trottoir hadden geleid om het naar binnen te brengen De Kampioen dringt nu aan op wat welwillendheid van de politie vooral tegenover de vele vreemdelingen die hun wielerweg door Leiden nemen En wil zg alleen streng recht dan acht het blad t een eisch der biliykheid dat do autoriteiten den vreemdeling ten minste waarschuwen tegen alles wat hem oen bekeuring zou kunnen bezorgen Op dit oogenblik zou men derhalve te Leiden op alle hoeken van straten waarschuwingsborden van gemeentewege mogen verwachten voorzien van opschriften in de voornaamste Europeesche talen waaruit de wielryders kunnen leeren wat in de Sleutelstad ap straffe bg de wet bepaald verboden is Te Zandvoort draaide een dame na aan haar dienstbode te hebben opgedragen eenige kamers te doen bg hot verlaten van de woning de voordeur op t nachtslot De beleedigende partg klaagde daarop mevrouw aan wegens vryheidsberooving Do Haarlemsche rechtbank redde zich behendig uit t mdeilgke geval Èg sprat mevrouw vry op grond dat de dienstbode langs twee of drie andere uitgangen het huis gemakkeiyk had kunnen verlaten en liet dus de rechtsvraag in t midden Door de Maatschappg tot Exploitatie van StaatBBpoorwegen is bepaald dat in geen geval een trein zonder aansluiting mag vertrekken indien de aansluitende trein aan het perron stilstaat op het uur van vertrek van eerstgenoemde trein waarby evenwel rekening is te houden mot de voor elke dienetregeling vastgestelde wachttyden Als nieuwe illnstiatie van het heilig recht der ouders om geheel vrygelatei te worden inzake de opvoeding harer kinderen diene het volgende bericht nit Tietjeikster adeel Fr Hoe noodig in sommige streken leerplicht ingevoerd moet worden bigkt nit het volgeode kinderen die met Mei 1900 tot de school werden toegelaten zgn thans in het geheel nog geen drie weken m de school aanwezig geweest Dit slechte schoolbezoek is geheel aan de onverschilligheid dor ouders toe te schrijven want voor vgl en lesjarigo jongens is geen enkele reden voor verzuim te Tinden STADSNIEUWS GOUDA 28 September 1900 By beschikking van den l eer burgemeester alhier d d 28 September 1900 is benoemd tot inspecteur van politie alhier de heer A Bertheux thans in gelgke betrekking t Dordrecht De jongejulfrouw Wilhelraina Zwaaneveld slaagde gisteren voor het diplomt correct en zuiver schrift stelsel stenografie Groote Bg Kon Besl is benoemd tot controleur van den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken te Schoonhoven K J de Ruiter essaieur derzelfde middelen aldaar Een 19 jarig jongeling nit Kamerik Utrecht tydeigk werkzaam aan de teiegraafpalen langs de spoorlgn is nabg het station Ondewater bg het nitwgken voor oen trein door een anderen trein gegrepen Zwaar gekneusd is hy naar Utrecht vervoerd waar hy den volgenden morgen is overlehen Haastrecht Uit deze gemeente zullen 15 jongelingen aan de loting voor de Nationale Militie in October a s deelnemen en uit Vlist slechts 5 Ook den weg van hier naar Vlist wordt met een zoogenaamd paardenpad bestraal Berkknwoude Gekozen zonder stemming tot lid van den gemeenteraad alhier vacature R van der Bas de heer Ö D Rehorst SoHOONHOVEN Tot leeraar aan de Ngverheids Toekenschool alhier ia benoemd