Goudsche Courant, zaterdag 29 september 1900

No 8313 Maandag 1 October 1900 30ste Jaargang BlieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ttlcfiiin S De uitgave dezer Courantg escftiedi da elij s met tiitzondering van Zon eif Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 35 franco der post 1 70 Afzonderlijke ïSmm il VTJP CENI J Telefoon No M AÓVERTEN TIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaat8ruim te Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Druk vaa A BRINKMAN Zn TE HXJUK AANGEBODEN tegen 1 October 1900 een pracMig Pakliiiis gelegen te Gouda aan den Turisingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 GekoedersSTEElTSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en fc p Grafdecoraties Corbellles Jardinieres Bouquelten tiii QRAP en PEE5TKRAN5EN Groote voorraad KAMEKPLANTEN ikanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van 1SSBCXSN CIVEB Dood alle Insecten Door bövoeglng van 40 deelen water verkriiirt men een voor insecten doodend vocLt Onschademk voor vrnchten bhemm m planten V Liter f 0 50 h i 0 8Ü ÏL 11 50 5 L il TELEPH No m Wie seker zyn wu d Echte 1 lükel CaCaO te outruigsQ tM men C ld en na rrie proefiiemingen in deu r el gekomen onder den num des uitvinder Dr Mlohaell verreerdigd ep de beete maobineB in het wereidbe1 ramde tebblieeeiaent van Oebi Stoll wok te Kenleo ImIm Eikel Cacao in viarkinlm bnaaea Sue Sitail Okoaff ie net melk gekookteene aamnaiame gezonde dnnk voor da1 geiykHih gebruik een H 2 theelepeU na t foi K TOOT een kop Choooltti AligeoeeikieoUiae dnnk bj fevel vandjarrbee ileobte met water te gebruik Verknjgbear fa J de vooniiail B Apotbakar m f Ka VtK IwAoijee flW t 0 90 0 0 85 Oenereahwtageniroonliger o eder1 land JuduB RattenMtdl Amsterdam Kalvetetrut 103 GEEN BETER adres voor aUe soorten SCHOENWERK dan h6l Noordbrabantsch SchoenJ en Laatzemnapjn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPRUIMING van verscliillende soorten aCMÊOBMWKBH Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk ggr Wie werkelp prijs stelt e n te liebben laat ïich jotograleeren in de Fotografiieke HuutUuriekUng S TTJIDIO UD V o WAALS Fl SINGP L 661 In de AVONDSTER üubbele Uuurl Z in In ruime keuze voorradig BAnARTlKELENI Geiser Gastoestel en Kookapparaten 6h8 is en tS onUmtjea Gas en Petroleum Qloeiliolit artikelen enz enz Alles tegen cononrreerende prjzen Aanbevelend M M VAN LOON Tel No in L S M DEmHARDI G Aanvangende 1 OctolDer a s vertrekt de boot naar AMSTERDAM des n m in plaats van des n m 4 uur De algeheele Winterdienst zal worden bekend gemaakt na regeling der opening der Spoor ëë üE DIRECTIE TxelclsixLg 20 Octo ber LOTEN IN DE GOUÜSCHE PAARDENLOTKRIJ zijn a 50 Cle per lot verkrijg baar bij A BEmKMAN 2n HOOFDPRIJZEN Rijtuigen met een entwee Paardenl espannen Paarde RiiiKivee enz I ÜGmpajy Si o o O P n iCS Kort overzicht onzer Prijacourant 16 18 1 60 1 76 5 2 26 W SHERRIES Pale Z lxtkW van ai i W 50 per 12 fless g ROODE en WITTE PORTWIJNEN S MADERA S droog en zoet VERMOUTH la Turin ï BODEGA CHAMPAGNE COGNAC i 1 75 t 2 26 1 2 76 I 3 26 I 8 75 en 12 m flesch U SCO pCH WHISKY O BOi iDE crx Per Fl Per Ank 46 Fl I g i i SI O t 27 75 31 36 42 53 34 42 37 50 47 LISTRAC 65 Nt CHATEAU VALROSE 0 St ESTEPHE 4 St EMILION i894 1 S g PADILLAC 1893 1 25 g 2 GRAVES Witte Bordeaux U Oiiï S tl O a SADTERNE ü Q ZELTINGER Moezel onTTüannNli 1 1 De aSnTS de p özenbegrepenenwordèB 3cts pêrstükteruggenomen Bi elke lioeveelbeid verkrijgbaar bu De flrnia T CREBAS Gouda Standaard Hypotheekbank Maatschappelijk Kapitaal KE MlLLIOE GIJLÜRN BUieUatn Mi B H C CASTBMP UK lo B BB aSBT lia De Bank verstrekt op Ö t X Ve ïr l ïtUraaT ƒ 5r r 1Ir r A coupons 1 Januari Correspondenten voor Gouda de Heeren M J OGIER Co ïtt mn Laan van Meerdervoort 104 s Gravenhage Drieiariffe vooibei eidende Cursus voor joiig ens van ± 13 16 jaarTweejarige Cursus voor Handel en Administratie Spreekuren DINSDAGS en DONDERDAGS van 2 4 uur ProêpeotUH verstrekt gaarne de Directeur TITM8TRA BOK be houder van deze Bon wensoM te ontvangen 1 as Jltlas vancfteóirfanó en zijne Sezittingan bevattende 30 Kaarten 4 1 Franco per post I 0 Geen Engelsch maar Eclit B0EE E1TBI100D ISl cent de h O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 EEHIBBEFDTTANTEEB Ileu wordt verzocht op t MEUK te letten niT SBT Maouijn tak M ftAVENSWAAYZü E GORINCHEM Deze THËËËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes vant twM en een half en een Ned oru met vermelding van Nommer en i r 9 voorzien van nevensiaand iMerk volgens de Wet gedepo ueerd Zich tot de uitvoeriDg van geeerde orders aanbevelende 1 BREëBAART EiZ IVleuw ouovertroffen Prof Dr Liebers welbekend ZHCW KaAOBT SLISSa il VI AltBeu echt met Ftbriakamerk I BI tot vourtdnrende radicale enlekere genezing van alle zelfsde meest hardnekkige xenuwttekteiif vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigeii leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleeh tacht Benauwdheid Hoofdpijn Migraiae Hartklopping Maagpyn slechte spösvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectossen liJjipcr fieBoh ft 1 fl 2 ft 3V dubbels fleat li fl 6Vi OentranlDepfit Matth v d VeRte Zaltbomrael Depots M Oléban Co Kotterdam F Happel 8 Gra enhage I 7 almmaiia de Jon i J Ckii Eotterdam I Wolff Co Gouda I rn bïï alle drogistea FEANSCHE STOOMVEEVEBIJ BN cheiiiiHcbe Wassctierij VAS 11 OPL EKIIEIIIIER Kriiiiikatie Botter lam Uebtevetflord d i r i M Jen Konins tpr Ualgen Hoofddepêt voor GOUDA de Ileet A VAN OS Az tipecialiteit voor het toornen en verren an alia lleeren en Dameagarderoben alsook alle Kmdergoederen Speciale inrichting voor het toom n an pluche mantels veeren bont em öordjnen tafelkleeden eni worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd Pam Expeller ak nmsdlind iswiijTUi uaimil pa Blisui Dit l op lut UmkiBeA Uito ifateiuMtstMtlMba JN Imttiitoa tö OWk CUbu TH Tsitt aMdna i iJ mt l ft IMIin I Goada Alle goederen hetijj gestoomd of geverfd worden onschadelp voor de gezondhmd volgens staal bewerkt Dit N bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Invosr van Rundvee enz in België De BURGEMEESTER vau Gouda brengt ter kiennis van belanghebbenden dat het douanekantoor Selzaete station des Woensdags in plaats van 8 t fcdi juren van 6 tot ii ur n des voormiddags gldfNRid sal zijn voor den invoer van Nederlandsch slachtvee bestemd voor de slachthuizen te Antwerpen Brussel Ctireghera Anderlecht Gent en Luik aUmede voor dien van paarden schapen geiten en vleesch Gouda den 39 Septemt er 190D De Burgemeester voornoemd R L MARTENS ii i Bttltenlandscli Overzlclit Roberta seinde Donderdag uit Pretoria dat Heilbron Lindley en Eeitz weer door de Engelachen bezet waren Een afdeeling Boeren had Pienaarsstation ï ietersburgspoorweg aangevallen maar werd afgeslagen Het geiaghebbendè