de Keer J P van Herk te Bergambacht VITELLO Het is ongeveer een jaar geleden dat H M de Koningin als Ityd vol belangstelling voor alles wat handeü en industrie betreft die twee machtige factoren voor de welvaart van Haar land bg Haar bezoek aan Rotterdam oen der belangrykste inrichtingen aldaar in oogenschouw nam n l de fabrieken van Van den Berghs Limited die op het gebied van de Margarine industrie voor de grootste en bekendste der wereld doorgaan Tgdens dat bezoek werd H M reeds in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de vervaardiging van e en nieuw product dat eerlang door genoemde fabriek in den handel zon worden gebracht en dat bestemd was een volslagen ommekeer te brengen in don boterhandel Dit nieuwe product was Vitello De eer van de uitvinding van dit artikel komt aan een chemist van het Duitsche leger toe met name Dr Bernegau zeker geen onbekende voor hen die op de hoogte zyn van den tegenwoordigen stand der voedingsmiddelleer Dezen Dr Bernegan gelukte het uit verschillende stoffen van erkende voedingswaarde daarby de samenstelling der natunrboter in het oog houdende èen product te bereiden dat om zoo te zeggen van natunrboter niet te onderscheiden is zeer zeker niet ten minste by het gewone dagelgksche gebruik Hg noemde dit product Vitello en de Firma Van den Bergh die onmtddellgk de groote waarde er van begreep verloor geen tgd met deze uitvinding van Dr Bernegan aan te koopen en te patenteeren zoodat zy het uitalnitend recht heeft verkregen tot hetfabriceeren van Vitello Zoo als wg reeds lieten uitkomen is de Vitello by het dageiyksche gebrnik de aangewezen plaatsve vangster voor Natunrboter op het brood gesn eerd proeftge geen verschil by het bakke n en braden bruint ze en schuimt ze als de heeriykste natunrboter kortom we zonden zo haast kunstmatige natunrboter willen noemen En wg geven dit niet als onze persooniyke meening neen de lieden van hot vak zy die van het koken een dagelgksche studie maken de dames der kookscholen n l leggen hetzelfde getuigenis af Reeds lieten zich de Directrices der Amsterdamsche Rotterdamsche Haagsohe Arnhemsche en ütrechtsche Kook en Hnishoudscholen in uiterst waardeerenden geest uit nver de Vitelfo en aarzelen niet dit product onomwonden aan te bevelen als uitstekend geschikt voor elke keuken en elke tafel De flrma Van den Bergh zorgde ook voor een goede verpakking in dubbelen zin goed Eerstens is de verpakking zeer geëigend voor het artikel dat er zich uitstekend in hondt En in de tweede plaats is de verpakking er op ingericht dat de koepor de absolute zekerheid heeft Vitello in handen te krggen als hg het koopen wil En djt is in veel gevallen niet overbodig De kleur en het uiterlgk aanzien van Vitello zgn natuurlgk gemakkelgk na te maken de innerlgke eigenschappen evenwel niet By den enormen opgang dien h t artikel moest maken zoaden sommigen de goeden niette na gesproken allicht in de yerzoeking kunnen komen een ander artikel voor Vitello in de plaats te geven Dit nu is volkomen buitengesloten Vitello is verpakt in langwerpig vierkante cartons blauw van kleur waarop de naam van het artikel en de fabrikanten Van den Bergh beneyens de prgs duideiyk staan nitgedrukt