jurdische vakblad Law Journal zegt dat Krnger volkomen veilig is op de Gelderland Krnger is geen oorlogscontrabapde en al ware dat zoo dan zou een vreemd oorlogsschip nog niet doorzocht mpnm tvocden Wat het goud en bet staats arpnief betreft welke Krnger naar men zegt meeneemt de Engelscbe regeering zon daar geen beslag op mogen leggen onderweg Het Law Journal brengt in herinnering dat een Éng elsch oorlogsschip het zilver van Balmaceda naar Buenoa Aires heeft overgebïadht waar het in t openbaar geveild is ondanlis het protest van de Chileensche regeering die Balmaceda s dictatuur vervangen had Het Britsche hooggerechtshof heeft toen de veiling van dat zilver geldig verklaard Bovendien bezit Krnger da internatii na e pchten van een staatshoofd zoolang d e Sritsche regeering de inl iving tan Transvaal niet aan Portugal bekend heeft gemaakt en belang Portugal die inlgving niet erkend heefti Tot zoo lang dus is Krnger als staatspresident volkenrechterlijk en ook als particulier onaantastbaar in een Fortugeesche haven t e Standard verneemt uit LourencoMar qnei dat de Pprtugeesche overheid eindelijk den uitvoer van goud verbodéli heeft De Britsche consul die Kruger s bewegingen naging heeft zgn maatregelen eenigszins laten verslappen nn het gevaar voorhü is dat Kruger met Transvaal betrekkingen onderhoudt Uevrouw Kruger zal haar man op de Gelderland vargezellen FEUILLBTOX Silli 56 Vk had een woning in de nabijheid der hare betrokken en van s morgens tot des avonds waren wij in ikanders nelschap Wij wandelden tezamen door de heerlijke dreven van Devonshire Wij iKklommen de oude torens wij vischten in den stroom wij reden te zamen uit wij lazen en teekenden doch van liefde was tot nu toe geen woord tUBBcheto óns gesproken hoewel zij voortdurend mijn trouwring aan haren vinger droeg Ai mijn gezag was er toe noodig om Friscilla te beletten de waarheid aan Pauline te openbaren Daaromtrent was ik onverzettelijk Zoolang het verleden niet van zelve voor haren geest kwam en zij mij vrijwillig hare liefde beleed wilde ik haar de mijne niet bekennen Wellicht maakte het idee dat ik bij ons eerste wederzien had opgevat dftt tij zich namei k meer herinnerde dan zij wenschte te doen blijken mij in dit opzicht zo it qdvastig Hoewel ik PrisciUf gelast hiul haar Miss March te noemen versetbe de oude vrouw zich steutweg daartegen en wilde i aar om ook fian piijn vrenscfc te voldoen niet anders noemen dan Miss Pauline terwijl zij zelve hot als de natuurlijkste zaak der wereld scheen te beschouwen dat wij beiden elkander met onse doopnimen toespraken Uit Pretoria wordt aan de Standard gemeld dat een Boerencommando van den Gatsrand afdalende het spoorwegstation Wolverdiend PotchefstroomKrugersdorp spoor weg bezet heeft De Boeren slaagden er in vijftig ossen mee te nemen voordat zg verjaagd werden De Daily Mail verneemt uit LourenijoMarques dat volgens gerucht de Engelscbe Coetzee en zjjn Boeren gevangen genomen hebben De huurlingen der Boeren zijn op een Fortugeesch oorlogsschip gebracht Een opmerkalp schrgven over de ZuidAfrikaansche toestanden zendt een correspon I dent der Köln Ztg uit Durban De brief is van Augustus zonder nadere dagteekening en vangt als volgt aan Men kan uit de Londensche berichten nog niet opmaken hoe Engeland de zaken in Zuid Alrika denkt in te richten Maar nit volkomen vertrouwbare bron weten wS dat bet gebied van de vroegere