Het is dns nu maar een kwestie van opmerkzaamheid van de zyde der koopers Behoeven wg nog te spreken over het enorme succes van Vitello zoowel in Nederland als in het buitenland Met dit artjkel is werkelgk in een dringende behoefte voorzien de behoefte n l aan een product dat niet maar in naam maar inderdaad de steeds duurdere natunrboter vervangen kon en veel lager in prgs zon zgn Gegeven dio behoefte gegeven het artikel dat er in alle opzichten aan voldoet niet waar het is zoo eenvoudig als men het maar bedenken kan zoo n artikel moet slagen De uitslag heeft de juistheid van deze bewering dan ook schitterend bewezen Wg wenscben U niet nog speciaal op te wekken tot het nemen van een proef Die na het bovenstaande er niet toe over gaat moet het zelf maar weten Overigens zorgden de fabrikanten wel dat niemand hiorbg behoeft achter te big ven zy zorgden er voor dat elkeen gratis eens de Vitello probeoren kan Oemakkelgker kan het dus al niet en over don uitslag behoeven wg wel niet in het onzekere te verkeeren De fabrikanten kunnen dien wg zgn daarvan zeker met vertrouwen tegemoet zien VERSCHEIDENHEID De Kon Ned Fabriek van Muziekinstrumenten firma M J H Kossela te Tilburg ontving dezer dagen het minder aangename bericht dat nit hare vitrine ter Pargscho tentoonstelling een aantal instrumenten is gestolen tot een bedrag van rnim 1200 francs Wederom werden door de politie te Utrecht een paar bekende valsche kaartspelers aangehouden die in een dor treinen der Holl IJzeren Spoorweg Mg van hier komende met hun handig spel oen persoon gevoelig geplukt hadden 364 Staats loterij 5e IClasM Trekking van Danderdag 27 Septombor No 8S90 8814 on 96S1 ieilar lOOn No 4113 649S 1296S on 12978 ioiler lOO No 8Ö6 8149 7022 UI67 an 18878 ieder 00 No 1738 9 S431 1091 8374 212 988 U81 11943 120 f I on ea 11742 loilor 100 van 70 11790 U 03 17197 11970 15 17282 193 1 14835 9 131 9 58 17361 18 14 97 17422 67 14401 17B0 12480 92 10 SI U136 2 1 12122 14765 87 12S9S 14940 I 610 12706 6 17787 91 11063 17800 49 151 U 11 12845 1 379 42 73 89 1 944 12911 15411 95 UU73 15846 18185 7 15760 1823 13103 55 81 7 U 21 18333 22 22 49 8 3S 74 18400 82 16145 62 13357 1620 1 1810 1 98 6 48 134S1 1 459 ft 69 13 87 16603 81 19627 43 SI 13937 16863 18701 41 17024 66 18 17115 18947 97 74 19090 19277 19308 U FrijzeE It 2676 6793 8474 95 91 6803 Si 1 2681 8 i iee 364 74 50 8830 72 81 1927 il 08 19469 99 1 521 4 94 loeu 94 19 3 19870 8 19982 90091 27 20188 87 20377 8 80547 6490609 51 77 20994 56 7i 640 2773 8058 8971 9942 9408 Sits 960 1 9 89 93 2897 6323 9115 670 2909 72 45 726 808 6459821 3908 6884918 3349 694S 1008 3776 90 1213 89 7125 1303 3886 7830 9S48 13 38 49 O U 48 94 10001 166 40S9 742S 74 83 76 69 10113 1612 4119 7616 35 71 4417 41 10341 81 77 75 10678 94 4531 7 23 106671704 86 89 107611844 93 7841 79 99 4697 49 10891 1938 4780 7924 11083 9013 4883 85U109 99 1103 97 lis 0 8108 5879 8042 50 2214 5307 98 56 9118 1560 8139U 94 24S8 6Sc4 88 11769 Burger ij ke Staitd Moordrecht GEBOREN Cornelia Adriana ouders J Oosterom en E Aret Roelof ouders P van der Bas en J Bongers Johanna oudera C de Jong en A Hoogendoorn Jannetje ouders W Broekhugsen en M J van der Kuy OVERLEDEN