Boerenstaten nn den eersten tijd zeer nauw bij het Bijk zal aangesloten worden De imperialistische gedachte wordt steeds meer uitgesproken en daarin heil gezocht Er valt echter niet aan te twijfelen dat noch de Boeren noch de gezeten Engelschen in het ingelijfde gebied gesteld z jn op een nauwe verbinding met Lon den Deze twee elementen die gewoonlijk in goede verstandhoading met elkander leven koesteren beide den wensch hun aangelegenheden alleen te beredderen buiten de voogdij van de Londensche politici Bij een club diuer te Johannesburg heeft de voorzitter een Engelschman een vaderlandlievende toespraak gehonden waarin hiJ geenszins dezen wensch verzweeg maar hem er feitelp een voorwaarde van maakte voor het sncceS der Engelscbe politiek in Zuid Afrika De Boeren vinden in dat feit niet weinig troost Met de niet regeerende Engelschen komen zj gemakkelijk op goeden voet en zij hopen dat de middelpnntvliedende krachten in ZnidAfrika binnen niet te langen tp het land van Engeland zullen losmaken Onder de stappen die Engeland nn dienstig vindt om het imperialisme te bevorderen is ook de invoering van matige differentieele rechten De Engolsohe koopwaren zullen dus begunstigd worden tegenover de bnitenlandsche Aan de bepaalde bedoeling deze nieuwigheid in Zuid Airika in te voeren bestaat geen twijfel ja men acht het waarschijnlijk dat dezelfde voornemens ook voor andere koloniën bestaan De Dnitschers in Zuid Af rika h bben zulk een maatregel lang gevreesd en zgn van oordeel dat er niet alleen een politieke bedoeling in ligt gelijk de Engelschen Alsof wij dit met elkander waren overeengekomen vermeden wij zorgvuldig om over de toekomst te spreken maar van het verleden waarbij ik niet betrokken was spraken wij vrijmoedig Al de gebeurtenissen harer vroegere jaren herinnerde zij zicl volkomen tot op het oogenblik dat haar broeder ter aarde stortte van dit teit af en later lag alles in het duister tot zij zich ziek in een vreemd bed en onder de hoede van een haar onbekende verpleegster had weder gezien Er verliepen verscheiden dagen eer Pauline mij vroeg welke rol ik in haar duister leven vervuld had Op zekeren avond stonden wij óp den top van een dicht begroeiden heuvel vanwaar wij de zon purperrood in de zee konden zien ondergaan Wij hadden reeds een heele poos gezwegen hoewel onze gedachten wellicht dezelfde wafen Ik staarde naar den horizon tot de vurige tinten begonnen te verdooven en toen ik mij tot myne gezellin wendde zag ik haar donkere oogen met pijnlijke inspanning op mijn gelaat gevestigd Z g mij sprak tij zeg mij wat ik zal vinden als die verloren tijd tot mij terug zal keeren V Terwijl zij dit zeide speelden hare vingers met haren trouwring Zij droeg dien nog steeds even zeer als een met een kostbaren diamant dien ik er boven geplaatst had maar zij had mij tot nu toe pog nooit gevraagd waarpm zij dien aan harpn vinger had Zoudt gij denken dat hij terug zal keeren V vroeg ik Ik hoop het of wacht zou ik er wel op hopen f Zeg mij zal h mij vreugde of kommer brengen f het gaarne laten voorkomen Ook al zullen in het begin do Engelscbe goederen niet aanmerkelijk begunstigd worden boven andere men lieeft daarmede toch don eersten stap gedaan Voor Dnitachland en voor Frankrijk haeft die stap groote beteekenis Degoudin Mstrio kan zich nog aanzienlijk ontwikkelen en evenzoo het land binnen welks grentn de goudvelden liggen zoo wassen de koopacht en de behoeften van een snel vermeerarende bevolking die hoofdzakelijk nit eemde elementen bestaat Als een markt voor allerlei machinerieën en andere voortbrengselen der Enropeescie industrie zullen de vroegere Boerenstaten in het bijzonder Transvaal mettertijd een nog veel grooter belang krijgen Door üinke differentieele rechten zal de invoer van ai de artikelen voor dbn mijnbouw en den handel met de Kaffers bestemd nit de niet Engelsche landen zoo bemoeilgkt worden dat vooral Dnitschland en Frankrijk dientengevolge kunnen rekenen op een verlies van meer dan honderd millioen En dan wordt verder betoogd dat Duitschlajd en Frankrijk groote belangen bij den mjpbonw hebben en ten onrechte maar alles aab Engelsche bestuurders hebben overgelaten Zij moeten hnn onverschilligheid laten vaNik en niet langer aan Engelsche diroctiSn en iMenieurs de gelegenheid laten om uitslnitMl ij de Engelsche ngverheid ter markt Dat de inlijving van een deel van Mantsjoerije door Rusland heeft plaats gehad is reeds door ons gemeld Generaal Gribsky militair gonvernenr van het Amoergebied heeft een proclamatie het licht doen zien van den volgenden inhoud 1 Ik verklaar dat het terrein van Mantsjoerije de Tranzea evenals de rechtoroevor van de Amoer die door de Kussen bezet is bji Rusland zjjn ingeljjfd 2 De terugkeer der Cbineesche onderdanen naar de Transzen alsook naar den rechter of den linkeroever van de rivier is verboden Deze terreinen zjjn bestemd voor Russische kolonisatie 3 De stad Aigoen vroeger eene Cbineesche en de te Sakhalin gevestigde inrichtingen alsmede de aangrenzende gebieden zijn voorloopig uitsluitend onder het bestuur der militaire Russische autoriteiten gesteld en geen particulier zal om welke reden ook zich in die streken mogen vestigen i De pamhoopen van de stad Aigoen en van de gebouwen van Sakhalin zullen niet hersteld mogen worden Alleen de nog staande Cbineesche gebouwen zullen gespaard worden om tot verblijf der Enssische troepen en berging van voorraad te dienen Het bestuur iWie kan dit zeggen deze twee zijn steeds vermengd Zij zuchtte en richtte hare oogen op den grond Maar plotseling h ef zij ze weder tot mij op iZcg mij vroeg zij lop welke wijze en wanneer gij in mijn leven getreden zijt waarom droomde ik van U iGij zaagt mij zoo dikwijls toen gij ziek waart tWaarom vond ik bij mijn ontwaken uwe oude dienstbode die mij verpleegde en verzorgde I Uw oom stelde ii onder mijne hoede Ik bclooide hem gedurende zijn afwezigheid over u te waken En hij zal nimmer tenigkeeren Hij is voor iijn misdaad gestraft hij die het aanzag hoe Ie arme jongen vermoord werd Zij drukte hare handen voor de oogen als om het niet voor zich te zien iPauline zeide ik omdat ik den loop harer gedachten wenschte te veranderen zeg mij hoe gij mij in uwe drooraen zaagt j wat gij van mij droomdet Zij huiverde Ik droomde dat gij bij my stond in de eltde kamer dat j ij de daad zaagt plegen £ n toch weet ik dat dtt niet mogeliJK was iEd vervolgens Zag ik zeer dikwyls uw gelaat altijd reizende en trekkende door nevelen Ik zag uwe lippen bewegen en gij schcent te zeggen ik ben op weg om de waarheid te zoeken daarom wachtte ik uldig tot gij ierugkwaamt iDroomdet gij vroeger nooit van mij Het werd duister Ik wist niet of het de Kha van het op den linkeroever van de Amoer door de Russen bezet gebied evenals bet tijdelijk bestuur van de streken aan do