C Bloot 6 m J Littel 82 j J van Vliet lm J Reeuwlik GEBOREN Thaodorns Johannes oudersJ van der Kley en C A Blonk Cecilia Maria ouders A Verburg pn M H Vermeulen Cornelis onders T van Boon en V Schouten Adriana ouders A de Knikkeren J Molenaar Jan Willem ouders J van Triet en A J vfln Os Ontvang en een groote collectie Deensche Glacé Handschoen pn voor DAMES en HEEREN A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA leleithuou iVo 3i j Beurs van AmsUM da l Vikrs i tlotkr 81 i i 8 937 93 93 100 1 88 1 83 l ♦ SI 96 1 6 l 1 101 67 67 92 a a 6 1 1 10 a 34 V 900 91 99 1 631 M i 431 66 A 102 204 16 9 188 uov f 10 1 891 114 10 994 985V lOOB 65 M 15 m 161V 1 1 98 looS 100 1 1141 1 1411 18 105 7 V 74 J 87 SEPT NioilUNi üert N d W S i iditn dito lltc 3 Ulo dito dito 9 H9KSaa UU Gouill 1881 98 4 talis Inschrijving 1869 81 5 OoBTVKE Obt in papier 1868 6 dito in stiver 1868 6 PoETUSAL 01 1 met conpon S dito tinkel 3 RuiLAND Obl Hinnenl 1894 4 dito Geoona 1880 4 dilo bij Rotha 1389 4 dito bq Hop 1889 90 4 dito in KOUd leen 1888 6 ilito dijo dito 1884 5 SpANJS Pariet Brhuld 1881 4 TuHjtgij Qepr Coüv loou 1890 4 l ec luBuing Betia D I Qac leenin aeneC ZuiDAra Kp V obifi 189 5 Msxloo Ob ivt Soh 1890 6 ViNEZDStA Obl 4 onbop 1881 VVSTKADAU Obligation 1896 3 HoTTKaDAlf Stad leen 1894 3 Nbd N Ktr Handelav aand Arendib Tsb Mg GerlifloBten DeliMaatBohappij dito Am Hypolhaekb paudbr 4Vi Ctilt Mg dor Voratonl aand a Or Hypothflokb pandbr 4 NederlandBohe Mank nand Ned Handetmaataoh dito N W 11 Pao Hyp h pandbr 8 Bott Hypotheekb pandbr 4i i Utr Hypotheekb dito 4 i OoBTEMB Oost Hong bank aand RusL Hypothaokbank paodb 6 AliKtlK4 Ëqut hypoth pandb 4 Maxw L G Pr Lien rett 6 XlD Holl IJ Spoorw MIj aand tlj tolBip v SLSpw aand Ned liid Spoorvegm aand Ned Zuid Afr Spro aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IXUI Spoorwl 1887 89 A Iiobl 3 Zuid Ital Spwmij A H obl 3 POLFN Waranhau Weonen aand ROBI Gr Rnea Bpw Mij obl 4 BaltÏBche dito aand Faatowa dito aand 5 Iq ang Dombr dito aand 5 Kursk Ch Aaoiv Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AHsaixA UoDt Pao Sp My obl 1 Ohio 8 North W pr C v aand dito dito Wm 8t Poter obl 7 Denver b Rio Gr Spra eert v a lllinoia Oantral obl in goud 4 Louisr k Na bvilliCort v aand MeiKO N Spw Mi Ie hyp o 104 Miai Kangas v 4pCt pref aiindJ 37 N York Outaaio k Weat aand 28 Ponn dto Ohio oblig e I Oregon Galif te hyp in goud 5 99 8t Paul Hinn Ie Manit obl I On Pao Hooflgn obig 48 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 Oahua Can South Chort T und 131 V C Ball i Na lo h d o O Amaterd OmQibu Mij aand ISO Rotterd TramivexMaatB aand 910 Kbd Stad AmBtordam aand 8 108 Stad Rotterdam aand 8 108 DlLOII Stad Antwerpen 1887 9 09 Stad Bruaael 1880 9 100 Homo TheisB EeguUr Gi aelaoh 4 117 OoBTlvii Staataleenig 1880 1 117 K K OoBt B 0r l8808 101 Spanji SUd Madrid 8 1888 84 NiD Ver B Ayb Spoel oort 81 De Nouveauté s in CAPES en IUJiE M TELS on in ruime kouze voorhanden ü SAMSOM ADVKHTKCNTIEIN Hoden overleed zeer onverwacht de Heer ELIE ANTON REIT Eraeritns Predikant van do Noderl He v Gemeente te Hengelo O in denondcrdom van 63 jaren Namens de Familie H BOETJE ExecuteurTeatamenUtir ZlipiiEN 26 Sopt 1900