overzijde van de rivier Zea zijn toevertrouwd aan den Rnssischen commissaris van het grensgebied totdat deze streken zullen zijn afgestaan aan een bevolking van Russisch ras Aigoen zal zijn residentie ziJn Bovendien heeft generaal Gribsky eene proclamatie gericht tot de bevolking van Mantsjoerije waarin gezegd wordt dat de inlijving kan beschouwd worden als een straf voor den op Blagovitschjenk gedanen aanval Zullen de mogendheden bij znlke anneiatiën maar Ijjdeljjk toezien on het voor zoete koek opeten als verklaard wordt dat ze slechts tijdelijli zijn om rust en orde te verzekeren P Het schijnt dat Euslands plannen nog veel vorder gaan Ook de vermeestering van Moekden moet in het voornemen der Russen liggen maar daar bjj die heilige stad verwacliten ziJ krachtigen tegenstand Verspreide Berichten FlUUKBUK De Tentoonstelling is eergisten Woensdag bezocht door 279 427 personen De president der Republiek Emile Loubet is eergisteren van Montélimar naar Marsanne vertrokken waar zijn moeder woont en gisteren zon hij een bezoek brengen aan Crignon waar ziJn broeder de geneeskundige praktjjk uitoefent Kapitein Alfred Dreyfus heeft geantwoord op het schrijven iofiï den heer Trarieui als president van de Ligue des droits de l hOmme ter gelegenheid van den verjaardag van hot vonnis van Rennes tot hem gericht De ex gevangene jvan het Dnivelseiland brengt zijn hartgrondigen dank voor de vriendelijkheid en bericht dat daar hij vijf jaar geleefd heeft voor de eer en aan het recht nog niet voldaan is omdat de I schande op hem Wijft rusten het door hem nagejaagde doel hetzelfde blijft nameljk de wettelijke herziening van het proces DurrsoBLiBD Te Berljn heeft eergisteren voor de eerste maal na den moord op koning Humbert een anarchistische samenkomst plaats gevonden waarin bitter geklaagd werd over de vervolgingen en bemoeielijkingen van de zj de der Berlijnsche politie Gkoot Bbittaïnib Waarschijnlijk znllen te Londen de kolenprijzen van den eersten October af in verband met do stgging van do loonen der m jn duw der boomen ot een blos was die hare wan gen donkerder kleurde Mijn hart klopte geweldig D t kan ik njet zejcgen I Ik weet het met Vraag mij dit niet zeide zij verward op droevigen toon Toen keerde zij zich om terwijl zy er bijvoegde Het wordt duister en kil Laat ons naar huis gaan Ik volgde haar Het was reeda een zoo vaste gewoonte dat ik den avond bij haar doorbracht dat ik niet meer op eene uitnoodtging daartoe wachtte Het was onze gewoonte al idan eemge uren met elkander piano te spelen en te zingen Pauline s eerste verlangen na haar herstel was om een piano geweest In de meening verkeerende dat zij een rijke erfgename was maakte zij geen bezwaar om al wat zij wenschte aan te vragen en daar ik Pnacilla orders had achtergelaten geen geld te sparen om haar genoegen te verschaffen was er onmiddellyk eene piano uit de naastbij zijnde stad gezonden geworden Hoe verwonderd was ik dus toen zij zich op genoemden avond op den drempel omkeerde en zeide Heden avond niet Verlaat my bid ik u Ik maakte geene tegenwerping Ik vatte hare hand en zei haar vaarwel tot morgen Toen wij scheidden koek zij mij op vreemdsoortige wyze aan Gilbert sprak zij in het Italiaansch omdat Priscilla in oe geopende deur stond zal ik bidden dat het verleden moge terugkeeren öf dat ik het mij nimmer moge herinneren Wat zal het beste zijh voor mij en voor u Wffrdt vervolgd